WYTYCZNE OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 2013/14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 2013/14"

Transkrypt

1 WYTYCZNE IV OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 2013/14 Spis treści: I. Informacje wstępne...2 II. Organizacja zawodów..2 III. Terminy zawodów.5 IV. Kryteria oceniania - część ustna zawodów II i III stopnia 6 V. Tematyka egzaminów ustnych II i III stopnia 10 VI. Przykładowa bibliografia.14 VII. Wykaz Komitetów Okręgowych.16 1

2 I. Informacje wstępne Organizatorem Olimpiady Języka Hiszpańskiego jest Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. Olimpiadę przeprowadza Komitet Organizacyjny przy wsparciu Komitetu Głównego. Przewodnicząca Komitetu Głównego i kierownik organizacyjny: dr Małgorzata Spychała Sekretarz: dr Leonor Sagermann Bustinza Specjalista ds. organizacyjnych: mgr Justyna Hadaś Adres: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne Komitet Główny Olimpiady Języka Hiszpańskiego Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Al. Niepodległości Poznań Tel (czynny w godzinach ogłaszanych na stronie internetowej Olimpiady) kontakt: Organizacja zawodów Olimpiady Uczestnicy zawodów I i II stopnia powinni reprezentować poziom zgodny z podstawą programową wskazaną w Regulaminie OJH. Terminy poszczególnych etapów Olimpiady podane będą na stronie internetowej OJH. Nauczyciele wspólnie z kandydatami ustalają plan przygotowań do zawodów. Następnie szkoły zgłaszają akces uczniów za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie OJH. Wstępny etap Uczestnik Olimpiady przygotowuje się samodzielnie do eliminacji wszystkich stopni korzystając z opieki szkoły i pomocy nauczyciela w ukierunkowaniu pracy. Dodatkowo Komitet Główny planuje wspierać uczestników organizując różnego typu przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój wiedzy na poszczególnych etapach przygotowań do zawodów. Informacje są dostępne na stronie: Nauczyciele zapoznają uczniów z założeniami Olimpiady, omawiają tematykę i terminarz Zawodów. Wytyczne OJH zamieszczane są na stronie internetowej Komitetu Głównego 2

3 Olimpiady Języka Hiszpańskiego: oraz na stronach internetowych Komitetów Okręgowych (ich macierzystych Instytutów). Zawody Olimpiady są trzystopniowe: 1. Zawody I stopnia I stopień zawody szkolne II stopień zawody okręgowe III stopień zawody centralne (finał) Zawody I stopnia polegają na napisaniu przez uczniów testu sprawdzającego znajomość materiału językowego na poziomie A2/B1, w formie elektronicznej, bądź, w uzasadnionych przypadkach, w formie papierowej. Znajomość materiału językowego testu nie wykracza poza zakres wskazany w programach nauczania języka hiszpańskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Praca jest poprawiana automatycznie drogą e-learningową bądź przez Komisję Szkolną wg instrukcji oceniania dostarczonej przez Komitet Organizacyjny. Poprawione testy, w formie papierowej podlegają weryfikacji przez Komitety Okręgowe, przy czym weryfikacją nie obejmuje się prac tych uczestników, którzy uzyskali w zawodach I stopnia wynik niższy niż 50 punktów na 100 punktów możliwych do uzyskania. Czas rozwiązywania testu: max. 120 min. Tylko Dyrektor Szkoły i nauczyciel koordynujący wchodzący w skład Komisji Szkolnej mają prawo wglądu do zawartości testu i klucza (instrukcji oceniania) celem sprawdzenia ich kompletności. Wszystkie osoby, które zapoznały się z treścią testu, związane są klauzulą tajności. Każdy członek Komisji podpisuje klauzulę tajności oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg odpowiedniego wzoru, udostępnionego przez Komitet Organizacyjny. 2. Zawody II stopnia Zawody II stopnia polegają na rozwiązaniu przez uczestnika testu językowego na poziomie B1/B2 oraz testu z zakresu wiedzy o krajach hiszpańskiego obszaru językowego. Następnie uczestnicy zakwalifikowani do części ustnej przystępują do egzaminu ustnego z praktycznej znajomości języka hiszpańskiego oraz literatury hiszpańskiego obszaru językowego. Do eliminacji ustnych II stopnia Olimpiady przystępują zawodnicy, którzy uzyskali na teście pisemnym wymaganą liczbę punktów, określoną przez Komitet Główny, po zapoznaniu się z rozkładem wyników w skali całego kraju. Na egzamin ustny na etapie okręgowym uczeń wybiera po dwie lektury z literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej (razem cztery) z podanej listy lektur. W części pisemnej uczestnicy rozwiązują test wielokrotnego wyboru (100pkt.): a. test językowy (60pkt). b. test z wiedzy o krajach hiszpańskiego obszaru językowego (40pkt.): 1. Historia 2. Kultura 3

4 Czas rozwiązywania testu: maks. 120 min. W części ustnej: a. wypowiedź (pytania) na tematy ogólne (uczniowie losują jedno pytanie) b. literatura Prezentacja i rozmowa na temat wybranej lektury (patrz kryteria oceniania): Komisja wybiera jedną z czterech wskazanych przez ucznia lektur i zadaje pytanie/pytania z nią związane. Uczeń powinien być przygotowany na rozmowę dotyczącą następujących aspektów lektury: - autor, tytuł, gatunek literacki, epoka, kontekst historyczno-społeczny, w którym lektura powstała/została opublikowana; - wyjaśnienie głównego tematu / wątku /tezy; - streszczenie przebiegu zdarzeń/treści lektury; - podstawowa charakterystyka głównego bohatera/bohaterów; - określenie miejsca i czasu; - własne wnioski i przemyślenia na temat lektury (czy się podobała, czy była oryginalna, ciekawa, aktualna, opinia na temat stylu, języka, itp.). Łączna liczba punktów do uzyskania w części ustnej: 50 pkt. UWAGA: w przypadku wypełnienia testu w formie elektronicznej (w I i II etapie), uczeń otrzymuje kartę odpowiedzi w formie papierowej, na którą jednocześnie z rozwiązywaniem testu - nanosi odpowiedzi. Test w formie elektronicznej jest poprawiany automatycznie, a w przypadku zaistnienia problemów technicznych nauczyciel poprawia jedynie kartę odpowiedzi. W przypadku wersji papierowej nauczyciel zobowiązany jest poprawienia karty odpowiedzi lub testu w formie papierowej. 3. Zawody III stopnia Zawody III stopnia polegają na rozwiązaniu egzaminu pisemnego na poziomie B2+/C1, oraz przystąpieniu do egzaminu ustnego z praktycznej znajomości języka hiszpańskiego, literatury hiszpańskiego obszaru językowego i wiedzy o krajach hiszpańskiego obszaru językowego. W przypadku praktycznej znajomości języka hiszpańskiego, literatury i wiedzy o krajach hiszpańskiego obszaru językowego, uczestników III etapu obowiązuje zakres zagadnień obowiązujący na etapie okręgowym. W części pisemnej uczestnicy rozwiązują test językowy na maks. 50 pkt., składający się z następujących części: odsłuch, rozumienie tekstu czytanego, słownictwo, gramatyka oraz wypowiedź pisemna w formie rozprawki. Czas rozwiązywania testu: maks. 120 min. Część ustna dzieli się na: a. część z wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych - uczniowie losują łącznie dwa pytania, po jednym z: 4

5 Historii krajów hiszpańskiego obszaru językowego Kultury krajów hiszpańskiego obszaru językowego b. część z literatury i języka - uczniowie prezentują w ciągu 2-3 minut jedną z czterech przeczytanych lektur (wybraną przez komisję) a następnie odpowiadają na pytania egzaminatorów oraz wypowiadają się na wylosowany temat ogólny. Łączna liczba punktów do uzyskania w części ustnej: 100 pkt. 4. Oceny egzaminów: zawody II i III stopnia Podczas egzaminu Komisje oceniają wiedzę i umiejętności językowe ucznia. Wyniki końcowe dla każdego etapu zawodów wyrażane są w punktach, przy czym w zawodach pisemnych danego stopnia uczestnik może zdobyć od 50 do 100 punktów. Uzyskanie wyniku poniżej 50 % wymaganej liczby punktów (w zawodach II i III stopnia) eliminuje danego uczestnika z zawodów, a w przypadku zawodów centralnych, zawodnikowi takiemu nie można nadać tytułu laureata ani finalisty OJH. W wypadku wyraźnej różnicy między wynikiem egzaminu II i III stopnia Komitet Główny ma prawo dyskwalifikacji uczestnika. III. Terminy zawodów 1. Zawody I stopnia (szkolne) odbędą się w dniach listopada 2013r. Szczegółowe godziny zostaną przekazane szkołom przez Komitet Organizacyjny z odpowiednim wyprzedzeniem. Do 30 września 2013 dyrektorzy szkół powołują Komisje Szkolne OJH na rok oraz wyznaczają Nauczyciela Koordynującego odpowiedzialnego za przebieg zawodów w szkole. W skład Komisji Szkolnej wchodzą: Przewodniczący (może nim być dyrektor szkoły) oraz jeden do dwóch członków komisji. Do 1 października 2013 Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony na stronie Do 11 października 2013 Nauczyciel Koordynujący zgłasza poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: szkołę, przewidywaną liczbę uczestników oraz podaje liczbę stanowisk komputerowych dostępnych w danej szkole. W dniach od 12 października do 25 października 2013, uczniowie zarejestrowanych szkół zgłaszają indywidualnie swoje uczestnictwo w Olimpiadzie poprzez elektroniczne wypełnienie formularza na stronie Po tym terminie dostęp do systemu dla ucznia będzie zamknięty. W dniach od 26 października do 31 października 2013, Nauczyciel Koordynujący, poprzez zalogowanie się na stronie internetowej Olimpiady, sprawdza listę zarejestrowanych do udziału w Olimpiadzie uczestników ze swojej szkoły. W przypadku stwierdzenia niezgodności, nauczyciel powinien w tym czasie uzupełnić brakujące dane. Po 31 października 2013 rejestracja uczniów zostaje zamknięta. Komitet Organizacyjny, na podstawie otrzymanych danych, ustala formę i termin przeprowadzenia testów w poszczególnych Okręgach. Po 31 października 2013r. (zakończeniu rejestracji) nie ma możliwości dodania szkół ani osób do systemu. 5

6 W przypadku rozwiązania testu w formie papierowej, Nauczyciel Koordynujący będzie mógł go pobrać po zalogowaniu się na stronie w dniach od 7 listopada do 13 listopada Wraz z testem dostępny będzie klucz odpowiedzi. W tym terminie każdy Nauczyciel Koordynujący musi pobrać Instrukcję postępowania dla Komisji Szkolnej (tj. sposób wypełnienia i przekazania protokołów). Zawody I stopnia odbędą się w dniach listopada W przypadku rozwiązania testu w formie papierowej Nauczyciel Koordynujący odpowiedzialny jest za pobranie testów ze strony internetowej Komitetu Głównego oraz organizację wypełniania testów i ich poprawę. W przypadku rozwiązywania testów drogą elektroniczną, nauczyciel nie poprawia prac, pobiera wyniki ze strony internetowej i wypełnia protokoły. Do 22 listopada 2013 roku nauczyciele przesyłają wymaganą dokumentację (m.in. prace, protokoły, klauzule tajności) do odpowiedniego Komitetu Okręgowego. Do dnia 14 grudnia 2013 roku na stronie internetowej w zakładce Wyniki zostanie zamieszczona lista osób dopuszczonych do zawodów II stopnia oraz informacje o miejscu i czasie Zawodów Okręgowych. 2. Zawody II stopnia (okręgowe) odbędą się w dniach 21 lutego - 22 lutego 2014 Zawody II stopnia zostaną przeprowadzone we wszystkich Okręgach w tych samych dniach (tj. 21 lutego - 22 lutego 2014), o tej samej godzinie, w miejscu wyznaczonym przez odpowiedni Komitet Okręgowy. Testy oraz zestawy pytań na egzamin ustny wraz z kluczem zostaną przekazane przez Komitet Organizacyjny poszczególnym Komitetom Okręgowym do dnia 14 lutego 2014r. Testy pisemne rozwiązywane będą w formie elektronicznej (w uzasadnionych przypadkach w formie papierowej). Początek zawodów o godz Do dnia 17 marca 2014 roku na stronie internetowej w zakładce Wyniki, zostanie zamieszczona lista osób zakwalifikowanych do III etapu zawodów oraz informacje o miejscu i czasie. Uwaga! W niektórych województwach termin II etapu przypada na okres ferii. Komitet Organizacyjny informuje, że z przyczyn niezależnych od organizatora wyznaczony termin zawodów nie może ulec zmianie. W związku z tym, w przypadku gdy nauczyciel nie będzie mógł towarzyszyć uczniowi, prosimy o wyznaczenie opiekuna (rodzica), który będzie towarzyszył uczniowi niepełnoletniemu podczas zawodów II stopnia IV OJH. 3. Zawody III stopnia (finał) odbędą się w dniach kwietnia 2014 r. Ogłoszenie i wręczenie dyplomów odbędzie się 13 kwietnia 2014 (niedziela); godz

7 IV. Kryteria oceniania - część ustna zawodów II i III stopnia JĘZYK Prezentacja tematu: maksymalnie 10 punktów punktów: wypowiedź w pełni zgodna z tematem, bogata treść, pełna prezentacja tematu, wielostronna i bogata argumentacja, wypowiedź w pełni logiczna i ustrukturyzowana z wyraźnym wstępem i podsumowaniem. 4-7 punktów: wypowiedź w pełni zgodna z tematem, bogata treść, jednostronne ujęcie tematu, niezbyt poprawna konstrukcja prezentacji (brak wstępu lub podsumowania), wykazująca pewne braki spójności logicznej. 0 3 punktów: wypowiedź niezgodna z tematem lub uboga w treści, nieustrukturyzowana, chaotyczna i niespójna. Udział w dyskusji: maksymalnie 5 punktów. 4-5 punktów: pełne odpowiedzi na pytania, umiejętność obrony własnego zdania, wielostronna argumentacja. 2-3 punktów: pełna odpowiedź na większość pytań, umiejętność obrony opinii, argumentacja jednostronna, ale logiczna. 0-1 punkt: niezrozumienie pytania, brak odpowiedzi na pytania lub odpowiedź bardzo uboga w treść, nie w pełni zrozumiała. Bogactwo językowe: maksymalnie 5 punktów. 4-5 punktów: poziom językowy odpowiedzi ucznia osiąga poziom B2 lub wyższy pod względem zarówno złożoności struktur gramatycznych, jak i bogactwa słownictwa, w tym jego precyzyjnego użycia w konkretnym kontekście wypowiedzi. Słownictwo i frazeologia są w pełni zgodne z tematem wypowiedzi. 2-3 punktów: słownictwo i frazeologia są w pełni zgodne z tematem wypowiedzi, choć nie zawsze są w pełni precyzyjne; struktury gramatyczne są niezbyt urozmaicone, jednak sytuując się na poziomie co najmniej B1. 1 punkt: podstawowe słownictwo, częste powtórzenia zarówno leksykalne jak i używanych struktur gramatycznych. 0 punktów: ubogie słownictwo i struktury gramatyczne z poziomu poniżej B1. Poprawność językowa: maksymalnie 5 punktów. 4-5 punktów: uczeń popełnia bardzo nieliczne błędy językowe w strukturach z poziomu zaawansowanego, przy czym w żadnym momencie nie zakłócają one komunikacji; wypowiedź jest płynna, pod względem fonetycznym w pełni poprawna, również pod względem intonacji, jednak nie wymaga się fonetyki na poziomie native speakera. 2-3 punktów: nieliczne błędy gramatyczne i/lub sporadyczne błędy leksykalne, nie zakłócające komunikacji, poprawna fonetyka. 1 punkt: dość liczne błędy językowe, które sporadycznie zakłócają komunikację. 0 punktów: liczne błędy językowe, w tym niektóre zakłócające komunikację, podstawowe błędy fonetyczne utrudniające zrozumienie wypowiedzi. 7

8 LITERATURA Prezentacja lektury: maksymalnie 5 punktów. 4-5 punktów: wieloaspektowe przedstawienie lektury świadczące o jej bardzo dobrej znajomości, 2-3 punkty: prezentacja jednego lub dwóch aspektów omawianej lektury, wypowiedź świadczy o dobrej znajomości lektury 1 punkt: wypowiedź jedno lub dwuaspektowa świadcząca o słabej znajomości lektury 0 punktów: wypowiedź świadcząca o nieznajomości lektury, wypowiedź nie na temat lub brak wypowiedzi Odpowiedzi na pytania komisji: maksymalnie 10 punktów punktów: wypowiedzi w pełni zgodne z zadanymi pytaniami oraz bogata treść wypowiedzi, świadczące o dogłębnej znajomości lektury i zagadnień z nią związanych. 5-7 punktów: wypowiedzi w pełni zgodne z zadanymi pytaniami, niezbyt bogata treść wypowiedzi, świadcząca o dość dobrej znajomości lektury i zagadnień z nią związanych. 2-4 punkty: wypowiedzi częściowo zgodne z zadanymi pytaniami, niezbyt bogata treść wypowiedzi, świadcząca o słabej znajomości lektury i zagadnień z nią związanych. 0-1 punkt: brak znajomości treści lektury, brak odpowiedzi na pytania, odpowiedzi całkowicie lub w dużym stopniu niezrozumiałe lub całkowicie bądź w dużym stopniu nie na temat. Bogactwo językowe: maksymalnie 5 punktów. 4 5 punktów: poziom językowy odpowiedzi ucznia osiąga poziom B2 lub wyższy pod względem zarówno złożoności struktur gramatycznych, jak i bogactwa słownictwa, w tym jego precyzyjnego użycia w konkretnym kontekście wypowiedzi. Słownictwo i frazeologia są w pełni zgodne z tematem wypowiedzi. 3 punkty: słownictwo i frazeologia są w pełni zgodne z tematem wypowiedzi, choć nie zawsze są w pełni precyzyjne; struktury gramatyczne są niezbyt urozmaicone, jednak sytuują się na poziomie co najmniej B punkty: podstawowe słownictwo, częste powtórzenia zarówno leksykalne jak i używanych struktur gramatycznych. 0 punktów: ubogie słownictwo i struktury gramatyczne z poziomu poniżej B1. Poprawność językowa: maksymalnie 5 punktów. 4 5 punktów: uczeń popełnia bardzo nieliczne błędy językowe w strukturach z poziomu zaawansowanego, przy czym w żadnym momencie nie zakłócają one komunikacji; wypowiedź jest płynna, pod względem fonetycznym w pełni poprawna, również pod względem intonacji, jednak nie wymaga się fonetyki na poziomie native speakera. 3 punkty: nieliczne błędy gramatyczne i/lub sporadyczne błędy leksykalne, nie zakłócające komunikacji, poprawna fonetyka. 1 2 punkty: dość liczne błędy językowe, które sporadycznie zakłócają komunikację. 0 punktów: liczne błędy językowe, w tym niektóre zakłócające komunikację, podstawowe błędy fonetyczne utrudniające zrozumienie wypowiedzi. UWAGA! Komisja ma prawo stosować 0,5 punktu, jeśli uzna to za konieczne. 8

9 KULTURA i HISTORIA (tylko III etap) Prezentacja tematu - odpowiedź na pytanie(a): maksymalnie 10 punktów punktów: prezentacja/ odpowiedź w pełni zgodna z tematem i z wytycznymi; bogata treść oraz wielostronne ujęcie tematu, przejrzyste przedstawienie zagadnienia; wiedza wychodząca poza podstawowe wiadomości encyklopedyczne, wyczerpująca odpowiedź na dodatkowe pytania ze strony Komisji. 6-8 punktów: odpowiedź w pełni zgodna z tematem i z wytycznymi; dość bogata treść, jednak temat ujęty jednostronnie; w miarę prawidłowa konstrukcja wypowiedzi; niekiedy konieczna pomoc ze strony Komisji. 3 5 punktów: odpowiedź częściowo nie na temat, uboga w treść, zawierająca tylko informacje podstawowe lub częściowe; brak wyraźnej konstrukcji (np. wyraźnego rozwinięcia omawianego tematu); wypowiedź niesamodzielna; konieczna pomoc Komisji. 0 2 punktów: odpowiedź nie na temat, bardzo uboga w treść, niespójna, chaotyczna lub brak wypowiedzi; wypowiedź niesamodzielna, odtworzona z pamięci. Udział w dyskusji: maksymalnie 5 punktów. 4 5 punktów: wypowiedź w pełni zgodna z zadanymi pytaniami oraz bogata treść wypowiedzi, świadczące o dogłębnej znajomości tematu i zagadnień z nim związanych; pełne i szczegółowe odpowiedzi na pytania, umiejętność obrony własnej opinii, logiczna argumentacja. 3 punkty: wypowiedź w pełni zgodna z zadanymi pytaniami, treść wypowiedzi, świadcząca o dość dobrej znajomości tematu i zagadnień z nim związanych; pełne i szczegółowe odpowiedzi na większość pytań; umiejętność obrony/uzasadnienia prezentowanych opinii, spójna, lecz raczej jednostronna argumentacja. 1 2 punkty: wypowiedź częściowo zgodna z zadanymi pytaniami, niezbyt bogata treść wypowiedzi, świadcząca o słabej znajomości tematu i zagadnień z nim związanych; brak odpowiedzi szczegółowych; uboga i nie zawsze logiczna argumentacja. 0 punktów: brak znajomości tematu, brak odpowiedzi na pytania, odpowiedzi niezrozumiałe lub nie na temat; nielogiczna argumentacja lub jej brak; brak umiejętności obrony wygłaszanych opinii. Bogactwo językowe: maksymalnie 5 punktów. 4 5 punktów: odpowiedzi ucznia na poziomie językowym B2 lub wyższym, zarówno pod względem złożoności struktur gramatycznych, jak i bogactwa słownictwa, w tym jego precyzyjnego użycia w konkretnym kontekście wypowiedzi. Słownictwo i frazeologia są w pełni zgodne z tematem wypowiedzi. 3 punkty: słownictwo i frazeologia są w pełni zgodne z tematem wypowiedzi, choć nie zawsze są w pełni precyzyjne; struktury gramatyczne są niezbyt urozmaicone, jednak na poziomie językowym co najmniej B punkty: podstawowe słownictwo, częste powtórzenia zarówno leksykalne, jak i używane struktury gramatyczne; 0 punktów: ubogie słownictwo i struktury gramatyczne na poziomie niższym niż B1. 9

10 Poprawność językowa: maksymalnie 5 punktów. 4 5 punktów: uczeń może popełnić bardzo nieliczne błędy językowe w strukturach z poziomu zaawansowanego, przy czym w żadnym momencie nie zakłócają one komunikacji; wypowiedź jest płynna, pod względem wymowy oraz intonacji w pełni poprawna. 3 punkty: nieliczne błędy gramatyczne i/lub sporadyczne błędy leksykalne, niezakłócające komunikacji, poprawna intonacja i wymowa. 1-2 punkty: dość liczne błędy językowe, które sporadycznie zakłócają komunikację, podstawowe struktury składniowe, wypowiedź niezbyt płynna, intonacja i wymowa częściowo niepoprawne. 0 punktów: liczne błędy językowe, w tym niektóre zakłócające komunikację, podstawowe błędy fonetyczne utrudniające zrozumienie wypowiedzi, ubogie struktury składniowe, brak płynności wypowiedzi. UWAGA! Komisja ma prawo stosować 0,5 punktu, jeśli uzna za stosowne. V. Tematyka egzaminów ustnych II i III stopnia Uczestnicy II i III etapu Olimpiady udzielą krótkich odpowiedzi w języku hiszpańskim w formie ciągłej wypowiedzi oraz w formie dialogu z egzaminatorami. A. Praktyczna znajomość języka hiszpańskiego Temas generales / Tematyka ogólna 1. Ayudar a otros: minusválidos, inmigrantes y otros desfavorecidos. 2. Los animales y su papel en la vida humana. Los derechos de los animales. 3. La importancia del fútbol en la actualidad. 4. Las ventajas y desventajas de vivir en el extranjero. 5. El impacto del turismo de masas en la economía, ecología y sociedad. 6. El arte y su importancia en la vida humana: música, baile, artes plásticas y fotografía. 7. El trabajo y el desempleo. Las carreras y las profesiones del futuro. 8. La piratería de los bienes culturales, el ACTA y los derechos de autor. 9. La vida virtual y la vida real: oportunidades y riesgos. 10. La sociedad consumista. El consumo responsable. 11. Las adicciones del siglo XXI. 10

11 12. Los claros y oscuros de la adolescencia. 13. La influencia de los medios de comunicación en las opiniones personales. 14. La violencia juvenil en el ámbito escolar, extraescolar y en la red. 15. Las supersticiones y las creencias populares. 16. El futuro de la tierra. Posibles soluciones para disminuir la contaminación. 17. Los avances científicos más importantes del siglo XX y XXI. 18. La obsesión por un cuerpo perfecto y sus consecuencias. 19. Las fuentes del estrés y las maneras de combatirlo. 20. Los retos de la familia en el mundo actual. 21. Las amenazas a la privacidad en el mundo occidental. Ponadto należy wykazać się wiadomościami z zakresu zagadnień współczesnych. Zaleca się czytanie tygodników krajowych i zagranicznych (także Internet) informujących o wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych krajów hiszpańskiego obszaru językowego. B. Wiedza o krajach hiszpańskiego obszaru językowego UWAGA! Zagadnienia obowiązują także na teście podczas II etapu z zakresu wiedzy o krajach hiszpańskiego obszaru językowego Zestaw zagadnień do przygotowania: HISTORIA España 1. Al-Ándalus: la conquista del reino visigodo y la herencia cultural árabe. La situación sociopolítica y la herencia cultural de los judíos en Al-Ándalus. 2. La importancia del año 1492: los Reyes Católicos, el fin de la Reconquista, la unificación de la Corona, el Encuentro de Dos Mundos y la expulsión de las minorías étnicas. 3. El Siglo de Oro: los reyes Carlos I y Felipe II y la supremacía de España en Europa, las conquistas territoriales y la colonización del Nuevo Mundo, la Guerra de Flandes y las guerras con Francia e Inglaterra, la situación económica interior. 4. La España del siglo XIX: la Guerra de la Independencia Española de La pérdida de las colonias y sus consecuencias. 5. La España actual: los hechos destacables desde los gobiernos de Felipe González hasta los gobiernos de José Luis R. Zapatero. Latinoamérica 1. El imperio incaico en el siglo XV hasta la llegada de los españoles: el rey Pachacútec y sus conquistas territoriales, las ciudades Cuzco y Machu Picchu, el sistema político y la religión. 11

12 2. La conquista del Nuevo Mundo: Hernán Cortés y la conquista de los aztecas, Francisco Pizarro y la conquista del imperio inca. 3. La América hispana durante el periodo de los Austrias en los siglos XVI y XVII: las instituciones de gobierno, la economía y la sociedad, el arte colonial y el desarrollo del urbanismo. 4. La independencia de Hispanoamérica: antecedentes de la independencia, procesos emancipadores, la figura de Simón Bolívar. 5. La revolución cubana: orígenes, desarrollo y consecuencias. CULTURA España 1. La organización política y administrativa del Estado español: la monarquía, el gobierno y los partidos políticos actuales y sus líderes, las Cortes Generales y las comunidades autónomas. 2. El medio geográfico de España: el territorio, el relieve y el clima. 3. La gastronomía: costumbres, platos y vinos típicos de España. 4. El deporte en España: deportistas, disciplinas populares. 5. El cine español a partir de los años 90: Fernando Trueba Belle Epoque, Pedro Almodóvar Todo sobre mi madre, Alejandro Amenábar Mar adentro, Icíar Bollaín Flores de otro mundo. 6. La arquitectura española: las características y los ejemplos del arte prehistórico, romano, renacentista, barroco. 7. Los bienes naturales del Patrimonio de la Humanidad en España. 8. Los escultores españoles del siglo XX: Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, Pablo Gargallo, Eduardo Chillida. 9. Las fiestas populares: las Fallas, la Semana Santa, Feria de Abril, Sant Jordi, las Navidades y Nochevieja. 10. Los premios Nobel de España. Latinoamérica 1. El concepto de América Latina: el nombre, el medio geográfico, las cadenas montañosas, la hidrografía, los climas. 2. Las mujeres destacadas en la historia de América Latina: Malinalli Tenépatl (La Malinche), Frida Kahlo, Rigoberta Menchú, Eva Perón, Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto. 3. El Canal de Panamá: su construcción y valor estratégico. 4. Colombia: su diversidad étnico-cultural, variedad paisajística y lugares de interés turístico. 5. Los pintores contemporáneos de Hispanoamérica: Teodoro Nuńez Ureta, Fernando Botero, Oswaldo Guayasamín, Francisco Toledo. 6. La gastronomía: platos y bebidas típicos de Latinoamérica. C. Literatura krajów hiszpańskiego obszaru językowego 12

13 Uczeń wybiera i przygotowuje wcześniej po dwie lektury z podanych zestawów: Literatura hiszpańska / Literatura española 1. Baroja, Pío (1911): El árbol de la ciencia Novela de formación que cuenta la vida de Andrés Hurtado desde que es estudiante de Medicina hasta que ejerce como médico. 2. Buero Vallejo, Antonio (1949): Historia de una escalera Drama que analiza la demagogia e inmovilidad social durante la posguerra española. 3. Cela, Camilo José (1942): La familia de Pascual Duarte Trágica historia de un individuo noble que se ve arrastrado al crimen a causa de terribles circunstancias familiares y sociales. 4. Cercas, Javier (2001): Soldados de Salamina Novela testimonio en la que el autor busca al soldado que perdonó la vida a un líder falangista al final de la Guerra Civil Española. 5. Laforet, Carmen (1944): Nada Novela existencial, en que la protagonista cuenta sus propias experiencias durante su estancia en la Barcelona de la posguerra. 6. Mendoza, Eduardo (1991): Sin noticias de Gurb Sátira de lo cotidiano en la Barcelona preolímpica de los años Mihura, Miguel (1947): Tres sombreros de copa Comedia humorística sobre los convencionalismos, restricciones, libertad e imaginación. 8. Muñoz Molina, Antonio (1997): Plenilunio Investigación sobre el asesinato de una niña y recreación del mundo de la delincuencia en una pequeña ciudad de España. 9. Pérez-Reverte, Arturo (1996): El capitán Alatriste Novela histórica que narra las aventuras de un espadachín en la España del Siglo de Oro. 10. Unamuno, Miguel de (1931): San Manuel Bueno, mártir Novela existencial sobre un sacerdote que pierde la fe, pero que es capaz de fingirla para mantener la paz de sus feligreses. Literatura hispanoamerykańska / Literatura hispanoamericana 1. Allende, Isabel (Chile, 1982): La casa de los espíritus Historia de la familia Trueba a lo largo de cuatro generaciones en medio de los movimientos sociales y políticos del periodo post-colonial en Chile. 13

14 2. Carpentier, Alejo (Cuba, 1953): Los pasos perdidos Relato de un viaje a la selva en busca del origen de la música y sus viejos instrumentos. 3. Esquivel, Laura (México, 1989): Como agua para chocolate Tita, la hija menor, lucha por su amor contra las tradiciones familiares, al tiempo que prepara platos con propiedades mágicas. 4. Fuentes, Carlos (México, 1962): La muerte de Artemio Cruz En su lecho de muerte, Artemio recuerda toda su vida en el México de la primera mitad del s. XX. 5. Gallegos, Rómulo (Venezuela, 1929): Doña Bárbara Novela realista sobre una terrateniente insensible, que domina las tierras y la gente en el campo de Venezuela. 6. García Márquez, Gabriel (Colombia, 1981): Crónica de una muerte anunciada Relato, que reconstruye casi periodísticamente el asesinato de Santiago Nasar por los gemelos Vicario. 7. Puig, Manuel (Argentina, 1976): El beso de la mujer araña Historia de dos presos que conviven en la misma celda, uno político y otro homosexual. 8. Rulfo, Juan (México, 1955): Pedro Páramo Juan vuelve al pueblo de Comala para cumplir una promesa que hizo a su madre en su lecho de muerte. 9. Sábato, Ernesto (Argentina, 1948): El túnel Un pintor cuenta la historia de un crimen pasional que ha cometido. 10. Vargas Llosa, Mario (Perú, 1977): La tía Julia y el escribidor Historia sobre la relación amorosa del joven Mario con una mujer de su familia, e historia de Pedro Camacho, escritor de radionovelas. VI. Przykładowa bibliografia Praktyczna znajomość języka hiszpańskiego Alzugaray P., Barrios M.J., Hernández C., DELE intermedio B2, Edelsa Aragonés L., Palencia R., Gramática de uso de español para extranjeros, Ediciones SM, Madrid Beltrán M.J., Yáñez Tortosa E., Modismos en su salsa, ArcoLibros, Madrid Castro F., Uso avanzado, Edelsa Grupo Didascalia S.A., Madrid Coronado González M. L., A fondo. Nivel avanzado, SGEL, Madrid Corpas J., Garmendia A., Soriano C., Aula Internacional 3, Difusión Corpas J., Garmendia A., Soriano C., Sánchez N., Aula Internacional 4, Difusión Cybulska-Janczew M., Perlin J., Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Gómez S. C., El punto en cuestión, Chancerel, Londres

15 González Hermoso A, Sánchez Alfaro M.: Español lengua extranjera. Curso práctico. 270 ejercicios gramaticales. Nivel 3, Edelsa Grupo Didascalia S.A., Madrid López M. R., Hablemos en clase, Edinumen, Madrid Marcos de la Losa M. C., Obra Rodríguez M. R., Punto final, Edelsa, Madrid Moreno García C., Curso superior de español. Textos, ejercicios, notas gramaticales, Sociedad General Española de Librería, Madrid Perez R.M., Quintana L., DELE C1, Edelsa Peris M.N., Sánchez Quintana N., Sans Baulenas N., Gente 3, Difusión Pinilla R., Acquaroni R., Bien dicho! Ejercicios de expresión oral, SGEL, Madrid Siles Artés J., Historias para conversar. Nivel medio, SGEL, Madrid Podręczniki: seria Prisma, Gente, Abanico, Aula, Cronómetro i inne. Historia krajów hiszpańskiego obszaru językowego Chasteen J. C., Ogień i krew. Historia Ameryki Łacińskiej, PIW, Warszawa Dembicz A., Ameryka Łacińska lat 90-tych (praca zbiorowa), CESLA, Warszawa Eakin Marshal C., Historia Ameryki Łacińskiej. Zderzenie kultur, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Harvey R., Libertadores, 2004, W.A.B., Warszawa Quesada S., Imágenes de América Latina. Manual de historia y cultura latinoamericanas, Edelsa, Madrid Vázquez G., Martínez Díaz N., Historia de América Latina, SGEL, Madrid V.V.A.A., Krótka historia Meksyku, PWN, Warszawa Historia Hiszpanii Braudel F., Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w czasach Filipa II, Książka i Wiedza Chodakiewicz M. J., Zagrabiona pamięć. Wojna w Hiszpanii , Fronda, García de Cortázar F., González Vesga J., Breve historia de España, Alianza Editorial, Kamen H., Imperium hiszpańskie. Dzieje rozkwitu i upadku, Bellona, 2008,. Kieniewicz J., Hiszpania w zwierciadle polskim, Novus Orbis, (2000), Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XVIII, Warszawa: OBTA. - (2002), Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XIX, Warszawa: OBTA. - (2004), Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XX, Warszawa: OBTA. Lelewel J., Historyczne paralele Hiszpanii z Polską w wieku XVI, XVII i XVIII, DiG, López Moreno, C. (2008), España contemporanea. SGEL, Madrid. Małowiecki R., Kampania w Hiszpanii , Inforteditions, Miłkowski T., Mackiewicz P., Historia Hiszpanii, Ossolineum, Mularska-Andziak L., Franco, Puls, Payne S. G., Pierwsza hiszpańska demokracja. Druga Republika ( ), WUW, Provencal E. L., Cywilizacja arabska w Hiszpanii, Dialog, Quesada Marco, S. (2008), Curso monográfico sobre la España contemporánea. EDELSA, Madrid. 15

16 Quesada Marco, S. (2005), Historia del Arte de España e Hispanoamérica. EDELSA, Madrid. Quesada Marco, S. (2012), Espańa, iglo XXI. Edición actualizada y ampliada. EDELSA, Madrid. Rawlings H., Inkwizycja hiszpańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Roldán J.M., Historia de España, Madrid 1992 Rogacki T., Albuera 1811, Bellona, Skibiński Paweł, Państwo generała Franco, Acana, Tamames R., Quesada, S., Imágenes de España. Panorama de la formación de España y de las culturas hispánicas, Edelsa, Madrid, Tuñón de Lara M. (red.), Historia Hiszpanii, Kraków Vicens Vives J., Historia de España y América social y económica (5 tomos), Barcelona Vilar P., Historia de España, Warszawa Valdeón Baruque J. et al., Historia Hiszpanii, Universitas, Wiedza o kulturze krajach hiszpańskojęzycznych Abrantes R., Arte español para extranjeros, Nerea, Donosti Chang-Rodriguez E., Latinoamérica: su civilización y su cultura, Heinle&Heinle, Cortés M. M., Guía de usos y costumbres, Edelsa, Domosławski A., Gorączka latynoamerykańska, Świat Książki, Fusi J. P., Un siglo de España: La cultura, Pons, Madrid Gil Guerra C., Nexos. Actividades de cultura y civilización españolas, SGEL, Gutiérrez Chávez T., Noriega Fernández A., Latitud 0. Manual de español intercultural, SGEL Mora C., España ayer y hoy. Itinerario de Cultura y Civilización, SGEL, Osorio-Mrożek S., Meksyk od kuchni, książka nie-kucharska, Universitas, Kraków VV.AA., Hispanoamérica, ayer y hoy, SGEL, Madrid Ribas Casasayas A., Descubrir España y América Latina, CIDEB, Genova Soledad Silvestre M. Daniela Dante P. Argentina. Manual de civilización, Edelsa Quesada S., Imágenes de América Latina. Manual de historia y cultura latinoamericanas, Edelsa, Madrid Quesada S., Curso de civilización española, SGEL, VV.AA. Ventana a la Civilización: cultura y tiempo libre, Modern Languages, VV.AA. Ventana a la Civilización: tradiciones, fiestas, Modern Languages, Internet (przykładowe linki): a) b) c) d) e) Ponadto, zachęcamy do korzystania z działu Przydatne Linki na stronie 16

17 VII. Wykaz Komitetów Okręgowych I. Bydgoszcz: kujawsko-pomorskie, pomorskie Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy ul. Dworcowa Bydgoszcz Przewodnicząca: dr Natasza Posadzy Sekretarz: mgr Magdalena Amtmann II. Okręg Lublin: lubelskie, podkarpackie Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a Lublin Przewodnicząca: dr hab. Maria Falska Sekretarz: dr Beata Brzozowska-Zburzyńska III. Okręg Łódź: łódzkie Katedra Filologii Hiszpańskiej, Uniwersytet Łódzki ul. Sienkiewicza Łódź Przewodniczący: dr hab. prof. UŁ. Marek Baran Sekretarz: mgr Ewa Swenderska IV. Okręg Katowice: śląskie Zakład Hispanistyki, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Uniwersytet Śląski ul. Grota Roweckiego Sosnowiec Przewodnicząca: prof. US dr hab. Joanna Wilk-Racięska Sekretarz: dr Katarzyna Gutkowska - Ociepa V. Okręg Poznań: wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Al. Niepodległości Poznań Przewodnicząca: dr Małgorzata Spychała Sekretarz: dr Leonor Sagermann Bustinza 17

18 VI. Okręg Warszawa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski ul. Oboźna Warszawa Przewodniczący: dr Łukasz Grützmacher Sekretarz: mgr Maciej Jaskot Członek: mgr Dorota Korkozowicz VII. Okręg Wrocław: dolnośląskie, opolskie Zakład Iberystyki, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski ul. Nankiera Wrocław Przewodnicząca: dr hab. prof. UWr. Beata Baczyńska Sekretarz: mgr Anna Olchówka VIII. Okręg Kraków: małopolskie, świętokrzyskie Instytut Neofilologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Podchorążych Kraków Przewodnicząca: Dr Danuta Kucała Sekretarz: mgr Kinga Gryglewska - Szypuła 18

WYTYCZNE I OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 2010/11

WYTYCZNE I OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 2010/11 Polskie Towarzystwo Neofilologiczne Komitet Główny Olimpiady Języka Hiszpańskiego Al. Niepodległości 4 61-874 Poznań WYTYCZNE I OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 2010/11 Wytyczne I OJH 2010/11 1 I. Informacje

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 2011/12

WYTYCZNE OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 2011/12 WYTYCZNE II OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 2011/12 Spis treści: I. Informacje wstępne...2 II. Organizacja zawodów..3 III. Terminy zawodów.5 IV. Kryteria oceniania - część ustna zawodów II i III stopnia

Bardziej szczegółowo

XXXV OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAWODY TRZECIEGO STOPNIA MARZEC 2012

XXXV OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAWODY TRZECIEGO STOPNIA MARZEC 2012 XXXV OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAWODY TRZECIEGO STOPNIA MARZEC 2012 Kryteria oceny zadań ustnych WYPOWIEDŹ USTNA (MAKSYMALNIE 30 PUNKTÓW) Część pierwsza : wypowiedź ustna w języku polskim (20 ) Prezentacja

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 2015/16

WYTYCZNE OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 2015/16 WYTYCZNE VI OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 2015/16 Spis treści: I. Informacje wstępne.....2 II. Organizacja zawodów........2 III. Terminy zawodów.......5 IV. Kryteria oceniania - zawody II i III stopnia.....6

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z języka angielskiego dla klas I, II i III

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z języka angielskiego dla klas I, II i III Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z języka angielskiego dla klas I, II i III w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH im. ZIEMI POGORZELSKIEJ W POGORZELI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (OJH)

REGULAMIN OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (OJH) REGULAMIN OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (OJH) I. Podstawę prawną Olimpiady i zasad jej działania stanowią: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365). Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Komitet Główny Olimpiady Języka Hiszpańskiego. Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. www.ojh.edu.pl 2010/11

Komitet Główny Olimpiady Języka Hiszpańskiego. Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. www.ojh.edu.pl 2010/11 I ETAP 2010/11 I Olimpiadę Języka Hiszpańskiego rozpoczął Etap Szkolny, który odbył się w całej Polsce 17 grudnia 2010 roku. Dyrektorzy szkół, których uczniowie chcieli spróbować swych sił w Olimpiadzie,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2005

EGZAMIN MATURALNY 2005 BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (012) 61 81 201, 202, 203 fax: (012) 61 81 200, e-mail: oke@oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OKREŚLENIE WYMOGÓW I SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OKREŚLENIE WYMOGÓW I SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OKREŚLENIE WYMOGÓW I SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH 1. Uczeń w trakcie nauki języka obcego powinien: a) wykazać się umiejętnością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III Kryteria oceniania opracowane przez zespół przedmiotowy XI LO w Krakowie CELE EDUKACYJNE:

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny: hiszpański III Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny: hiszpański III Kod przedmiotu Język obcy nowożytny: hiszpański III - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny: hiszpański III Kod przedmiotu 09.5-WH-FRMP-JON-H3-Ć-S14_pNadGenZ8N1C Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 65 im. Orląt Lwowskich w Poznaniu

Gimnazjum nr 65 im. Orląt Lwowskich w Poznaniu Gimnazjum nr 65 im. Orląt Lwowskich w Poznaniu DYREKTORZY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH NAUCZYCIELE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO Gimnazjum nr 65 im. Orląt Lwowskich w Poznaniu pragnie zaprosić młodzież gimnazjalną do udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą KONKURS WIEDZY O MEDIACH zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY :

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY : WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY : OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, gdy: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego.

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. 1. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNE: ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem

Bardziej szczegółowo

Kultura krajów hiszpańskojęzycznych Kod przedmiotu

Kultura krajów hiszpańskojęzycznych Kod przedmiotu Kultura krajów hiszpańskojęzycznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kultura krajów hiszpańskojęzycznych Kod przedmiotu 09.1-WH-FRMP-KH-Ć-S14_genI3V0Q Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu z Prawniczego Języka Angielskiego LEXCELLENCE

Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu z Prawniczego Języka Angielskiego LEXCELLENCE Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu z Prawniczego Języka Angielskiego LEXCELLENCE 1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Prawniczego Języka Angielskiego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

- elementy aktywności: prace domowe, frekwencja, aktywność na zajęciach,

- elementy aktywności: prace domowe, frekwencja, aktywność na zajęciach, JĘZYK HISZPAŃSKI I LITERATURA: PO I. Oceniamy: - sprawdziany - kartkówki - odpowiedzi ustne - wypowiedzi pisemne - wymowę - elementy aktywności: prace domowe, frekwencja, aktywność na zajęciach, - przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Przedmiot: język niemiecki

Przedmiotowy system oceniania Przedmiot: język niemiecki Załącznik nr 5 do PS-04 Edycja 1 Strona 1 z 6 Procedury Załącznika 1 1 Przedmiotowy system oceniania Przedmiot: język niemiecki Formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności Nazwa formy Odpowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

uczeń powinien rozumieć teksty zbudowane w oparciu o poznane

uczeń powinien rozumieć teksty zbudowane w oparciu o poznane Ocenianiu podlegają: KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Wypowiedź ustna Wypowiedź pisemna Aktywność w czasie lekcji Przygotowanie do lekcji Wykonywane zadania domowe Dodatkowe ponadprogramowe zadania,,ustalenie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI NA CO ZWRACAMY UWAGĘ OCENIAJĄC : 1.UMIEJĘTNOŚĆ WYPOWIEDZI USTNEJ:

JĘZYK ANGIELSKI NA CO ZWRACAMY UWAGĘ OCENIAJĄC : 1.UMIEJĘTNOŚĆ WYPOWIEDZI USTNEJ: JĘZYK ANGIELSKI NA CO ZWRACAMY UWAGĘ OCENIAJĄC : 1.UMIEJĘTNOŚĆ WYPOWIEDZI USTNEJ: zgodność z tematem wkład pracy, przygotowanie poprawność gramatyczna wymowa - poprawność fonetyczna zasób słownictwa i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Języki obce

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Języki obce PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Języki obce I. Co oceniamy? Ocenie podlegają: sprawdziany kartkówki odpowiedzi ustne wypowiedzi pisemne fonetyka elementy aktywności: prace domowe, frekwencja, aktywność na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Podstawa prawna: *Rozporządzenie z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy z późn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin IX Edycji Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów UNION JACK CONTEST 2016/17

Regulamin IX Edycji Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów UNION JACK CONTEST 2016/17 Regulamin IX Edycji Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów UNION JACK CONTEST 2016/17 Ideą niniejszego Konkursu jest upowszechnianie wśród uczniów gimnazjum wiedzy o krajach anglojęzycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum 1. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNE: ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY Uczeń posługuje się w miarę

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli I Liceum Ogólnokształcące 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKÓW I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKÓW I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKÓW I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Zdobywane umiejętności i uzyskane wiadomości będę podlegały ocenie w ramach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III Odpowiedzi ustne, prace klasowe i sprawdziany są oceniane punktowo, a punkty są przeliczane następująco zgodnie z Szkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1. Zdobywane umiejętności i poznane wiadomości będą podlegały ocenie. Oceniane będą cztery sprawności

Bardziej szczegółowo

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK).

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK). Regulamin konkursu Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2014/2015 1 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń:

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń: Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla uczniów Technikum Zawodowego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI i ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI i ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI i ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o dokumenty: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z Zasadami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W ZSO W BIELAWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W ZSO W BIELAWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W ZSO W BIELAWIE Od roku szkolnego: 2015/2016 Przedmiot/ty: język angielski, język niemiecki dla liceum Nauczyciel/le: Swietłana Błażejczyk, Jakub Maćkowski, Sandra Sawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 58/2016 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2016 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI I. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V-VI

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V-VI ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V-VI Mgr Ewelina Duplaga 1 CELE: Celem oceniania wiedzy i umiejętności z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK HISZPAŃSKI II. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KALISZU

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK HISZPAŃSKI II. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KALISZU WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK HISZPAŃSKI II. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KALISZU NAUCZYCIEL: IRENA ŁUKASIK-BERUS Zdobywane umiejętności i uzyskane wiadomości będę podlegały sprawdzeniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego, obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny:

Kryteria oceniania z języka angielskiego, obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny: Kryteria oceniania z języka angielskiego, obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny: W każdym semestrze uczeń uzyskuje oceny cząstkowe za poszczególne umiejętności. Ocenianie ucznia przyjmuje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. rok szkolny 2016/2017

JĘZYK ANGIELSKI. rok szkolny 2016/2017 PO JĘZYK ANGIELSKI rok szkolny 2016/2017 Nauczyciele: Konrad Zieliński, Milena Przewodek, Dorota Kwiatkowska Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i klasyfikowania z języka francuskiego p. A. Hiszpańska

Kryteria oceniania i klasyfikowania z języka francuskiego p. A. Hiszpańska Kryteria oceniania i klasyfikowania z języka francuskiego p. A. Hiszpańska Ocena semestralna lub końcoworoczna powinna odzwierciedlać w pełni umiejętności i wiedzę ucznia, powinna więc odnosić się do wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO. Postanowienia ogólne. Podstawa prawna. Finansowanie. Rozdział I. Olimpiada i jej organizator

REGULAMIN OLIMPIADY JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO. Postanowienia ogólne. Podstawa prawna. Finansowanie. Rozdział I. Olimpiada i jej organizator REGULAMIN OLIMPIADY JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO Postanowienia ogólne Podstawa prawna Olimpiada Języka Łacińskiego (w dalszych postanowieniach zwana Olimpiadą) działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I Gminnego Konkursu Informatycznego. oraz. XI Szkolnego Konkursu Informatycznego. dla szkół podstawowych i gimnazjum

REGULAMIN. I Gminnego Konkursu Informatycznego. oraz. XI Szkolnego Konkursu Informatycznego. dla szkół podstawowych i gimnazjum REGULAMIN I Gminnego Konkursu Informatycznego oraz XI Szkolnego Konkursu Informatycznego dla szkół podstawowych i gimnazjum Informacje wstępne 1. Organizatorem Konkursu jest Publiczne Gimnazjum im. Św.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 I. PODSTAWA PRAWNA KONKURSU Świętokrzyski Kurator Oświaty,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j. hiszpański, j. rosyjski

Przedmiotowy system oceniania z języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j. hiszpański, j. rosyjski Przedmiotowy system oceniania z języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j. hiszpański, j. rosyjski Nauczyciele uczący: mgr Joanna Kańska, mgr Aleksandra Dul, mgr Anna Nowak, mgr Ewa Lis,

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2014/2015

w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW POWIATU KŁODZKIEGO w roku szkolnym 2014/2015 A. UWAGI OGÓLNE 1. Organizatorami Konkursu są nauczyciele języków obcych z Nowej Rudy, wchodzący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2015.AP Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - ocenianie na lekcjach języka niemieckiego w LO Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie

Przedmiotowy system oceniania - ocenianie na lekcjach języka niemieckiego w LO Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie Przedmiotowy system oceniania - ocenianie na lekcjach języka niemieckiego w LO Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie I. Na ocenę semestralną / końcoworoczną składają się oceny z krótkich odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO

REGULAMIN VII KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO REGULAMIN VII KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO I. ORGANIZATOR Organizatorem konkursu jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (OJH)

REGULAMIN OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (OJH) REGULAMIN OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (OJH) Informacje wstępne 1. Preambuła: Olimpiada Języka Hiszpańskiego jest inicjatywą, której autorzy pragną wspierać szeroko pojętą pracę z uczniem zdolnym oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie - LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie - LICEUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie - LICEUM 1. Na pierwszej lekcji języka niemieckiego w nowym roku

Bardziej szczegółowo

OSOBA RODZINA NARÓD. Fundacja Deo et Patriae im. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP. Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej

OSOBA RODZINA NARÓD. Fundacja Deo et Patriae im. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP. Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej ŚW VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS EDUKACYJNY WIELCY POLACY XX W.. JAN PAWEŁ II, PRYMAS STEFAN WYSZY PROF. MIECZYSŁAW A. KRĄPIEC OP OSOBA RODZINA NARÓD YSZYŃSKI, Organizator Fundacja Deo et Patriae im. Prof. Mieczysława

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch KONTRAKT Z UCZNIEM Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch 1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH POSTANOWIENIA OGÓLNE: Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego jest zbiorem szczegółowych zasad dotyczących

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. rok szkolny 2015 / 2016

JĘZYK ANGIELSKI. rok szkolny 2015 / 2016 PO JĘZYK ANGIELSKI rok szkolny 2015 / 2016 Nauczyciele: Grażyna Michalak, Małgorzata Nigbor-Grabowska, Konrad Zieliński, Aneta Szelenbaum, Milena Przewodek Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIV EDYCJI KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI rok szkolny 2014/2015

REGULAMIN XIV EDYCJI KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI rok szkolny 2014/2015 REGULAMIN XIV EDYCJI KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI rok szkolny 2014/2015 I. ORGANIZATORZY 1. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (wielkopolskie) 2. Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH FORMAT EGZAMINU: EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY Z JĘZYKA OBCEGO, POZIOM B2 Egzamin sprawdza znajomość języka obcego ogólnego na poziomie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV - VI. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV - VI. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV - VI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie Rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego opracowano

Bardziej szczegółowo

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursów? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny: hiszpański IV Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny: hiszpański IV Kod przedmiotu Język obcy nowożytny: hiszpański IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny: hiszpański IV Kod przedmiotu 09.5-WH-FRMP-H4-Ć-S15_genHJTEF Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 1. 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Szkoły.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 1. 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Szkoły. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 1 I. ZASADY OGÓLNE 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Szkoły. 2. Nauczanie języka obcego w Gimnazjum nr 1 odbywa się zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI klasa druga XVIII Liceum Ogólnokształcące

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI klasa druga XVIII Liceum Ogólnokształcące WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI klasa druga XVIII Liceum Ogólnokształcące I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy.

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianiu podlega wiedza, umiejętności i aktywność ucznia w zakresie języka polskiego.

1. Ocenianiu podlega wiedza, umiejętności i aktywność ucznia w zakresie języka polskiego. Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR w Poznaniu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Ocenianiu podlega wiedza, umiejętności i aktywność ucznia w zakresie języka polskiego. 2. Uczeń prowadzi systematycznie

Bardziej szczegółowo

1. Zasady oceniania na lekcji j. niemieckiego są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania zawartymi w Statucie Szkoły.

1. Zasady oceniania na lekcji j. niemieckiego są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania zawartymi w Statucie Szkoły. Zasady oceniania na lekcji języka niemieckiego. 1. Zasady oceniania na lekcji j. niemieckiego są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania zawartymi w Statucie Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKÓW OBCYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU RZESZOWSKIEGO w roku szkolnym 2014/2015

REGULAMIN XII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKÓW OBCYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU RZESZOWSKIEGO w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN XII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKÓW OBCYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU RZESZOWSKIEGO w roku szkolnym 2014/2015 opracowany przez Grupę Samokształceniową Nauczycieli Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI dla klas trzecich. Klasy 3

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI dla klas trzecich. Klasy 3 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI dla klas trzecich Klasy 3 przybory/ lektury wycieczki przedmiotowe Podręczniki Zeszyty ćwiczeń Zeszyty przedmiotowe Przybory do pisania Płyta CD Magnetofon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami); Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. - wypowiedź pisemna odpowiada założonej formie,

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. - wypowiedź pisemna odpowiada założonej formie, ROZUMIENIE TEKSTU - uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, - rozumie teksty słuchane i pisane, których słownictwo, struktury gramatyczne wykraczają poza program

Bardziej szczegółowo

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp.

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Gimnazjum nr 47 Kraków, rok szkolny 2015/2016 I Ocenianie bieżące: METODY I FORMY OCENIANIA: 1. Odpowiedź ustna: a. Obejmuje materiał z trzech ostatnich

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i odpowiadające im oceny z języka rosyjskiego w klasie IIIA, IIIb, IIIC w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne i odpowiadające im oceny z języka rosyjskiego w klasie IIIA, IIIb, IIIC w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne i odpowiadające im oceny z języka rosyjskiego w klasie IIIA, IIIb, IIIC w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągnięcia uczniów polegające na skutecznym działaniu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA w ZSP im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie

JĘZYK ANGIELSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA w ZSP im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie JĘZYK ANGIELSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA w ZSP im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie KRYTERIA OCENY SPRAWNOŚCI MÓWIENIA 5 Potrafi z powodzeniem zachować się w szerokim repertuarze sytuacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XVI EDYCJI KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN XVI EDYCJI KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN XVI EDYCJI KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI rok szkolny 2016/2017 I. ORGANIZATORZY 1. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (wielkopolskie) 2. Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III: Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności PRACUJ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI dla absolwentów klas dwujęzycznych Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 Zadanie 1. 1.1. C 1.2. A 1.3. B 1.4. C Zadanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język włoski

Wymagania edukacyjne język włoski Wymagania edukacyjne język włoski Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie metody nauczania Nuovo Progetto Italiano 1 wydawnictwa EDILINGUA Poziom IV.0

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO. Postanowienia ogólne. Podstawa prawna. Finansowanie. Rozdział I. Olimpiada i jej organizator

REGULAMIN OLIMPIADY JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO. Postanowienia ogólne. Podstawa prawna. Finansowanie. Rozdział I. Olimpiada i jej organizator REGULAMIN OLIMPIADY JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO Postanowienia ogólne Podstawa prawna Olimpiada Języka Łacińskiego (w dalszych postanowieniach zwana Olimpiadą) działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka rosyjskiego Opracowała Barbara Piątkowska

Kryteria oceniania z języka rosyjskiego Opracowała Barbara Piątkowska Kryteria oceniania z języka rosyjskiego Opracowała Barbara Piątkowska Uczeń jest oceniany w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych: mówienia, pisania, czytania, słuchania. Uwzględnia się

Bardziej szczegółowo

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi Gastronomik Serdecznie zaprasza do udziału w IV EDYCJI KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Rok szkolny 2013/2014 Tematyka wiodąca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW MASTER OF ENGLISH

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW MASTER OF ENGLISH REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW MASTER OF ENGLISH I. ORGANIZATOR Organizatorem Konkursu Języka Angielskiego MASTER OF ENGLISH jest LO im. C.K. Norwida w Mońkach. II. CELE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN XII MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 1 REGULAMIN XII MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 I. ORGANIZATORZY - Szkoła Języków Obcych Prymus Linguist z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OGÓLNE. 14. Sukcesy osiągnięte przez ucznia w konkursach przedmiotowych mogą wpłynąć na podwyższenie oceny z przedmiotu.

KRYTERIA OGÓLNE. 14. Sukcesy osiągnięte przez ucznia w konkursach przedmiotowych mogą wpłynąć na podwyższenie oceny z przedmiotu. KRYTERIA OGÓLNE 1. Oceny bieżące postępów ucznia uwzględniają wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz tzw. podsystemy języka, czyli gramatykę i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. RDZANOWSKIEGO W RADZIEJOWICACH W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. RDZANOWSKIEGO W RADZIEJOWICACH W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. RDZANOWSKIEGO W RADZIEJOWICACH W KLASACH IV-VI Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka angielskiego jest jasne określenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) 1. Co podlega ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów odpowiedzi ustne kartkówki prace

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OCENIANIE Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z minimum 3 (przy 1 godzinie tygodniowo) lub 5 (przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

I KNOW IT & I LOVE IT

I KNOW IT & I LOVE IT II KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO I KNOW IT & I LOVE IT DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW GMINY ANDRYCHÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Cele konkursu - doskonalenie znajomości języka angielskiego, - motywowanie uczniów do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XV EDYCJI KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN XV EDYCJI KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN XV EDYCJI KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI rok szkolny 2015/2016 I. ORGANIZATORZY 1. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (wielkopolskie) 2. Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SSP 19

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SSP 19 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SSP 19 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - sprawdziany - testy osiągnięć - kartkówki - odpowiedzi ustne - prace domowe, - prace długoterminowe - prezentacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE JĘZYK NIEMIECKI ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE JĘZYK NIEMIECKI ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWE OCENIANIE JĘZYK NIEMIECKI ROK SZKOLNY 2015/2016 Przedmiotowe Ocenianie (PO) opiera się na Wewnątrzszkolnym Ocenianiu, które z kolei reguluje: 1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

I KNOW IT & I LOVE IT

I KNOW IT & I LOVE IT GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO I KNOW IT & I LOVE IT DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH GMINY ANDRYCHÓW 2014/2015 Cele konkursu - Doskonalenie znajomości języka angielskiego - Motywowanie uczniów do nauki

Bardziej szczegółowo

Płock, listopad 2010r. SZANOWNI NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO i JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Płock, listopad 2010r. SZANOWNI NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO i JĘZYKA NIEMIECKIEGO Płock, listopad 2010r. SZANOWNI NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO i JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza serdecznie zaprasza uczniów Państwa Szkoły do udziału w: a)

Bardziej szczegółowo

XI Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus XI Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe

XI Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus XI Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe XI Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus XI Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursów? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 05 marca 2013r.

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 05 marca 2013r. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do Szkoły Europejskiej Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Löcknitz Podstawa prawna: Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Gimnazjum Dwujęzyczne w Głogowie Młp. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego I.Wymagania edukacyjne - treści i umiejętności podlegające ocenie. Uczeń otrzymuje ocenę celującą jeśli: - spełnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GRUP DSD II W KLASACH I III

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GRUP DSD II W KLASACH I III ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA PSZCZEGÓLNE CENY SZKLNE Z JĘZYKA NEMECKEG DLA GRUP DSD W KLASACH cena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo