WYTYCZNE OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 2013/14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 2013/14"

Transkrypt

1 WYTYCZNE IV OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 2013/14 Spis treści: I. Informacje wstępne...2 II. Organizacja zawodów..2 III. Terminy zawodów.5 IV. Kryteria oceniania - część ustna zawodów II i III stopnia 6 V. Tematyka egzaminów ustnych II i III stopnia 10 VI. Przykładowa bibliografia.14 VII. Wykaz Komitetów Okręgowych.16 1

2 I. Informacje wstępne Organizatorem Olimpiady Języka Hiszpańskiego jest Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. Olimpiadę przeprowadza Komitet Organizacyjny przy wsparciu Komitetu Głównego. Przewodnicząca Komitetu Głównego i kierownik organizacyjny: dr Małgorzata Spychała Sekretarz: dr Leonor Sagermann Bustinza Specjalista ds. organizacyjnych: mgr Justyna Hadaś Adres: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne Komitet Główny Olimpiady Języka Hiszpańskiego Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Al. Niepodległości Poznań Tel (czynny w godzinach ogłaszanych na stronie internetowej Olimpiady) kontakt: Organizacja zawodów Olimpiady Uczestnicy zawodów I i II stopnia powinni reprezentować poziom zgodny z podstawą programową wskazaną w Regulaminie OJH. Terminy poszczególnych etapów Olimpiady podane będą na stronie internetowej OJH. Nauczyciele wspólnie z kandydatami ustalają plan przygotowań do zawodów. Następnie szkoły zgłaszają akces uczniów za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie OJH. Wstępny etap Uczestnik Olimpiady przygotowuje się samodzielnie do eliminacji wszystkich stopni korzystając z opieki szkoły i pomocy nauczyciela w ukierunkowaniu pracy. Dodatkowo Komitet Główny planuje wspierać uczestników organizując różnego typu przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój wiedzy na poszczególnych etapach przygotowań do zawodów. Informacje są dostępne na stronie: Nauczyciele zapoznają uczniów z założeniami Olimpiady, omawiają tematykę i terminarz Zawodów. Wytyczne OJH zamieszczane są na stronie internetowej Komitetu Głównego 2

3 Olimpiady Języka Hiszpańskiego: oraz na stronach internetowych Komitetów Okręgowych (ich macierzystych Instytutów). Zawody Olimpiady są trzystopniowe: 1. Zawody I stopnia I stopień zawody szkolne II stopień zawody okręgowe III stopień zawody centralne (finał) Zawody I stopnia polegają na napisaniu przez uczniów testu sprawdzającego znajomość materiału językowego na poziomie A2/B1, w formie elektronicznej, bądź, w uzasadnionych przypadkach, w formie papierowej. Znajomość materiału językowego testu nie wykracza poza zakres wskazany w programach nauczania języka hiszpańskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Praca jest poprawiana automatycznie drogą e-learningową bądź przez Komisję Szkolną wg instrukcji oceniania dostarczonej przez Komitet Organizacyjny. Poprawione testy, w formie papierowej podlegają weryfikacji przez Komitety Okręgowe, przy czym weryfikacją nie obejmuje się prac tych uczestników, którzy uzyskali w zawodach I stopnia wynik niższy niż 50 punktów na 100 punktów możliwych do uzyskania. Czas rozwiązywania testu: max. 120 min. Tylko Dyrektor Szkoły i nauczyciel koordynujący wchodzący w skład Komisji Szkolnej mają prawo wglądu do zawartości testu i klucza (instrukcji oceniania) celem sprawdzenia ich kompletności. Wszystkie osoby, które zapoznały się z treścią testu, związane są klauzulą tajności. Każdy członek Komisji podpisuje klauzulę tajności oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg odpowiedniego wzoru, udostępnionego przez Komitet Organizacyjny. 2. Zawody II stopnia Zawody II stopnia polegają na rozwiązaniu przez uczestnika testu językowego na poziomie B1/B2 oraz testu z zakresu wiedzy o krajach hiszpańskiego obszaru językowego. Następnie uczestnicy zakwalifikowani do części ustnej przystępują do egzaminu ustnego z praktycznej znajomości języka hiszpańskiego oraz literatury hiszpańskiego obszaru językowego. Do eliminacji ustnych II stopnia Olimpiady przystępują zawodnicy, którzy uzyskali na teście pisemnym wymaganą liczbę punktów, określoną przez Komitet Główny, po zapoznaniu się z rozkładem wyników w skali całego kraju. Na egzamin ustny na etapie okręgowym uczeń wybiera po dwie lektury z literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej (razem cztery) z podanej listy lektur. W części pisemnej uczestnicy rozwiązują test wielokrotnego wyboru (100pkt.): a. test językowy (60pkt). b. test z wiedzy o krajach hiszpańskiego obszaru językowego (40pkt.): 1. Historia 2. Kultura 3

4 Czas rozwiązywania testu: maks. 120 min. W części ustnej: a. wypowiedź (pytania) na tematy ogólne (uczniowie losują jedno pytanie) b. literatura Prezentacja i rozmowa na temat wybranej lektury (patrz kryteria oceniania): Komisja wybiera jedną z czterech wskazanych przez ucznia lektur i zadaje pytanie/pytania z nią związane. Uczeń powinien być przygotowany na rozmowę dotyczącą następujących aspektów lektury: - autor, tytuł, gatunek literacki, epoka, kontekst historyczno-społeczny, w którym lektura powstała/została opublikowana; - wyjaśnienie głównego tematu / wątku /tezy; - streszczenie przebiegu zdarzeń/treści lektury; - podstawowa charakterystyka głównego bohatera/bohaterów; - określenie miejsca i czasu; - własne wnioski i przemyślenia na temat lektury (czy się podobała, czy była oryginalna, ciekawa, aktualna, opinia na temat stylu, języka, itp.). Łączna liczba punktów do uzyskania w części ustnej: 50 pkt. UWAGA: w przypadku wypełnienia testu w formie elektronicznej (w I i II etapie), uczeń otrzymuje kartę odpowiedzi w formie papierowej, na którą jednocześnie z rozwiązywaniem testu - nanosi odpowiedzi. Test w formie elektronicznej jest poprawiany automatycznie, a w przypadku zaistnienia problemów technicznych nauczyciel poprawia jedynie kartę odpowiedzi. W przypadku wersji papierowej nauczyciel zobowiązany jest poprawienia karty odpowiedzi lub testu w formie papierowej. 3. Zawody III stopnia Zawody III stopnia polegają na rozwiązaniu egzaminu pisemnego na poziomie B2+/C1, oraz przystąpieniu do egzaminu ustnego z praktycznej znajomości języka hiszpańskiego, literatury hiszpańskiego obszaru językowego i wiedzy o krajach hiszpańskiego obszaru językowego. W przypadku praktycznej znajomości języka hiszpańskiego, literatury i wiedzy o krajach hiszpańskiego obszaru językowego, uczestników III etapu obowiązuje zakres zagadnień obowiązujący na etapie okręgowym. W części pisemnej uczestnicy rozwiązują test językowy na maks. 50 pkt., składający się z następujących części: odsłuch, rozumienie tekstu czytanego, słownictwo, gramatyka oraz wypowiedź pisemna w formie rozprawki. Czas rozwiązywania testu: maks. 120 min. Część ustna dzieli się na: a. część z wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych - uczniowie losują łącznie dwa pytania, po jednym z: 4

5 Historii krajów hiszpańskiego obszaru językowego Kultury krajów hiszpańskiego obszaru językowego b. część z literatury i języka - uczniowie prezentują w ciągu 2-3 minut jedną z czterech przeczytanych lektur (wybraną przez komisję) a następnie odpowiadają na pytania egzaminatorów oraz wypowiadają się na wylosowany temat ogólny. Łączna liczba punktów do uzyskania w części ustnej: 100 pkt. 4. Oceny egzaminów: zawody II i III stopnia Podczas egzaminu Komisje oceniają wiedzę i umiejętności językowe ucznia. Wyniki końcowe dla każdego etapu zawodów wyrażane są w punktach, przy czym w zawodach pisemnych danego stopnia uczestnik może zdobyć od 50 do 100 punktów. Uzyskanie wyniku poniżej 50 % wymaganej liczby punktów (w zawodach II i III stopnia) eliminuje danego uczestnika z zawodów, a w przypadku zawodów centralnych, zawodnikowi takiemu nie można nadać tytułu laureata ani finalisty OJH. W wypadku wyraźnej różnicy między wynikiem egzaminu II i III stopnia Komitet Główny ma prawo dyskwalifikacji uczestnika. III. Terminy zawodów 1. Zawody I stopnia (szkolne) odbędą się w dniach listopada 2013r. Szczegółowe godziny zostaną przekazane szkołom przez Komitet Organizacyjny z odpowiednim wyprzedzeniem. Do 30 września 2013 dyrektorzy szkół powołują Komisje Szkolne OJH na rok oraz wyznaczają Nauczyciela Koordynującego odpowiedzialnego za przebieg zawodów w szkole. W skład Komisji Szkolnej wchodzą: Przewodniczący (może nim być dyrektor szkoły) oraz jeden do dwóch członków komisji. Do 1 października 2013 Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony na stronie Do 11 października 2013 Nauczyciel Koordynujący zgłasza poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: szkołę, przewidywaną liczbę uczestników oraz podaje liczbę stanowisk komputerowych dostępnych w danej szkole. W dniach od 12 października do 25 października 2013, uczniowie zarejestrowanych szkół zgłaszają indywidualnie swoje uczestnictwo w Olimpiadzie poprzez elektroniczne wypełnienie formularza na stronie Po tym terminie dostęp do systemu dla ucznia będzie zamknięty. W dniach od 26 października do 31 października 2013, Nauczyciel Koordynujący, poprzez zalogowanie się na stronie internetowej Olimpiady, sprawdza listę zarejestrowanych do udziału w Olimpiadzie uczestników ze swojej szkoły. W przypadku stwierdzenia niezgodności, nauczyciel powinien w tym czasie uzupełnić brakujące dane. Po 31 października 2013 rejestracja uczniów zostaje zamknięta. Komitet Organizacyjny, na podstawie otrzymanych danych, ustala formę i termin przeprowadzenia testów w poszczególnych Okręgach. Po 31 października 2013r. (zakończeniu rejestracji) nie ma możliwości dodania szkół ani osób do systemu. 5

6 W przypadku rozwiązania testu w formie papierowej, Nauczyciel Koordynujący będzie mógł go pobrać po zalogowaniu się na stronie w dniach od 7 listopada do 13 listopada Wraz z testem dostępny będzie klucz odpowiedzi. W tym terminie każdy Nauczyciel Koordynujący musi pobrać Instrukcję postępowania dla Komisji Szkolnej (tj. sposób wypełnienia i przekazania protokołów). Zawody I stopnia odbędą się w dniach listopada W przypadku rozwiązania testu w formie papierowej Nauczyciel Koordynujący odpowiedzialny jest za pobranie testów ze strony internetowej Komitetu Głównego oraz organizację wypełniania testów i ich poprawę. W przypadku rozwiązywania testów drogą elektroniczną, nauczyciel nie poprawia prac, pobiera wyniki ze strony internetowej i wypełnia protokoły. Do 22 listopada 2013 roku nauczyciele przesyłają wymaganą dokumentację (m.in. prace, protokoły, klauzule tajności) do odpowiedniego Komitetu Okręgowego. Do dnia 14 grudnia 2013 roku na stronie internetowej w zakładce Wyniki zostanie zamieszczona lista osób dopuszczonych do zawodów II stopnia oraz informacje o miejscu i czasie Zawodów Okręgowych. 2. Zawody II stopnia (okręgowe) odbędą się w dniach 21 lutego - 22 lutego 2014 Zawody II stopnia zostaną przeprowadzone we wszystkich Okręgach w tych samych dniach (tj. 21 lutego - 22 lutego 2014), o tej samej godzinie, w miejscu wyznaczonym przez odpowiedni Komitet Okręgowy. Testy oraz zestawy pytań na egzamin ustny wraz z kluczem zostaną przekazane przez Komitet Organizacyjny poszczególnym Komitetom Okręgowym do dnia 14 lutego 2014r. Testy pisemne rozwiązywane będą w formie elektronicznej (w uzasadnionych przypadkach w formie papierowej). Początek zawodów o godz Do dnia 17 marca 2014 roku na stronie internetowej w zakładce Wyniki, zostanie zamieszczona lista osób zakwalifikowanych do III etapu zawodów oraz informacje o miejscu i czasie. Uwaga! W niektórych województwach termin II etapu przypada na okres ferii. Komitet Organizacyjny informuje, że z przyczyn niezależnych od organizatora wyznaczony termin zawodów nie może ulec zmianie. W związku z tym, w przypadku gdy nauczyciel nie będzie mógł towarzyszyć uczniowi, prosimy o wyznaczenie opiekuna (rodzica), który będzie towarzyszył uczniowi niepełnoletniemu podczas zawodów II stopnia IV OJH. 3. Zawody III stopnia (finał) odbędą się w dniach kwietnia 2014 r. Ogłoszenie i wręczenie dyplomów odbędzie się 13 kwietnia 2014 (niedziela); godz

7 IV. Kryteria oceniania - część ustna zawodów II i III stopnia JĘZYK Prezentacja tematu: maksymalnie 10 punktów punktów: wypowiedź w pełni zgodna z tematem, bogata treść, pełna prezentacja tematu, wielostronna i bogata argumentacja, wypowiedź w pełni logiczna i ustrukturyzowana z wyraźnym wstępem i podsumowaniem. 4-7 punktów: wypowiedź w pełni zgodna z tematem, bogata treść, jednostronne ujęcie tematu, niezbyt poprawna konstrukcja prezentacji (brak wstępu lub podsumowania), wykazująca pewne braki spójności logicznej. 0 3 punktów: wypowiedź niezgodna z tematem lub uboga w treści, nieustrukturyzowana, chaotyczna i niespójna. Udział w dyskusji: maksymalnie 5 punktów. 4-5 punktów: pełne odpowiedzi na pytania, umiejętność obrony własnego zdania, wielostronna argumentacja. 2-3 punktów: pełna odpowiedź na większość pytań, umiejętność obrony opinii, argumentacja jednostronna, ale logiczna. 0-1 punkt: niezrozumienie pytania, brak odpowiedzi na pytania lub odpowiedź bardzo uboga w treść, nie w pełni zrozumiała. Bogactwo językowe: maksymalnie 5 punktów. 4-5 punktów: poziom językowy odpowiedzi ucznia osiąga poziom B2 lub wyższy pod względem zarówno złożoności struktur gramatycznych, jak i bogactwa słownictwa, w tym jego precyzyjnego użycia w konkretnym kontekście wypowiedzi. Słownictwo i frazeologia są w pełni zgodne z tematem wypowiedzi. 2-3 punktów: słownictwo i frazeologia są w pełni zgodne z tematem wypowiedzi, choć nie zawsze są w pełni precyzyjne; struktury gramatyczne są niezbyt urozmaicone, jednak sytuując się na poziomie co najmniej B1. 1 punkt: podstawowe słownictwo, częste powtórzenia zarówno leksykalne jak i używanych struktur gramatycznych. 0 punktów: ubogie słownictwo i struktury gramatyczne z poziomu poniżej B1. Poprawność językowa: maksymalnie 5 punktów. 4-5 punktów: uczeń popełnia bardzo nieliczne błędy językowe w strukturach z poziomu zaawansowanego, przy czym w żadnym momencie nie zakłócają one komunikacji; wypowiedź jest płynna, pod względem fonetycznym w pełni poprawna, również pod względem intonacji, jednak nie wymaga się fonetyki na poziomie native speakera. 2-3 punktów: nieliczne błędy gramatyczne i/lub sporadyczne błędy leksykalne, nie zakłócające komunikacji, poprawna fonetyka. 1 punkt: dość liczne błędy językowe, które sporadycznie zakłócają komunikację. 0 punktów: liczne błędy językowe, w tym niektóre zakłócające komunikację, podstawowe błędy fonetyczne utrudniające zrozumienie wypowiedzi. 7

8 LITERATURA Prezentacja lektury: maksymalnie 5 punktów. 4-5 punktów: wieloaspektowe przedstawienie lektury świadczące o jej bardzo dobrej znajomości, 2-3 punkty: prezentacja jednego lub dwóch aspektów omawianej lektury, wypowiedź świadczy o dobrej znajomości lektury 1 punkt: wypowiedź jedno lub dwuaspektowa świadcząca o słabej znajomości lektury 0 punktów: wypowiedź świadcząca o nieznajomości lektury, wypowiedź nie na temat lub brak wypowiedzi Odpowiedzi na pytania komisji: maksymalnie 10 punktów punktów: wypowiedzi w pełni zgodne z zadanymi pytaniami oraz bogata treść wypowiedzi, świadczące o dogłębnej znajomości lektury i zagadnień z nią związanych. 5-7 punktów: wypowiedzi w pełni zgodne z zadanymi pytaniami, niezbyt bogata treść wypowiedzi, świadcząca o dość dobrej znajomości lektury i zagadnień z nią związanych. 2-4 punkty: wypowiedzi częściowo zgodne z zadanymi pytaniami, niezbyt bogata treść wypowiedzi, świadcząca o słabej znajomości lektury i zagadnień z nią związanych. 0-1 punkt: brak znajomości treści lektury, brak odpowiedzi na pytania, odpowiedzi całkowicie lub w dużym stopniu niezrozumiałe lub całkowicie bądź w dużym stopniu nie na temat. Bogactwo językowe: maksymalnie 5 punktów. 4 5 punktów: poziom językowy odpowiedzi ucznia osiąga poziom B2 lub wyższy pod względem zarówno złożoności struktur gramatycznych, jak i bogactwa słownictwa, w tym jego precyzyjnego użycia w konkretnym kontekście wypowiedzi. Słownictwo i frazeologia są w pełni zgodne z tematem wypowiedzi. 3 punkty: słownictwo i frazeologia są w pełni zgodne z tematem wypowiedzi, choć nie zawsze są w pełni precyzyjne; struktury gramatyczne są niezbyt urozmaicone, jednak sytuują się na poziomie co najmniej B punkty: podstawowe słownictwo, częste powtórzenia zarówno leksykalne jak i używanych struktur gramatycznych. 0 punktów: ubogie słownictwo i struktury gramatyczne z poziomu poniżej B1. Poprawność językowa: maksymalnie 5 punktów. 4 5 punktów: uczeń popełnia bardzo nieliczne błędy językowe w strukturach z poziomu zaawansowanego, przy czym w żadnym momencie nie zakłócają one komunikacji; wypowiedź jest płynna, pod względem fonetycznym w pełni poprawna, również pod względem intonacji, jednak nie wymaga się fonetyki na poziomie native speakera. 3 punkty: nieliczne błędy gramatyczne i/lub sporadyczne błędy leksykalne, nie zakłócające komunikacji, poprawna fonetyka. 1 2 punkty: dość liczne błędy językowe, które sporadycznie zakłócają komunikację. 0 punktów: liczne błędy językowe, w tym niektóre zakłócające komunikację, podstawowe błędy fonetyczne utrudniające zrozumienie wypowiedzi. UWAGA! Komisja ma prawo stosować 0,5 punktu, jeśli uzna to za konieczne. 8

9 KULTURA i HISTORIA (tylko III etap) Prezentacja tematu - odpowiedź na pytanie(a): maksymalnie 10 punktów punktów: prezentacja/ odpowiedź w pełni zgodna z tematem i z wytycznymi; bogata treść oraz wielostronne ujęcie tematu, przejrzyste przedstawienie zagadnienia; wiedza wychodząca poza podstawowe wiadomości encyklopedyczne, wyczerpująca odpowiedź na dodatkowe pytania ze strony Komisji. 6-8 punktów: odpowiedź w pełni zgodna z tematem i z wytycznymi; dość bogata treść, jednak temat ujęty jednostronnie; w miarę prawidłowa konstrukcja wypowiedzi; niekiedy konieczna pomoc ze strony Komisji. 3 5 punktów: odpowiedź częściowo nie na temat, uboga w treść, zawierająca tylko informacje podstawowe lub częściowe; brak wyraźnej konstrukcji (np. wyraźnego rozwinięcia omawianego tematu); wypowiedź niesamodzielna; konieczna pomoc Komisji. 0 2 punktów: odpowiedź nie na temat, bardzo uboga w treść, niespójna, chaotyczna lub brak wypowiedzi; wypowiedź niesamodzielna, odtworzona z pamięci. Udział w dyskusji: maksymalnie 5 punktów. 4 5 punktów: wypowiedź w pełni zgodna z zadanymi pytaniami oraz bogata treść wypowiedzi, świadczące o dogłębnej znajomości tematu i zagadnień z nim związanych; pełne i szczegółowe odpowiedzi na pytania, umiejętność obrony własnej opinii, logiczna argumentacja. 3 punkty: wypowiedź w pełni zgodna z zadanymi pytaniami, treść wypowiedzi, świadcząca o dość dobrej znajomości tematu i zagadnień z nim związanych; pełne i szczegółowe odpowiedzi na większość pytań; umiejętność obrony/uzasadnienia prezentowanych opinii, spójna, lecz raczej jednostronna argumentacja. 1 2 punkty: wypowiedź częściowo zgodna z zadanymi pytaniami, niezbyt bogata treść wypowiedzi, świadcząca o słabej znajomości tematu i zagadnień z nim związanych; brak odpowiedzi szczegółowych; uboga i nie zawsze logiczna argumentacja. 0 punktów: brak znajomości tematu, brak odpowiedzi na pytania, odpowiedzi niezrozumiałe lub nie na temat; nielogiczna argumentacja lub jej brak; brak umiejętności obrony wygłaszanych opinii. Bogactwo językowe: maksymalnie 5 punktów. 4 5 punktów: odpowiedzi ucznia na poziomie językowym B2 lub wyższym, zarówno pod względem złożoności struktur gramatycznych, jak i bogactwa słownictwa, w tym jego precyzyjnego użycia w konkretnym kontekście wypowiedzi. Słownictwo i frazeologia są w pełni zgodne z tematem wypowiedzi. 3 punkty: słownictwo i frazeologia są w pełni zgodne z tematem wypowiedzi, choć nie zawsze są w pełni precyzyjne; struktury gramatyczne są niezbyt urozmaicone, jednak na poziomie językowym co najmniej B punkty: podstawowe słownictwo, częste powtórzenia zarówno leksykalne, jak i używane struktury gramatyczne; 0 punktów: ubogie słownictwo i struktury gramatyczne na poziomie niższym niż B1. 9

10 Poprawność językowa: maksymalnie 5 punktów. 4 5 punktów: uczeń może popełnić bardzo nieliczne błędy językowe w strukturach z poziomu zaawansowanego, przy czym w żadnym momencie nie zakłócają one komunikacji; wypowiedź jest płynna, pod względem wymowy oraz intonacji w pełni poprawna. 3 punkty: nieliczne błędy gramatyczne i/lub sporadyczne błędy leksykalne, niezakłócające komunikacji, poprawna intonacja i wymowa. 1-2 punkty: dość liczne błędy językowe, które sporadycznie zakłócają komunikację, podstawowe struktury składniowe, wypowiedź niezbyt płynna, intonacja i wymowa częściowo niepoprawne. 0 punktów: liczne błędy językowe, w tym niektóre zakłócające komunikację, podstawowe błędy fonetyczne utrudniające zrozumienie wypowiedzi, ubogie struktury składniowe, brak płynności wypowiedzi. UWAGA! Komisja ma prawo stosować 0,5 punktu, jeśli uzna za stosowne. V. Tematyka egzaminów ustnych II i III stopnia Uczestnicy II i III etapu Olimpiady udzielą krótkich odpowiedzi w języku hiszpańskim w formie ciągłej wypowiedzi oraz w formie dialogu z egzaminatorami. A. Praktyczna znajomość języka hiszpańskiego Temas generales / Tematyka ogólna 1. Ayudar a otros: minusválidos, inmigrantes y otros desfavorecidos. 2. Los animales y su papel en la vida humana. Los derechos de los animales. 3. La importancia del fútbol en la actualidad. 4. Las ventajas y desventajas de vivir en el extranjero. 5. El impacto del turismo de masas en la economía, ecología y sociedad. 6. El arte y su importancia en la vida humana: música, baile, artes plásticas y fotografía. 7. El trabajo y el desempleo. Las carreras y las profesiones del futuro. 8. La piratería de los bienes culturales, el ACTA y los derechos de autor. 9. La vida virtual y la vida real: oportunidades y riesgos. 10. La sociedad consumista. El consumo responsable. 11. Las adicciones del siglo XXI. 10

11 12. Los claros y oscuros de la adolescencia. 13. La influencia de los medios de comunicación en las opiniones personales. 14. La violencia juvenil en el ámbito escolar, extraescolar y en la red. 15. Las supersticiones y las creencias populares. 16. El futuro de la tierra. Posibles soluciones para disminuir la contaminación. 17. Los avances científicos más importantes del siglo XX y XXI. 18. La obsesión por un cuerpo perfecto y sus consecuencias. 19. Las fuentes del estrés y las maneras de combatirlo. 20. Los retos de la familia en el mundo actual. 21. Las amenazas a la privacidad en el mundo occidental. Ponadto należy wykazać się wiadomościami z zakresu zagadnień współczesnych. Zaleca się czytanie tygodników krajowych i zagranicznych (także Internet) informujących o wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych krajów hiszpańskiego obszaru językowego. B. Wiedza o krajach hiszpańskiego obszaru językowego UWAGA! Zagadnienia obowiązują także na teście podczas II etapu z zakresu wiedzy o krajach hiszpańskiego obszaru językowego Zestaw zagadnień do przygotowania: HISTORIA España 1. Al-Ándalus: la conquista del reino visigodo y la herencia cultural árabe. La situación sociopolítica y la herencia cultural de los judíos en Al-Ándalus. 2. La importancia del año 1492: los Reyes Católicos, el fin de la Reconquista, la unificación de la Corona, el Encuentro de Dos Mundos y la expulsión de las minorías étnicas. 3. El Siglo de Oro: los reyes Carlos I y Felipe II y la supremacía de España en Europa, las conquistas territoriales y la colonización del Nuevo Mundo, la Guerra de Flandes y las guerras con Francia e Inglaterra, la situación económica interior. 4. La España del siglo XIX: la Guerra de la Independencia Española de La pérdida de las colonias y sus consecuencias. 5. La España actual: los hechos destacables desde los gobiernos de Felipe González hasta los gobiernos de José Luis R. Zapatero. Latinoamérica 1. El imperio incaico en el siglo XV hasta la llegada de los españoles: el rey Pachacútec y sus conquistas territoriales, las ciudades Cuzco y Machu Picchu, el sistema político y la religión. 11

12 2. La conquista del Nuevo Mundo: Hernán Cortés y la conquista de los aztecas, Francisco Pizarro y la conquista del imperio inca. 3. La América hispana durante el periodo de los Austrias en los siglos XVI y XVII: las instituciones de gobierno, la economía y la sociedad, el arte colonial y el desarrollo del urbanismo. 4. La independencia de Hispanoamérica: antecedentes de la independencia, procesos emancipadores, la figura de Simón Bolívar. 5. La revolución cubana: orígenes, desarrollo y consecuencias. CULTURA España 1. La organización política y administrativa del Estado español: la monarquía, el gobierno y los partidos políticos actuales y sus líderes, las Cortes Generales y las comunidades autónomas. 2. El medio geográfico de España: el territorio, el relieve y el clima. 3. La gastronomía: costumbres, platos y vinos típicos de España. 4. El deporte en España: deportistas, disciplinas populares. 5. El cine español a partir de los años 90: Fernando Trueba Belle Epoque, Pedro Almodóvar Todo sobre mi madre, Alejandro Amenábar Mar adentro, Icíar Bollaín Flores de otro mundo. 6. La arquitectura española: las características y los ejemplos del arte prehistórico, romano, renacentista, barroco. 7. Los bienes naturales del Patrimonio de la Humanidad en España. 8. Los escultores españoles del siglo XX: Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, Pablo Gargallo, Eduardo Chillida. 9. Las fiestas populares: las Fallas, la Semana Santa, Feria de Abril, Sant Jordi, las Navidades y Nochevieja. 10. Los premios Nobel de España. Latinoamérica 1. El concepto de América Latina: el nombre, el medio geográfico, las cadenas montañosas, la hidrografía, los climas. 2. Las mujeres destacadas en la historia de América Latina: Malinalli Tenépatl (La Malinche), Frida Kahlo, Rigoberta Menchú, Eva Perón, Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto. 3. El Canal de Panamá: su construcción y valor estratégico. 4. Colombia: su diversidad étnico-cultural, variedad paisajística y lugares de interés turístico. 5. Los pintores contemporáneos de Hispanoamérica: Teodoro Nuńez Ureta, Fernando Botero, Oswaldo Guayasamín, Francisco Toledo. 6. La gastronomía: platos y bebidas típicos de Latinoamérica. C. Literatura krajów hiszpańskiego obszaru językowego 12

13 Uczeń wybiera i przygotowuje wcześniej po dwie lektury z podanych zestawów: Literatura hiszpańska / Literatura española 1. Baroja, Pío (1911): El árbol de la ciencia Novela de formación que cuenta la vida de Andrés Hurtado desde que es estudiante de Medicina hasta que ejerce como médico. 2. Buero Vallejo, Antonio (1949): Historia de una escalera Drama que analiza la demagogia e inmovilidad social durante la posguerra española. 3. Cela, Camilo José (1942): La familia de Pascual Duarte Trágica historia de un individuo noble que se ve arrastrado al crimen a causa de terribles circunstancias familiares y sociales. 4. Cercas, Javier (2001): Soldados de Salamina Novela testimonio en la que el autor busca al soldado que perdonó la vida a un líder falangista al final de la Guerra Civil Española. 5. Laforet, Carmen (1944): Nada Novela existencial, en que la protagonista cuenta sus propias experiencias durante su estancia en la Barcelona de la posguerra. 6. Mendoza, Eduardo (1991): Sin noticias de Gurb Sátira de lo cotidiano en la Barcelona preolímpica de los años Mihura, Miguel (1947): Tres sombreros de copa Comedia humorística sobre los convencionalismos, restricciones, libertad e imaginación. 8. Muñoz Molina, Antonio (1997): Plenilunio Investigación sobre el asesinato de una niña y recreación del mundo de la delincuencia en una pequeña ciudad de España. 9. Pérez-Reverte, Arturo (1996): El capitán Alatriste Novela histórica que narra las aventuras de un espadachín en la España del Siglo de Oro. 10. Unamuno, Miguel de (1931): San Manuel Bueno, mártir Novela existencial sobre un sacerdote que pierde la fe, pero que es capaz de fingirla para mantener la paz de sus feligreses. Literatura hispanoamerykańska / Literatura hispanoamericana 1. Allende, Isabel (Chile, 1982): La casa de los espíritus Historia de la familia Trueba a lo largo de cuatro generaciones en medio de los movimientos sociales y políticos del periodo post-colonial en Chile. 13

14 2. Carpentier, Alejo (Cuba, 1953): Los pasos perdidos Relato de un viaje a la selva en busca del origen de la música y sus viejos instrumentos. 3. Esquivel, Laura (México, 1989): Como agua para chocolate Tita, la hija menor, lucha por su amor contra las tradiciones familiares, al tiempo que prepara platos con propiedades mágicas. 4. Fuentes, Carlos (México, 1962): La muerte de Artemio Cruz En su lecho de muerte, Artemio recuerda toda su vida en el México de la primera mitad del s. XX. 5. Gallegos, Rómulo (Venezuela, 1929): Doña Bárbara Novela realista sobre una terrateniente insensible, que domina las tierras y la gente en el campo de Venezuela. 6. García Márquez, Gabriel (Colombia, 1981): Crónica de una muerte anunciada Relato, que reconstruye casi periodísticamente el asesinato de Santiago Nasar por los gemelos Vicario. 7. Puig, Manuel (Argentina, 1976): El beso de la mujer araña Historia de dos presos que conviven en la misma celda, uno político y otro homosexual. 8. Rulfo, Juan (México, 1955): Pedro Páramo Juan vuelve al pueblo de Comala para cumplir una promesa que hizo a su madre en su lecho de muerte. 9. Sábato, Ernesto (Argentina, 1948): El túnel Un pintor cuenta la historia de un crimen pasional que ha cometido. 10. Vargas Llosa, Mario (Perú, 1977): La tía Julia y el escribidor Historia sobre la relación amorosa del joven Mario con una mujer de su familia, e historia de Pedro Camacho, escritor de radionovelas. VI. Przykładowa bibliografia Praktyczna znajomość języka hiszpańskiego Alzugaray P., Barrios M.J., Hernández C., DELE intermedio B2, Edelsa Aragonés L., Palencia R., Gramática de uso de español para extranjeros, Ediciones SM, Madrid Beltrán M.J., Yáñez Tortosa E., Modismos en su salsa, ArcoLibros, Madrid Castro F., Uso avanzado, Edelsa Grupo Didascalia S.A., Madrid Coronado González M. L., A fondo. Nivel avanzado, SGEL, Madrid Corpas J., Garmendia A., Soriano C., Aula Internacional 3, Difusión Corpas J., Garmendia A., Soriano C., Sánchez N., Aula Internacional 4, Difusión Cybulska-Janczew M., Perlin J., Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Gómez S. C., El punto en cuestión, Chancerel, Londres

15 González Hermoso A, Sánchez Alfaro M.: Español lengua extranjera. Curso práctico. 270 ejercicios gramaticales. Nivel 3, Edelsa Grupo Didascalia S.A., Madrid López M. R., Hablemos en clase, Edinumen, Madrid Marcos de la Losa M. C., Obra Rodríguez M. R., Punto final, Edelsa, Madrid Moreno García C., Curso superior de español. Textos, ejercicios, notas gramaticales, Sociedad General Española de Librería, Madrid Perez R.M., Quintana L., DELE C1, Edelsa Peris M.N., Sánchez Quintana N., Sans Baulenas N., Gente 3, Difusión Pinilla R., Acquaroni R., Bien dicho! Ejercicios de expresión oral, SGEL, Madrid Siles Artés J., Historias para conversar. Nivel medio, SGEL, Madrid Podręczniki: seria Prisma, Gente, Abanico, Aula, Cronómetro i inne. Historia krajów hiszpańskiego obszaru językowego Chasteen J. C., Ogień i krew. Historia Ameryki Łacińskiej, PIW, Warszawa Dembicz A., Ameryka Łacińska lat 90-tych (praca zbiorowa), CESLA, Warszawa Eakin Marshal C., Historia Ameryki Łacińskiej. Zderzenie kultur, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Harvey R., Libertadores, 2004, W.A.B., Warszawa Quesada S., Imágenes de América Latina. Manual de historia y cultura latinoamericanas, Edelsa, Madrid Vázquez G., Martínez Díaz N., Historia de América Latina, SGEL, Madrid V.V.A.A., Krótka historia Meksyku, PWN, Warszawa Historia Hiszpanii Braudel F., Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w czasach Filipa II, Książka i Wiedza Chodakiewicz M. J., Zagrabiona pamięć. Wojna w Hiszpanii , Fronda, García de Cortázar F., González Vesga J., Breve historia de España, Alianza Editorial, Kamen H., Imperium hiszpańskie. Dzieje rozkwitu i upadku, Bellona, 2008,. Kieniewicz J., Hiszpania w zwierciadle polskim, Novus Orbis, (2000), Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XVIII, Warszawa: OBTA. - (2002), Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XIX, Warszawa: OBTA. - (2004), Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XX, Warszawa: OBTA. Lelewel J., Historyczne paralele Hiszpanii z Polską w wieku XVI, XVII i XVIII, DiG, López Moreno, C. (2008), España contemporanea. SGEL, Madrid. Małowiecki R., Kampania w Hiszpanii , Inforteditions, Miłkowski T., Mackiewicz P., Historia Hiszpanii, Ossolineum, Mularska-Andziak L., Franco, Puls, Payne S. G., Pierwsza hiszpańska demokracja. Druga Republika ( ), WUW, Provencal E. L., Cywilizacja arabska w Hiszpanii, Dialog, Quesada Marco, S. (2008), Curso monográfico sobre la España contemporánea. EDELSA, Madrid. 15

16 Quesada Marco, S. (2005), Historia del Arte de España e Hispanoamérica. EDELSA, Madrid. Quesada Marco, S. (2012), Espańa, iglo XXI. Edición actualizada y ampliada. EDELSA, Madrid. Rawlings H., Inkwizycja hiszpańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Roldán J.M., Historia de España, Madrid 1992 Rogacki T., Albuera 1811, Bellona, Skibiński Paweł, Państwo generała Franco, Acana, Tamames R., Quesada, S., Imágenes de España. Panorama de la formación de España y de las culturas hispánicas, Edelsa, Madrid, Tuñón de Lara M. (red.), Historia Hiszpanii, Kraków Vicens Vives J., Historia de España y América social y económica (5 tomos), Barcelona Vilar P., Historia de España, Warszawa Valdeón Baruque J. et al., Historia Hiszpanii, Universitas, Wiedza o kulturze krajach hiszpańskojęzycznych Abrantes R., Arte español para extranjeros, Nerea, Donosti Chang-Rodriguez E., Latinoamérica: su civilización y su cultura, Heinle&Heinle, Cortés M. M., Guía de usos y costumbres, Edelsa, Domosławski A., Gorączka latynoamerykańska, Świat Książki, Fusi J. P., Un siglo de España: La cultura, Pons, Madrid Gil Guerra C., Nexos. Actividades de cultura y civilización españolas, SGEL, Gutiérrez Chávez T., Noriega Fernández A., Latitud 0. Manual de español intercultural, SGEL Mora C., España ayer y hoy. Itinerario de Cultura y Civilización, SGEL, Osorio-Mrożek S., Meksyk od kuchni, książka nie-kucharska, Universitas, Kraków VV.AA., Hispanoamérica, ayer y hoy, SGEL, Madrid Ribas Casasayas A., Descubrir España y América Latina, CIDEB, Genova Soledad Silvestre M. Daniela Dante P. Argentina. Manual de civilización, Edelsa Quesada S., Imágenes de América Latina. Manual de historia y cultura latinoamericanas, Edelsa, Madrid Quesada S., Curso de civilización española, SGEL, VV.AA. Ventana a la Civilización: cultura y tiempo libre, Modern Languages, VV.AA. Ventana a la Civilización: tradiciones, fiestas, Modern Languages, Internet (przykładowe linki): a) b) c) d) e) Ponadto, zachęcamy do korzystania z działu Przydatne Linki na stronie 16

17 VII. Wykaz Komitetów Okręgowych I. Bydgoszcz: kujawsko-pomorskie, pomorskie Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy ul. Dworcowa Bydgoszcz Przewodnicząca: dr Natasza Posadzy Sekretarz: mgr Magdalena Amtmann II. Okręg Lublin: lubelskie, podkarpackie Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a Lublin Przewodnicząca: dr hab. Maria Falska Sekretarz: dr Beata Brzozowska-Zburzyńska III. Okręg Łódź: łódzkie Katedra Filologii Hiszpańskiej, Uniwersytet Łódzki ul. Sienkiewicza Łódź Przewodniczący: dr hab. prof. UŁ. Marek Baran Sekretarz: mgr Ewa Swenderska IV. Okręg Katowice: śląskie Zakład Hispanistyki, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Uniwersytet Śląski ul. Grota Roweckiego Sosnowiec Przewodnicząca: prof. US dr hab. Joanna Wilk-Racięska Sekretarz: dr Katarzyna Gutkowska - Ociepa V. Okręg Poznań: wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Al. Niepodległości Poznań Przewodnicząca: dr Małgorzata Spychała Sekretarz: dr Leonor Sagermann Bustinza 17

18 VI. Okręg Warszawa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski ul. Oboźna Warszawa Przewodniczący: dr Łukasz Grützmacher Sekretarz: mgr Maciej Jaskot Członek: mgr Dorota Korkozowicz VII. Okręg Wrocław: dolnośląskie, opolskie Zakład Iberystyki, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski ul. Nankiera Wrocław Przewodnicząca: dr hab. prof. UWr. Beata Baczyńska Sekretarz: mgr Anna Olchówka VIII. Okręg Kraków: małopolskie, świętokrzyskie Instytut Neofilologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Podchorążych Kraków Przewodnicząca: Dr Danuta Kucała Sekretarz: mgr Kinga Gryglewska - Szypuła 18

WYTYCZNE I OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 2010/11

WYTYCZNE I OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 2010/11 Polskie Towarzystwo Neofilologiczne Komitet Główny Olimpiady Języka Hiszpańskiego Al. Niepodległości 4 61-874 Poznań WYTYCZNE I OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 2010/11 Wytyczne I OJH 2010/11 1 I. Informacje

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 2011/12

WYTYCZNE OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 2011/12 WYTYCZNE II OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 2011/12 Spis treści: I. Informacje wstępne...2 II. Organizacja zawodów..3 III. Terminy zawodów.5 IV. Kryteria oceniania - część ustna zawodów II i III stopnia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 2015/16

WYTYCZNE OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 2015/16 WYTYCZNE VI OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 2015/16 Spis treści: I. Informacje wstępne.....2 II. Organizacja zawodów........2 III. Terminy zawodów.......5 IV. Kryteria oceniania - zawody II i III stopnia.....6

Bardziej szczegółowo

Komitet Główny Olimpiady Języka Hiszpańskiego. Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. www.ojh.edu.pl 2010/11

Komitet Główny Olimpiady Języka Hiszpańskiego. Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. www.ojh.edu.pl 2010/11 I ETAP 2010/11 I Olimpiadę Języka Hiszpańskiego rozpoczął Etap Szkolny, który odbył się w całej Polsce 17 grudnia 2010 roku. Dyrektorzy szkół, których uczniowie chcieli spróbować swych sił w Olimpiadzie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III Kryteria oceniania opracowane przez zespół przedmiotowy XI LO w Krakowie CELE EDUKACYJNE:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą KONKURS WIEDZY O MEDIACH zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 65 im. Orląt Lwowskich w Poznaniu

Gimnazjum nr 65 im. Orląt Lwowskich w Poznaniu Gimnazjum nr 65 im. Orląt Lwowskich w Poznaniu DYREKTORZY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH NAUCZYCIELE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO Gimnazjum nr 65 im. Orląt Lwowskich w Poznaniu pragnie zaprosić młodzież gimnazjalną do udziału

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń:

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń: Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla uczniów Technikum Zawodowego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Podstawa prawna: *Rozporządzenie z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy z późn.

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli I Liceum Ogólnokształcące 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI NA CO ZWRACAMY UWAGĘ OCENIAJĄC : 1.UMIEJĘTNOŚĆ WYPOWIEDZI USTNEJ:

JĘZYK ANGIELSKI NA CO ZWRACAMY UWAGĘ OCENIAJĄC : 1.UMIEJĘTNOŚĆ WYPOWIEDZI USTNEJ: JĘZYK ANGIELSKI NA CO ZWRACAMY UWAGĘ OCENIAJĄC : 1.UMIEJĘTNOŚĆ WYPOWIEDZI USTNEJ: zgodność z tematem wkład pracy, przygotowanie poprawność gramatyczna wymowa - poprawność fonetyczna zasób słownictwa i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z Zasadami

Bardziej szczegółowo

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK).

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK). Regulamin konkursu Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2014/2015 1 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK HISZPAŃSKI II. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KALISZU

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK HISZPAŃSKI II. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KALISZU WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK HISZPAŃSKI II. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KALISZU NAUCZYCIEL: IRENA ŁUKASIK-BERUS Zdobywane umiejętności i uzyskane wiadomości będę podlegały sprawdzeniu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V-VI

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V-VI ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V-VI Mgr Ewelina Duplaga 1 CELE: Celem oceniania wiedzy i umiejętności z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO. Postanowienia ogólne. Podstawa prawna. Finansowanie. Rozdział I. Olimpiada i jej organizator

REGULAMIN OLIMPIADY JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO. Postanowienia ogólne. Podstawa prawna. Finansowanie. Rozdział I. Olimpiada i jej organizator REGULAMIN OLIMPIADY JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO Postanowienia ogólne Podstawa prawna Olimpiada Języka Łacińskiego (w dalszych postanowieniach zwana Olimpiadą) działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - ocenianie na lekcjach języka niemieckiego w LO Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie

Przedmiotowy system oceniania - ocenianie na lekcjach języka niemieckiego w LO Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie Przedmiotowy system oceniania - ocenianie na lekcjach języka niemieckiego w LO Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie I. Na ocenę semestralną / końcoworoczną składają się oceny z krótkich odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 I. PODSTAWA PRAWNA KONKURSU Świętokrzyski Kurator Oświaty,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2015.AP Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 1. 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Szkoły.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 1. 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Szkoły. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 1 I. ZASADY OGÓLNE 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Szkoły. 2. Nauczanie języka obcego w Gimnazjum nr 1 odbywa się zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (OJH)

REGULAMIN OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (OJH) REGULAMIN OLIMPIADY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (OJH) Informacje wstępne 1. Preambuła: Olimpiada Języka Hiszpańskiego jest inicjatywą, której autorzy pragną wspierać szeroko pojętą pracę z uczniem zdolnym oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH POSTANOWIENIA OGÓLNE: Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego jest zbiorem szczegółowych zasad dotyczących

Bardziej szczegółowo

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp.

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Gimnazjum nr 47 Kraków, rok szkolny 2015/2016 I Ocenianie bieżące: METODY I FORMY OCENIANIA: 1. Odpowiedź ustna: a. Obejmuje materiał z trzech ostatnich

Bardziej szczegółowo

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I Gminnego Konkursu Informatycznego. oraz. XI Szkolnego Konkursu Informatycznego. dla szkół podstawowych i gimnazjum

REGULAMIN. I Gminnego Konkursu Informatycznego. oraz. XI Szkolnego Konkursu Informatycznego. dla szkół podstawowych i gimnazjum REGULAMIN I Gminnego Konkursu Informatycznego oraz XI Szkolnego Konkursu Informatycznego dla szkół podstawowych i gimnazjum Informacje wstępne 1. Organizatorem Konkursu jest Publiczne Gimnazjum im. Św.

Bardziej szczegółowo

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursów? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OCENIANIE Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z minimum 3 (przy 1 godzinie tygodniowo) lub 5 (przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka rosyjskiego Opracowała Barbara Piątkowska

Kryteria oceniania z języka rosyjskiego Opracowała Barbara Piątkowska Kryteria oceniania z języka rosyjskiego Opracowała Barbara Piątkowska Uczeń jest oceniany w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych: mówienia, pisania, czytania, słuchania. Uwzględnia się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV - VI. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV - VI. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV - VI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie Rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO

REGULAMIN VII KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO REGULAMIN VII KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO I. ORGANIZATOR Organizatorem konkursu jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIV EDYCJI KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI rok szkolny 2014/2015

REGULAMIN XIV EDYCJI KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI rok szkolny 2014/2015 REGULAMIN XIV EDYCJI KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI rok szkolny 2014/2015 I. ORGANIZATORZY 1. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (wielkopolskie) 2. Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Gimnazjum Dwujęzyczne w Głogowie Młp. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego I.Wymagania edukacyjne - treści i umiejętności podlegające ocenie. Uczeń otrzymuje ocenę celującą jeśli: - spełnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI dla absolwentów klas dwujęzycznych Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 Zadanie 1. 1.1. C 1.2. A 1.3. B 1.4. C Zadanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III: Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności PRACUJ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 Wymagania konieczne* : - zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, - reaguje na proste komunikaty

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GRUP DSD II W KLASACH I III

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GRUP DSD II W KLASACH I III ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA PSZCZEGÓLNE CENY SZKLNE Z JĘZYKA NEMECKEG DLA GRUP DSD W KLASACH cena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS DRUGICH W GIMNAZJUM IM. RADY EUROPY W KOSTRZYNIE NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH 2 I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2014/2015

w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW POWIATU KŁODZKIEGO w roku szkolnym 2014/2015 A. UWAGI OGÓLNE 1. Organizatorami Konkursu są nauczyciele języków obcych z Nowej Rudy, wchodzący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami); Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na

Wymagania edukacyjne. Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na Wymagania edukacyjne Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie metody nauczania Nuovo Progetto Italiano 1 wydawnictwa EDILINGUA Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność. I Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego w Publicznym Liceum Ogólnokształcących nr VI im. Generała L. Okulickiego "Niedźwiadka" w Opolu I. Przedmiotowy System oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Płock, listopad 2010r. SZANOWNI NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO i JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Płock, listopad 2010r. SZANOWNI NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO i JĘZYKA NIEMIECKIEGO Płock, listopad 2010r. SZANOWNI NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO i JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza serdecznie zaprasza uczniów Państwa Szkoły do udziału w: a)

Bardziej szczegółowo

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi Gastronomik Serdecznie zaprasza do udziału w IV EDYCJI KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Rok szkolny 2013/2014 Tematyka wiodąca

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół n7 w Tychach. nauczyciel: Wioletta Gałka. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI ( ZSZ klasy I,II,III)

Zespół Szkół n7 w Tychach. nauczyciel: Wioletta Gałka. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI ( ZSZ klasy I,II,III) Zespół Szkół n7 w Tychach nauczyciel: Wioletta Gałka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI ( ZSZ klasy I,II,III) SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. 1.Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania. z języka angielskiego obowiązujące w SP im. Marii Konopnickiej. w Rogowie Sobóckim

Przedmiotowe Zasady Oceniania. z języka angielskiego obowiązujące w SP im. Marii Konopnickiej. w Rogowie Sobóckim Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego obowiązujące w SP im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim Rok szkolny 2015/16; Klasy: IV, V, VI I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKI System oceniania powinien być odzwierciedleniem wiedzy ucznia, efektów jego pracy w powiązaniu z zadaniami stawianymi przez nauczyciela. I ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN XII MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 1 REGULAMIN XII MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 I. ORGANIZATORZY - Szkoła Języków Obcych Prymus Linguist z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne JĘZYK FRANCUSKI- klasy I-III gimnazjum

Wymagania edukacyjne JĘZYK FRANCUSKI- klasy I-III gimnazjum Wymagania edukacyjne JĘZYK FRANCUSKI- klasy I-III gimnazjum PODSTAWOWE ZASADY OCENIANIA 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. Umiejętności uczniów podlegające sprawdzaniu i ocenianiu Podstawą PrzedmiotowychZasad Oceniania z Języka Niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych. j. angielski, j. niemiecki j. francuski, j. rosyjski, j.hiszpański, j.włoski

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych. j. angielski, j. niemiecki j. francuski, j. rosyjski, j.hiszpański, j.włoski Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych j. angielski, j. niemiecki j. francuski, j. rosyjski, j.hiszpański, j.włoski Załącznik do OW z dnia 3 września

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XV EDYCJI KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN XV EDYCJI KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN XV EDYCJI KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI rok szkolny 2015/2016 I. ORGANIZATORZY 1. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (wielkopolskie) 2. Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

I KNOW IT & I LOVE IT

I KNOW IT & I LOVE IT II KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO I KNOW IT & I LOVE IT DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW GMINY ANDRYCHÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Cele konkursu - doskonalenie znajomości języka angielskiego, - motywowanie uczniów do

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. KLASA I W klasach I na ocenę celującą uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKÓW OBCYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU RZESZOWSKIEGO w roku szkolnym 2014/2015

REGULAMIN XII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKÓW OBCYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU RZESZOWSKIEGO w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN XII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKÓW OBCYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU RZESZOWSKIEGO w roku szkolnym 2014/2015 opracowany przez Grupę Samokształceniową Nauczycieli Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

Anna Zalewska Rudo Inessa Czerwińska Kryteria oceniania z języka rosyjskiego dla Gimnazjum nr 54 Klasy 1b, 2b, 3a,3b Rok szk. 2015/2016 Wymagania

Anna Zalewska Rudo Inessa Czerwińska Kryteria oceniania z języka rosyjskiego dla Gimnazjum nr 54 Klasy 1b, 2b, 3a,3b Rok szk. 2015/2016 Wymagania Anna Zalewska Rudo Inessa Czerwińska Kryteria oceniania z języka rosyjskiego dla Gimnazjum nr 54 Klasy 1b, 2b, 3a,3b Rok szk. 2015/2016 Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych stopni określa ogólnie

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klas IV-VI 3 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE Wstęp Wiadomości podlegające ocenie zawarte są w planie wynikowym lub rozkładzie materiału

Bardziej szczegółowo

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania I. Oceniane formy aktywności - odpowiedzi ustne (opowiadania, dialogi, scenki) - prace pisemne (testy, sprawdziany) - aktywność - projekty prace zespołowe lub indywidualne - zadania domowe - zeszyt ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej 1. ZASADY OGÓLNE: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej został opracowany

Bardziej szczegółowo

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 KIELCE rok szkolny 2013/2014 I. PODSTAWA PRAWNA KONKURSÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASA I III

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASA I III KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASA I III STOPIEŃ CELUJĄCY Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielniej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE. PODSTAWOWEJ STO w Ciechanowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE. PODSTAWOWEJ STO w Ciechanowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE I. Kontrakt z uczniami: PODSTAWOWEJ STO w Ciechanowie 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VIII Łódzkiego Konkursu Języka Włoskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. pod patronatem:

REGULAMIN VIII Łódzkiego Konkursu Języka Włoskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. pod patronatem: REGULAMIN VIII Łódzkiego Konkursu Języka Włoskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod patronatem: I. ORGANIZATOR Organizatorem konkursu jest Zakład Italianistyki Katedry Filologii Romańskiej UŁ.

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Białej Podlaskiej.

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Białej Podlaskiej. A niechaj narodowie wżdy postronni znają, Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają! / M. Rej / REGULAMIN KONKURSU I. ORGANIZATOR KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W BUKOWIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W BUKOWIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. Umiejętności uczniów podlegające sprawdzaniu i ocenianiu Podstawą Przedmiotowych Zasad Oceniania z Języka Niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Język polski: wymagania edukacyjne

Język polski: wymagania edukacyjne Język polski: wymagania edukacyjne 1. Wypowiedzi ustne. Ocenie podlegają: - zgodność z tematem, poprawność merytoryczna, - zachowanie odpowiedniej kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie),

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w planie metodycznym nauczyciela. Wykaz umiejętności podany jest do wiadomości uczniów na bieżąco

Bardziej szczegółowo

I KNOW IT & I LOVE IT

I KNOW IT & I LOVE IT GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO I KNOW IT & I LOVE IT DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH GMINY ANDRYCHÓW 2014/2015 Cele konkursu - Doskonalenie znajomości języka angielskiego - Motywowanie uczniów do nauki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach I. Zasady ogólne Przedmiotowy system nauczania ma na celu: 1) Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

W kalejdoskopie pamięci Polska i Polacy w latach 1939-1989. W kraju czy poza krajem? Dylematy Polaków

W kalejdoskopie pamięci Polska i Polacy w latach 1939-1989. W kraju czy poza krajem? Dylematy Polaków Regulamin ogólnopolskiego konkursu historycznego organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej w roku szkolnym 2011/2012 W kalejdoskopie pamięci Polska i Polacy w latach 1939-1989. W kraju czy poza krajem?

Bardziej szczegółowo

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi Gastronomik Serdecznie zaprasza do udziału w II EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Rok szkolny 2011/2012 Tematyka

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie uczniów do egzaminu GCSE z języka polskiego (lato 2014) Paulina Zaleśny

Przygotowanie uczniów do egzaminu GCSE z języka polskiego (lato 2014) Paulina Zaleśny Przygotowanie uczniów do egzaminu GCSE z języka polskiego (lato 2014) Paulina Zaleśny Po co... uczymy się języka polskiego za granicą uczymy języka polskiego za granicą 22:11 2 Po co uczymy się j. polskiego?

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W GIMNAZJUM NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SULECHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W GIMNAZJUM NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SULECHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W GIMNAZJUM NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SULECHOWIE Podstawą prawną do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania były następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Regionalnego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Regionalnego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin Regionalnego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem Regionalnego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej (zwanego dalej Konkursem) jest Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich

REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich I. Postanowienia ogólne. 1. Turniej jest organizowany w oparciu o rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Założenia ogólne PZO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w GIMNAZJUM 24 oceny odpowiadające poszczególnym poziomom oraz wymagania na poszczególne oceny, sposoby oceniania i techniki kontroli,

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ciemnem. Podręcznik Steps Forward 1 - klasa IV

Zasady oceniania z języka angielskiego. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ciemnem. Podręcznik Steps Forward 1 - klasa IV Zasady oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ciemnem Podręcznik Steps Forward 1 - klasa IV Podręcznik Steps in English 2 i 3 - klasa V i VI Obszary aktywności podlegające ocenie:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum 1. Odpowiedzi ustne Uczeń na każdą lekcję powinien mieć opanowane wiadomości i umiejętności obejmujące treści

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM Cele oceniania w przedmiocie: diagnozowanie umiejętności ucznia, dostarczanie informacji o wynikach nauczania rodzicom, motywowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6 klasy - Ocena Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy IV - VI Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI :

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI : Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI : Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa uczniów szkół gimnazjalnych w Wojewódzkim Konkursie

Bardziej szczegółowo

IV Międzyszkolnym Konkursie Języków Obcych dla uczniów klas VI szkół podstawowych MŁODY POLIGLOTA 2015

IV Międzyszkolnym Konkursie Języków Obcych dla uczniów klas VI szkół podstawowych MŁODY POLIGLOTA 2015 Warszawa, dn. 09.03.2015r. Szanowna Pani Dyrektor / Szanowny Pan Dyrektor, Nauczyciele języków obcych, Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej Didasko w Warszawie serdecznie zaprasza uczniów klas szóstych szkół

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO I. KONTROLI PODLEGAJĄ ZARÓWNO SPRA2WNOŚCI PRODUKTYWNE (MÓWIENIE I PISANIE), JAK I RECEPTYWNE (ROZUMIENIE I PISANIE TEKSTU CZYTANEGO I SŁUCHANEGO). 1a. Mówienie. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I III GIMNAZJUM NR 3 W ŁOWICZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I III GIMNAZJUM NR 3 W ŁOWICZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I III GIMNAZJUM NR 3 W ŁOWICZU Rok szkolny 2013/2014 Nauczanie języka polskiego w Gimnazjum nr 3 w Łowiczu odbywa się według programu wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania są zgodne z zasadami wpisanymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania ( WSO)

Wymagania są zgodne z zasadami wpisanymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania ( WSO) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MILANOWIE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z

Bardziej szczegółowo

Szkoła języka hiszpańskiego

Szkoła języka hiszpańskiego DYREKTORZY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ NAUCZYCIELE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie pragnie zaprosić gimnazjalistów oraz licealistów do

Bardziej szczegółowo