ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020"

Transkrypt

1 ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI Jakub Szymaoski Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2 Integracja społeczna Europa 2020 Zrówno ważony inteligentny Cele funduszy europejskich Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne 3. Konkurencyjnośd małych i średnich przedsiębiorstw(msp) 4. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatycznych 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 7. Zrównoważony transport oraz usuwanie niedoborów przepustowości najważniejszych infrastruktur sieciowych 8. Zatrudnienie i mobilności pracowników 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 10.Edukacja, umiejętności i uczenie się przez całe życie 11. Potencjał instytucjonalny i skutecznośd administracji publicznej

3 Koncentracja tematyczna funduszy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w regionach słabiej rozwiniętych (koncentracja na poziomie krajowym): min. 50% przeznaczone na 1 lub więcej z poniższych celów tematycznych: CT 1: Badania, rozwój technologiczny i innowacje CT 2: Wykorzystanie ICT CT 3: Konkurencyjność MŚP CT 4: Gospodarka niskoemisyjna w tym min. 15% na gospodarkę niskoemisyjną

4 REALIZACJA WARUNKU EX ANTE DLA INTERWENCJI FUNDUSZY CT 1: Badania, rozwój technologiczny i innowacje POZIOM KRAJOWY WARUNKI EX ANTE W ZAKRESIE ZWIĘKSZANIA NAKŁADÓW NA BADANIA NAUKOWE, ROZÓJ TECHNOLOGICZNY I INNOWACJE (CEL TEMATYCZNY 1) istnienie krajowych lub regionalnych strategicznych ram polityki w dziedzinie badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarczej Krajowy Program Badań POZIOM REGIONALNY zgodnie z krajowym programem reform w celu zwiększenia wydatków na badania i innowacje ze środków prywatnych Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej Regionalna Strategia Innowacji Strategia Rozwoju Województwa (opcja dodatkowa)

5 SCHEMAT RPO : DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA 3. AKTYWNA GOSPODARCZO MAŁOPOLSKA 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 5. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 6. DZIEDZICTWO I PRZESTRZEO REGIONALNA 7. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA DLA ROZWOJU SPOŁ.-GOSP. 8. OTWARTY RYNEK PRACY 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 10. WIEDZA I KOMPETENCJE MIESZKAOCÓW 11. POMOC TECHNICZNA EFRR 12. POMOC TECHNICZNA EFS OŚ PRIORYTETOWA 1-FUNDUSZOWA OŚ PRIORYTETOWA 2-FUNDUSZOWA

6 PODZIAŁ ŚRODKÓW NA REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE WOJEWÓDZTWO CAŁKOWITA ALOKACJA NA PROGRAM REGIONALNY (W MLN EURO) Dolnośląskie 2 019,4 Kujawsko-Pomorskie 1 706,5 Lubelskie 2 000,0 Lubuskie 813,0 Łódzkie 1 917,8 MAŁOPOLSKIE 2 580,3 Opolskie 847,1 Podkarpackie 1 895,4 Podlaskie 1 088,0 Pomorskie 1 671,8 Śląskie 3 012,3 Świętokrzyskie 1 223,3 Warmiosko-Mazurskie 1 549,4 Wielkopolskie 2 196,6 Zachodniopomorskie 1 435,5 Mazowieckie 1 923,3

7 Oś priorytetowa 1. WARUNKI DLA ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY ROZWÓJ MAŁOPOLSKICH WĘZŁÓW INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI inwestycje w jednostkach naukowych, zgodnie z regionalną specjalizacją: inwestycje w infrastrukturę B+R projekty badawcze inwestycje w infrastrukturę i usługi na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw, zgodnie z regionalną specjalizacją: infrastruktura parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii, centrów badawczorozwojowych i/lub akademickich inkubatorów przedsiębiorczości profesjonalizacja usług IOB na rzecz przedsiębiorstw, powiązao kooperacyjnych oraz klastrów i inicjatyw klastrowych z funkcją B+R+I promocja innowacji oraz współpracy nauki i biznesu: regionalne centrum popularyzujące naukę i innowacje działania promujące postawy proinnowacyjne, w tym targi innowacji

8 Oś priorytetowa 1. WARUNKI DLA ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY KREOWANIE POPYTU NA INNOWACJE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW instrumenty finansowe wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa fundusz-inkubator zalążkowy (seed capital) fundusz kapitałowy (venture capital) w obszarze ICT dotacje dla inwestycji przedsiębiorstw w obszarze B+R zakup wyników prac B+R, nowych technologii, praw do własności intelektualnej zlecanie realizacji prac B+R prowadzenie badao przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, których wyniki ukierunkowane są na wdrożenie rozwój infrastruktury niezbędnej do prowadzenia prac B+R rozwój infrastruktury niezbędnej do wdrożenia wyników prac B+R bony na innowacje: wsparcie dla mikro i małych firm (projekty o małej skali) WZMACNIANIE KADR REGIONALNEJ GOSPODARKI WIEDZY kompetencje kadr jednostek naukowych i kadr B+R przedsiębiorstw

9 Oś priorytetowa 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA ROZWÓJ TREŚCI CYFROWYCH rozwój, udostępnianie i archiwizacja zasobów treści cyfrowych, szczególnie w obszarze dziedzictwa kulturowego, edukacji i nauki ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI I E-USŁUG PUBLICZNYCH infrastruktura teleinformatyczna, w tym systemy zarządzania i aplikacje, służące usprawnieniu funkcjonowania instytucji publicznych oraz integrowaniu zasobów informatycznych regionalne i ponadlokalne systemy teleinformatyczne, zapewniające dostępnośd i poprawę jakości usług publicznych on-line w obszarze: ochrony zdrowia / telemedycyny edukacji i nauki kultury i turystyki transportu administracji publicznej tj. administracji samorządowej i rządowej

10 Oś priorytetowa 3. AKTYWNA GOSPODARCZO MAŁOPOLSKA INFRASTRUKTURA I DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO ORAZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI strefy aktywności gospodarczej (również dla turystyki) i inkubatory przedsiębiorczości promocja gospodarcza i turystyczna regionu oraz promocja przedsiębiorczości powiązania kooperacyjne i klastrowe KONKURENCYJNOŚD MAŁOPOLSKICH MŚP wsparcie dla inwestycji MŚP dotacyjne / mieszane / zwrotne instrumenty finansowe dla MŚP: tworzenie nowych lub powiększanie kapitału istniejących instrumentów finansowych dla sektora MŚP doradztwo dla sektora MŚP

11 Oś priorytetowa 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU Stworzenie warunków i mechanizmów mających na celu poprawę bilansu energetycznego województwa Infrastruktura dystrybucyjna Redukcja emisji zanieczyszczeo do powietrza Zrównoważony transport miejski

12 Oś priorytetowa 5. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO Wzmacnianie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, w tym zapobieganie zagrożeniom naturalnym Ochrona zasobów wodnych Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

13 Oś priorytetowa 6. DZIEDZICTWO I PRZESTRZEO REGIONALNA Ochrona, rozwój, udostępnianie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego Ochrona, udostępnianie i promocja dziedzictwa naturalnego Rewitalizacja obszarów miejskich Rewitalizacja uzdrowisk Rewitalizacja obszarów wiejskich

14 Oś priorytetowa 7. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA DLA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO Rozwój infrastruktury drogowej Regionalny transport kolejowy oraz transport multimodalny Rozwój transportu lotniczego na rzecz mobilności regionalnej

15 Oś priorytetowa 8. OTWARTY RYNEK PRACY Integracja zawodowa mieszkaoców regionu Wsparcie dla zakładania mikroprzedsiębiorstw Rozwój kompetencji kadr Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacja do zmian Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego i rodzinnego Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej

16 Oś priorytetowa 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Aktywna integracja osób będących w szczególnej sytuacji społeczno-zawodowej Rozwój usług społecznych i zdrowotnych Inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia

17 Oś priorytetowa 10. WIEDZA I KOMPETENCJE MIESZKAOCÓW Rozwój kształcenia ogólnego Rozwój szkolnictwa zawodowego Rozwój poradnictwa i kształcenia całożyciowego w kontekście utrzymania aktywności zawodowej Wsparcie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, w tym związanej z systemem edukacji

18 Oś priorytetowa 11. POMOC TECHNICZNA EFRR wsparcie zarządzania RPO WM działania informacyjne i promocyjne Oś priorytetowa 12. POMOC TECHNICZNA EFS wsparcie zarządzania RPO WM działania informacyjne i promocyjne

19 ZAŁOŻENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

20 PLANOWANE CELE CEL GŁÓWNY: znaczące pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów prywatnych na B+R CELE SZCZEGÓŁOWE: wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej zwiększenie stopnia komercjalizacji badao naukowych poprzez budowę powiązao pomiędzy nauką i gospodarką podniesienie jakości i interdyscyplinarności oraz umiędzynarodowienia badao naukowych

21 PLANOWANY ZAKRES WSPARCIA OSIE PRIORYTETOWE: 1. Zwiększanie potencjału naukowo-badawczego na rzecz rozwoju Polski 2. Wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w Polsce 3. Pomoc techniczna CELE SZCZEGÓŁOWE:

22 POBUDZANIE POPYTU NA INNOWACJE przykładowe typy projektów realizacja projektów od pomysłu do przemysłu tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach oraz prowadzenie prac B+R przez przedsiębiorstwa przygotowanie przedsiębiorstw i jednostek naukowych do udziału w programach międzynarodowych (COSME, Horyzont 2020) internacjonalizacja innowacyjnych firm wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału na innowacje, (fundusze typu private equity, venture capital, sieci aniołów biznesu) rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług instytucji otoczenia biznesu kształtowanie postaw proinnowacyjnych oraz promocja i wsparcie wykorzystania innowacji nietechnologicznych

23 DOSTOSOWANIE PODAŻY B+R DO POTRZEB RYNKU przykładowe typy projektów finansowanie badao naukowych na rzecz innowacyjnej gospodarki, w ramach współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie w gospodarce selektywne wsparcie infrastruktury B+R na podstawie Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (w trakcie aktualizacji) wsparcie prac badawczych realizowanych przez międzynarodowe zespoły naukowców wsparcie ochrony własności przemysłowej w ośrodkach badawczych oraz otwartego dostępu do wyników prac badawczych rozwój kadr sektora B+R, poprzez projekty polegające m.in. na współpracy badawczej polskich jednostek naukowych z wiodącymi ośrodkami naukowymi z zagranicy

24 GŁÓWNE GRUPY BENEFICJENTÓW przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP) jednostki naukowe instytucje otoczenia biznesu, takie jak: parki naukowo-technologiczne centra transferu technologii sieci aniołów biznesu fundusze kapitałowe podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne

25 INSTRUMENTY FINANSOWE finansowanie badao naukowych i projektów innowacyjnych będzie opierad się w dużej mierze na wsparciu dotacyjnym, ze względu na ryzyko związane z tego typu projektami instrumenty zwrotne znajdą zastosowanie w ramach wsparcia skierowanego do podmiotów rynku kapitałowego, takich jak m.in. fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu, w szczególności w zakresie tworzenia przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów oraz zasilenia kapitałowego nowo powstałych firm

26 Dziękuję za uwagę

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. maj 2015 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. maj 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 maj 2015 r. SCHEMAT RPO WM 2014-2020 1. GOSPODARKA WIEDZY 250 MLN EUR 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu]

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu] Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany [Wpisz podtytuł dokumentu] Opracowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków; 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020

Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020 Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego I Forum Przedsiębiorców Dziennika Polskiego 26 maja 2014, Kraków Wsparcie dla przedsiębiorców w Małopolskim Regionalnym

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Agenda O nas Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przegląd potencjalnych źródeł finansowania Programy już lub wkrótce dostępne Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR)

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Priorytet inwestycyjny Priorytet 1.1. (EFRR) wzmacnianie infrastruktury B+R (

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE NA POGRANICZU, PERSPEKTYWY NA LATA 2014-2020

FUNDUSZE UNIJNE NA POGRANICZU, PERSPEKTYWY NA LATA 2014-2020 FUNDUSZE UNIJNE NA POGRANICZU, PERSPEKTYWY NA LATA 2014-2020 Sporządziła: Dorota Mikielska Mador Finanse ul. Osadnicza 21A/01 65-785 Zielona Góra tel./fax 068 453 53 95 kom. 0 691 914 819 1 Projekt "Transgraniczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Sekcja A. Informacja

PROJEKT. Sekcja A. Informacja PROJEKT Sekcja A. Informacja SEIP - to elektroniczny System Ewidencji Inicjatyw Projektowych gromadzący propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji przez potencjalnych beneficjentów, w tym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo