Zarzadzenie Nr ~~./2009 Dyrektora Sadu Okregowegow Warszawie. ~ k. ,\ 1 ",.., CA.,{?~) oujv. z dnia Q... ;.\M~ :3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarzadzenie Nr ~~./2009 Dyrektora Sadu Okregowegow Warszawie. ~ k. ,\ 1 ",.., CA.,{?~) oujv. z dnia Q... ;.\M~ :3"

Transkrypt

1 Zarzadzenie Nr ~~./2009 Dyrektora Sadu Okregowegow Warszawie ~ k,\ 1 ",.., CA.,{?~) oujv z dnia Q... ;.\M~ :3 w sprawie wprowadzenia zakladowego planu kont dla Sadu Okregowego w Warszawie I I Na mocy ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci ( t.j, Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694' z pózno zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.UJ' Nr 249, poz z pózno zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowosci oraz planów kont dla budzetu panstwa, budzetów jednostek samorzadu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz z pózno zm.) - zarzadza sie, co nastepuje: I 1 l Wprowadzam do stosowania w Sadzie Okregowym w Warszawie zakladowy plan kont, stanowiacyzalacznik do niniejszego zarzadzenia~ I I I I I 2 Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, z moca obowiazujaca od 1stycznia 2009 r. 3 Traci moc zarzadzenienr 11/2008 Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zakladowego planu kont dla Sadu Okregowego w Warszawie. I I I I.. Sadu DYREKTOR Okregowego_W/~arszawie / /1 C~ JoLanta ChO,Jneta -F""" ~,

2 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE Al. Solidarności 127 ZAKŁADOWY PLAN KONT Z MOCĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD r. Sąd Okręgowy w Warszawie 1

3 PLAN KONT DLA SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 - Majątek trwały Środki trwałe Pozostałe środki trwałe Zbiory biblioteczne Uzbrojenie i sprzęt wojskowy Wartości niematerialne i prawne Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego Inwestycje (środki trwałe w budowie) Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe 101 Kasa 102 Kasa środków pozabudżetowych Rachunki bieżące jednostek budżetowych Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia 136 Rachunki depozytów walutowych Inne rachunki bankowe Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia Rozrachunki z postanowień sądowych 202 Rozrachunki z dostawcami 203 Rozrachunki z odbiorcami Należności z tytułu dochodów budżetowych Rozliczenie dochodów budżetowych Rozliczenie wydatków budżetowych Rozrachunki z budżetami 226 Długoterminowe należności budżetowe Sąd Okręgowy w Warszawie 2

4 229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Pozostałe rozrachunki z pracownikami 235 Rozrachunki z tytułu pożyczek mieszkaniowych 236 Rozrachunki z tytułu ZFŚS Pozostałe rozrachunki 241 Rozrachunki z tytułu depozytów 242 Rozrachunki z tytułu depozytów walutowych 243 Wadia i zabezpieczenia 244 Kaucje i depozyty gwarancyjne 290 Odpisy aktualizujące należności Zespół 3 - Materiały i towary 300 Rozliczenie zakupu Materiały Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Koszty według rodzajów Amortyzacja Zespół 7 - Przychody i koszty ich uzyskania Przychody i koszty finansowe Pozostałe przychody i koszty Pokrycie amortyzacji Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy Fundusz jednostki Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje 840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Fundusze pozabudżetowe Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy Sąd Okręgowy w Warszawie 3

5 2. Konta pozabilansowe 901 Zaległości dochodowe 970 Plan finansowy dochodów budżetowych Plan finansowy wydatków budżetowych 990 VideoTel do wyjaśnienia Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat II. Opis kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego; 2) wartości niematerialnych i prawnych; 3) finansowego majątku trwałego; 4) umorzenia majątku; 5) inwestycji. 1) Konto "Środki trwałe" Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością Sądu Okręgowego w Warszawie, które nie podlegają ujęciu na kontach 013, 014 i 017. a) Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071. b) Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności: 1) przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych; 2) przychody środków trwałych nowo ujawnionych; 3) nieodpłatne przyjęcie środków trwałych; 4) zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek Sąd Okręgowy w Warszawie 4

6 aktualizacji ich wyceny. c) Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności: 1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia lub zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania; 2) ujawnione niedobory środków trwałych; 3) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny. d) Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 umożliwia: 1) ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych; 2) ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe; 3) należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji. Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej. 2) Konto "Pozostałe środki trwałe" Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach 011, 014 i 017, wydanych do używania na potrzeby działalności podstawowej Sądu Okręgowego w Warszawie lub działalności finansowo wyodrębnionej, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072. a) Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności: 1) środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji; 2) nadwyżki środków trwałych w używaniu; 3) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych. b) Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności: 1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia lub zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania oraz zdjęcia z ewidencji syntetycznej; 2) ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu. Sąd Okręgowy w Warszawie 5

7 c) Do konta 013 należy prowadzić szczegółową ewidencję ilościowo-wartościową umożliwiającą ustalenie wartości początkowej i ilości poszczególnych pozostałych środków trwałych oddanych do używania poszczególnym osobom lub komórkom organizacyjnym oraz ewidencję wartościową z podziałem na grupy statystyczne środków trwałych (KŚT). Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej. 3) Konto "Zbiory biblioteczne" Konto 014 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych bibliotek naukowych, fachowych, szkolnych i pedagogicznych. Na stronie Wn konta 014 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej zbiorów bibliotecznych należących do Sądu Okręgowego w Warszawie, z wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się na koncie 072. a) Na stronie Wn konta 014 ujmuje się w szczególności: 1) przychód zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych; 2) nadwyżki zbiorów bibliotecznych. b) Na stronie Ma konta 014 ujmuje się w szczególności: 1) rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania; 2) niedobory zbiorów bibliotecznych. Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen nabycia. Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia się zgodnie z komisyjnym oszacowaniem ich wartości. c) Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 014 umożliwia ustalenie stanu poszczególnych zbiorów bibliotecznych, z dalszym podziałem określonym w odrębnych przepisach. Konto 014 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zbiorów bibliotecznych znajdujących się w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Sąd Okręgowy w Warszawie 6

8 4) Konto "Uzbrojenie i sprzęt wojskowy" Konto 017 służy do ewidencji środków trwałych zaliczanych, na podstawie odrębnych przepisów, do uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Konto działa według zasad analogicznych do konta ) Konto "Wartości niematerialne i prawne" Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych. W Sądzie Okręgowym w Warszawie na koncie 020 ujmuje się licencje na programy komputerowe (oprogramowanie użytkowe) oraz autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne. Koszty dokumentacji i uruchomienia programu komputerowego, poniesione przed jego oddaniem do użytkowania jako warunek jego działania, zwiększają cenę nabycia (programu). Natomiast koszty wdrożenia, jak np. nadzoru szkolenia, instruktażu nawet jeśli szkolenie poprzedziło oddanie programów do używania obciążają koszty bieżące. Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 071 i 072. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 umożliwia należyte obliczanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów lub osób odpowiedzialnych. Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej. 6) Konto "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 401. Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i Sąd Okręgowy w Warszawie 7

9 prawnych. Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do kont 011 i 020. Do kont 011, 020 i 071 można prowadzić wspólną ewidencję szczegółową. Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 7) Konto "Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 400. Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie oraz zdjętych z ewidencji syntetycznej, a także stanowiących niedobór lub szkodę. Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obciążające odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie. Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania. 8) Konto "Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego" Konto 077 służy do ewidencji wartości umorzenia uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Konto działa według analogicznych zasad jak konto 071. Sąd Okręgowy w Warszawie 8

10 9) Konto "Inwestycje (środki trwałe w budowie)" Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia kosztów inwestycji na uzyskane efekty. a) Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności: 1) poniesione koszty dotyczące inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym zakresie; 2) poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów; 3) poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego; 4) rozliczenie nadwyżki zysków inwestycyjnych nad stratami inwestycyjnymi. b) Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych, a w szczególności: 1) środków trwałych; 2) wartości niematerialnych i prawnych; 3) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji; 4) rozliczenie nadwyżki strat inwestycyjnych nad zyskami inwestycyjnymi. Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków trwałych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 zapewnia co najmniej wyodrębnienie kosztów inwestycji według poszczególnych zadań inwestycyjnych z podziałem na obiekty oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty inwestycji niezakończonych. Zespół 1 - "Środki pieniężne i rachunki bankowe" Konta zespołu 1 "Środki pieniężne i rachunki bankowe" służą do ewidencji: 1) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, przechowywanych w kasach; 2) krótkoterminowych papierów wartościowych; Sąd Okręgowy w Warszawie 9

11 3) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, lokowanych na rachunkach w bankach; 4) innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych. Konta zespołu 1 mają odzwierciedlać operacje pieniężne oraz obroty i stany środków pieniężnych. 1) Konto "Kasa" Konto 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasach Sądu Okręgowego w Warszawie. Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma - rozchody gotówki i niedobory kasowe. Wartość konta 101 koryguje się o różnice kursowe dotyczące gotówki w obcej walucie. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 umożliwia ustalenie: 1) stanu gotówki w walucie polskiej; 2) wyrażonego w walucie polskiej i obcej stanu gotówki w walucie zagranicznej, z podziałem na poszczególne waluty obce; 3) wartości gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią odpowiedzialnym. Konto 101 może wykazywać jedynie saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie lub saldo zerowe. Inwentaryzacja gotówki w kasie musi być przeprowadzona na ostatni dzień każdego roku obrotowego, a ponadto w przypadku szkód losowych, włamań, kradzieży i innych zdarzeń mogących wpłynąć na stan gotówki oraz w związku z każdą zmianą kasjera, a poza tym doraźnie raz na kwartał w celu kontroli zgodności stanu gotówki przechowywanej w kasie z saldem wynikającym z raportu kasowego. 2) Konto 102 Kasa środków pozabudżetowych Dla przejrzystości zapisów utworzono konto 102, które służy do ewidencji przychodów i rozchodów gotówki dotyczącej środków pozabudżetowych takich jak: ZFŚS, wadia i zabezpieczenia, znaki opłaty sądowej. Na koncie 102 obowiązuje taka sama zasada dokumentacji i ewidencji operacji jak na koncie ) Konto "Rachunki bieżące jednostek budżetowych" Konto 130 służy do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunku Sąd Okręgowy w Warszawie 10

12 bankowym Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczących wydatków oraz dochodów budżetowych objętych planami finansowymi. Wydatkiem budżetowym jest każda kwota pobrana z rachunku bieżącego Sądu z tytułu finansowania zadań ujętych w planie finansowym wydatków. a) Na stronie Wn konta 130 w zakresie wydatków ujmuje się wpływy środków budżetowych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym oraz dla dysponentów niższego stopnia ( sądów rejonowych, schronisko dla nieletnich), w korespondencji z kontem 223; b) Na stronie Ma konta 130 w zakresie wydatków ujmuje się: 1) zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym Sądu Okręgowego w Warszawie w tym również środki pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych), w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 1, 2, 3, 4 lub 8; 2) okresowe przelewy środków budżetowych dla dysponentów niższego stopnia (ewidencja szczegółowa według dysponentów, którym przelano środki budżetowe), w korespondencji z kontem 223. Konto 130 może służyć również do ewidencji wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu Sądu Okręgowego. Saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800. Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych na rachunku bieżącym Sądu Okręgowego. Saldo konta 130 równe jest saldu sald wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont: 1) wydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych, a niewykorzystanych do końca roku; 2) środków budżetowych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 223. Saldo konta 130 za rok miniony, zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków, ulega likwidacji w wyniku księgowania w obrotach minionego roku budżetowego operacji dotyczących zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki oraz odprowadzania dochodów budżetowych. Sąd Okręgowy w Warszawie 11

13 Dochodem budżetowym są wpływy uzyskane przez Sąd Okręgowy w Warszawie z tytułu wpłat podlegających zarachowaniu na dochody budżetu państwa. Na stronie Wn konta 130 w zakresie dochodów budżetowych ujmuje się wpływy środków na rachunek bankowy, z tytułu zrealizowanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie dochodów budżetowych ( ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych), w korespondencji z kontem 101,221 lub innym właściwym kontem. Na stronie Ma konta 130 ujmuje się zwroty nadpłat i zwroty kwot nienależnie pobranych oraz okresowe przelewy zrealizowanych dochodów budżetowych odprowadzanych na centralny rachunek bieżący budżetu państwa. Saldo konta 130 w zakresie dochodów budżetowych równe jest saldu sald wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla konta dochodów budżetowych. Konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, które do danego dnia nie zostały przelane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa. Zapisy na koncie 130 zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między księgowością Sądu Okręgowego w Warszawie a bankiem. Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt, wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny. 4) Konto "Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia" Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia - w Sądzie Okręgowym w Warszawie są to: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz pomocy postpenitencjarnej. Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków na rachunki bankowe, a na stronie Ma - wypłaty środków z rachunków bankowych. Ewidencja szczegółowa do konta 135 powinna umożliwić ustalenie stanu środków każdego funduszu. Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych funduszy. Sąd Okręgowy w Warszawie 12

14 5) Konto 136 Rachunki depozytów walutowych Konto 136 służy do ewidencji stanu i obrotów sum depozytowych w walucie obcej wpływających w związku z postępowaniem sądowym z tytułu poręczenia majątkowego oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów, kaucji, wadiów itp. Na stronie Wn konta 136 ujmuje się wpłaty poręczeń majątkowych i innych zabezpieczeń, a na stronie Ma zwroty zabezpieczeń. Na dzień bilansowy należności wyrażone w walucie obcej wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 6) Konto "Inne rachunki bankowe" Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące i specjalnego przeznaczenia (depozyty sądowe). W szczególności na koncie 139 prowadzi się ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach bankowych: 1) czeków potwierdzonych; 2) sum depozytowych; 3) sum na zlecenie. Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 między księgowością Sądu Okręgowego w Warszawie a księgowością banku. Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na wskazane wyżej rachunki pomocnicze, a po stronie Ma konta 139 rozchody tych środków. Do konta 139 należy prowadzić ewidencję szczegółową według banków, w których znajdują się rachunki, z podziałem na poszczególne tytuły wyodrębnienia, a także według kontrahentów, z którymi te środki są rozliczane. Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach bankowych. 7) Konto "Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne" Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych i innych Sąd Okręgowy w Warszawie 13

15 środków pieniężnych, których wartość wyrażona jest zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej (w tym czeki i weksle obce), a także środków pieniężnych w drodze. W Sądzie Okręgowym w Warszawie na koncie tym ewidencjonowane są znaki opłaty sądowej oraz środki pieniężne w drodze. Do środków pieniężnych w drodze zalicza się środki pieniężne znajdujące się między kasą Sądu a rachunkami bankowymi Sądu lub odwrotnie. Podjęcie środków pieniężnych z banku do kasy dokumentowane wyciągiem bankowym wskazującym rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego księguje się Wn 140 Ma właściwy rachunek bankowy, natomiast przyjęcie (podjętej z banku) gotówki do kasy na podstawie dowodu KP wystawionego w oparciu o czek, księguje się Wn 101 Ma 140. Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu znaków opłaty sądowej oraz sum pieniężnych w drodze, a na stronie Ma - zmniejszenia ich stanu. Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan znaków opłaty sądowej oraz sum pieniężnych w drodze. Inwentaryzację znaków opłaty sądowej przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku drogą spisu z natury. Sumy pieniężne w drodze inwentaryzuje się drogą porównania danych księgowych z odpowiednimi dokumentami. Zespół 2 - "Rozrachunki i roszczenia" Konta zespołu 2 "Rozrachunki i roszczenia" służą do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz roszczeń. Konta zespołu 2 służą także do ewidencji rozliczeń środków budżetowych, wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi. Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont zespołu 2 powinna umożliwić wyodrębnienie poszczególnych grup rozrachunków, rozliczeń i roszczeń spornych, ustalenie przebiegu ich rozliczeń oraz stanu należności, rozliczeń, roszczeń spornych i zobowiązań z podziałem według kontrahentów oraz, jeśli dotyczą rozliczeń w walutach obcych - według poszczególnych walut. 1) Konto "Rozrachunki z postanowień sądowych" Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków z postanowień sądowych dotyczących Sąd Okręgowy w Warszawie 14

16 wypłat dla biegłych, tłumaczy, adwokatów, świadków, kuratorów itp. Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów z możliwością ustalenia kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań. 2) Konto 202 Rozrachunki z dostawcami Konto 202 służy do ewidencji faktur otrzymanych od kontrahentów za wykonane dostawy, usługi i roboty wykonane na rzecz Sądu. a) Na stronie Wn konta 202 ujmuje się spłaty zobowiązań wobec dostawców, zwroty dostaw w związku z uznanymi przez dostawców reklamacjami (na podstawie faktur korygujących),należne kary i odszkodowania związane z dostawcami, zmniejszenia zobowiązania wobec dostawców na podstawie otrzymanych faktur korygujących. b) Na stronie Ma konta 202 ujmuje się zobowiązania wobec dostawców za dostawy i usługi wynikające z otrzymanych faktur, naliczone odsetki umowne za nieterminową zapłatę zobowiązań oraz kar umownych lub odszkodowań należnych dostawcy. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 202 powinna zapewnić możliwość wydzielenia zobowiązań według poszczególnych kontrahentów z uwzględnieniem podziałki klasyfikacji budżetowej. 3) Konto 203 Rozrachunki z odbiorcami Konto 203 służy do ewidencji faktur sprzedaży usług, wystawianych przez Sąd z tytułu umów za wynajem. Na stronie Wn konta 203 ujmuje się należności od kontrahentów za sprzedane usługi opłaty za administrowanie, media, należne od odbiorców odsetki za zwłokę w zapłacie, a na stronie Ma ujmuje się otrzymane wpłaty od odbiorców, umorzenia lub odpisania należności od odbiorców. Ewidencja szczegółowa powinna umożliwić wydzielenie należności według Sąd Okręgowy w Warszawie 15

17 poszczególnych kontrahentów z uwzględnieniem podziałki klasyfikacji budżetowej. 4) Konto "Należności z tytułu dochodów budżetowych" Konto 221 służy do ewidencji należności Sądu Okręgowego w Warszawie z tytułu dochodów budżetowych, w których termin płatności przypada na dany rok budżetowy. a) Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone na dany rok budżetowy należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat oraz odpisy (zmniejszenia) należności. b) Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych. Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej. Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma - stan zobowiązań Sądu Okręgowego w Warszawie z tytułu nadpłat w tych dochodach. 5) Konto "Rozliczenie dochodów budżetowych" Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie dochodów budżetowych. a) Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w korespondencji z kontem 130. b) Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeksięgowania zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, na podstawie sprawozdań budżetowych. Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych, lecz nieprzelanych do budżetu. Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem ) Konto "Rozliczenie wydatków budżetowych" Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie wydatków budżetowych. a) Na stronie Wn konta 223 ujmuje się: Sąd Okręgowy w Warszawie 16

18 1) w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań budżetowych, zrealizowanych wydatków budżetowych na konto 800; 2) okresowe przelewy środków budżetowych dysponentom niższego stopnia (sądom rejonowym, schronisku dla nieletnich) na pokrycie wydatków budżetowych, w korespondencji z kontem 130. b) Na stronie Ma konta 223 ujmuje się okresowe wpływy środków budżetowych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych Sądu Okręgowego w Warszawie oraz przeznaczonych dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 130. Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków budżetowych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku. Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta wyższego stopnia (Sądu Apelacyjnego w Warszawie) środków budżetowych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem ) Konto "Rozrachunki z budżetami" Konto 225 w Sądzie Okręgowym w Warszawie służy do ewidencji rozrachunków z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT oraz podatku od wynagrodzeń. Na stronie Wn konta 225 ujmuje się wpłaty do budżetu z tytułu różnych podatków i opłat, a na stronie Ma - zobowiązania wobec budżetu z tytułu naliczonych podatków, opłat płaconych przez Sąd lub potrąconych przez Sąd jako płatnika. Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie. Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec budżetu. 8) Konto 226 Długoterminowe należności budżetowe Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z budżetem, z tytułu objętych hipoteką należności dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta 226 ujmuje się należności zahipotekowane w korespondencji z kontem Ma 221. Na stronie Ma konta 226 ujmuje się wyksięgowanie należności z tytułu dochodów budżetowych w związku z ustaniem hipoteki. Sąd Okręgowy w Warszawie 17

19 Ewidencję analityczną prowadzi się według dłużników, od których te należności przysługują. Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość zahipotekowanych należności z tytułu dochodów budżetowych Sądu. 9) Konto "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne" Konto 229 służy do ewidencji rozrachunków publicznoprawnych z innych tytułów niż wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (ZUS, PFRON). Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności ( np. z tytułu wypłaconych zasiłków) oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań ( np. z tytułu korekt uprzednich rozliczeń), a na stronie Ma księguje się zobowiązania z tytułu składek, otrzymane wpłaty i inne zmniejszenia należności. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi dokonywane są rozliczenia z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej. Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań. 10) Konto "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami Sądu Okręgowego w Warszawie i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło. a) Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności: 1) wypłaty wynagrodzeń; 2) wypłaty zasiłków ZUS naliczonych na liście wynagrodzeń, 3) wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń; 4) potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika, 5) obciążenia z tytułu nadpłaty wynagrodzeń. Sąd Okręgowy w Warszawie 18

20 b) Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania Sądu Okręgowego w Warszawie z tytułu wynagrodzeń. Do konta 231 należy prowadzić szczegółową imienną ewidencję wynagrodzeń poszczególnych pracowników i innych osób fizycznych otrzymujących wynagrodzenia. Imienna ewidencja wynagrodzeń powinna być prowadzona w sposób umożliwiający ustalenie podstawy do naliczeń zasiłków, emerytur, rent oraz podatków obciążających pracownika. Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności od pracowników, a saldo Ma - stan zobowiązań Sądu Okręgowego w Warszawie z tytułu naliczonych, a nie wypłaconych wynagrodzeń. 11) Konto "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia. a) Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności: 1) wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciążające Sąd Okręgowy w Warszawie; 2) zwrot wydatków dokonanych ze środków własnych pracownika, a związanych z działalnością Sądu; 3) należności od pracowników z tytułu dokonanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie świadczeń odpłatnych; 4) należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód; 5) zapłacone zobowiązania wobec pracowników. b) Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności: 1) wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu Sądu Okręgowego w Warszawie; 2) rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych; 3) wpłaty należności od pracowników; 4) sporne roszczenia skierowane na drogę sądową. Zaliczki wypłacone pracownikom w walutach obcych można ujmować, do czasu ich rozliczenia, w równowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki. Do konta 234 należy prowadzić ewidencję szczegółową imienną dla poszczególnych pracowników ze wskazaniem tytułów rozrachunków i podziałek klasyfikacji budżetowej Sąd Okręgowy w Warszawie 19

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zakładowego planu kont

Komentarz do zakładowego planu kont Komentarz do zakładowego planu kont Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 służą do ewidencji majątku trwałego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT

KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 209/2007/2008 KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 słuŝą do ewidencji

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Zasady ewidencji środków 1 1. Dochody z funduszy pomocowych stanowią dochody

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać?

Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać? Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać? Każdy program księgowy dla stowarzyszeń oraz program księgowy dla fundacji powinien posiadać wbudowany plan kont. Problem polega

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 30 Dyrektora Gimnazjum nr 3 Im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej, ustalenia planu kont, instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów, przy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II ROK OBROTOWY I OKRESY SPRAWOZDAWCZE

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II ROK OBROTOWY I OKRESY SPRAWOZDAWCZE ROZDZIAŁ I WSTĘP 1 Określenia użyte w niniejszych ustaleniach oznaczają: ustawa - ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zmianami), ordynacja ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt.: "Zasady współpracy z księgowością w NGO" Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki

Szkolenie pt.: Zasady współpracy z księgowością w NGO Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki 1 Szkolenie pt.: "Zasady współpracy z księgowością w NGO" Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki Trenerki: Barbara Hermak, Joanna Krasnodębska 2 Co powinna zawierać Pięta Achillesowa organizacji

Bardziej szczegółowo

I. Księgowania w układzie bilansu budżetu

I. Księgowania w układzie bilansu budżetu 1. Środki pieniężne dr Monika Kaczurak-Kozak 1.1. Wyjaśnienie pojęć Aktywa pieniężne (art. 2 ust. 1 pkt 25 RachU) to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych

Bardziej szczegółowo