Oferujemy dostarczenie samochodu marki., model.., rok produkcji..., w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferujemy dostarczenie samochodu marki., model.., rok produkcji..., w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę:"

Transkrypt

1 Znak: DOA.III Dodatek Nr 1 do SIWZ.. Pieczęć/ nazwa dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX wieków Kielc Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu osobowego typu van: Oferujemy dostarczenie samochodu marki., model.., rok produkcji..., w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę: Cena oferty (brutto): zł (słownie złotych:......) 1. Podana cena oferty obliczona była na dzień składania oferty z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. W toku realizacji zamówienia cena może ulec zmianie o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 2. Oświadczamy, że zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty, które poniesie zamawiający, łącznie z dostarczeniem samochodu do siedziby zamawiającego. 3. Oświadczamy, że oferowany samochód posiada: gwarancja mechaniczna nie mniej niż 3 lata lub na 100 tys. km, gwarancja na perforację nadwozia nie mniej niż 6 lat, gwarancja na powłokę lakierniczą - nie mniej niż 3 lata. 4. Oświadczamy, iż w przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji, obejmującego nabycie używanego samochodu będącego przedmiotem leasingu, wartość wykupu wynosić będzie 19% ceny netto samochodu powiększonej o podatek VAT obowiązujący w dacie wykupu samochodu. 5. Oświadczamy, że samochód będzie przedmiotem leasingu zgodnie z wymaganiami i warunkami opisanymi przez zamawiającego w SIWZ, w tym dotyczącymi okresu gwarancji, oraz że jest fabrycznie nowy, kompletny, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2011 roku, posiada wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów i jest gotowy do użytkowania. 6. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do ubezpieczenia samochodu na warunkach określonych przez zamawiającego w Załączniku Nr 2 do SIWZ Warunki ubezpieczenia. 7. Zgodnie z art. 44 ustawy oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 8. Oświadczamy, że każdy element oferowanego przedmiotu zamówienia zgodny jest z wymaganiami i warunkami opisanymi przez zamawiającego w SIWZ.

2 2 9. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest wysokiej jakości i kompletny. 10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i akceptujemy określone w niej warunki oraz zasady postępowania. 11. Oświadczamy, że na terenie Województwa Świętokrzyskiego znajduje się min. jedna autoryzowana stacja serwisowa. 12. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od zamawiającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego zamówienia. 13. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty wyrażamy zgodę na realizację zamówienia w terminach określonych w SIWZ. 14. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 15. Oświadczamy, że Wzór umowy stanowiące Dodatek nr 4 do SIWZ, został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 16. Oświadczam(y), iż wykonamy przedmiot zamówienia samodzielnie/powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcy* (wskazać zakres). 17. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]* 18. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny na dzień sporządzenia oferty (art. 297 Kodeksu Karnego). 19. Załącznikami do niniejszej oferty są: Formularz cenowy zał. nr. do oferty, Formularz opisowy zał. nr. do oferty Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. nr. do oferty, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zał. nr.. do oferty, Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera. kolejno ponumerowanych stron. 21. Nasze dane kontaktowe: Adres do korespondencji:.. nr telefonu:... nr faksu: adres *Niewłaściwe skreślić Miejscowość, data... Podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy 2

3 ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek Nr 2A do SIWZ Załącznik Nr do oferty 1. Marka.. 2. Model Dane samochodu 3. Rok produkcji.. 4. Cena netto.... zł. 5. Cena brutto.... zł. 6. Wartość jednostkowa wykupu: - 19% ceny netto sam.(poz. 4) -... zł. netto +..% (stawka podatku VAT) =... zł. brutto. Rodzaj opłaty FORMULARZ CENOWY Kwota opłaty w złotych (netto) Stawka VAT (%) Kwota opłaty w złotych (brutto) Częstotliwość wystąpienia opłat Łączna kwota opłat w złotych (brutto) = 5 x 6 Samochód typu van - 1 szt. Opłata wstępna (1% ceny 1 netto samochodu) Opłata rejestracyjna 1 Inne opłaty, (jeżeli występują). Kwota rocznego ubezpieczenia* Kwota raty leasingowej (stałe, równe, płatne zgodnie z harmonogramem finansowym) RAZEM (cena oferty brutto) * wskazana przez Wykonawcę kwota rocznego ubezpieczenia służy tylko do porównania ofert. Ostateczna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, który zostanie wybrany w przedmiotowym postępowaniu, będzie uzależniona od zawartych umów ubezpieczenia samochodu..... Miejscowość, data Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania firmy

4 ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek Nr 2B do SIWZ Załącznik Nr do oferty FORMULARZ OPISOWY Lp. Parametr Dane samochodu* 1 marka.. 2 model.. 3 silnik - pojemność skokowa cm 3 4 silnik - moc moc. KM; 5 paliwo 6 skrzynia biegów 7 nadwozie 8 rozstaw kół... typ.., liczba miejsc.... mm 9 wysokość zewnętrzna samochodu mierzona od podłoża. mm 10 liczba drzwi 11 drzwi tylne... (sposób otwierania, wyposażenie) 12 drzwi boczne (przeszklone) 13 długość całkowita samochodu 14 kolory wnętrza.. mm. 15 ogumienie (zimowe) 16 wspomaganie układu kierowniczego 17 system ABS lub równoważny (wskazać system) 18 Klimatyzacja 19 system nawigacji (w języku polskim) 20 lusterka boczne (sterowane i podgrzewane elektrycznie) 1

5 21 lusterko środkowe, wsteczne prędkościomierz licznik przebiegu dziennego 22 tablica przyrządów: obrotomierz wskaźnik poziomu paliwa wskaźnik temperatury cieczy chłodniczej kontrolki sygnalizacyjne 23 hamulec postojowy system wspomagania parkowania z tyłu pojazdu elektrycznie otwierane szyby przednie i tylne filtr pyłków i zanieczyszczeń 4-stopniowa dmuchawa 26 system ogrzewania i wentylacji 27 trzeci rząd siedzeń 28 ESP lub równoważny 29 przełącznik zamkniętego obiegu powietrza nawiew na nogi min. 1 nawiew do odmrażania szyby przedniej min. 2 regulowane nawiewy do odmrażania szyb bocznych felgi 16 lub 17 (aluminiowe lub stalowe + kołpaki) 30 pojemność bagażnika 31 odtwarzacz CD, MP3 + zestaw głośnomówiący... szt.. szt.. (wskazać system).. (rodzaj).. litrów 32 apteczka 33 trójkąt ostrzegawczy 34 wykończenie wnętrza bagażnika (wykładzina) 2

6 35 gumowe dywaniki (komplet) 36 zestaw opon letnich 37 koło zapasowe lub przybornik naprawczy. 38 liczba poduszek powietrznych (czołowe, boczne oraz kurtynowe) 39 pasy bezpieczeństwa. 40 gaśnica 41 Wymogi techniczne pojazdu dotyczące: zużycia energii; emisji dwutlenku węgla; emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów. wielkość zużywanej energii / zużycie paliwa w cyklu łączonym, zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych poziom emisji dwutlenku węgla, zmierzony według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych wymagania w zakresie emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów.. litrów na 100 km.. g/km norma. * W pustych wierszach należy wpisać Tak lub NIE; W wierszach wykropkowanych należy określić rzeczywiste parametry/ rodzaj wyposażenia. Miejscowość, data... Podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy 3

7 Znak sprawy: DOA.III Dodatek nr 3A do SIWZ... Nazwa i adres Wykonawcy /Pieczęć Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu osobowego typu van. Ja/My (imię i nazwisko)... jako upoważniony/upoważnieni przedstawiciel/przedstawiciele* Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie*:... (nazwa Wykonawcy / nazwy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie) oświadczam/oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej Miejscowość, data Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych o reprezentowania wykonawcy *niewłaściwe skreślić

8 Znak sprawy: DOA.III Dodatek nr 3B do SIWZ... Nazwa, adres Wykonawcy /pieczęć Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu typu van Ja/My (imię i nazwisko)... jako upoważniony/upoważnieni przedstawiciel/przedstawiciele* Wykonawcy... oświadczam/oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Miejscowość, data Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy *Niepotrzebne skreślić

9 DOA.III Dodatek nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr 2012 zawarta w Kielcach w dniu roku, pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, Kielce, NIP: , zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez: a:... zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez: Wykonawca niniejszej umowy został wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego DOA.III przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu osobowego typu van dla Centrum Obsługi Inwestora Departamentu Polityki Regionalnej, marki., model., rok produkcji., zwanego dalej samochodem. 2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się nabyć i oddać do używania Zamawiającemu samochód, o którym mowa w ust. 1, wraz z wyposażeniem zgodnym z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu leasingu i ofertą Wykonawcy. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy, określonego w ust. 1.

10 4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zgodny będzie z Jego ofertą, sporządzoną na podstawie wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oraz że samochód oddany przez Niego do używania Zamawiającemu będzie wysokiej jakości, fabrycznie nowy oraz kompletny i gotowy do użytkowania. 5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia samochodu, o których mowa w 1 ust. 1 niniejszej umowy, na czas trwania leasingu, o którym mowa w 3 ust. 1 niniejszej umowy, w zakresie AC, OC, NNW, Assistance na warunkach nie gorszych niż podanych w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 6. Ubezpieczenie będzie płatne w jednej lub dwóch ratach z góry na podstawie informacji dostarczanych Zamawiającemu. 7. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w ramach projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora. 8. Zlecenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 10. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz że przedmiot umowy wykonany zostanie z zachowaniem należytej staranności. 11. Integralną częścią umowy są Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami i dodatkami oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 2 Reprezentacja 1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy jest.., tel Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją umowy jest., tel... 3 Termin i sposób realizacji umowy 1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony: 24 miesiące od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego samochodu oddanego mu przez Wykonawcę do użytku. 2. Oddanie Zamawiającemu samochodu, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w terminie 60 dni, od dnia zawarcia niniejszej umowy i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 15:30.

11 3. Samochód przedstawiony do odbioru Zamawiającemu powinien być: a) dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji, b) z wykonanym przeglądem zerowym i gwarancją określoną w książce gwarancyjnej, c) ubezpieczone w zakresie, o którym mowa w Załączniku Nr 2 do SIWZ, d) zatankowany (min. 10 l paliwa), e) wyposażone w opony zimowe. 4. Wraz z samochodem Wykonawca wyda Zamawiającemu: a) dowód rejestracyjny, b) dwa komplety kluczyków, c) polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenie składek, d) instrukcję obsługi w języku polskim, e) dokument gwarancji wystawiony przez producenta samochodu. 5. W terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolor nadwozia samochodu. 6. W terminie do 10 dni przed planowaną datą wydania samochodu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej warunki, na jakich samochód zostanie objęty ubezpieczeniem oraz wskaże towarzystwo ubezpieczeń, w którym samochód zostanie ubezpieczony. 7. Wykonawca poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego o proponowanym terminie oddania do używania samochodu, co najmniej 5 dni wcześniej. 8. Odbiór jakościowy samochodu odbędzie się w siedzibie wskazanej w ust. 2, będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 9. W przypadku, gdy samochód ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z SIWZ lub ofertą Wykonawcy lub, gdy brak jest jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub treść tych dokumentów nie wyczerpuje warunków ubezpieczenia określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ, Zamawiający odmówi odbioru samochodu oraz wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie przez Wykonawcę wad lub braków w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. 1. Wykonawca zobowiązuje się: 4 Zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy a) informować Zamawiającego o wszelkich zapytaniach skierowanych do niego przez organy lub osoby trzecie, którego przedmiotem jest używany przez Zamawiającego samochód lub w wyniku, którego jest zobowiązany ujawnić informację o Zamawiającym lub używanym przez niego samochodzie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania oraz zakresie udzielonych tym organom lub osobom informacji najpóźniej w dniu, w którym przekazał informację temu organowi lub osobie trzeciej,

12 b) terminowo opłacać składki ubezpieczenia, zawierać umowy ubezpieczenia oraz przedstawiać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające opłacenie składek ubezpieczenia oraz dokumenty potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia samochodu w kolejnych okresach w trakcie trwania umowy leasingu, co najmniej 7 dni przed upływem terminu wygaśnięcia uprzednio zawartej umowy ubezpieczenia lub terminie płatności składki, c) nie obciążać samochodu na rzecz osób trzecich ani przelewać swoich praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 2. Zamawiający zobowiązuje się: a) korzystać z samochodu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, b) utrzymywać samochód w stanie przydatnym do umówionego użytku przez cały okres obowiązywania umowy oraz dokonywania wszelkich napraw koniecznych do zachowania samochodu w stanie nie pogorszonym, c) ponosić wszelkie koszty i opłaty związane z użytkowaniem samochodu, d) nie dokonywać przebudowy samochodu, e) informować Wykonawcę o ujawnionych w samochodzie wadach, f) nie oddawać samochodu osobom trzecim do odpłatnego albo nieodpłatnego używania. Ograniczenie to nie dotyczy osób zatrudnionych lub wykonujących pracę na rzecz Zamawiającego na podstawie umów o pracę, zlecenie lub o dzieło. 5 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy na kwotę: brutto... zł (słownie złotych:...). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obliczone na podstawie oferty Wykonawcy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym: a) wpłatę wstępną w wysokości 1% ceny netto samochodu powiększonej o podatek VAT, b) koszty związane z zarejestrowaniem samochodu, c) pozostałe opłaty łącznie z dostarczeniem samochodu do siedziby wskazanej w 3 ust. 2 niniejszej umowy (jeżeli występują), d) koszty ubezpieczenia samochodu na cały okres leasingu tj. 24 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego samochodu, e) raty leasingowe płatne w terminach zgodnych z harmonogramem finansowym ustalonym dla samochodu oddanego do użytku Zamawiającemu, dostarczonym przez Wykonawcę w dniu zawarcia niniejszej umowy.

13 3. Strony umowy ustalają, iż dla samochodu typu van marki.. cena brutto samochodu wynosi: zł. (słownie złotych:...), wysokość wpłaty wstępnej, stanowiącej 1% ceny netto samochodu powiększonej o podatek VAT, wynosi.. zł. (słownie złotych..), wysokość jednej stałej raty leasingowej wynosi:.. zł. (słownie złotych:. ), wysokość opłaty rejestracyjnej wynosi:.. zł. (słownie złotych: ). 6 Sposób zapłaty wynagrodzenia 1. Zamawiający płacić będzie w ratach Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w 5 ust. 1 niniejszej umowy, w następujący sposób: a) opłata rejestracyjna samochodu zapłacona zostanie po wydaniu samochodu i po podpisaniu przez strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. b) opłata z tytułu ubezpieczenia samochodu płatna będzie w jednej lub dwóch ratach z góry. c) wynagrodzenie z tytułu rat leasingu samochodu płatne będzie raz w miesiącu w 24 równych ratach zgodnie z harmonogramem finansowym. 2. Wysokość opłaty manipulacyjnej, opłaty rejestracyjnej, opłat z tytułu ubezpieczenia samochodu oraz wysokość wynagrodzenia z tytułu rat leasingowych określona została w ofercie Wykonawcy. 3. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy przez Zamawiającego przelewem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, na wskazane w niej konto bankowe Wykonawcy, zgodnie z harmonogramem finansowym. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury VAT/rachunku raz w miesiącu, w terminie poprzedzającym termin zapłaty wskazany w harmonogramie finansowym. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT/rachunków wg wskazań Zamawiającego. 5. Faktura/rachunek musi być wystawiona według poniższych danych: Województwo Świętokrzyskie, al. IX Wieków Kielc 3, Kielce, NIP: Za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe za zwłokę.

14 7 Opcja wykupu samochodu 1. Zamawiający ma prawo nabyć używany samochód będący przedmiotem leasingu, jeżeli w terminie do 15 dni przed upływem 24 miesięcy od dnia wydania samochodu zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej o zamiarze skorzystania z tego prawa. 2. Wygaśnięcie, odstąpienie lub rozwiązanie umowy w części nie ogranicza prawa Zamawiającego, o którym mowa w ust Nabycie samochodu, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie odpowiednich dokumentów przenoszących własność samochodu, który strony umowy zobowiązują się podpisać w terminie do 14 dni od dnia wygaśnięcia umowy leasingu, za cenę wskazaną w ofercie Wykonawcy, w wysokości 19% ceny netto samochodu powiększonej o podatek VAT obowiązujący w dacie wykupu samochodu. Cena ta płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w dokumentach przenoszących własność samochodu w terminie 30 dni od dnia przeniesienia własności. 4. W przypadku złożenia przez Zamawiającego zawiadomienia, o którym mowa w ust 1, przeniesienie prawa własności samochodu, do czasu podpisania dokumentów przenoszących jego własność na Zamawiającego będzie przechowywany na parkingu Zamawiającego. 5. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa, o którym mowa w ust W przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z opcji wykupu Wykonawca zobowiązuje się do odebrania samochodów na własny koszt, w terminie 14 dni od dnia upływu okresu leasingu, na podstawie protokołu odbioru. 8 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za nie wydanie samochodu w terminie określonym w 3 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości: 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, b) za uchylanie się od podpisania dokumentów przenoszących własność samochodu, o której mowa w 7 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w 5 ust Kara umowna, o której mowa w ust.1 lit. a, należna jest Zmawiającemu także w sytuacji, gdy Zamawiający odmówił przyjęcia samochodu z przyczyn, o których mowa w 3 ust. 9, chyba, że Zamawiający z tych przyczyn odstąpił od umowy. 3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, o których mowa w 3 ust. 9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto, o której mowa w 5 ust. 1.

15 4. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn od Niego zależnych, Zamawiającemu przysługuje kara umowna od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust. 1 niniejszej umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wystawionych przez Wykonawcę faktur. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zwolnić się z obowiązku wykonania przedmiotu umowy przez zapłatę kary umownej. 9 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można była przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 10 Rozwiązanie, wypowiedzenie, wygaśnięcie umowy 1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę warunków umowy, a w szczególności, jeśli Wykonawca nie przedstawia w terminach określonych umową dokumentów potwierdzających opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia lub umowy ubezpieczenia zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia płatnego i należnego za okres przypadający po dniu rozwiązania umowy. 3. Umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego w całości lub w części z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca. 4. Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Po upływie okresu leasingu, a także w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, Zamawiający wyda Wykonawcy samochód. Wydanie samochodu Wykonawcy nastąpi w siedzibie wskazanej w 3 ust. 2 niniejszej umowy, na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony umowy.

16 11 Zmiana umowy 1. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 3. Zmiany umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 4. W przypadku wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią, Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi nie budzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w tym opłat, składek i rat leasingowych, w sytuacji, gdy nastąpi zmiana: a) uregulowań prawnych, lub podatków dotyczących umów leasingu, jak również w sytuacji stosowania przez Podmioty Finansujące klauzul waloryzacyjnych (jak np. zmiana WIBOR, stóp procentowych NBP, wskaźnik inflacji) pod warunkiem, że zmiany te dotyczą wszystkich klientów Wykonawcy i wynikają z Ogólnych Warunków Umowy (OWU) stosowanej powszechnie przez Wykonawcę, b) wysokości opłaty rejestracyjnej na dzień rejestracji samochodu, c) wysokości składki ubezpieczenia samochodu w okresie trwania leasingu, d) częstotliwości opłacanych składek, co może prowadzić do zmiany wysokości składek w stosunku do złożonej oferty; 6. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie aspektów technicznych współpracy celem zwiększenia jej efektywności (dotyczy to w szczególności harmonogramów płatności) w sposób nie powodujący zmiany ceny i o ile będzie to mieć na celu dostosowanie umowy do praktyki stosowanej przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w razie zmiany OWU - pod warunkiem, że zmiana ta dotyczy wszystkich Klientów Wykonawcy, a Zamawiający będzie miał prawo nie wyrazić zgody na nowe OWU i wypowiedzieć zawartą umowę leasingu. 7. Zmiany umowy, o których mowa ust. 5 i 6 nie wymagają formy pisemnej.

17 12 Klauzula poufności 1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą Stronę; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy. 2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody. 13 Postanowienia końcowe 1. Zamawiający nie dopuszcza aby należności wykonawcy objęte umową w każdej części zamówienia stanowiły przedmiot cesji w rozumieniu art. 509 kodeksu cywilnego. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 3. Załącznikami do umowy są Umowa leasingu i Ogólne Warunki Leasingu, które dookreślają zasady leasingu. 4. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami SIWZ i oferty złożonej przez Wykonawcę oraz w treści Umowy leasingu, Ogólnych Warunków Leasingu, mają zastosowanie postanowienia oferty oraz SIWZ. Pozostałe nie zawarte w ofercie postanowienia Umowy Leasingu, Ogólnych Warunków Leasingu obowiązują bez zmian. 5. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie w ciągu 30 dni, a w przypadku braku porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 6. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.... ZAMAWIAJĄCY.. WYKONAWCA

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup samochodu terenowego 4x4 fabrycznie nowego w ramach

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.). nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: URBITOR Sp. z o.o. ul. Chrobrego 105/107; 87-100 Toruń zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 23, REGON 929-011-81-62, NIP 973-04-38-162, kapitał zakładowy 11.633.000,00 zł, wpisane

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zadania p.n.: "POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TYPU FURGON" (drugie postępowanie) PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. nr 113, poz. 759 z 2010 roku z późn.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW ZAMÓWIENIE SEKTOROWE o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW PKS.SA-DT/ZP/20/4/2015/1 ROZDZIAŁ I. Nazwa (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Bpa Ignacego Świrskiego 57, 08-110 Siedlce ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 144 /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, 25-509 Kielce, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, 25-509 Kielce, woj. Kielce: Dostawa fabrycznie nowego(nieużywanego) samochodu ciężarowo-osobowego posiadającego świadectwo homologacji. Numer ogłoszenia: 24296-2011; data zamieszczenia: 17.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 2/03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1) Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

dostawę 5-osobowego samochodu dla potrzeb NCK

dostawę 5-osobowego samochodu dla potrzeb NCK Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę 5-osobowego samochodu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: NM/370/PN/07/11 SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne poniżej 125.000,00 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo