INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH"

Transkrypt

1 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH zeszyt II Wiesława Kwiatkowska Dariusz Korczakowski Arkadiusz Godula Jacek Pietrusiak Warszawa Fundacja Wspomagania Wsi, 2013

2

3 Spis treści Wstęp 5 Finansowanie inwestycji komunalnych z unii europejskiej 7 Przygotowanie nowego rozdania funduszy europejskich Nowe wskaźniki zadłużenia i ich znaczenie dla finansów jednostek samorządu terytorialnego 23 Czy samorządy gminne potrzebują budżetu zadaniowego? 41 Energia w gminach. Grupy zakupowe jako forma aktywnej polityki kosztowej samorządu 57 Partnerstwo publiczno-prywatne, stan prawny, przykłady 65

4

5 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH 5 WSTĘP Przedstawiamy Państwu kolejny zeszyt Akademii Wójta. Tym razem wspólnie z samorządowcami z całej Polski rozmawialiśmy nad kondycją samorządowych budżetów. Mimo medialnych obietnic, ze środki unijne znów popłyną szerokim strumieniem do samorządów, gminy nauczone poprzednią perspektywą budżetową muszą przygotować działania awaryjne, na wypadek braku możliwości finansowych dalszych działań. Jednocześnie coraz bardziej zaczynają doskwierać nie do końca udane inwestycje. Koszt ich utrzymania spada na barki samorządów. W ciągu minionych lat Polska stała się krajem aquaparków, basenów, hal sportowych i koncertowych nie zawsze mogących samodzielnie funkcjonować. Jednocześnie od przyszłego roku zmieniają się metody naliczania długu publicznego, co pogorszy sytuację samorządów znajdujących się tuż pod kreską. W niniejszej publikacji prezentujemy również sposoby na oszczędzanie, dzięki którym można uzyskać pewien luz w budżecie. Wydaje się, że w najbliższych latach energetyka pozwoli nam ograniczyć wydatki. Samorządy nie powinny się zadowalać prostymi oszczędnościami wynikającymi z obniżenia stawek u operatorów energetycznych. Wskazujemy również na inne sposoby ograniczenia wydatków. Próbujemy również upowszechnić ideę Partnerstwa Publiczno- Prywatnego (PPP) dla kontynuowania zamierzeń inwestycyjnych. Czyli przeniesienie części kosztów na innych uczestników procesu. Zapraszamy do lektury i na stronę Zespół Akademii Wójta

6 6 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH

7 Wiesława Kwiatkowska INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH 7 FINANSOWANIE INWESTYCJI KOMUNALNYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Obecność funduszy unijnych i ich wykorzystanie przyczynia się w bardzo znacznym stopniu do wdrażania myślenia perspektywicznego i szczegółowego planowania rozwoju przez beneficjentów. To z kolei przekłada się na bardziej efektywne wykorzystanie środków, a co za tym idzie racjonalny rozwój. Bez wkładu wspólnotowego wielu beneficjentów nie zdecydowałoby się na realizację inwestycji, które w późniejszym czasie mogą okazać się kluczowe dla ich dalszego rozwoju. Decydując się na złożenie wniosku o dotację, trzeba jednocześnie mieć świadomość ciążących na beneficjencie obowiązków, przede wszystkim w zakresie trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych, czyli zdolności do uzyskania założonych produktów i rezultatów projektu, która musi być zachowana przez okres pięciu lat po zakończeniu jego realizacji. Złożenie wniosku o dotację to dopiero początek dość skomplikowanego procesu realizacji inwestycji. Osiągniecie zakładanych wskaźników, zwłaszcza rezultatu oraz zrealizowanie opisanych celów, to podstawowe kwestie, na które należy zwrócić uwagę przy planowaniu inwestycji. Niezgodne z założeniem konkursu i projektu wydatkowanie przyznanych środków może bowiem skutkować zwrotem przyznanej dotacji. Co gwarantuje więc powodzenie? Powodzenie gwarantuje przede wszystkim przyjęcie realnych założeń, opracowanie na podstawie obowiązujących zasad poprawnego merytorycznie projektu oraz trzymanie się przyjętych założeń na etapie realizacji projektu. Bardzo istotne jest również zaangażowanie zarządu i stworzenie kompetentnego zespołu w trakcie przygotowywania i realizacji projektu, gdyż wraz z planowaną do złożenia dokumentacją, zakładamy wszelkie obciążenia wynikające z użytkowania, często konieczne do modyfikacji i urealnienia na etapie realizacji i eksploatacji. Częstym problemem jest przyjęcie nierealnych założeń ekonomicznych.

8 8 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH Mimo że pozwala to inwestycję dobrze sprzedać lokalnie i uzyskać akceptację Rady Gminy planowanych w przyszłości obciążeń budżetu, związanych z jej utrzymaniem, lecz z punktu widzenia właściciela obowiązanego do utrzymania kosztownej inwestycji, generuje w kolejnych budżetach znaczne, niezaplanowane wydatki. Podstawowe założenia konieczne do racjonalnego oszacowania na etapie przygotowania projektu: koszty realizacji inwestycji, koszty niezbędne do osiągnięcia założonych wskaźników i utrzymania trwałości w perspektywie co najmniej pięcioletniej, przychody w kontekście planowanych wskaźników rezultatu, cele projektu a pomoc publiczna, studium wykonalności a budżet gminy, wskaźniki produktu a wskaźniki rezultatu, koszty inwestycji liczone w czasie jej realizacji, koszty utrzymania liczone po zakończeniu inwestycji, zakładane ze środków własnych wraz z kosztami odtworzeniowymi, zgodnie z ustawą o rachunkowości: koszty utrzymania nieruchomości wynikające z podstawowych kosztów eksploatacyjnych (np. światło, ogrzewanie, obsługa techniczna), koszty utrzymania wynikające z założonych wskaźników (koszt obsługi merytorycznej, zwiększone koszty eksploatacji jako pochodne założonych wskaźników). Przy aplikowaniu o środki zewnętrzne samorządy często kierują się wysokością dotacji (maks. do 85 proc. wartości) jako głównym magnesem decydującym o realizacji danej inwestycji. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji w obszarze kultury, turystyki, oświaty, zdrowia czy e-społeczeństwa. Wiele basenów czy hal sportowych nigdy by nie powstało z funduszy własnych nie tylko dlatego, że budżety samorządów nie mogłyby sobie na taką inwestycję pozwolić, ale przede wszystkim ze względu na koszty generowane przez te inwestycje po rozpoczęciu ich eksploatacji. Magia 85 proc. dofinansowania z budżetu UE odsuwa na dalszy plan racjonalne myślenie o bezwzględnej potrzebie posiadania hali sportowej czy basenu w małej miejscowości, gdzie w większości przypadków rzeczywiście konieczna jest infrastruktura tego typu, ale nie hala, a sala gimnastyczna. Jeśli chodzi o basen, to po dokonaniu precyzyjnych analiz, bardziej korzystne okazuje się np. wynajęcie autobusu na koszt gminy i dowożenie dzieci

9 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH 9 do pobliskiego miasta powiatowego, gdzie znajduje się basen. Pod tym względem studia wykonalności, prezentowane jako załączniki do wniosków, nie przedstawiają obiektywnego obrazu, faktycznych problemów, nie wynika z nich również jednoznaczna potrzeba posiadania takiego obiektu. Najczęściej są to dokumenty uzasadniające wolę posiadania, przedstawiające argumenty, które nie są obiektywne, racjonalne i społecznie uzasadnione. Dowodem na tak postawioną tezę jest w przeważającej większości przypadków brak dogłębnej analizy stanu, z której jednoznacznie wynika potrzeba realizacji przedmiotowej inwestycji oraz założone koszty odtworzeniowe i utrzymania obiektu, które leżą po stronie właściciela obiektu, muszą być finansowane z budżetu gminy i stają się kosztem stałym, rosnącym, obciążającym budżet na wiele lat. W większości przypadków są one niedoszacowane, zarówno pod względem stałych kosztów utrzymania (media, obsługa niezbędna do realizacji programu funkcjonalno-użytkowego), jak i konieczne do założenia z punktu widzenia utrzymania obiektu jako kosztów odtworzeniowych środka trwałego. Pomoc publiczna - luka finansowa Wszystkie projekty przygotowywane w odpowiedzi na ogłoszenia konkursowe, oferujące dofinansowanie ze środków publicznych, swoim charakterem dzielą się na podlegające pomocy publicznej i niepodlegające pomocy publicznej. Co jest zatem pomocą publiczną, kto jej podlega i dlaczego nie można jednoznacznie stwierdzić, bez przeanalizowania konkretnego przypadku, czy rzeczywiście dane przedsięwzięcie podlega lub nie podlega pomocy publicznej?

10 10 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH Rys. 1. Podział podstawowy rodzajów projektów ze względu na rodzaj dofinansowania Przygotowując projekt inwestycyjny, z założenia instytucje publiczne zakładają, że ich przedsięwzięcie nie podlega pomocy publicznej, gdyż one same nie podlegają pomocy. Godnym podkreślenia jest fakt, iż to nie podmioty podlegają pomocy publicznej, a transakcje zawierane na rynku, wobec czego decydujące jest nie kto, ale na co się umawia. Ocenie podlega więc sam projekt, a nie podmiot, który go realizuje. Luka w finansowaniu nie dotyczy projektów, które: podlegają zasadom pomocy publicznej, nie generują dochodu, których przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych. Przesłanki decydujące o transferze pomocy publicznej: transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, transfer jest selektywny uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr, w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji, transfer wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi.

11 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH 11 Dla oceny występowania pomocy publicznej nie ma znaczenia cel działalności wykonywanej przez określony podmiot. Istotne jest tylko to, czy działalność ta jest wykonywana w warunkach faktycznej lub potencjalnej konkurencji. Przesłanki pomocy publicznej na przykładzie kultury Wbrew intuicyjnym wyobrażeniom, działalność na rzecz kultury i ochrona dziedzictwa narodowego nie są wyłączone z definicji spod oddziaływania przepisów o pomocy publicznej. Dofinansowanie projektów dotyczących działalności kulturalnej, wykonywanej przez instytucje kultury, samorządy terytorialne, kościoły i inne podmioty niewykonujące działalności w warunkach konkurencji, nie stanowi pomocy publicznej. Jednak tak, jak w każdym innym przypadku, pomoc publiczna wystąpi, jeśli będą jednocześnie spełnione wszystkie kryteria składające się na test pomocy publicznej. W przypadku sektora kultury szczególne znaczenie mają: negatywny wpływ udzielanej pomocy na konkurencję, wpływ na wymianę handlową między krajami członkowskimi.

12 12 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH Rys. 2. Mapa regionalnej pomocy inwestycyjnej na lata Muzea, biblioteki, archiwa czy filharmonie to instytucje, które z zasady nie konkurują ze sobą o klientów. W przypadku wyżej wymienionych instytucji, które poza działalnością kulturalną prowadzą też działalność gospodarczą, publiczne finansowanie działalności kulturalnej nie będzie stanowiło pomocy publicznej pod warunkiem, jeżeli: oba rodzaje działalności dadzą się wyraźnie rozdzielić; finansowanie obu rodzajów działalności można wyraźnie rozdzielić; podmiot jest w stanie właściwie przypisywać koszty do poszczególnych rodzajów działalności, czyli nie zachodzi tzw. krzyżowe dotowanie działalności gospodarczej.

13 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH 13 W przypadku projektów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego, posiadanie wpisu obiektu do rejestru zabytków nie przesądza o tym, że nie służy on wykonywaniu działalności konkurencyjnej. Przeciwnie, często tego rodzaju obiekty są wykorzystywane do komercyjnej działalności turystycznej. Należy więc pamiętać, że instytucje tego rodzaju, poza działalnością podstawową, mogą prowadzić inną działalność, wykonywaną w warunkach konkurencji. Przykładem są ośrodki kultury czy muzea, które odpłatnie udostępniają pomieszczenia w celu organizacji np. różnego rodzaju imprez i uroczystości oraz w tym zakresie konkurują z innymi podmiotami, wykonującymi taką działalność, chociażby z hotelami, jeśli takie instytucje funkcjonują na rynku. Odsyłam do poradnika na stronie internetowej MRR: pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/strony/regulacje_ polskie.aspx w celu uszczegółowienia wiedzy na temat pomocy publicznej.

14 14 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH

15 Wiesława Kwiatkowska INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH 15 PRZYGOTOWANIE NOWEGO ROZDANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W nowej perspektywie unijnej na lata samorządy staną przed poważnym problemem możliwości absorbcji środków unijnych wobec wyczerpanych w znacznym stopniu środkach własnych. Znaczenia mogą nabrać takie narzędzia, jak: finansowanie zwrotne czy dłużne lub uciekanie w spółki celowe oraz partnerstwo z sektorem prywatnym. Umowa Partnerska to kontrakt pomiędzy Polską a Komisją Europejską, w którym Polska wskazuje sposób w jaki planuje zrealizować swoje cele rozwojowe dzięki funduszom unijnym, w nowej perspektywie finansowej Założenia tego dokumentu zostały przyjęte przez rząd 15 stycznia 2013 r. i określają one kierunek polskich przygotowań do nowego rozdania. W dokumencie tym wskazano m.in. rodzaje inwestycji, które będą mogły liczyć na dofinansowanie, zaproponowano też układ programów operacyjnych, zarys systemu ich wdrażania oraz podział odpowiedzialności za zarządzanie funduszami europejskimi pomiędzy władze krajowe i regionalne. Po roku 2013 priorytetami w Polsce w przyznawaniu środków z UE będą m.in. takie dziedziny, jak: badania i rozwój, komercjalizacja badań naukowych, podnoszenie konkurencyjności polskich firm, inwestowanie w podnoszenie poziomu edukacji, kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Promowane będą zwłaszcza wszystkie działania, na poziomie administracji lub przedsiębiorstw, które będą propagować współpracę. Znacznie większa część pieniędzy niż w bieżącej perspektywie będzie zarządzana na poziomie regionalnym. W nowej perspektywie finansowej UE na lata województwa dostaną łącznie 22,8 mld euro do podziału. W ramach tej kwoty uwzględniono środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego

16 16 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH Funduszu Społecznego. Dla porównania, w poprzednim budżecie było to 19,8 mld euro. Wysokość wsparcia poszczególnych regionów obliczana jest na podstawie tzw. algorytmu berlińskiego, w którym bierze się pod uwagę m.in. liczbę mieszkańców danego obszaru, bezrobocie, PKB i siłę nabywczą per capita. Nowy podział pieniędzy rozkłada się następująco: dolnośląskie ma otrzymać około 1 mld 636 mln euro, kujawsko-pomorskie 1 mld 531 mld euro, lubelskie 1 mld 832 mld euro, lubuskie 728 mln euro, łódzkie 1 mld 764 mln euro, małopolskie 2 mld 390 mln euro, opolskie 759 mln euro, podkarpackie 1 mld 744 mln euro, podlaskie 974 mln euro, pomorskie 1 mld 480 mln euro, śląskie 2 mld 782 mln euro, świętokrzyskie 998 mln euro, warmińsko-mazurskie 1 mld 124 mln euro, wielkopolskie 1 mld 940 mln euro, zachodniopomorskie 1 mld 204 mln euro. Województwo mazowieckie przekroczyło poziom 75 proc. średniej unijnej PKB na mieszkańca, a zatem nie jest już w grupie tzw. najbiedniejszych regionów i otrzyma 1 mld 659 mln euro, co stanowi 60 proc. dotychczasowej alokacji. Mniej środków otrzyma także województwo warmińsko-mazurskie, natomiast dla reszty obszarów przewidziano więcej pieniędzy niż w poprzednim budżecie. Mimo to marszałkowie województw już wyrażają swoje niezadowolenie i zapowiadają dalsze negocjacje. Podstawowe założenia 1. Programy regionalne będą w nadchodzących latach dwufunduszowe. Będzie można łączyć wsparcie w inwestycje»twarde«, np. infrastrukturalne, ze wsparciem inwestycji»miękkich«, związanych z rozwojem kapitału ludzkiego. 2. Podatek VAT w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich będzie kosztem kwalifikowalnym, co oznacza utrzymanie możliwości jego refundacji. 3. Maks. poziom dofinansowania unijnego w wysokości 85 proc. (dla regionów mniej rozwiniętych) oraz 80 proc. dla Mazowsza.

17 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH 17 Bardzo istotnym elementem Regionalnych Programów Operacyjnych planowanych w nowej perspektywie , są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Czym są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, czyli ZIT? W okresie zostały zaproponowane nowe instrumenty dla polityki spójności, które pozwolą skuteczniej wykorzystywać środki w określonych obszarach. Ich głównym założeniem jest terytorialne ukierunkowanie interwencji publicznej. ZIT mają służyć realizacji zintegrowanej strategii rozwoju danego terytorium. Regulacje UE przewidują, że ZIT powinien być realizowany z więcej niż jednej osi priorytetowej, jednego lub więcej programów operacyjnych. Osie priorytetowe mogą obejmować swym zakresem różne cele tematyczne, przy czym ich finansowanie nie może przekraczać 20 proc. alokacji UE, przeznaczonej na realizację danego RPO. Instrument ZIT zakłada delegację części zadań związanych z wdrażaniem programów operacyjnych (np. wybór projektów, przygotowanie kryteriów wyboru projektów itp.) na poziom niższy niż regionalny (subregionalny lub lokalny) w celu realizacji zintegrowanych projektów, łączących działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Fundusz Społecznego. Realizacja ZIT na obszarach funkcjonalnych wymaga stworzenia partnerstwa reprezentującego dany obszar. Zgodnie z zapisami Założeń Umowy Partnerstwa, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce będą realizowane głównie w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych (dotyczy to szczególnie największych ośrodków miejskich). Celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce jest: realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych; zwiększanie udziału miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu programami operacyjnymi; sprzyjanie rozwoju współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych polskich miast przede wszystkim tam, gdzie skala problemów związanych z brakiem współpracy i komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych jest największa.

18 18 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH ZIT w pierwszym rzędzie zostanie wykorzystany dla wsparcia obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich. Takie podejście realizuje jeden z celów nowej polityki regionalnej do roku 2020 określonej w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego , tj. wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich oraz integracja ich obszarów funkcjonalnych. Zgodnie z zapisami Założeń UP, na realizację ZIT na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich wyodrębnione zostaną dodatkowe środki z tzw. rezerwy programowej, które przekazane zostaną do Regionalny Programów Operacyjnych. ZIT mogą być również realizowane w miastach o charakterze regionalnym i subregionalnym (oraz ich obszarach funkcjonalnych). Środki na realizację ZIT w tych ośrodkach pochodzić będą z podstawowej alokacji poszczególnych RPO, a decyzja o realizacji ZIT w tych miastach będzie zależna od woli poszczególnych samorządów województw. Dodatkowo ZIT-y mogą być realizowane na innych obszarach (niekoniecznie obszarach miejskich), jeśli obszary te przedstawią strategię terytorialną a samorządy województw zdecydują o poparciu realizacji takiej strategii. Trzeba będzie koniecznie spełnić określone warunki, aby otrzymać fundusze na realizację ZIT. Należą do nich: przygotowanie Programu działań ZIT; zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa; posiadanie odpowiedniej zdolności instytucjonalnej; podpisanie porozumienia do realizacji ZIT w województwie z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym. Ponadto pożądane będzie przygotowanie strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego miasta. Najważniejszym warunkiem realizacji ZIT jest udokumentowanie chęci jednostek samorządu terytorialnego do współpracy, która będzie wyrażać się zawiązaniem zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa, zwanej związkiem ZIT. Przewidziano różne formy partnerstw: Związek międzygminny lub powiatowy; Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; Porozumienie międzygminne; Spółka założona wspólnie przez jednostki samorządu terytorialnego.

19 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH 19 W skład Związku ZIT mogą wejść samorządy gminne, powiaty, jak również samorząd wojewódzki, w zależności od zakresu jego działania. Rys. 3. Warunki realizacji ZIT i finansowanie Zadania, jakie będzie pełnił Związek ZIT, jak też jego forma prawna, uzależnione będą od stopnia powierzenia zadań w zarządzaniu RPO. W sytuacji powierzenia pełnej delegacji zadań, instytucja reprezentująca ZIT powinna mieć silne umocowanie prawne, np. związek międzygminny. Przy minimalnej delegacji zadań, sprowadzającej się do wpływu na wybór projektów do dofinansowania, zastosowana może być dowolna forma partnerstwa dopuszczona prawem o mniej sformalizowanej

20 20 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH formule, np.: stowarzyszenie, porozumienie administracyjne lub inne rozwiązania. Zasady uwzględniania wymiaru miejskiego polityki spójności UE, w tym realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. ZIT w ramach RPO może być realizowany w ramach: w postaci specjalnych osi priorytetowych przeznaczonych na realizację ZIT. Każdy RPO zawiera wtedy co najmniej dwie osie priorytetowe dla ZIT, jedną dotyczącą działań finansowanych z EFRR, drugą dotyczącą działań finansowanych z EFS; w postaci działań/poddziałań dedykowanych ZIT w ramach zwykłych osi priorytetowych. Działania/poddziałania dedykowane realizacji ZIT znajdują się zarówno w osiach priorytetowych dotyczących działań finansowanych z EFRR, jak i z EFS. Tabela 1. Harmonogram przyjętych prac Zadanie Termin realizacji Instytucja odpowiedzialna Przygotowanie projektu Zasad uwzględniania Styczeń 2013 MRR wymiaru miejskiego polityki spójności UE, w tym realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Zasad realizacji ZIT) Konsultacje Zasad realizacji ZIT Styczeń 2013 MRR Zatwierdzenie Zasad realizacji ZIT przez MRR Styczeń 2013 MRR Organizacja spotkań konsultacyjno-informacyjnych z reprezentantami FOM i regionami dot. przygotowania się do realizacji ZIT Luty 2013 MRR / IZ RPO Prace nad zawiązywaniem Związków ZIT oraz rozpoczęcie prac nad Programami działań ZIT Rozpoczęcie procedury uruchomienia dotacji finansowej w ramach POPT na przygotowanie działań w ramach ZIT Konsultacje Programów działań ZIT z IŻ RPO, MRR oraz partnerami spopłeczno-gospodarczymi Przekazanie Programów działań ZIT do akceptacji IŻ RPO oraz MRR Akceptacja Programów działań ZIT przez IŻ RPO oraz MRR oraz podpisanie porozumienia pomiędzy Związkiem ZIT a IZ RPO Luty-lipiec 2013 Marzec kwiecień 2013 Lipiec-sierpień 2013 Wrzesień 2013 Wrzesień grudzień 2013 Związki ZIT MRR Związek ZIT Związek ZIT Związek ZIT / IŻ RPO / MRR Gotowość do realizacji ZIT w ramach RPO Styczeń 2014 Związek ZIT

21 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH 21 Odsyłam do dwóch dokumentów na stronie internetowej MRR: w celu uszczegółowienia wiedzy na temat Umowy Partnerstwa i Zasad uwzględniania wymiaru miejskiego polityki spójności UE, w tym realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych: ZintegrowaneInwestycjeTerytorialne_ aspx

22 22 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH

23 Dariusz Korczakowski Wstęp INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH 23 NOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA I ICH ZNACZENIE DLA FINANSÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego zawsze było regulowane stosownymi przepisami. Nie da się tego uniknąć, gdyż finanse lokalnych samorządów są przecież częścią sektora finansów publicznych, a ich zadłużenie bezpośrednio przekłada się na ogólny dług publiczny. Warto jednak zauważyć, mimo że mieszkańcy często spoglądają na działania administracji przez pryzmat lokalnych urzędów, a wydatki lokalne są tak samo bardzo ważne dla firm z regionu, jak dla całej gospodarki polskiej, to zadłużenie samorządów stanowi niewielki udział w tym długu. Można się o tym przekonać, analizując wykres zadłużenia samorządów. Niezależnie od relatywnie niewielkiego wpływu długów samorządowych na ogólny dług publiczny, powinno się jednak przypomnieć, że zadłużenie sektora finansów publicznych kształtowało się w ostatnich latach blisko dopuszczalnych wartości granicznych. Osiągnięcie zaś wartości ustawowych, od których rozpoczynają się procedury ograniczające wydatki publiczne, spędza sen z powiek kolejnym ministrom finansów, zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę recesję i pogarszającą się koniunkturę. Zatem, nawet relatywnie niewielkie zadłużenie samorządów mogło wpłynąć na przekroczenie ustawowych progów. Te przesłanki w znaczącej mierze przyczyniły się do zmiany regulacji w tym zakresie.

24 24 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH Wykres 1. Zadłużenie samorządów 1 Uchwalona w 2009 roku nowa wersja ustawy o finansach publicznych zdefiniowała nowy sposób wyliczania maksymalnego poziomu zadłużania się samorządów. O ile początkowo nowe wskaźniki były często bagatelizowane, o tyle obecnie są one praktycznie wszędzie przedmiotem szczegółowej analizy, przeprowadzonej nie tylko przez przedstawicieli samorządu, ale również przez instytucje rządowe czy środowiska naukowe. Według ostatniego raportu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotyczącego kondycji samorządów (dane za 2011 rok), nowy wskaźnik zadłużenia znacząco obniży możliwości zadłużania się samorządów. Według obliczeń resortu, jeśli regulacje dotyczące zadłużenia miałyby obowiązywać już dziś, to 108 JST (75 gmin, dwa miasta na prawach powiatu oraz 31 powiatów) nie mogłoby dokonać żadnych spłat zaciągniętych już zobowiązań, gdyż ich indywidualne limity spłaty zadłużenia są równe zeru lub ujemne. Tylko dla 227 JST nowe przepisy byłyby korzystniejsze. Na podstawie badań przeprowadzonych przez dr. Michała Bitnera z Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z dr. Jackiem Sierakiem wynika, że przy założeniu absorpcji funduszy unijnych i przy zachowaniu dotychczasowego poziomu pozostałych nakładów inwestycyjnych (niezwiązanych z projektami unijnymi), jedynie ok. 300 JST nie przekroczy 1 Monika Korolewska, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Zadłużenie samorządów terytorialnych w Polsce, Studia BAS, nr 4(28), 2011.

25 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH 25 wskaźników w nowym okresie programowania. Zdaniem dr. Bitnera, tylko 300 na ponad 2,7 tys. samorządów w latach będzie w stanie realnie pozyskiwać unijne dotacje na inwestycje. Na inny aspekt zmiany przepisów zwróciła uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa. Z analiz Krajowej Rady RIO wynika, że w ubiegłym roku było wiele samorządów, które dochodami ze sprzedaży majątku bezskutecznie próbowały pokryć różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Jest bardzo prawdopodobne, że jednostki te będą mieć problemy z uchwaleniem budżetu na 2014 rok, gdyż wchodzi w życie formuła obliczania indywidualnego wskaźnika zadłużania JST. Warto zauważyć, że jeśli gmina nie może uchwalić budżetu, to RIO ustala zastępczy plan finansowy, który nie zastępuje w pełni uchwały budżetowej. Ustalenia te dotyczą bowiem jedynie wydatków jednostki na obowiązkowe zadania własne oraz zadania zlecone. Konieczna jest zatem zmiana prawa, która pozwoli RIO ustalić budżet zawierający wszystkie wydatki i rozchody wynikające z zawartych przez samorząd umów. Pomimo wszystkich negatywnych opinii i głosów, Ministerstwo Finansów jasno deklaruje, że nie planuje żadnych zmian w zakresie obowiązujących regulacji. Jednocześnie dodaje, że samorządy miały wystarczającą ilość czasu na dostosowanie struktury swojego zadłużenia do nowych wymogów. Wygląda na to, że samorządy, które do tej pory nie przygotowały się do wejścia nowych przepisów, powinny to zrobić jak najszybciej i podjąć stosowne działania. W niniejszym artykule przybliżone zostaną potencjalne możliwości optymalizacji ograniczeń w zakresie zadłużania się przez JST. Elementy długu Zanim zdefiniowany zostanie nowy wskaźnik zadłużenia, należy przypomnieć, jakie instrumenty finansowe wliczane są do zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Kluczowe w tym zakresie jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym długu Skarbu Państwa. Z niniejszego rozporządzenia wynika, że do długu publicznego (a zatem i do zadłużenia samorządów) zalicza się: papiery wartościowe inne niż akcje (w szczególności obligacje);

26 26 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH kredyty i pożyczki, przy czym do tej kategorii zalicza się również umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego, papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona, umowy sprzedaży, których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu; przyjęte depozyty, rozumiane jako zobowiązania wynikające z przyjętych przez jednostkę sektora finansów publicznych depozytów, będących środkiem finansowania potrzeb danej jednostki, w szczególności spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub niedoboru środków danej jednostki; zobowiązania wymagalne, rozumiane jako bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Rozporządzenie zaskoczyło część samorządów lokalnych. Dużym utrudnieniem okazało się obowiązkowe wliczanie do zadłużenia także zobowiązań wynikających z umów publicznoprawnych, umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok oraz umów leasingu. Ta modyfikacja przepisów spowodowała, że wiele samorządów pośpiesznie sprawdzało, czy nowe przepisy nie spowodują przekroczenia przez nie ustawowego limitu zadłużenia. Drugim problemem, związanym z rozporządzeniem było zaliczenie do długu jednostki umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. W początkowym okresie wiele samorządów było przekonanych, że na poziom zadłużenia wpływają wszystkie tego typu umowy. 10 marca 2011 r. Ministerstwo Finansów stwierdziło, iż do długu publicznego są zaliczane tylko te umowy o PPP, które mają wpływ na poziom długu publicznego. Następnie podkreślono, że Ministerstwo Finansów nie zmieniło w tym zakresie zajmowanego stanowiska, iż nie każda umowa o PPP ma wpływ na poziom długu publicznego. Warto dodać, że zdaniem Ministerstwa Finansów, na powstanie bądź nie zobowiązania zaliczanego do długu publicznego mają wpływ poszczególne jednostki sektora finansów publicznych poprzez decyzje o kształcie zawieranych umów o partnerstwie oraz podziale ryzyk pomiędzy partnerem publicznym i prywatnym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych

USTAWA. z dnia.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych Projekt z dnia 11 kwietnia 2017 r. USTAWA z dnia.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r w sprawie wystąpienia do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP o wystąpienie z projektem

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r. Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 2021. Na podstawie art. 226, art. 227

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Na lata 2013-2026 do uchwały Rady do uchwały Rady Miasta Sandomierza Miasta Sandomierza Nr Nr XXIV/256/2012 z 19 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. W 2012 roku dochody i

Bardziej szczegółowo

Marcin Pasak, Warszawa, 24.06.2014. Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata

Marcin Pasak, Warszawa, 24.06.2014. Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata Marcin Pasak, Warszawa, 24.06.2014 Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata Agenda Dzień dobry! Sektor publiczny (samorządowy w Polsce) Polityka Spójności na lata 2014-2020 Zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15.148 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr.../.../2015 z dnia... 22 grudnia 2015 r. 1) XII 88 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do uchwały nr V /27/2015 Rady Gminy Chełm z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/155 /2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa

Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa Założenia budowanej bazy danych Jan Maciej Czajkowski Związek Miast Polskich Koncepcja i cel budowy bazy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Prognoza kwoty długu na lata 2017-2028 - 16.05.2017 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia... 2017 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2016 z dnia... 2016 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016-2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/690/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2016 r. w zł z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NA LATA

BUDŻET GMINY NA LATA BUDŻET GMINY NA LATA 2015-2028 Lata Dochody ogółem Wydatki ogółem W tym; wydatki na obsługę długu (obligacje) Rozchody W tym; spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach

WSKAŹNIKI do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach WSKAŹNIKI do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014 Warszawa 2015 SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich IV. Wskaźniki dla gmin

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w 215 roku Finansowanie oświaty i wydatki ponoszone na realizację zadań oświatowych przez lubuskie gminy Prezes RIO

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2012-2020, natomiast prognozę spłaty długu przyjęto

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2013-2021

OBJAŚNIENIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2013-2021 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/540/12 do uchwały Nr XXXVI/627/13 Rady Miasta Olsztyna Rady Miasta Olsztyna z dnia 13 grudnia 2012 r. z dnia 24 kwietnia 2013 r. OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA 2015-2025 Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Załącznik Nr 1 Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Wskaźnik % 30.06.2013 r. 30.06.2013 r. 1. Dochody ogółem x 112 604 565,09

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040. Na podstawie art.226, art.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata objaśnienia przyjętych wartości. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata 2011-2014-objaśnienia przyjętych wartości. Bazą do przygotowania prognozy makroekonomicznej na potrzeby Planu Wieloletniego jest scenariusz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Załącznik nr 3 Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata 2010-2039 Lp. 2007 r. 2008 r. III kw. 2009 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012r. 2013r. 2014r. 1 A. DOCHODY (A1+A2) 58 092 814 59 819 505

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XVI/114/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 grudnia 2015 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016-2020. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

Program emisji obligacji przez Gminę Kazimierz Dolny w latach czerwca 2016 r.

Program emisji obligacji przez Gminę Kazimierz Dolny w latach czerwca 2016 r. Program emisji obligacji przez Gminę Kazimierz Dolny w latach 20162019 28 czerwca 2016 r. WPROWADZENIE: OBLIGACJE KOMUNALNE 2 Czym są obligacje? Obligacje są nowoczesną formą kredytu, jaki bank udziela

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Program restrukturyzacji zadłużenia Miasta Mikołów w 2015 r. październik 2015 r.

Program restrukturyzacji zadłużenia Miasta Mikołów w 2015 r. październik 2015 r. Program restrukturyzacji zadłużenia Miasta Mikołów w 2015 r. październik 2015 r. Z CZEGO WYNIKA KONIECZNOŚĆ RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA? 2 Zdolność kredytowa Każda jst liczy sama, na spłatę jakiej wielkości

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA Druk nr 1 Projekt P z dnia 14.11.2014r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2015-2040 Toruń, listopad 2014 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr.. RMT z dn.. r. otrzymuje brzmienie: Załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 2023. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne.

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Podstawowe przyczyny opracowania nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to duże zmiany dochodów, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 03 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA 2015-2021

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA 2015-2021 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu Puckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA 2015-2021 Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów 1 2 3 4 5 Plan 2007 r. Dochody ogółem (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 2 budżetu gminy na 2007 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Kościan z dnia 28.12. 2010 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014 1. Założenia wstępne Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie art. 231 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku

Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku PROJEKT Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Kwilcz z dnia... 2012 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035.

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Załącznik nr 2 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości

Objaśnienia przyjętych wartości Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Lipno z dnia.. grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno jest dokumentem, który ma zapewniać wieloletnią

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... O autorach...

Spis treści. Przedmowa... O autorach... Przedmowa... O autorach... XIII XVII Rozdział I. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok (Piotr Walczak)... 1 1. Podstawa prawna uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej... 1

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1).

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Dla określenia aktualnych wartości planów finansowych po zmianach w okresie od miesiąca lipca do miesiąca października 2013 roku wykorzystano

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata . Uchwała Nr XIII/69/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2012-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok

Bardziej szczegółowo