Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Bożena Rojewska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała,

2 Strategia Europa 2020 Główne priorytety : rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Główne cele: poprawa warunków do prowadzenia działalności badawczo - rozwojowej, zwiększenie zatrudnienia, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, podniesienie poziomu wykształcenia, wspieranie włączenia społecznego, głównie przez ograniczanie ubóstwa.

3 Nowa perspektywa finansowa Nowy budżet jest ostatnim tak dużym budżetem dla Polski. Budżet będzie mieć charakter przedsiębiorczo-naukowo-innowacyjnoinfrastrukturalny. Marszałkowie otrzymają więcej niż dotąd środków na programy regionalne. W woj. śląskim do wykorzystania jest 3,47 mld euro. Proste, inwestycyjne wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców przechodzi w całości do regionów. Zwiększy się udział wsparcia w formie instrumentów zwrotnych. W latach obowiązują nowe, zmienione zasady udzielania pomocy publicznej. 23 maja 2014 r. Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie. 11 lipca 2014 r. sejm przyjął ustawę o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (tzw. ustawa wdrożeniowa). Obecnie trwają negocjacje z Komisją Europejską krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji nowych Programów to I kwartał 2015 r.

4 Nowa perspektywa finansowa Program Operacyjny PO Infrastruktura i Środowisko PO Inteligentny Rozwój PO Polska Cyfrowa Program Wiedza Edukacja Rozwój PO Polska Wschodnia Pomoc Techniczna Polityka Spójności Kwota 27,41 mld EUR 8,61 mld EUR 2,17 mld EUR 4,69 mld EUR 2,00 mld EUR 700,12 mln EUR 16 RPO 31,28 mld EUR Wspólna Polityka Rolna i Wspólna Polityka Rybacka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Morskich i Rybackich 8,59 mld EUR 531 mln EUR

5 Mając na uwadze zróżnicowany poziom ryzyka realizacji projektu na różnych etapach, przewiduje się wykorzystanie instrumentów wsparcia o charakterze dotacyjnym oraz zwrotnym. POIR Etap prac B+R jest obciążony większym ryzykiem więc będzie finansowany w systemie dotacyjnym. Na finansowanie etapu komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań przewiduje się wykorzystanie instrumentów zwrotnych. RPO WSL Na realizację projektów innowacyjnych (wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi lub procesu) wsparcie w formie dotacji. Inne projekty będą wspierane poprzez pożyczki.

6 Cel: zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, wyrażające się wzrostem nakładów prywatnych na B+R. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań POIR na:»wsparciu powiązań między przedsiębiorstwami i nauką;»wsparciu i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw;»wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Hasło przewodnie POIR to: wsparcie projektów od pomysłu do rynku. Założeniem PO IR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników badań i ewentualną internacjonalizację innowacyjnych rozwiązań.

7 Ścieżka wsparcia projektów od pomysłu do rynku Pomysł»wsparcie tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw przez wyspecjalizowane IOB B+R»projekty badawczo-rozwojowe inicjowane przez firmy lub jednostki naukowe»współpraca (otwarte innowacje, bony na innowacje) Rynek»wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w działalności firm rozwój instrumentów finansowych Internacjonalizacja»umiędzynarodowienie innowacyjnych firm.

8 Osie priorytetowe: I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe II. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach III. Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego V. Pomoc techniczna

9 Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Cel szczegółowy: Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie projektów B+R przedsiębiorstw - od początkowej fazy badań aż do etapu, kiedy nowe rozwiązanie będzie można skomercjalizować w postaci produktu/ usługi/ technologii/ procesu. Programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe wsparcie udzielane na realizacje prac B+R przez konsorcja naukowo-przemysłowe (programy sektorowe, projekty aplikacyjne). Wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych. Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni), jednostki administracji publ.

10 Oś priorytetowa II: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Cel szczegółowy: Zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną. Przykładowe typy projektów: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych lub mieszanych (dotacyjno-zwrotnych). Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa - tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Kredyt na innowacje technologiczne - skierowany do MŚP i obejmujący projekty polegające na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw - gwarancje dla projektów polegających na wdrożeniu wyników prac B+R przez firmy. Beneficjenci: przedsiębiorstwa, koordynatorzy klastrów, fundusz funduszy.

11 Oś priorytetowa II: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Cel szczegółowy: Rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka. Przykładowe typy projektów: Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego - wspierające powstawanie i rozwój nowych firm innowacyjnych m.in. poprzez: wsparcie poszukiwania i selekcji innowacyjnych pomysłów, wsparcie rozwoju rynku kapitału podwyższonego ryzyka z wykorzystaniem funduszu funduszy, prowadzenie działań informacyjnych. Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP), fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu oraz ich spółki, instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych.

12 Oś priorytetowa III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Cel szczegółowy : Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej. Przykładowe typy projektów: Wsparcie rozwoju otwartych innowacji (współpraca firm dużych i MŚP na rzecz dzielenia się wiedzą i realizacji innowacyjnych projektów), Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw, Stymulowanie współpracy nauki z biznesem - bony na innowacje, Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB, Wsparcie rozwoju klastrów budowa systemu krajowych klastrów kluczowych, Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych. Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, jednostki naukowe, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu, Specjalne Strefy Ekonomiczne, koordynatorzy klastrów, jednostki administracji publicznej.

13 Oś priorytetowa III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Cel szczegółowy :Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw. Przykładowe typy projektów: Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP), instytucje otoczenia biznesu, jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym. Cel szczegółowy: Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu tworzenia rozwiązań innowacyjnych. Przykładowe typy projektów: Wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki, Promocja turystyczna Polski. Beneficjenci: jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym.

14 Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Cel szczegółowy :Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami oraz sektorem publicznym. Przykładowe typy projektów: Finansowanie badań naukowych, Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych, Rozwój kadr sektora B+R. Beneficjenci: jednostki naukowe i ich konsorcja, uczelnie i ich konsorcja, naukowcy, studenci, doktoranci, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, IOB, jednostki administracji publicznej.

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Cel główny Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu

16 Śląskie (3,47 mld Euro); Małopolskie (2,88 mld Euro); Wielkopolskie (2,45 mld Euro). Dolnośląskie (2,25 mld Euro); Lubelskie (2,23 mld Euro). Łódzkie (2,25 mld Euro); Podkarpackie (2,11 mld Euro); Kujawsko-pomorskie (1,90 mld Euro); Pomorskie (1,86 mld Euro); Warmińsko-mazurskie (1,73 mld Euro); Zachodniopomorskie (1,60 mld Euro); Świętokrzyskie (1,36 mld Euro); Podlaskie (1,21 mld Euro); Opolskie (944 mln Euro); Lubuskie (906 mln Euro). Mazowieckie (2,09 mld Euro)

17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet % mln EUR I Nowoczesna gospodarka 9,7% 248 II Cyfrowe Śląskie * 3,0% 77 III Konkurencyjność MŚP* 10,1% 258 IV Efektywność energ., OZE i gosp. niskoemisyjna 11,5% 294 V Ochrona środowiska i efekt. wykorzystanie zasobów 8,7% 223 VI Transport 20% 512 VII Regionalny rynek pracy (EFS) 8,5% 217 VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy (EFS) 4,9% 125 IX Włączenie społeczne (EFS) 5,5% 141 X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrow. 6,4% 164 XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego (EFS) 5,5% 141 XII Infrastruktura edukacyjna 2,2% 56 XIII Pomoc techniczna EFS 1,5% 38 XIV Pomoc techniczna EFRR 2,5% 64

18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Zmiany: jest dwufunduszowy i obejmuje EFRR i EFS; zakłada koncentrację tematyczną - przeznaczenie większych środków w zakresie EFRR na innowacje, B+R, przedsiębiorstwa, poprawę efektywności energetycznej i OZE oraz w zakresie EFS na pracę na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, adaptację pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, aktywną integrację, ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji. ukierunkowuje interwencję na inteligentne specjalizacje - energetykę, medycynę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne, określone w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata ;

19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Koncepcja inteligentnej specjalizacji Inteligentne specjalizacje regionalne - Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 1.medycyna, 2.energetyka, 3.technologie informacyjne i komunikacyjne. Inteligentne specjalizacje krajowe - Krajowa Strategia Inteligentnych Specjalizacji (KSIS) - 18 specjalizacji w 5 działach tematycznych. 1.Zdrowe społeczeństwo 2.Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa 3.Zrównoważona energetyka 4.Surowce naturalne i gospodarka odpadami 5.Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe

20 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFS OŚ PRIORYTETOWA VII: REGIONALNY RYNEK PRACY OŚ PRIORYTETOWA VIII: REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY OŚ PRIORYTETOWA IX: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE OŚ PRIORYTETOWA XI: WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO

21 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFS Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa w tym zmiany profilu działalności. Przykładowe wybrane działania: a.kompleksowe doradztwo strategiczne dla MMŚP, b.wsparcie dla modernizowanych przedsiębiorstw poprzez usługi okołobiznesowe (w tym outsourcing), c.szkolenia, doradztwo związane ze szkoleniami oraz studia podyplomowe dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, w tym opłacane przez bony edukacyjne, studia podyplomowe, szkolenia specjalistyczne dla pracown. MŚP, Doradztwo i animowanie współpracy gospodarczej przyczyniającej się do wzmacniania MMŚP, prowadzące do ich internacjonalizacji, wsparcie MMŚP w obszarze diagnozowania potrzeb szkoleniowych pracowników i kadry zarządzającej, w celu doboru właściwej formy szkoleń do specyfiki i sposobu działania przedsiębiorstwa.

22 Regionalny Program Program Operacyjny Operacyjny Województwa Śląskiego Śląskiego - EFS - EFS Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poprzez zastosowanie m.in. następujących instrumentów: Pożyczki / dotacje na rozpoczęcie działalności, doradztwo, coaching, szkolenia, mentoring. Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej: Pożyczki / dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na uzyskiwanie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej Doradztwo, szkolenia, coaching. Wsparcie dla przedsiębiorstw w początkowym okresie działalności (do 24 miesięcy od rozpoczęcia działalności), poprzez uruchomienie operatorów udzielających zwrotnej pomocy finansowej. Fundusze pożyczkowe Fundusze poręczeniowe

23 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Inżynieria finansowa jest planowana w RPO WSL : dla MŚP na rozwój przedsiębiorstwa; dla przedsiębiorców na inwestycje w zakresie OZE; w ramach Instrumentu JESSICA; dla osób chcących założyć działalność gospodarczą i firm w początkowym okresie działalności.

24 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFRR OŚ PRIORYTETOWA I: NOWOCZESNA GOSPODARKA OŚ PRIORYTETOWA II: CYFROWE ŚLĄSKIE OŚ PRIORYTETOWA III: KONKURENCYJNOŚĆ MŚP OŚ PRIORYTETOWA IV: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹÓDŁA ENERGII (OZE) I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

25 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFRR PRIORYTET I NOWOCZESNA GOSPODARKA Działanie 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza Cel: Rozwój kluczowej infrastruktury badawczej, służącej realizacji badań naukowych zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami Proponowane typy beneficjentów: 1. Uczelnie; 2. Jednostki naukowe; 3. Konsorcja naukowe; 4. Konsorcja naukowo-przemysłowe; 5. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych; 7. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; 8. Fundacje; 9. Porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez lidera.

26 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFRR PRIORYTET I NOWOCZESNA GOSPODARKA Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Cel: 1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej 2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach 3. Wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych /technologii oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związane z wdrażanym produktem lub usługą Proponowane typy beneficjentów: Przedsiębiorstwa Konsorcja naukowo-przemysłowe

27 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFRR PRIORYTET I NOWOCZESNA GOSPODARKA Działanie 1.3. Profesjonalizacja ośrodków innowacji Cel: Rozwój i udostępnianie niezbędnej infrastruktury (laboratoria) istniejących ośrodków innowacji, w celu świadczenia innowacyjnych usług, zgodnych z RIS WSL oraz PRT Proponowane typy beneficjentów: Podmioty zarządzające ośrodkami innowacji Proponowane grupy docelowe Przedsiębiorcy

28 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFRR PRIORYTET II. CYFROWE ŚLĄSKIE* Działanie 2.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w działalności gospodarczej. Działania przyczyniające się do rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (e-biznes); Zwiększenie wykorzystania TIK w wewnątrz firmy; Wykorzystanie TIK do kontaktów biznesowych z innymi podmiotami. W ramach cross-financingu możliwe będzie pokrycie kosztów szkoleń związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań, programów internetowych, technologii. Proponowane typy beneficjentów: MSP * przewidywana zmiana w wyniku negocjacji z KE (przesunięcie do Priorytetu III)

29 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFRR PRIORYTET III WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP Działanie 3.1 Rozwój inkubatorów przedsiębiorczości Działanie 3.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield Działanie 3.3. Innowacje w MŚP Działanie 3.4. Inwestycje MŚP w zakresie turystyki* Działanie 3.5 Rozwój MŚP przy udziale instrumentów zwrotnych Działanie 3.6. Rozwój klastrów o znaczeniu regionalnym

30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFRR PRIORYTET III WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP Działanie 3.1 Rozwój inkubatorów przedsiębiorczości Cel: Rozwój infrastruktury istniejących inkubatorów przedsiębiorczości oraz akademickich inkubatorów przedsiębiorczości Proponowane typy beneficjentów Podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości Podmioty zarządzające akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości Proponowane grupy docelowe Przedsiębiorcy

31 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFRR PRIORYTET III WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP Działanie 3.3. Innowacje w MŚP Cel: Wsparcie na wprowadzenie nowego lub ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością promocji innowacyjnych rozwiązań Proponowane typy beneficjentów Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

32 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFRR PRIORYTET III WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP Działanie 3.4. Inwestycje MŚP w zakresie turystyki * Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy noclegowej i/lub gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz możliwością zagospodarowania otoczenia Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego wraz z możliwością zagospodarowania otoczenia Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki wraz z możliwością zagospodarowania otoczenia Proponowane typy beneficjentów Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa * przewidywana zmiana w wyniku negocjacji z KE (pożyczki)

33 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFRR PRIORYTET III WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP Działanie 3.5 Rozwój MŚP przy udziale instrumentów zwrotnych Cel: Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych, pożyczkowych oraz innych publicznych instytucji finansowych oferujących zwrotne instrumenty finansowe w celu wspierania rozwoju MŚP na rynku Proponowane typy beneficjentów Instrument inżynierii finansowej, powołany na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Proponowane grupy docelowe Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

34 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFRR PRIORYTET III WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP Działanie 3.6. Rozwój klastrów o znaczeniu regionalnym Cel: Przygotowanie, rozwijanie oraz wdrażanie wspólnego produktu lub usługi o charakterze innowacyjnym Proponowane typy beneficjentów Podmioty zarządzające klastrami Proponowane grupy docelowe Przedsiębiorcy

35 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - EFRR PRIORYTET IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Cel: przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych w przedsiębiorstwach, a także zmniejszenie energochłonności przedsiębiorstw. Proponowane typy beneficjentów: Przedsiębiorstwa; Instrument inżynierii finansowej, powołany na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja Cel: zwiększenie efektywności produkcji energii elektrycznej i cieplnej poprzez wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych Proponowane typy beneficjentów: Przedsiębiorstwa (m.in.)

36 Komplementarność POIR i RPO PO Inteligentny Rozwój Wsparcie infrastruktury badawczej o znaczeniu krajowym na podstawie Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura o znaczeniu regionalnym, wpisująca się w strategie inteligentnej specjalizacji inwestycje uzgodnione z MNiSW i MRR Inwestycje uzupełniające infrastrukturę istniejącą, w tym wybudowaną w latach Projekty B+R obejmujące cały proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy (prace badawcze, rozwojowe, demonstracje oraz wdrożenie) Działania z zakresu internacjonalizacji innowacyjnych firm (projekty syst. i pilot.) Wsparcie profesjonalizacji IOB w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych oraz monitoring i koordynacja IOB Wsparcie koordynatorów krajowych klastrów kluczowych, preferencje dla tych klastrów w PO IR oraz pozostałych PO. Wsparcie dostępu MŚP do kapitału na B+R oraz innowacje Projekty B+R o mniejszej skali oddziaływania, węższym zakresie, realizowane przez pojedyncze przedsiębiorstwa i o stosunkowo niewielkiej wartości. Projekty zwiększające aktywność inwestycyjną i eksportową MŚP. Finansowanie prostych i mniej specjalistycznych usług świadczonych przez IOB na rzecz MŚP Wsparcie tworzenia i rozwój istniejących klastrów o charakterze lokalnym i regionalnym. Wsparcie dostępu MŚP do kapitału na działalność bieżącą i inwestycje.

37 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Głównym celem POIiŚ będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Zakres wsparcia w ramach POIiŚ wpisuje się w cele tematyczne:» wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;» promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;» ochrona środowiska i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów, w tym ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego;» promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych; Beneficjenci Najważniejszymi beneficjentami POIiŚ będą podmioty publiczne (w tym JST) oraz podmioty prywatne (w szczególności duże przedsiębiorstwa).

38 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Przykładowe typy projektów, w których beneficjentami mogą być przedsiębiorcy: Ogólnopolski system wsparcia doradczego w zakresie OZE i efektywności energetycznej. Wsparcie na innowacyjne rozwiązania technologiczne zmniejszające ilość odpadów powstałych w przedsiębiorstwie i zmniejszające zasobochłonność. Modernizacja linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. Budowa, rozbudowa, modernizacja instalacji OZE. Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (głownie duże; MSP w RPO), Racjonalizacja gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi przez przedsiębiorstwa. Racjonalizacja gospodarki wodą.

39 HORYZONT 2020 Horyzont 2020 to największy w historii unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Jego siedmioletni budżet wynosi blisko 80 mld EUR. W budżecie na 2014 r. przeznaczono ok 7,8 mld euro na projekty wpisujące się w trzy główne filary - priorytety programu Horyzont 2020: Doskonała baza naukowa: granty dla najlepszych badaczy oraz stypendia dla młodych badaczy w ramach programu Maria Skłodowska-Curie; Wiodąca pozycja w przemyśle: ugruntowanie wiodącej pozycji Europy w takich branżach przemysłu jak technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologia, zaawansowana produkcja przemysłowa, robotyka, biotechnologia i przemysł kosmiczny; Wyzwania społeczne: innowacyjne projekty będące odpowiedzią na siedem wyzwań społecznych, dotyczących ochrony zdrowia, rolnictwa, gospodarki morskiej i biogospodarki; energetyki, transportu, działań dotyczących klimatu, ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami i surowcami; samoświadomych społeczeństw oraz bezpieczeństwa obywateli

40 HORYZONT 2020 dla MŚP Kto może brać udział w programie: PODMIOTY: MŚP Centra badawcze Jednostki publiczne Przedsiębiorstwa Stowarzyszenia Organizacje międzynarodowe KRAJE: Kraje Członkowskie Kraje Stowarzyszone i Kandydujące Kraje trzecie (wymienione w Programie Pracy)

41 HORYZONT 2020 dla MŚP W ramach programu Horyzont 2020 przewidziano następujące działania dla MŚP: Instrument dla MŚP (możliwość samodzielnego aplikowania) Działania Marii Skłodowskiej-Curie Eurostars-2 Fast Track to Innovation Projekty badawcze i badawczo innowacyjne Instrumenty wspierające dla MŚP Preferencyjne instrumenty finansowe GARR oferuje usługi informacyjne i doradcze dla wnioskodawców w ramach projektu Enterprise Europe Network Kontakt: tel ,

42 Dziękuję za uwagę Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Powstańców 17, Katowice tel. (32) , -829, -865, -902,-903

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 28 marca 2014 r. System dokumentów strategicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020 Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Mielec, 30.05.2014

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa budżetowa 2014-2020 przegląd założeń z uwzględnieniem roli instrumentów inżynierii finansowej

Nowa perspektywa budżetowa 2014-2020 przegląd założeń z uwzględnieniem roli instrumentów inżynierii finansowej Nowa perspektywa budżetowa 2014-2020 przegląd założeń z uwzględnieniem roli instrumentów inżynierii finansowej Iwona Czaplikowska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Postęp w realizacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 16 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 Jakub Szymaoski Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Integracja społeczna Europa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Anita Wesołowska Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Katowice, 2

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

F U N D U S Z E EUROPEJSKIE

F U N D U S Z E EUROPEJSKIE F U N D U S Z E EUROPEJSKIE w nowej perspektywie 2014-2020 Izabela Byzdra Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Głównym celem rozwojowym Polski na najbliższe lata jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 Ewa Sobiecka Bielsko-Biała, 20.03.2014 Plan prezentacji Wprowadzenie Umowa partnerska (08.01.2014) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Alokacja RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 241,1 mln

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE Frankfurt nad Odrą, 6 czerwca 2013 r..

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE Frankfurt nad Odrą, 6 czerwca 2013 r.. Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 Frankfurt nad Odrą, 6 czerwca 2013 r.. Strategia Europa 2020 Realizacja polityki spójności w perspektywie na lata 2014-2020 opiera się o Priorytety

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Możliwości finasowania projektów przedsiębiorstw z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Rafał Czerkawski 06.06.

Możliwości finasowania projektów przedsiębiorstw z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Rafał Czerkawski 06.06. Możliwości finasowania projektów przedsiębiorstw z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020 Rafał Czerkawski 06.06.2014 Plan prezentacji: 1. Wybrane przykłady programów na lata

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020

Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020 Łódź, 13 listopada 2014 r. Nowa perspektywa 2014-2020 Miejscowość,

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki Luty 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020: 11.12.2014 r. przedłożona wersja RPO-L2020 zatwierdzona przez KE decyzja z 16.12.2014 r. 20.01.2015 r. zatwierdzony przez ZWL Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia projektów z zakresu przedsiębiorczości środkami europejskimi w latach 2014-2020

Możliwości wsparcia projektów z zakresu przedsiębiorczości środkami europejskimi w latach 2014-2020 Możliwości wsparcia projektów z zakresu przedsiębiorczości środkami europejskimi w latach 2014-2020 Ryszard Boguszewski Parczew, 5 lutego 2014 r. Perspektywa finansowa 2014-2020 Polityka spójności Polityka

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Programy wsparcia polskich przedsiębiorców. PERSPEKTYWA 2014-2020 Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. PARP zakontraktowała

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k.

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Wsparcie działalności MŚP ze środków UE Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Spis treści I. Horyzont 2020 II. COSME III. JEREMIE 1 Horyzont 2020 obszary wsparcia FILAR: Wiodąca pozycja w przemyśle:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa, 5 czerwca 2014 r. Nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsiębiorstw z funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 Jerzy Kwieciński

Wspieranie przedsiębiorstw z funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 Jerzy Kwieciński Wspieranie przedsiębiorstw z funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 Jerzy Kwieciński Seminarium szkoleniowe Możliwości wsparcia przedsiębiorstw w ramach RPO WP 2014-2020 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH 1 Środa z Funduszami Europejskimi dla JEDNOSTEK NAUKOWYCH 2 3 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Dokumenty na poziomie unijnym Europa 2020 Pakiet Rozporządzeń Wspólne Ramy strategiczne

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Toruń, 4 grudnia 2013 r.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Toruń, 4 grudnia 2013 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Toruń, 4 grudnia 2013 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 Wsparcie B+R+I będzie prowadzone głównie w ramach celów tematycznych: 1. Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Brodnica, 26 października 2016 r. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o Program jest

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE Józefów, 17 marca 2015 Fundusze dla Polski Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: ok. 76,9 mld

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę?

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Magdalena Bednarska - Wajerowska Dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Budżet Unii

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020

Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020 Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020 Poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram naborów wniosków na projekty innowacyjne dla małych, średnich oraz dużych firm, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4

2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4 Spis treści 1. Wstęp...3 2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4 3. OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH...4

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa unijna 2014-2020 jak finansować nowoczesne technologie IT? Joanna Dominiak

Nowa perspektywa unijna 2014-2020 jak finansować nowoczesne technologie IT? Joanna Dominiak Nowa perspektywa unijna 2014-2020 jak finansować nowoczesne technologie IT? Joanna Dominiak AGENDA Dotacje na specjalizacje w 2014-2020 Środki UE na IT w programach regionalnych i krajowych Nowe narzędzia

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020

Perspektywa finansowa 2014-2020 Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 możliwości rozwoju sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej UE"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 możliwości rozwoju sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej UE Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 możliwości rozwoju sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej UE" Dr Jerzy Tutaj Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Wałbrzych,

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok 1 (wersja nr 5 z 18 września 2015 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw 2015 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja Wykorzystaj unijną szansę, czyli finansowanie UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie PARP dla Małych

Bardziej szczegółowo

Fundusze na projekty dla przedsiębiorców na Dolnym Śląsku w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 i 2014-2020 realizowane przez DIP

Fundusze na projekty dla przedsiębiorców na Dolnym Śląsku w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 i 2014-2020 realizowane przez DIP Fundusze na projekty dla przedsiębiorców na Dolnym Śląsku w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 i 2014-2020 realizowane przez DIP Robert Hadaś Kierownik Wydziału Rozliczeń i Kontroli Dolnośląska Instytucja

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wsparcia na badania i rozwój w branży kosmetycznej w ramach RPO WŁ

Narzędzia wsparcia na badania i rozwój w branży kosmetycznej w ramach RPO WŁ Eksportuj Kosmetyki do Wielkiej Brytanii Warszawa, 28 września 2016 r. NOWE PERSPEKTYWY RPO WŁ NA LATA 2014-2020 4. miejsce w kraju 2 RPO WŁ NA LATA 2014-2020 działalność badawczo-rozwojowa wsparcie dla

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego : założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Łukasz Tur Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata - Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin,

Bardziej szczegółowo

BIZNES - ROZWIJANIE DOFINANSOWANIE!

BIZNES - ROZWIJANIE DOFINANSOWANIE! BIZNES - ROZWIJANIE DOFINANSOWANIE! DZIŚ (FUNDUSZE 2007 2013) * P R O G R A M Y R E G I O N A L N E, * P O Ż Y C Z K I J E R E M I E, * I N N O W A C J E 2 DOTACJE MAZOWIECKIE RPO 1.5 pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

O ERA R C A Y C J Y NE N

O ERA R C A Y C J Y NE N NOWE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 WYSOKOŚĆ ALOKACJI DLA POLSKI PROGRAMY KRAJOWE PROGRAMY REGIONALE CO NOWEGO? Większa decentralizacja zarządzania funduszami: 60% środków EFRR I 75% EFS będzie zarządzana

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo