Raport okresowy. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport okresowy. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku"

Transkrypt

1 Raport okresowy Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Data przekazania raportu: 14 maja 2014 r.

2 Spis treści List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 I. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości... 4 II. Zasady prezentacji danych finansowych w EURO... 7 III. Podstawowe informacje o Emitencie Grupa kapitałowa Zarząd i Rada Nadzorcza Akcjonariat Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty... 8 IV. Skonsolidowany raport kwartalny Wybrane skonsolidowane dane finansowe Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki V. Jednostkowy raport kwartalny Wybrane jednostkowe dane finansowe Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki VI. Analiza wskaźnikowa VII. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej VIII. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji prognoz skonsolidowanych wyników Grupy IX. Skonsolidowany bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za I kwartał 2014 r X. Jednostkowy bilans, rachunek zysków i start oraz rachunek przepływów pieniężnych za I kwartał 2014 roku XI. Kontakt

3 List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów Szanowni Państwo Przedstawiamy raport okresowy za pierwszy kwartał 2014 roku. Był to kwartał, w którym uzyskaliśmy sprzedaż pożyczek na poziomie tys. PLN co daje wzrost 45,5 %, w porównaniu z I kwartałem 2013 roku, kiedy to sprzedaliśmy tys. PLN. Ten znaczący sukces spowodowany był zarówno rozwojem oferty produktów, jak również aktywnym budowaniem sieci dystrybucji. Ponadto w omawianym kwartale Grupa Kapitałowa kontynuowała projekty, które rozpoczęła w poprzednich okresach. Do najistotniejszych zadań kontynuowanych i zakończonych w omawianym kwartale należą: 1) rozwój sprzedaży pożyczek w sklepach, których celem jest finansowanie zakupów towarów i usług; 2) dalszy rozwój i budowa sieci agencyjnej dla spółki Profeskasa S.A.; 3) rozbudowa sieci dystrybucji dla pożyczek pieniężnych poprzez zawarcie umowy z dużą siecią agencyjną; 4) rozpoczęto projekt zmian w strukturze kapitałowej Emitenta; 5) rozszerzenie współpracy z Funduszem Sekurytyzacyjnym o sprzedaż pożyczek o niższych kwotach i krótszych okresach; 6) przygotowywanie się do rozpoczęcia sprzedaży pożyczek o kwotach do 15 tys. PLN udzielanych na okresy do 48 miesięcy. Wdrożenie nastąpiło w drugim kwartale 2014 roku. Powyższe elementy są realizacją długoterminowej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej SMS Kredyt i mają na celu budowanie wiodącej pozycji na rynku pożyczek niebankowych w Polsce. W omawianym kwartale trwały prace nad propozycjami zmian prawnych dotyczących podstawowej działalności Grupy SMS Kredyt, czyli udzielania pożyczek osobom fizycznym. Projekt założeń zmian prawnych po konsultacjach został zmodyfikowany przez Ministerstwo Finansów, jednak według Zarządu na obecnym etapie procesu legislacyjnego wciąż trudno oszacować ryzyko związane z jego wpływem na działalność Grupy SMS Kredyt. W chwili obecnej niemożliwe jest ostateczne i jednoznaczne stwierdzenie w jakiej formie prawo ulegnie zmianie. Mamy nadzieję, że szczegółowa analiza danych opublikowanych w niniejszym raporcie zachęci obecnych Akcjonariuszy do zwiększenia zaangażowania, a potencjalnych Inwestorów do zakupu akcji Poniżej prezentujemy raport za I kwartał 2014 roku. Z poważaniem, Marcin Tokarek Michał Stanioch Zarząd 3

4 I. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Dane finansowe zostały przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz z późniejszymi zmianami). W okresie objętym niniejszym raportem nie nastąpiły zmiany w stosowanych zasadach (polityce) rachunkowości. Zastosowane zasady i metody rachunkowości Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej powyżej zł oraz nie przekraczającej zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne: Dla wartości niematerialnych i prawnych: Inne wartości niematerialne i prawne 50% b. Inwestycje o charakterze trwałym Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych. c. Inwestycje krótkoterminowe Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny rynkowej. Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe. d. Należności i zobowiązania Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 4

5 Należności z tytułu udzielonych pożyczek obejmują kwotę wypłaconą pożyczkobiorcy (kapitał) oraz przychody do otrzymania. Na przychody do otrzymania składają się wszelkie koszty i opłaty związane z pożyczką, stanowiące przychód Grupy. Należności te obejmują również odsetki umowne naliczone za okres od udzielenia do terminu wymagalności. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez Grupę są rozpoznawane w bilansie w momencie wypłaty środków pożyczkobiorcy. Wartość należności wykazana jest w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące. Należności wynikające z odsetek karnych oraz innych opłat związanych z nieterminową spłatą pożyczek nie są wykazywane w sprawozdaniu finansowym do momentu zapłaty. Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu kwot wypłaconych pożyczkobiorcom zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych, odpisy dotyczące należności z tytułu nie otrzymanych przychodów pomniejszają odpowiednio wielkość tych przychodów. Odpisy aktualizacyjne tworzone są na wszystkie wierzytelności o przeterminowaniu powyżej 30 dni dla pożyczek jednoratalnych i 90 dni dla pożyczek wieloratalnych. Grupa tworzy odpis aktualizujący do wysokości wartości odzyskiwanej. e. Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. f. Kapitały Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji. g. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim koszty związane z zamknięciem roku. h. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności. 5

6 Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. i. Instrumenty finansowe W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych). Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia. Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego. Wbudowany instrument pochodny wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych. Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych. Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części nie stanowiącej efektywnego zabezpieczenia. j. Wynik finansowy Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się usługę zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy. Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych. 6

7 II. Zasady prezentacji danych finansowych w EURO Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie okresowym przeliczono na walutę EURO w następujący sposób: pozycje dotyczące rachunku zysków i strat przeliczono: a) dla 2014 roku, według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną dziennych średnich kursów ogłaszanych przez NBP za okres , kurs ten wyniósł: 4,1858 PLN b) dla 2013 roku, według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną dziennych średnich kursów ogłaszanych przez NBP za okres , kurs ten wyniósł: 4,1550 PLN pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł: a) na dzień 31 marca 2014: 4,1713 PLN b) na dzień 31 marca 2013: 4,1774 PLN III. Podstawowe informacje o Emitencie 1. Grupa kapitałowa W Grupie Kapitałowej SMS Kredyt działalność operacyjna prowadzona jest przez SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. oraz Profeskasa S.A. Działalność ( Spółka ) ma charakter spółki holdingowej. Spółka jest pośrednio właścicielem 100% udziałów w SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. oraz prowadzi na jej rzecz działalność nadzorczą i doradczą. jest także odpowiedzialna za działania mające na celu pozyskiwanie finansowania dla rozwoju całej grupy kapitałowej. Działalność operacyjna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. polega na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek w kwocie do PLN na okres do 48 miesięcy. Produkty dystrybuowane są w oparciu o wymianę komunikatów SMS, stronę internetową telefon oraz współpracę z biurami kredytowymi z całej Polski (ponad punktów sprzedaży). Poniżej przedstawiamy schemat Grupy Kapitałowej SMS Kredyt wg stanu na dzień publikacji raportu. 7

8 W ramach skonsolidowanych danych finansowych ujęto następujące spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej: Nazwa 2. Zarząd i Rada Nadzorcza Poniżej zaprezentowano skład Zarządu i Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego raportu. Opis Jednostka dominująca SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. Jednostka zależna 100% SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakupy Ratalne S.K.A. Jednostka zależna 100% Eroniada Limited Jednostka zależna 100% SMS Invest Sp. z o.o. Jednostka zależna 100% SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Jednostka zależna 100% SMS Invest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Jednostka zależna 100% Posiadany udział na dzień Profeskasa S.A. Jednostka zależna 63,03% Zarząd Marcin Tokarek Michał Stanioch Stanowisko Prezes Zarządu Członek Zarządu Rada Nadzorcza Jakub Urbański Tadeusz Uchmanowicz Małgorzata Urbańska-Lach Tomasz Kęcerski Jarosław Olejarz Rafał Małek Stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 3. Akcjonariat Inwestor Liczba akcji % Akcji Liczba głosów % Głosów Janusz Tchórzewski poprzez BJT S.àr.l ,9444% ,9444% Agata Uchmanowicz poprzez AGU S.àr.l ,9742% ,9742% Pozostali akcjonariusze ,0814% ,0814% Razem ,00% ,00% Na dzień przekazania raportu jest dwóch akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Większościowymi akcjonariuszami są podmioty zagraniczne, których zarządzającymi są m.in. Janusz Tchórzewski oraz Tadeusz Uchmanowicz. Osoby te posiadają blisko 20-letnie doświadczenie w branży consumer finance. 4. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty Na dzień 31 marca 2014 roku w Grupie SMS Kredyt zatrudnionych było 57 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Na dzień 31 marca 2014 roku w zatrudnionych było 0,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty. 8

9 IV. Skonsolidowany raport kwartalny 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Tabela: Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat Grupy SMS Kredyt (dane w tys. PLN) Wyszczególnienie I kwartał 2014 I kwartał 2013 Specification Przychody netto ze sprzedaży Net income from sales Koszty działalności operacyjnej Operating costs Zysk ze sprzedaży Profit from sales Pozostałe przychody operacyjne Other operating income Pozostałe koszty operacyjne Other operating costs Zysk z działalności operacyjnej Operating Profit Przychody finansowe Financial income Koszty finansowe Financial costs Zysk z działalności gospodarczej Operating Profit Zysk brutto Gross trading profit Podatek dochodowy Income tax Zyski netto mniejszości Net profit attributable to minority shareholders Zysk netto Net profit 5 643, ,6 (3 519,1) (2 632,9) 2 124, ,7 205,0 166,7 (1 406,2) (972,0) 923,1 783,4 89,0 140,4 (562,0) (533,4) 450,1 390,4 429,9 390,4 21,4 55,4 1,3 (66,2) 450,0 512,0 9

10 Tabela: Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat Grupy SMS Kredyt (dane w tys. EUR) Wyszczególnienie I kwartał 2014 I kwartał 2013 Specification Przychody netto ze sprzedaży Net income from sales Koszty działalności operacyjnej Operating costs Zysk ze sprzedaży Profit from sales Pozostałe przychody operacyjne Other operating income Pozostałe koszty operacyjne Other operating costs Zysk z działalności operacyjnej Operating Profit Przychody finansowe Financial income Koszty finansowe Financial costs Zysk z działalności gospodarczej Operating Profit Zysk brutto Gross trading profit Podatek dochodowy Income tax Zyski netto mniejszości Net profit attributable to minority shareholders Zysk netto Net profit 1 348, ,0 (840,7) (633,6) 507,5 382,4 49,0 40,1 (335,9) (233,9) 220,5 188,6 21,3 33,8 (134,3) (128,5) 107,5 93,9 102,7 93,9 5,1 13,4 0,3 (15,9) 107,5 123,2 Tabela: Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu Grupy SMS Kredyt Wyszczególnienie tys. PLN tys. EUR Specification 31 marca marca marca marca 2013 Aktywa razem Assets Należności długoterminowe Long-term receivables Należności krótkoterminowe Short-term receivables Środki pieniężne na koniec okresu Cash Kapitał własny Shareholders equity Zobowiązania długoterminowe Long-term creditors Zobowiązanie krótkoterminowe Short-term creditors , , , , , ,3 602,4 248, , , , ,5 890, ,1 213,5 910, , , , , ,4-585, , , , ,7 10

11 2. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki. Grupa SMS Kredyt w omawianym okresie wypracowała zysk netto na poziomie 450 tys. PLN. Najważniejszy wpływ na wyniki finansowe miały następujące kwestie: 1) Uzyskanie poziomu sprzedaży w wysokości tys. PLN, co miało wpływ na wzrost przychodów. Wzrost sprzedaży możliwy był dzięki ciągłemu budowaniu relacji z dystrybutorami pożyczek oraz ciągłej pracy nad polepszeniem procesów obsługi agentów i klientów. 2) wzrost zysku ze sprzedaży regularnych portfeli wierzytelności do funduszu sekurytyzacyjnego. Te wyniki potwierdzają, iż przyjęta przez Grupę SMS Kredyt strategia finansowania wzrostu sprzedaży pożyczek poprzez sprzedaż wierzytelności do funduszu przynosi dobre rezultaty. W wyniku działań realizowanych przez Zarząd w poprzednich kwartałach Grupa SMS Kredyt odnotowała w I kwartale 2014 r. sprzedaż swoich produktów na poziomie tys. PLN, co oznacza wzrost o 45,5 %, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Należy zaznaczyć, że Grupa stosuje memoriałową zasadę rozliczania przychodów. Udzielanie pożyczek na okres do 36 miesięcy, zgodnie z przyjętą metodą rozliczania przychodów, wiąże się z rozbiciem przychodów na cały okres trwania pożyczki, co powoduje zwiększenie zysków w późniejszych okresach kosztem zmniejszenia ich w okresach bieżących. Należy podkreślić, że Grupa SMS Kredyt stosuje rygorystyczne zasady odnośnie rozpoznawania kosztów ryzyka, które zdaniem Zarządu najlepiej odpowiadają obowiązującym przepisom. Na koniec każdego miesiąca tworzony jest odpis aktualizujący wartość udzielonych pożyczek do kwoty możliwej do odzyskania w wyniku windykacji bądź sprzedaży portfela wierzytelności. Odpis tworzony jest dla wszystkich pożyczek przeterminowanych o 30 dni w przypadku pożyczek jednoratalnych oraz 90 dni w przypadku pożyczek wieloratalnych. Stosowana metoda pozwala odzwierciedlić w najlepszy możliwy sposób faktyczny obraz sytuacji finansowej Spółki. Grupa w I kwartale 2014 r. zmniejszyła zadłużenie z tytułu obligacji o 153 tys. PLN. W połowie 2013 roku Grupa SMS Kredyt przyjęła strategię, która zakłada pozyskiwanie finansowania na rozwój, poprzez sprzedaż portfeli wierzytelności do wyspecjalizowanych podmiotów. Wdrożone podejście w zdecydowany sposób obniża ryzyko prowadzonej działalności, ponieważ ceduje ryzyko braku spłat Klientów na kupującego wierzytelności, a jednocześnie pozwala Spółce szybciej rotować posiadanym kapitałem. Odzwierciedleniem przyjętej strategii jest podpisanie w dniu 24 stycznia 2014 roku kolejnego już aneksu do umowy ramowej na sprzedaż portfeli wierzytelności z EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny przez spółkę zależną SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. Celem aneksu jest rozszerzenie sprzedaży wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek o pożyczki o niższych kwotach i krótszych okresach. Już teraz można również napisać, iż w drugim kwartale bieżącego roku podpisano kolejny aneks dający możliwość sprzedaży pożyczek do kwoty 15 tys. PLN o okresach do 48 m-cy. Warto nadmienić, iż w grudniu 2013 roku Grupa SMS Kredyt uruchomiła sprzedaż nowego produktu, jakim jest pożyczka na finansowanie zakupów towarów i usług. Produkt ten jest obecnie dystrybuowany w oparciu o współpracę z agentami specjalizującymi się w obsłudze sklepów w zakresie sprzedaży ratalnej. Grupa SMS Kredyt obecnie koncentruje się na pozyskaniu jak największej liczby sklepów zainteresowanych dystrybucją oferowanych produktów. Aktualnie wpływ powyższego produktu na wyniki Grupy Kapitałowej jest niewielki. 11

12 V. Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe Tabela: Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat (dane w tys. PLN) Wyszczególnienie I kwartał 2014 I kwartał 2013 Specification Przychody netto ze sprzedaży Net income from sales Koszty działalności operacyjnej Operating costs Zysk ze sprzedaży Profit from sales Pozostałe przychody operacyjne Other operating income 6,0 6,0 (199,2) (202,4) (193,2) (196,4) 0,0 0,1 Pozostałe koszty operacyjne / Other operating costs Zysk z działalności operacyjnej Operating Profit Przychody finansowe Financial income Koszty finansowe Financial costs Zysk z działalności gospodarczej Operating Profit (193,2) (196,3) 457,2 474,4 (387,0) (349,6) (123,0) (71,5) Zysk brutto /Gross trading profit (123,0) (71,5) Podatek dochodowy /Income tax 22,3 13,6 Zysk netto Net profit (100,7) (57,9) Tabela: Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat (dane w tys. EUR) Wyszczególnienie I kwartał 2014 I kwartał 2013 Specification Przychody netto ze sprzedaży Net income from sales Koszty działalności operacyjnej Operating costs Zysk ze sprzedaży Profit from sales Pozostałe przychody operacyjne Other operating income 1,4 1,4 (47,6) (48,7) (46,2) (47,3) 0,0 0,1 Pozostałe koszty operacyjne/ Other operating costs Zysk z działalności operacyjnej Operating Profit Przychody finansowe Financial income Koszty finansowe Financial costs Zysk z działalności gospodarczej Operating Profit (46,2) (47,2) 109,2 114,2 (92,5) (84,2) (29,4) (17,2) Zysk brutto /Gross trading profit (29,4) (17,2) 12

13 Podatek dochodowy /Income tax 5,3 3,3 Zysk netto Net profit (24,1) (13,9) Tabela: Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu tys. PLN tys. EUR Wyszczególnienie / Specification 31 marca marca marca marca 2013 Aktywa razem Assets Należności długoterminowe Long-term receivables Należności krótkoterminowe Short-term receivables Środki pieniężne na koniec okresu Cash Kapitał własny Shareholders equity Zobowiązania długoterminowe Long-term creditors Zobowiązanie krótkoterminowe Short-term creditors , , , ,4 375,2 27,7 90,0 6,6 95,9 240,7 23,0 57, , , , , ,0-581, , , , ,3 2. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki. Spółka osiągnęła w omawianym okresie stratę na poziomie 100,7 tys. PLN. Spółka nie prowadzi istotnej działalności operacyjnej, jedyne przychody ze sprzedaży osiąga z tytułu zarządzania funduszem inwestycyjnym. Spółka uzyskuje przychody finansowe z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych oraz z tytułu ustanowionej kaucji zabezpieczającej kredyt dla spółki SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. Głównymi kosztami Spółki są koszty finansowe związane z obsługą wyemitowanych obligacji oraz koszty Zarządu. VI. Analiza wskaźnikowa Tabela: Zestawienie głównych skonsolidowanych wyników finansowych (dane w tys. PLN) Wyniki skonsolidowane I kw II kw III kw IV kw I kw Wynik na sprzedaży EBIT EBITDA Wynik brutto Wynik netto 1 588, , , , ,3 783,4 449,0 605, ,7 923,1 810,0 478,7 632, ,2 941,7 390,4 83,3 206,7 580,1 429,9 512,0 167,7 290,8 603,4 450,0 13

14 Tabela: Analiza płynności dla wyników skonsolidowanych Wskaźniki płynności finansowej I kw II kw III kw IV kw IV kw Płynność I stopnia 0,75 0,65 0,55 0,51 0,45 Płynność II stopnia 1,36 1,35 1,24 1,12 1,14 Płynność III stopnia 1,42 1,39 1,30 1,18 1,20 Płynność I stopnia (wskaźnik płatności gotówkowej) = (Inwestycje krótkoterminowe / Zobowiązania krótkoterminowe) Płynność II stopnia (wskaźnik płynności szybkiej) = [(Inwestycje krótkoterminowe + należności krótkoterminowe) / Zobowiązania krótkoterminowe] Płynność III stopnia = (Aktywa obrotowe / Zobowiązania bieżące) Tabela: Analiza rentowności dla wyników skonsolidowanych Wskaźniki rentowności I kw II kw III kw IV kw I kw ROA 1,77% 0,55% 0,90% 1,73% 1,27% ROE 7,56% 2,42% 4,02% 7,70% 5,43% ROI 2,71% 1,48% 1,87% 3,31% 2,60% Rentowność netto 12,13% 4,26% 6,14% 10,34% 7,97% ROA = (zysk netto / aktywa ogółem) x 100% ROE = (zysk netto / kapitał własny ogółem) x 100% ROI = (zysk operacyjny / aktywa ogółem) x 100% Rentowność netto = (zysk netto/przychody ze sprzedaży) x 100% Tabela: Wskaźnik warunkujący prawo do żądania przymusowego przedterminowego wykupu Obligacji I kw II kw III kw IV kw I kw ,08 1,38 1,73 1,68 1,77 Wskaźnik relacji zobowiązań krótko- i długoterminowych pomniejszonych o posiadane środki pieniężne (w tym środki pieniężne złożone w formie kaucji jako zabezpieczenie dla kredytu zaciągniętego przez inne spółki z Grupy SMS Kredyt)/kapitał własny na poziomie skonsolidowanym. Jeśli powyższy wskaźnik przekroczy poziom w przedziale od 2 do 2.5 (zależnie od serii Obligacji) Obligatariusze mają prawo żądać przymusowego przedterminowego wykupu Obligacji. 14

15 VII. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej W I kwartale 2014 roku spółka zależna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialności SMS Kredyt S.K.A. kontynuowała strategię rozwoju dystrybucji swoich produktów we współpracy z sieciami agencyjnymi. Spółka koncentrowała się na dalszym uruchamianiu sprzedaży produktu finansowania sprzedaży ratalnej w sklepach. W omawianym okresie rozpoczęto współpracę z dużą siecią agencyjną w zakresie sprzedaży pożyczek pieniężnych. Istotnym krokiem w rozwoju Grupy SMS Kredyt było podpisanie aneksu do umowy z EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Celem aneksu jest rozszerzenie sprzedaży wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek o niższe kwoty i krótsze okresy. Warto również wspomnieć, iż prowadzone były prace dotyczące kolejnego aneksu (zawartego już w kolejnym kwartale) dzięki, któremu Grupa SMS Kredyt mogła rozpocząć sprzedaż pożyczek do kwoty 15 tys. PLN, udzielanych na okres do 48 miesięcy. Sprzedaż tych pożyczek rozpoczęła się w drugim kwartale. W omawianym okresie Grupa SMS Kredyt kontynuowała projekt związany z ekspansją zagraniczną. Trwały prace analityczne związane z potencjalnymi rynkami, aby ostatecznie podjąć decyzję dotyczącą wyboru pierwszego kraju do zagranicznej ekspansji. Celem ekspansji zagranicznej jest głównie dywersyfikacja źródeł przychodów osiąganych przez Grupę Kapitałową. VIII. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji prognoz skonsolidowanych wyników Grupy Spółka nie publikowała prognoz finansowych. 15

16 IX. Skonsolidowany bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za I kwartał 2014 r. Tabela: Skonsolidowany bilans na dzień 31 marca 2014 r. oraz dane porównawcze (dane w tys. PLN) Bilans - Aktywa A. AKTYWA TRWAŁE 3 650, ,9 I. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 136,8 6,3 1. Inne wartości niematerialne i prawne 136,8 6,3 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 308,7 360,9 III. Rzeczowe aktywa trwałe 58,6 69,9 1. Środki trwałe: 58,6 69,9 a) Urządzenia techniczne i maszyny 19,9 18,6 b) Środki transportu 38,7 51,3 IV. Należności długoterminowe 2 513, ,3 1. Od pozostałych jednostek 2 513, ,3 V. Inwestycje długoterminowe - 14,8 1. Wartości niematerialne i prawne - 14,8 VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 633,4 452,7 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 603,4 422,7 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 30,0 30,0 B. AKTYWA OBROTOWE , ,0 I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe , ,1 1. Należności od pozostałych jednostek , ,1 a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy 128,1 127,4 b) Z tytułu podatków, dotacji ceł i ubezpieczeń społecznych 3,9 33,6 c) Inne , ,1 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,8 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,8 a) W pozostałych jednostkach inne krótkoterminowe aktywa finansowe , , 7 b) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 890, ,1 - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 742, ,1 - Inne środki pieniężne 148,0 - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 554, ,1 Aktywa razem , ,9 16

17 Bilans Pasywa A. KAPITAŁ WŁASNY 8 283, ,9 I. Kapitał podstawowy 7 500, ,0 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne IV. Kapitał zapasowy , ,7 V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe (15 497,6) (15 497,6) VII. Zysk z lat ubiegłych 2 237, ,8 VIII. Zysk netto 450,0 512,0 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI 357,0 431,9 C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,1 I. Rezerwy na zobowiązania 135,5 90,0 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 119,3 78,1 2. Pozostałe rezerwy - krótkoterminowe 16,2 11,9 II. Zobowiązania długoterminowe ,4 1. Wobec pozostałych jednostek ,4 a) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych ,0 b) Inne zobowiązania finansowe - 20,4 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,2 1. Wobec jednostek powiązanych 1,1 1,1 a) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy 1,1 1,1 2. Wobec pozostałych jednostek , ,6 a) Kredyty i pożyczki , ,9 b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 9 915, ,0 c) Inne zobowiązania finansowe 20,0 18,7 d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy 772,2 417,8 e) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 127,8 112,6 f) Z tytułu wynagrodzeń 0,3 0,2 g) Inne 745,7 421,4 3. Fundusze specjalne 12,4 9,5 IV. Rozliczenia międzyokresowe 140,5 193,5 17

18 1. Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe 140,5 193,5 Pasywa razem , ,9 Tabela: Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. wraz z danymi porównawczymi (dane w tys. PLN) Wyszczególnienie I kw I kw A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 643, ,6 - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 643, ,6 II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: (3 519,1) (2 632,9) I. Amortyzacja (18,6) (26,6) II. Zużycie materiałów i energii (35,8) (42,7) III. Usługi obce (2 340,1) (1 539,4) IV. Podatki i opłaty (83,2) (47,9) V. Wynagrodzenia (872,5) (796,3) VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (147,8) (151,8) VII. Pozostałe koszty rodzajowe (21,1) (28,2) VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A+B) 2 124, ,7 D. Pozostałe przychody operacyjne 205,0 166,7 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2,6 - II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 202,4 166,7 E. Pozostałe koszty operacyjne (1 406,2) (972,0) I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (3,5) - III. Inne koszty operacyjne (1 402,7) (972,0) F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 923,1 783,4 G. Przychody finansowe 89,1 140,4 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 18

19 - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 89,1 140,4 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe (562,1) (533,4) I. Odsetki w tym: (479,3) (454,4) - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne (82,8) (79,0) I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G+H) 450,1 390,4 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.1. - J.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne K. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych (20,2) - 1. Odpis wartości firmy - jednostki zależne (20,2) - L. Zysk (strata) brutto (I+J+K) 429,9 390,4 M. Podatek dochodowy 21,4 55,4 N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) O. Zysk (strata) mniejszości 1,3 (66,2) P. Zysk netto (L+M+N-O) 450,0 512,0 19

20 Tabela: zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. wraz z danymi porównawczymi (tys. PLN) Wyszczególnienie I kwartał 2014 I kwartał 2013 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 7 833, ,9 1. Kapitał podstawowy na początek okresu 7 500, , Zmiany kapitału podstawowego 1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 7 500, ,0 2. Kapitał zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału zapasowego - 303,5 a) zwiększenie z tytułu podziału zysku - 303, Stan kapitału zapasowego na koniec okresu , ,7 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu (15 497,6) (15 497,6) 3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu (15 497,6) (15 497,6) 4. Zysk (strata) z poprzednich okresów na początek okresu 2 237, , Zmiany zysku z poprzednich okresów - (303,5) a) zmniejszenie z tytułu podziału zysku - (303,5) 4.2. Zysk (strata) z poprzednich okresów na koniec okresu 2 237, ,8 5. Wynik netto 450,0 512,0 a) zysk netto 450,0 512,0 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8 283, ,9 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8 283, ,9 20

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2015 roku Wrocław, 16 listopada 2015 roku

Raport okresowy Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2015 roku Wrocław, 16 listopada 2015 roku Raport okresowy Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2015 roku Wrocław, 16 listopada 2015 roku Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. BOA S.A. Raport za II kwartał 214 roku RAPORT KWARTALNY BOA S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 214 ROKU OD DNIA 1-4-214 ROKU DO DNIA 3-6-214 ROKU Warszawa, dnia 14 sierpnia 214 r. BOA S.A. Raport kwartalny za II

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. II KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 12.08. 2014 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za II kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. IV KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 11.02.2015 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 lutego 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI, 00-407 Warszawa, ul. Okrąg 8/10b lok. 13 2. Informacje o posiadanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I. Rachunek wyników Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS Numer A Nazwa pozycji Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny Przychody

Bardziej szczegółowo

Zarząd EUROSYSTEM SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za pierwszy kwartał 2015 roku.

Zarząd EUROSYSTEM SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za pierwszy kwartał 2015 roku. Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 2 20150515 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU za okres od 01.07.2013 do 30.09.2013 roku Solec Kujawski, dnia 14 listopada 2013 roku 1 Spis treści: 1. Grupa kapitałowa spółka zależna...3

Bardziej szczegółowo

Raport za IV kwartał 2014 roku

Raport za IV kwartał 2014 roku BOA S.A. Raport za IV kwartał 214 roku RAPORT KWARTALNY BOA S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 214 ROKU OD DNIA 1-1-214 ROKU DO DNIA 31-12-214 ROKU Warszawa, dnia 13 lutego 215 r. BOA S.A. Raport kwartalny za IV

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r.

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. ACARTUS S.A. RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. Spis treści: 1. Informacje podstawowe o Spółce, profil działalności, zatrudnienie, struktura akcjonariatu. 2. Wybrane dane finansowe.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU LOGZACT S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 12 MAJA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 06.10.2011 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 196/2015 (4827) poz. 15245 15245 Poz. 15245. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. [BMSiG-12771/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie finansowe Instytutu Genetyki Człowieka

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny III 2014

Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny III 2014 Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny III 2014 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta: Teliani Valley Polska S.A. Forma Prawna : Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r.

Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r. Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r. SPC Group S.A. 01-026 Warszawa ul. Anielewicza 25 lok. 10 www.spcsa.pl Warszawa, 14.08.2014 r. 1 S t r o n a Spis treści: 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za II kwartał 2015 r. 01.04.2015-30.06.2015 Warszawa, 14 sierpnia 2015 roku

Jednostkowy raport za II kwartał 2015 r. 01.04.2015-30.06.2015 Warszawa, 14 sierpnia 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za II kwartał 2015 r. 01.04.2015 - Warszawa, 14 sierpnia 2015 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce.....3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada

Bardziej szczegółowo