Oferujemy dostarczenie samochodu marki., model.., rok produkcji..., w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferujemy dostarczenie samochodu marki., model.., rok produkcji..., w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę:"

Transkrypt

1 Znak: DOA.III Dodatek Nr 1 do SIWZ.. Pieczęć/ nazwa dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX wieków Kielc Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu osobowego typu van: Oferujemy dostarczenie samochodu marki., model.., rok produkcji..., w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę: Cena oferty (brutto): zł (słownie złotych:......) 1. Podana cena oferty obliczona była na dzień składania oferty z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. W toku realizacji zamówienia cena może ulec zmianie o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 2. Oświadczamy, że zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty, które poniesie zamawiający, łącznie z dostarczeniem samochodu do siedziby zamawiającego. 3. Oświadczamy, że oferowany samochód posiada: gwarancja mechaniczna nie mniej niż 3 lata lub na 100 tys. km, gwarancja na perforację nadwozia nie mniej niż 6 lat, gwarancja na powłokę lakierniczą - nie mniej niż 3 lata. 4. Oświadczamy, iż w przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji, obejmującego nabycie używanego samochodu będącego przedmiotem leasingu, wartość wykupu wynosić będzie 19% ceny netto samochodu powiększonej o podatek VAT obowiązujący w dacie wykupu samochodu. 5. Oświadczamy, że samochód będzie przedmiotem leasingu zgodnie z wymaganiami i warunkami opisanymi przez zamawiającego w SIWZ, w tym dotyczącymi okresu gwarancji, oraz że jest fabrycznie nowy, kompletny, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2011 roku, posiada wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów i jest gotowy do użytkowania. 6. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do ubezpieczenia samochodu na warunkach określonych przez zamawiającego w Załączniku Nr 2 do SIWZ Warunki ubezpieczenia. 7. Zgodnie z art. 44 ustawy oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 8. Oświadczamy, że każdy element oferowanego przedmiotu zamówienia zgodny jest z wymaganiami i warunkami opisanymi przez zamawiającego w SIWZ.

2 2 9. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest wysokiej jakości i kompletny. 10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i akceptujemy określone w niej warunki oraz zasady postępowania. 11. Oświadczamy, że na terenie Województwa Świętokrzyskiego znajduje się min. jedna autoryzowana stacja serwisowa. 12. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od zamawiającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego zamówienia. 13. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty wyrażamy zgodę na realizację zamówienia w terminach określonych w SIWZ. 14. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 15. Oświadczamy, że Wzór umowy stanowiące Dodatek nr 4 do SIWZ, został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 16. Oświadczam(y), iż wykonamy przedmiot zamówienia samodzielnie/powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcy* (wskazać zakres). 17. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]* 18. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny na dzień sporządzenia oferty (art. 297 Kodeksu Karnego). 19. Załącznikami do niniejszej oferty są: Formularz cenowy zał. nr. do oferty, Formularz opisowy zał. nr. do oferty Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. nr. do oferty, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zał. nr.. do oferty, Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera. kolejno ponumerowanych stron. 21. Nasze dane kontaktowe: Adres do korespondencji:.. nr telefonu:... nr faksu: adres *Niewłaściwe skreślić Miejscowość, data... Podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy 2

3 ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek Nr 2A do SIWZ Załącznik Nr do oferty 1. Marka.. 2. Model Dane samochodu 3. Rok produkcji.. 4. Cena netto.... zł. 5. Cena brutto.... zł. 6. Wartość jednostkowa wykupu: - 19% ceny netto sam.(poz. 4) -... zł. netto +..% (stawka podatku VAT) =... zł. brutto. Rodzaj opłaty FORMULARZ CENOWY Kwota opłaty w złotych (netto) Stawka VAT (%) Kwota opłaty w złotych (brutto) Częstotliwość wystąpienia opłat Łączna kwota opłat w złotych (brutto) = 5 x 6 Samochód typu van - 1 szt. Opłata wstępna (1% ceny 1 netto samochodu) Opłata rejestracyjna 1 Inne opłaty, (jeżeli występują). Kwota rocznego ubezpieczenia* Kwota raty leasingowej (stałe, równe, płatne zgodnie z harmonogramem finansowym) RAZEM (cena oferty brutto) * wskazana przez Wykonawcę kwota rocznego ubezpieczenia służy tylko do porównania ofert. Ostateczna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, który zostanie wybrany w przedmiotowym postępowaniu, będzie uzależniona od zawartych umów ubezpieczenia samochodu..... Miejscowość, data Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania firmy

4 ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek Nr 2B do SIWZ Załącznik Nr do oferty FORMULARZ OPISOWY Lp. Parametr Dane samochodu* 1 marka.. 2 model.. 3 silnik - pojemność skokowa cm 3 4 silnik - moc moc. KM; 5 paliwo 6 skrzynia biegów 7 nadwozie 8 rozstaw kół... typ.., liczba miejsc.... mm 9 wysokość zewnętrzna samochodu mierzona od podłoża. mm 10 liczba drzwi 11 drzwi tylne... (sposób otwierania, wyposażenie) 12 drzwi boczne (przeszklone) 13 długość całkowita samochodu 14 kolory wnętrza.. mm. 15 ogumienie (zimowe) 16 wspomaganie układu kierowniczego 17 system ABS lub równoważny (wskazać system) 18 Klimatyzacja 19 system nawigacji (w języku polskim) 20 lusterka boczne (sterowane i podgrzewane elektrycznie) 1

5 21 lusterko środkowe, wsteczne prędkościomierz licznik przebiegu dziennego 22 tablica przyrządów: obrotomierz wskaźnik poziomu paliwa wskaźnik temperatury cieczy chłodniczej kontrolki sygnalizacyjne 23 hamulec postojowy system wspomagania parkowania z tyłu pojazdu elektrycznie otwierane szyby przednie i tylne filtr pyłków i zanieczyszczeń 4-stopniowa dmuchawa 26 system ogrzewania i wentylacji 27 trzeci rząd siedzeń 28 ESP lub równoważny 29 przełącznik zamkniętego obiegu powietrza nawiew na nogi min. 1 nawiew do odmrażania szyby przedniej min. 2 regulowane nawiewy do odmrażania szyb bocznych felgi 16 lub 17 (aluminiowe lub stalowe + kołpaki) 30 pojemność bagażnika 31 odtwarzacz CD, MP3 + zestaw głośnomówiący... szt.. szt.. (wskazać system).. (rodzaj).. litrów 32 apteczka 33 trójkąt ostrzegawczy 34 wykończenie wnętrza bagażnika (wykładzina) 2

6 35 gumowe dywaniki (komplet) 36 zestaw opon letnich 37 koło zapasowe lub przybornik naprawczy. 38 liczba poduszek powietrznych (czołowe, boczne oraz kurtynowe) 39 pasy bezpieczeństwa. 40 gaśnica 41 Wymogi techniczne pojazdu dotyczące: zużycia energii; emisji dwutlenku węgla; emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów. wielkość zużywanej energii / zużycie paliwa w cyklu łączonym, zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych poziom emisji dwutlenku węgla, zmierzony według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych wymagania w zakresie emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów.. litrów na 100 km.. g/km norma. * W pustych wierszach należy wpisać Tak lub NIE; W wierszach wykropkowanych należy określić rzeczywiste parametry/ rodzaj wyposażenia. Miejscowość, data... Podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy 3

7 Znak sprawy: DOA.III Dodatek nr 3A do SIWZ... Nazwa i adres Wykonawcy /Pieczęć Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu osobowego typu van. Ja/My (imię i nazwisko)... jako upoważniony/upoważnieni przedstawiciel/przedstawiciele* Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie*:... (nazwa Wykonawcy / nazwy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie) oświadczam/oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej Miejscowość, data Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych o reprezentowania wykonawcy *niewłaściwe skreślić

8 Znak sprawy: DOA.III Dodatek nr 3B do SIWZ... Nazwa, adres Wykonawcy /pieczęć Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu typu van Ja/My (imię i nazwisko)... jako upoważniony/upoważnieni przedstawiciel/przedstawiciele* Wykonawcy... oświadczam/oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Miejscowość, data Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy *Niepotrzebne skreślić

9 DOA.III Dodatek nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr 2012 zawarta w Kielcach w dniu roku, pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, Kielce, NIP: , zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez: a:... zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez: Wykonawca niniejszej umowy został wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego DOA.III przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu osobowego typu van dla Centrum Obsługi Inwestora Departamentu Polityki Regionalnej, marki., model., rok produkcji., zwanego dalej samochodem. 2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się nabyć i oddać do używania Zamawiającemu samochód, o którym mowa w ust. 1, wraz z wyposażeniem zgodnym z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu leasingu i ofertą Wykonawcy. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy, określonego w ust. 1.

10 4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zgodny będzie z Jego ofertą, sporządzoną na podstawie wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oraz że samochód oddany przez Niego do używania Zamawiającemu będzie wysokiej jakości, fabrycznie nowy oraz kompletny i gotowy do użytkowania. 5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia samochodu, o których mowa w 1 ust. 1 niniejszej umowy, na czas trwania leasingu, o którym mowa w 3 ust. 1 niniejszej umowy, w zakresie AC, OC, NNW, Assistance na warunkach nie gorszych niż podanych w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 6. Ubezpieczenie będzie płatne w jednej lub dwóch ratach z góry na podstawie informacji dostarczanych Zamawiającemu. 7. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w ramach projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora. 8. Zlecenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 10. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz że przedmiot umowy wykonany zostanie z zachowaniem należytej staranności. 11. Integralną częścią umowy są Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami i dodatkami oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 2 Reprezentacja 1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy jest.., tel Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją umowy jest., tel... 3 Termin i sposób realizacji umowy 1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony: 24 miesiące od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego samochodu oddanego mu przez Wykonawcę do użytku. 2. Oddanie Zamawiającemu samochodu, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w terminie 60 dni, od dnia zawarcia niniejszej umowy i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 15:30.

11 3. Samochód przedstawiony do odbioru Zamawiającemu powinien być: a) dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji, b) z wykonanym przeglądem zerowym i gwarancją określoną w książce gwarancyjnej, c) ubezpieczone w zakresie, o którym mowa w Załączniku Nr 2 do SIWZ, d) zatankowany (min. 10 l paliwa), e) wyposażone w opony zimowe. 4. Wraz z samochodem Wykonawca wyda Zamawiającemu: a) dowód rejestracyjny, b) dwa komplety kluczyków, c) polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenie składek, d) instrukcję obsługi w języku polskim, e) dokument gwarancji wystawiony przez producenta samochodu. 5. W terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolor nadwozia samochodu. 6. W terminie do 10 dni przed planowaną datą wydania samochodu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej warunki, na jakich samochód zostanie objęty ubezpieczeniem oraz wskaże towarzystwo ubezpieczeń, w którym samochód zostanie ubezpieczony. 7. Wykonawca poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego o proponowanym terminie oddania do używania samochodu, co najmniej 5 dni wcześniej. 8. Odbiór jakościowy samochodu odbędzie się w siedzibie wskazanej w ust. 2, będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 9. W przypadku, gdy samochód ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z SIWZ lub ofertą Wykonawcy lub, gdy brak jest jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub treść tych dokumentów nie wyczerpuje warunków ubezpieczenia określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ, Zamawiający odmówi odbioru samochodu oraz wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie przez Wykonawcę wad lub braków w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. 1. Wykonawca zobowiązuje się: 4 Zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy a) informować Zamawiającego o wszelkich zapytaniach skierowanych do niego przez organy lub osoby trzecie, którego przedmiotem jest używany przez Zamawiającego samochód lub w wyniku, którego jest zobowiązany ujawnić informację o Zamawiającym lub używanym przez niego samochodzie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania oraz zakresie udzielonych tym organom lub osobom informacji najpóźniej w dniu, w którym przekazał informację temu organowi lub osobie trzeciej,

12 b) terminowo opłacać składki ubezpieczenia, zawierać umowy ubezpieczenia oraz przedstawiać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające opłacenie składek ubezpieczenia oraz dokumenty potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia samochodu w kolejnych okresach w trakcie trwania umowy leasingu, co najmniej 7 dni przed upływem terminu wygaśnięcia uprzednio zawartej umowy ubezpieczenia lub terminie płatności składki, c) nie obciążać samochodu na rzecz osób trzecich ani przelewać swoich praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 2. Zamawiający zobowiązuje się: a) korzystać z samochodu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, b) utrzymywać samochód w stanie przydatnym do umówionego użytku przez cały okres obowiązywania umowy oraz dokonywania wszelkich napraw koniecznych do zachowania samochodu w stanie nie pogorszonym, c) ponosić wszelkie koszty i opłaty związane z użytkowaniem samochodu, d) nie dokonywać przebudowy samochodu, e) informować Wykonawcę o ujawnionych w samochodzie wadach, f) nie oddawać samochodu osobom trzecim do odpłatnego albo nieodpłatnego używania. Ograniczenie to nie dotyczy osób zatrudnionych lub wykonujących pracę na rzecz Zamawiającego na podstawie umów o pracę, zlecenie lub o dzieło. 5 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy na kwotę: brutto... zł (słownie złotych:...). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obliczone na podstawie oferty Wykonawcy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym: a) wpłatę wstępną w wysokości 1% ceny netto samochodu powiększonej o podatek VAT, b) koszty związane z zarejestrowaniem samochodu, c) pozostałe opłaty łącznie z dostarczeniem samochodu do siedziby wskazanej w 3 ust. 2 niniejszej umowy (jeżeli występują), d) koszty ubezpieczenia samochodu na cały okres leasingu tj. 24 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego samochodu, e) raty leasingowe płatne w terminach zgodnych z harmonogramem finansowym ustalonym dla samochodu oddanego do użytku Zamawiającemu, dostarczonym przez Wykonawcę w dniu zawarcia niniejszej umowy.

13 3. Strony umowy ustalają, iż dla samochodu typu van marki.. cena brutto samochodu wynosi: zł. (słownie złotych:...), wysokość wpłaty wstępnej, stanowiącej 1% ceny netto samochodu powiększonej o podatek VAT, wynosi.. zł. (słownie złotych..), wysokość jednej stałej raty leasingowej wynosi:.. zł. (słownie złotych:. ), wysokość opłaty rejestracyjnej wynosi:.. zł. (słownie złotych: ). 6 Sposób zapłaty wynagrodzenia 1. Zamawiający płacić będzie w ratach Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w 5 ust. 1 niniejszej umowy, w następujący sposób: a) opłata rejestracyjna samochodu zapłacona zostanie po wydaniu samochodu i po podpisaniu przez strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. b) opłata z tytułu ubezpieczenia samochodu płatna będzie w jednej lub dwóch ratach z góry. c) wynagrodzenie z tytułu rat leasingu samochodu płatne będzie raz w miesiącu w 24 równych ratach zgodnie z harmonogramem finansowym. 2. Wysokość opłaty manipulacyjnej, opłaty rejestracyjnej, opłat z tytułu ubezpieczenia samochodu oraz wysokość wynagrodzenia z tytułu rat leasingowych określona została w ofercie Wykonawcy. 3. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy przez Zamawiającego przelewem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, na wskazane w niej konto bankowe Wykonawcy, zgodnie z harmonogramem finansowym. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury VAT/rachunku raz w miesiącu, w terminie poprzedzającym termin zapłaty wskazany w harmonogramie finansowym. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT/rachunków wg wskazań Zamawiającego. 5. Faktura/rachunek musi być wystawiona według poniższych danych: Województwo Świętokrzyskie, al. IX Wieków Kielc 3, Kielce, NIP: Za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe za zwłokę.

14 7 Opcja wykupu samochodu 1. Zamawiający ma prawo nabyć używany samochód będący przedmiotem leasingu, jeżeli w terminie do 15 dni przed upływem 24 miesięcy od dnia wydania samochodu zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej o zamiarze skorzystania z tego prawa. 2. Wygaśnięcie, odstąpienie lub rozwiązanie umowy w części nie ogranicza prawa Zamawiającego, o którym mowa w ust Nabycie samochodu, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie odpowiednich dokumentów przenoszących własność samochodu, który strony umowy zobowiązują się podpisać w terminie do 14 dni od dnia wygaśnięcia umowy leasingu, za cenę wskazaną w ofercie Wykonawcy, w wysokości 19% ceny netto samochodu powiększonej o podatek VAT obowiązujący w dacie wykupu samochodu. Cena ta płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w dokumentach przenoszących własność samochodu w terminie 30 dni od dnia przeniesienia własności. 4. W przypadku złożenia przez Zamawiającego zawiadomienia, o którym mowa w ust 1, przeniesienie prawa własności samochodu, do czasu podpisania dokumentów przenoszących jego własność na Zamawiającego będzie przechowywany na parkingu Zamawiającego. 5. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa, o którym mowa w ust W przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z opcji wykupu Wykonawca zobowiązuje się do odebrania samochodów na własny koszt, w terminie 14 dni od dnia upływu okresu leasingu, na podstawie protokołu odbioru. 8 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za nie wydanie samochodu w terminie określonym w 3 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości: 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, b) za uchylanie się od podpisania dokumentów przenoszących własność samochodu, o której mowa w 7 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w 5 ust Kara umowna, o której mowa w ust.1 lit. a, należna jest Zmawiającemu także w sytuacji, gdy Zamawiający odmówił przyjęcia samochodu z przyczyn, o których mowa w 3 ust. 9, chyba, że Zamawiający z tych przyczyn odstąpił od umowy. 3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, o których mowa w 3 ust. 9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto, o której mowa w 5 ust. 1.

15 4. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn od Niego zależnych, Zamawiającemu przysługuje kara umowna od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust. 1 niniejszej umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wystawionych przez Wykonawcę faktur. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zwolnić się z obowiązku wykonania przedmiotu umowy przez zapłatę kary umownej. 9 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można była przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 10 Rozwiązanie, wypowiedzenie, wygaśnięcie umowy 1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę warunków umowy, a w szczególności, jeśli Wykonawca nie przedstawia w terminach określonych umową dokumentów potwierdzających opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia lub umowy ubezpieczenia zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia płatnego i należnego za okres przypadający po dniu rozwiązania umowy. 3. Umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego w całości lub w części z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca. 4. Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Po upływie okresu leasingu, a także w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, Zamawiający wyda Wykonawcy samochód. Wydanie samochodu Wykonawcy nastąpi w siedzibie wskazanej w 3 ust. 2 niniejszej umowy, na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony umowy.

16 11 Zmiana umowy 1. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 3. Zmiany umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 4. W przypadku wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią, Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi nie budzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w tym opłat, składek i rat leasingowych, w sytuacji, gdy nastąpi zmiana: a) uregulowań prawnych, lub podatków dotyczących umów leasingu, jak również w sytuacji stosowania przez Podmioty Finansujące klauzul waloryzacyjnych (jak np. zmiana WIBOR, stóp procentowych NBP, wskaźnik inflacji) pod warunkiem, że zmiany te dotyczą wszystkich klientów Wykonawcy i wynikają z Ogólnych Warunków Umowy (OWU) stosowanej powszechnie przez Wykonawcę, b) wysokości opłaty rejestracyjnej na dzień rejestracji samochodu, c) wysokości składki ubezpieczenia samochodu w okresie trwania leasingu, d) częstotliwości opłacanych składek, co może prowadzić do zmiany wysokości składek w stosunku do złożonej oferty; 6. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie aspektów technicznych współpracy celem zwiększenia jej efektywności (dotyczy to w szczególności harmonogramów płatności) w sposób nie powodujący zmiany ceny i o ile będzie to mieć na celu dostosowanie umowy do praktyki stosowanej przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w razie zmiany OWU - pod warunkiem, że zmiana ta dotyczy wszystkich Klientów Wykonawcy, a Zamawiający będzie miał prawo nie wyrazić zgody na nowe OWU i wypowiedzieć zawartą umowę leasingu. 7. Zmiany umowy, o których mowa ust. 5 i 6 nie wymagają formy pisemnej.

17 12 Klauzula poufności 1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą Stronę; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy. 2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody. 13 Postanowienia końcowe 1. Zamawiający nie dopuszcza aby należności wykonawcy objęte umową w każdej części zamówienia stanowiły przedmiot cesji w rozumieniu art. 509 kodeksu cywilnego. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 3. Załącznikami do umowy są Umowa leasingu i Ogólne Warunki Leasingu, które dookreślają zasady leasingu. 4. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami SIWZ i oferty złożonej przez Wykonawcę oraz w treści Umowy leasingu, Ogólnych Warunków Leasingu, mają zastosowanie postanowienia oferty oraz SIWZ. Pozostałe nie zawarte w ofercie postanowienia Umowy Leasingu, Ogólnych Warunków Leasingu obowiązują bez zmian. 5. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie w ciągu 30 dni, a w przypadku braku porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 6. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.... ZAMAWIAJĄCY.. WYKONAWCA

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Znak sprawy: DOA.III.272.1.89.2012 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 8 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 8 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją

Bardziej szczegółowo

4 załącznik nr 4 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

4 załącznik nr 4 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU 4 załącznik nr 4 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 4 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych ( nie starszych niż z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), dotyczącym: *I CZĘŚĆ

FORMULARZ OFERTY. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), dotyczącym: *I CZĘŚĆ ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Znak: DOA.III.272.1.106.2012 Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując

Bardziej szczegółowo

dnia (pieczątka firmowa wykonawcy) NIP... REGON... fax... tel...

dnia (pieczątka firmowa wykonawcy) NIP... REGON... fax... tel... FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 do SIWZ dnia (pieczątka firmowa wykonawcy) NIP... REGON... fax... tel.... I. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na leasing ambulansu ratunkowego typu C dla SP ZOZ w Obornikach

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 47/SPPW/2015

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 47/SPPW/2015 Załącznik nr 1. Wzór Formularza Oferty (Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) OF ERTA Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz NIP: 864-00-07-587,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,...

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,... Załącznik nr 6 Wzór Umowy zawarta w Katowicach w dniu... 2010 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, NIP: 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 62/ZP/2016

U M O W A NR 62/ZP/2016 U M O W A NR 62/ZP/2016 Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu...2016 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

OGÓLNE WARUNKI UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU Załącznik nr 4 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Wodociągów Kościańskich

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2/2013. Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka

Umowa Nr 2/2013. Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka Wzór umowy Załącznik Nr 6 Umowa Nr 2/2013 zawarta w Ostrowi Mazowieckiej w dniu.. 2013 roku pomiędzy: Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka NIP: 759-120-46-71,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: a...

UMOWA PROJEKT. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: a... ZP.272.1.4.2014 UMOWA PROJEKT Załącznik nr 6 do SIWZ w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Andrzej Wilkoński

Bardziej szczegółowo

zgodnie z Formularzem Ofertowym zgodnie z Formularzem Ofertowym

zgodnie z Formularzem Ofertowym zgodnie z Formularzem Ofertowym Uwaga! Zgodnie z pkt. 6 Specyfikacji (Załącznik nr 8) wykropkowane miejsca odnoszące się do Wykonawcy należy wypełnić ZAŁĄCZNIK NR 7 do Specyfikacji UMOWA nr /S/10 Dnia 2010r. w Łodzi pomiędzy Grupową

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU Znak sprawy: 10/D-ZP/PNO/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ KFK UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / 2016 - Projekt

UMOWA NR... / 2016 - Projekt UMOWA NR... / 2016 - Projekt Zawarta w Rzeszowie w dniu...r. pomiędzy Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60 reprezentowanym przez: mgr Janusza Solarza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Dostawy. Załącznik Nr 5.1. do SIWZ

Wzór Umowy Dostawy. Załącznik Nr 5.1. do SIWZ Załącznik Nr 5.1. do SIWZ Wzór Umowy Dostawy Na dostawę jednego fabrycznie nowego, wolnego od wad samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową, z rocznika 2017, na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Załącznik nr l (pieczęć wykonawcy).., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2 UMOWA NR. zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa z upoważnienia którego działa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Załącznik nr 5 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej Zamawiającym reprezentowane przez:....

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DOA.III.272.1.92.2012

Znak sprawy: DOA.III.272.1.92.2012 Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce Znak sprawy: DOA.III.272.1.92.2012 FORMULARZ OFERTOWY

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Treść po zmianie z 15.09.2011 Załącznik nr 4 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Wodne z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON...

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON... O F E R T A 1. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

..., dnia... OFERTA. sporządzona dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi NAZWA OFERENTA: ADRES OFERENTA: NUMER TELEFONU:

..., dnia... OFERTA. sporządzona dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi NAZWA OFERENTA: ADRES OFERENTA: NUMER TELEFONU: Załącznik Nr 1......, dnia... (Pieczątka firmowa Wykonawcy) (Miejscowość) OFERTA sporządzona dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi NAZWA OFERENTA: ADRES OFERENTA: NUMER TELEFONU:

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/439/055/U/11 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ MECHANIZMY WSPARCIA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NA PRZYKŁADZIE HISZPANII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. Załącznik nr 6 do SIWZ

U M O W A nr. Załącznik nr 6 do SIWZ U M O W A nr. Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu. 2011 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym a firmą: reprezentowanym przez: zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12

WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12 WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12 zawarta w dniu.. maja 2012 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, 70-207 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI]

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI] Załącznik nr 4 do siwz Umowa nr. Umowa zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp Załącznik nr 1 do SIWZ. Umowa Nr /KZp/2016

Numer sprawy: KZp Załącznik nr 1 do SIWZ. Umowa Nr /KZp/2016 Numer sprawy: KZp.2730.8.16 Umowa Nr /KZp/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ W dniu... w Łomży po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (KZp.2730.8.16) w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR OSP.01.2016 zawarta w dniu.. 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Strażacka 1 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ...

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ... Załącznik Nr 6 U M O W A NR.. zawarta w dniu.. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr SM-WPR-0830-./15 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, 01 170

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Załącznik nr 6 do SIWZ na sukcesywną dostawę oleju napędowego UMOWA NR /2016 Zawarta dnia..2016 roku w Grodzisku, pomiędzy : Zespołem Szkół w Grodzisku, zs. ul. 1 Maja 34, 17 315 Grodzisk NIP: 544 14 09

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr w imieniu, którego działa Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekretarz Miasta, zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA nr w imieniu, którego działa Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekretarz Miasta, zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu UMOWA nr.2016 umowy zawarta w dniu.. 2016 r. w Białymstoku pomiędzy Miastem Białystok, 15-950 Białystok ul. Słonimska 1, Regon: 050658640, NIP: 542-030-46-37 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 wrwr@pup-wroclaw.pl http://www.pup-wroclaw.pl/ znak postępowania: ZP/RD/3213-1/14 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013

UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013 UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013 Załącznik nr 9 do SIWZ Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 Sprawa nr ZP-271-13/15 Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY ZP-272-.. /15 zawartej w dniu. 2015 roku w Nowym Targu pomiędzy Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu - ul. Szpitalna 14 (REGON: 000308324,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt UMOWA nr - Projekt Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta w dniu. r. w Urzędzie Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32 pomiędzy: GMINĄ ŁASKARZEW NIP 826-211-73-80 Regon 711582374 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w imieniu reprezentowanego przeze

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego Wzór umowy nr /TEO/AUiPE/2012 Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów szkoleniowych/technicznych na potrzeby realizacji projektu szkolenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo