Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Bożena Rojewska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała,

2 Strategia Europa 2020 Główne priorytety : rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Główne cele: poprawa warunków do prowadzenia działalności badawczo - rozwojowej, zwiększenie zatrudnienia, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, podniesienie poziomu wykształcenia, wspieranie włączenia społecznego, głównie przez ograniczanie ubóstwa.

3 Nowa perspektywa finansowa Nowy budżet jest ostatnim tak dużym budżetem dla Polski. Budżet będzie mieć charakter przedsiębiorczo-naukowo-innowacyjnoinfrastrukturalny. Marszałkowie otrzymają więcej niż dotąd środków na programy regionalne. W woj. śląskim do wykorzystania jest 3,47 mld euro. Proste, inwestycyjne wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców przechodzi w całości do regionów. Zwiększy się udział wsparcia w formie instrumentów zwrotnych. W latach obowiązują nowe, zmienione zasady udzielania pomocy publicznej. 23 maja 2014 r. Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie. 11 lipca 2014 r. sejm przyjął ustawę o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (tzw. ustawa wdrożeniowa). Obecnie trwają negocjacje z Komisją Europejską krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji nowych Programów to I kwartał 2015 r.

4 Nowa perspektywa finansowa Program Operacyjny PO Infrastruktura i Środowisko PO Inteligentny Rozwój PO Polska Cyfrowa Program Wiedza Edukacja Rozwój PO Polska Wschodnia Pomoc Techniczna Polityka Spójności Kwota 27,41 mld EUR 8,61 mld EUR 2,17 mld EUR 4,69 mld EUR 2,00 mld EUR 700,12 mln EUR 16 RPO 31,28 mld EUR Wspólna Polityka Rolna i Wspólna Polityka Rybacka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Morskich i Rybackich 8,59 mld EUR 531 mln EUR

5 Mając na uwadze zróżnicowany poziom ryzyka realizacji projektu na różnych etapach, przewiduje się wykorzystanie instrumentów wsparcia o charakterze dotacyjnym oraz zwrotnym. POIR Etap prac B+R jest obciążony większym ryzykiem więc będzie finansowany w systemie dotacyjnym. Na finansowanie etapu komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań przewiduje się wykorzystanie instrumentów zwrotnych. RPO WSL Na realizację projektów innowacyjnych (wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi lub procesu) wsparcie w formie dotacji. Inne projekty będą wspierane poprzez pożyczki.

6 Cel: zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, wyrażające się wzrostem nakładów prywatnych na B+R. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań POIR na:»wsparciu powiązań między przedsiębiorstwami i nauką;»wsparciu i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw;»wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Hasło przewodnie POIR to: wsparcie projektów od pomysłu do rynku. Założeniem PO IR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników badań i ewentualną internacjonalizację innowacyjnych rozwiązań.

7 Ścieżka wsparcia projektów od pomysłu do rynku Pomysł»wsparcie tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw przez wyspecjalizowane IOB B+R»projekty badawczo-rozwojowe inicjowane przez firmy lub jednostki naukowe»współpraca (otwarte innowacje, bony na innowacje) Rynek»wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w działalności firm rozwój instrumentów finansowych Internacjonalizacja»umiędzynarodowienie innowacyjnych firm.

8 Osie priorytetowe: I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe II. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach III. Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego V. Pomoc techniczna

9 Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Cel szczegółowy: Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie projektów B+R przedsiębiorstw - od początkowej fazy badań aż do etapu, kiedy nowe rozwiązanie będzie można skomercjalizować w postaci produktu/ usługi/ technologii/ procesu. Programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe wsparcie udzielane na realizacje prac B+R przez konsorcja naukowo-przemysłowe (programy sektorowe, projekty aplikacyjne). Wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych. Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni), jednostki administracji publ.

10 Oś priorytetowa II: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Cel szczegółowy: Zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną. Przykładowe typy projektów: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych lub mieszanych (dotacyjno-zwrotnych). Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa - tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Kredyt na innowacje technologiczne - skierowany do MŚP i obejmujący projekty polegające na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw - gwarancje dla projektów polegających na wdrożeniu wyników prac B+R przez firmy. Beneficjenci: przedsiębiorstwa, koordynatorzy klastrów, fundusz funduszy.

11 Oś priorytetowa II: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Cel szczegółowy: Rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka. Przykładowe typy projektów: Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego - wspierające powstawanie i rozwój nowych firm innowacyjnych m.in. poprzez: wsparcie poszukiwania i selekcji innowacyjnych pomysłów, wsparcie rozwoju rynku kapitału podwyższonego ryzyka z wykorzystaniem funduszu funduszy, prowadzenie działań informacyjnych. Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP), fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu oraz ich spółki, instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych.

12 Oś priorytetowa III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Cel szczegółowy : Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej. Przykładowe typy projektów: Wsparcie rozwoju otwartych innowacji (współpraca firm dużych i MŚP na rzecz dzielenia się wiedzą i realizacji innowacyjnych projektów), Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw, Stymulowanie współpracy nauki z biznesem - bony na innowacje, Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB, Wsparcie rozwoju klastrów budowa systemu krajowych klastrów kluczowych, Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych. Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, jednostki naukowe, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu, Specjalne Strefy Ekonomiczne, koordynatorzy klastrów, jednostki administracji publicznej.

13 Oś priorytetowa III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Cel szczegółowy :Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw. Przykładowe typy projektów: Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP), instytucje otoczenia biznesu, jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym. Cel szczegółowy: Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu tworzenia rozwiązań innowacyjnych. Przykładowe typy projektów: Wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki, Promocja turystyczna Polski. Beneficjenci: jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym.

14 Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Cel szczegółowy :Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami oraz sektorem publicznym. Przykładowe typy projektów: Finansowanie badań naukowych, Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych, Rozwój kadr sektora B+R. Beneficjenci: jednostki naukowe i ich konsorcja, uczelnie i ich konsorcja, naukowcy, studenci, doktoranci, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, IOB, jednostki administracji publicznej.

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Cel główny Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu

16 Śląskie (3,47 mld Euro); Małopolskie (2,88 mld Euro); Wielkopolskie (2,45 mld Euro). Dolnośląskie (2,25 mld Euro); Lubelskie (2,23 mld Euro). Łódzkie (2,25 mld Euro); Podkarpackie (2,11 mld Euro); Kujawsko-pomorskie (1,90 mld Euro); Pomorskie (1,86 mld Euro); Warmińsko-mazurskie (1,73 mld Euro); Zachodniopomorskie (1,60 mld Euro); Świętokrzyskie (1,36 mld Euro); Podlaskie (1,21 mld Euro); Opolskie (944 mln Euro); Lubuskie (906 mln Euro). Mazowieckie (2,09 mld Euro)

17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet % mln EUR I Nowoczesna gospodarka 9,7% 248 II Cyfrowe Śląskie * 3,0% 77 III Konkurencyjność MŚP* 10,1% 258 IV Efektywność energ., OZE i gosp. niskoemisyjna 11,5% 294 V Ochrona środowiska i efekt. wykorzystanie zasobów 8,7% 223 VI Transport 20% 512 VII Regionalny rynek pracy (EFS) 8,5% 217 VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy (EFS) 4,9% 125 IX Włączenie społeczne (EFS) 5,5% 141 X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrow. 6,4% 164 XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego (EFS) 5,5% 141 XII Infrastruktura edukacyjna 2,2% 56 XIII Pomoc techniczna EFS 1,5% 38 XIV Pomoc techniczna EFRR 2,5% 64

18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Zmiany: jest dwufunduszowy i obejmuje EFRR i EFS; zakłada koncentrację tematyczną - przeznaczenie większych środków w zakresie EFRR na innowacje, B+R, przedsiębiorstwa, poprawę efektywności energetycznej i OZE oraz w zakresie EFS na pracę na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, adaptację pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, aktywną integrację, ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji. ukierunkowuje interwencję na inteligentne specjalizacje - energetykę, medycynę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne, określone w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata ;

19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Koncepcja inteligentnej specjalizacji Inteligentne specjalizacje regionalne - Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 1.medycyna, 2.energetyka, 3.technologie informacyjne i komunikacyjne. Inteligentne specjalizacje krajowe - Krajowa Strategia Inteligentnych Specjalizacji (KSIS) - 18 specjalizacji w 5 działach tematycznych. 1.Zdrowe społeczeństwo 2.Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa 3.Zrównoważona energetyka 4.Surowce naturalne i gospodarka odpadami 5.Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe

20 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFS OŚ PRIORYTETOWA VII: REGIONALNY RYNEK PRACY OŚ PRIORYTETOWA VIII: REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY OŚ PRIORYTETOWA IX: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE OŚ PRIORYTETOWA XI: WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO

21 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFS Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa w tym zmiany profilu działalności. Przykładowe wybrane działania: a.kompleksowe doradztwo strategiczne dla MMŚP, b.wsparcie dla modernizowanych przedsiębiorstw poprzez usługi okołobiznesowe (w tym outsourcing), c.szkolenia, doradztwo związane ze szkoleniami oraz studia podyplomowe dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, w tym opłacane przez bony edukacyjne, studia podyplomowe, szkolenia specjalistyczne dla pracown. MŚP, Doradztwo i animowanie współpracy gospodarczej przyczyniającej się do wzmacniania MMŚP, prowadzące do ich internacjonalizacji, wsparcie MMŚP w obszarze diagnozowania potrzeb szkoleniowych pracowników i kadry zarządzającej, w celu doboru właściwej formy szkoleń do specyfiki i sposobu działania przedsiębiorstwa.

22 Regionalny Program Program Operacyjny Operacyjny Województwa Śląskiego Śląskiego - EFS - EFS Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poprzez zastosowanie m.in. następujących instrumentów: Pożyczki / dotacje na rozpoczęcie działalności, doradztwo, coaching, szkolenia, mentoring. Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej: Pożyczki / dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na uzyskiwanie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej Doradztwo, szkolenia, coaching. Wsparcie dla przedsiębiorstw w początkowym okresie działalności (do 24 miesięcy od rozpoczęcia działalności), poprzez uruchomienie operatorów udzielających zwrotnej pomocy finansowej. Fundusze pożyczkowe Fundusze poręczeniowe

23 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Inżynieria finansowa jest planowana w RPO WSL : dla MŚP na rozwój przedsiębiorstwa; dla przedsiębiorców na inwestycje w zakresie OZE; w ramach Instrumentu JESSICA; dla osób chcących założyć działalność gospodarczą i firm w początkowym okresie działalności.

24 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFRR OŚ PRIORYTETOWA I: NOWOCZESNA GOSPODARKA OŚ PRIORYTETOWA II: CYFROWE ŚLĄSKIE OŚ PRIORYTETOWA III: KONKURENCYJNOŚĆ MŚP OŚ PRIORYTETOWA IV: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹÓDŁA ENERGII (OZE) I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

25 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFRR PRIORYTET I NOWOCZESNA GOSPODARKA Działanie 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza Cel: Rozwój kluczowej infrastruktury badawczej, służącej realizacji badań naukowych zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami Proponowane typy beneficjentów: 1. Uczelnie; 2. Jednostki naukowe; 3. Konsorcja naukowe; 4. Konsorcja naukowo-przemysłowe; 5. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych; 7. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; 8. Fundacje; 9. Porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez lidera.

26 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFRR PRIORYTET I NOWOCZESNA GOSPODARKA Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Cel: 1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej 2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach 3. Wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych /technologii oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związane z wdrażanym produktem lub usługą Proponowane typy beneficjentów: Przedsiębiorstwa Konsorcja naukowo-przemysłowe

27 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFRR PRIORYTET I NOWOCZESNA GOSPODARKA Działanie 1.3. Profesjonalizacja ośrodków innowacji Cel: Rozwój i udostępnianie niezbędnej infrastruktury (laboratoria) istniejących ośrodków innowacji, w celu świadczenia innowacyjnych usług, zgodnych z RIS WSL oraz PRT Proponowane typy beneficjentów: Podmioty zarządzające ośrodkami innowacji Proponowane grupy docelowe Przedsiębiorcy

28 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFRR PRIORYTET II. CYFROWE ŚLĄSKIE* Działanie 2.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w działalności gospodarczej. Działania przyczyniające się do rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (e-biznes); Zwiększenie wykorzystania TIK w wewnątrz firmy; Wykorzystanie TIK do kontaktów biznesowych z innymi podmiotami. W ramach cross-financingu możliwe będzie pokrycie kosztów szkoleń związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań, programów internetowych, technologii. Proponowane typy beneficjentów: MSP * przewidywana zmiana w wyniku negocjacji z KE (przesunięcie do Priorytetu III)

29 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFRR PRIORYTET III WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP Działanie 3.1 Rozwój inkubatorów przedsiębiorczości Działanie 3.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield Działanie 3.3. Innowacje w MŚP Działanie 3.4. Inwestycje MŚP w zakresie turystyki* Działanie 3.5 Rozwój MŚP przy udziale instrumentów zwrotnych Działanie 3.6. Rozwój klastrów o znaczeniu regionalnym

30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFRR PRIORYTET III WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP Działanie 3.1 Rozwój inkubatorów przedsiębiorczości Cel: Rozwój infrastruktury istniejących inkubatorów przedsiębiorczości oraz akademickich inkubatorów przedsiębiorczości Proponowane typy beneficjentów Podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości Podmioty zarządzające akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości Proponowane grupy docelowe Przedsiębiorcy

31 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFRR PRIORYTET III WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP Działanie 3.3. Innowacje w MŚP Cel: Wsparcie na wprowadzenie nowego lub ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością promocji innowacyjnych rozwiązań Proponowane typy beneficjentów Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

32 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFRR PRIORYTET III WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP Działanie 3.4. Inwestycje MŚP w zakresie turystyki * Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy noclegowej i/lub gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz możliwością zagospodarowania otoczenia Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego wraz z możliwością zagospodarowania otoczenia Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki wraz z możliwością zagospodarowania otoczenia Proponowane typy beneficjentów Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa * przewidywana zmiana w wyniku negocjacji z KE (pożyczki)

33 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFRR PRIORYTET III WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP Działanie 3.5 Rozwój MŚP przy udziale instrumentów zwrotnych Cel: Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych, pożyczkowych oraz innych publicznych instytucji finansowych oferujących zwrotne instrumenty finansowe w celu wspierania rozwoju MŚP na rynku Proponowane typy beneficjentów Instrument inżynierii finansowej, powołany na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Proponowane grupy docelowe Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

34 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFRR PRIORYTET III WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP Działanie 3.6. Rozwój klastrów o znaczeniu regionalnym Cel: Przygotowanie, rozwijanie oraz wdrażanie wspólnego produktu lub usługi o charakterze innowacyjnym Proponowane typy beneficjentów Podmioty zarządzające klastrami Proponowane grupy docelowe Przedsiębiorcy

35 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFRR PRIORYTET IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Cel: przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych w przedsiębiorstwach, a także zmniejszenie energochłonności przedsiębiorstw. Proponowane typy beneficjentów: Przedsiębiorstwa; Instrument inżynierii finansowej, powołany na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja Cel: zwiększenie efektywności produkcji energii elektrycznej i cieplnej poprzez wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych Proponowane typy beneficjentów: Przedsiębiorstwa (m.in.)

36 Komplementarność POIR i RPO PO Inteligentny Rozwój Wsparcie infrastruktury badawczej o znaczeniu krajowym na podstawie Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura o znaczeniu regionalnym, wpisująca się w strategie inteligentnej specjalizacji inwestycje uzgodnione z MNiSW i MRR Inwestycje uzupełniające infrastrukturę istniejącą, w tym wybudowaną w latach Projekty B+R obejmujące cały proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy (prace badawcze, rozwojowe, demonstracje oraz wdrożenie) Działania z zakresu internacjonalizacji innowacyjnych firm (projekty syst. i pilot.) Wsparcie profesjonalizacji IOB w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych oraz monitoring i koordynacja IOB Wsparcie koordynatorów krajowych klastrów kluczowych, preferencje dla tych klastrów w PO IR oraz pozostałych PO. Wsparcie dostępu MŚP do kapitału na B+R oraz innowacje Projekty B+R o mniejszej skali oddziaływania, węższym zakresie, realizowane przez pojedyncze przedsiębiorstwa i o stosunkowo niewielkiej wartości. Projekty zwiększające aktywność inwestycyjną i eksportową MŚP. Finansowanie prostych i mniej specjalistycznych usług świadczonych przez IOB na rzecz MŚP Wsparcie tworzenia i rozwój istniejących klastrów o charakterze lokalnym i regionalnym. Wsparcie dostępu MŚP do kapitału na działalność bieżącą i inwestycje.

37 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Głównym celem POIiŚ będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Zakres wsparcia w ramach POIiŚ wpisuje się w cele tematyczne:» wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;» promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;» ochrona środowiska i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów, w tym ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego;» promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych; Beneficjenci Najważniejszymi beneficjentami POIiŚ będą podmioty publiczne (w tym JST) oraz podmioty prywatne (w szczególności duże przedsiębiorstwa).

38 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Przykładowe typy projektów, w których beneficjentami mogą być przedsiębiorcy: Ogólnopolski system wsparcia doradczego w zakresie OZE i efektywności energetycznej. Wsparcie na innowacyjne rozwiązania technologiczne zmniejszające ilość odpadów powstałych w przedsiębiorstwie i zmniejszające zasobochłonność. Modernizacja linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. Budowa, rozbudowa, modernizacja instalacji OZE. Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (głownie duże; MSP w RPO), Racjonalizacja gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi przez przedsiębiorstwa. Racjonalizacja gospodarki wodą.

39 HORYZONT 2020 Horyzont 2020 to największy w historii unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Jego siedmioletni budżet wynosi blisko 80 mld EUR. W budżecie na 2014 r. przeznaczono ok 7,8 mld euro na projekty wpisujące się w trzy główne filary - priorytety programu Horyzont 2020: Doskonała baza naukowa: granty dla najlepszych badaczy oraz stypendia dla młodych badaczy w ramach programu Maria Skłodowska-Curie; Wiodąca pozycja w przemyśle: ugruntowanie wiodącej pozycji Europy w takich branżach przemysłu jak technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologia, zaawansowana produkcja przemysłowa, robotyka, biotechnologia i przemysł kosmiczny; Wyzwania społeczne: innowacyjne projekty będące odpowiedzią na siedem wyzwań społecznych, dotyczących ochrony zdrowia, rolnictwa, gospodarki morskiej i biogospodarki; energetyki, transportu, działań dotyczących klimatu, ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami i surowcami; samoświadomych społeczeństw oraz bezpieczeństwa obywateli

40 HORYZONT 2020 dla MŚP Kto może brać udział w programie: PODMIOTY: MŚP Centra badawcze Jednostki publiczne Przedsiębiorstwa Stowarzyszenia Organizacje międzynarodowe KRAJE: Kraje Członkowskie Kraje Stowarzyszone i Kandydujące Kraje trzecie (wymienione w Programie Pracy)

41 HORYZONT 2020 dla MŚP W ramach programu Horyzont 2020 przewidziano następujące działania dla MŚP: Instrument dla MŚP (możliwość samodzielnego aplikowania) Działania Marii Skłodowskiej-Curie Eurostars-2 Fast Track to Innovation Projekty badawcze i badawczo innowacyjne Instrumenty wspierające dla MŚP Preferencyjne instrumenty finansowe GARR oferuje usługi informacyjne i doradcze dla wnioskodawców w ramach projektu Enterprise Europe Network Kontakt: tel ,

42 Dziękuję za uwagę Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Powstańców 17, Katowice tel. (32) , -829, -865, -902,-903

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 Jakub Szymaoski Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Integracja społeczna Europa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Agnieszka Kozakiewicz Wolsztyn, 11 grudnia 2013 Ostatni dzwonek na dotację 2013 - działanie 1.1 WRPO - Mikroprzedsiębiorstwa Cel

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Agenda O nas Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przegląd potencjalnych źródeł finansowania Programy już lub wkrótce dostępne Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020 Plan prezentacji Osie priorytetowe i Priorytety inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR)

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Priorytet inwestycyjny Priorytet 1.1. (EFRR) wzmacnianie infrastruktury B+R (

Bardziej szczegółowo