System płatności bezpośrednich w Polsce w latach projekt do konsultacji - z uwzględnieniem specyfiki województwa zachodniopomorskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020 - projekt do konsultacji - z uwzględnieniem specyfiki województwa zachodniopomorskiego"

Transkrypt

1 System płatności bezpośrednich w Polsce w latach projekt do konsultacji - z uwzględnieniem specyfiki województwa zachodniopomorskiego Konsultacje społeczne propozycji MRiRW Jarosław Rzepa Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego czerwiec / lipiec 2014 r. 1

2 WPR na lata I filar Płatności bezpośrednie II filar PROW 2

3 Na wsparcie rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich w Polsce w ramach WPR na lata z budżetu UE zaplanowano kwotę ogółem ok. 32,09 mld EUR, w tym: na I filar WPR płatności bezpośrednie ok. 23,5 mld EUR, na II filar WPR rozwój obszarów wiejskich 8,6 mld EUR. Dodatkowo z budżetu krajowego zaplanowano na płatności bezpośrednie (płatności do tytoniu) w latach kwotę 180 mln EUR 3

4 Poza płatnościami bezpośrednimi, w ramach PROW będą objęci płatnością ONW rolnicy, których gospodarstwa znajdują się na obszarach z ograniczeniami naturalnymi (blisko 56% użytków rolnych w Polsce) proponowana wysokość stawek w ramach tego działania wynosi: 450 PLN/ha dla ONW typ górski, 179 PLN/ha dla ONW typ nizinny strefa I, 264 PLN/ha dla ONW typ nizinny strefa II, 264 PLN/ha dla ONW typ specyficzny płatności ONW podlegają degresywności na poziomie gospodarstwa do 50 ha 100% płatności, 50, ha 50% płatności, 100, ha 25 % płatności. 4

5 Poza płatnościami bezpośrednimi, w ramach PROW dostępne będzie również wsparcie w ramach: Działania rolnośrodowiskowo-klimatyczne, Rolnictwo ekologiczne. 5

6 System płatności bezpośrednich na lata składa się z elementów obowiązkowych, które państwo członkowskie musi wdrożyć oraz elementów dobrowolnych, których stosowanie uzależnione jest od decyzji danego państwa. 6

7 Do elementów obowiązkowych w całej UE należą: jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników. Spośród elementów dobrowolnych w systemie płatności bezpośrednich MRiRW proponuje wdrożenie w Polsce: płatności dla małych gospodarstw, płatności związanych z produkcją, przejściowego wsparcia krajowego, płatności dodatkowej. 7

8 Podane w niniejszym projekcie systemu płatności bezpośrednich wysokości stawek są wielkościami szacunkowymi obliczonymi w oparciu o przyjęty podział koperty krajowej oraz informacje na temat wielkości gospodarstw w latach ubiegłych Tabela 1. Planowany budżet na płatności bezpośrednie (lata ) Udział w kopercie mln EUR Razem Całkowita koperta finansowa 100% Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) 44,70% Płatność dodatkowa 8,30% Płatność zielona (ang. greening ) 30% Płatność związana z produkcją 15% Płatność dla młodych rolników 2%

9 I. ELEMENTY OBOWIĄZKOWE W SYSTEMIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników. 9

10 Rolnik aktywny zawodowo Propozycja: wsparcia nie będą otrzymywać osoby fizyczne lub prawne, które administrują (1) portami lotniczymi, (2) wodociągami, (3) trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi, jak również świadczą (4) usługi przewozu kolejowego lub (5) usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, nie planuje się rozszerzania listy podmiotów wykluczonych ze wsparcia, proponuje się, aby kwotę płatności bezpośrednich skutkującą automatycznym uznaniem rolnika za aktywnego zawodowo ustalić na maksymalnym poziomie, tj EUR, nie planuje się korzystania z możliwości ustanowienia ogólnej zasady nieprzyznawania płatności podmiotom, dla których działalność rolnicza ma charakter marginalny lub nie stanowi celu głównego (konieczna byłaby weryfikacja tego warunku dla wszystkich rolników). Przewidywany zakres: Szacuje się, że blisko 91% rolników dysponujących łącznie 7,1 mln ha, tj. ok. 51% powierzchni użytków rolnych, zostanie automatycznie uznanych za aktywnych. 10

11 Jednolita płatność obszarowa Jednolita płatność obszarowa będzie ustalana corocznie po ustaleniu całkowitej powierzchni kwalifikujących się hektarów zadeklarowanych przez rolników do tej płatności. Szacowana stawka płatności może wynieść: ok. 110 euro/ha (wariant z płatnościami dodatkowymi), lub ok. 131 euro/ha (wariant bez płatności dodatkowych ale z degresywnością) 11

12 Płatność za zazielenienie (greening) Na finansowanie płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli płatności za zazielenienie, przeznaczone będzie 30% kwoty płatności bezpośrednich, tj. ok. 1 mld EUR rocznie. Szacowana stawka płatności za zazielenienie wynosi ok. 74 EUR/ha. 12

13 Płatność za zazielenienie (greening) cd. Zazielenienie będzie realizowane przez: a) trzy praktyki podstawowe: - dywersyfikację upraw, - utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ), - utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA) lub b) praktyki równoważne realizowane poprzez Pakiet rolnictwo zrównoważone oraz Pakiet ochrona gleb i wód w ramach działania rolnośrodowiskowo klimatycznego PROW Gospodarstwa uczestniczące w systemie dla małych gospodarstw będą zwolnione z obowiązku spełniania zazielenienia. 13

14 Płatność za zazielenienie (greening) cd. Dywersyfikacja upraw gospodarstwa o powierzchni poniżej 10 ha gruntów ornych (GO) będą zwolnione z obowiązku dywersyfikacji upraw, gospodarstwa posiadające od 10 do 30 ha GO zobowiązane będą posiadać dwie różne uprawy na gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75% gruntów ornych, gospodarstwa posiadające powyżej 30 ha GO zobowiązane będą posiadać przynajmniej trzy różne uprawy na gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95% gruntów ornych. Przewidywany zakres: ok. 83% gospodarstw może być zwolnionych z obowiązku realizacji dywersyfikacji upraw, co stanowi ponad 34% całkowitej powierzchni gruntów ornych w Polsce, 14% gospodarstw może być objętych obowiązkiem min. 2 upraw, a 3% gospodarstw obowiązkiem posiadania min. 3 upraw. Mając na względzie uwarunkowania klimatyczne i wegetacyjne występujące w Polsce, planuje się, aby okres kontrolny dla oceny spełnienia kryteriów dywersyfikacji upraw przypadał na okres od 15 maja do 15 lipca. 14

15 Płatność za zazielenienie (greening) cd. Utrzymanie trwałych użytków zielonych MRiRW proponuje, aby obowiązek utrzymania powierzchni TUZ realizowany był na poziomie kraju. Jednocześnie, ze względu na brak kompleksowej i aktualnej inwentaryzacji występowania cennych przyrodniczo obszarów w Polsce, proponuje się, aby zakaz przekształcania i zaorywania TUZ cennych przyrodniczo był realizowany wyłącznie na wyznaczonych obszarach położonych w ramach Natura

16 Płatność za zazielenienie (greening) cd. Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA) gospodarstwa posiadające ponad 15 ha gruntów ornych będą musiały posiadać co najmniej 5% obszarów proekologicznych, których celem jest ochrona i poprawa różnorodności biologicznej, a od 2017 r. 7%, gospodarstwa o powierzchni do 15 ha GO będą wyłączone z obowiązku realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych (EFA), proponuje się umożliwienie wspólnego rozliczania się z praktyki EFA rolnikom, których gospodarstwa znajdują się w bliskiej odległości (w promieniu 15 km; max 10 rolników), proponuje się ustanowienie w Polsce szerokiej listy obszarów EFA, z wyłączeniem jedynie tych elementów, które nie występują lub występują na niewielką skalę (tarasy, tradycyjne ściany kamienne, systemy rolno leśne); szczegółowe informacje na temat poszczególnych obszarów EFA zostały określone w załączniku nr 2 do omawianego projektu, 16

17 Płatność za zazielenienie (greening) cd. Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA) cd. zastosowane będą współczynniki ważenia i konwersji służące do wyliczania powierzchni przeliczeniowych obszarów EFA, poprzez pomnożenie rzeczywistej powierzchni elementów liniowych i punktowych obszarów EFA przez określony współczynnik. Przewidywany zakres: ok. 91% gospodarstw będzie zwolnionych z obowiązku realizacji tej praktyki, powierzchnia gruntów ornych podlegająca realizacji EFA stanowić będzie ok. 54% całkowitej powierzchni gruntów ornych w Polsce. 17

18 Płatność za zazielenienie (greening) cd. Tab. 1 Matryca współczynników ważenia i konwersji dla obszarów EFA ELEMENT WSPÓŁCZYNNIK KONWERSJI (m/ drzewo do m²) WSPÓŁCZYNNIK WAŻENIA OBSZAR EFA (po zastosowaniu obu współczynników) Grunt ugorowany (1 m²) m² Tarasy (1m) m² Elementy krajobrazu: Żywopłoty/ strefy zadrzewione (1m) m² Drzewa wolnostojące (drzewo) 20 1,5 30 m² Zadrzewienia liniowe (1m) m² Zadrzewienia grupowe/ zagajniki śródpolne (1 m²) - 1,5 1,5 m² Miedze śródpolne (1m) 6 1,5 9 m² Oczka wodne (1 m²) - 1,5 1,5 m² Rowy (1 m) m² Tradycyjne ściany kamienne (1m²) m² Inne elementy nie wymienione powyżej, ale chronione w ramach GAEC 7, SMR 2 lub SMR 3 (1 m²) m² Strefy buforowe (1m) 6 1,5 9 m² Systemy rolno-leśne (1 m²) m² Pasy gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu (1m) - z produkcją 6 0,3 1,8 m² - bez produkcji 6 1,5 9 m² Zagajniki o krótkiej rotacji (1 m²) - 0,3 0,3 m² Obszary zalesione w ramach PROW (1m²) m² Międzyplony i pokrywa zielona (1 m²) - 0,3 0,3 m² Uprawy wiążące azot (1m²) - 0,7* 0,7 m² Źródło: akt delegowany do rozporządzenia 1307/2013 [*] W projekcie aktu delegowanego DS/EGDP/2014/5 Komisja Europejska proponuje podwyższenie współczynnika ważenia dla obszarów z uprawami wiążącymi azot z 0,3 do 0,7 od dnia 1 stycznia 2015 r. 18

19 Płatność dla młodych rolników Płatność dla młodych rolników jest dodatkowym wsparciem przyznawanym corocznie rolnikom aktywnym, spełniającym status młodego rolnika - przez okres nie dłuższy niż 5 lat liczony od dnia założenia gospodarstwa rolnego. Na ten cel planuje się przeznaczyć 2% koperty krajowej. 19

20 Płatność dla młodych rolników cd. płatność dla młodych rolników jest dodatkowym wsparciem przyznawanym corocznie rolnikom aktywnym, spełniającym status młodego rolnika - przez okres nie dłuższy niż 5 lat liczony od dnia założenia gospodarstwa rolnego, na ten cel planuje się przeznaczyć 2% koperty krajowej, Za młodych rolników uznaje się osoby fizyczne: a) które po raz pierwszy zakładają gospodarstwo rolne jako kierujący gospodarstwem rolnym lub które założyły już takie gospodarstwo rolne w ciągu pięciu lat przed pierwszym złożeniem wniosku w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej, oraz b) których wiek w roku składania wniosku nie przekracza 40 lat. Za młodych rolników mogą zostać uznane również osoby prawne, pod warunkiem, że choć jedna osoba fizyczna, spełniająca kryteria młodego rolnika, sprawuje efektywną i długoterminową kontrolę nad osobą prawną (samodzielnie lub z innymi osobami, niekoniecznie młodymi ). 20

21 II. ELEMENTY DOBROWOLNE W SYSTEMIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH płatności dla małych gospodarstw, płatności związane z produkcją, przejściowe wsparcie krajowe, płatności dodatkowe. 21

22 Płatności dla małych gospodarstw Proponuje się, aby wysokość wsparcia była obliczana jako suma wszystkich płatności, do których otrzymania rolnik byłby uprawniony, gdyby pozostał w systemie standardowym; Rolnicy korzystający z tej formy płatności w zamian za trwałe przekazanie gospodarstwa innemu rolnikowi na powiększenie mogą otrzymać rekompensatę z PROW - 120% rocznej płatności, do otrzymania której beneficjent kwalifikowałby się w ramach systemu dla małych gospodarstw w I filarze WPR. Przewidziano na ten cel w projekcie PROW ok. 130 mln EUR. 22

23 Płatności dla małych gospodarstw cd. Małe gospodarstwa mogą również ubiegać się o środki z II filaru w ramach poddziałania Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (Restrukturyzacja małych gospodarstw). Pomoc będzie przyznawana w postaci premii w wysokości do 60 tys. zł. Przewidywany zakres wsparcia w I filarze*: liczba rolników kwalifikujących się do wsparcia - ok. 680 tys. (ok. 50%) całkowita powierzchnia objęta wsparciem - ok. 1,8 mln ha (ok. 13%) *Przyjęto, że maksymalna kwota wsparcia (1250 EUR/gosp.) odpowiada wysokości płatności uzyskiwanej w systemie standardowym przez gospodarstwa o powierzchni 5 ha. 23

24 Płatności związane z produkcją Celem wsparcia jest utrzymanie obecnych poziomów produkcji Wsparcie realizowane będzie tylko w sektorach lub regionach w trudnej sytuacji i szczególnym znaczeniu ze względów gospodarczych, społecznych lub środowiskowych MRiRW planuje przeznaczyć na realizację płatności związanych z produkcją łącznie 15% rocznych kopert finansowych na płatności bezpośrednie, w tym 2% na wsparcie do upraw roślin wysokobiałkowych. Sektory, które mogą być objęte wsparciem: zboża, nasiona oleiste, rośliny wysokobiałkowe, rośliny strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, burak cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria, owoce i warzywa oraz zagajniki o krótkiej rotacji Ostateczne wysokości stawek określane będą co roku na podstawie wielkości dostępnej koperty finansowej oraz liczby hektarów lub liczby zwierząt zakwalifikowanych do wsparcia. 24

25 Płatności związane z produkcją cd. MRiRW proponuje zastosowanie płatności związanych z produkcją w następujących sektorach: bydło, krowy, owce, kozy, rośliny wysokobiałkowe, chmiel, skrobia ziemniaczana, burak cukrowy, pomidory, owoce miękkie (truskawki i maliny), len i konopie włókniste. 25

26 Płatności związane z produkcją cd. Płatności do bydła: na terenie całego kraju, do zwierząt obojga płci (byki i jałówki) w dwóch przedziałach wiekowych: 6-8 miesięcy oraz miesiące - wsparcie dla bydła w wieku od 12 do 24 miesięcy przyczynia się do wsparcia zwierząt, które (w znacznej części) są utrzymywane w gospodarstwach nie posiadających krów mamek (zwierzęta po odstawieniu są odsprzedawane do dalszego opasu w innych gospodarstwach) a wsparcie bydła młodszego (6-8 miesięcy) pozwoli na pośrednie wsparcie również gospodarstw utrzymujących krowy mamki i prowadzące chów w sposób bardziej ekstensywny, od 3-ciej do 50-tej sztuki w gospodarstwie. Przewidywany zakres wsparcia do bydła: szacuje się, że wsparciem objętych zostanie ok. 858 tys. sztuk zwierząt (49% krajowego pogłowia w tym wieku), prognozowana stawka: ok. 139 EUR/szt. 26

27 Płatności związane z produkcją cd. Płatności do krów: na terenie całego kraju, niezależnie od wielkości stada oraz niezależnie od kierunku produkcji (mięsny, mleczny) do zwierząt w wieku od 36 miesiąca od 3-ciej do 50-tej krowy w gospodarstwie. Przewidywany zakres wsparcia do bydła: szacuje się, że wsparciem objętych zostanie ok tys. sztuk zwierząt (80% krajowego pogłowia krów w tym wieku), ze wsparcia skorzystałoby ok. 163 tys. rolników, tj. 38% wszystkich gospodarstw utrzymujących krowy prognozowana stawka: ok. 110 EUR/szt. Ponadto, rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach krowy określonych ras zagrożonych wyginięciem, będą mogli skorzystać ze wsparcia w ramach PROW (Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie). Prognozowana stawka płatności wynosi: PLN/szt 27

28 Płatności związane z produkcją cd. na terenie całego kraju, do maciorek w wieku od 12 miesięcy od 10-tej sztuki w gospodarstwie. Płatności do owiec: Przewidywany zakres wsparcia do bydła: szacuje się, że wsparciem objętych zostanie ok. 152 tys. maciorek (ok 76% całej populacji maciorek w Polsce w wieku co najmniej 12 miesięcy ), ze wsparcia skorzystałoby ok. 3,8 tys. rolników, tj. 49% wszystkich gospodarstw utrzymujących maciorki prognozowana stawka: ok. 30 EUR/szt. Ponadto, rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach owce określonych ras zagrożonych wyginięciem, będą mogli skorzystać ze wsparcia w ramach PROW (Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie). Prognozowana stawka płatności wynosi: 360 PLN/szt. 28

29 Płatności związane z produkcją cd. na terenie całego kraju, do samic kóz w wieku od 12 miesięcy od 10-tej sztuki w gospodarstwie. Płatności do kóz: Przewidywany zakres wsparcia do bydła: szacuje się, że wsparciem objętych zostanie ok. 30,9 tys. kóz, ze wsparcia skorzystałoby ok. 8,5 tys. rolników, prognozowana stawka: ok. 15 EUR/szt. Ponadto, rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach kozy określonych ras zagrożonych wyginięciem, będą mogli skorzystać ze wsparcia w ramach PROW (Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie). Prognozowana stawka płatności wynosi: 580 PLN/szt. 29

30 Płatności związane z produkcją cd. Płatności do roślin wysokobiałkowych: Wsparcie w tym sektorze będzie przyznawane na podobnych warunkach, jak stosowana od 2010 r. specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, tj. płatność powierzchniowa realizowana na terenie całego kraju. Planuje się zastosowanie przedmiotowej płatności do wszystkich gatunków wspieranych obecnie w ramach wsparcia specjalnego, niemniej jednak trwają jeszcze prace nad potwierdzeniem możliwości zakwalifikowania ich do sektorów wymienionych w przepisach wspólnotowych. Szacowana stawka płatności wyniesie ok. 326 EUR/ha. 30

31 Płatności związane z produkcją cd. Płatności do chmielu: Realizacja wsparcia w tym sektorze planowana jest jako płatność powierzchniowa. Proponuje się przyznać płatności do plantacji chmielu wykorzystując w tym celu dotychczasową jej definicję. Wsparciem objęte będą rejony, które zostały wskazane na potrzeby stosowanej certyfikacji, tj. rejon lubelski, rejon wielkopolski oraz rejon dolnośląski. Planowane jest przyjęcie stawki 480 EUR/ha (maksymalna stawka stosowana w UE w poprzednich latach). 31

32 Płatności związane z produkcją cd. Płatności do skrobi ziemniaczanej, buraków cukrowych, owoców miękkich oraz pomidorów: planowana jest realizacja wsparcia w formie płatności obszarowej do powierzchni uprawy. Szacowane stawki płatności wyniosą: ok. 373 EUR/ha (skrobia ziemniaczana), ok. 366 EUR/ha (burak cukrowy), ok. 230 EUR/ha (owoce miękkie), ok. 300 EUR/ha (pomidory). 32

33 Płatności związane z produkcją cd. Płatności do lnu i konopi włóknistych: planowana jest realizacja wsparcia w formie płatności obszarowej do powierzchni uprawy. szacowana wysokość pomocy w tym sektorze wyniosłaby ok. 189 EUR/ha. Zgodnie z danymi GUS uprawą lnu włóknistego w kraju w 2013 r. zajmowało się 502 gospodarstwa rolne, a powierzchnia zasiewów wyniosła 669 ha. Natomiast uprawą konopi zajmowało się tylko 29 gospodarstw rolnych, a powierzchnia zasiewów wynosiła 291 ha. Zgodnie z powyższym całkowita powierzchnia uprawy lnu i konopi włóknistych w 2013 r. wynosiła 960 ha. 33

34 Przejściowe wsparcie krajowe Z uwagi na fakt, że tytoń nie został wymieniony wśród sektorów, które mogą być objęte wsparciem związanym z produkcją w ramach zreformowanego systemu wsparcia bezpośredniego, MRiRW rozważa stosowanie przejściowego wsparcia krajowego w sektorze tytoniu. W przypadku uruchomienia takiego mechanizmu, możliwa byłaby kontynuacja stosowania wsparcia niezwiązanego z produkcją w tym sektorze i przeznaczenie na ten cel łącznie ok. 180 mln EUR w latach Zgodnie z przepisami unijnymi, pomoc ta ma charakter degresywny, tj. co roku dopuszczalny próg procentowy jest mniejszy o 5 punktów procentowych. 34

35 Płatności dodatkowe Państwo członkowskie może wykorzystać do 30% rocznej krajowej koperty finansowej na dodatkową płatność obszarową. Płatność ta może być przyznawana do ustalonej przez państwo członkowskie powierzchni kwalifikujących się hektarów we wszystkich gospodarstwach, ale w Polsce w liczbie nie większej niż 30 ha. Płatność dodatkowa pozwala na ukierunkowanie części krajowego pułapu środków na małe i średnie gospodarstwa. Stawka płatności dodatkowych nie może być wyższa niż 65% średniej krajowej płatności na hektar. Na ten cel MRiRW planuje przeznaczyć 8,3% koperty krajowej W przypadku niewprowadzenia płatności dodatkowych konieczne będzie zastosowanie redukcji płatności (degresywność) o co najmniej 5% dla kwot przekraczających 150 tys. EUR jednolitej płatności obszarowej 35

36 Płatności dodatkowe cd. MRiRW przedstawił dwa warianty wdrożenia płatności dodatkowych (warianty A i B) oraz wariant dla scenariusza, w którym element ten nie jest stosowany (wariant C) 36

37 Płatności dodatkowe cd. Wariant dla scenariusza, w którym płatności dodatkowe nie są stosowane: Wariant C: JPO: 131 EUR/ha płatność za zazielenienie: 74 EUR/ha JPO + płatność za zazielenienie = 205 EUR/ha. W tym przypadku konieczne będzie zastosowanie redukcji płatności (degresywność) o co najmniej 5% dla kwot przekraczających 150 tys. EUR jednolitej płatności obszarowej, a środki te zostaną przesunięte do PROW

38 Płatności dodatkowe cd. Tab. 2. Szacowane skutki wprowadzenia mechanizmu redukcji płatności Graniczna powierzchnia gospodarstwa, od której byłaby stosowana redukcja Liczba gospodarstw objętych redukcją (tj. otrzymujących JPO w kwocie przekraczającej 150 tys. EUR) Łączna powierzchnia gospodarstw objętych redukcją ha ha Udział powierzchni gospodarstw objętych redukcją w całkowitej powierzchni gruntów zgłaszanych do płatności bezpośrednich 4% Zakładany poziom redukcji (% nadwyżki kwoty JPO ponad 150 tys. EUR) kwota redukcji (mln EUR) 5% 1,7 10% 3,4 20% 6,8 25% 8,5 30% 10,2 50% % 34,1 38

39 Płatności dodatkowe cd. Warianty A i B: Wariant A: JPO: 110 EUR/ha płatność za zazielenienie: 74 EUR/ha JPO + płatność za zazielenienie = 184 EUR/ha Płatność dodatkowa: w przedziale od 5,01 ha do 10 ha: 20 EUR/ha w przedziale od 10,01 ha do 30 ha: 80 EUR/ha Wariant B: JPO: 110 EUR/ha płatność za zazielenienie: 74 EUR/ha JPO + płatność za zazielenienie = 184 EUR/ha Płatność dodatkowa: w przedziale od 3,01 ha do 10 ha: 26 EUR/ha w przedziale od 10,01 ha do 30 ha: 62 EUR/ha 39

40 Płatności dodatkowe cd. Tab. 3. Łączne stawki płatności (JPO + zazielenienie + płatność dodatkowa) w różnych wariantach wdrożeniowych Scenariusz status quo (wariant C) [EUR/ha] Łączna stawka płatności [EUR/ha] do 5 ha 184 8,30% zyskujących tracących od 5 do 10 ha 205 Wariant A ha od 10 do 30 ha 264 powyżej 30 ha 184 do 3 ha 184 od 3 do 10 ha 210 Wariant B ha od 10 do 30 ha 246 powyżej 30 ha 184 Wielkość gospodarstw do 12 ha i od 83 ha do 11 ha i od 69 ha 40

41 Płatności dodatkowe cd. Tab. 4. Licznik płatności Płatności [euro] do 3 ha 3 do 5 ha 5 do 10 ha 10 do 30 ha ha powyżej 1145 ha powierzchnia gospodarstwa [ha] wariant A JPO wariant B wariant C zazielenienie wariant A JPO + zazielenienie wariant B wariant C różnica wariant A - wariant C wariant B - wariant C

42 Płatności dodatkowe cd. Wyk. 1. Procentowa zmiana łącznej kwoty (JPO + zazielenienie + płatność dodatkowa) na gospodarstwo w wariantach A i B w stosunku do wariantu C Wariant A Wariant B 42

43 Płatności dodatkowe cd. Wyk. 2. Struktura gospodarstw w Polsce i w województwie zachodniopomorskim 80% 74,5% 76,5% 60% 54,3% 38,5% 40% 29,5% 32,1% 27,1% 20,7% 18,7% 20% 15,7% 7,9% 4,7% 0% do 10 ha ha pow 30 ha liczba gospodarstw w PL liczba gospodarstw w WZ powierzchnia gospodarstw w PL powierzchnia gospodarstw w WZ do 10 ha ha pow 30 ha razem liczba gospodarstw w PL liczba gospodarstw w WZ powierzchnia gospodarstw w PL [ha] powierzchnia gospodarstw w WZ [ha]

44 Udział procentowy [%] Płatności dodatkowe cd. Wyk. 3. Struktura gospodarstw w województwie zachodniopomorskim 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 54,3% 28,5% 19,6% 22,6% 16,4% 7,5% 8,9% 7,9% 9,6% 6,1% 6,7% 6,7% 4,1% 1,2% ilość gospodarstw powierzchnia gospodarstw <10 ha 10ha-20ha 20ha-30ha 30ha-50ha 50ha-100ha 100ha-300ha >300ha liczba gospodarstw powierzchnia gospodarstw [ha]

45 Płatności dodatkowe cd. Wyk. 4. Zmiana wojewódzkich kopert w wariantach A i B Wariant A Wariant B 45

46 System płatności bezpośrednich w latach Konsultacje do 11 lipca br. Prosimy o przysyłanie uwag na adres: 46

47 Dziękuję za uwagę Jarosław Rzepa Opracowanie: Jarosław Rzepa Mariusz Płocharski 47

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPERSONALIZOWANEGO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI I MATERIAŁU GRAFICZNEGO NA ROK 2015 1

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPERSONALIZOWANEGO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI I MATERIAŁU GRAFICZNEGO NA ROK 2015 1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPERSONALIZOWANEGO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI I MATERIAŁU GRAFICZNEGO NA ROK 2015 1 Niniejsza instrukcja dotyczy wstępnie wypełnionych, na podstawie danych z poprzedniego roku,

Bardziej szczegółowo

L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013

L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 31.7.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 227/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski STYCZEŃ-MARZEC 2013 Rok XV Nr 1 3 (153 155) Zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO W dniu 28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych:

Bardziej szczegółowo

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej i jej drugiego filara rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej i jej drugiego filara rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Krajowa Rada Izb Rolniczych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Liczysz się dla nas. Rozbudowa sieci akceptacji kart płatniczych. Dodatkowe źródło przychodów dla Banków Spółdzielczych SGB s. 22

Liczysz się dla nas. Rozbudowa sieci akceptacji kart płatniczych. Dodatkowe źródło przychodów dla Banków Spółdzielczych SGB s. 22 Rozbudowa sieci akceptacji kart płatniczych. Dodatkowe źródło przychodów dla Banków Spółdzielczych SGB s. 22 Postrzegać świat oczami Klienta CRM s. 30 Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Nasielsku s. 38 NR

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 227/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.7.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

Izba zaprezentowała nowy budynek

Izba zaprezentowała nowy budynek BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK PODKARPACKICH ROLNIKÓW Nr 11 (31) listopad 2014 Izba zaprezentowała nowy budynek Szanowni Czytelnicy, W NUMERZE Od Redakcji... 3 Z życia samorządu rolniczego.. 4 3 listopada Podkarpacka

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom 4

NAUKI EKONOMICZNE tom 4 NAUKI EKONOMICZNE tom 4 Zeszyty Naukowe Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej w P ocku NAUKI EKONOMICZNE tom 4 P OCK 2005 REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTWA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU REDAKTOR

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 23.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 368/15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005

Bardziej szczegółowo

2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1

2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1 2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1122/2009 z

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Agro pod lupą

R A P O R T Agro pod lupą R A P O R T Agro pod lupą 2 0 1 2 R A P O R T Agro pod lupą Wstęp Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu raport analizujący miejsce i rolę rolnictwa w polskiej gospodarce oraz informacje, które są pomocne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 1. TYTUŁ... 7 2. PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE... 7 2.1. ZASIĘG PLANU... 7 2.2. REGIONY ZALICZONE DO CELU 1 I CELU 2... 7 3. PLANOWANIE NA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PLANU ROZWOJU GOSPODARSTWA DLA DZIAŁANIA. MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH objętego PROW 2007-2013

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PLANU ROZWOJU GOSPODARSTWA DLA DZIAŁANIA. MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH objętego PROW 2007-2013 IW-1.1_121/135 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PLANU ROZWOJU GOSPODARSTWA DLA DZIAŁANIA MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH objętego PROW 2007-2013 Celem wypełnienia Planu Rozwoju Gospodarstwa jest wykazanie, że realizacja

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH KRR-4101-002-00/2014 Nr ewid. 169/2014/P/14/051/KRR Informacja o wynikach kontroli WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH DEPARTAMENT ROLNICTWA

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Załącznik A Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Przykłady zrealizowanych projektów STR. X

Dobre praktyki. Przykłady zrealizowanych projektów STR. X Prace nad kształtem WPR po roku 2013 STR. VIII Dobre praktyki. Przykłady zrealizowanych projektów STR. X Tabelaryczne dane o realizacji PROW na lata 2007-2013 STR. XI Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy,

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, W dzisiejszym świecie trudno poruszać się bez dobrej, rzetelnej informacji. Dotyczy to również prowadzenia gospodarstwa rolnego. W nowej perspektywie finansowej na lata

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI - INFORMACJE - OPINIE nr 6/2014. Aktualności... 2 PROW 2007-2013... 8. Szkolenia... 9

WIADOMOŚCI - INFORMACJE - OPINIE nr 6/2014. Aktualności... 2 PROW 2007-2013... 8. Szkolenia... 9 WIADOMOŚCI - INFORMACJE - OPINIE nr 6/2014 W NUMERZE: Wybierz numer strony... 2 PROW 2007-2013... 8 Szkolenia... 9 Zapraszamy POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I

Bardziej szczegółowo

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa polegającą na częściowej spłacie kapitału kredytu wprowadzone

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI 2014 SYNTEZA

AKTUALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI 2014 SYNTEZA INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi AKTUALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI 2014 SYNTEZA Pracę wykonano na zamówienie Ministra Środowiska oraz sfinansowano ze

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 I. - SPIS TREŚCI I. - SPIS TREŚCI... 2 II. - Wstęp... 5 III.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo doświadczenia polskie i wskazania unijne

Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo doświadczenia polskie i wskazania unijne Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo... MARIETTA JANOWICZ-LOMOTT, KRZYSZTOF ŁYSKAWA Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo doświadczenia polskie i wskazania unijne Zainicjowanie, a następnie

Bardziej szczegółowo