(1.I 31.XII R.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(1.I 31.XII. 2010 R.)"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT EKOSTRAŻ WE WROCŁAWIU SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2010 ROK (1.I 31.XII R.) ZAWIERA: i) wprowadzenie do sprawozdania merytorycznego ii) działalność statutowa w 2010 roku Sporządzono dnia 28 lutego 2011 r. we wrocławiu 1

2 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO 1. Dane organizacji Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ, ul. Spółdzielcza 13/4, Wrocław, tel , , www: ekostraz.pl. KRS: ; wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 marca 2010 r. REGON: NIP: (Urząd Skarbowy Wrocław Śródmieście). Organ nadzoru: Prezydent Miasta Wrocławia. 2. Dane dotyczące członków organów statutowych organizacji A) ZARZĄD Edyta Siemiątkowska: Komendant; Dawid Kołodziejski-Karaś: Z-ca Komendanta ds. administracyjnych; Patrycja Starosta: Z-ca Komendanta ds. marketingu; Agnieszka Kołyszko: Z-ca Komendanta ds. interwencji; Michalina Siodmok: Z-ca Komendanta ds. finansowych. B) RADA NADZORCZA Anna Chrobot: Przewodnicząca; Anna Gorczyńska: Wiceprzewodnicząca; Eliza Strzelecka-Gołek: Sekretarz. W roku 2010 nie dokonywano zmian w składzie osobowym organów statutowych Stowarzyszenia. 3. Statutowe cele działania organizacji Celem działania Stowarzyszenia jest ochrona zwierząt, a w szczególności: 1. Podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań na rzecz pomocy porzuconym, skrzywdzonym, bezdomnym i wolno bytującym zwierzętom domowym oraz zwierzętom dzikim, których wiek lub stan zdrowia uniemożliwia samodzielne przetrwanie na wolności, 2. Zapobieganie okrucieństwu człowieka wobec zwierząt, 3. Kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych, w tym opieki nad tymi zwierzętami, 4. Kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie pomocy zwierzętom dzikim oraz wolno bytującym, 5. Krzewienie humanitaryzmu wobec zwierząt oraz popularyzacja aktów prawnych dotyczących ochrony zwierząt udomowionych i dzikich, 6. Propagowanie idei ochrony środowiska przyrodniczego, ekologii oraz ochrony zwierząt dzikich. 4. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej oraz zatrudnieniu w organizacji Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia nikogo w jakiejkolwiek formie. Stowarzyszenie opiera swoją działalność wyłącznie na społecznej pracy członków. 5. Informacje o prowadzonej działalności pożytku publicznego w roku obrotowym Stowarzyszenie nie jest organizacją pożytku publicznego (OPP), ponieważ dla uzyskania tego statusu konieczny jest okres dwuletniego działania organizacji (Stowarzyszenie istnieje od 26 marca 2010 r.). Stowarzyszenie w 2010 roku realizowało działania statutowe w następujących sferach działalności pożytku publicznego: 1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 2. Promocja i organizacja wolontariatu. 3. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie. 6. Przychody organizacji w roku objętym sprawozdaniem merytorycznym (2010) Przychody z działalności statutowej: ,95 PLN, w tym: A) darowizny gotówkowe: ,69 PLN; B) darowizny rzeczowe: 4.648,00 PLN; C) zbiórki publiczne (skarbony i puszki): 361, 76 PLN; D) zbiórki publiczne (sprzedaż cegiełek wartościowych): 280,00 PLN; E) zbiórki publiczne (ofiary w naturze): 645,78 PLN 2

3 7. Koszty działania organizacji w roku objętym sprawozdaniem merytorycznym (2010) Wydatki Stowarzyszenia wyniosły: , 27 PLN, w tym: A) na realizację celów statutowych organizacji (karma dla zwierząt z interwencji; transport i akcesoria dla zwierząt z interwencji, leczenie zwierząt) przeznaczono: , 30 PLN; B) na administrację (księgowość, opłaty sądowe, bankowe i administracyjne) przeznaczono: 2.029, 97 PLN. Szczegóły dot. pozycji 6 i 7 znajdują się w sprawozdaniu finansowym organizacji za rok obrotowy Inne informacje Wynagrodzenia członków zarządu: członkowie Stowarzyszenia są wolontariuszami i nie otrzymują żadnych wynagrodzeń za jakąkolwiek pracę w Stowarzyszeniu. Udzielone pożyczki pieniężne i zaliczki: Stowarzyszenie nie udziela pożyczek i zaliczek. Środki pieniężne ulokowane na rachunkach bankowych: Stowarzyszenie posiada jeden rachunek bankowy (podstawowy; waluta: PLN w Banku Ochrony Środowiska S.A., Oddział we Wrocławiu o numerze: ). W dniu r. na w/w rachunku bankowym znajdowało się: 3.804, 28 PLN. Środki pieniężne w kasie Stowarzyszenia: w dniu r. stan kasy Stowarzyszenia wyniósł: 283,72 PLN. Aktywa Stowarzyszenia: 4.088, 00 PLN (aktywa obrotowe, środki pieniężne; r.). Zobowiązania Stowarzyszenia: 1.780, 19 PLN (zobowiązania krótkoterminowe; r.). Nabyte środki trwałe: darowizna przez osobę fizyczną samochodu osobowego Toyota Corolla 1.3 o wartości PLN (czerwiec 2010 r.). Działalność zlecona Stowarzyszeniu przez podmioty publiczne i samorządowe: nie zlecono. Kontrole: w okresie objętym sprawozdaniem Stowarzyszenie nie było kontrolowane przez organy nadzorcze. Sporządzono dnia r. Zarząd Stowarzyszenia: Sporządził: Dawid Karaś Z-ca Komendanta ds. administracyjnych Edyta Siemiątkowska Dawid Karaś Patrycja Starosta Michalina Siodmok Agnieszka Kołyszko 3

4 II. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA W 2010 ROKU Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu realizowało cele statutowe w 2010 roku poprzez: 1) podejmowanie bezpośrednich interwencji w przypadkach znęcania się ludzi nad zwierzętami oraz konieczności udzielenia pomocy zwierzętom domowym, gospodarskim, dzikim i wolno bytującym, 2) występowanie jako pokrzywdzony (oskarżyciel posiłkowy) lub podmiot na prawach strony w postępowaniach prawno-karnych i prawno-administracyjnych dotyczących ochrony zwierząt, 3) prowadzenie programów edukacyjnych i kampanii społecznych dotyczących prawnej ochrony zwierząt, 4) uczestnictwo w inicjatywach ustawodawczych, mających na celu poprawę prawa ochrony zwierząt w Polsce, 5) wdrażanie aktywizujących wolontariuszy programów humanitarnej ochrony zwierząt i ochrony przyrody na terenie Dolnego Śląska. Ad. 1 BEZPOŚREDNIE INTERWENCJE NA RZECZ ZWIERZĄT Wolontariusze Stowarzyszenia podjęli w 2010 roku 338 interwencji na rzecz ochrony zwierząt domowych, gospodarskich, dzikich i wolno bytujących. W ich wyniku udzielono rzeczywistej pomocy 705 osobnikom. Interwencje dotyczyły zgłoszonych do Stowarzyszenia przypadków znęcania się nad zwierzętami lub konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy zwierzętom. Typ interwencji Liczba interwencji Liczba zwierząt, którym udzielono pomocy Zwierzęta domowe Zwierzęta gospodarskie 9 16 Zwierzęta wolno bytujące Zwierzęta dzikie SUMA: (stan na dzień r.)

5 Interwencja w Nowej Rudzie (listopad 2010 r.) Interwencja w Siechnicach (styczeń 2010 r.) Interwencja w Pieszycach (listopad 2010 r.) Interwencja w Mieczkowie (kwiecień 2010 r.) Interwencja we Wrocławiu (lipiec 2010 r.) Interwencja w Karczynie (luty 2010 r.) Interwencja we Wrocławiu (wrzesień 2010 r.) Interwencja we Wrocławiu (grudzień 2010 r.) - 5 -

6 Interwencja w Paździornie (grudzień 2010 r.) Interwencja we Wrocławiu (sierpień 2010 r.) Liczba zwierząt, którym udzielono pomocy wg gatunku Zwierzęta domowe i egzotyczne ŻÓŁWIE PAPUGI KOTY PSY 164 ŚWINKI MORS. KRÓLIKI SZCZURY SZYNSZYLE LEGWANY CHOMIKI MYSZY RAZEM: 339 MYSZOSKOCZKI KOSZATNICZKI Zwierzęta gospodarskie KONIE KROWY OWCE STRUSIE RAZEM: 16 Zwierzęta dzikie i wolno bytujące INNE PTAKI MYSZOŁOWY CZAPLE BAŻANTY KACZKI BOCIANY ŁABĘDZIE PUSTUŁKI SOWY JASZCZURKI NIETOPERZE LISY KUNY BOBRY DZIKI SARNY WIEWIÓRKI JEŻE KOTY RAZEM: 350 (stan na dzień r.) - 6 -

7 Zwierzęta dzikie, po udzieleniu niezbędnej pomocy, były wypuszczane na wolność lub przekazywane do ośrodków rehabilitacji zwierząt chronionych. Zwierzęta domowe były przekazywane do adopcji. Losy zwierząt (sztuki) przekazane do adopcji w domach tymczasowych uśmiercone Zwierzęta domowe, gospodarskie, wolno byt Zwierzęta dzikie zmarłe wypuszczone na wolność przekazane do ORZ wysterylizowane poprawiono warunki bytowe Legenda: ZWIERZĘTA W DOMACH TYMCZASOWYCH: zwierzęta czasowo odebrane właścicielom na podstawie decyzji wójta/burmistrza/prezydenta, zwierzęta oczekujące na adopcję oraz zwierzęta dzikie czasowo niezdolne do samodzielnej egzystencji na wolności. ZWIERZĘTA UŚMIERCONE: zwierzęta uśmiercone przez lekarza weterynarii ze względów humanitarnych (dotyczy głównie zwierzęcych ofiar wypadków komunikacyjnych oraz cierpiących zwierząt, które trafiły do EKOSTRAŻY w stanie ciężkim, nie rokującym możliwości leczenia i uśmierzenia cierpienia). ORZ: ośrodek rehabilitacji zwierząt dzikich. POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH: właściciele poprawili warunki bytowe i komfort życia zwierząt w wyniku interwencji EKOSTRAŻY. (stan na dzień r.) W okresie wiosenno-letnim działania Stowarzyszenia w zakresie ochrony zwierząt dzikich były szczególnie ukierunkowane na ratowanie ptaków niezdolnych do samodzielnego życia ze względu na wiek lub stan zdrowia. Pomogliśmy w tym okresie 137 osobnikom należącym do różnych gatunków, także objętych ścisłą ochroną. Zwierzęta te trafiły na wolność lub do ośrodków rehabilitacji zwierząt chronionych

8 Ptasie Pogotowie 2010 W okresie letnio-jesiennym pod opieką Ekostraży znalazły się 44 jeże europejskie, objęte ścisłą ochroną gatunkową: ranne, chore lub niezdolne do samodzielnego bytowania. 22 jeże - ze względu na osłabienie i / lub niską masę ciała spędzają okres zimy pod opieką Stowarzyszenia. Osobniki te zostaną wypuszczone na wolność późną wiosną 2011 r. Średni miesięczny koszt opieki bytowej i lekarsko-weterynaryjnej nad jeżami w III kwartale roku 2010 wyniósł Stowarzyszenie 600 zł. W 2010 r. uratowaliśmy 44 jeże europejskie przed cierpieniem i śmiercią

9 W maju i czerwcu 2010 r. czynnie włączyliśmy się w ratowanie zwierząt ofiar powodzi na Dolnym Śląsku. Ratowaliśmy wolno bytujące koty z działek na wrocławskim Kozanowie oraz psy z Trestna i Blizanowic. Dolny Śląsk 2010 r.: ratujemy zwierzęta z powodzi W wyniku podjętych w 2010 r. interwencji: a) do organów ścigania skierowano 5 udokumentowanych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw z art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz z Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (wszystkie sprawy są w toku na dzień r.), b) odebrano czasowo właścicielom w trybie natychmiastowym 131 zwierząt domowych, w tym: 4 psy, 4 szynszyle, 6 królików, 9 myszoskoczków, 70 myszy, 8 chomików, 4 szczury, 6 świnek morskich, 20 koszatniczek (stan na r.) AD. 2 - REPREZENTOWANIE PRAW POKRZYWDZONYCH ZWIERZĄT Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie: elektroniczna wokanda Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu profesjonalnie reprezentuje prawa pokrzywdzonych zwierząt przed organami ścigania, sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej i samorządowej. Ekostraż nawiązała w 2010 r. współpracę z licznymi adwokatami i radcami prawnymi, którzy pro publico bono udzielają Stowarzyszeniu porad prawnych w zakresie prawa procesowego i prawa - 9 -

10 ochrony zwierząt oraz reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz (m.in. adwokat Anna Chrobot, adwokat Iwona Elżanowska, adwokat Aniela Łebek oraz Kancelaria Prawna Foryś Wojciechowski z Krakowa). Na dzień r. Stowarzyszenie działa jako pokrzywdzony / podmiot na prawach strony w następujących postępowaniach karnych: a) w sprawie Krzysztofa S. o znęcanie się nad zwierzętami w ramach działalności Pensjonatu dla zwierząt, P.H.U. Dragon Krzysztof Sawicki w Dobrocinie k. Dzierżoniowa (sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym w Dzierżoniowie, Ekostraż działa jako oskarżyciel posiłkowy w sprawie), b) w sprawie Bogumiły P. o znęcanie się nad zwierzętami poprzez utrzymywanie kilkudziesięciu gryzoni w niewłaściwych warunkach bytowania (postępowanie karne oraz administracyjne), c) w sprawie Dariusza H. o znęcanie się nad psem (postępowanie karne i administracyjne), w sprawie Józefa G. o znęcanie się nad zwierzętami (postępowanie karne i administracyjne), w sprawie Ryszarda P. o znęcanie się nad zwierzętami (postępowanie karne i administracyjne), d) w sprawie o porzucenie bezdomnych zwierząt na terenie Pensjonatu dla zwierząt w Dobrocinie oraz przekroczenie uprawnień służbowych / niedopełnienia obowiązków podczas realizowania gminnego zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami przez Burmistrza Pieszyc i Prezydenta Miasta Świdnica. Wszystkie wnioski EKOSTRAŻY o czasowe odebranie zwierząt w w/w sprawach zakończyły się wydaniem przez jednostki samorządu terytorialnego decyzji o czasowym odebraniu zwierząt. Ekostraż w 2010 r. dwukrotnie wygrała przed sądem powszechnym spór z Prokuraturą Rejonową w Dzierżoniowie w sprawie porzucenia zwierząt oraz przekroczenia uprawnień przez Burmistrza Pieszyc. Sąd przychylił się do obu zażaleń EKOSTRAŻY w niniejszej sprawie i: a) nakazał prokuraturze uznanie Stowarzyszenia za stronę postępowania, b) uchylił postanowienie prokuratury o umorzeniu postępowania i nakazał kontynuowanie śledztwa w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ udzielało także przez cały 2010 rok nieodpłatnych porad prawnych dot. prawnej ochrony zwierząt dla osób prywatnych oraz innych organizacji w ramach funkcjonującej w serwisie internetowym Stowarzyszenia wirtualnej poradni prawnej. AD. 3 - PROGRAMY EDUKACYJNE I KAMPANIE SPOŁECZNE 1. EKOSTRAŻ przygotowała multimedialny program Jak pomagać zwierzętom, aby nie szkodzić, który był wielokrotnie prezentowany publiczne, głównie w placówkach przedszkolnych i szkolnych oraz wiejskich świetlicach środowiskowych (np r. w Posadowicach k. Bierutowa). Celem prezentacji było kształtowanie i promowanie wzorców humanitarnych zachowań wobec zwierząt, które wymagają pomocy ze strony człowieka. Prezentacja oraz działalność EKOSTRAŻY spotkała się z ogromnym zainteresowaniem młodych ludzi, którzy byli uczestnikami tych spotkań. 2. EKOSTRAŻ przygotowała prezentację multimedialną Polskie prawo ochrony zwierząt, która została zaprezentowana podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Ruchu Walczącego o Prawa i Wyzwolenie Zwierząt (Wrocław, październik 2010 r.) oraz na zlecenie Fundacji Czarna Owca Pana Kota prezentację Czy prawo chroni zwierzęta?, która została zaprezentowana w listopadzie 2010 r. w Krakowie oraz upubliczniona w sieci internetowej. 3. EKOSTRAŻ promowała humanitarną ochronę zwierząt podczas udziału w:

11 a) Ogólnopolskim Spotkaniu Pozarządowych Organizacji Ekologicznych EKOLUMNA (Spała, maja 2010 r.), b) Targach Organizacji Pozarządowych (Wrocław, 21 maja 2010 r.), c) Targach i Wystawie Zoologiczno-Botanicznej ZOOBOTANICA 2010 (Wrocław, września 2010 r.), d) XIII Dolnośląskim Festiwalu Nauki (Wrocław, 22 września 2010 r.), e) Wegańskim Weekendzie we Wrocławiu (Wrocław, 16 października 2010 r.), f) VII Ogólnopolskim Zjeździe Ruchu Walczącego o Prawa i Wyzwolenie Zwierząt (Wrocław, 30 października 2010 r.) AD. 4 - UCZESTNICTWO W INICJATYWACH USTAWODAWCZYCH Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu w 2010 roku wzięło aktywny udział w próbach nowelizacji Ustawy z dnia r. o ochronie zwierząt, poprzez a) liczne konsultacje projektu zmian prawa ( tzw. mininowelizacja ), przygotowanego przez A. Elżanowskiego, I. Elżanowską i T. Pietrzykowskiego, b) opinie prawne i wnioski kierowane do Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, c) udział jako członek-założyciel w KOALICJI DLA ZWIERZĄT (www.koalicja.org.pl) federacji polskich organizacji społecznych na rzecz zmiana prawa ochrony zwierząt. Stowarzyszenie wystąpiło także w grudniu 2010 r. na drodze formalnej do Komisji Sejmowych o wprowadzenie dodatkowych poprawek do procedowanych przez nie zmian w Ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez wykreślenie zapewniania ochrony przed bezdomnymi zwierzętami z zakresu zadań własnych gmin. AD. 5 - AKTYWIZUJĄCE WOLONTARIUSZY PROGRAMY HUMANITARNEJ OCHRONY ZWIERZĄT Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ realizowało w 2010 roku dwa programy humanitarnej ochrony zwierząt, aktywizujące ludzi do podejmowania działań na rzecz ratowania zwierząt:

12 A) program Budki lęgowe dla ptaków Wrocławia, w ramach którego pozyskano fundatora 50 budek lęgowych dla ptaków bytujących w parkach Miasta Wrocławia. Budki te były następnie z udziałem wolontariuszy - dostosowywane do wymagań poszczególnych gatunków ptaków i umieszczane na terenie Wrocławia. Program ten będzie kontynuowany w I kwartale 2011 r. Efekty programu to: a) zwrócenie uwagi (także poprzez media) na problem siedlisk dzikich ptaków w środowisku miejskim, b) zapewnienie miejsc bytowania dla ptaków w postaci 50-iu budek lęgowych w parkach Wrocławia, c) aktywizacja wolontariuszy do konkretnej, społecznej pracy na rzecz ochrony zwierząt. B) program Pomóż zwierzętom przetrwać zimę, w ramach którego zwiększano świadomość społeczną dotyczącą konieczności zapewnienia szczególnej ochrony zwierzętom domowym podczas zimy oraz konieczności niesienia pomocy dzikim zwierzętom (głównie małym ssakom i ptakom) w tym okresie. W ramach programu aktywizowano wolontariuszy do czasowego objęcia zimową opieką w warunkach domowych zwierząt dzikich, które ze względu na niską masę ciała i cykl życiowy nie są zdolne do samodzielnego bytowania na wolności. W tym celu opublikowano (jedynie w formie elektronicznej ze względu na brak funduszy), oparty na konsultacjach ze specjalistami oraz specjalistycznej literaturze, przewodnik Opieka nad młodymi jeżami europejskimi niezdolnymi do samodzielnego bytowania na wolności ze względu na wiek oraz masę ciała w warunkach domowych w okresie zimowym. Efekty programu to: a) wzrost świadomości społecznej dotyczącej zwierząt, które wymagają ludzkiej pomocy, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście liczby interwencji (w porównaniu z poprzednim rokiem) w okresie zimowym (np. jeże europejskie na śniegu na początku grudnia) i wzroście liczby zwierząt, którym udzielono skutecznej pomocy, b) zapewnienie zaplecza teoretycznego (przewodnik) dla każdego, kto chce samodzielnie pomóc przetrwać zimę wymagającym opieki człowieka jeżom europejskim,

13 c) pozyskanie wolontariuszy do czasowej opieki nad dzikimi zwierzętami w warunkach domowych. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI OCHRONY ZWIERZĄT: EKOSTRAŻ w 2010 roku podjęła współpracę m.in. z: a) Ośrodkiem Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu. Ośrodek wielokrotnie udzielał EKOSTRAŻY wsparcia praktycznego w opiece nad czasowo niezdolnymi do samodzielnego życia ptakami z interwencji. b) Biurem Ochrony Zwierząt Fundacji Argos w Warszawie w zakresie prawnych aspektów realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz nowelizacji polskiego prawa ochrony zwierząt. c) Pogotowiem Jeżowym Fundacji Igliwiak w Krakowie, która wpierała teoretycznie i materialnie opiekę nad jeżami europejskimi pochodzącymi z interwencji Stowarzyszenia. d) Fundacją Straż Ochrony Zwierząt w Lublinie, która przyjęła do prowadzonego przez siebie ośrodka rehabilitacji kilka zwierząt z naszych interwencji. e) Ośrodkiem Leczenia i Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Złotówku, który przyjął do siebie kilka dużych ssaków oraz ptaków z naszych interwencji. RELACJE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA W MEDIACH: Działania podejmowane przez EKOSTRAŻ były szeroko relacjonowane w mediach lokalnych i ogólnopolskich, głównie w Polskim Radiu, Radiu Wrocław, Gazecie Wrocławskiej i Gazecie Wyborczej. Członkowie Stowarzyszenia kilkakrotnie uczestniczyli w audycjach radiowych (RADIO WROCŁAW) poświęconych działalności EKOSTRAŻY oraz problemom związanych z ochroną zwierząt w Polsce i na Dolnym Śląsku. Szczegółowe omówienie działalności Stowarzyszenia w 2010 roku znajduje się na stronie internetowej W serwisie znajdują się także odnośniki do relacji medialnych dotyczących działań EKOSTRAŻY. Sporządzono dnia r. Zarząd Stowarzyszenia: Sporządził: Dawid Karaś Z-ca Komendanta ds. administracyjnych Edyta Siemiątkowska Dawid Karaś Patrycja Starosta Michalina Siodmok Agnieszka Kołyszko

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK (1 I 31 XII 2011 R.)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK (1 I 31 XII 2011 R.) STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT EKOSTRAŻ WE WROCŁAWIU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK (1 I 31 XII 2011 R.) ZAWIERA: I) WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO II) BILANS III) RACHUNEK WYNIKÓW IV) INFORMACJĘ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2011 ROK (1 I 31 XII 2011 R.)

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2011 ROK (1 I 31 XII 2011 R.) STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT EKOSTRAŻ WE WROCŁAWIU SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2011 ROK (1 I 31 XII 2011 R.) ZAWIERA: I) WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO II) DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA EKOSTRAŻY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM. za rok 2010 okres od 29 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM. za rok 2010 okres od 29 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM za rok 2010 okres od 29 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 1 1. Dane ogólne Nazwa: Fundacja Na Rzecz Ochrony Zwierząt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM. za rok 2011 okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM. za rok 2011 okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM za rok 2011 okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 1 1. Dane ogólne Nazwa: Fundacja Na Rzecz Ochrony Zwierząt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM. za rok 2013 okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM. za rok 2013 okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM za rok 2013 okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 1. Dane ogólne Nazwa: Fundacja Na Rzecz Ochrony Zwierząt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt Przyjazna Łapa za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt Przyjazna Łapa za rok 2015 Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt Przyjazna Łapa 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8, kom. 500 851 385, www.przyjaznalapa.pl, KRS 0000419201 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PEGASUS ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PEGASUS ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PEGASUS ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Zwierząt "Koci Pazur"

Fundacja dla Zwierząt Koci Pazur Fundacja dla Zwierząt "Koci Pazur" Sprawozdanie roczne 2009 Sprawozdanie merytoryczne Bilans Rachunek wyników Informacja dodatkowa ~N~CJA C\' DLAZWIERZĄT KOCI PAZUR www.kocipazur.org Poznań, 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Felis Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku

Fundacja Felis Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku Fundacja Felis Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku I. Informacje podstawowe Nazwa Fundacji: Fundacja Felis Siedziba i adres Fundacji: ul.dworska 3, 20-135 Lublin Data wpisu w KRS: 18.02.2005

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji: Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt Sfora Husky

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji: Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt Sfora Husky KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2013 ROK opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 01.50.529)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ Fundacji Zwierzęca Polana

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ Fundacji Zwierzęca Polana SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ Fundacji Zwierzęca Polana PROWADZONEJ NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA MINISTRA SPRAW ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI NR 121/2014 Z DNIA 3 MARCA 2014 r. Warszawa, 31 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Happy Animals za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Happy Animals za 2013 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Happy Animals za 2013 rok 1. Nazwa organizacji: Fundacja Happy Animals Adres siedziby: ul. Ogrodowa 62 lok. 9, 55-040 Bielany Wrocławskie KRS: 0000395112

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 Fax: (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2006 Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2006 1 Dane i informacje o organizacji Założyciele: Katarzyna Tomasik Borkowska i Sławomir Tomasik. Fundatorzy, od lat miłośnicy psów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI OSPZ ANIMALS ZA OKRES 01.01.2014 do 31.12.2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI OSPZ ANIMALS ZA OKRES 01.01.2014 do 31.12.2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI OSPZ ANIMALS ZA OKRES 01.01.2014 do 31.12.2014 Ostrowieckie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt ANIMALS Nazwa: Ostrowieckie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt ANIMALS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr /2015 z dnia r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr /2015 z dnia r. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr /2015 z dnia r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAś. P.W. 01/08/2010/18 Wrocław, 6 sierpnia 2010 r.

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAś. P.W. 01/08/2010/18 Wrocław, 6 sierpnia 2010 r. Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAś ul. Spółdzielcza 13/4, 51-662 Wrocław tel. 605 782 214, 666 214 555 info@ekostraz.pl www.ekostraz.pl KRS: 0000352569 REGO : 021214549 P.W. 01/08/2010/18 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Adopcje Malamutów w Poznaniu za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Adopcje Malamutów w Poznaniu za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Adopcje Malamutów w Poznaniu za rok 2012 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/175/2012 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 29 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/175/2012 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 29 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/175/2012 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015 Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta - Immanuel Kant ( )

Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta - Immanuel Kant ( ) STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów tel. 607-171-458, www.obrona-zwierzat.pl KRS 0000292939 REGON 260199276 NIP 656-22-72-801 Alior Bank S. A. 75 2490 0005 0000 4500 7398

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 20 minut. Jej wyniki zostaną opracowane i udostępnione publicznie w formie raportu.

ANKIETA. Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 20 minut. Jej wyniki zostaną opracowane i udostępnione publicznie w formie raportu. ANKIETA STAN WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ I SAMORZĄDOWĄ ORAZ SŁUŻBAMI MUNDUROWYMI W REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ZWIERZĄT Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA ROK 2013. Rozdział 1. Cele programu i ogólne założenia

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA ROK 2013. Rozdział 1. Cele programu i ogólne założenia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/239/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 lutego 2013 roku PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA ROK 2013 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 Fundacja Kocie Życie

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 Fundacja Kocie Życie SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 Fundacja Kocie Życie I. DANE FUNDACJI: II. Nazwa organizacji: Fundacja Kocie Życie Adres: ul. Mochnackiego 17/6, 51-122 Wrocław Adres korespondencyjny: Ewa Juźwiak,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STRAŻ DLA ZWIERZĄT W POLSCE NIP 952-198-53-16 REGON 140393347 ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2008R DO 31.12.2008R

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STRAŻ DLA ZWIERZĄT W POLSCE NIP 952-198-53-16 REGON 140393347 ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2008R DO 31.12.2008R SPRAWOZDANIE FINANSOWE STRAŻ DLA ZWIERZĄT W POLSCE NIP 952-198-53-16 REGON 140393347 ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2008R DO 31.12.2008R DOTYCZY WARSZAWY oraz OKRĘGÓW * 1) BILANS 2) RACHUNEK WYNIKÓW 3) INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:08:32 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:08:32 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.08.2016 godz. 22:08:32 Numer KRS: 0000321930 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne z działalności Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum we Włodawie za rok 2010 1. Nazwa Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum. Siedziba 22-200 Włodawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Spis treści. Zasady, formy i zakres działalności statutowej jednostki

Sprawozdanie Spis treści. Zasady, formy i zakres działalności statutowej jednostki Spis treści I. Wprowadzenie II. Dane i organizacja jednostki III. Zasady, formy i zakres działalności statutowej jednostki IV. Informacje o działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stegna na rok 2017

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stegna na rok 2017 Projekt Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Stegna z dnia... 2017 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stegna na rok 2017 WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2010

Sprawozdanie. z działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2010 Nr KRS: 0000251624 Spis treści I. Wprowadzenie II. Dane i organizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ w okresie 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ w okresie 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. Wrocław, dnia 31 marca 2005 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ w okresie 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. Nazwa: Fundacja Edukacji Międzynarodowej Siedziba: 53-534 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Suma bilansowa 13487,48 9653,63

Suma bilansowa 13487,48 9653,63 Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży REGON 200296780 NASZE JEŻE NIP 966-200-56-91 15-113 Białystok, ul. Gen. Andersa 5 KRS 0000336271 data rejestracji w KRS: 03.09.2009 r. B I L A N S sporządzony zgodnie

Bardziej szczegółowo

K O C I A L A N D I A. 1. Nazwa fundacji. Fundacja pod nazwą Kocialandia zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorki:

K O C I A L A N D I A. 1. Nazwa fundacji. Fundacja pod nazwą Kocialandia zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorki: S T A T UT F U N D A C J I K O C I A L A N D I A 1. Nazwa fundacji Fundacja pod nazwą Kocialandia zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorki: Izabelę Molenda, Alicję Molenda, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego. 1. Dane organizacji pożytku publicznego:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego. 1. Dane organizacji pożytku publicznego: Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Wzór 1. Dane organizacji pożytku publicznego: Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia... (poz....)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../2014 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2014 r.

UCHWAŁA NR.../2014 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2014 r. projekt UCHWAŁA NR.../2014 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia....2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław w 2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolbuszowa w 2015 r.

PROGRAM opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolbuszowa w 2015 r. Załącznik nr 1 PROGRAM opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolbuszowa w 2015 r. WPROWADZENIE Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Zwierząt "Koci Pazur" Sprawozdanie roczne 2008. Sprawozdanie merytoryczne Bilans Rachunek wyników Informacja dodatkowa UO".

Fundacja dla Zwierząt Koci Pazur Sprawozdanie roczne 2008. Sprawozdanie merytoryczne Bilans Rachunek wyników Informacja dodatkowa UO. Fundacja dla Zwierząt "Koci Pazur" Sprawozdanie roczne 2008 Sprawozdanie merytoryczne Bilans Rachunek wyników Informacja dodatkowa FUNDACJA DLA ZWIERZĄT UO". ~A "IID a bll'nld[fj Poznań, 15 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY JABŁONNA W 2017 ROKU

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY JABŁONNA W 2017 ROKU -PROJEKT- Załącznik do uchwały Nr... Rady Gminy Jabłonna z dnia... PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY JABŁONNA W 2017 ROKU I. Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004 Krajowa Fundacja Oświatowa, zwana dalej FUNDACJĄ, z siedzibą w Warszawie ul. Łabiszyńska 25 w dniu 24 lipca 2003 r. została wpisana

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:53:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:53:23 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.12.2016 godz. 16:53:23 Numer KRS: 0000395734 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2014 Na

Bardziej szczegółowo

21 290,47 5 489,03 (wielkość dodatnia) 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

21 290,47 5 489,03 (wielkość dodatnia) 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży REGON 200296780 NASZE JEŻE NIP 966-200-56-91 15-113 Białystok, ul. Gen. Andersa 5 KRS 0000336271 data rejestracji w KRS: 03.09.2009 r. B I L A N S sporządzony zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Adopcje Malamutów w Poznaniu za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Adopcje Malamutów w Poznaniu za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Adopcje Malamutów w Poznaniu za rok 2011 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 lutego 2017 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 lutego 2017 r. Projekt z dnia [...] Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Nazwa fundacji: Fundacja TPSW Siedziba i adres: Żabińskiego 16-26, 02-793 Warszawa data

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIE

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIE Załącznik do uchwały Rady Miasta Sopot Nr.I/./2016 z dnia...2016 r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIASTA SOPOTU w 2016 r. Marzec 2016

Bardziej szczegółowo

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Sprawozdanie Fundacji na rzecz Pomocy Socjalnej Adwokatom, Aplikantom Adwokackim i Pracownikom Adwokatury z siedzibą we Wrocławiu za okres 22.11.2013r. 31.12.2015r. 1. Fundacja na Rzecz Pomocy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 2678 UCHWAŁA NR XXXI/288/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r.

Poznań, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 2678 UCHWAŁA NR XXXI/288/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 2678 UCHWAŁA NR XXXI/288/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku Fundacja dla Zwierząt Argos 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37a, tel. 22 615 52 82, www.argos.org.pl, KRS: 286138 Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/81/2016 RADY GMINY MASZEWO. z dnia 18 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/81/2016 RADY GMINY MASZEWO. z dnia 18 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/81/2016 RADY GMINY MASZEWO z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maszewo w 2016

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZIELONKI UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 116 32-087 ZIELONKI Za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Azyl Nadziei dla zwierząt potrzebujących pomocy Organizacji Pożytku Publicznego

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Azyl Nadziei dla zwierząt potrzebujących pomocy Organizacji Pożytku Publicznego Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Azyl Nadziei dla zwierząt potrzebujących pomocy Organizacji Pożytku Publicznego za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 I. Nazwa fundacji Informacje ogólne Fundacja Azyl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA ZŁOTE PSY ZA ROK 2011 FUNDACJA ZŁOTE PSY AL.NIEPODLEGŁOŚCI20/2 56-100 WOŁÓW KRS 0000377899 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/145/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/145/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/145/2016 RADY GMINY STEGNA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stegna na rok 2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Towarzystwo Opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stegna na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAś. P.W. 06/07/2010/15 Wrocław, 20 lipca 2010 r. ZAŻALE IE

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAś. P.W. 06/07/2010/15 Wrocław, 20 lipca 2010 r. ZAŻALE IE Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAś ul. Spółdzielcza 13/4, 51-662 Wrocław tel. 605 782 214, 666 214 555 info@ekostraz.pl www.ekostraz.pl KRS: 0000352569 REGO : 021214549 P.W. 06/07/2010/15 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2012

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2012 Kraków, maj 2013 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZIELONKI UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 116 32-087 ZIELONKI Za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 Sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

--------.----------.~

--------.----------.~ "Różowe Oku{ary",URZ/).D SKARBOWY (31, I WrOo.law-Śr6o!T1leŚcie, ~- I } : Ctl'Lrn. O 1-07- 2013 Informacja dodatkową. --------.----------.~ do sprawozdania finansoyve~ żeno 'Qie -' Stowarzyszenia Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 Podpis osoby sporządzającej 1 / 6 1. DANE INFORMACYJNE NAZWA FUNDACJI FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ADRES FUNDACJI, ul. Orla 4 DATA WPISU DO REJESTRU 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr.../.../13 Rady Gminy Rybno z dnia.marca 2013r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne fundacja piaskowy smok Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności fundacji Piaskowy Smok z siedzibą w Katowicach za okres od 2012-01-01 do 2012-12-31, sporządzane na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 Nakło nad Notecią, dnia 10.06.2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 1. Dane Fundacji: Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 - nazwa: Fundacja Civitas - siedziba: Nakło nad Notecią - adres: 89-100

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Fundacja 1 Czerwca 90-407 Łódź ul. Piotrkowska 17 wej. D Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Nazwa fundacji: Fundacja 1 Czerwca Siedziba i adres fundacji: ul. Piotrkowska 17 wejście

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI "ŚWIAT DZIECIOM" W 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM W 2007 r. Kraków, 28 czerwca 2008 r., Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto W Krakowie Fundacja "Świat Dzieciom", prowadząca działalność statutową na rzecz ogółu dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w sferze zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Gminy Antoni Sadzikowski. Data utworzenia 2014-02-20. Numer aktu 235. Akt prawa miejscowego TAK

Przewodniczący Rady Gminy Antoni Sadzikowski. Data utworzenia 2014-02-20. Numer aktu 235. Akt prawa miejscowego TAK Uchwała Nr XXIX/235/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego w Elblągu REGON: 280086177 sporządzona zgodnie z art.45 ust.2 pkt 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wł. Kołodzieja

Bardziej szczegółowo

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679 MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom,,PROMETEUSZ w Zbylitowskiej Górze za rok obrotowy od 01-01-2012 do 31-12-2012 I. Informacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009 Kraków, marzec 2010 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji 3. Informacja o działalności

Bardziej szczegółowo

Poznańska Fundacja Matematyczna Poznań, 27 marca 2014 r.

Poznańska Fundacja Matematyczna Poznań, 27 marca 2014 r. Poznańska Fundacja Matematyczna Poznań, 27 marca 2014 r. Sprawozdanie z działalności Poznańskiej Fundacji Matematycznej, za okres od 10 lipca do 31 grudnia 2013 roku. 1) Dane dotyczące Fundacji: Poznańska

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr.../.../14 Rady Gminy Rybno z dnia 2014r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DR CLOWN SPRAWOZDANIE FINASOWE ZA ROK 2009 ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 R. Warszawa, dnia 20 marca 2010 r.

FUNDACJA DR CLOWN SPRAWOZDANIE FINASOWE ZA ROK 2009 ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 R. Warszawa, dnia 20 marca 2010 r. FUNDACJA DR CLOWN SPRAWOZDANIE FINASOWE ZA ROK 2009 ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 R. Warszawa, dnia 20 marca 2010 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNDACJI Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/232/12 RADY MIEJSKIEJ w KOLBUSZOWEJ z dnia 29 marca 2012r.

UCHWAŁA NR XX/232/12 RADY MIEJSKIEJ w KOLBUSZOWEJ z dnia 29 marca 2012r. UCHWAŁA NR XX/232/12 RADY MIEJSKIEJ w KOLBUSZOWEJ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolbuszowa

Bardziej szczegółowo

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Fundacja Pomocy Zwierzętom REGON: 146325849 Husky Adopcje Rachunek wyników na dzień 31.12.2012 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ.

Bardziej szczegółowo

BILANS REGON: na dzień 31.12.2014 w PLN. 1 2 31/12/2014 1 2 31/12/2014 A Aktywa trwałe 0,00 A Fundusze własne 3 794,12 I

BILANS REGON: na dzień 31.12.2014 w PLN. 1 2 31/12/2014 1 2 31/12/2014 A Aktywa trwałe 0,00 A Fundusze własne 3 794,12 I REGON: Fundacja na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej LEX NOVA ul. Mickiewicza 1 181086076 37-300 Leżajsk (nazwa jednostki) BLANS na dzień 31.1.014 w PLN Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1518 UCHWAŁA NR VII/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 20 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1518 UCHWAŁA NR VII/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1518 UCHWAŁA NR VII/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/78/2015 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 27 kwietnia 2015r.

UCHWAŁA NR VII/78/2015 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 27 kwietnia 2015r. UCHWAŁA NR VII/78/2015 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Sopotu w 2015 roku Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie UŚMIECH z siedzibą w Olsztynie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie UŚMIECH z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, dnia 28 marca 2008r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2007 1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu: Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie Uśmiech Adres:, Data wpisu do Krajowym

Bardziej szczegółowo

sporządzony na dzień 31.12.2010 r. jednostka obliczeniowa: zł

sporządzony na dzień 31.12.2010 r. jednostka obliczeniowa: zł Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży REGON 200296780 NASZE JEŻE NIP 966-200-56-91 15-124 Białystok, ul. Gen. Andersa 5 KRS 0000336271 data rejestracji w KRS: 03.09.2009 r. B I L A N S sporządzony zgodnie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Happy Animals

Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. 1 Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. Załączone sprawozdanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo