(1.I 31.XII R.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(1.I 31.XII. 2010 R.)"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT EKOSTRAŻ WE WROCŁAWIU SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2010 ROK (1.I 31.XII R.) ZAWIERA: i) wprowadzenie do sprawozdania merytorycznego ii) działalność statutowa w 2010 roku Sporządzono dnia 28 lutego 2011 r. we wrocławiu 1

2 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO 1. Dane organizacji Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ, ul. Spółdzielcza 13/4, Wrocław, tel , , www: ekostraz.pl. KRS: ; wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 marca 2010 r. REGON: NIP: (Urząd Skarbowy Wrocław Śródmieście). Organ nadzoru: Prezydent Miasta Wrocławia. 2. Dane dotyczące członków organów statutowych organizacji A) ZARZĄD Edyta Siemiątkowska: Komendant; Dawid Kołodziejski-Karaś: Z-ca Komendanta ds. administracyjnych; Patrycja Starosta: Z-ca Komendanta ds. marketingu; Agnieszka Kołyszko: Z-ca Komendanta ds. interwencji; Michalina Siodmok: Z-ca Komendanta ds. finansowych. B) RADA NADZORCZA Anna Chrobot: Przewodnicząca; Anna Gorczyńska: Wiceprzewodnicząca; Eliza Strzelecka-Gołek: Sekretarz. W roku 2010 nie dokonywano zmian w składzie osobowym organów statutowych Stowarzyszenia. 3. Statutowe cele działania organizacji Celem działania Stowarzyszenia jest ochrona zwierząt, a w szczególności: 1. Podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań na rzecz pomocy porzuconym, skrzywdzonym, bezdomnym i wolno bytującym zwierzętom domowym oraz zwierzętom dzikim, których wiek lub stan zdrowia uniemożliwia samodzielne przetrwanie na wolności, 2. Zapobieganie okrucieństwu człowieka wobec zwierząt, 3. Kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych, w tym opieki nad tymi zwierzętami, 4. Kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie pomocy zwierzętom dzikim oraz wolno bytującym, 5. Krzewienie humanitaryzmu wobec zwierząt oraz popularyzacja aktów prawnych dotyczących ochrony zwierząt udomowionych i dzikich, 6. Propagowanie idei ochrony środowiska przyrodniczego, ekologii oraz ochrony zwierząt dzikich. 4. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej oraz zatrudnieniu w organizacji Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia nikogo w jakiejkolwiek formie. Stowarzyszenie opiera swoją działalność wyłącznie na społecznej pracy członków. 5. Informacje o prowadzonej działalności pożytku publicznego w roku obrotowym Stowarzyszenie nie jest organizacją pożytku publicznego (OPP), ponieważ dla uzyskania tego statusu konieczny jest okres dwuletniego działania organizacji (Stowarzyszenie istnieje od 26 marca 2010 r.). Stowarzyszenie w 2010 roku realizowało działania statutowe w następujących sferach działalności pożytku publicznego: 1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 2. Promocja i organizacja wolontariatu. 3. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie. 6. Przychody organizacji w roku objętym sprawozdaniem merytorycznym (2010) Przychody z działalności statutowej: ,95 PLN, w tym: A) darowizny gotówkowe: ,69 PLN; B) darowizny rzeczowe: 4.648,00 PLN; C) zbiórki publiczne (skarbony i puszki): 361, 76 PLN; D) zbiórki publiczne (sprzedaż cegiełek wartościowych): 280,00 PLN; E) zbiórki publiczne (ofiary w naturze): 645,78 PLN 2

3 7. Koszty działania organizacji w roku objętym sprawozdaniem merytorycznym (2010) Wydatki Stowarzyszenia wyniosły: , 27 PLN, w tym: A) na realizację celów statutowych organizacji (karma dla zwierząt z interwencji; transport i akcesoria dla zwierząt z interwencji, leczenie zwierząt) przeznaczono: , 30 PLN; B) na administrację (księgowość, opłaty sądowe, bankowe i administracyjne) przeznaczono: 2.029, 97 PLN. Szczegóły dot. pozycji 6 i 7 znajdują się w sprawozdaniu finansowym organizacji za rok obrotowy Inne informacje Wynagrodzenia członków zarządu: członkowie Stowarzyszenia są wolontariuszami i nie otrzymują żadnych wynagrodzeń za jakąkolwiek pracę w Stowarzyszeniu. Udzielone pożyczki pieniężne i zaliczki: Stowarzyszenie nie udziela pożyczek i zaliczek. Środki pieniężne ulokowane na rachunkach bankowych: Stowarzyszenie posiada jeden rachunek bankowy (podstawowy; waluta: PLN w Banku Ochrony Środowiska S.A., Oddział we Wrocławiu o numerze: ). W dniu r. na w/w rachunku bankowym znajdowało się: 3.804, 28 PLN. Środki pieniężne w kasie Stowarzyszenia: w dniu r. stan kasy Stowarzyszenia wyniósł: 283,72 PLN. Aktywa Stowarzyszenia: 4.088, 00 PLN (aktywa obrotowe, środki pieniężne; r.). Zobowiązania Stowarzyszenia: 1.780, 19 PLN (zobowiązania krótkoterminowe; r.). Nabyte środki trwałe: darowizna przez osobę fizyczną samochodu osobowego Toyota Corolla 1.3 o wartości PLN (czerwiec 2010 r.). Działalność zlecona Stowarzyszeniu przez podmioty publiczne i samorządowe: nie zlecono. Kontrole: w okresie objętym sprawozdaniem Stowarzyszenie nie było kontrolowane przez organy nadzorcze. Sporządzono dnia r. Zarząd Stowarzyszenia: Sporządził: Dawid Karaś Z-ca Komendanta ds. administracyjnych Edyta Siemiątkowska Dawid Karaś Patrycja Starosta Michalina Siodmok Agnieszka Kołyszko 3

4 II. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA W 2010 ROKU Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu realizowało cele statutowe w 2010 roku poprzez: 1) podejmowanie bezpośrednich interwencji w przypadkach znęcania się ludzi nad zwierzętami oraz konieczności udzielenia pomocy zwierzętom domowym, gospodarskim, dzikim i wolno bytującym, 2) występowanie jako pokrzywdzony (oskarżyciel posiłkowy) lub podmiot na prawach strony w postępowaniach prawno-karnych i prawno-administracyjnych dotyczących ochrony zwierząt, 3) prowadzenie programów edukacyjnych i kampanii społecznych dotyczących prawnej ochrony zwierząt, 4) uczestnictwo w inicjatywach ustawodawczych, mających na celu poprawę prawa ochrony zwierząt w Polsce, 5) wdrażanie aktywizujących wolontariuszy programów humanitarnej ochrony zwierząt i ochrony przyrody na terenie Dolnego Śląska. Ad. 1 BEZPOŚREDNIE INTERWENCJE NA RZECZ ZWIERZĄT Wolontariusze Stowarzyszenia podjęli w 2010 roku 338 interwencji na rzecz ochrony zwierząt domowych, gospodarskich, dzikich i wolno bytujących. W ich wyniku udzielono rzeczywistej pomocy 705 osobnikom. Interwencje dotyczyły zgłoszonych do Stowarzyszenia przypadków znęcania się nad zwierzętami lub konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy zwierzętom. Typ interwencji Liczba interwencji Liczba zwierząt, którym udzielono pomocy Zwierzęta domowe Zwierzęta gospodarskie 9 16 Zwierzęta wolno bytujące Zwierzęta dzikie SUMA: (stan na dzień r.)

5 Interwencja w Nowej Rudzie (listopad 2010 r.) Interwencja w Siechnicach (styczeń 2010 r.) Interwencja w Pieszycach (listopad 2010 r.) Interwencja w Mieczkowie (kwiecień 2010 r.) Interwencja we Wrocławiu (lipiec 2010 r.) Interwencja w Karczynie (luty 2010 r.) Interwencja we Wrocławiu (wrzesień 2010 r.) Interwencja we Wrocławiu (grudzień 2010 r.) - 5 -

6 Interwencja w Paździornie (grudzień 2010 r.) Interwencja we Wrocławiu (sierpień 2010 r.) Liczba zwierząt, którym udzielono pomocy wg gatunku Zwierzęta domowe i egzotyczne ŻÓŁWIE PAPUGI KOTY PSY 164 ŚWINKI MORS. KRÓLIKI SZCZURY SZYNSZYLE LEGWANY CHOMIKI MYSZY RAZEM: 339 MYSZOSKOCZKI KOSZATNICZKI Zwierzęta gospodarskie KONIE KROWY OWCE STRUSIE RAZEM: 16 Zwierzęta dzikie i wolno bytujące INNE PTAKI MYSZOŁOWY CZAPLE BAŻANTY KACZKI BOCIANY ŁABĘDZIE PUSTUŁKI SOWY JASZCZURKI NIETOPERZE LISY KUNY BOBRY DZIKI SARNY WIEWIÓRKI JEŻE KOTY RAZEM: 350 (stan na dzień r.) - 6 -

7 Zwierzęta dzikie, po udzieleniu niezbędnej pomocy, były wypuszczane na wolność lub przekazywane do ośrodków rehabilitacji zwierząt chronionych. Zwierzęta domowe były przekazywane do adopcji. Losy zwierząt (sztuki) przekazane do adopcji w domach tymczasowych uśmiercone Zwierzęta domowe, gospodarskie, wolno byt Zwierzęta dzikie zmarłe wypuszczone na wolność przekazane do ORZ wysterylizowane poprawiono warunki bytowe Legenda: ZWIERZĘTA W DOMACH TYMCZASOWYCH: zwierzęta czasowo odebrane właścicielom na podstawie decyzji wójta/burmistrza/prezydenta, zwierzęta oczekujące na adopcję oraz zwierzęta dzikie czasowo niezdolne do samodzielnej egzystencji na wolności. ZWIERZĘTA UŚMIERCONE: zwierzęta uśmiercone przez lekarza weterynarii ze względów humanitarnych (dotyczy głównie zwierzęcych ofiar wypadków komunikacyjnych oraz cierpiących zwierząt, które trafiły do EKOSTRAŻY w stanie ciężkim, nie rokującym możliwości leczenia i uśmierzenia cierpienia). ORZ: ośrodek rehabilitacji zwierząt dzikich. POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH: właściciele poprawili warunki bytowe i komfort życia zwierząt w wyniku interwencji EKOSTRAŻY. (stan na dzień r.) W okresie wiosenno-letnim działania Stowarzyszenia w zakresie ochrony zwierząt dzikich były szczególnie ukierunkowane na ratowanie ptaków niezdolnych do samodzielnego życia ze względu na wiek lub stan zdrowia. Pomogliśmy w tym okresie 137 osobnikom należącym do różnych gatunków, także objętych ścisłą ochroną. Zwierzęta te trafiły na wolność lub do ośrodków rehabilitacji zwierząt chronionych

8 Ptasie Pogotowie 2010 W okresie letnio-jesiennym pod opieką Ekostraży znalazły się 44 jeże europejskie, objęte ścisłą ochroną gatunkową: ranne, chore lub niezdolne do samodzielnego bytowania. 22 jeże - ze względu na osłabienie i / lub niską masę ciała spędzają okres zimy pod opieką Stowarzyszenia. Osobniki te zostaną wypuszczone na wolność późną wiosną 2011 r. Średni miesięczny koszt opieki bytowej i lekarsko-weterynaryjnej nad jeżami w III kwartale roku 2010 wyniósł Stowarzyszenie 600 zł. W 2010 r. uratowaliśmy 44 jeże europejskie przed cierpieniem i śmiercią

9 W maju i czerwcu 2010 r. czynnie włączyliśmy się w ratowanie zwierząt ofiar powodzi na Dolnym Śląsku. Ratowaliśmy wolno bytujące koty z działek na wrocławskim Kozanowie oraz psy z Trestna i Blizanowic. Dolny Śląsk 2010 r.: ratujemy zwierzęta z powodzi W wyniku podjętych w 2010 r. interwencji: a) do organów ścigania skierowano 5 udokumentowanych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw z art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz z Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (wszystkie sprawy są w toku na dzień r.), b) odebrano czasowo właścicielom w trybie natychmiastowym 131 zwierząt domowych, w tym: 4 psy, 4 szynszyle, 6 królików, 9 myszoskoczków, 70 myszy, 8 chomików, 4 szczury, 6 świnek morskich, 20 koszatniczek (stan na r.) AD. 2 - REPREZENTOWANIE PRAW POKRZYWDZONYCH ZWIERZĄT Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie: elektroniczna wokanda Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu profesjonalnie reprezentuje prawa pokrzywdzonych zwierząt przed organami ścigania, sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej i samorządowej. Ekostraż nawiązała w 2010 r. współpracę z licznymi adwokatami i radcami prawnymi, którzy pro publico bono udzielają Stowarzyszeniu porad prawnych w zakresie prawa procesowego i prawa - 9 -

10 ochrony zwierząt oraz reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz (m.in. adwokat Anna Chrobot, adwokat Iwona Elżanowska, adwokat Aniela Łebek oraz Kancelaria Prawna Foryś Wojciechowski z Krakowa). Na dzień r. Stowarzyszenie działa jako pokrzywdzony / podmiot na prawach strony w następujących postępowaniach karnych: a) w sprawie Krzysztofa S. o znęcanie się nad zwierzętami w ramach działalności Pensjonatu dla zwierząt, P.H.U. Dragon Krzysztof Sawicki w Dobrocinie k. Dzierżoniowa (sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym w Dzierżoniowie, Ekostraż działa jako oskarżyciel posiłkowy w sprawie), b) w sprawie Bogumiły P. o znęcanie się nad zwierzętami poprzez utrzymywanie kilkudziesięciu gryzoni w niewłaściwych warunkach bytowania (postępowanie karne oraz administracyjne), c) w sprawie Dariusza H. o znęcanie się nad psem (postępowanie karne i administracyjne), w sprawie Józefa G. o znęcanie się nad zwierzętami (postępowanie karne i administracyjne), w sprawie Ryszarda P. o znęcanie się nad zwierzętami (postępowanie karne i administracyjne), d) w sprawie o porzucenie bezdomnych zwierząt na terenie Pensjonatu dla zwierząt w Dobrocinie oraz przekroczenie uprawnień służbowych / niedopełnienia obowiązków podczas realizowania gminnego zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami przez Burmistrza Pieszyc i Prezydenta Miasta Świdnica. Wszystkie wnioski EKOSTRAŻY o czasowe odebranie zwierząt w w/w sprawach zakończyły się wydaniem przez jednostki samorządu terytorialnego decyzji o czasowym odebraniu zwierząt. Ekostraż w 2010 r. dwukrotnie wygrała przed sądem powszechnym spór z Prokuraturą Rejonową w Dzierżoniowie w sprawie porzucenia zwierząt oraz przekroczenia uprawnień przez Burmistrza Pieszyc. Sąd przychylił się do obu zażaleń EKOSTRAŻY w niniejszej sprawie i: a) nakazał prokuraturze uznanie Stowarzyszenia za stronę postępowania, b) uchylił postanowienie prokuratury o umorzeniu postępowania i nakazał kontynuowanie śledztwa w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ udzielało także przez cały 2010 rok nieodpłatnych porad prawnych dot. prawnej ochrony zwierząt dla osób prywatnych oraz innych organizacji w ramach funkcjonującej w serwisie internetowym Stowarzyszenia wirtualnej poradni prawnej. AD. 3 - PROGRAMY EDUKACYJNE I KAMPANIE SPOŁECZNE 1. EKOSTRAŻ przygotowała multimedialny program Jak pomagać zwierzętom, aby nie szkodzić, który był wielokrotnie prezentowany publiczne, głównie w placówkach przedszkolnych i szkolnych oraz wiejskich świetlicach środowiskowych (np r. w Posadowicach k. Bierutowa). Celem prezentacji było kształtowanie i promowanie wzorców humanitarnych zachowań wobec zwierząt, które wymagają pomocy ze strony człowieka. Prezentacja oraz działalność EKOSTRAŻY spotkała się z ogromnym zainteresowaniem młodych ludzi, którzy byli uczestnikami tych spotkań. 2. EKOSTRAŻ przygotowała prezentację multimedialną Polskie prawo ochrony zwierząt, która została zaprezentowana podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Ruchu Walczącego o Prawa i Wyzwolenie Zwierząt (Wrocław, październik 2010 r.) oraz na zlecenie Fundacji Czarna Owca Pana Kota prezentację Czy prawo chroni zwierzęta?, która została zaprezentowana w listopadzie 2010 r. w Krakowie oraz upubliczniona w sieci internetowej. 3. EKOSTRAŻ promowała humanitarną ochronę zwierząt podczas udziału w:

11 a) Ogólnopolskim Spotkaniu Pozarządowych Organizacji Ekologicznych EKOLUMNA (Spała, maja 2010 r.), b) Targach Organizacji Pozarządowych (Wrocław, 21 maja 2010 r.), c) Targach i Wystawie Zoologiczno-Botanicznej ZOOBOTANICA 2010 (Wrocław, września 2010 r.), d) XIII Dolnośląskim Festiwalu Nauki (Wrocław, 22 września 2010 r.), e) Wegańskim Weekendzie we Wrocławiu (Wrocław, 16 października 2010 r.), f) VII Ogólnopolskim Zjeździe Ruchu Walczącego o Prawa i Wyzwolenie Zwierząt (Wrocław, 30 października 2010 r.) AD. 4 - UCZESTNICTWO W INICJATYWACH USTAWODAWCZYCH Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu w 2010 roku wzięło aktywny udział w próbach nowelizacji Ustawy z dnia r. o ochronie zwierząt, poprzez a) liczne konsultacje projektu zmian prawa ( tzw. mininowelizacja ), przygotowanego przez A. Elżanowskiego, I. Elżanowską i T. Pietrzykowskiego, b) opinie prawne i wnioski kierowane do Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, c) udział jako członek-założyciel w KOALICJI DLA ZWIERZĄT (www.koalicja.org.pl) federacji polskich organizacji społecznych na rzecz zmiana prawa ochrony zwierząt. Stowarzyszenie wystąpiło także w grudniu 2010 r. na drodze formalnej do Komisji Sejmowych o wprowadzenie dodatkowych poprawek do procedowanych przez nie zmian w Ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez wykreślenie zapewniania ochrony przed bezdomnymi zwierzętami z zakresu zadań własnych gmin. AD. 5 - AKTYWIZUJĄCE WOLONTARIUSZY PROGRAMY HUMANITARNEJ OCHRONY ZWIERZĄT Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ realizowało w 2010 roku dwa programy humanitarnej ochrony zwierząt, aktywizujące ludzi do podejmowania działań na rzecz ratowania zwierząt:

12 A) program Budki lęgowe dla ptaków Wrocławia, w ramach którego pozyskano fundatora 50 budek lęgowych dla ptaków bytujących w parkach Miasta Wrocławia. Budki te były następnie z udziałem wolontariuszy - dostosowywane do wymagań poszczególnych gatunków ptaków i umieszczane na terenie Wrocławia. Program ten będzie kontynuowany w I kwartale 2011 r. Efekty programu to: a) zwrócenie uwagi (także poprzez media) na problem siedlisk dzikich ptaków w środowisku miejskim, b) zapewnienie miejsc bytowania dla ptaków w postaci 50-iu budek lęgowych w parkach Wrocławia, c) aktywizacja wolontariuszy do konkretnej, społecznej pracy na rzecz ochrony zwierząt. B) program Pomóż zwierzętom przetrwać zimę, w ramach którego zwiększano świadomość społeczną dotyczącą konieczności zapewnienia szczególnej ochrony zwierzętom domowym podczas zimy oraz konieczności niesienia pomocy dzikim zwierzętom (głównie małym ssakom i ptakom) w tym okresie. W ramach programu aktywizowano wolontariuszy do czasowego objęcia zimową opieką w warunkach domowych zwierząt dzikich, które ze względu na niską masę ciała i cykl życiowy nie są zdolne do samodzielnego bytowania na wolności. W tym celu opublikowano (jedynie w formie elektronicznej ze względu na brak funduszy), oparty na konsultacjach ze specjalistami oraz specjalistycznej literaturze, przewodnik Opieka nad młodymi jeżami europejskimi niezdolnymi do samodzielnego bytowania na wolności ze względu na wiek oraz masę ciała w warunkach domowych w okresie zimowym. Efekty programu to: a) wzrost świadomości społecznej dotyczącej zwierząt, które wymagają ludzkiej pomocy, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście liczby interwencji (w porównaniu z poprzednim rokiem) w okresie zimowym (np. jeże europejskie na śniegu na początku grudnia) i wzroście liczby zwierząt, którym udzielono skutecznej pomocy, b) zapewnienie zaplecza teoretycznego (przewodnik) dla każdego, kto chce samodzielnie pomóc przetrwać zimę wymagającym opieki człowieka jeżom europejskim,

13 c) pozyskanie wolontariuszy do czasowej opieki nad dzikimi zwierzętami w warunkach domowych. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI OCHRONY ZWIERZĄT: EKOSTRAŻ w 2010 roku podjęła współpracę m.in. z: a) Ośrodkiem Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu. Ośrodek wielokrotnie udzielał EKOSTRAŻY wsparcia praktycznego w opiece nad czasowo niezdolnymi do samodzielnego życia ptakami z interwencji. b) Biurem Ochrony Zwierząt Fundacji Argos w Warszawie w zakresie prawnych aspektów realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz nowelizacji polskiego prawa ochrony zwierząt. c) Pogotowiem Jeżowym Fundacji Igliwiak w Krakowie, która wpierała teoretycznie i materialnie opiekę nad jeżami europejskimi pochodzącymi z interwencji Stowarzyszenia. d) Fundacją Straż Ochrony Zwierząt w Lublinie, która przyjęła do prowadzonego przez siebie ośrodka rehabilitacji kilka zwierząt z naszych interwencji. e) Ośrodkiem Leczenia i Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Złotówku, który przyjął do siebie kilka dużych ssaków oraz ptaków z naszych interwencji. RELACJE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA W MEDIACH: Działania podejmowane przez EKOSTRAŻ były szeroko relacjonowane w mediach lokalnych i ogólnopolskich, głównie w Polskim Radiu, Radiu Wrocław, Gazecie Wrocławskiej i Gazecie Wyborczej. Członkowie Stowarzyszenia kilkakrotnie uczestniczyli w audycjach radiowych (RADIO WROCŁAW) poświęconych działalności EKOSTRAŻY oraz problemom związanych z ochroną zwierząt w Polsce i na Dolnym Śląsku. Szczegółowe omówienie działalności Stowarzyszenia w 2010 roku znajduje się na stronie internetowej W serwisie znajdują się także odnośniki do relacji medialnych dotyczących działań EKOSTRAŻY. Sporządzono dnia r. Zarząd Stowarzyszenia: Sporządził: Dawid Karaś Z-ca Komendanta ds. administracyjnych Edyta Siemiątkowska Dawid Karaś Patrycja Starosta Michalina Siodmok Agnieszka Kołyszko

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Azylu pod Psim Aniołem w 2011 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Azylu pod Psim Aniołem w 2011 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 nr 50, poz. 529) Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Amicus Canis - Fundacji na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Amicus Canis - Fundacji na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych za rok 2013 "AMICUS CANIS" FUndacja Na Rzecz Zwierząt Skf2YWdzonych Oś. M.KoIbe 214 m 30 97 200 Tomaszów Msz. KRS 0000447575 Regon 101551868. NIP 7732

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK I. ZADANIA ZLECONE

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK I. ZADANIA ZLECONE OPS.K.034.84.2015 Ustka, dnia 26.01.2015 r INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce

Bardziej szczegółowo

Praktyczne procedury ochrony zwierząt Poradnik dla administracji publicznej wszystkich szczebli

Praktyczne procedury ochrony zwierząt Poradnik dla administracji publicznej wszystkich szczebli Praktyczne procedury ochrony zwierząt Poradnik dla administracji publicznej wszystkich szczebli Redakcja: Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski Muzeum i Instytut Zoologii, Polska Akademia Nauk Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pro Advice Siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. 1.1 Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 5a, 00-132 Warszawa ustanowiona została

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej 44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25 tel. (032) 42-211-11, fax. (032) 42-601-21 e-mail: sekretariat@opsrybnik.pol.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ SPIS TREŚCI: WSTĘP ROZDZIAŁ I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW 4 ROZDZIAŁ II ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.1 PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.2 ZADANIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04 I. Podstawowe informacje o wnioskodawcy i projekcie: Pełna nazwa wnioskodawcy: Fundacja Beskidzka Zima Adres: Ulica: Klęczany Nr domu: 106 Nr lokalu:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 Nakło nad Notecią, dnia 10.06.2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 1. Dane Fundacji: Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 - nazwa: Fundacja Civitas - siedziba: Nakło nad Notecią - adres: 89-100

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej

Bardziej szczegółowo

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Spis treści Wstęp Stowarzyszenia Fundacje Stowarzyszenia a fundacje - porównanie Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie Księgowość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013 Warszawa, 29 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZWIERZĘCA POLANA ZA OKRES 06.09.2012-31.12.2013

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE. 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE. 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21 MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21 Sprawozdanie z pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie w roku

Bardziej szczegółowo