Raport okresowy. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport okresowy. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku"

Transkrypt

1 Raport okresowy Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Data przekazania raportu: 14 maja 2014 r.

2 Spis treści List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 I. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości... 4 II. Zasady prezentacji danych finansowych w EURO... 7 III. Podstawowe informacje o Emitencie Grupa kapitałowa Zarząd i Rada Nadzorcza Akcjonariat Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty... 8 IV. Skonsolidowany raport kwartalny Wybrane skonsolidowane dane finansowe Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki V. Jednostkowy raport kwartalny Wybrane jednostkowe dane finansowe Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki VI. Analiza wskaźnikowa VII. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej VIII. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji prognoz skonsolidowanych wyników Grupy IX. Skonsolidowany bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za I kwartał 2014 r X. Jednostkowy bilans, rachunek zysków i start oraz rachunek przepływów pieniężnych za I kwartał 2014 roku XI. Kontakt

3 List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów Szanowni Państwo Przedstawiamy raport okresowy za pierwszy kwartał 2014 roku. Był to kwartał, w którym uzyskaliśmy sprzedaż pożyczek na poziomie tys. PLN co daje wzrost 45,5 %, w porównaniu z I kwartałem 2013 roku, kiedy to sprzedaliśmy tys. PLN. Ten znaczący sukces spowodowany był zarówno rozwojem oferty produktów, jak również aktywnym budowaniem sieci dystrybucji. Ponadto w omawianym kwartale Grupa Kapitałowa kontynuowała projekty, które rozpoczęła w poprzednich okresach. Do najistotniejszych zadań kontynuowanych i zakończonych w omawianym kwartale należą: 1) rozwój sprzedaży pożyczek w sklepach, których celem jest finansowanie zakupów towarów i usług; 2) dalszy rozwój i budowa sieci agencyjnej dla spółki Profeskasa S.A.; 3) rozbudowa sieci dystrybucji dla pożyczek pieniężnych poprzez zawarcie umowy z dużą siecią agencyjną; 4) rozpoczęto projekt zmian w strukturze kapitałowej Emitenta; 5) rozszerzenie współpracy z Funduszem Sekurytyzacyjnym o sprzedaż pożyczek o niższych kwotach i krótszych okresach; 6) przygotowywanie się do rozpoczęcia sprzedaży pożyczek o kwotach do 15 tys. PLN udzielanych na okresy do 48 miesięcy. Wdrożenie nastąpiło w drugim kwartale 2014 roku. Powyższe elementy są realizacją długoterminowej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej SMS Kredyt i mają na celu budowanie wiodącej pozycji na rynku pożyczek niebankowych w Polsce. W omawianym kwartale trwały prace nad propozycjami zmian prawnych dotyczących podstawowej działalności Grupy SMS Kredyt, czyli udzielania pożyczek osobom fizycznym. Projekt założeń zmian prawnych po konsultacjach został zmodyfikowany przez Ministerstwo Finansów, jednak według Zarządu na obecnym etapie procesu legislacyjnego wciąż trudno oszacować ryzyko związane z jego wpływem na działalność Grupy SMS Kredyt. W chwili obecnej niemożliwe jest ostateczne i jednoznaczne stwierdzenie w jakiej formie prawo ulegnie zmianie. Mamy nadzieję, że szczegółowa analiza danych opublikowanych w niniejszym raporcie zachęci obecnych Akcjonariuszy do zwiększenia zaangażowania, a potencjalnych Inwestorów do zakupu akcji Poniżej prezentujemy raport za I kwartał 2014 roku. Z poważaniem, Marcin Tokarek Michał Stanioch Zarząd 3

4 I. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Dane finansowe zostały przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz z późniejszymi zmianami). W okresie objętym niniejszym raportem nie nastąpiły zmiany w stosowanych zasadach (polityce) rachunkowości. Zastosowane zasady i metody rachunkowości Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej powyżej zł oraz nie przekraczającej zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne: Dla wartości niematerialnych i prawnych: Inne wartości niematerialne i prawne 50% b. Inwestycje o charakterze trwałym Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych. c. Inwestycje krótkoterminowe Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny rynkowej. Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe. d. Należności i zobowiązania Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 4

5 Należności z tytułu udzielonych pożyczek obejmują kwotę wypłaconą pożyczkobiorcy (kapitał) oraz przychody do otrzymania. Na przychody do otrzymania składają się wszelkie koszty i opłaty związane z pożyczką, stanowiące przychód Grupy. Należności te obejmują również odsetki umowne naliczone za okres od udzielenia do terminu wymagalności. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez Grupę są rozpoznawane w bilansie w momencie wypłaty środków pożyczkobiorcy. Wartość należności wykazana jest w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące. Należności wynikające z odsetek karnych oraz innych opłat związanych z nieterminową spłatą pożyczek nie są wykazywane w sprawozdaniu finansowym do momentu zapłaty. Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu kwot wypłaconych pożyczkobiorcom zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych, odpisy dotyczące należności z tytułu nie otrzymanych przychodów pomniejszają odpowiednio wielkość tych przychodów. Odpisy aktualizacyjne tworzone są na wszystkie wierzytelności o przeterminowaniu powyżej 30 dni dla pożyczek jednoratalnych i 90 dni dla pożyczek wieloratalnych. Grupa tworzy odpis aktualizujący do wysokości wartości odzyskiwanej. e. Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. f. Kapitały Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji. g. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim koszty związane z zamknięciem roku. h. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności. 5

6 Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. i. Instrumenty finansowe W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych). Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia. Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego. Wbudowany instrument pochodny wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych. Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych. Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części nie stanowiącej efektywnego zabezpieczenia. j. Wynik finansowy Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się usługę zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy. Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych. 6

7 II. Zasady prezentacji danych finansowych w EURO Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie okresowym przeliczono na walutę EURO w następujący sposób: pozycje dotyczące rachunku zysków i strat przeliczono: a) dla 2014 roku, według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną dziennych średnich kursów ogłaszanych przez NBP za okres , kurs ten wyniósł: 4,1858 PLN b) dla 2013 roku, według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną dziennych średnich kursów ogłaszanych przez NBP za okres , kurs ten wyniósł: 4,1550 PLN pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł: a) na dzień 31 marca 2014: 4,1713 PLN b) na dzień 31 marca 2013: 4,1774 PLN III. Podstawowe informacje o Emitencie 1. Grupa kapitałowa W Grupie Kapitałowej SMS Kredyt działalność operacyjna prowadzona jest przez SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. oraz Profeskasa S.A. Działalność ( Spółka ) ma charakter spółki holdingowej. Spółka jest pośrednio właścicielem 100% udziałów w SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. oraz prowadzi na jej rzecz działalność nadzorczą i doradczą. jest także odpowiedzialna za działania mające na celu pozyskiwanie finansowania dla rozwoju całej grupy kapitałowej. Działalność operacyjna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. polega na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek w kwocie do PLN na okres do 48 miesięcy. Produkty dystrybuowane są w oparciu o wymianę komunikatów SMS, stronę internetową telefon oraz współpracę z biurami kredytowymi z całej Polski (ponad punktów sprzedaży). Poniżej przedstawiamy schemat Grupy Kapitałowej SMS Kredyt wg stanu na dzień publikacji raportu. 7

8 W ramach skonsolidowanych danych finansowych ujęto następujące spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej: Nazwa 2. Zarząd i Rada Nadzorcza Poniżej zaprezentowano skład Zarządu i Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego raportu. Opis Jednostka dominująca SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. Jednostka zależna 100% SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakupy Ratalne S.K.A. Jednostka zależna 100% Eroniada Limited Jednostka zależna 100% SMS Invest Sp. z o.o. Jednostka zależna 100% SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Jednostka zależna 100% SMS Invest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Jednostka zależna 100% Posiadany udział na dzień Profeskasa S.A. Jednostka zależna 63,03% Zarząd Marcin Tokarek Michał Stanioch Stanowisko Prezes Zarządu Członek Zarządu Rada Nadzorcza Jakub Urbański Tadeusz Uchmanowicz Małgorzata Urbańska-Lach Tomasz Kęcerski Jarosław Olejarz Rafał Małek Stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 3. Akcjonariat Inwestor Liczba akcji % Akcji Liczba głosów % Głosów Janusz Tchórzewski poprzez BJT S.àr.l ,9444% ,9444% Agata Uchmanowicz poprzez AGU S.àr.l ,9742% ,9742% Pozostali akcjonariusze ,0814% ,0814% Razem ,00% ,00% Na dzień przekazania raportu jest dwóch akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Większościowymi akcjonariuszami są podmioty zagraniczne, których zarządzającymi są m.in. Janusz Tchórzewski oraz Tadeusz Uchmanowicz. Osoby te posiadają blisko 20-letnie doświadczenie w branży consumer finance. 4. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty Na dzień 31 marca 2014 roku w Grupie SMS Kredyt zatrudnionych było 57 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Na dzień 31 marca 2014 roku w zatrudnionych było 0,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty. 8

9 IV. Skonsolidowany raport kwartalny 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Tabela: Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat Grupy SMS Kredyt (dane w tys. PLN) Wyszczególnienie I kwartał 2014 I kwartał 2013 Specification Przychody netto ze sprzedaży Net income from sales Koszty działalności operacyjnej Operating costs Zysk ze sprzedaży Profit from sales Pozostałe przychody operacyjne Other operating income Pozostałe koszty operacyjne Other operating costs Zysk z działalności operacyjnej Operating Profit Przychody finansowe Financial income Koszty finansowe Financial costs Zysk z działalności gospodarczej Operating Profit Zysk brutto Gross trading profit Podatek dochodowy Income tax Zyski netto mniejszości Net profit attributable to minority shareholders Zysk netto Net profit 5 643, ,6 (3 519,1) (2 632,9) 2 124, ,7 205,0 166,7 (1 406,2) (972,0) 923,1 783,4 89,0 140,4 (562,0) (533,4) 450,1 390,4 429,9 390,4 21,4 55,4 1,3 (66,2) 450,0 512,0 9

10 Tabela: Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat Grupy SMS Kredyt (dane w tys. EUR) Wyszczególnienie I kwartał 2014 I kwartał 2013 Specification Przychody netto ze sprzedaży Net income from sales Koszty działalności operacyjnej Operating costs Zysk ze sprzedaży Profit from sales Pozostałe przychody operacyjne Other operating income Pozostałe koszty operacyjne Other operating costs Zysk z działalności operacyjnej Operating Profit Przychody finansowe Financial income Koszty finansowe Financial costs Zysk z działalności gospodarczej Operating Profit Zysk brutto Gross trading profit Podatek dochodowy Income tax Zyski netto mniejszości Net profit attributable to minority shareholders Zysk netto Net profit 1 348, ,0 (840,7) (633,6) 507,5 382,4 49,0 40,1 (335,9) (233,9) 220,5 188,6 21,3 33,8 (134,3) (128,5) 107,5 93,9 102,7 93,9 5,1 13,4 0,3 (15,9) 107,5 123,2 Tabela: Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu Grupy SMS Kredyt Wyszczególnienie tys. PLN tys. EUR Specification 31 marca marca marca marca 2013 Aktywa razem Assets Należności długoterminowe Long-term receivables Należności krótkoterminowe Short-term receivables Środki pieniężne na koniec okresu Cash Kapitał własny Shareholders equity Zobowiązania długoterminowe Long-term creditors Zobowiązanie krótkoterminowe Short-term creditors , , , , , ,3 602,4 248, , , , ,5 890, ,1 213,5 910, , , , , ,4-585, , , , ,7 10

11 2. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki. Grupa SMS Kredyt w omawianym okresie wypracowała zysk netto na poziomie 450 tys. PLN. Najważniejszy wpływ na wyniki finansowe miały następujące kwestie: 1) Uzyskanie poziomu sprzedaży w wysokości tys. PLN, co miało wpływ na wzrost przychodów. Wzrost sprzedaży możliwy był dzięki ciągłemu budowaniu relacji z dystrybutorami pożyczek oraz ciągłej pracy nad polepszeniem procesów obsługi agentów i klientów. 2) wzrost zysku ze sprzedaży regularnych portfeli wierzytelności do funduszu sekurytyzacyjnego. Te wyniki potwierdzają, iż przyjęta przez Grupę SMS Kredyt strategia finansowania wzrostu sprzedaży pożyczek poprzez sprzedaż wierzytelności do funduszu przynosi dobre rezultaty. W wyniku działań realizowanych przez Zarząd w poprzednich kwartałach Grupa SMS Kredyt odnotowała w I kwartale 2014 r. sprzedaż swoich produktów na poziomie tys. PLN, co oznacza wzrost o 45,5 %, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Należy zaznaczyć, że Grupa stosuje memoriałową zasadę rozliczania przychodów. Udzielanie pożyczek na okres do 36 miesięcy, zgodnie z przyjętą metodą rozliczania przychodów, wiąże się z rozbiciem przychodów na cały okres trwania pożyczki, co powoduje zwiększenie zysków w późniejszych okresach kosztem zmniejszenia ich w okresach bieżących. Należy podkreślić, że Grupa SMS Kredyt stosuje rygorystyczne zasady odnośnie rozpoznawania kosztów ryzyka, które zdaniem Zarządu najlepiej odpowiadają obowiązującym przepisom. Na koniec każdego miesiąca tworzony jest odpis aktualizujący wartość udzielonych pożyczek do kwoty możliwej do odzyskania w wyniku windykacji bądź sprzedaży portfela wierzytelności. Odpis tworzony jest dla wszystkich pożyczek przeterminowanych o 30 dni w przypadku pożyczek jednoratalnych oraz 90 dni w przypadku pożyczek wieloratalnych. Stosowana metoda pozwala odzwierciedlić w najlepszy możliwy sposób faktyczny obraz sytuacji finansowej Spółki. Grupa w I kwartale 2014 r. zmniejszyła zadłużenie z tytułu obligacji o 153 tys. PLN. W połowie 2013 roku Grupa SMS Kredyt przyjęła strategię, która zakłada pozyskiwanie finansowania na rozwój, poprzez sprzedaż portfeli wierzytelności do wyspecjalizowanych podmiotów. Wdrożone podejście w zdecydowany sposób obniża ryzyko prowadzonej działalności, ponieważ ceduje ryzyko braku spłat Klientów na kupującego wierzytelności, a jednocześnie pozwala Spółce szybciej rotować posiadanym kapitałem. Odzwierciedleniem przyjętej strategii jest podpisanie w dniu 24 stycznia 2014 roku kolejnego już aneksu do umowy ramowej na sprzedaż portfeli wierzytelności z EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny przez spółkę zależną SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. Celem aneksu jest rozszerzenie sprzedaży wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek o pożyczki o niższych kwotach i krótszych okresach. Już teraz można również napisać, iż w drugim kwartale bieżącego roku podpisano kolejny aneks dający możliwość sprzedaży pożyczek do kwoty 15 tys. PLN o okresach do 48 m-cy. Warto nadmienić, iż w grudniu 2013 roku Grupa SMS Kredyt uruchomiła sprzedaż nowego produktu, jakim jest pożyczka na finansowanie zakupów towarów i usług. Produkt ten jest obecnie dystrybuowany w oparciu o współpracę z agentami specjalizującymi się w obsłudze sklepów w zakresie sprzedaży ratalnej. Grupa SMS Kredyt obecnie koncentruje się na pozyskaniu jak największej liczby sklepów zainteresowanych dystrybucją oferowanych produktów. Aktualnie wpływ powyższego produktu na wyniki Grupy Kapitałowej jest niewielki. 11

12 V. Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe Tabela: Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat (dane w tys. PLN) Wyszczególnienie I kwartał 2014 I kwartał 2013 Specification Przychody netto ze sprzedaży Net income from sales Koszty działalności operacyjnej Operating costs Zysk ze sprzedaży Profit from sales Pozostałe przychody operacyjne Other operating income 6,0 6,0 (199,2) (202,4) (193,2) (196,4) 0,0 0,1 Pozostałe koszty operacyjne / Other operating costs Zysk z działalności operacyjnej Operating Profit Przychody finansowe Financial income Koszty finansowe Financial costs Zysk z działalności gospodarczej Operating Profit (193,2) (196,3) 457,2 474,4 (387,0) (349,6) (123,0) (71,5) Zysk brutto /Gross trading profit (123,0) (71,5) Podatek dochodowy /Income tax 22,3 13,6 Zysk netto Net profit (100,7) (57,9) Tabela: Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat (dane w tys. EUR) Wyszczególnienie I kwartał 2014 I kwartał 2013 Specification Przychody netto ze sprzedaży Net income from sales Koszty działalności operacyjnej Operating costs Zysk ze sprzedaży Profit from sales Pozostałe przychody operacyjne Other operating income 1,4 1,4 (47,6) (48,7) (46,2) (47,3) 0,0 0,1 Pozostałe koszty operacyjne/ Other operating costs Zysk z działalności operacyjnej Operating Profit Przychody finansowe Financial income Koszty finansowe Financial costs Zysk z działalności gospodarczej Operating Profit (46,2) (47,2) 109,2 114,2 (92,5) (84,2) (29,4) (17,2) Zysk brutto /Gross trading profit (29,4) (17,2) 12

13 Podatek dochodowy /Income tax 5,3 3,3 Zysk netto Net profit (24,1) (13,9) Tabela: Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu tys. PLN tys. EUR Wyszczególnienie / Specification 31 marca marca marca marca 2013 Aktywa razem Assets Należności długoterminowe Long-term receivables Należności krótkoterminowe Short-term receivables Środki pieniężne na koniec okresu Cash Kapitał własny Shareholders equity Zobowiązania długoterminowe Long-term creditors Zobowiązanie krótkoterminowe Short-term creditors , , , ,4 375,2 27,7 90,0 6,6 95,9 240,7 23,0 57, , , , , ,0-581, , , , ,3 2. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki. Spółka osiągnęła w omawianym okresie stratę na poziomie 100,7 tys. PLN. Spółka nie prowadzi istotnej działalności operacyjnej, jedyne przychody ze sprzedaży osiąga z tytułu zarządzania funduszem inwestycyjnym. Spółka uzyskuje przychody finansowe z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych oraz z tytułu ustanowionej kaucji zabezpieczającej kredyt dla spółki SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. Głównymi kosztami Spółki są koszty finansowe związane z obsługą wyemitowanych obligacji oraz koszty Zarządu. VI. Analiza wskaźnikowa Tabela: Zestawienie głównych skonsolidowanych wyników finansowych (dane w tys. PLN) Wyniki skonsolidowane I kw II kw III kw IV kw I kw Wynik na sprzedaży EBIT EBITDA Wynik brutto Wynik netto 1 588, , , , ,3 783,4 449,0 605, ,7 923,1 810,0 478,7 632, ,2 941,7 390,4 83,3 206,7 580,1 429,9 512,0 167,7 290,8 603,4 450,0 13

14 Tabela: Analiza płynności dla wyników skonsolidowanych Wskaźniki płynności finansowej I kw II kw III kw IV kw IV kw Płynność I stopnia 0,75 0,65 0,55 0,51 0,45 Płynność II stopnia 1,36 1,35 1,24 1,12 1,14 Płynność III stopnia 1,42 1,39 1,30 1,18 1,20 Płynność I stopnia (wskaźnik płatności gotówkowej) = (Inwestycje krótkoterminowe / Zobowiązania krótkoterminowe) Płynność II stopnia (wskaźnik płynności szybkiej) = [(Inwestycje krótkoterminowe + należności krótkoterminowe) / Zobowiązania krótkoterminowe] Płynność III stopnia = (Aktywa obrotowe / Zobowiązania bieżące) Tabela: Analiza rentowności dla wyników skonsolidowanych Wskaźniki rentowności I kw II kw III kw IV kw I kw ROA 1,77% 0,55% 0,90% 1,73% 1,27% ROE 7,56% 2,42% 4,02% 7,70% 5,43% ROI 2,71% 1,48% 1,87% 3,31% 2,60% Rentowność netto 12,13% 4,26% 6,14% 10,34% 7,97% ROA = (zysk netto / aktywa ogółem) x 100% ROE = (zysk netto / kapitał własny ogółem) x 100% ROI = (zysk operacyjny / aktywa ogółem) x 100% Rentowność netto = (zysk netto/przychody ze sprzedaży) x 100% Tabela: Wskaźnik warunkujący prawo do żądania przymusowego przedterminowego wykupu Obligacji I kw II kw III kw IV kw I kw ,08 1,38 1,73 1,68 1,77 Wskaźnik relacji zobowiązań krótko- i długoterminowych pomniejszonych o posiadane środki pieniężne (w tym środki pieniężne złożone w formie kaucji jako zabezpieczenie dla kredytu zaciągniętego przez inne spółki z Grupy SMS Kredyt)/kapitał własny na poziomie skonsolidowanym. Jeśli powyższy wskaźnik przekroczy poziom w przedziale od 2 do 2.5 (zależnie od serii Obligacji) Obligatariusze mają prawo żądać przymusowego przedterminowego wykupu Obligacji. 14

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA: I. LIST PREZESA ZARZĄDU...3 II. WPROWADZENIE...4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE...5 IV. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 Niniejsze sprawozdanie zawiera I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 6 IV. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa eo Networks Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 02-215 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Łódź, 14 maja 2015 r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Dane Spółki... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o zatrudnieniu...

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Spis treści KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA 00-241 WARSZAWA, UL. DŁUGA 44/50 NIP: 952-20-40-486. Raport okresowy za czwarty kwartał 2013 roku

MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA 00-241 WARSZAWA, UL. DŁUGA 44/50 NIP: 952-20-40-486. Raport okresowy za czwarty kwartał 2013 roku MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA 00-241 WARSZAWA, UL. DŁUGA 44/50 NIP: 952-20-40-486 Raport okresowy za czwarty kwartał 2013 roku Warszawa, 14 luty 2013 Szanowni Inwestorzy, Przedstawiam Państwu Raport z

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl 1 LIST PREZESA ZARZĄDU MADKOM SA... 3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 4 ZARZĄD... 4 RADA NADZORCZA... 4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY... 4 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 Zarząd Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa niniejsze sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.03.2010 Zgodnie z art. 55 Ustawy o rachunkowości jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy IV kwartał 2014. Wrocław, dnia 12.02.2015 r.

Raport okresowy IV kwartał 2014. Wrocław, dnia 12.02.2015 r. Raport okresowy IV kwartał 2014 Wrocław, dnia 12.02.2015 r. LIST PRZEWODNI ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu PiLab SA przedstawiam raport okresowy. W IV kwartale minionego roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/48 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 7 lutego 2015 roku SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres I kwartału 2014 r. (od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o Emitencie... 3 II. Informacje o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.10.2013-31.12.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.10.2013-31.12.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.10.2013-31.12.2013 Warszawa 13 luty 2013 r. 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce....3 2. Informacja o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Raport za II kwartał 2014 roku

Raport za II kwartał 2014 roku 43-100 Tychy, ul.turyńska 101 NIP: 954-00-09-883 REGON: 272285799 KRS: 0000395229 Raport za II kwartał 2014 tj. za okres 01.04.2014 30.06.2014 Opublikowany w dniu 14.08.2014 został sporządzony zgodnie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa PCH VENTURE Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa,

Bardziej szczegółowo