Polskiej Akademii Nauk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskiej Akademii Nauk"

Transkrypt

1 SZKOŁA LETNIA 2009 STUDIA PODYPLOMOWE RACHUNKOWOŚĆ CEL I CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy wymaganej od pracowników podejmujących lub piastujących kierownicze funkcje w przedsiębiorstwie, a takŝe przygotowanie do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych podmiotu gospodarczego lub usługowego oraz prowadzenia ksiąg dla innych podmiotów gospodarczych (biuro rachunkowe). Wiedza zdobyta na podyplomowych studiach rachunkowości jest równieŝ przydatna, a często wręcz niezbędna, dla menedŝera zarządzającego firmą lub dla ekonomisty dokonującego analizy i oceny działalności organizacji przemysłowych. ADRESACI STUDIÓW Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk ul. Pałac Staszica Nowy Świat 72, Warszawa Studia adresowane są do osób, które pragną poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów i rachunkowości. Odnosi się to zwłaszcza do menedŝerów, finansistów, osób pragnących samodzielnie prowadzić księgi rachunkowe, pracowników działów księgowych i kontrolnych, pracowników banków i administracji publicznej, a takŝe osób pragnących zmienić swoje kwalifikacje. Studia podyplomowe to nie tylko podwyŝszenie kwalifikacji i pogłębienie wiedzy zawodowej, ale takŝe są podstawą do ubiegania się o uzyskanie certyfikatu księgowego uprawniającego od usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych stosownie do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2002 r. nr 120, poz oraz z 2003 r. nr 210, poz. 2044). Ukończenie podyplomowych studiów rachunkowości prowadzonych przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk daje podstawę do ubiegania się o certyfikat księgowy, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez konieczności zdawania egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Finansów. 1

2 WZÓR CERTYFIKATU KSIĘGOWEGO STWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE NIEZBĘDNE DO USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH W Z Ó R RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW CERTYFIKAT KSIĘGOWY Nr.../... Na podstawie 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 120, poz z późn. zm.) zaświadcza się, Ŝe Pan(i)... ur.... w... jest uprawniony(a) do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Minister Finansów Warszawa, data Pieczęć okrągła 2

3 WZÓR CERTYFIKATU KSIĘGOWEGO STWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE NIEZBĘDNE DO USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, UZNANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI O ZASADACH UZNAWANIA NABYTYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA ZAWODÓW REGULOWNYCH W Z Ó R RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW CERTYFIKAT KSIĘGOWY Nr.../... Na podstawie 3 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 120, poz z późn. zm.) zaświadcza się, Ŝe Pan(i)... ur.... w... jest uprawniony(a) do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Minister Finansów Warszawa, data Pieczęć okrągła 3

4 PROGRAM NAUCZANIA Podyplomowe studia rachunkowości 140 godz. zajęć dydaktycznych) Rachunkowość zarządcza wykład 20 Rachunkowość zarządcza ćwiczenia 20 Polityka bilansowa wykład 15 Sprawozdawczość finansowa wykład 20 Sprawozdawczość finansowa ćwiczenia 20 Analiza finansowa konwersatorium 30 Rachunkowość międzynarodowa wykład 15 1) Rachunkowość zarządcza a) Rola rachunkowości zarządczej w podejmowaniu decyzji b) Pomiar kosztów i korzyści w rachunkowości zarządczej c) Decyzje krótkookresowe w oparciu o analizę relacji koszty rozmiary produkcji zysk oraz koncepcję marŝy na pokrycie, kalkulacja progu rentowności, analiza wraŝliwości na zmiany przychodów i rozchodów, marŝa bezpieczeństwa, koncepcja rachunku wielostopniowego i marŝy segmentowej, decyzje przy istnieniu czynników ograniczających, decyzje cenowe dla zamówień specjalnych d) Decentralizacja zarządzania, ośrodki odpowiedzialności, mierniki oceny efektywności działania ośrodków odpowiedzialności e) Planowanie i budŝetowanie oraz ocena wykonania budŝetów Planowanie i kontrola w zarządzaniu Znaczenie wewnętrznych sprawozdań informujących o wykonaniu zamierzeń i odchyleniach pomiędzy wielkościami planowanymi a badanymi BudŜet główny (wiodący), jego elementy i sposób przygotowania, budŝet operacyjny i budŝet finansowy Sprawozdania z wykonania budŝetów f) Rachunek efektywności decyzji długookresowych Rodzaje inwestycji BudŜetowanie kapitałowe Metody oceny efektywności decyzji inwestycyjnych Ryzyko związane z podejmowaniem decyzji długookresowych Odchylenia kosztów faktycznych od kosztów standardowych wytworzenia w zakresie kosztów materiałów bezpośrednich, płac bezpośrednich i kosztów pośrednich Przyczyny odchyleń kosztów bezpośrednich oraz pośrednich kosztów stałych i zmiennych Struktura odchyleń cząstkowych składających się na odchylenie zysku operacyjnego g) Nowoczesne systemy pomiaru i oceny dokonań w przedsiębiorstwie, stosowanie systemów zarządzania wykorzystujących niefinansowe mierniki pomiaru osiągnięć, zrównowaŝona karta osiągnięć (Balanced Scorecard) 2) Rachunkowość finansowa a) Wycena bieŝąca i bilansowa poszczególnych składników aktywów i pasywów Przy załoŝeniu kontynuacji działania W warunkach utraty kontynuacji działania WyraŜonych w walutach obcych b) Ujęcie w rachunkowości składników aktywów obrotowych Środków pienięŝnych Ekwiwalentów środków pienięŝnych 4

5 Weksli i czeków obcych Nabytych w celu odsprzedaŝy papierów wartościowych NaleŜności Rzeczowych aktywów obrotowych (wycena i prezentacja po koszcie historycznym) c) Ujęcie w rachunkowości rzeczowych aktywów trwałych Klasyfikacja i pomiar wartości początkowej Amortyzacja środków trwałych Alternatywne metody amortyzacji Nakłady na remonty i konserwacje Przeszacowanie wartości środków trwałych Kapitalizacja odsetek Operacje leasingowe Inwestycje w nieruchomości d) Ujęcie w rachunkowości niematerialnych aktywów trwałych Rodzaje tych aktywów Pojęcie wartości firmy (goodwill) Koszty badań i rozwoju Koszty nabycia praw majątkowych Patenty, koncesje, licencje Oprogramowanie komputerów i podobne wartości Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych Inwestycje w prawa majątkowe e) Finansowe aktywa trwałe f) Kryteria klasyfikacji papierów wartościowych do długoterminowych bądź krótkoterminowych aktywów finansowych g) Ujęcie w rachunkowości operacji papierami wartościowymi, obrotu nieruchomościami, obrotu wierzytelnościami h) Kapitały (fundusze) podstawowe w jednostkach róŝnego typu: spółki handlowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne, kapitały zapasowe i rezerwowe, kapitał z aktualizacji wyceny, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, inne fundusze specjalne i) Krótkoterminowe i długoterminowe naleŝności i zobowiązania j) Rezerwy na zobowiązania k) Ujęcie przychodów i kosztów Uznanie przychodów Przychody ze sprzedaŝy produktów, towarów i usług Koszt sprzedanych produktów, towarów i usług Przychodny i koszty finansowe Pozostałe przychody i koszty operacyjne Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów Obroty wewnętrzne i koszt obrotów wewnętrznych Pozycje nadzwyczajne kryteria ich klasyfikacji Ustalanie wyniku finansowego brutto i neto Podział wyniku finansowego Ustalanie wyniku finansowego z punktu widzenia zasad rachunkowości i dochodu dla potrzeb podatkowych l) Szczególne problemy w rachunkowości, zdarzenia warunkowe, zdarzenia występujące po dacie bilansu m) Długoterminowe umowy o usługi, w tym o roboty budowlane n) Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach Rozpoczęcie działalności Przekształcenie 5

6 Połączenie Przejęcie Postępowanie naprawcze Likwidacja Upadłość Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych o) Szczególne zasady rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej 3) Sprawozdawczość finansowa a) Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych Rodzaje sprawozdań, ich przeznaczenie i wykorzystywanie dla potrzeb zarządzania jednostką i potrzeb zewnętrznych Funkcje sprawozdań finansowych Normy (standardy) jakości sprawozdań finansowych b) Roczne sprawozdanie finansowe i jego składniki Bilans Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pienięŝnych Informacja dodatkowa Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym c) Sprawozdanie jednostki z działalności d) Tryb i terminy: sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych 4) Analiza finansowa a) Cele i metody analizy majątkowej, finansowej oraz rentowności jednostki Funkcje analizy finansowej Metody analizy finansowej i ich dobór Kryteria miary i mierniki analizy finansowej i ich dobór Modelowe rozwiązania analizy finansowej i kierunki ich ewolucji b) Wskaźniki wstępnej oceny sytuacji jednostki na podstawie sprawozdania finansowego c) Wskaźniki dynamiki i wskaźniki struktury składników majątkowych i źródeł ich finansowania d) Przygotowanie sprawozdań finansowych do dokonania analizy Grupowanie pozycji Doprowadzenie do porównywalności sprawozdań dotyczących róŝnych okresów i sporządzonych według odmiennych zasad Eliminacja pozycji dotyczącej operacji wewnętrznych Uwzględnienie inflacji e) Wskaźniki oceniające wykorzystywanie majątku i kapitałów f) Wskaźniki oceniające rentowność (w tym równieŝ wyniki finansowe) g) Wskaźniki płynności, wskaźniki cash flow h) Wskaźniki rynku kapitałowego 5) Prowadzenie ksiąg rachunkowych a) Zasady ogólne Podmioty Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Odpowiedzialność karna b) Dowody księgowe c) Księgi rachunkowe Funkcje Formy Zapisy w porządku chronologicznym i systematycznym Księgi główne i pomocnicze 6

7 Zestawienie obrotów i sald d) Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych e) Inwentaryzacja Pojęcie Zakres Tryb przeprowadzania Rozliczanie róŝnic inwentaryzacyjnych f) Dokumentacja w zakresie stosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości g) Ochrona i przechowywanie dokumentacji h) Stosowanie techniki komputerowej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych ZAKRES ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH EGZAMINEM SPRAWDZAJĄCYM KWALIFIKACJE OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH I. Rachunkowość 1. Teoria rachunkowości, jej koncepcje, zasady i normy: 1) teoretyczne podstawy rachunkowości: 2) podstawowe pojęcia rachunkowości: 3) podstawowe cechy jakościowe rachunkowości: 4) podstawowe zasady rachunkowości: 5) zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości oraz prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym i ich interpretacji, 6) normy prowadzenia rachunkowości: normy prawne, uznane normy zawodowe, metody rachunkowości i ich stosowanie, 7) zagadnienia organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej. 1)zasady ogólne: 2) dowody księgowe (sprawdzanie i kwalifikowanie do ujęcia w księgach rachunkowych), 3) księgi rachunkowe: 4) otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych, 5) inwentaryzacja: 6) dokumentacja w zakresie stosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości, 7) ochrona i przechowywanie dokumentacji, 8) stosowanie techniki komputerowej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. 1) ujęcie w rachunkowości składników aktywów obrotowych: 2) ujęcie w rachunkowości rzeczowych aktywów trwałych: 3) ujęcie w rachunkowości niematerialnych aktywów trwałych: 4) finansowe aktywa trwałe, 5) kryteria klasyfikacji papierów wartościowych do długoterminowych bądź krótkoterminowych aktywów finansowych, 6) ujęcie w rachunkowości operacji papierami wartościowymi, obrotu nieruchomościami, obrotu wierzytelnościami, 7) kapitały (fundusze) podstawowe w jednostkach róŝnego typu (spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe i inne), kapitały zapasowe i rezerwowe, kapitał z aktualizacji wyceny, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, inne fundusze specjalne, 8) krótkoterminowe i długoterminowe naleŝności i zobowiązania, 9) rezerwy na zobowiązania, 10) ujęcie przychodów i kosztów: 11) szczególne problemy w rachunkowości, zdarzenia warunkowe, zdarzenia występujące po dacie bilansu, 12) długoterminowe umowy o usługi, w tym o roboty budowlane, 13) rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach: rozpoczęcie działalności, przekształcenie, połączenie, przejęcie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość, prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, 7

8 14) szczególne zasady rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, uproszczenia. 1) ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych, 2) roczne sprawozdanie finansowe i jego składniki: 3) sprawozdanie z działalności jednostki, 4) tryb i terminy: sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych. 1) istota, przedmiot, rodzaje i metody kalkulacji kosztów, 2) koszty i ich klasyfikacja z punktu widzenia wyceny składników majątkowych i pomiaru zysku, 3) klasyfikacja kosztów dla potrzeb podejmowania decyzji i planowania (funkcje i zmienność kosztów), 4) zasady ewidencji kosztów (w szczególności według rodzajów, według miejsc powstawania itp.). II. Wybrane zagadnienia z niektórych dziedzin prawa 1. Elementy prawa pracy: stosunek pracy i związane z nim obowiązki pracodawcy i pracownika 2. Elementy prawa cywilnego: 1) przepisy ogólne prawa cywilnego: 2) własność i inne prawa rzeczowe, 3) zobowiązania. 3. Elementy postępowania podatkowego: 4. Elementy prawa działalności gospodarczej: 1) podstawowe pojęcia prawa handlowego, 2) powstawanie, funkcjonowanie i likwidacja: 3) prawo układowe i upadłościowe, 4) prawo działalności gospodarczej. 5. Instrumenty finansowe: 1) papiery wartościowe: 2) instrumenty pochodne. 6. Współpraca jednostki z bankiem: 1) rachunki bankowe, 2) operacje rozliczeniowe przeprowadzane za pośrednictwem banku, 3) lokaty terminowe, 4) kredytowanie działalności podmiotu, 5) usługi leasingowe, 6) gwarancje bankowe. 7. Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł III. Zobowiązania podatkowe, opłaty i zobowiązania o charakterze podatkowym 1. System podatkowy i wykonywanie zobowiązań podatkowych: 1) pobierane aktualnie podatki i niepodatkowe naleŝności budŝetowe stanowiące dochody budŝetu państwa i budŝetu gminy, 2) zasady wykonywania zobowiązań podatkowych i przepisy wykonawcze, 3) kontrola podatkowa, egzekucja zaległości podatkowych, 4) podstawowe pojęcia z zakresu systemu podatkowego. 2. Podatki pośrednie: 1) podatek od towarów i usług: zakres stosowania, ustalanie podstawy wymiaru, dokumentowanie, rozliczanie, deklaracje podatkowe, 2) akcyza: zakres stosowania, ustalania podstawy wymiaru, dokumentowania, rozliczanie, deklaracje podatkowe. 3. Podatki bezpośrednie: 1) podatek dochodowy od osób prawnych: 2) podatek dochodowy od osób fizycznych: 4. Podatki stanowiące dochód budŝetów gmin (podatki lokalne) i opłata skarbowa: 8

9 1) przedmiot opodatkowania podatkami lokalnymi i przedmiot opłaty skarbowej, 2) zakres stosowania opłaty skarbowej, 3) zasady ustalania podstawy wymiaru podatków lokalnych i opłaty skarbowej, 4) pobór i rozliczanie podatków lokalnych i opłaty skarbowej. 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 6. Organizacja organów podatkowych oraz procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających 7. Postępowanie egzekucyjne 8. Prawo karne skarbowe: 1) materialne prawo karne skarbowe, 2) postępowanie karne skarbowe. 9. System ubezpieczeń społecznych: 1) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, 2) zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru, 3) zasady, tryb i terminy: 4) zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek, 5) zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. 10. Cło i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami z zagranicą: WYKŁADOWCY Zajęcia w ramach podyplomowych studiów w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN prowadzone są zarówno przez wybitnych nauczycieli akademickich z udokumentowanym dorobkiem praktycznym jak i przez ekspertów z doświadczeniem dydaktycznym. Dr Leszek Borowiec, dr Anna Kuczyńska Cesarz, dr Renata Biadacz, dr Tadeusz Cesarz, mgr Anna Szumska, mgr Joanna Antczak, mgr Rafał Cieślik. ORGANIZACJA ZAJĘĆ Studia Podyplomowe Rachunkowości trwają jeden lub dwa semestry w systemie zaocznym. W tym systemie zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele zgodnie z podanymi harmonogramami zajęć. Organizację roku akademickiego wraz z harmonogramami zajęć podaje się do wiadomości najpóźniej w dniu inauguracji studiów podyplomowych. Po uroczystej inauguracji słuchacze otrzymują harmonogramy zajęć a następnie rozpoczynają się pierwsze zajęcia. TERMINY ZJAZDÓW: Szkoła letnia czerwiec 2009 r. 4 5 lipiec 2009 r lipiec 2009 r lipiec 2009 r lipiec 2009r sierpień 2009 r sierpień 2009 r sierpień 2009 r. 05 wrzesień 2009 r. Egzamin 9

10 SPOSÓB UKOŃCZENIA STUDIÓW Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Rachunkowości zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyŝszym. Ponadto absolwent otrzymuje dyplomy ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim i angielskim wraz z oceną uzyskaną na egzaminie dyplomowym. ZASADY REKRUTACJI W celu dokonania zgłoszenia na studia podyplomowe naleŝy w terminie do 12 czerwca 2009 r. przesłać pocztą lub faksem kartę zgłoszenia. W przypadku przesłania karty faxem oryginał karty naleŝy niezwłocznie przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z pozostałymi dokumentami. fax nr Następnie, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów naleŝy złoŝyć pozostałe wymagane dokumenty: 3 zdjęcia dyplomowe (4,5 x 6,5 cm, podpisane imieniem i nazwiskiem), kopię dowodu osobistego, dyplom ukończenia studiów wyŝszych (oryginał, odpis lub kopia poświadczona notarialnie). TERMINY REKRUTACJI Szkoła Letnia 2009 r. do 12 czerwca 2009 r OPŁATY Opłata wpisowa w wysokości 300 zł jest opłatą jednorazową za cały okres studiów. CZESNE Czesne naleŝy wpłacać w terminach i kwotach wynikających z dokonanego wyboru sposobu płatności. Czesne naleŝy wpłacać w terminach i kwotach wynikających z dokonanego wyboru sposobu płatności na konto bankowe INE PAN: Bank Millennium S.A Tabela 1. Studia jednosemestralne EDYCJA IV Płatność jednorazowa Płatność semestralna Płatność miesięczna Czesne 4200 zł Nie dotyczy 5 x 1050 zł Wpisowe 300 zł Poprawka za egzamin końcowy 400 zł KONTAKT Kierownik Studiów Podyplomowych: Dr inŝ. Krzysztof Adamiec Tel Dziekanat Studiów Podyplomowych mgr Monika Deptuła tel/fax :

Polskiej Akademii Nauk

Polskiej Akademii Nauk Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa STUDIA PODYPLOMOWE RACHUNKOWOŚĆ CEL I CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem podyplomowych studiów z zakresu

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 61712 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 17 Listopad - 3 Marzec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE INSTYTUT Ekonomiczny STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI Rodzaj studiów: doskonalące Liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa

Rachunkowość budżetowa Rachunkowość budżetowa WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość budżetowa - studia w WSB we Wrocławiu - III edycja Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu. Jednakże rachunkowość

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE INSTYTUT Ekonomiczny STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALNOŚĆ: KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI Rodzaj

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301)

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1143 Cena netto 1 701,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 18 lipca 2002r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 18 lipca 2002r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 lipca 2002r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z dnia 29 lipca 2002r., Nr 120, poz. 1022, Dz. U. z dnia 11 grudnia 2003r.,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Księgowość i płace w małej firmie

Księgowość i płace w małej firmie Księgowość i płace w małej firmie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,księgowość i płace w małej firmie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja III. UWAGA!!! Pierwsze zajęcia odbęda się

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 8 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ... 11 1.1. Podstawa prawna rachunkowości w Polsce... 11 1.2. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości... 12 1.3. Istota

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość od podstaw

Rachunkowość od podstaw Rachunkowość od podstaw WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość od podstaw - studia na WSB w Szczecinie Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Anna Zysnarska RachunkowoϾ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej stan prawny na dzieñ 31 sierpnia 2016 r. ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2016 Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o rachunkowości

Komentarz do ustawy o rachunkowości Roman Seredyński Katarzyna Szaruga Komentarz do ustawy o rachunkowości Wydanie IV, marzec 2016 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2016 Wykaz skrótów.....................................

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione)

Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione) Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione) Autorzy: Piotr Szczypa (red.) W książce tej autorzy przedstawili w jak najprostrzy sposób podstawowe zagadnienia rachunkowości finansowej.rachunkowość

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o rachunkowości

Komentarz do ustawy o rachunkowości Roman Seredyński Katarzyna Szaruga Komentarz do ustawy o rachunkowości Wydanie V, czerwiec 2017 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017 Spis treści Wykaz skrótów.....................................

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej 1.Rachunkowość finansowa w systemie informacji ekonomicznej (Zbigniew Messnei) 1.1.Pojęcie i istota systemu informacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 680510 Temat: Kurs: Doradca podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego 16 Kwiecień - 3 Lipiec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia: 680510 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt

Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt Odbiorcy studiów: Studia przeznaczone są dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Szkolenia dla osób pracujących, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z województwa małopolskiego. Kontakt: Business School Biuro Projektu

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści Wstęp Ewa Ostapowicz CZĘŚĆ PIERWSZA. Księgowania w układzie bilansowym Rozdział I. Aktywa trwałe.. Marianna Sobolewska 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Roman Seredyński Katarzyna Szaruga. Komentarz do ustawy o rachunkowości

Roman Seredyński Katarzyna Szaruga. Komentarz do ustawy o rachunkowości Roman Seredyński Katarzyna Szaruga Komentarz do ustawy o rachunkowości ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Wykaz skrótów..................................... 11 Wstęp..........................................15

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona)

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2008 BILANS Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach sporządzony na dzień 31.12.2007r. (wersja uproszczona) ul. Strażacka

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć i podpis)

... (pieczęć i podpis) BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 450 510,05 4 112 673,09 1. W rachunku bieżącym 2 260 510,05 4 112 673,09 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tysiącach złotych)

JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tysiącach złotych) JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Działalność operacyjna Okres 3 miesięcy Okres 3 miesięcy od dnia 01 stycznia od dnia 01 stycznia do dnia 31 marca 2009 do dnia 31 marca 2008 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY Katedra Zarządzania i Logistyki Kierunek: Zarządzanie SYLABUS Nazwa przedmiotu w języku polskim / angielskim RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 11 Plan kont stosowany w książce 13

Wprowadzenie 11 Plan kont stosowany w książce 13 Książka Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki" adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki systemu rachunkowości lub je sobie przypomnieć. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo