ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013"

Transkrypt

1 Zawód: technik rachunkowo ci Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 412[01] Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Informacje dla zdaj cego: 1. Materia y egzaminacyjne obejmuj : ARKUSZ EGZAMINACYJNY z tre ci zadania i dokumentacj, zeszyt ze stron tytu ow KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ oraz KART OCENY. 2. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Sprawd, czy materia y egzaminacyjne s czytelne i nie zawieraj b dnie wydrukowanych stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki w materia ach egzaminacyjnych zg o przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego etap praktyczny. 3. Na KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ: wpisz swoj dat urodzenia, wpisz swój numer PESEL*. 4. Na KARCIE OCENY: wpisz swoj dat urodzenia, wpisz swój numer PESEL*, wpisz symbol cyfrowy zawodu, zamaluj kratk z numerem odpowiadaj cym numerowi zadania, przyklej naklejk ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie. 5. Zapoznaj si z tre ci zadania egzaminacyjnego, dokumentacj za czon do zadania, stanowiskiem egzaminacyjnym i jego wyposa eniem. Masz na to 20 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 6. Po up ywie tego czasu przyst p do rozwi zywania zadania. Rozwi zanie obejmuje opracowanie projektu realizacji prac okre lonych w tre ci zadania, wykonanie prac zwi zanych z opracowywanym projektem i sporz dzenie dokumentacji z ich wykonania. 7. Zadanie rozwi zuj tylko w zeszycie KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ od razu na czysto, nie otrzymasz dodatkowych kartek. Notatki, pomocnicze obliczenia itp., je eli nie nale do pracy, obwied lini i oznacz s owem BRUDNOPIS. Zapisy oznaczone BRUDNOPIS nie b d oceniane. 8. Po rozwi zaniu zadania ponumeruj strony pracy egzaminacyjnej. Numerowanie rozpocznij od strony, na której jest miejsce do zapisania tytu u pracy. Wszystkie materia y, które za czasz do pracy, opisz swoim numerem PESEL* w prawym górnym rogu. 9. Na stronie tytu owej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczb stron swojej pracy i liczb sztuk za czonych materia ów. 10. Zeszyt KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ i KART OCENY przeka zespo owi nadzoruj cemu etap praktyczny. Powodzenia! * w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo.

2 Zadanie egzaminacyjne Przedsi biorstwo Produkcyjne AL ROWER sp. z o.o., zajmuje si produkcj rowerów miejskich i górskich. Przedsi biorstwo jest podatnikiem podatku VAT. W maju 2013 r. mia y miejsce nast puj ce operacje gospodarcze: r. wydano z magazynu materia y bezpo rednie do produkcji, r. otrzymano od podwykonawcy faktur za us ug produkcyjn, dotycz c obróbki obcej materia ów bezpo rednich, r. otrzymano wyci g bankowy, r. zakupiono za gotówk materia y biurowe, które przekazano do ksi gowo ci, r. przyj to wyroby gotowe do magazynu po planowanym koszcie wytworzenia, r. sprzedano wyroby gotowe Przedsi biorstwu Handlowemu BIKESPORT sp. z o.o., r. wydano odbiorcy sprzedane wyroby gotowe, r. przeksi gowano rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych: rowery miejskie 150 szt. po 680 z /szt., rowery górskie 50 szt. po z / szt r. przeksi gowano odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych, r. obliczono i zaksi gowano odchylenia, przypadaj ce na sprzedane wyroby gotowe, r. naliczono i zaksi gowano podatek dochodowy od osób prawnych za maj 2013 r., r. dokonano ksi gowa zwi zanych z ustaleniem wyniku finansowego netto z 31 maja 2013 r. (miesi c maj nale y traktowa jako pe ny rok obrachunkowy). Wykonaj prace zwi zane z ewidencj operacji gospodarczych z maja 2013 r., sporz dzeniem bilansu przedsi biorstwa na dzie 31 maja 2013 r. analiz bie cej p ynno ci finansowej w Przedsi biorstwie Produkcyjnym AL ROWER sp. z o.o. Dokonaj ewidencji operacji gospodarczych z maja 2013 r. w programie finansowo- ksi gowym w oparciu o za czone i sporz dzone dowody ksi gowe. Sporz d bilans przedsi biorstwa na dzie 31 maja 2013 r., czyli za ca y rok obrachunkowy. Oblicz i zinterpretuj wska nik bie cej p ynno ci finansowej w Przedsi biorstwie Produkcyjnym AL ROWER sp. z o.o. Rozwi zanie zadania powinno zawiera : 1. Tytu pracy egzaminacyjnej. 2. Za o enia wynikaj ce z tre ci zadania i za czonej dokumentacji. 3. Wykaz prac zwi zanych z ewidencj operacji gospodarczych z maja 2013 r. 4. Wykaz i dekretacj operacji gospodarczych z maja 2013 r. uj tych w tabeli dekretacyjnej, sporz dzonej na podstawie dowodów ksi gowych z uwzgl dnieniem operacji zamkni cia roku. Strona 2 z 9

3 5. Ewidencj operacji gospodarczych sporz dzon w programie finansowo-ksi gowym z maja 2013 r. z oraz wydruk komputerowy dowodów ksi gowych PK Polecenie ksi gowania, dziennika ksi gowa i zestawienia obrotów i sald. 6. Wykaz prac zwi zanych ze sporz dzeniem bilansu zamkni cia na dzie 31 maja 2013 r. oraz sporz dzony bilans w formie wydruku komputerowego. 7. Sporz dzon analiz i ocen bie cej p ynno ci finansowej w Przedsi biorstwie Produkcyjnym AL ROWER sp. z o.o. Do wykonania zadania wykorzystaj: Dane identyfikacyjne Przedsi biorstwa Produkcyjnego AL ROWER sp. z o.o.... Za cznik 1. Informacje dodatkowe dotycz ce funkcjonowania Przedsi biorstwa Produkcyjnego AL ROWER sp. z o.o.... Za cznik 2. Wybrane dowody ksi gowe z maja 2013 r.... Za cznik 3. Wykaz wybranych kont ksi gi g ównej... Za cznik 4. Wykaz wybranych wska ników analizy finansowej... Za cznik 5. Uwaga! Prace zwi zane z rozwi zaniem elementów zadania wykonaj na stanowisku komputerowym wyposa onym w program finansowo-ksi gowy. W programie komputerowym wprowadzono: dane identyfikacyjne Przedsi biorstwa Produkcyjnego AL ROWER sp. z o.o., zak adowy plan kont ksi gi g ównej. Prace z programem komputerowym rozpocznij od: wpisania swojego numeru PESEL pod nazw jednostki, wprowadzenia sald pocz tkowych kont ksi gi g ównej do bilansu otwarcia, za o enia kartotek kontrahentów zgodnie z za czonymi dowodami ksi gowymi. Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut. Za cznik 1. Dane identyfikacyjne Przedsi biorstwa Produkcyjnego AL ROWER sp. z o.o. Przedsi biorstwo Produkcyjne AL ROWER sp. z o.o Mys owice, ul. Katowicka 12, województwo l skie, NIP: , REGON Konto bankowe: Bank: INGBSK O. w Katowicach Strona 3 z 9

4 Za cznik 2. Informacje dodatkowe dotycz ce funkcjonowania Przedsi biorstwa Produkcyjnego AL ROWER sp. z o.o. Ewidencja operacji prowadzona jest na kontach ksi gi g ównej. Na dzie r. salda kont ksi gi g ównej wynosz Koszty ewidencjonowane s w Zespole 5. Ewidencja materia ów prowadzona jest wed ug rzeczywistych cen zakupu. Ewidencja wyrobów gotowych odbywa si wed ug planowanego kosztu wytworzenia. Wska nik bie cej p ynno ci w poprzednim okresie wynosi 2,37. Numeracja w asnych dokumentów prowadzona jest odr bnie w ramach grup rodzajowych w ka dym miesi cu od pocz tku ze wskazaniem numeru, miesi ca i roku np. PK 1/05/2013. osobami upowa nionymi do podpisywania dokumentów s : ksi gowa Gabriela Polok, Nazwa konta Stan konta w z rodki trwa e ,00 Umorzenie rodków trwa ych ,00 Kasa 900,00 Rachunek bie cy ,00 Kredyty bankowe krótkoterminowe ,00 Materia y ,00 Koszty dzia alno ci podstawowej ,00 Kapita zak adowy ,00 Kapita zapasowy ,00 wszystkie dokumenty zatwierdza (szef) Adam Kocot. Strona 4 z 9

5 Za cznik 3. Wybrane dowody ksi gowe z maja 2013 r. Strona 5 z 9

6 Strona 6 z 9

7 Strona 7 z 9

8 Za cznik 4. ZESPÓ 0 AKTYWA TRWA E 010 rodki trwa e 071 Umorzenie rodków trwa ych Wykaz wybranych kont ksi gi g ównej ZESPÓ 1 RODKI PIENI NE, RACHUNKI BANKOWE ORAZ INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 100 Kasa 131 Rachunek bie cy 138 Kredyty bankowe krótkotermionowe ZESPÓ 2 ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA 201 Rozrachunki z odbiorcami 210 Rozrachunki z dostawcami 220 Rozrachunki z bud etami 225 Rozrachunki z tytu u podatku VAT ZESPÓ 3 MATERIA Y I TOWARY 300 Rozliczenie zakupu materia ów 310 Materia y ZESPÓ 5 KOSZTY WED UG TYPÓW DZIA ALNO CI I ICH ROZLICZENIE 501 Koszty dzia alno ci podstawowej 550 Koszty ogólnego zarz du Strona 8 z 9

9 580 Rozliczenie kosztów dzia alno ci ZESPÓ 6 PRODUKTY I ROZLICZENIA MI DZYOKRESOWE 601 Wyroby gotowe 621 Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych ZESPÓ 7 PRZYCHODY I KOSZTY ZWI ZANE Z ICH OSI GNI CIEM 701 Przychody ze sprzeda y wyrobów gotowych 711 Koszt sprzedanych wyrobów gotowych 750 Przychody finansowe 755 Koszty finansowe 760 Pozosta e przychody operacyjne 765 Pozosta e koszty operacyjne ZESPÓ 8 KAPITA Y, FUNDUSZE SPECJALNE I WYNIK FINANSOWY 801 Kapita zak adowy 802 Kapita zapasowy 860 Wynik finansowy 870 Podatek dochodowy Za cznik 5. Wykaz wybranych wska ników analizy finansowej Wska nik rentowno ci sprzeda y netto Zysk netto Przychody ze sprzeda y netto x 100% Wska nik rentowno ci maj tku Wska nik rentowno ci kapita ów w asnych Zysk netto Aktywa ogó em Zysk netto Kapita w asny x 100% x 100% Wska nik ogólnego zad u enia Wska nik bie cej p ynno ci Zobowi zania ogó em Aktywa ogó em Aktywa obrotowe Zobowi zania bie ce Strona 9 z 9

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-04-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik optyk Symbol cyfrowy zawodu: 322[16] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 322[16]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik us ug pocztowych i finansowych Symbol cyfrowy zawodu: 421[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 421[02]-01-132 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik cyfrowych procesów graficznych Symbol cyfrowy zawodu: 311[51] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[51]-04-122 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[01]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[01]-06-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik informacji naukowej Symbol cyfrowy zawodu: 348[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 348[03]-01-132 Czas trwania egzaminu: 180

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[01]-06-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[01]-04-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik us ug detektywistycznych Symbol cyfrowy zawodu: 311[96] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[96]-01-112 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-01-101 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-01-101 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-01-101 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

9.Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów.

9.Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów. Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu: 341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341 [02]-01-131 Czas trwania egzaminu 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Krystyna Książek EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Podstawy rachunkowości i finansów w hotelarstwie Poradnik metodyczny dla nauczyciela 1 Projekt ok adki: Rados aw Pazdrijowski Redakcja: Bo enna Chici ska

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik bezpiecze stwa i higieny pracy Symbol cyfrowy zawodu: 315[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 315[01]-01-1 2 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik mechanik okr towy Symbol cyfrowy zawodu: 314[03] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 314[03]-04-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace dla Hurtowni Materiałów Biurowych Grafit sp. z o.o. Wprowadź dane do programu magazynowo sprzedażowego rozpoczynając pracę od: wpisania danych identyfikacyjnych Hurtowni

Bardziej szczegółowo

C z 1. O gólna 1 2 3

C z 1. O gólna 1 2 3 INSTRUKCJA sporz dzania, obiegu i kontroli dowodów ksi gowych dla Urz du Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosn Cz 1. Ogólna 1 Instrukcja zosta a opracowana na podstawie Ustawy z dnia 29 wrze nia 1994r. o

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik obs ugi turystycznej Symbol cyfrowy zawodu: 341[05] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[05]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240

Bardziej szczegółowo

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo