SIWZ. do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr: 14/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIWZ. do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr: 14/2014"

Transkrypt

1 Nowa Sól, r. SIWZ do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr: 14/2014 Dotyczącego zadania inwestycyjnego Regały magazynowe w ramach projektu pt. Uzyskanie nowych wyrobów poprzez izolację lizozymu z białka jaja kurzego - umowa nr: UDA-POIG /13-00

2 1. Pełna nazwa i adres Zamawiającego OVOPOL Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego Nowa Sól Osoba do kontaktów z ramienia Zamawiającego Grzegorz Jędraszczyk tel.: kom.: Możliwa forma korespondencji z Zamawiającym w przedmiocie niniejszego postępowania prowadzona jest pisemnie na adres Zamawiającego lub, drogą elektroniczną na adres Wszystkie pytania do Zamawiającego w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować w terminie do 3 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert, tak aby Zamawiający zdążył na nie odpowiedzieć, a pozostali Oferenci mieli możliwość uwzględnienia odpowiedzi w swoich ofertach. 2. Tryb udzielania zamówienia oraz postanowienia ogólne 2.1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie Kodeksu Cywilnego Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu dokonywania zamówień Spółki Ovopol, który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego Niniejsze zamówienie udzielane będzie w trybie zapytania ofertowego Treść zapytania ofertowego zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego: oraz zamieszczona w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Wojska Polskiego 39, Nowa Sól Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom do których było wystosowane zapytanie ofertowe i będą one wiążące dla stron, dodatkowo o wszystkich zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej na której zostało umieszczone ogłoszenie o postępowaniu Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy oraz niepodpisania umowy z Wykonawcą po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Miejsce i czas realizacji: Termin rozpoczęcia inwestycji: grudzień 2014 r. Termin zakończenia inwestycji: marzec 2015 r. Miejsce inwestycji: K-SSSE Nowa Sól, ul. Motoryzacyjna 8, Nowa Sól

3 3.2. Zadanie inwestycyjne swym zakresem rzeczowym obejmuje następujące elementy: regały ochraniacze dostawa montaż 3.3. Wymagania techniczne: Ilość miejsc paletowych: 1530 Typ regałów: Double deep Typ palety: EURO Wymiary palety: 1200x800 mm Ciężar palety: 750 kg Wysokość miejsca paletowego: min mm Ilość poziomów składowania: 0+4 (poziom 0 na posadzce) Wyposażenie dodatkowe: o ochraniacze ram na końcach rzędów o ochraniacze słupów z elementem tłumiącym uderzenia 1. Sposób przygotowania oferty 1.1. Wymagania ogólne Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym dokumencie W przypadku konieczności załączenia plików elektronicznych należy je dołączyć do oferty na płycie CD Wszystkie strony oferty należy spiąć (zszyć) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny na komputerze lub maszynie Formularze ofertowe oraz dokumenty sporządzane przez oferenta powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się, aby oferent dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i parafowane. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł poprawki, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę Zawartość oferty Formularz ofertowy-sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie z załącznikiem nr 2 Klauzuli poufności sporządzonej zgodnie z załącznikiem nr Sposób opakowania i oznaczenia oferty Oferent zamieści ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu) która będzie posiadać następujące oznaczenie: OFERTA NA REGAŁY MAGAZYNOWE ZGODNIE Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM 14/2014

4 Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta (opakowanie) musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby oferty złożone po terminie można było zwrócić bez otwierania. Ofertę należy złożyć osobiście lub przy użyciu poczty w terminie do r. do godz w sekretariacie Zamawiającego. W przypadku drogi pocztowej kluczowe znaczenia ma data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. W przypadku złożenia oferty po terminie, oferta zostanie odrzucona bez rozpatrzenia. 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki Oświadcza, że na moment podpisania umowy będzie posiadał odpowiednią polisę ubezpieczeniową od OC z tytułu prowadzonej działalności z włączeniem odpowiedzialności za produkt i wykonaną usługę na kwotę minimum zł lub EUR Okaże się referencjami dostarczenia regałów wysokiego składowania Podstawowe warunki handlowe Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres min. 1 rok Wykonawca zapewni serwis w okresie gwarancyjnym oraz szybką reakcję w przypadku wystąpienia awarii. Zamawiający wymaga aby czas przystąpienia do usunięciem awarii nie wynosił więcej niż 48 godziny a całkowity czas usunięcia awarii nie przekroczył 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia awarii. Płatności 30 % 7 dni po podpisania umowy 70% po podpisaniu protokołu końcowego 2.3. Kryterium wyboru Wykonawcy Zamawiający dokona otwarcia ofert i ich oceny poprzez komisję przetargową na posiedzeniu niejawnym w siedzibie Zamawiającego. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: Cena netto % Inwestor dopuszcza możliwość składania ofert w walutach PLN i EUR. W celu porównania ofert ceny zostaną przeliczone na kwoty w PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego otwarcie kopert Przesłanki do odrzucenia oferty Oferta będzie niekompletna Powyższe nie obejmuje przypadków w których Zamawiający wezwie Oferenta do uzupełnienia oferty a Oferent uzupełni ją zgodnie z treścią wezwania i w zakreślonym przez zamawiającego terminie (prawo Zamawiającego) W ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający dopuszcza prowadzenie negocjacji z oferentami. Do negocjacji dopuszczeni zostaną wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty poprawne

5 formalnie oraz spełniające podstawowe warunki handlowe (określone w pkt. 5.1 oraz 5.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). O terminie przeprowadzenia negocjacji oferenci poinformowani zostaną drogą mailowa. Zakres negocjacji obejmować będzie wyłącznie cenę ofertową. W przypadku nie przystąpienia przez oferenta do negocjacji wiążąca pozostaje cena ofertowa. 3. Załączniki do niniejszego SIWZ Załącznik nr 1,2 Formularz Ofertowy Załącznik nr 3 "Klauzula poufności" Załącznik nr 4 "Rozmieszczenie palet" Załączniki do zapytania zostały umieszczony na serwerze:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM Kraków, dnia 26.10.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie: Tryb ofertowy I.

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Dostarczenie i konfiguracja środowiska narzędziowego oraz zamodelowanie i wdrożenie Systemu do Monitorowania

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy: TT-15.1-81/2012 Dzierżoniów, dnia 17.09.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 234/SK/2012/TZ

Zapytanie ofertowe nr 234/SK/2012/TZ Skawina, dnia 16.10.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 234/SK/2012/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na Wyposażenie pól 110 kv stacji Mościska i Mory w zabezpieczenie odcinkowe Konstancin - Jeziorna, marzec

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A. w zakresie tłumaczeń na wewnętrzne potrzeby Spółki Konstancin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) Przetarg nieograniczony na świadczenie usług: - Ubezpieczenia autobusów komunikacji miejskiej, Postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Miastko, dnia 07.10.2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W MIASTKU Sp. z o.o. Termin składania ofert: 15.10.2014 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 15.10.2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego którym jest:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, 22.04.2015 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPKWŁ.271.2.2015. Nazwa zadania: 1. Termomodernizacja budynku siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/08/2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/08/2015 Warszawa, dnia.10.06.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę: komputerowej

Bardziej szczegółowo

ZP/DIM/U/9/2015 ... ZATWIERDZAM

ZP/DIM/U/9/2015 ... ZATWIERDZAM ZP/DIM/U/9/2015 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie dzieł sztuki podczas transportu i wystawy od wszystkich ryzyk Muzeum

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Powiat Nowotomyski ul. Poznańska 33, 64300 Nowy Tomyśl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Numer sprawy ZGK/DT/1/09/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄCA WARUNKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Znak sprawy: ATZ_ZG_NZT_2015_EL_1669_2015 I. ZAMAWIAJĄCY: Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 Warszawa, dnia 08.02.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-509/13-00 zawartej w dniu 23.01.2014 roku w ramach działania 8.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Szaflary Zakopiańska 18 34-424 Szaflary Znak sprawy: ZP.271.25.2015 Szaflary, 08.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo