INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH"

Transkrypt

1 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH zeszyt II Wiesława Kwiatkowska Dariusz Korczakowski Arkadiusz Godula Jacek Pietrusiak Warszawa Fundacja Wspomagania Wsi, 2013

2

3 Spis treści Wstęp 5 Finansowanie inwestycji komunalnych z unii europejskiej 7 Przygotowanie nowego rozdania funduszy europejskich Nowe wskaźniki zadłużenia i ich znaczenie dla finansów jednostek samorządu terytorialnego 23 Czy samorządy gminne potrzebują budżetu zadaniowego? 41 Energia w gminach. Grupy zakupowe jako forma aktywnej polityki kosztowej samorządu 57 Partnerstwo publiczno-prywatne, stan prawny, przykłady 65

4

5 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH 5 WSTĘP Przedstawiamy Państwu kolejny zeszyt Akademii Wójta. Tym razem wspólnie z samorządowcami z całej Polski rozmawialiśmy nad kondycją samorządowych budżetów. Mimo medialnych obietnic, ze środki unijne znów popłyną szerokim strumieniem do samorządów, gminy nauczone poprzednią perspektywą budżetową muszą przygotować działania awaryjne, na wypadek braku możliwości finansowych dalszych działań. Jednocześnie coraz bardziej zaczynają doskwierać nie do końca udane inwestycje. Koszt ich utrzymania spada na barki samorządów. W ciągu minionych lat Polska stała się krajem aquaparków, basenów, hal sportowych i koncertowych nie zawsze mogących samodzielnie funkcjonować. Jednocześnie od przyszłego roku zmieniają się metody naliczania długu publicznego, co pogorszy sytuację samorządów znajdujących się tuż pod kreską. W niniejszej publikacji prezentujemy również sposoby na oszczędzanie, dzięki którym można uzyskać pewien luz w budżecie. Wydaje się, że w najbliższych latach energetyka pozwoli nam ograniczyć wydatki. Samorządy nie powinny się zadowalać prostymi oszczędnościami wynikającymi z obniżenia stawek u operatorów energetycznych. Wskazujemy również na inne sposoby ograniczenia wydatków. Próbujemy również upowszechnić ideę Partnerstwa Publiczno- Prywatnego (PPP) dla kontynuowania zamierzeń inwestycyjnych. Czyli przeniesienie części kosztów na innych uczestników procesu. Zapraszamy do lektury i na stronę Zespół Akademii Wójta

6 6 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH

7 Wiesława Kwiatkowska INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH 7 FINANSOWANIE INWESTYCJI KOMUNALNYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Obecność funduszy unijnych i ich wykorzystanie przyczynia się w bardzo znacznym stopniu do wdrażania myślenia perspektywicznego i szczegółowego planowania rozwoju przez beneficjentów. To z kolei przekłada się na bardziej efektywne wykorzystanie środków, a co za tym idzie racjonalny rozwój. Bez wkładu wspólnotowego wielu beneficjentów nie zdecydowałoby się na realizację inwestycji, które w późniejszym czasie mogą okazać się kluczowe dla ich dalszego rozwoju. Decydując się na złożenie wniosku o dotację, trzeba jednocześnie mieć świadomość ciążących na beneficjencie obowiązków, przede wszystkim w zakresie trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych, czyli zdolności do uzyskania założonych produktów i rezultatów projektu, która musi być zachowana przez okres pięciu lat po zakończeniu jego realizacji. Złożenie wniosku o dotację to dopiero początek dość skomplikowanego procesu realizacji inwestycji. Osiągniecie zakładanych wskaźników, zwłaszcza rezultatu oraz zrealizowanie opisanych celów, to podstawowe kwestie, na które należy zwrócić uwagę przy planowaniu inwestycji. Niezgodne z założeniem konkursu i projektu wydatkowanie przyznanych środków może bowiem skutkować zwrotem przyznanej dotacji. Co gwarantuje więc powodzenie? Powodzenie gwarantuje przede wszystkim przyjęcie realnych założeń, opracowanie na podstawie obowiązujących zasad poprawnego merytorycznie projektu oraz trzymanie się przyjętych założeń na etapie realizacji projektu. Bardzo istotne jest również zaangażowanie zarządu i stworzenie kompetentnego zespołu w trakcie przygotowywania i realizacji projektu, gdyż wraz z planowaną do złożenia dokumentacją, zakładamy wszelkie obciążenia wynikające z użytkowania, często konieczne do modyfikacji i urealnienia na etapie realizacji i eksploatacji. Częstym problemem jest przyjęcie nierealnych założeń ekonomicznych.

