Umowa na świadczenie usług gastronomicznych ( projekt) Załącznik 7 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa na świadczenie usług gastronomicznych ( projekt) Załącznik 7 do SIWZ"

Transkrypt

1 1 Umowa na świadczenie usług gastronomicznych ( projekt) Załącznik 7 do SIWZ z dnia... W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego (protokół nr... z dnia... ) na podstawie z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, mającym siedzibę w Gostyniu przy Placu Karola Marcinkowskiego 8/9, Gostyń, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP REGON zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora- mgr inż. Piotra Miadziołko a zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: zostaje zawarta umowa następującej treści: 1 1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gastronomicznych w zakresie przygotowania i dystrybucji całodziennych posiłków dla pacjentów SPZOZ w Gostyniu (szpital Gostyń, Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gostyniu) oraz prowadzenia stołówki dla personelu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu Pl. K. Marcinkowskiego 8/9 ( szpital Gostyń), zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego oraz ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.),( CPV: , ). 2. Wykonawca świadczył będzie usługi w formie cateringu. Przygotowanie posiłków winno odbywać się w pomieszczeniach Wykonawcy spełniających wszystkie nałożone przepisami prawa wymogi sanitarne dla tego typu działalności. Niedopuszczalne jest przygotowywanie posiłków w pomieszczeniach wynajmowanych od zamawiającego celem dystrybucji posiłków. 3. Wykonawca oświadcza, że przygotowywał będzie posiłki w..., które spełnia wszystkie nałożone przepisami prawa wymogi sanitarne dla tego typu działalności. 4. Wykonawca obowiązany jest wykonywać przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, nieprzerwanie przez cały czas trwania umowy co oznacza konieczność zapewnienia całodziennego wyżywienia przez wszystkie dni tygodnia bez względu na to czy są to dni ustawowo wolne od pracy. 5. Zgodnie z ofertą Wykonawca * następującą część zamówienia w zakresie: powierzy podwykonawcom, zgodnie z umowa zawartą na piśmie przez wykonawcę z podwykonawcą/ podwykonawcami./ *żadnej części zamówienia nie powierzy podwykonawcom. 6. Wykonawca musi posiadać kuchnię zatwierdzoną przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności gastronomicznej i cateringowej, w której będą

2 2 przygotowywane posiłki dla Zamawiającego. Kuchnia musi być w dyspozycji Wykonawcy na okres nie krótszy niż planowany termin wykonania umowy tj. 12 m- cy. 7. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunek o którym mowa w ust Wykonawca oświadcza, że środki jakie będą użyte do wykonywania umowy są dopuszczone do obrotu i stosowania tzn. Posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa bądź aprobaty techniczne oraz świadectwa jakości zgodnie z wymogami określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, posiada 6 oddziałów szpitalnych zlokalizowanych w Szpitalu Gostyń i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy łóżkowy w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 8. Faktyczna liczba łóżek w Szpitalu Gostyń wynosi 162, natomiast średnie dzienne obłożenie łóżek wynosi około 76 osób, natomiast w ZOL- u osób. 2. Roczne zapotrzebowanie na posiłki zawiera Formularz cenowy będący Załącznikiem Nr 1 do umowy. 3. Podana przez zamawiającego ilość osobodni w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy jest wyliczona w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może ulec zmianie( zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od bieżących rzeczywistych potrzeb zamawiającego związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów. 4. Odległość pomiędzy Szpitalem Gostyń a ZOL- em w Gostyniu wynosi ok. 2 km. W Szpitalu Gostyń oddziały położone są na parterze i piętrach. Szpital posiada windę towarowo osobową o dźwigu 1500 kg, szerokość drzwi windowych wynosi 1,10 mb. Pomieszczenia ZOL- u znajdują się na parterze. 5. Dystrybucja całodziennych posiłków musi odbywać się bezpośrednio do łóżka pacjenta przez pracownika Wykonawcy w obecności pracownika medycznego Zamawiającego w godzinach: SZPITAL GOSTYŃ Śniadania Obiady Podwieczorek Kolacje ZOL Śniadania Obiady Podwieczorek Kolacje Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania posiłków do poszczególnych oddziałów i ZOL - u zgodnie z ustalonym harmonogramem czasowym. 7. Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem diet stosowanych w Szpitalu: Żywienie chorych obejmuje nw. diety i dodatki: - dieta zwykła - dieta płynna - 1/3 stawki żywieniowej, - dieta lekka, - dieta beztłuszczowa, - dieta wątrobowa, - dieta cukrzycowa z uwzględnieniem 6 ciu posiłków, - dieta bezsolna, - dieta wysokobiałkowa z uwzględnieniem 5-ciu posiłków, - dieta papkowata,

3 3 - dieta redukująca : a) kcal 50% stawki żywieniowej, b) 1500 kcal 65%b stawki żywieniowej, c) kcal 75% stawki żywieniowej, - dieta niskobiałkowa, - sonda wzmocniona ½ porcji na AiIT i oddziale dziecięcym 50% stawki żywieniowej, - sonda wzmocniona na pozostałych oddziałach 100% stawki żywieniowej, - dieta bezmleczna kcal 75% stawki żywieniowej, - dieta bezglutenowa, - dieta ubogocholesterolowa, - dzieci od 1 roku życia do trzech lat ½ porcji 50% stawki żywieniowej, - inne indywidualnie zlecane przez lekarza Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywania umowy w szczególności pod względem sanitarno epidemiologicznym w tym do bieżącej kontroli pomieszczenia do dystrybucji i samochodu do transportu posiłków. 2. Na wykonawcy spoczywa obowiązek dostosowania kuchni i przestrzegania wymogów sanepidu i HCCP. Zmawiający w każdej chwili może wnioskować o przeprowadzenie kontroli Sanepidu. 3. Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli wykonywania umowy przez wykonawcę w szczególności stosowanych surowców, przebiegu procesów technologicznych oraz norm dziennych racji pokarmowych. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zwrotu żywności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości jakościowych. W miejsce zakwestionowanych posiłków musza być w trybie pilnym dostarczone właściwe. Zamawiający zastrzega sobie również prawo kontroli zgodności rodzaju posiłku z zamówioną dietą oraz wielkości porcji. 6. Zamawiający ma obowiązek przestawić każdorazowo na piśmie wynik przeprowadzonej kontroli Wykonawcy. 7. W celu realizacji uprawnień kontrolnych Zamawiający ma prawo wstępu do pomieszczeń, w których Wykonawca przygotowuje i prowadzi dystrybucję posiłków w każdym czasie w trakcie trwania umowy a Wykonawca ma obowiązek pomieszczenia te Zamawiającemu w tym celu udostępnić. Wykonawca ma również w celu realizacji uprawnień kontrolnych Zamawiającego udostępnić mu pojazd do przewozu posiłków. 8. Niezależnie od przeprowadzanie bieżącej kontroli Zamawiający i Wykonawca wyznaczą po dwie osoby, które stanowić będą Komisję, do oceny jakości usług, kontroli środków stosowanych przez Wykonawcę, prawidłowości stosowanych technologii, utrzymania higieny oraz kontroli należytego wykonywania postanowień niniejszej umowy. 9. Komisja spotyka się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące ze spotkania będzie sporządzany protokół podpisany przez obie strony. 10. Usterki, nieprawidłowości czy uchybienia związane z wykonywaniem umowy na wniosek komisji, Wykonawca zobowiązany jest usunąć niezwłocznie. 11. W przypadku stwierdzenia trzykrotnych uchybień, usterek czy nieprawidłowości w okresie jednego miesiąca kalendarzowego w zakresie wykonywanych usług, stwierdzonych przez komisję, nastąpi obniżenie wynagrodzenia miesięcznego brutto wykonawcy o 10 % i o dalsze 5% za każde kolejne uchybienie w okresie miesiąca kalendarzowego. 12. W przypadku powtarzających się uchybień w wykonywaniu usług, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym obciążając Wykonawcę ewentualnymi

4 4 dodatkowymi kosztami usługi zastępczej w czasie niezbędnym do starannego wyboru nowego docelowego wykonawcy usług. 4 1.Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zaopatruje się w surowce i materiały niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy. 2. Transport posiłków na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Przedstawicielem Zamawiającego w kontaktach z wykonawcę podczas realizacji umowy będzie:.. 4. Przedstawicielem Wykonawcy w kontaktach z Zamawiającym podczas realizacji umowy będzie 5 1.WYKONAWCA zobowiązany jest w szczególności do : 1) Przygotowywania posiłków dla pacjentów z uwzględnieniem diet specjalistycznych oraz prowadzenia stołówki szpitalnej dla personelu Zamawiającego w Szpitalu Gostyń a także bezwzględnej realizacji zarządzeń i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego oraz zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tj.dz. U r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.). 2) Dystrybucji posiłków bezpośrednio do łóżka pacjenta. 3) Przygotowywania i dostarczania na oddzielnych talerzach dodatkowo diety specjalnej zleconej indywidualnie przez lekarza ( wg składników określonych przez dietetyka szpitalnego ) np. : kleiki ryżowe i z kaszy manny gotowe do spożycia, marchwianka na kleiku ryżowym, sucharki, jogurty naturalne oraz indywidualnie zalecane przez lekarza. 4) Dostarczania do każdego posiłku zróżnicowanych napojów w tym kompot do obiadu. 5) Sporządzania jadłospisów dekadowych dla diet stosowanych w Szpitalu ( wymienione w 2 ) wraz z gramaturą oraz obliczoną wartością odżywczą (K.B.T.W) wszystkich potraw i przedstawienie do akceptacji dietetykowi SPZOZ z wyprzedzeniem minimum tygodniowym. Gramaturę oraz wartość odżywczą (K.B.T.W) należy obliczyć na 1 osobę na 1 dzień dla danej diety. 6) Wymaga się wprowadzenia zmiany rodzaju ( asortymentu ) potraw w ww. jadłospisach minimum co 10 dni. 7) Jadłospis powinien być zgodny z normami żywienia dla chorych dorosłych i dzieci w szpitalach oraz zawierać w całodziennych racjach pokarmowych ilości produktów zalecane przez Instytut Żywności i Żywienia ( Podstawy naukowe żywienia w szpitalach Wyd. IŻŻ, Warszawa 2008 r.). 8) Sporządzania dziennych jadłospisów w oparciu o Ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm). 9) Przygotowywania posiłków na podstawie pisemnych zapotrzebowań oddziałów co do ilości i jakości uwzględniając rotacje pacjentów i zmiany diet oraz modyfikacje w dniu realizacji zamówienia: zgłaszanych do godziny: śniadania 6.15, obiady 10.15, podwieczorki oraz kolacja ) Przygotowywania dla pacjentów posiłków o charakterze świątecznym z uwzględnieniem tradycyjnych potraw w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych oraz innych świąt. 11) Prowadzenia ewidencji wydawanych posiłków z podziałem na oddziały potwierdzonej każdorazowo imiennie przez osoby odbierające posiłki. 12) Przygotowywania płatnych posiłków dla personelu Szpitala Gostyń.

5 13) Prowadzenia stołówki dla personelu Szpitala w Gostyniu. Obligatoryjnie wykonawca musi zapewnić możliwość korzystania z posiłków ( śniadanie, obiad, kolacja) przez personel szpitalny we wszystkie dni tygodnia ( w dni powszednie i święta). Personel będzie składał zamówienia telefonicznie Wykonawcy w godz.: - śniadanie do godz. 6:00 - obiad do godz. 10:15 - kolacja do godz. 14:00. 14) Przestrzegania procedur higienicznych dotyczących higieny rąk, środków transportu, urządzeń i sprzętu oraz stosowania preparatów myjących i dezynfekujących dopuszczonych do stosowania w kontakcie z żywnością. 15) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności prawnej i finansowej za realizację dostaw wobec zamawiającego oraz organów kontroli. 16) Pobieranie i przechowywanie próbek (72 godziny) wszystkich potraw wchodzących w skład każdego posiłku. 17) Przestrzegania przez pracowników wykonawcy przepisów BHP i P.POŻ oraz higieniczno sanitarnych i porządkowych obowiązujących na terenie Szpitala w Gostyniu i ZOL. 18) Ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody powstałe w wyniku prowadzonej przez niego działalności. 19) Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w tym z rozszerzeniem o szkody powstałe w wyniku zatruć pokarmowych i OC za produkt- minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia ,00 zł. i przedstawienie polisy potwierdzającej fakt posiadania ubezpieczenia na każde wezwanie Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w tym z rozszerzeniem o szkody powstałe w wyniku zatruć pokarmowych i OC za produktminimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia ,00 zł i zobowiązuje się przedstawić polisę potwierdzająca posiadanie tego ubezpieczenia na każde wezwanie Zamawiającego. 20) Do odbioru i utylizacji resztek pokarmu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po spożyciu posiłku naczynia muszą być odebrane nie później niż w ciągu 1 godziny od spożycia posiłków od pacjentów przez Wykonawcę. 21) Przestrzegania czasu od włożenia potraw w geny do dostarczenia do Zamawiającego na oddziały: nie może przekraczać 2 godzin. 22) Dostarczania posiłków w odpowiednich przeznaczonych do tego celu pojemnikach termoizolacyjnych zabezpieczających posiłki przed wylaniem i schłodzeniem, na wózkach dostosowanych do szerokości drzwi windowych i ościeżnic drzwiowych. 23) Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za współpracę z dietetykiem SPZOZ, osoby koordynującej ze strony Zamawiającego. 24) Organizowania comiesięcznych spotkań z przedstawicielami Zamawiającego dla oceny jakości świadczonych usług i sporządzania z tych spotkań protokołu. 25) Dostarczania posiłków zgodnie z ustalonym harmonogramem. 26) Pacjentom dorosłym i dzieciom, którzy w godzinach wydawania posiłków są nieobecni w oddziałach z powodu wykonywanych badań diagnostycznych Wykonawca pozostawi posiłek na oddziale w lodówce zgodnie z Instrukcją wewnętrzną J.PG obowiązującą u Zamawiającego. 27) Posiłki muszą być apetyczne (smaczne i estetycznie wyglądające), przygotowane i transportowane w higienicznych warunkach, pojemniki muszą być szczelnie zamknięte, aby nie wylewały się z nich dania płynne i utrzymywały odpowiednią temperaturę, 28) Wymagania, od personelu bezpośrednio przygotowujący, względnie dystrybuującego posiłki pacjentom zmiany odzieży ochronnej, schludnego, estetycznego wyglądu oraz właściwej higieny i kultury osobistej. 29) Zapewnienia: 5

6 6 a) pełnego asortymentu naczyń i sztućców ( estetyczna zastawa, kubki,talerze i inne ), b) stosowania naczyń przystosowanych do podawania diety płynnej. 30) Zamawiający wymaga mycia wymienionego w pkt. 29 asortymentu sprzętem własnym (zmywarka) spełniającym przewidziane prawem wymagania dla tego celu, który Wykonawca we własnym zakresie zainstaluje i uruchomi w przekazanym pomieszczeni znajdującym się w budynku głównym Zamawiającego. Mycie naczyń z ZOL-u należy wykonywać we własnym pomieszczeniu.. 31) Umożliwienia dietetykowi SPZOZ dokonywania bieżącej organoleptycznej oceny jakości podawanych posiłków, a komisji składającej się z 2 osób wykonawcy i 2 osób zamawiającego umożliwienia kontroli pod względem sanitarno epidemiologicznym i jakości świadczonych w ramach umowy usług a także w szczególnych przypadkach zespołowi ds. zakażeń szpitalnych umożliwienie kontroli pod względem sanitarnoepidemiologicznym. 32) Ponoszenia odpowiedzialności cywilnej i innej za szkody wynikające z nieprzestrzegania reżimu sanitarnego będące powodem pogorszenia stanu zdrowia pacjentów. 33) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia. 34) Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) musi spełniać wymagania określone przepisami wdrożenia i stosowania zasad systemu HACCP. Wykonawca oświadcza, ze takie wymagania spełnia. 35) Na wykonawcy spoczywa obowiązek dostosowania kuchni i przestrzegania wymogów Sanepidu i HACCP. Zamawiający w każdej chwili może wnioskować o przeprowadzenie kontroli Sanepidu. 36) Miejsce przygotowania posiłków oraz przechowywania próbek musi spełniać odpowiednie warunki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca oświadcza, że miejsce przygotowania oraz przechowywania takie warunki spełnia. 37) Samochód, w którym Wykonawca dostarczać będzie żywność musi być dostosowany do realizacji przedmiotu zamówienia. 38) Realizacji zleceń zespołu ds. Zakażeń wewnątrzszpitalnych Zamawiającego oraz zaleceń dietetyka szpitalnego i pielęgniarki epidemiologicznej. 39) Mycie i dezynfekcja wózków do transportu żywności leży po Stronia Wykonawcy. Wykonawca ma zapewnić wózki w sposób umożliwiający podział czynności na czyste i brudne. 6 Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać następujących wymagań dotyczących jakości posiłków : 1) wykorzystywanie produktów wysokiej jakości o odpowiedniej wartości odżywczej, 2) urozmaicenie posiłków żywnościowych ze szczególnym uwzględnieniem owoców i warzyw, 3) przestrzeganie gramatury poszczególnych porcji żywnościowych, 4) dostarczone posiłki muszą posiadać odpowiednią temperaturę: - zupa, kawa i herbata min C, - drugie danie ( mięso, sos, ziemniaki ) min C i muszą być estetycznie podane, 5) przygotowywanie z okazji świąt posiłków o charakterze świątecznym z uwzględnieniem tradycyjnych potraw, 6) produkty w opakowaniach jednostkowych np. kefir, jogurt itp. Muszą być podawane w oryginalnych opakowaniach aby można było odczytać datę produkcji i przydatności do spożycia.

7 7 7) Minimalna wymagana gramatura potraw podawanych pacjentom w jednym posiłku nie może być mniejsza niż: Potrawy gotowane: zupy 300 ml mleczne, do obiadu 400ml ryż, kasze, makarony 200 g ( do II dania) ziemniaki 200 g napoje ciepłe (kawa, herbata) 250 ml Surowiec : drób, mięsa bkości minimum 120g, I gatunek drób z kością minimum po 250g (udka, kurczaki) ryby g Inne produkty szynka 50 g wędliny grzane 80 g pieczywo pszenne i żytnie 150 g masło 20g (82% tłuszczu) do śniadania, masło roślinne 20g do kolacji za wyjątkiem dzieci, którym zarówno do śniadania jak i kolacji winno być podane masło 20 g (82%tłuszczu) surówki, sałatki do II dania 150 g surowe owoce 200g mleko 2% sery 50 g Zamawiający zastrzega, że bezmięsny obiad musi być serwowany w poniedziałki i piątki w pozostałe dni obiady muszą być mięsne. Zamawiający zobowiązany jest do : 7 1) zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi gastronomiczne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 2) składania zamówień posiłków w następujący sposób : a) zamówienie złożone na piśmie do godz obejmuje obiad, podwieczorek, kolację z dnia złożenia zamówienia oraz śniadanie w dniu następnym w Szpitalu w Gostyniu, natomiast w ZOL do godz b) posiłki dodatkowe wg aktualnego zapotrzebowania poszczególnych oddziałów ( terminy składania zamówień telefonicznych i na piśmie do uzgodnienia przez Zamawiającego i Wykonawcę zamówienia ), 3) przedstawiania każdorazowa na piśmie wyniku przeprowadzonej kontroli Wykonawcy.

8 Strony zgodnie postanawiają, iż Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne z dołu ustalone na podstawie cen określonych przez Wykonawcę w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy i stanowiącym jej integralną cześć zgodnie z faktyczną ilością i rodzajem wydanych posiłków. 2. Wynagrodzenie wypłacane będzie przez Zamawiającego za usługi gastronomiczne miesięcznie z dołu za poprzedni miesiąc kalendarzowy na podstawie faktury Wykonawcy, przelewem na konto Wykonawcy. 3. Termin płatności za świadczone usługi wynosi 30 dni licząc od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 4. Stawka jednostkowa cen powinna zawierać wszystkie koszty wykonania usługi łącznie z kosztami utworzenia rezerwy posiłków i kosztami sporządzania posiłków świątecznych. 5. Ilość zarezerwowanych posiłków będzie potwierdzana przez osobę wyznaczoną przez zamawiającego. 9 Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią, bez pisemnej zgody Zamawiającego nadto zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654ze zm. )czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzących. Czynność ta dokonana z naruszeniem przepisy art. 54 ust. 5 jest nieważna Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych: 1) za każdy stwierdzony przez upoważniony organ przypadek naruszenia norm jakościowych względnie uszczuplenia racji żywnościowych bądź uchybienia w utrzymaniu higieny w wysokości 500,00 PLN, 2) rozwiązanie umowy przez zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości nie zrealizowanej części umowy ( ceny ofertowej brutto). 2. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia przez zamawiającego od wykonawcy odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych W celu dystrybucji posiłków w Szpitalu w Gostyniu Wykonawcy zostaną przekazane pomieszczenia w Szpitalu Gostyń znajdujące się na trzecim piętrze. 2.ZOL nie posiada pomieszczenia do dystrybucji posiłków, natomiast zostanie wyznaczone miejsce z szafkami na składowanie pojemników ( powstałe w wyniku użytkowania przez wykonawcę uszkodzenia szafek wykonawca zobowiązany będzie naprawić we własnym zakresie i na własny koszt). 3. Szczegółowe warunki dotyczące korzystania z pomieszczeń ( dystrybucja w pomieszczeniach zamawiającego ), wysokość czynszu najmu i innych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, warunki przekazania i korzystania z pomieszczeń i wyposażenia, regulować będzie odrębna umowa najmu pomieszczeń. 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym przygotowaniem pomieszczenia i wyposażenia.

9 9 5. Wykonawca wyposaży pomieszczenie do dystrybucji w szpitalu w Gostyniu w szafki kuchenne, lodówkę, wózki do transportu posiłków po jednym na każdy oddział oraz na ZOL, mikrofalówkę Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia Umowa zostaje zawarta na okres Zamawiający na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy Wszelkie zmiany niniejszy umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, z zastrzeżeniem postanowień Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach na określonych warunkach: 1) zmiana danych Wykonawcy lub Zamawiającego bez zmiany samych stron umowy (zmiana siedziby, adresu, nazwy, numeru rachunku bankowego, osób reprezentujących strony umowy ) w przypadku zaistnienia wymienionych wyżej zmian po stronie stron umowy, 2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, 3) zmiana przedstawicieli reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcy podczas realizacji umowy w przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych wymienionych wyżej osób, b) nie wywiązywania się wymienionych osób z obowiązków wynikających z umowy, c) jeżeli zmiana wymienionych wyżej osób okaże się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od stron (np. rezygnacja itp.) Zmiana umowy odbywa się na wniosek stron umowy i wymaga wykazania przez stronę występującą z wnioskiem o zmianę umowy wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany w szczególności wniosek winien zawierać: opis zmiany,

10 uzasadnienie zmiany, czas wykonania zmiany, koszt zmiany i sposób jego obliczenia, wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia. 2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej i zgody zamawiającego w formie sporządzonego i podpisanego aneksu W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe obowiązujące przepisy prawa. 2. Wszelkie spory miedzy stronami mogące wyniknąć w związku z realizacja niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Załączniki: 1) Formularz cenowy, 2) Formularz oferty. * odpowiedni zapis stosownie do treści oferty znajdzie się w umowie.

Umowa na świadczenie usług gastronomicznych (projekt) Załącznik 7 do SIWZ z dnia...

Umowa na świadczenie usług gastronomicznych (projekt) Załącznik 7 do SIWZ z dnia... 1 Umowa na świadczenie usług gastronomicznych (projekt) Załącznik 7 do SIWZ z dnia... W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego (protokół nr... z dnia...) na podstawie z ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa na świadczenie usług gastronomicznych (projekt) Załącznik 7 do SIWZ. z dnia...

Umowa na świadczenie usług gastronomicznych (projekt) Załącznik 7 do SIWZ. z dnia... 1 Umowa na świadczenie usług gastronomicznych (projekt) Załącznik 7 do SIWZ z dnia... W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego (protokół nr... z dnia...) na podstawie z ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą.

PROJEKT UMOWY Nr. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. PROJEKT UMOWY Nr. Zawarta w dniu. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR OPS Dożywianie uczniów w szkołach z terenu Gminy Brojce

UMOWA NR OPS Dożywianie uczniów w szkołach z terenu Gminy Brojce Załącznik Nr 3 do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia UMOWA NR OPS.2521.1.2012 Dożywianie uczniów w szkołach z terenu Gminy Brojce Zawarta w dniu...w Brojcach pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY, WYSOKIE MAZOWIECKIE UL.SZPITALNA 5

SZPITAL OGÓLNY, WYSOKIE MAZOWIECKIE UL.SZPITALNA 5 Załącznik Nr 5 UMOWA USŁUGI / UU / NR.. 2012 zawarta w dniu. pomiędzy : SZPITAL OGÓLNY, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE UL.SZPITALNA 5 reprezentowanym przez : 1.Dyrektora Szpitala mgr inż. Stanisława Bielskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ projekt. UMOWA Nr

Załącznik nr 3 do SIWZ projekt. UMOWA Nr UMOWA Nr Załącznik nr 3 do SIWZ projekt Zawarta w dniu... w Jedwabnie pomiędzy: Gminą Jedwabno z siedzibą ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno NIP: 7451811359 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą.

PROJEKT UMOWY Nr. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. PROJEKT UMOWY Nr. Zawarta w dniu. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin,

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 1

Umowa. Zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 1 Umowa ZAŁĄCZNIK NR 3 zawarta w dniu w Złotoryi pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi z siedzibą w Złotoryi pl. Niepodległości 7, reprezentowaną przez: Bożenę Kraskę - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: Załącznik nr 8 do SIWZ istotne postanowienia umowy MGOPS.2510.6.2014 UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: Gminą Ustrzyki Dolne /Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Wyzwolenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 232-421902

Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 232-421902 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:421902-2015:text:pl:html Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 232-421902 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. (Nazwa, adres oraz nr KRS wykonawcy) Numer NIP : Numer Regon : Numer rachunku bankowego : reprezentowanym przez : 1... 2...

UMOWA Nr. (Nazwa, adres oraz nr KRS wykonawcy) Numer NIP : Numer Regon : Numer rachunku bankowego : reprezentowanym przez : 1... 2... WZÓR UMOWY Zał. Nr 10 do SIWZ UMOWA Nr. Niniejsza umowa została zawarta w Świebodzicach dnia... pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. zawarta w dniu.. roku TRYB POSTĘPOWANIA

UMOWA Nr. zawarta w dniu.. roku TRYB POSTĘPOWANIA ZSM1-341/01/13 Załącznik nr 3 do SIWZ (PROJEKT UMOWY) UMOWA Nr zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Zespołem Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim, ul. Kopernika 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 822 234

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZP/1/2013. reprezentowaną przez

UMOWA NR ZP/1/2013. reprezentowaną przez Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ publicznego pod nazwą: Świadczenie usług cateringu obiadów do stołówki Zespołu Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH W dniu...r. w Złotoryi, pomiędzy: Załącznik nr 4a Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 59-500 Złotoryja,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... a..., zarejestrowanym w..., z siedzibą..., reprezentowanym przez:

UMOWA nr... a..., zarejestrowanym w..., z siedzibą..., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do siwz UMOWA nr... zawarta w dniu... r. w Szczecinie, pomiędzy 1. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez: Janinę Krajewską - Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja ul. Sowińskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Wartość wsadu do kotła w dziennej stawce żywieniowej nie może być mniejsza niż 12, 00 zł.

Zapytanie ofertowe. Wartość wsadu do kotła w dziennej stawce żywieniowej nie może być mniejsza niż 12, 00 zł. Czechowice Dziedzice 28.11.2016 r Zapytanie ofertowe Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień ul. Zacisze 28, 43-502 Czechowice Dziedzice, tel. 32 215 81 72 Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków - projekt

Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków - projekt Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków - projekt zawarta w dniu... roku w Starym Sączu pomiędzy: Gminą Stary Sącz ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr

WZÓR UMOWY. Umowa nr WZÓR UMOWY Umowa nr zawarta w dniu. r. w Radomiu pomiędzy: Stowarzyszenie Karuzela, 26-600 Radom, ul. Cicha 8/10 lok. 161 wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ SZP-11/2012 PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 5 do SIWZ SZP-11/2012 PROJEKT UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ SZP-11/2012 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu...2012 r. w Bychawie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 28 NIP:713-24-50-206,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Przedmiot umowy obejmuje przygotowanie dwóch posiłków dziennie, tj. obiadu i podwieczorku dla grupy maksymalnie 25 dzieci.

Umowa nr Przedmiot umowy obejmuje przygotowanie dwóch posiłków dziennie, tj. obiadu i podwieczorku dla grupy maksymalnie 25 dzieci. ZS GD 3202 / 1 / 1 / 2013 Projekt umowy Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr...2013 zawarta dnia... w... pomiędzy: Gminą Ropczyce Zespołem Szkół w Gnojnicy Dolnej, 39-105 Gnojnica 268, NIP, REGON.., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI - projekt

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI - projekt UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI - projekt Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu... pomiędzy: Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie reprezentowanym przez: Dyrektora Dorotę Giczewską zwanym

Bardziej szczegółowo

projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014

projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014 projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA NR... na dożywianie dzieci w szkołach w 2015 roku z terenu gminy Sulejów

Załącznik nr 3 UMOWA NR... na dożywianie dzieci w szkołach w 2015 roku z terenu gminy Sulejów Załącznik nr 3 UMOWA NR... na dożywianie dzieci w szkołach w 2015 roku z terenu gminy Sulejów zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulejowie ul. Targowa 20 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1... 2.,...... reprezentowaną przez :

1... 2.,...... reprezentowaną przez : Załącznik nr 3 UMOWA nr... (projekt) Zawarta w dniu...r. w Gdańsku pomiędzy: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.; 80-308 Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 119, wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR OPS Gminą Kargowa, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kargowej ul. Rynek Kargowa

UMOWA NR OPS Gminą Kargowa, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kargowej ul. Rynek Kargowa UMOWA NR OPS..2012 zawarta w dniu 2012 roku w Kargowej, pomiędzy: Gminą Kargowa, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kargowej ul. Rynek 33 66-120 Kargowa nr identyfikacji podatkowej: 923-14-50-759 nr statystyczny

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

UMOWA Nr. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego WZÓR Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego UMOWA Nr. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zawarta w dniu. grudnia 2017 roku pomiędzy: Gminą Kępno z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1, 63-600 Kępno,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ. Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011. UMOWA Nr.../2011

Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ. Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011. UMOWA Nr.../2011 Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011 UMOWA Nr.../2011 w dniu...w Białymstoku pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zapytanie o cenę. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Zapytanie o cenę Kamińsk 08.12.2016 r. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku Kamińska ul. Topolowa 8, 11-220 Górowo Iławeckie NIP 743 20 28 919 REGON 362894988 Tel/fax 89 762 20 17, 517 605 777

Bardziej szczegółowo

Barczewo oraz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Barczewo oraz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Załącznik Nr 3a Wzór umowy Nr MOPS.271.2.2017 Zawarta w dniu. w Barczewie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Barczewie ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo NIP:7392422052, REGON: 004460023

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI Zawarta w dniu. pomiędzy: Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie reprezentowanym przez: Dyrektora Dorotę Giczewską zwanym dalej Zamawiającym a. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. WZÓR UMOWY na dożywianie dzieci w szkołach w 2014 roku z terenu gminy Sulejów

Załącznik nr 5 do SIWZ. WZÓR UMOWY na dożywianie dzieci w szkołach w 2014 roku z terenu gminy Sulejów Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY na dożywianie dzieci w szkołach w 2014 roku z terenu gminy Sulejów zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulejowie ul. Targowa 20

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków - projekt

Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków - projekt Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków - projekt zawarta w dniu... roku w Starym Sączu pomiędzy: Gminą Stary Sącz ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz

Bardziej szczegółowo

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór)

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) Zawarta w dniu. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na Przygotowanie i dostawę posiłków do szkół w 2018 roku

FORMULARZ OFERTY. na Przygotowanie i dostawę posiłków do szkół w 2018 roku Dane Oferenta: FORMULARZ OFERTY na Przygotowanie i dostawę posiłków do szkół w 2018 roku Załącznik nr 1 Nazwa firmy:... Adres:... Nr telefonu/faks:... NIP... REGON... e-mail:... 1. Oferujemy wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

U M O W A. reprezentowanym przez: p.. zwanym dalej,,wykonawcą'' na: dostawę żywności do stołówki szkolnej

U M O W A. reprezentowanym przez: p.. zwanym dalej,,wykonawcą'' na: dostawę żywności do stołówki szkolnej U M O W A Zawarta w dniu... 2013 roku pomiędzy: Dyrektorem Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Kałuszynie, 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 4, NIP 822 1945364 Panem Markiem J. Pachnik zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym Załącznik nr do SIWZ UMOWA NR / 6 (Wzór) zawarta w dniu r. pomiędzy: reprezentowanym przez:. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą.

PROJEKT UMOWY Nr. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. PROJEKT UMOWY Nr. Zawarta w dniu. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

ZUO/102/116/2018/ŁR Załącznik nr 3

ZUO/102/116/2018/ŁR Załącznik nr 3 WZÓR UMOWA NR ZUO/.../2018 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2018 r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu...2015 r. w Poniatowej pomiędzy..., reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej treści

zawarta w dniu...2015 r. w Poniatowej pomiędzy..., reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej treści S.P.S.G. i CH.P DAG. 2011. 3. 2015. ACH ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA Nr... zawarta w dniu...2015 r. w Poniatowej pomiędzy............, reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej treści a Wykonawca Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

kwocie. złotych netto (słownie.. złotych./100) + VAT.. %, tj. łącznie. złotych brutto (słownie: :.. złotych. /100) zgodnie z przyjętą ofertą.

kwocie. złotych netto (słownie.. złotych./100) + VAT.. %, tj. łącznie. złotych brutto (słownie: :.. złotych. /100) zgodnie z przyjętą ofertą. UMOWA Nr. zawarta w dniu roku w Stalowej Woli pomiędzy Gminą Stalowa Wola z siedzibą ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865 239 87 25 Gminą Stalowa Wola Publiczną Szkołą Podstawową nr 11 im. Szarych

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

1. mgr Urszulę Trzeciak Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubniu, Lubień 885 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a...

1. mgr Urszulę Trzeciak Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubniu, Lubień 885 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a... Załącznik nr 6 projekt umowy PROJEKT UMOWA nr. zawarta w dniu... pomiędzy:.. reprezentowanym przez : 1. mgr Urszulę Trzeciak Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubniu,32-433 Lubień 885 zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA ZP/PN/ /2016

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA ZP/PN/ /2016 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA ZP/PN/ /2016 Zawarta w dniu 2016 r. w Jaworzu pomiędzy : Beskidzkim Zespołem Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 1 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę produktów żywnościowych..

U M O W A. 1 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę produktów żywnościowych.. U M O W A Zawarta w dniu...2012 roku pomiędzy: Dyrektorem Domu Dziecka im. Dominika Savio 42-512 Sarnów, ul. Wiejska 104, NIP: 625-16-86-096, REGON: 000204731 zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

usługa gotowania posiłków obiadowych dla wychowanków Gdańskich Domów Dla Dzieci 80-045 Gdańsk ul. Brzegi 55

usługa gotowania posiłków obiadowych dla wychowanków Gdańskich Domów Dla Dzieci 80-045 Gdańsk ul. Brzegi 55 ... (pieczęć placówki) Załącznik nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT l Zamawiający Gdańskie Domy dla Dzieci w Gdańsku zapraszają do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2013. Lp. Nazwa placówki Liczba dzieci

UMOWA Nr /2013. Lp. Nazwa placówki Liczba dzieci Załącznik Nr 7 do SIWZ OPS-ADM.242.4.2013 Wzór umowy UMOWA Nr /2013 projekt umowy Zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Niemodlin - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr. do postępowania -2711/ /19 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Wojewódzkim Zespołem Specjalistycznym w Rzeszowie z siedzibą: ul. Warzywna 3, 35-310 Rzeszów, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT UMOWY) zawarta w dniu r. w Mińsku Mazowieckim

UMOWA (PROJEKT UMOWY) zawarta w dniu r. w Mińsku Mazowieckim FK.241.01.2016 Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA (PROJEKT UMOWY) zawarta w dniu.... 2016 r. w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Miastem Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki NIP

Bardziej szczegółowo

Publiczne Przedszkole nr 3 Skrzat

Publiczne Przedszkole nr 3 Skrzat Postępowanie nr: PP3.271.01.2016 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR UMOWY ŻYWIENIE DZIECI zawarta w dniu... 2016 r. w Ząbkach pomiędzy: Publicznym Przedszkolem Nr 3,,, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Catering dla uczestników konferencji : Obrazy choroby w języku i kulturze

Catering dla uczestników konferencji : Obrazy choroby w języku i kulturze Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 Piotrków Trybunalski, dn. 01.12.2016 roku Znak Sprawy : FDP/2311/25/16 W związku z zamiarem udzielenia

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka w Warszawie ul. Bogusławskiego 8a Warszawa Tel./fax 22 663 66 28 umirowska@edu.um.warszawa.

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka w Warszawie ul. Bogusławskiego 8a Warszawa Tel./fax 22 663 66 28 umirowska@edu.um.warszawa. Załącznik nr 5 do SWIZ Projekt umowy- istotne postanowienia Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w projekcie umowy. UMOWA W dniu. r., w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 UMOWA NR 2 / 2014

ZAŁĄCZNIK NR 3 UMOWA NR 2 / 2014 ZAŁĄCZNIK NR 3 UMOWA NR 2 / 2014 Zawarta w Kadzidle, dnia... pomiędzy : Gmina Kadzidło Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: działającego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Umowa nr.../2013

- Projekt - Umowa nr.../2013 S t r o n a 1 Zp/34/340/14/2013 Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt - Umowa nr.../2013 zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu mającym swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR OPS Dożywianie uczniów w szkołach z terenu Gminy Brojce

UMOWA NR OPS Dożywianie uczniów w szkołach z terenu Gminy Brojce Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA NR OPS.2521.1.2014 Dożywianie uczniów w szkołach z terenu Gminy Brojce Zawarta w dniu...w Brojcach pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI Zawarta w dniu. pomiędzy: Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie reprezentowanym przez: Dyrektora Dorotę Giczewską zwanym dalej Zamawiającym a. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Znak: DAG-2511-06/17/US Załącznik nr 2 do Ogłoszenia ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu... października 2017 r. w Brwinowie, pomiędzy: 1. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Wrocławiu w dniu -. r. pomiędzy: ... reprezentowaną przez:

Zawarta w Wrocławiu w dniu -. r. pomiędzy: ... reprezentowaną przez: Wrocław, dnia. Projekt umowy UMOWA na świadczenie usług cateringowych NR../WCRIMS/. Zawarta w Wrocławiu w dniu -. r. pomiędzy: reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą, a Wrocławskim Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 1/2014. zawarta w Starym Folwarku dnia.. roku

UMOWA Nr 1/2014. zawarta w Starym Folwarku dnia.. roku UMOWA Nr 1/2014 zawarta w Starym Folwarku dnia.. roku pomiędzy: Zespołem Szkół w Starym Folwarku NIP: 844-22-91-547, REGON: 200224383 w imieniu, której działa: Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Folwarku

Bardziej szczegółowo

posiadającym: NIP:..

posiadającym: NIP:.. załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy Umowa nr 6/ZP/2014 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. U M O W A (wzór) Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy:

Załącznik nr 4. U M O W A (wzór) Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy: Załącznik nr 4 U M O W A (wzór) Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy: Gminą Gorzyce działającą za swoją jednostkę organizacyjną Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Raciborska 27, 44-350 Gorzyce, NIP 647-18-96-424,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/06/2013

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/06/2013 Projekt Umowy Załącznik nr 2 SIWZ UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/06/2013 zawarta w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY Załącznik Nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu... w Nidzicy pomiędzy: MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY, UL. KOLEJOWA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Wzór Umowy Ośrodkiem Pomocy Społecznej Wzór Umowy zawarta w dniu... 2015 r. w Radlinie pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Radlinie, 44-310 Radlin, ul. Solskiego 15, reprezentowanym przez Dyrektora - Krystynę Kryszewską, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu...pomiędzy

załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu...pomiędzy zawarta w dniu...pomiędzy UMOWA NR załącznik nr 1 do siwz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: Dyrektora Annę Trepkę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej w Bogucinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania zamówienia:

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej w Bogucinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania zamówienia: wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Bogucin, dnia 28.08.2015 r. Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na: Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z kompleksów administrowanych przez 1 Bazę Lotnictwa Transportowego

UMOWA NR. na: Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z kompleksów administrowanych przez 1 Bazę Lotnictwa Transportowego UMOWA NR Załącznik nr 2 do SIWZ na: Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z kompleksów administrowanych przez 1 Bazę Lotnictwa Transportowego W dniu. 2017 r. w Warszawie, pomiędzy: 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA.. - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku, a wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego z dnia. znak sprawy:.

UMOWA.. - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku, a wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego z dnia. znak sprawy:. ZP-341/1/2015 UMOWA.. zawarta w dniu pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielbarku, zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Urszulę Stryjewską NIP: 7451445185 REGON: 004453810

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostawy. zawarta w dniu. W Zebrzydowicach pomiędzy...

Umowa o dostawy. zawarta w dniu. W Zebrzydowicach pomiędzy... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zapytania o cenę dla zadania: Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 4 w Zebrzydowicach od 2 stycznia 2017r

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / z siedzibą w... posiadającym nr NIP, nr REGON, zarejestrowanym w prowadzonym przez... pod numerem, reprezentowanym przez:...

UMOWA Nr / z siedzibą w... posiadającym nr NIP, nr REGON, zarejestrowanym w prowadzonym przez... pod numerem, reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 7 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr /2014 Zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Niemodlin - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 NIP 754-10-93-212, REGON 004501756,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.OPS.OR.341//2017

UMOWA NR.OPS.OR.341//2017 UMOWA NR.OPS.OR.341//2017 zawarta w dniu...2017 r. w Swarzędzu pomiędzy: Gminą Swarzędz, działającą przez swoją jednostkę organizacyjną Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu z siedzibą w Swarzędzu, przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113

Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19113-2015:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113 Specjalistyczny Szpital im.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do siwz PROJEKT UMOWA NR...

Załącznik Nr 6 do siwz PROJEKT UMOWA NR... PROJEKT UMOWA NR... Załącznik Nr 6 do siwz Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2016 roku pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 101 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Całodzienne wyżywienie wychowanków Internatu ZSB w Braniewie. Umowa -wzór

Całodzienne wyżywienie wychowanków Internatu ZSB w Braniewie. Umowa -wzór Załącznik nr II do Formularz Rozeznania rynku Całodzienne wyżywienie wychowanków Internatu ZSB w Braniewie. Umowa -wzór Umowa zawarta w dniu... w Braniewie pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa - projekt

Załącznik nr 8. Umowa - projekt Załącznik nr 8 Umowa - projekt zawarta w dniu. roku pomiędzy Gminą Stęszew Szkołą Podstawową w Stęszewie reprezentowaną przez Dyrektor Karolinę Róg na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... /2013 zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy:

U M O W A Nr... /2013 zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: U M O W A Nr... /2013 zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Wzór Mokotowską Fundacją Warszawianka - Wodny Park z siedzibą 02-511 Warszawa ul. Merliniego 4, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy część 2 Umowa Nr /2018 zawarta w dniu r.

Projekt umowy część 2 Umowa Nr /2018 zawarta w dniu r. Projekt umowy część 2 Umowa Nr /2018 zawarta w dniu r. Załącznik nr 3 do ZO pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

U M O W A - WZÓR. Zawarta w dniu roku w Boronowie pomiędzy:

U M O W A - WZÓR. Zawarta w dniu roku w Boronowie pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ U M O W A - WZÓR Zawarta w dniu.. 2014 roku w Boronowie pomiędzy: Zespołem Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie ul. Poznańska 242-283 Boronów NIP: 5751762658 Regon:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - wzór. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej -

Umowa Nr - wzór. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej - Załącznik nr 5 Umowa Nr - wzór W dniu... w Płońsku, pomiędzy.. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej - a.. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ zawarta w dniu w Lublinie pomiędzy

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ zawarta w dniu w Lublinie pomiędzy UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ zawarta w dniu w Lublinie pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie NIP : 946-18-29-959 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) zawarta w dniu r. w Mińsku Mazowieckim

UMOWA (projekt) zawarta w dniu r. w Mińsku Mazowieckim Załącznik nr 11 do SIWZ UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. 2019 r. w Mińsku Mazowieckim pomiędzy Miastem Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 822-214-65-99, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

DPS.AG Załącznik nr 3. Projekt umowy

DPS.AG Załącznik nr 3. Projekt umowy Projekt umowy Zawarta w dniu. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Etola z siedzibą w Rudzie Pilczyckiej nr 57 NIP 658-14-48-365 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Zofia Zięba-dyrektor DPS Zofia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA Nr. w sprawie zamówienia publicznego WZÓR Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu UMOWA Nr. w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu. grudnia 2018 roku pomiędzy: Gminą Kępno z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1, 63-600 Kępno, NIP: 619-194-53-05,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od..

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od.. Umowa Nr ZP Zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Wschowie przy ulicy Klasztornej 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

ZO/3/2018 Załącznik nr 4. UMOWA nr.(wzór)

ZO/3/2018 Załącznik nr 4. UMOWA nr.(wzór) ZO/3/2018 Załącznik nr 4 UMOWA nr.(wzór) Zawarta w dniu...2017r. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, 55-100 Trzebnica ul. Prusicka 53-55, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo