(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175051"

Transkrypt

1 RZECZPO SPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (51) Int.Cl.6: A61B 3/107 G02B 26/00 (54) Polaryskop do badania oka ludzkiego (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 16/96 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 10/98 (73) Uprawniony z patentu: Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL (72) Twórcy wynalazku: Henryk Kasprzak, Wrocław, PL Elżbieta Jankowska-Kuchta, Wrocław, PL Ludomir Jankowski, Wrocław, PL (74) Pełnomocnik: Żyborska Stanisława, Politechnika Wrocławska PL B1 (57) 1. Polaryskop do badania oka ludzkiego, składający się z dwóch zespołów optycznych, zawierających filtry polaryzacyjne oraz płytki fazowe umieszczone w oprawach umożliwiających zmianę ich położenia względem siebie, przy czym jeden zespół jest wyposażony w oświetlacz z żarówką halogenową umieszczoną w ognisku zwierciadła parabolicznego, a drugi ma uchwyt do mocowania kamery sprzężonej z mikrokomputerowym systemem akwizycji i analizy obrazu, znamienny tym, że ma stolik pomiarowy (1) o regulowanym położeniu względem statywu, wyposażony w wysięgnik (3) z ramką (4) do pozycjonowania głowy człowieka tak, aby środek badanego oka znajdował się na przecięciu osi dwóch zespołów optycznych. F ig. 1

2 Polaryskop do badania oka ludzkiego Zastrzeżenia patentowe 1. Polaryskop do badania oka ludzkiego, składający się z dwóch zespołów optycznych, zawierających filtry polaryzacyjne oraz płytki fazowe umieszczone w oprawach umożliwiających zmianę ich położenia względem siebie, przy czym jeden zespół jest wyposażony w oświetlacz z żarówką halogenową umieszczoną w ognisku zwierciadła parabolicznego, a drugi ma uchwyt do mocowania kamery sprzężonej z mikrokomputerowym systemem akwizycji i analizy obrazu, znamienny tym, że ma stolik pomiarowy (1) o regulowanym położeniu względem statywu, wyposażony w wysięgnik (3) z ramką (4) do pozycjonowania głowy człowieka tak, aby środek badanego oka znajdował się na przecięciu osi dwóch zespołów optycznych. 2. Polaryskop według zastrz. 1, znamienny tym, że stolik pomiarowy (1) o sierpowatym kształcie, ma rowek przelotowy o przekroju kształtowym do mocowania zespołów optycznych usytuowany tak, że oś rowka stanowi łuk okręgu o kącie wierzchołkowym większym od 90 stopni, przy czym stolik ma podziałkę kątową na krawędzi rowka. 3. Polaryskop według zastrz. 1, znamienny tym, że wysięgnik (3) z ramką (4) wyposażoną w podstawkę pod brodę (5) i podpórkę (6) jest usytuowany w osi symetrii stolika (1), przy czym położenie podstawki (5) może być regulowane. 4. Polaryskop według zastrz. 1, znamienny tym, że płytki fazowe (11) i (19) w oprawach (10) i (18) stanowią płytki ćwierćfalowe. 5. Polaryskop według zastrz. 1, znamienny tym, że ma płytki fazowe (11) i (19) zamocowane w oprawach (10) i (18) ułożyskowanych ślizgowo w tulejach (8) i (15). 6. Polaryskop według zastrz. 1, znamienny tym, że ma filtr polaryzacyjny (17) zamocowany w oprawie (16), która jest ułożyskowana obrotowo w tulei (15), przy czym oprawa (16) ma skalę o działce elementarnej 1/200 obwodu, a tuleja (15) ma nacięty znak, od którego mierzony jest obrót filtra (17) względem pozostałych elementów układu optycznego polaryskopu. * * * Przedmiotem wynalazku jest polaryskop do badania oka ludzkiego, mający zastosowanie w badaniach anizotropii rogówki oka dla celów medycznych. Z książki J.W.Dally i W.F.Riley "Experimental Stress Analysis", McGraw-Hill, Inc., 1991, znany jest polaryskop wytwarzający światło spolaryzowane i umożliwiający obserwację figur konoskopowych, powstających w materiałach wykazujących dwójłomność, zbudowany ze źródła światła monochromatycznego lub białego, pierwszego filtra polaryzacyjnego z płytką fazową, tworzących zespół polaryzatora, drugiej płytki fazowej z filtrem polaryzacyjnym tworzących zespół analizatora, ustawionych w taki sposób, że oba zespoły tworzą wspólną oś optyczną, przy czym obiekt wykazujący dwójłomność umieszcza się pomiędzy zespołami polaryzatora i analizatora, a obserwację prowadzi się poprzez analizator, zmieniając rodzaj polaryzacji i płaszczyznę polaryzacji poprzez odpowiedni obrót poszczególnych filtrów i płytek fazowych za pomocą układu sprzęgającego obrót tych elementów. Z tej samej książki znany jest polaryskop, w którym dodatkowo w układzie optycznym zamontowany jest filtr monochromatyczny oraz soczewki kolimujące wiązkę światła w taki sposób, że w przestrzeni pomiarowej pomiędzy zespołami polaryzatora i analizatora jest ona równoległa. Z publikacji firmy Vishay Measurements Group Inc., "Photostress Instrumentation", 1989, znany jest także polaryskop przystosowany do obserwacji figur konoskopowych w wiązce światła odbitego, w którym zespoły polaryzatora i analizatora usytuowane są we wspólnej obudowie obok siebie, przy czym układ sprzęgający obrót filtrów i płytek fazowych jest

3 rozwiązany tak, że możliwy jest pomiar opóźnienia względnego znanymi metodami goniometrycznymi. Z książki A.J. Aleksandrov, M.H. Achmetzianov "Polarizacionno-opticeskie metody mechaniki deformirujemogo tieła", Izd. "Nauka". Moskwa, 1973, znany jest polaryskop wyposażony w odpowiednio ukształtowany pryzmat kierujący wiązkę światła oświetlającego badany obiekt oraz wiązkę odbitą od warstwy odblaskowanej, przy czym zespoły polaryzatora i analizatora są usytuowane względem siebie pod ściśle określonym kątem, a pryzmat spoczywa na powierzchni badanego obiektu. Przedstawione konstrukcje polaryskopów nie umożliwiają badania oka ludzkiego, zwłaszcza własności anizotropowych rogówki oka, w szczególności polaryskop o szeregowym układzie zespołów polaryzatora i analizatora nie pozwala na obserwację in vivo figur konoskopowych w rogówce oka, natomiast polaryskopy przystosowane do obserwacji tych figur w świetle odbitym nie umożliwiają oświetlenia i obserwacji oka pod ściśle określonymi kątami. Istota polaryskopu według wynalazku polega na tym, że ma stolik pomiarowy o regulowanym położeniu względem statywu. Stolik jest wyposażony w wysięgnik z ramką do pozycjonowania głowy człowieka tak, by środek badanego oka był na przecięciu osi dwóch zespołów optycznych. Stolik pomiarowy o sierpowatym kształcie ma rowek przelotowy o przekroju kształtowym, którego oś jest odcinkiem łuku okręgu o kącie wierzchołkowym większym od 90 stopni. Stolik ma podziałkę kątową na krawędzi rowka. Wysięgnik z ramką wyposażoną w podpórkę i podstawkę pod brodę jest usytuowany w osi symetrii stolika, przy czym położenie podstawki może być regulowane. Płytki fazowe w oprawach stanowią płytki ćwierćfalowe, które są zamocowane w oprawach, ułożyskowanych ślizgowo w tulejach. Polaryskop jest wyposażony w filtr polaryzacyjny, zamocowany w oprawie, która jest ułożyskowana obrotowo w tulei. Oprawa ma skalę o działce elementarnej 1/200 obwodu a tuleja ma nacięty znak, od którego mierzony jest obrót filtra względem pozostałych elementów układu optycznego polaryskopu. Zaletą polaryskopu według wynalazku jest to, że umożliwia on obserwację figur konoskopowych i pomiar in vivo dwójłomności rogówki oka przy ściśle określonych warunkach jej oświetlenia i obserwacji. Przedmiot wynalazku jest objaśniony w przykładzie realizacji na rysunku, na którym fig.1 przedstawia widok z góry polaryskopu, fig.2 przekrój wzdłuż osi symetrii stolika pomiarowego, a fig.3a przekrój pionowy zespołu polaryzatora i fig.3b przekrój pionowy zespołu analizatora. Polaryskop do badania oka ludzkiego in vivo według wynalazku, zwłaszcza na podstawie obserwacji figur konoskopowych oraz pomiaru dwójłomności w rogówce oka, posiada stolik pomiarowy 1 o sierpowatym kształcie, w którym wykonany jest rowek przelotowy, z naciętą przy jego krawędzi podziałką kątową o działce elementarnej 5 stopni, przy czym stolik jest zamocowany do głowicy pomiarowej statywu fotograficznego za pośrednictwem adaptera 2, do którego zamocowany jest wysięgnik 3 z ramką 4 do pozycjonowania głowy człowieka tak, aby badane oko znajdowało się w ściśle określonym położeniu względem układu optycznego polaryskopu. Ramka 4 posiada podstawkę pod brodę 5, której położenie w kierunku pionowym jest regulowane w znany sposób, oraz w podpórkę dla czoła 6. Do stolika zamocowany jest zespół polaryzatora składający się z korpusu 7, w którym ślizgowo ułożyskowane są tuleja 8 z zamocowanym filtrem polaryzacyjnym 9 oraz oprawa płytki fazowej 10 z płytką 11, przy czym do korpusu 7 przymocowana jest płytka 12, na której jest nacięta podziałka kątowa o działce elementarnej 1 stopień, natomiast na tulei 8 oraz oprawie 10 wykonane są znaczniki służące do ustawienia w żądanych położeniach kątowych oprawy 10 względem tulei 8 oraz tulei 8 względem korpusu 7. Do korpusu 7 zamocowana jest oprawa oświetlacza 13 wyposażona w żarówkę halogenową, umieszczoną w ognisku zwierciadła parabolicznego, zasilaną w znany sposób. Do stolika zamocowany jest także zespół analizatora składający się z korpusu 14, z ułożyskowaną ślizgowo tuleją 15, w której jest wykonane połączenie gwintowe z oprawą drugiego filtra polaryzacyjnego 16 wraz z filtrem 17, przy czym na powierzchni walcowej oprawy nacięta jest podziałka o działce

4 elementarnej wynoszącej 1/200 obwodu oprawy. W tulei 15 jest także ułożyskowana ślizgowo oprawa drugiej płytki fazowej 18 wraz z płytką 19. Na tulei 15 oraz oprawie 18 są wykonane znaczniki do ustawienia filtra polaryzacyjnego 17 i płytki fazowej 19, a do korpusu 14 przymocowana jest płytka 20 z naciętą podziałką kątową o działce elementarnej 1 stopień. Wspólnie z zespołem analizatora zamocowany jest do stolika uchwyt 21 do mocowania kamery CCD 22 sprzężonej z systemem akwizycji i analizy obrazu, składającym się z mikrokomputera 23, magnetowidu 24 oraz monitora 25.

5 Fig. 2 Fig. 3A Fig. 3 B

6 Fig. 1 Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz. Cena 2,00 zł

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 (22) Data zgłoszenia: 10.03.1995 (51) IntCl6: F16K 3/08 F16K

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 113990 (22) Data zgłoszenia: 07.04.2003 (13) Y1 (51) Int.CI.

Bardziej szczegółowo

PL 214656 B1. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL 05.07.2010 BUP 14/10

PL 214656 B1. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL 05.07.2010 BUP 14/10 PL 214656 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214656 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386909 (22) Data zgłoszenia: 22.12.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 300516 (22) Data zgłoszenia: 27.09.1993 (51) IntCl6. B41C 1/05 B23K

Bardziej szczegółowo

(87) Data i num er publikacji zgłoszenia G02C 7/08 m iędzynarodowego: G02B 7/188 05.12.1996, W096/38744, PCT Gazette nr 53/96. (54)Okulary optyczne

(87) Data i num er publikacji zgłoszenia G02C 7/08 m iędzynarodowego: G02B 7/188 05.12.1996, W096/38744, PCT Gazette nr 53/96. (54)Okulary optyczne RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182796 (21 ) N um er zgłoszenia: 323675 (13) B1 (22) Data zgłoszenia: 01.06.1996 ( 5 1 ) I n t c l7 (5 1)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189595 (13) B1 PL 189595 B1 B42D 15/00 G03C 5/08 G03G 21/04

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189595 (13) B1 PL 189595 B1 B42D 15/00 G03C 5/08 G03G 21/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 322352 (22) Data zgłoszenia: 29.09.1997 (19) PL (11) 189595 (13) B1 (51) IntCl7 B41M3/14 B42D

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1838246 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.0 08241.1 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

PL 210508 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL

PL 210508 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210508 (21) Numer zgłoszenia: 365764 (22) Data zgłoszenia: 02.03.2004 (13) B1 (51) Int.Cl. H01Q 1/32 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow Polaryzacja własność fali poprzecznej (światło). Fala spolaryzowana oscyluje w wybranym kierunku, niespolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo. Polaryzacja światła wiąże się wyłącznie z

Bardziej szczegółowo

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów 16 KATEDRA FIZYKI STOSOWANEJ PRACOWNIA FIZYKI Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów Wprowadzenie Mikroskop jest przyrządem optycznym dającym znaczne powiększenia małych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI. mikroskop pomiarowy MF. projektor pomiarowy PJ-H30. szczegółowe informacje na stronie 376. Seria 172 szczegółowe informacje na stronie 384.

NOWOŚCI. mikroskop pomiarowy MF. projektor pomiarowy PJ-H30. szczegółowe informacje na stronie 376. Seria 172 szczegółowe informacje na stronie 384. NOWOŚCI mikroskop pomiarowy MF szczegółowe informacje na stronie 376. projektor pomiarowy PJ-H30 szczegółowe informacje na stronie 384. Optyczne przyrzady pomiarowe lupy pomiarowe lupy kieszonkowe strony

Bardziej szczegółowo

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Częśd I prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykłady: poniedziałek, godz. 19:00-21:00 Aud.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690482 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.5 (51) Int. Cl. A47J31/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 224178 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02..08 08872337.4 (13) (1) T3 Int.Cl. F16H 33/ (06.01) F03G 3/00

Bardziej szczegółowo

Optyka geometryczna z elementami optyki falowej. Marian Talar

Optyka geometryczna z elementami optyki falowej. Marian Talar Optyka geometryczna z elementami optyki falowej Marian Talar 21 lipca 2006 1 Informacje ogólne To, że światło jest falą elektromagnetyczną wiadomo było już od czasu gdy J. C. Maxwell (1831-1879) sformułował

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241 R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A U rząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241 (21) Numer zgłoszenia: 319579 (2 2 ) Data zgłoszenia. 04.10.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej

Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej Strona1 ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej Mikroskopia korelacyjna łączy dane z mikroskopii świetlnej i elektronowej w celu określenia powiązań

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2207708. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08802742.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2207708. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08802742. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2207708 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08802742.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B62D 1/19 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje.

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Ćwiczenie 2 Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Działanie obrazujące soczewek lub układu soczewek wygodnie

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116005 (22) Data zgłoszenia: 19.06.2000 (19) PL (n)63061

Bardziej szczegółowo

Projektory oświetleniowe

Projektory oświetleniowe Projektory oświetleniowe Do podstawowego sprzętu oświetleniowego o małym kącie rozwarcia wiązki świetlnej należą projektory. Wykorzystywane są w halach zdjęciowych, wnętrzach naturalnych i w plenerze jako

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7 MIKROSKOPIA OPTYCZNA

Ćwiczenie 7 MIKROSKOPIA OPTYCZNA Ćwiczenie 7 MIKROSKOIA OTYCZNA 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z bdową i zasadą pracy mikroskopów metalograficznych. 2. WIADOMOŚCI ODSTAWOWE Celem badań metalograficznych jest obserwacja

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1641504 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.1 (51) Int. Cl. A61M1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Ćwiczenie 77 E. Idczak POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Cel ćwiczenia: zapoznanie się z procesem wytwarzania obrazów przez soczewki cienkie oraz z metodami wyznaczania odległości ogniskowych

Bardziej szczegółowo

METODYKA PROJEKTOWANIA PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW WIZYJNYCH

METODYKA PROJEKTOWANIA PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW WIZYJNYCH mgr inż. Michał Aftewicz METODYKA PROJEKTOWANIA PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW WIZYJNYCH W artykule przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem przemysłowych systemów wizyjnych. Pokrótce przedstawione

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-3

Ć W I C Z E N I E N R O-3 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-3 WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK ZA POMOCĄ METODY BESSELA I.

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 327192 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 14.11.1996,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FOTONIKI

LABORATORIUM FOTONIKI Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki LABORATORIUM FOTONIKI Teoria barwy cz. 1. I. Zagadnienia do samodzielnego przygotowania - promieniowanie optyczne - spektrometr - modele liczbowe barw - diagram

Bardziej szczegółowo

R o z d z i a ł 10 OPTYKA

R o z d z i a ł 10 OPTYKA R o z d z i a ł 10 OPTYKA 10.1. Wstęp Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem. W mowie potocznej przez termin światło rozumiemy zarówno wrażenia wzrokowe, jak i zjawiska, które je wywołują.

Bardziej szczegółowo