Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej. Marek Zagórski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej. Marek Zagórski"

Transkrypt

1 Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej Marek Zagórski

2

3 Rolnictwo w UE kraj liczba gospodarstw (tys.) średnia powierzchnia Czechy 39 89,3 Dania 45 59,7 Niemcy ,7 Francja ,1 Włochy ,6 Bułgaria 493 6,2 Polska ,5 Rumunia ,5 UE ,6 USA ,1

4 Rolnictwo w UE 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 77% 52% 36% odsetek gospodarstw poniżej 8 ESU UE - 27 UE - 15 UE -12 Źródło: opracowanie własne na podstawie Agriculture In the EU.

5 Zmiany klimatyczne - potencjalne skutki dla unijnego rolnictwa Zagrożenie powodziowe Bardziej upalne i suche lata Poziom mórz Szkodniki, choroby upraw Plony Zdrowie, dobrostan zwierząt Letnie opady deszczu Burze, powodzie zimą Okres wegetacyjny, plony Odpowiedni grunt rolny Szkodniki, choroby Opady, powodzie zimą Letnie opady deszczu Susza, deficyt wody Zagrożenie erozją gleby Plony, różnorodność upraw Dostępność wody Susze, okresy upałów Zagrożenie erozją gleby Okres wegetacyjny, plony Optymalne grunty upraw Źródło: DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w oparciu o sprawozdania EAŚ, JRC, badania akademickie

6 Cele strategiczne WPR Komunikat Komisji - WPR do 2020 r. Wyzwania Gospodarka Cele strategiczne Europa 2020 Produkcja żywności Odpowiednie, stabilne dochody Podniesienie konkurencyjności rolników i ich pozycji w łańcuchu żywnościowym Wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach naturalnych Ochrona środowiska Spójność terytorialna Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi Zrównoważony rozwój terytorialny Uproszczenie Dobra społeczne Zielony rozwój poprzez innowacje Zmiany klimatyczne adaptacja i łagodzenie Aktywizacja obszarów wiejskich i wzrost zatrudnienia Dywersyfikacja Stworzenie warunków dla różnorodności społecznej i strukturalnej na obszarach wiejskich 6

7 WPR po 2013 najważniejsze zmiany Nowy system płatności bezpośrednich Zmniejszenie dysproporcji w płatnościach pomiędzy krajami członkowskimi Uproszczenia dla drobnych gospodarstw Większe możliwości przesunięć pomiędzy filarami Nowe instrumenty zarządzania ryzykiem Likwidacja kwot mlecznych i cukrowych

8 Finansowanie WPR W propozycjach budżetowych UE na okres przewidziano utrzymanie nominalnej kwoty wydatków na WPR na poziomie z 2013 roku - Filar I Płatności bezpośrednie i wydatki rynkowe - Filar II Rozwój obszarów wiejskich Ogółem filar I i II - 15 mld 317,2 101,2 418,4 - Bezpieczeństwo żywności - Osoby najbardziej potrzebujące - Rezerwa na wypadek kryzysu w sektorze rolnictwa - Europejski fundusz dostosowania do globalizacji - Badania i innowacje w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego, biogospodarki oraz zrównoważonego rolnictwa Fundusze dodatkowe ogółem 2,5 2,8 3,9 do 2,8 5,1 do 17,1 Kwoty zaproponowane w budżecie na lata ogółem do 435,5 8

9 Koperty krajowe Pułap płatności dla Polski na rok 2014 to tys. EUR. Koperta krajowa dla Polski ma stopniowo rosnąć do 2017 roku o około 30 mln EUR rocznie, by osiągnąć poziom tys. EUR. Ogółem 21,684 mln EUR. Według projektu Raportu opracowanego przez Louisa Manuela Capoulasa Santosa zakłada się dalszy wzrost koperty dla Polski o 67 mln EUR w 2020 roku. Przesunięcie o 5% z PROW, zwiększy kopertę na płatności bezpośrednie o 94,5 mln EUR. Propozycja zmniejszenia budżetu WPR o 22 mld EUR w tym 15 mld na PB oznacza zmniejszenie koperty dla Polski o blisko 1,1 mld EUR = średniorocznie ok. 150 mln EUR

10 Malta Holandia Belgia Włochy Grecja Cypr Dania Słowenia Niemcy Francja Luksemburg Irlandia UE Austria Węgry Czechy Finlandia Szwecja Bułgaria Hiszpania Wlk. Brytania Polska Słowacja Portugalia Rumunia Litwa Estonia Łotwa Redystrybucja płatności Jedna trzecia różnicy pomiędzy obecnym poziomem a 90% średniej UE 800 EUR/ha kwal * Calculated on the basis of all direct aids on the basis of Council Regulation (EC) No 73/2009, after modulation and phasing-in, except POSEI/SAI and cotton and potentially eligible area Nowy poziom płatności EUR/ha Obecny poziom EUR/ha średnia UE EUR/ha średniej UE EUR/ha 90% Źródło: Komisja Europejska 10

11 Porównanie średnich stawek płatności bezpośrednich wyliczonych w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy oraz w oparciu o projekt KE W praktyce nic się nie zmienia

12 W wyniku zaproponowanej reformy dochody rolnicze w krajach UE-15 spadłyby mniej aniżeli 1%, a w przypadku nowych państw wzrosłyby o niespełna 2%.* *(wg Impact assesment -za Dąbrowska-Kasiewicz

13 Płatności bezpośrednie Model proponowany przez KE Premia dla młodych rolników do 2% koperty Płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi do 5% koperty Wsparcie powiązane z produkcją do 5-10% koperty Uproszczony system dla małych gospodarstw do 10% koperty Płatność proekologiczna -30% koperty krajowej Płatność podstawowa

14 Nowy system płatności bezpośrednich Zamiast SAPS system uprawnień. Płatności przyznawane na podstawie aktywowanych uprawnień tylko dla aktywnych rolników, którzy otrzymali płatności za 2011 rok. Wysokość płatności podstawowej wylicza się po odjęciu od koperty krajowej wydatków na pozostałe elementy (greening, młody rolnik etc.) Wsparcie dla młodych rolników: dodatek do płatności + 25% Dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją: (m.in.) zboża, nasiona oleiste, rośliny wysokobiałkowe, strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, mleko, mięso kozie i baranie, wołowina, cielęcina, burak cukrowy, owoce.

15 Skutki dla gospodarstw Stawki płatności bezpośrednich rok stawka płatności EUR/ha stawka płatności EUR/ha po wyłączeniu 10% na SFS stawka płatności EUR/ha po redukcji o dalsze 5 % ,00 202,00 różnica 33,00 28,00 Redukcja budżetu to dalsze zmniejszenie stawki na ha ok. 10 EUR

16 Skutki dla gospodarstw przychody gospodarstw (w EUR) z tytułu PB o powierzchni: rok różnica w 2014 w ha ha ha ha Ok. 15% MNIEJ

17 System dla drobnych producentów rolnych Zastępuje inne płatności. Zwolnienie z greeningu i cross-compliance (de facto). Mniejsza liczba kontroli (w praktyce brak kontroli). Wniosek do roku- jeden na cały okres programowania. Ryczałtowa roczna płatność na gospodarstwo w przedziale EUR (nie więcej niż trzykrotność średniej krajowej płatności na hektar). W Polsce 668 EUR na gospodarstwo rocznie. Premia za wyjście z systemu (sprzedaż gospodarstwa) w PROW 120% płatności wypłacanej do 2020 roku. Zgodnie z projektem Raportu opracowanym przez Louisa Manuela Capoulasa Santosa: 1. SFS ma być dobrowolny 2. Limit do 15% koperty krajowej 3. Płatność od 500 do 1500 EUR/gospodarstwo/rok 4. W Polsce płatność w przedziale EUR

18 System dla drobnych producentów rolnych Bardzo łatwe pieniądze za nic. Projektowana wysokość płatności przewyższy otrzymywane dzisiaj płatności bezpośrednie. Średnie płatności otrzymywane przez gospodarstwa w 2010roku. Przedział 1,01-2 ha 2,01-3 ha 3,01-4 ha 4,01-5 ha 5,01-6 ha średnia płatność na gospodarstwo 860, , , , ,30 Cały limit 10% zostanie wykorzystany obniżenie płatności podstawowych. Konserwacja struktury agrarnej i generowanie scenariusza stagnacji. Nieefektywnie zaprojektowana premia restrukturyzacyjna w PROW.

19 Płatność za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska GREENING SCHEMAT OBOWIĄZKOWY Dywersyfikacja upraw na gruntach ornych (trzy uprawy) w gospodarstwach posiadających powyżej 3 ha gruntów ornych Utrzymywanie istniejących trwałych użytków zielonych Przeznaczenie co najmniej 7% gruntów ornych na powierzchnię ekologicznej kompensacji obejmującą takie użytki ekologiczne jak ugory, pasy buforowe, tarasy, obiekty krajobrazowe, zalesienia ROLNIK MUSI WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKI Z TYTUŁU GREENING ABY OTRZYMAĆ JAKIEKOLWIEK PŁATNOŚCI

20 GREENING wg Raportu Capoulasa Santosa Dywersyfikacja upraw: między 5 a 20 ha gruntów ornych dwie uprawy, powyżej 20 ha trzy uprawy Wyłączenie co najmniej 7% gruntów ornych tylko w odniesieniu do gospodarstw powyżej 20 ha gruntów ornych po odliczeniu powierzchni zajmowanej przez trwałe użytki zielone i trwałe uprawy (gaje oliwne, winorośl)

21 Potencjalne skutki greeningu Zwiększenie obszarów kontrolnych wzrost obciążeń administracyjnych Ograniczenie produkcji wyłączenie z produkcji 442 tys. ha w Polsce i spadek produkcji zbóż o ponad 2,5 mln ton (Czubak, Sadowski), spadek produkcji zbóż w UE o 20 mln ton (szacunki z ekspertyzy na zlecenie PE) Blisko 800 tys. użytków (nieużytków proekologicznych) o powierzchni poniżej 1 ha przy jednoczesnym zwolnieniu z kontroli i spełniania jakichkolwiek wymogów przez małe gospodarstwa uczestniczące w SFS 13% powierzchni UR objętych dopłatami bezpośrednimi ( ponad 1,8 mln ha). 4,01-5 powierzchnia 3,01-4 ha ha 5,01-6 ha 6,01-7 ha 7,01-8 ha 8,01-9 ha 9,01-10 ha 10,01-11 ha 11,01-12 ha 12,01-13 ha 13,01-14 ha 14,01-15 ha 15,01-16 ha razem liczba średni obszar EFA 0,28 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63 0,7 0,77 0,84 0,91 0,98 1,05 1,

22 skutki greeningu względem dochodów w gospodarstwach rolnych Obniżeniu ulegnie (w roku 2014) dochód rolników (dot. całej produkcji roślinnej) w stosunku do uzyskiwanego w 2013 o około 161 mln EUR (około 2%) (Poczta) Największy spadek dochodów w 2014 roku w stosunku do roku ubiegłego wystąpi w gospodarstwach o wielkości ekonomicznej powyżej 100 ESU o około 24% (Poczta) Najmniejszy spadek dochodów w 2014 roku w stosunku do roku ubiegłego wystąpi w gospodarstwach o wielkości ekonomicznej od ESU o około 5,4% (Poczta)

23 Średnie koszty wdrażania greeningu a stawki płatności za greening stawka za greening (EUR/ha) koszty wdrażania greeningu (EUR/ha) Stawki nie mają żadnego związku z kosztami Łotwa Estonia Litwa Rumunia Portugalia Słowacja Polska 40 Wielka Brytania Bułgaria Szwecja Finlandia Hiszpania Czechy Węgry Austria EU27 Irlandia Luksemburg Francja Niemcy Słowenia Dania Cypr Włochy Grecja Belgia Holandia Malta

24 Nowy PROW Możliwość współfinansowania zadań z innych funduszy UE (CLLD) Możliwe lepsze zaadresowanie poprzez podprogramy tematyczne Nowa delimitacja ONW Utrzymane wsparcie dla przemysłu i na modernizację gospodarstw Nowe instrumenty zarządzania ryzykiem (w tym narzędzie stabilizacji dochodów) Nieokreślony budżet Duży poziom wydatków zdefiniowanych (wydatki sztywne + zobowiązania) = ponad 40% planowanego budżetu. Redukcja budżetu to zmniejszenie kwoty na PROW o 1 mld EUR.

25 Dziękuję za uwagę

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej i jej drugiego filara rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej i jej drugiego filara rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Krajowa Rada Izb Rolniczych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości,

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości, ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PROWADZONYCH NA TERENIE WIEJSKIM UNIA EUROPEJSKA POLSKA PODREGION LEGNICKI OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE 1 Wprowadzenie Jedną z podstaw

Bardziej szczegółowo

2014 Dom Maklerski W Investments S.A. Opracowanie

2014 Dom Maklerski W Investments S.A. Opracowanie 2014 Dom Maklerski W Investments S.A. Opracowanie Pieniądza nie należy gonić, trzeba wyjść mu naprzeciw Arystoteles Onassis SPIS TREŚCI Ziemia rolna w Polsce - Raport Opis Funduszu Determinanty wzrostu

Bardziej szczegółowo

Po dziesięciu latach

Po dziesięciu latach Po dziesięciu latach 10 lat to wystarczająco długi okres, aby ocenić skutki akcesji do Unii Europejskiej. Nie zapominajmy przy tym, że przygotowania do końcowych negocjacji rozpoczęły się dużo wcześniej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 Budżet Unii Europejskiej

Rozdział 5 Budżet Unii Europejskiej Budżet Unii Europejskiej Rozdział 5 Budżet Unii Europejskiej Leszek Skiba 1 5.1. POJĘCIE I CHARAKTER BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ Budżet UE trudno porównać z budżetem zwykłego nowoczesnego państwa.

Bardziej szczegółowo

L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013

L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Agro pod lupą

R A P O R T Agro pod lupą R A P O R T Agro pod lupą 2 0 1 2 R A P O R T Agro pod lupą Wstęp Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu raport analizujący miejsce i rolę rolnictwa w polskiej gospodarce oraz informacje, które są pomocne

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 1. TYTUŁ... 7 2. PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE... 7 2.1. ZASIĘG PLANU... 7 2.2. REGIONY ZALICZONE DO CELU 1 I CELU 2... 7 3. PLANOWANIE NA

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Warszawa, 26 listopada 2010 r. dr Andrzej Hałasiewicz andrzej@halasiewicz.pl

Wstęp. Warszawa, 26 listopada 2010 r. dr Andrzej Hałasiewicz andrzej@halasiewicz.pl dr Andrzej Hałasiewicz andrzej@halasiewicz.pl Warszawa, 26 listopada 2010 r. Ekspertyza Ocena skuteczności i efektywności wspierania rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego oraz wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych Kwiecień 2003 1 SPIS TREŚCI WSTĘP 4 STRESZCZENIE RAPORTU 6 I. Makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjnoœæ polskiej gospodarki ywnoœciowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej

Konkurencyjnoœæ polskiej gospodarki ywnoœciowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej Konkurencyjnoœæ polskiej gospodarki ywnoœciowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB podsumował pierwszy rok badań prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 I. - SPIS TREŚCI I. - SPIS TREŚCI... 2 II. - Wstęp... 5 III.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo doświadczenia polskie i wskazania unijne

Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo doświadczenia polskie i wskazania unijne Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo... MARIETTA JANOWICZ-LOMOTT, KRZYSZTOF ŁYSKAWA Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo doświadczenia polskie i wskazania unijne Zainicjowanie, a następnie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego

Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Mariana Podstawki Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa

Bardziej szczegółowo

Derogacje dla elektroenergetyki stan prac nad wnioskiem do KE

Derogacje dla elektroenergetyki stan prac nad wnioskiem do KE Narada Prezesów i Dyrektorów Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych Derogacje dla elektroenergetyki stan prac nad wnioskiem do KE Stanisław Poręba 29 marca 2011 r. Plan prezentacji I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY FINANSOWE MIĘDZY POLSKĄ A UNIĄ EUROPEJSKĄ PO INTEGRACJI W SEKTORZE ROLNYM; PRÓBA OKREŚLENIA BENEFICJENTA*

PRZEPŁYWY FINANSOWE MIĘDZY POLSKĄ A UNIĄ EUROPEJSKĄ PO INTEGRACJI W SEKTORZE ROLNYM; PRÓBA OKREŚLENIA BENEFICJENTA* ANDRZEJ CZYŻEWSKI, AGNIESZKA POCZTA WAJDA, AGNIESZKA SAPA PRZEPŁYWY FINANSOWE MIĘDZY POLSKĄ A UNIĄ EUROPEJSKĄ PO INTEGRACJI W SEKTORZE ROLNYM; PRÓBA OKREŚLENIA BENEFICJENTA* Streszczenie: Celem artykułu

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

Pilne potrzeby do rozwiązania w rolnictwie polskim

Pilne potrzeby do rozwiązania w rolnictwie polskim nr 71 Warszawa 2007 Pilne potrzeby do rozwiązania w rolnictwie polskim Pilne potrzeby do rozwiązania w rolnictwie polskim Pilne potrzeby do rozwiązania w rolnictwie polskim Opracowanie redakcyjne dr inż.

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r.

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Spis treści I Podsumowanie 2012 r. i prognoza na 2013 r...... 3 II

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA PO 2013 ROKU - INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM-

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA PO 2013 ROKU - INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM- RMI(11)9833:8 Bruksela, 20 kwietnia 2012 WSPÓLNA POLITYKA ROLNA PO 2013 ROKU - INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM- Reakcja rolników i spółdzielni rolnych UE na wniosek ustawodawczy Komisji Europejskiej w

Bardziej szczegółowo