Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w powiecie brzozowskim w okresie r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w powiecie brzozowskim w okresie 1.01.- 31.10. 2008r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w powiecie brzozowskim w okresie r. Warunki zdrowotne środowiska Na terenie powiatu 9 wodociągów jest objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 poz. 417). Przeprowadzono 8 kontroli sanitarnych oraz 28 kontroli jakości wody. W 3 wodociągach PPIS w Brzozowie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia i określił dopuszczalne wartości parametrów fizykochemicznych tj. żelaza, manganu i mętności. Sytuacja awaryjnego zaopatrzenia w wodę miała miejsce na wodociągu w Domaradzu, z uwagi na zalanie terenu wokół stacji uzdatniania wody wodami powodziowymi. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana była cysterną z wodociągu w Golcowej. Woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym pod względem bakteriologicznym. Na terenie powiatu znajduje się basen kryty w Zespole Szkół w Bliznem oraz Pływalnia Posejdon przy Szkole Podstawowej w Brzozowie z niecką basenową, basenem zjeżdżalni rurowej oraz jacuzzi, solarium oraz sauną. W bieżącym roku przeprowadzono 3 kontrole sanitarne i dokonano 20 kontroli jakości wody. Pobrano do badania 60 próbek wody, które nie były kwestionowane. Brak zorganizowanych kąpielisk. W 74 obiektach użyteczności publicznej (są to obiekty wczasowo-turystyczne, hotele, domy pomocy społecznej, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, dworzec PKS jak i środki transportu do przewozu dzieci, pasażerów, chorych i zwłok) dokonano 71 kontroli sanitarnych. W bieżącym roku na polecenie Głównego Inspektora Sanitarnego przeprowadzono: - 17 kontroli sanitarnych ustępów publicznych znajdujących się na stacjach paliw, w obiektach użyteczności publicznej, restauracjach, placówkach małej gastronomii; - skontrolowano wszystkie zakłady wodociągowe pod względem prowadzenia przez nich kontroli wewnętrznej zgodnie z 4 rozporządzenia cytowanego na wstępie. Ponadto sekcja higieny komunalnej oraz żywności i żywienia przeprowadziła 24 kontrole sanitarne w Domach Strażaka, Domach Ludowych na terenie całego powiatu oraz 3 kontrole obiektów dla sportowców. Należy zauważyć, że większość obiektów ma zaniżony stan sanitarny zwłaszcza ścian, sufitów i posadzek w pomieszczeniach. W części obiektów trwają prace remontowe, część z kolei jest po remoncie. Prowadzone prace związane ze zmianą funkcjonalności pomieszczeń sporadycznie są uzgadniane z inspekcją sanitarną.

2 Żywność i żywienie W 2008r. na terenie powiatu funkcjonowało 383 obiekty produkcji i obrotu środkami spożywczymi, kosmetykami oraz materiałami do kontaktu z żywnością. W obiektach tych przeprowadzono 400 kontroli sanitarnych. Ilość obiektów w stosunku do roku ubiegłego uległa zmniejszeniu o 12, dotyczy to zwłaszcza małych sklepów spożywczych i obiektów małej gastronomii. Z pobranych do badania w ramach urzędowej kontroli i monitoringu próbek żywności negatywnie oceniono 3/ próbkę ciastek z kremem nie poddanym obróbce termicznej ze względu na zawyżoną ilość bakterii Bacillus cereus, mielonkę wieprzową w której stwierdzono obecność substancji konserwujących o czym nie poinformowano konsumentów w oznaczeniu produktu oraz zmiotki z hali produkcyjnej w piekarni/. Podjęto stosowne działania. O wynikach badań ciastek oraz mielonki wieprzowej poinformowano właściwego inspektora sanitarnego i lekarza weterynarii sprawujących nadzór nad zakładami produkcyjnymi. W związku z zakwestionowaniem próbki zmiotek w piekarni nakazano decyzją zawieszenie działalności w obiekcie do czasu przeprowadzenia działań mających na celu wytępienie szkodników zbożowo-mącznych w obiekcie. Skuteczność przeprowadzonych prac została potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych. W roku 2008 ilość próbek zakwestionowanych była nieznacznie wyższa niż w roku 2008r. Na terenie powiatu prowadzi działalność 32 zakłady produkcji żywności. Podczas przeprowadzonych kontroli w 2 zakładach: piekarni i zakładzie zbożowo- młynarskim stwierdzono niewłaściwy stan techniczno- sanitarny. Podjęto odpowiednie działania, nałożono mandaty karne na osoby odpowiedzialne za powyższy stan. Prowadzone kontrole sanitarne w zakresie realizacji systemu kontroli wewnętrznej w tym GHP i GMP oraz HACCP ze szczególnym uwzględnieniem ich dokumentowania dla potrzeb oceny ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa żywności wykazały, że w większości obiektów opracowane i wdrożone są zasady GHP i GMP. W 2008r. podczas kontroli sanitarnych prowadzono dalsze działania instruktażowe zwłaszcza w zakresie wdrażania HACCP. W 4 zakładach system HACCP został wdrożony, natomiast w pozostałych obiektach jest w trakcie wdrażania. W związku ze znaczną rotacją personelu w obiektach a równocześnie brakiem przygotowania zawodowego w 2008r. przeprowadzono 4 szkolenia z zakresu podstawowych zagadnień higieniczno- sanitarnych dla pracowników obiektów żywnościowo- żywieniowych. W 2008r. kontynuowano wzmożony nadzór w sklepach wielkopowierzchniowych oraz placówkach gastronomicznych usytuowanych w miejscowościach wypoczynku i przy trasach turystycznych, w których kontrole prowadzono również w godzinach 2

3 popołudniowych i w dni wolne od pracy. Podczas przeprowadzonych kontroli w 6 przypadkach stwierdzono niewłaściwy stan techniczno- sanitarny pomieszczeń, urządzeń i sprzętu oraz wprowadzanie do obrotu artykułów po terminie przydatności/ 4 sklepach spożywczych, 1 restauracji i 1 pijalni piwa/ podjęto stosowne działania. W celu poprawy stanu technicznego wydano decyzje administracyjne natomiast za niewłaściwy stan sanitarny nałożono mandaty karne. W pozostałych obiektach nie stwierdzono większych nieprawidłowości. Podczas kontroli żywienia w szkołach do których dowożone są posiłki stwierdzono nieprawidłowości dotyczące; braku funkcjonalnego wydawania i zwrotu naczyń oraz właściwego mycia i wyparzania naczyń. Sytuacja ta wymaga poprawy. Środowisko pracy W ewidencji zakładów pracy jest 139 obiektów. Nadzorem sanitarnym objęto 107 zakładów pracy, w których przeprowadzono ogółem 140 kontroli i rekontroli. Na podstawie przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych uchybień w zakresie nieprzestrzegania obowiązkowych przepisów wydano 86 decyzji administracyjnych Stwierdzone uchybienia dotyczyły: braku karty charakterystyki substancji lub preparatu chemicznego, błędów w kartach charakterystyk substancji lub preparatu chemicznego, braku badań lekarskich pracowników, nieaktualnych badań i pomiarów występujących czynników szkodliwych dla zdrowia, usunięcia uchybień związanych z przestrzeganiem Ustawy o czynnikach biologicznych, opracowanie lub uzupełnienie opracowanej oceny ryzyka zawodowego oraz braku wymaganego zaplecza socjalnego. Podjęto niezbędne czynności w zakresie wyeliminowania w/w uchybień. Przeprowadzono 2 postępowania w sprawach powstania/podejrzenia/ choroby zawodowej. Wydano 9 decyzji dot. chorób zawodowych, w tym: 4 decyzje stwierdzające powstanie choroby zawodowej i 5 decyzji o braku podstaw stwierdzenia choroby zawodowej. Stan sanitarno-porządkowy w nadzorowanych zakładach pracy ocenia się jako zadowalający. W dwóch przypadkach nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego na kwotę 400 zł. Placówki nauczania i wychowania Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży nadzoruje 81 obiektów stałych. Ponadto obiekty sezonowe związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, wodociągi w zakładach nauczania i wychowania oraz samochody do przewozu dzieci i młodzieży. Przeprowadzono 177 kontroli 3

4 sanitarnych. W stosunku do 2007 r. stan sanitarno-techniczny zakładów nauczania i wychowania uległ poprawie. W 2007/8 r. wyremontowano Szkołę Filialną w Temeszowie. W Trześniowie oddano do użytku pełnowymiarową salą gimnastyczną wraz z zapleczem. W Haczowie oddano do użytku nowy budynek przedszkola. Wszystkie szkoły są skanalizowane i posiadają ubikacje wewnętrzne. Tylko Szkoła Filialna w Bukowie nie posiada centralnego ogrzewania. W dalszym ciągu kilka budynków przedszkolnych wymaga modernizacji. W dostosowaniu mebli do wzrostu uczniów utrzymuje się dobra sytuacja. Meble są oznakowane, prawidłowo dobierane i zestawiane. W zakresie zaopatrzenia placówek nauczania i wychowania w meble i sprzęt sportowy atestowany nastąpiła znaczna poprawa w stosunku do ubiegłego roku. 32 placówek wydaje posiłki ciepłe dla 2992 osób. Wydaje się również II śniadania w postaci drożdżówek, soczków, owoców, a także mleko. Sytuacja w zakresie dożywiania, szczególnie w szkołach podstawowych jest dobra. Mniej dzieci korzysta z dożywiania w gimnazjach, natomiast w szkołach średnich nie prowadzi się w ogóle. Oceniono rozkłady zajęć w 245 oddziałach szkół podstawowych i gimnazjów. Nieprawidłowości występują sporadycznie. Ogólnie należy podkreślić że jakość rozkładów lekcji utrzymuje się na stabilnym, dobrym poziomie. Dokonano badań i oceny jakości wody w szkołach posiadających własne wodociągi(nie oceniano wody z wodociągów gminnych). 50% szkół zaopatrywana jest w wodę nie odpowiadającą wymogom wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Są to przeważnie znaczne zanieczyszczenia fizyko-chemiczne. Do tego dochodzą wahania w zanieczyszczeniach bakteriologicznych wody. W związku z koniecznością realizacji Narodowego Programu Zdrowia (cel 6) ochrony obiektów oświatowo wychowawczych przed zanieczyszczeniami odchodami zwierzęcymi stwierdzono, że znaczna część tych obiektów posiada ogrodzenie częściowe, zniszczone lub w ogóle nie posiada ogrodzenia. Właściciele tych obiektów, w oparciu o stosowne przepisy prawne, będą musieli podjąć stosowne działania w celu usunięcia nieprawidłowości. Oświata zdrowotna i promocja zdrowia Kierunki działań Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przyjęte do realizacji wynikały z zadań Narodowego Programu Zdrowia, problemów zdrowotnych i potrzeb środowiska lokalnego. Działalność prowadzona była tak jak poprzez realizację programów ogólnopolskich, wojewódzkich i lokalnych : Radosny Uśmiech,Radosna Przyszłość, Różowa wstążeczka, Trzymaj formę, Wolność oddechu-zapobieganie astmie, Co każda kobieta wiedzieć powinna, Wiem co jem i dlaczego, Program edukacji zdrowotnej 4

5 dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, Szkolne programy antytytoniowe tj; Czyste powietrze wokół nas, Nie pal przy mnie proszę i Znajdź właściwe rozwiązanie. Tematyka dotyczyła: chorób nowotworowych, higieny jamy ustnej,chorób serca, zapobiegania astmie, tematyki antytytoniowej, higieny osobistej,racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia. Organizowane były również akcje-kampanie o.z. tj: Światowy Dzień Zdrowia, Światowy Dzień bez Tytoniu, Bezpieczne wakacje- akcja letnia, Październik miesiącem nowotworów. Podjęte działania w ramach programów i akcji prowadzone były poprzez organizowanie narad, szkoleń, porad, instruktaży, happeningów, konkursów, dystrybucji materiałów oraz imprez oświatowo - zdrowotnych do środowisk: dzieci i młodzieży w systemie szkolnym i pozaszkolnym, nauczycieli i wychowawców, rodziców, pacjentów, pracowników placówek służby zdrowia, zakładów pracy i instytucji. W ramach realizacji przedsięwzięć programowych i nieprogramowych współpracowano ze Starostwem Powiatowym, samorządami lokalnymi, służbą zdrowia, placówkami oświatowo-wychowawczymi,zakładami pracy, Policją,Kołami Gospodyń Wiejskich, Brzozowskim Domem Kultury, Muzeum Regionalnym i mediami ;Gazetą Powiatową i Wiadomościami Brzozowskimi. W ramach działalności oświatowo-zdrowotnej przeprowadzono również 66 wizytacji w obiektach na terenie powiatu. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych. Analiza zachorowań wskazuje na korzystną sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu. Odnotowano znaczny spadek zachorowań na zatrucia pokarmowe (salmonellozy),różyczkę, świerzb, grzybicę, świnkę, boreliozę wystąpił natomiast wzrost w wirusowych i innych określonych zakażeniach jelitowych u dzieci do lat 2, nieżytach jelitowych wywołanych przez rotawirusy. W grupie chorób wirusowych szerzących się drogą krwi zarejestrowano 5 przypadki zachorowań na WZW typ B oraz 10 nosicieli antygenu HBs i 5 HCV. W analizowanym okresie rejestrowano 2 ogniska zbiorowego zatrucia pokarmowego wywołane jednym przypadku pałeczkami salmonelli,(środowisko rodzinne) natomiast w drugim norowirusem ( oddział wewnętrzny). Opracowano w analizowanym okresie 469 ognisk chorób zakaźnych. Szczepienia ochronne były realizowane zgodnie z obowiązującym Kalendarzem Szczepień. Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 5

6 terminowego wykonywania szczepień i racjonalnego wykorzystania preparatów szczepionkowych. Na terenie powiatu w roku 2006 nie zarejestrowano sytuacji związanych z zagrożeniem bioterrorystycznym. Zakłady służby zdrowia Lecznictwo otwarte: 2 SPZOZ, którym podlega 7 placówek, 33 NZOZ, 58 indywidualnych lub specjalistycznych praktyk lekarskich, 6 indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarskich, 2 pracownie protetyki, 6 gabinetów rehabilitacji. Zakłady złożyły programy dostosowawcze do wymogów rozporządzenia MZ z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez PPIS w Brzozowie.( okres dostosowania przedłużono do roku 2012 ). Brak obiektów ze złym stanem sanitarnym. Procesy dezynfekcji i sterylizacji prowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami. Placówki są zaopatrzone w wodę z wodociągów własnych i zbiorowych, 2 z nich posiada wodę warunkowo dopuszczoną do spożycia przez ludzi z uwagi na podwyższoną zawartość manganu. Gospodarka odpadami medycznymi prowadzona w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007r.( DZ.U. nr 162 poz.1153) w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Zakłady lecznictwa zamkniętego: 1 szpital specjalistyczny, w którym działa zespół zapobiegania zakażeniom szpitalnym. W szpitalu ciągle trwają prace remontowe i adaptacyjne związane z dostosowywaniem obiektu do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia co zaznaczono poniżej. Ogółem przeprowadzono 204 kontrole sanitarne przez sekcje epidemiologii, higieny komunalnej, higieny pracy, higieny żywienia i żywności oraz sanitarny nadzór zapobiegawczy. Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny W dziedzinie Sanitarnego Nadzoru Zapobiegawczego w III kw.br rozpatrzono ogółem 104 wnioski tj. o 55 wniosków więcej jak w 2007 roku. Wnioski dotyczyły: opinii (w drodze postanowienia) o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko- 23, uzgodnień przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację danego przedsięwzięcia- 21, uzgodnień dokumentacji projektowych - 13, kontroli w trakcie budowy -1, inwestycji dopuszczonych i przekazanych do użytkowania 6

7 41, zaświadczeń i pism dla nadzoru farmaceutycznego i dla innych instytucji -5. Ponadto uczestniczono w 18 naradach Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Brzozowie w charakterze konsultanta, w trakcie których uzgodniono 289 projektów zagospodarowania terenu. Największymi inwestycjami przekazanymi do użytkowania były: przedszkole 4 oddziałowe wraz z obiektami towarzyszącymi w Haczowie, kompleks boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 w miejscowości Izdebki gm. Nozdrzec, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozowie dz. Borkówka, sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Trześniowie, nadbudowa i przebudowa budynku szpitalnego-izba Przyjęć przy Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie. Oddział Laboratoryjny Laboratorium pracuje w oparciu o wdrożony system zarządzania jakością oparty o normę PN EN ISO IEC /17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji technicznych laboratoriów badawczych i wzorcujących. W dniu odbył się ponowny audit Polskiego Centrum Akredytacji, który potwierdził iż Laboratorium utrzymało kompetencje techniczne do wykonywania badań w zaktualizowanym rozszerzonym zakresie ( badania mikrobiologiczne wody). Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 755 z poszerzonym zakresem akredytowanych badań - z dnia W bieżącym roku doposażono laboratorium w nowoczesny sprzęt do badań hałasu i wibracji SVAN 948 oraz dodatkowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. W 2009 roku planowany jest zakup sprzętu do poboru próbek powietrza na stanowiskach pracy i rozszerzenie zakresu badań środowiska pracy o ocenę pyłu całkowitego i respirabilnego. Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w powiecie brzozowskim ukierunkowane są w roku 2008 na: - uzyskanie poprawy jakości wody w tym również parametrów fizykochemicznych w wodociągach lokalnych, - prawidłową gospodarkę odpadami medycznymi w placówkach służby zdrowia, - poprawę wskaźników epidemiologicznych w zakresie występowania zatruć pokarmowych i zachorowań na biegunki u dzieci do lat 2. 7

P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT

P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W 2012 ROKU SPIS TREŚĆI WSTĘP... 5 HIGIENA KOMUNALNA...

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO

OCENA STANU SANITARNEGO Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach ul. Budowlanych 131

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r. Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2013 r.

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2013 r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2013 r. mgr Urszula Sitnicka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM marzec 2015r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok

Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZAWIERCIU Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok ZAWIERCIE, LUTY 2011 r. 2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM marzec 2013r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2012 Bielsko-Biała marzec 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR-SANITARNY W POZNANIU OCENA STANU SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEGO M. POZNANIA I POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA ROK 2013

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR-SANITARNY W POZNANIU OCENA STANU SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEGO M. POZNANIA I POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA ROK 2013 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR-SANITARNY W POZNANIU OCENA STANU SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEGO M. POZNANIA I POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA ROK 2013 Poznań, luty 2014 Kierujący zespołem /skład komputerowy/opracowanie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POZNANIU

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POZNANIU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POZNANIU OCENA STANU SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEGO M. POZNANIA I POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA ROK 2014 Poznań, luty 2015 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 WARUNKI ZDROWOTNE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK Kluczbork 2013 1 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

POWIATU KOŚCIERSKIEGO W 2014 ROKU

POWIATU KOŚCIERSKIEGO W 2014 ROKU PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KOŚCIERSKIEGO W 2014 ROKU Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Kościerzynie

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia Choroby szerz ce si drog kropelkow ospy wietrznej yczka

Epidemiologia  Choroby szerz ce si drog kropelkow ospy wietrznej  yczka Wstęp Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Otwocku obejmuje zapobiegawczym i bieŝącym nadzorem sanitarnym gminy: Otwock, Karczew, Józefów, Wiązowna, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory i Celestynów

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 LUBLIN 2014 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 Spis treści: I. Wstęp.. 3 II. Organizacja

Bardziej szczegółowo

1. Zakres nadzoru sanitarnego

1. Zakres nadzoru sanitarnego X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2008 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku obejmował nadzorem 899 obiektów żywności,

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO

OCENA STANU SANITARNEGO 1 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRUDZIĄDZU OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA GRUDZIĄDZA ORAZ POWIATU ZIEMSKIEGO ZA ROK 2007 Marzec 2008 2 Spis treści: Wstęp... 3 Charakterystyka...

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA SZCZECINA za

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU Szczecin, marzec 2011 r. Zastępca Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Ŝywienia i stan odŝywienia poszczególnych grup ludności 5. choroby zakaźne 6. poziom higieny w zakresie ochrony zdrowia w róŝnych grupach społecznych

Ŝywienia i stan odŝywienia poszczególnych grup ludności 5. choroby zakaźne 6. poziom higieny w zakresie ochrony zdrowia w róŝnych grupach społecznych INFORMACJA O STANIE SANITARNYM I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO W ROKU 2011 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych

Bardziej szczegółowo

HACZÓW.:. JASIENICA R..:. DOMARADZ.:. NOZDRZEC.:. DYDNIA.:.

HACZÓW.:. JASIENICA R..:. DOMARADZ.:. NOZDRZEC.:. DYDNIA.:. BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa ISSN 1642-8420 Nr 3/60 Marzec 2008 numer bezpłatny.:. BRZOZÓW.:. HACZÓW.:. JASIENICA R..:. DOMARADZ.:. NOZDRZEC.:. DYDNIA.:. Konkurs Palm Wielkanocnych str. 3 III Powiatowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2012 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 5 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA. Gazeta Powiatowa. Nr 50 Marzec 2007 numer bezpłatny ISSN 1642-8420. Domaradz. Nozdrzec. Jasienica Rosielna. BRZOZÓW Dydnia.

BRZOZOWSKA. Gazeta Powiatowa. Nr 50 Marzec 2007 numer bezpłatny ISSN 1642-8420. Domaradz. Nozdrzec. Jasienica Rosielna. BRZOZÓW Dydnia. BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa ISSN 1642-8420 Nr 50 Marzec 2007 numer bezpłatny Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia UNIA WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO UNIA WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO POWIAT BRZOZOWSKI

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014 OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014 Sporządził: Małgorzata Szołkowska Strona 1 z 64 Ocena stanu sanitarno higienicznego obiektów żywieniowo żywnościowych na terenie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA ORGANIZATORÓW INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Główny Inspektorat Sanitarny - lipec 2008r.

PORADNIK DLA ORGANIZATORÓW INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Główny Inspektorat Sanitarny - lipec 2008r. PORADNIK DLA ORGANIZATORÓW INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Główny Inspektorat Sanitarny - lipec 2008r. W CELU ZAREJESTROWANIA SIĘ JAKO PLACÓWKA OŚWIATOWA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NALEŻY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W POWIECIE ŚREDZKIM W ROKU 2013

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W POWIECIE ŚREDZKIM W ROKU 2013 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W POWIECIE ŚREDZKIM W ROKU 2013 Strona 1 z 86 I. W ZAKRESIE ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO Działalność Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Środzie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Wrocławiu. STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO w 2012 r.

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Wrocławiu. STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO w 2012 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Wrocławiu STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO w 2012 r. WROCŁAW 2013 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 7 2 ANALIZA ZAGROśEŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji

Bardziej szczegółowo