8 8 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH Mimo że pozwala to inwestycję dobrze sprzedać lokalnie i uzyskać akceptację Rady Gminy planowanych w przyszłości obciążeń budżetu, związanych z jej utrzymaniem, lecz z punktu widzenia właściciela obowiązanego do utrzymania kosztownej inwestycji, generuje w kolejnych budżetach znaczne, niezaplanowane wydatki. Podstawowe założenia konieczne do racjonalnego oszacowania na etapie przygotowania projektu: koszty realizacji inwestycji, koszty niezbędne do osiągnięcia założonych wskaźników i utrzymania trwałości w perspektywie co najmniej pięcioletniej, przychody w kontekście planowanych wskaźników rezultatu, cele projektu a pomoc publiczna, studium wykonalności a budżet gminy, wskaźniki produktu a wskaźniki rezultatu, koszty inwestycji liczone w czasie jej realizacji, koszty utrzymania liczone po zakończeniu inwestycji, zakładane ze środków własnych wraz z kosztami odtworzeniowymi, zgodnie z ustawą o rachunkowości: koszty utrzymania nieruchomości wynikające z podstawowych kosztów eksploatacyjnych (np. światło, ogrzewanie, obsługa techniczna), koszty utrzymania wynikające z założonych wskaźników (koszt obsługi merytorycznej, zwiększone koszty eksploatacji jako pochodne założonych wskaźników). Przy aplikowaniu o środki zewnętrzne samorządy często kierują się wysokością dotacji (maks. do 85 proc. wartości) jako głównym magnesem decydującym o realizacji danej inwestycji. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji w obszarze kultury, turystyki, oświaty, zdrowia czy e-społeczeństwa. Wiele basenów czy hal sportowych nigdy by nie powstało z funduszy własnych nie tylko dlatego, że budżety samorządów nie mogłyby sobie na taką inwestycję pozwolić, ale przede wszystkim ze względu na koszty generowane przez te inwestycje po rozpoczęciu ich eksploatacji. Magia 85 proc. dofinansowania z budżetu UE odsuwa na dalszy plan racjonalne myślenie o bezwzględnej potrzebie posiadania hali sportowej czy basenu w małej miejscowości, gdzie w większości przypadków rzeczywiście konieczna jest infrastruktura tego typu, ale nie hala, a sala gimnastyczna. Jeśli chodzi o basen, to po dokonaniu precyzyjnych analiz, bardziej korzystne okazuje się np. wynajęcie autobusu na koszt gminy i dowożenie dzieci

9 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH 9 do pobliskiego miasta powiatowego, gdzie znajduje się basen. Pod tym względem studia wykonalności, prezentowane jako załączniki do wniosków, nie przedstawiają obiektywnego obrazu, faktycznych problemów, nie wynika z nich również jednoznaczna potrzeba posiadania takiego obiektu. Najczęściej są to dokumenty uzasadniające wolę posiadania, przedstawiające argumenty, które nie są obiektywne, racjonalne i społecznie uzasadnione. Dowodem na tak postawioną tezę jest w przeważającej większości przypadków brak dogłębnej analizy stanu, z której jednoznacznie wynika potrzeba realizacji przedmiotowej inwestycji oraz założone koszty odtworzeniowe i utrzymania obiektu, które leżą po stronie właściciela obiektu, muszą być finansowane z budżetu gminy i stają się kosztem stałym, rosnącym, obciążającym budżet na wiele lat. W większości przypadków są one niedoszacowane, zarówno pod względem stałych kosztów utrzymania (media, obsługa niezbędna do realizacji programu funkcjonalno-użytkowego), jak i konieczne do założenia z punktu widzenia utrzymania obiektu jako kosztów odtworzeniowych środka trwałego. Pomoc publiczna - luka finansowa Wszystkie projekty przygotowywane w odpowiedzi na ogłoszenia konkursowe, oferujące dofinansowanie ze środków publicznych, swoim charakterem dzielą się na podlegające pomocy publicznej i niepodlegające pomocy publicznej. Co jest zatem pomocą publiczną, kto jej podlega i dlaczego nie można jednoznacznie stwierdzić, bez przeanalizowania konkretnego przypadku, czy rzeczywiście dane przedsięwzięcie podlega lub nie podlega pomocy publicznej?

10 10 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH Rys. 1. Podział podstawowy rodzajów projektów ze względu na rodzaj dofinansowania Przygotowując projekt inwestycyjny, z założenia instytucje publiczne zakładają, że ich przedsięwzięcie nie podlega pomocy publicznej, gdyż one same nie podlegają pomocy. Godnym podkreślenia jest fakt, iż to nie podmioty podlegają pomocy publicznej, a transakcje zawierane na rynku, wobec czego decydujące jest nie kto, ale na co się umawia. Ocenie podlega więc sam projekt, a nie podmiot, który go realizuje. Luka w finansowaniu nie dotyczy projektów, które: podlegają zasadom pomocy publicznej, nie generują dochodu, których przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych. Przesłanki decydujące o transferze pomocy publicznej: transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, transfer jest selektywny uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr, w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji, transfer wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi.

11 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH 11 Dla oceny występowania pomocy publicznej nie ma znaczenia cel działalności wykonywanej przez określony podmiot. Istotne jest tylko to, czy działalność ta jest wykonywana w warunkach faktycznej lub potencjalnej konkurencji. Przesłanki pomocy publicznej na przykładzie kultury Wbrew intuicyjnym wyobrażeniom, działalność na rzecz kultury i ochrona dziedzictwa narodowego nie są wyłączone z definicji spod oddziaływania przepisów o pomocy publicznej. Dofinansowanie projektów dotyczących działalności kulturalnej, wykonywanej przez instytucje kultury, samorządy terytorialne, kościoły i inne podmioty niewykonujące działalności w warunkach konkurencji, nie stanowi pomocy publicznej. Jednak tak, jak w każdym innym przypadku, pomoc publiczna wystąpi, jeśli będą jednocześnie spełnione wszystkie kryteria składające się na test pomocy publicznej. W przypadku sektora kultury szczególne znaczenie mają: negatywny wpływ udzielanej pomocy na konkurencję, wpływ na wymianę handlową między krajami członkowskimi.

12 12 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH Rys. 2. Mapa regionalnej pomocy inwestycyjnej na lata Muzea, biblioteki, archiwa czy filharmonie to instytucje, które z zasady nie konkurują ze sobą o klientów. W przypadku wyżej wymienionych instytucji, które poza działalnością kulturalną prowadzą też działalność gospodarczą, publiczne finansowanie działalności kulturalnej nie będzie stanowiło pomocy publicznej pod warunkiem, jeżeli: oba rodzaje działalności dadzą się wyraźnie rozdzielić; finansowanie obu rodzajów działalności można wyraźnie rozdzielić; podmiot jest w stanie właściwie przypisywać koszty do poszczególnych rodzajów działalności, czyli nie zachodzi tzw. krzyżowe dotowanie działalności gospodarczej.

13 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH 13 W przypadku projektów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego, posiadanie wpisu obiektu do rejestru zabytków nie przesądza o tym, że nie służy on wykonywaniu działalności konkurencyjnej. Przeciwnie, często tego rodzaju obiekty są wykorzystywane do komercyjnej działalności turystycznej. Należy więc pamiętać, że instytucje tego rodzaju, poza działalnością podstawową, mogą prowadzić inną działalność, wykonywaną w warunkach konkurencji. Przykładem są ośrodki kultury czy muzea, które odpłatnie udostępniają pomieszczenia w celu organizacji np. różnego rodzaju imprez i uroczystości oraz w tym zakresie konkurują z innymi podmiotami, wykonującymi taką działalność, chociażby z hotelami, jeśli takie instytucje funkcjonują na rynku. Odsyłam do poradnika na stronie internetowej MRR: pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/strony/regulacje_ polskie.aspx w celu uszczegółowienia wiedzy na temat pomocy publicznej.

14 14 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH

15 Wiesława Kwiatkowska INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH 15 PRZYGOTOWANIE NOWEGO ROZDANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W nowej perspektywie unijnej na lata samorządy staną przed poważnym problemem możliwości absorbcji środków unijnych wobec wyczerpanych w znacznym stopniu środkach własnych. Znaczenia mogą nabrać takie narzędzia, jak: finansowanie zwrotne czy dłużne lub uciekanie w spółki celowe oraz partnerstwo z sektorem prywatnym. Umowa Partnerska to kontrakt pomiędzy Polską a Komisją Europejską, w którym Polska wskazuje sposób w jaki planuje zrealizować swoje cele rozwojowe dzięki funduszom unijnym, w nowej perspektywie finansowej Założenia tego dokumentu zostały przyjęte przez rząd 15 stycznia 2013 r. i określają one kierunek polskich przygotowań do nowego rozdania. W dokumencie tym wskazano m.in. rodzaje inwestycji, które będą mogły liczyć na dofinansowanie, zaproponowano też układ programów operacyjnych, zarys systemu ich wdrażania oraz podział odpowiedzialności za zarządzanie funduszami europejskimi pomiędzy władze krajowe i regionalne. Po roku 2013 priorytetami w Polsce w przyznawaniu środków z UE będą m.in. takie dziedziny, jak: badania i rozwój, komercjalizacja badań naukowych, podnoszenie konkurencyjności polskich firm, inwestowanie w podnoszenie poziomu edukacji, kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Promowane będą zwłaszcza wszystkie działania, na poziomie administracji lub przedsiębiorstw, które będą propagować współpracę. Znacznie większa część pieniędzy niż w bieżącej perspektywie będzie zarządzana na poziomie regionalnym. W nowej perspektywie finansowej UE na lata województwa dostaną łącznie 22,8 mld euro do podziału. W ramach tej kwoty uwzględniono środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego

16 16 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH Funduszu Społecznego. Dla porównania, w poprzednim budżecie było to 19,8 mld euro. Wysokość wsparcia poszczególnych regionów obliczana jest na podstawie tzw. algorytmu berlińskiego, w którym bierze się pod uwagę m.in. liczbę mieszkańców danego obszaru, bezrobocie, PKB i siłę nabywczą per capita. Nowy podział pieniędzy rozkłada się następująco: dolnośląskie ma otrzymać około 1 mld 636 mln euro, kujawsko-pomorskie 1 mld 531 mld euro, lubelskie 1 mld 832 mld euro, lubuskie 728 mln euro, łódzkie 1 mld 764 mln euro, małopolskie 2 mld 390 mln euro, opolskie 759 mln euro, podkarpackie 1 mld 744 mln euro, podlaskie 974 mln euro, pomorskie 1 mld 480 mln euro, śląskie 2 mld 782 mln euro, świętokrzyskie 998 mln euro, warmińsko-mazurskie 1 mld 124 mln euro, wielkopolskie 1 mld 940 mln euro, zachodniopomorskie 1 mld 204 mln euro. Województwo mazowieckie przekroczyło poziom 75 proc. średniej unijnej PKB na mieszkańca, a zatem nie jest już w grupie tzw. najbiedniejszych regionów i otrzyma 1 mld 659 mln euro, co stanowi 60 proc. dotychczasowej alokacji. Mniej środków otrzyma także województwo warmińsko-mazurskie, natomiast dla reszty obszarów przewidziano więcej pieniędzy niż w poprzednim budżecie. Mimo to marszałkowie województw już wyrażają swoje niezadowolenie i zapowiadają dalsze negocjacje. Podstawowe założenia 1. Programy regionalne będą w nadchodzących latach dwufunduszowe. Będzie można łączyć wsparcie w inwestycje»twarde«, np. infrastrukturalne, ze wsparciem inwestycji»miękkich«, związanych z rozwojem kapitału ludzkiego. 2. Podatek VAT w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich będzie kosztem kwalifikowalnym, co oznacza utrzymanie możliwości jego refundacji. 3. Maks. poziom dofinansowania unijnego w wysokości 85 proc. (dla regionów mniej rozwiniętych) oraz 80 proc. dla Mazowsza.

17 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH 17 Bardzo istotnym elementem Regionalnych Programów Operacyjnych planowanych w nowej perspektywie , są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Czym są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, czyli ZIT? W okresie zostały zaproponowane nowe instrumenty dla polityki spójności, które pozwolą skuteczniej wykorzystywać środki w określonych obszarach. Ich głównym założeniem jest terytorialne ukierunkowanie interwencji publicznej. ZIT mają służyć realizacji zintegrowanej strategii rozwoju danego terytorium. Regulacje UE przewidują, że ZIT powinien być realizowany z więcej niż jednej osi priorytetowej, jednego lub więcej programów operacyjnych. Osie priorytetowe mogą obejmować swym zakresem różne cele tematyczne, przy czym ich finansowanie nie może przekraczać 20 proc. alokacji UE, przeznaczonej na realizację danego RPO. Instrument ZIT zakłada delegację części zadań związanych z wdrażaniem programów operacyjnych (np. wybór projektów, przygotowanie kryteriów wyboru projektów itp.) na poziom niższy niż regionalny (subregionalny lub lokalny) w celu realizacji zintegrowanych projektów, łączących działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Fundusz Społecznego. Realizacja ZIT na obszarach funkcjonalnych wymaga stworzenia partnerstwa reprezentującego dany obszar. Zgodnie z zapisami Założeń Umowy Partnerstwa, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce będą realizowane głównie w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych (dotyczy to szczególnie największych ośrodków miejskich). Celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce jest: realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych; zwiększanie udziału miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu programami operacyjnymi; sprzyjanie rozwoju współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych polskich miast przede wszystkim tam, gdzie skala problemów związanych z brakiem współpracy i komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych jest największa.

18 18 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH ZIT w pierwszym rzędzie zostanie wykorzystany dla wsparcia obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich. Takie podejście realizuje jeden z celów nowej polityki regionalnej do roku 2020 określonej w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego , tj. wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich oraz integracja ich obszarów funkcjonalnych. Zgodnie z zapisami Założeń UP, na realizację ZIT na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich wyodrębnione zostaną dodatkowe środki z tzw. rezerwy programowej, które przekazane zostaną do Regionalny Programów Operacyjnych. ZIT mogą być również realizowane w miastach o charakterze regionalnym i subregionalnym (oraz ich obszarach funkcjonalnych). Środki na realizację ZIT w tych ośrodkach pochodzić będą z podstawowej alokacji poszczególnych RPO, a decyzja o realizacji ZIT w tych miastach będzie zależna od woli poszczególnych samorządów województw. Dodatkowo ZIT-y mogą być realizowane na innych obszarach (niekoniecznie obszarach miejskich), jeśli obszary te przedstawią strategię terytorialną a samorządy województw zdecydują o poparciu realizacji takiej strategii. Trzeba będzie koniecznie spełnić określone warunki, aby otrzymać fundusze na realizację ZIT. Należą do nich: przygotowanie Programu działań ZIT; zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa; posiadanie odpowiedniej zdolności instytucjonalnej; podpisanie porozumienia do realizacji ZIT w województwie z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym. Ponadto pożądane będzie przygotowanie strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego miasta. Najważniejszym warunkiem realizacji ZIT jest udokumentowanie chęci jednostek samorządu terytorialnego do współpracy, która będzie wyrażać się zawiązaniem zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa, zwanej związkiem ZIT. Przewidziano różne formy partnerstw: Związek międzygminny lub powiatowy; Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; Porozumienie międzygminne; Spółka założona wspólnie przez jednostki samorządu terytorialnego.

19 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH 19 W skład Związku ZIT mogą wejść samorządy gminne, powiaty, jak również samorząd wojewódzki, w zależności od zakresu jego działania. Rys. 3. Warunki realizacji ZIT i finansowanie Zadania, jakie będzie pełnił Związek ZIT, jak też jego forma prawna, uzależnione będą od stopnia powierzenia zadań w zarządzaniu RPO. W sytuacji powierzenia pełnej delegacji zadań, instytucja reprezentująca ZIT powinna mieć silne umocowanie prawne, np. związek międzygminny. Przy minimalnej delegacji zadań, sprowadzającej się do wpływu na wybór projektów do dofinansowania, zastosowana może być dowolna forma partnerstwa dopuszczona prawem o mniej sformalizowanej

20 20 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH formule, np.: stowarzyszenie, porozumienie administracyjne lub inne rozwiązania. Zasady uwzględniania wymiaru miejskiego polityki spójności UE, w tym realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. ZIT w ramach RPO może być realizowany w ramach: w postaci specjalnych osi priorytetowych przeznaczonych na realizację ZIT. Każdy RPO zawiera wtedy co najmniej dwie osie priorytetowe dla ZIT, jedną dotyczącą działań finansowanych z EFRR, drugą dotyczącą działań finansowanych z EFS; w postaci działań/poddziałań dedykowanych ZIT w ramach zwykłych osi priorytetowych. Działania/poddziałania dedykowane realizacji ZIT znajdują się zarówno w osiach priorytetowych dotyczących działań finansowanych z EFRR, jak i z EFS. Tabela 1. Harmonogram przyjętych prac Zadanie Termin realizacji Instytucja odpowiedzialna Przygotowanie projektu Zasad uwzględniania Styczeń 2013 MRR wymiaru miejskiego polityki spójności UE, w tym realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Zasad realizacji ZIT) Konsultacje Zasad realizacji ZIT Styczeń 2013 MRR Zatwierdzenie Zasad realizacji ZIT przez MRR Styczeń 2013 MRR Organizacja spotkań konsultacyjno-informacyjnych z reprezentantami FOM i regionami dot. przygotowania się do realizacji ZIT Luty 2013 MRR / IZ RPO Prace nad zawiązywaniem Związków ZIT oraz rozpoczęcie prac nad Programami działań ZIT Rozpoczęcie procedury uruchomienia dotacji finansowej w ramach POPT na przygotowanie działań w ramach ZIT Konsultacje Programów działań ZIT z IŻ RPO, MRR oraz partnerami spopłeczno-gospodarczymi Przekazanie Programów działań ZIT do akceptacji IŻ RPO oraz MRR Akceptacja Programów działań ZIT przez IŻ RPO oraz MRR oraz podpisanie porozumienia pomiędzy Związkiem ZIT a IZ RPO Luty-lipiec 2013 Marzec kwiecień 2013 Lipiec-sierpień 2013 Wrzesień 2013 Wrzesień grudzień 2013 Związki ZIT MRR Związek ZIT Związek ZIT Związek ZIT / IŻ RPO / MRR Gotowość do realizacji ZIT w ramach RPO Styczeń 2014 Związek ZIT

21 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH 21 Odsyłam do dwóch dokumentów na stronie internetowej MRR: w celu uszczegółowienia wiedzy na temat Umowy Partnerstwa i Zasad uwzględniania wymiaru miejskiego polityki spójności UE, w tym realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych: ZintegrowaneInwestycjeTerytorialne_ aspx

22 22 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH

23 Dariusz Korczakowski Wstęp INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH 23 NOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA I ICH ZNACZENIE DLA FINANSÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego zawsze było regulowane stosownymi przepisami. Nie da się tego uniknąć, gdyż finanse lokalnych samorządów są przecież częścią sektora finansów publicznych, a ich zadłużenie bezpośrednio przekłada się na ogólny dług publiczny. Warto jednak zauważyć, mimo że mieszkańcy często spoglądają na działania administracji przez pryzmat lokalnych urzędów, a wydatki lokalne są tak samo bardzo ważne dla firm z regionu, jak dla całej gospodarki polskiej, to zadłużenie samorządów stanowi niewielki udział w tym długu. Można się o tym przekonać, analizując wykres zadłużenia samorządów. Niezależnie od relatywnie niewielkiego wpływu długów samorządowych na ogólny dług publiczny, powinno się jednak przypomnieć, że zadłużenie sektora finansów publicznych kształtowało się w ostatnich latach blisko dopuszczalnych wartości granicznych. Osiągnięcie zaś wartości ustawowych, od których rozpoczynają się procedury ograniczające wydatki publiczne, spędza sen z powiek kolejnym ministrom finansów, zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę recesję i pogarszającą się koniunkturę. Zatem, nawet relatywnie niewielkie zadłużenie samorządów mogło wpłynąć na przekroczenie ustawowych progów. Te przesłanki w znaczącej mierze przyczyniły się do zmiany regulacji w tym zakresie.

24 24 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH Wykres 1. Zadłużenie samorządów 1 Uchwalona w 2009 roku nowa wersja ustawy o finansach publicznych zdefiniowała nowy sposób wyliczania maksymalnego poziomu zadłużania się samorządów. O ile początkowo nowe wskaźniki były często bagatelizowane, o tyle obecnie są one praktycznie wszędzie przedmiotem szczegółowej analizy, przeprowadzonej nie tylko przez przedstawicieli samorządu, ale również przez instytucje rządowe czy środowiska naukowe. Według ostatniego raportu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotyczącego kondycji samorządów (dane za 2011 rok), nowy wskaźnik zadłużenia znacząco obniży możliwości zadłużania się samorządów. Według obliczeń resortu, jeśli regulacje dotyczące zadłużenia miałyby obowiązywać już dziś, to 108 JST (75 gmin, dwa miasta na prawach powiatu oraz 31 powiatów) nie mogłoby dokonać żadnych spłat zaciągniętych już zobowiązań, gdyż ich indywidualne limity spłaty zadłużenia są równe zeru lub ujemne. Tylko dla 227 JST nowe przepisy byłyby korzystniejsze. Na podstawie badań przeprowadzonych przez dr. Michała Bitnera z Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z dr. Jackiem Sierakiem wynika, że przy założeniu absorpcji funduszy unijnych i przy zachowaniu dotychczasowego poziomu pozostałych nakładów inwestycyjnych (niezwiązanych z projektami unijnymi), jedynie ok. 300 JST nie przekroczy 1 Monika Korolewska, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Zadłużenie samorządów terytorialnych w Polsce, Studia BAS, nr 4(28), 2011.

25 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH 25 wskaźników w nowym okresie programowania. Zdaniem dr. Bitnera, tylko 300 na ponad 2,7 tys. samorządów w latach będzie w stanie realnie pozyskiwać unijne dotacje na inwestycje. Na inny aspekt zmiany przepisów zwróciła uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa. Z analiz Krajowej Rady RIO wynika, że w ubiegłym roku było wiele samorządów, które dochodami ze sprzedaży majątku bezskutecznie próbowały pokryć różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Jest bardzo prawdopodobne, że jednostki te będą mieć problemy z uchwaleniem budżetu na 2014 rok, gdyż wchodzi w życie formuła obliczania indywidualnego wskaźnika zadłużania JST. Warto zauważyć, że jeśli gmina nie może uchwalić budżetu, to RIO ustala zastępczy plan finansowy, który nie zastępuje w pełni uchwały budżetowej. Ustalenia te dotyczą bowiem jedynie wydatków jednostki na obowiązkowe zadania własne oraz zadania zlecone. Konieczna jest zatem zmiana prawa, która pozwoli RIO ustalić budżet zawierający wszystkie wydatki i rozchody wynikające z zawartych przez samorząd umów. Pomimo wszystkich negatywnych opinii i głosów, Ministerstwo Finansów jasno deklaruje, że nie planuje żadnych zmian w zakresie obowiązujących regulacji. Jednocześnie dodaje, że samorządy miały wystarczającą ilość czasu na dostosowanie struktury swojego zadłużenia do nowych wymogów. Wygląda na to, że samorządy, które do tej pory nie przygotowały się do wejścia nowych przepisów, powinny to zrobić jak najszybciej i podjąć stosowne działania. W niniejszym artykule przybliżone zostaną potencjalne możliwości optymalizacji ograniczeń w zakresie zadłużania się przez JST. Elementy długu Zanim zdefiniowany zostanie nowy wskaźnik zadłużenia, należy przypomnieć, jakie instrumenty finansowe wliczane są do zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Kluczowe w tym zakresie jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym długu Skarbu Państwa. Z niniejszego rozporządzenia wynika, że do długu publicznego (a zatem i do zadłużenia samorządów) zalicza się: papiery wartościowe inne niż akcje (w szczególności obligacje);

26 26 INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH kredyty i pożyczki, przy czym do tej kategorii zalicza się również umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego, papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona, umowy sprzedaży, których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu; przyjęte depozyty, rozumiane jako zobowiązania wynikające z przyjętych przez jednostkę sektora finansów publicznych depozytów, będących środkiem finansowania potrzeb danej jednostki, w szczególności spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub niedoboru środków danej jednostki; zobowiązania wymagalne, rozumiane jako bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Rozporządzenie zaskoczyło część samorządów lokalnych. Dużym utrudnieniem okazało się obowiązkowe wliczanie do zadłużenia także zobowiązań wynikających z umów publicznoprawnych, umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok oraz umów leasingu. Ta modyfikacja przepisów spowodowała, że wiele samorządów pośpiesznie sprawdzało, czy nowe przepisy nie spowodują przekroczenia przez nie ustawowego limitu zadłużenia. Drugim problemem, związanym z rozporządzeniem było zaliczenie do długu jednostki umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. W początkowym okresie wiele samorządów było przekonanych, że na poziom zadłużenia wpływają wszystkie tego typu umowy. 10 marca 2011 r. Ministerstwo Finansów stwierdziło, iż do długu publicznego są zaliczane tylko te umowy o PPP, które mają wpływ na poziom długu publicznego. Następnie podkreślono, że Ministerstwo Finansów nie zmieniło w tym zakresie zajmowanego stanowiska, iż nie każda umowa o PPP ma wpływ na poziom długu publicznego. Warto dodać, że zdaniem Ministerstwa Finansów, na powstanie bądź nie zobowiązania zaliczanego do długu publicznego mają wpływ poszczególne jednostki sektora finansów publicznych poprzez decyzje o kształcie zawieranych umów o partnerstwie oraz podziale ryzyk pomiędzy partnerem publicznym i prywatnym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r w sprawie wystąpienia do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP o wystąpienie z projektem

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. W 2012 roku dochody i

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2012-2020, natomiast prognozę spłaty długu przyjęto

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa

Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa Założenia budowanej bazy danych Jan Maciej Czajkowski Związek Miast Polskich Koncepcja i cel budowy bazy

Bardziej szczegółowo

Marcin Pasak, Warszawa, 24.06.2014. Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata

Marcin Pasak, Warszawa, 24.06.2014. Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata Marcin Pasak, Warszawa, 24.06.2014 Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata Agenda Dzień dobry! Sektor publiczny (samorządowy w Polsce) Polityka Spójności na lata 2014-2020 Zmiany

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2013-2021

OBJAŚNIENIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2013-2021 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/540/12 do uchwały Nr XXXVI/627/13 Rady Miasta Olsztyna Rady Miasta Olsztyna z dnia 13 grudnia 2012 r. z dnia 24 kwietnia 2013 r. OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040. Na podstawie art.226, art.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Kościan z dnia 28.12. 2010 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014 1. Założenia wstępne Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA 2015-2021

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA 2015-2021 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu Puckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA 2015-2021 Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne.

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Podstawowe przyczyny opracowania nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to duże zmiany dochodów, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Kwilcz z dnia... 2012 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1).

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Dla określenia aktualnych wartości planów finansowych po zmianach w okresie od miesiąca lipca do miesiąca października 2013 roku wykorzystano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 03 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 2022 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035.

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Załącznik nr 2 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2012-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej... 4 2.1. Założenia makroekonomiczne...

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego : Wymagane dokumenty zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań, w BIP-ie przy ogłoszeniu na kredyt.

Odpowiedź Zamawiającego : Wymagane dokumenty zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań, w BIP-ie przy ogłoszeniu na kredyt. Dotyczy: pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6 800 000,00 PLN Nasz znak: WZP.271.11.2013 Żagań

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2007-2013 w zakresie korekt w okresie trwałości projektów

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 313/XLIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2013 roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2015-2023

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH

ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH ZASADA JEDNOŚCI BUDŻETOWEJ w znaczeniu formalnym wymóg zawarcia budżetu w jednym dokumencie prawnym. Posiada charakter normatywny. Jest przestrzegana

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2014-2052. CZĘŚĆ A

OBJAŚNIENIA. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2014-2052. CZĘŚĆ A Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia OBJAŚNIENIA CZĘŚĆ A Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2014-2052. 1. Uwagi ogólne Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Łódź, grudzień 2008 Niniejszy materiał jest materiałem informacyjnym jedynie dla

Bardziej szczegółowo

4. Jakie umowy o dotacje ze środków UE zostały podpisane na chwilę obecną i są realizowane?

4. Jakie umowy o dotacje ze środków UE zostały podpisane na chwilę obecną i są realizowane? Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na zapytania dotyczące SIWZ na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 900.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.zacisze 5 28-400 PIŃCZÓW Numer identyfikacyjny REGON 291018508 Nazwa województwa świętokrzyskie 1)

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego na lata 2015-2020

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego na lata 2015-2020 Załącznik nr 3 do uchwały nr.. Rady Powiatu w Olkuszu z dnia... Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego na lata 2015-2020 Uchwałą nr KI-412/277/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Wymiar miejski polityki spójno jności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. 1 Wymiar miejski częś ęścią wymiaru terytorialnego Wymiar miejski

Bardziej szczegółowo

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 5 705 222,00 zł - przychody z tytułu kredytów w kwocie 5 561 613,00 zł

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 5 705 222,00 zł - przychody z tytułu kredytów w kwocie 5 561 613,00 zł INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2011 ROKU Wieloletnia prognoza finansowa gminy Ząbkowice Śląskie została

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata 2016-2025.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata 2016-2025. Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/127/2015 do Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Barcinie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. z dnia 28 stycznia 2016 r. Objaśnienia przyjętych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Laszki Laszki 36 37-543 LASZKI Numer identyfikacyjny REGON 000541380 Nazwa województwa podkarpackie

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/7/2013 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody JST 2004 2012, perspektywa 2013 2020. Warszawa, 20 czerwca 2013 Senat RP

Dochody JST 2004 2012, perspektywa 2013 2020. Warszawa, 20 czerwca 2013 Senat RP Dochody JST 2004 2012, perspektywa 2013 2020 Warszawa, 20 czerwca 2013 Senat RP Dane: dochody wydatki majątkowe wynik rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Dochody ogółem Dochody ogółem UE Dochody

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r.

Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r. Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda 5 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 230/XXXI/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 grudnia roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących poprawie efektywności energetycznej Marek Zaborowski i Arkadiusz Węglarz KAPE S.A. Czym jest ESCO ESCO energy service company,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof S. Cichocki, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Krzysztof S. Cichocki, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk Krzysztof S. Cichocki, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk Wykorzystano wyniki raportu Jacka Sieraka, Michała Bitnera, Andrzeja Gałązki i Remigiusza Górniaka, dla MRR Ocena zdolności JST

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Tło legislacyjne dla rozważań nad sposobami efektywnego lokowania nadwyżek środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 301/12 z dnia 12 listopada 2012 r. Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr z dnia.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 301/12 z dnia 12 listopada 2012 r. Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr z dnia. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 301/12 z dnia 12 listopada 2012 r. Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr z dnia. OBJAŚNIENIA przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok dochody przyjęto z 5,04 % spadkiem w stosunku do 2014

Bardziej szczegółowo

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE maj 2014 r. DEFINICJA I GŁÓWNE CECHY OBLIGACJI Obligacja - jest papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym Emitent (jednostka samorządowa)

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 36.859.049 zł.

1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 36.859.049 zł. INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCA dotycząca budżetu Miasta Łęczyca w poprzednim roku budżetowym w trybie art. 14. ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz.

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna I. Uwagi ogólne: Wieloletnią prognozę finansową opracowano głównie w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/57/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy

UCHWAŁA NR XXII/57/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy UCHWAŁA NR XXII/57/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2014-2019 opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 2 - zmiana planu dochodów bieżących i majątkowych. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 125 00-100 00 100

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR 1 Cele realizacji ZIT w Polsce Wynikają z projektu UP oraz Zasad realizacji ZIT w

Bardziej szczegółowo

Przychody i rozchody budżetu państwa

Przychody i rozchody budżetu państwa BSiE 37 Monika Korolewska Informacja nr 1162 (IP-108G) Przychody i rozchody budżetu państwa Przepisy ustawy o finansach publicznych obok dochodów i wydatków oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.mickiewicza 2 37-100 ŁAŃCUT Numer identyfikacyjny REGON 690581376 Nazwa województwa podkarpackie 1)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 5360

Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 5360 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 5360 UCHWAŁA Nr 129/XXVI/2012 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WSTĘP Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Kazimierskiego ul. Tadeusza Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo