Badanie zrealizowane na zlecenie: Stowarzyszenie Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka ul. Szyprów Kołobrzeg.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie zrealizowane na zlecenie: Stowarzyszenie Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka ul. Szyprów 1 78-100 Kołobrzeg. www.biostat.com."

Transkrypt

1 Badania ewaluacyjne oraz propozycje zmian i aktualizacji Lokalnej strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka Badanie zrealizowane na zlecenie: Stowarzyszenie Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka ul. Szyprów Kołobrzeg Wykonanie badania: Biostat Ewa Tkocz-Piszczek Rybnik ul. Kościuszki 32/34 C4

2 Spis treści Wstęp... 4 Opis zastosowanej metodologii Działalność Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej Spotkania i szkolenia organizowane przez Kołobrzeska Lokalną Grupę Rybacką Działalność informacyjno-promocyjna Wydatkowanie środków na funkcjonowanie SKLGR Podsumowanie przeprowadzonych konkursów Operacje wybrane do realizacji Stopień osiągniętych wskaźników Badanie beneficjentów Nabory wniosków Strona internetowa Spotkania informacyjne, szkolenia i usługi doradcze Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich Proces oceny wniosków Badanie ankietowe przedstawicieli organów SKLGR, pracowników biura i członków SKLGR Wdrażanie LSROR Komunikacja w SKLGR Ocena organów SKLGR Ocena Biura SKLGR Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich Wywiady pogłębione z przedstawicielami organów i biura SKLGR Ocena realizacji celów strategicznych Działania gwarantujące jakość i efektywność wdrażania LSROR Monitoring i kontrola finansowa Efektywność pracy Biura Propozycje zmian w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy Pozostałe propozycje zmian Propozycja zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Podsumowanie Propozycje zmian w LSROR Cele LSROR Lokalne kryteria wyboru projektów Wskaźniki

3 6.4. Statut Spis rysunków Spis tabel Załączniki narzędzia badawcze

4 Wstęp Stowarzyszenie pn. Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka zleciła przeprowadzenie badania ewaluacyjnego firmie Biostat z siedzibą w Rybniku. Celem niniejszego badania było przeprowadzenie ewaluacji w zakresie efektywności stopnia realizacji celów i wskaźników określonych w LSROR, przygotowanie raportu ewaluacyjnego oraz projektu zmian i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka. Cel 1 Badanie ewaluacyjne z postępów w realizacji LSROR i sporządzenie raportu z badania, który będzie zawierać informacje o stanie zaawansowania poszczególnych działań oraz prezentować poziom osiągniętych wskaźników, a w szczególności: Zakres osiągniętych celów ogólnych i szczegółowych LSROR Postęp we wdrażaniu działań zapisanych w LSROR w nawiązaniu do ich szczegółowych celów wraz z kwalifikacją osiągniętych wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania Finansowe wdrażanie pomocy, streszczające dla poszczególnych działań całkowite wydatki faktycznie poniesione w badanym okresie wraz z wykazem całkowitych płatności otrzymanych ze środków pomocowych i wskaźnikami finansowymi Działania podjęte przez LGR w zakresie zagwarantowania jakości i efektywności wdrażania LSROR, w tym w szczególności w zakresie monitoringu, kontroli finansowej, oceny znaczących problemów napotkanych w trakcie zarządzania LSROR Analiza efektywności pracy biura SKLGR Analiza badań ewaluacyjnych wg. zaproponowanej metodologii Analiza danych zastanych udostępnionych przez Zamawiającego Wnioski dotyczące modyfikacji struktur i procesów wdrażania LSROR Wnioski dotyczące aktualizacji oraz zmian w LSROR Cel 2 Projekt zmian i aktualizacji LSROR Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka wraz z uzasadnieniem. 4

5 Opis zastosowanej metodologii Koncepcja metodologiczna badania, zaproponowana przez Wykonawcę, uwzględniła kluczową dla zapewnienia trafności i rzetelności prowadzonych działań badawczych zasadę triangulacji, rozumianą jako triangulację źródeł danych, metod badawczych, jak i triangulację perspektyw badawczych: triangulacja źródeł danych analizą zostały objęte zarówno dane zastane jak i dane wywołane (uzyskane bezpośrednio w toku realizacji), triangulacja metod badawczych w trakcie realizacji badania zastosowane zostały metody badań ilościowych (badania ankietowe) oraz jakościowych (wywiady, analiza Desk Research), triangulacja perspektyw badawczych badanie zostało zrealizowane przez zespół badawczy składający się z ekspertów reprezentujących różne dziedziny i podejścia badawcze, co pozwoliło zminimalizować wpływ poszczególnych badaczy na osiągane wyniki poprzez wzajemną kontrolę realizacji, a także weryfikację i konfrontację dokonywanych analiz i formułowanych wniosków. Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem następujących metod i technik badawczych: Analiza danych zastanych Badanie ankietowe z przedstawicielami organów SKLGR i pracownikami biura Wywiady z członkami organów SKLGR i pracownikami biura Badania ankietowe z beneficjentami, którzy realizują operacje 1. Analiza danych W niniejszym badaniu celem analizy było przede wszystkim zgromadzenie i prezentacja danych na temat stanu aktualnego wdrożenia przedmiotowej Strategii, w tym: Zakres osiągniętych celów ogólnych i szczegółowych LSROR; Postęp we wdrażaniu działań zapisanych w LSROR w nawiązaniu do ich szczegółowych celów wraz z kwalifikacją osiągniętych wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania; Finansowe wdrażanie pomocy, streszczające dla poszczególnych działań całkowite wydatki faktycznie poniesione w badanym okresie wraz z wykazem całkowitych płatności otrzymanych ze środków pomocowych i wskaźnikami finansowymi; Działania podjęte przez SKLGR w zakresie zagwarantowania jakości i efektywności wdrażania LSROR, w tym w szczególności w zakresie monitoringu, kontroli finansowej, oceny znaczących problemów napotkanych w trakcie zarządzania LSROR; Analizie poddane zostaną następujące dane i dokumenty: Treść LSROR, Wnioski o dofinansowanie projektów beneficjentów, z którymi podpisano umowy (w części zawierającej opis operacji) Roczne sprawozdania z realizacji LSROR Merytoryczna część wniosku o płatność składanego przez SKLGR Dane z UM, ARiMR o zawartych umowach i wysokości środków wypłacanych beneficjentom na realizację operacji 5

6 Informacja na temat osiągniętych wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania dla poszczególnych przedsięwzięć, Dane na temat doradztwa i konsultacji świadczonego prze SKLGR Informacje nt. prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych Dane dotyczące wydatkowania środków na funkcjonowanie SKLGR zgodnie z procedurą określoną w umowie z podmiotem wdrażającym 2. Badanie ankietowe z przedstawicielami organów LGR i pracownikami biura Badania ankietowe zarówno z przedstawicielami i członkami organów SKLGR, pracownikami biura, jak i z beneficjentami, którzy realizują operacje zostały przeprowadzone za pomocą techniki CATI. Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (CATI) jest podstawową techniką badań ilościowych. Pozyskiwanie informacji od respondentów odbywa się za pośrednictwem telefonu i przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Wywiady telefoniczne (CATI) prowadzone są z profesjonalnie zaaranżowanego studia, gdzie odpowiednio przeszkoleni ankieterzy wykonują wystandaryzowane rozmowy telefonicznie z wyznaczonymi do badania osobami. Przebieg tych wywiadów podlega ścisłemu nadzorowi systemu komputerowego. Specjalne oprogramowanie, wspomagające pracę teleankieterów, reguluje kolejność zadawanych pytań, rejestruje odpowiedzi, a także weryfikuje logiczną poprawność gromadzonych danych. Odpowiedzi udzielane przez respondentów zapisywane są poprzez aplikację w bazie danych formatu.xls. Metoda ta umożliwia niemal natychmiastowy dostęp do wyników badania tuż po jego zakończeniu. Badania CATI realizowane są za pomocą nowoczesnego autorskiego panelu badawczego firmy. Kontakt telefoniczny zapewnia relatywnie najlepszy i najbardziej efektywny sposób dotarcia do respondentów w stosunku do poniesionych z tego tytułu kosztów. Celem badań ankietowych było uzupełnienie danych pochodzących z analizy danych zastanych, w szczególności o: Działania podjęte przez LGR w zakresie zagwarantowania jakości i efektywności wdrażania LSROR, w tym w szczególności w zakresie monitoringu, kontroli finansowej, oceny znaczących problemów napotkanych w trakcie zarządzania LSROR Analiza efektywności pracy biura SKLGR; Wnioski dotyczące modyfikacji struktur i procesów wdrażania LSROR; Wnioski dotyczące aktualizacji oraz zmian w LSROR; Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na próbie 21 osób wytypowanych przez Zamawiającego. 3. Wywiady z członkami organów LGR i pracownikami biura Telefoniczny wywiad pogłębiony (TDI) to jedna z metod badań jakościowych, polegająca na szczegółowej, wnikliwej rozmowie z respondentem, której celem jest dotarcie do precyzyjnych informacji oraz poszerzenie wiedzy, związanej z tematem badania. Wywiady są przeprowadzane za pomocą ww. wspomnianego panelu badawczego, który daje możliwość nagrania rozmowy. Po zakończeniu badań telefonicznych, z każdego wywiadu sporządzona zostaje transkrypcja. Celem wywiadów przeprowadzonych wśród członków organów SKLGR oraz pracowników biura było pogłębienie obszarów, poruszonych w trakcie badania ankietowego z tożsamą grupą badawczą oraz uzyskanie opinii na temat osiągniętych celów ogólnych i szczegółowych: Zakres osiągniętych celów ogólnych i szczegółowych LSROR 6

7 Działania podjęte przez SKLGR w zakresie zagwarantowania jakości i efektywności wdrażania LSROR, w tym w szczególności w zakresie monitoringu, kontroli finansowej, oceny znaczących problemów napotkanych w trakcie zarządzania LSROR Analiza efektywności pracy biura SKLGR Wnioski dotyczące modyfikacji struktur i procesów wdrażania LSROR Wnioski dotyczące aktualizacji oraz zmian w LSROR W ramach badania przeprowadzono 6 telefonicznych wywiadów pogłębionych. Respondenci zostali wytypowani przez Zamawiającego. 4. Badania ankietowe z beneficjentami, którzy realizują operacje Celem badania ankietowego na beneficjentach było uzupełnienie danych pozyskanych w trakcie analizy desk research o opinie i spostrzeżenia osób, które realizują operacje w ramach środków pozyskanych za pośrednictwem SKLGR. Zakres tematyczny ankiet dotyczył danych takich jak: Analiza efektywności pracy biura SKLGR Wnioski dotyczące modyfikacji struktur i procesów wdrażania LSROR Wnioski dotyczące aktualizacji oraz zmian w LSROR Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na próbie 15 beneficjentów, którzy zakończyli lub są w trakcie realizacji operacji (beneficjenci, z którymi podpisano umowy na realizację operacji), były to osoby wytypowane przez Zamawiającego. 7

8 1. Działalność Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej 1.1. Spotkania i szkolenia organizowane przez Kołobrzeska Lokalną Grupę Rybacką Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka podejmuje szereg działań, by zapewnić jakość i efektywność wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Między innymi są to spotkania i szkolenia skierowane zarówno dla członków organów SKLGR, potencjalnych i obecnych beneficjentów, a także innych grup rybackich. Głównym celem tych działań jest przede wszystkim przybliżenie tematyki związanej z Programem Operacyjnym Ryby , Osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, a także ułatwienie aplikowania o środki w ramach tego programu. Od 2011 r. zorganizowano i przeprowadzono łącznie 22 spotkania/szkolenia, w których udział wzięło 427 osób. W 2011 r. były to 4 spotkania/szkolenia z udziałem 104 osób, w 2012 r. było to 15 szkoleń/spotkań z udziałem 225 osób, a od początku 2013 r. były to 2 spotkania i 1 konferencja, w których łącznie uczestniczyło 98 osób. Tabela 1. Podsumowanie spotkań i szkoleń. Rok Ilość spotkań/szkoleń Ilość uczestników Razem Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez SKLGR W poniższej tabeli znajduje się szczegółowe zestawienie przeprowadzonych spotkań i szkoleń, ze wskazaniem dat tych wydarzeń, ich tematu/zakresu, a także liczby uczestników. Tabela 2. Szczegółowe podsumowanie szkoleń i spotkań organizowanych od 2011 r. Lp. Data Temat/ zakres Ilość osób uczestniczących SPOTKANIA/SZKOLENIA 2011 rok Konferencja nt. Polityka rybacka UE w latach Szkolenie dla członków Komitetu KLGR z zakresu pisania, oceny wniosków oraz kosztorysowania w ramach Programu Operacyjnego Ryby , Oś priorytetowa 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Szkolenie otwarte dla zainteresowanych aplikowaniem o środki z zakresu pomocy na realizację operacji objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich Szkolenie otwarte dla zainteresowanych aplikowaniem o środki z zakresu pomocy na realizację operacji objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich SPOTKANIA/SZKOLENIA 2012 rok Otwarte szkolenie dla Wnioskodawców pt. "Praktyczne i prawne aspekty wykorzystania środków finansowych w ramach osi 4 środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY Szkolenie dla Członków Komitetu Stowarzyszenia KLGR pt. "Praktyczne i prawne aspekty wykorzystania środków

9 Lp. Data Temat/ zakres finansowych w ramach osi 4 PO RYBY " Spotkanie dotyczące projektu współpracy z zakresu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa wodnego. Spotkanie przedstawicieli siedmiu lokalnych grup rybackich województwa zachodniopomorskiego- powołanie Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich. Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów z zakresu pomocy na realizację operacji objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów z zakresu pomocy na realizację operacji objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Spotkania odbyły się w: Urzędzie Gminy Ustronie Morskie, Urzędzie Gminy Siemyśl, Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie. Szkolenie pt. Praktyczne i prawne aspekty wykorzystania środków finansowych w ramach osi 4 środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych rybactwa PO RYBY dla Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Członków Komitetu i Pracowników Biura Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka z zakresu programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Szkolenie dla Beneficjentów pt. "Praktyczne i prawne aspekty wykorzystania środków finansowych w ramach osi 4 środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY Szkolenie dla przyszłych Beneficjentów pt. "Praktyczne aspekty korzystania z pomocy finansowej w ramach osi 4 środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY Szkolenie dla Członków Komitetu Stowarzyszenia KLGR. Temat szkolenia: Zmiany w przepisach prawa w zakresie wdrażania osi 4 środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY Szkolenie dla beneficjentów pt. Praktyczne aspekty korzystania z pomocy finansowej w ramach osi 4 środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY Spotkanie Zarządu Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich. Szkolenie dla Beneficjentów pt. Praktyczne i prawne aspekty wykorzystania środków finansowych w ramach osi 4 środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY Spotkanie Zarządu Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich. Spotkanie Zarządu Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich. SPOTKANIA/ SZKOLENIA 2013 rok Spotkanie robocze Zarządu Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich. Spotkanie robocze Zarządu Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich. Konferencja pn. Podsumowanie Prezydencji w Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich sprawowanej przez Stowarzyszenie Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka od r. do r. Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez SKLGR Ilość osób uczestniczących

10 1.2. Działalność informacyjno-promocyjna Istotnym elementem funkcjonowania SKLGR jest działalność informacyjna, której głównym celem jest informowanie społeczności lokalnej o działalności stowarzyszenia, organizowanych naborach i innych wydarzeniach, których są organizowane za pośrednictwem SKLGR. Łączny koszt działań informacyjnych przeprowadzonych w 2011 r. i w 2012 r. wyniósł ,15 zł, z czego na działania informacyjne podjęte w pierwszym roku działalności przeznaczono ,86 zł, a w kolejnym ,29 zł. Szczegółowe dane dotyczące rodzaju działań informacyjnych, ich celu i przeznaczenia, a także jednostkowego kosztu zawarte są w poniższej tabeli. Tabela 3. Szczegółowe podsumowanie działań informacyjnych prowadzonych od 2011 r. LP. NAZWA CEL/PRZEZNACZENIE ILOŚĆ KOSZT 1. Wykonanie, utrzymanie i aktualizowanie strony internetowej 2. Gabloty informacyjne DZIAŁANIA INFORMACYJNE-2011 ROK Bieżące informowanie o działalności stowarzyszenia Bieżące informowanie o działalności stowarzyszenia ,50 5 gablot wolnostojących zewnętrznych; 5 gablot wewnętrznych 8 241,00 3. Druk LSROR Dla Członków Komitetu ,90 4. Wizytówki 5. Plakaty Dla Członków Zarządu, dla pracowników, ogólne o stowarzyszeniu ,60 Informujące o naborach, imprezach, ogólne o działalności stowarzyszenia ,46 6. Ulotki 7. Ogłoszenia w radio 8. Ogłoszenia w prasie Ogłoszenia w telewizji Ogłoszenia w Internecie Wizualizacja (tablice inf. na budynku i przy drzwiach biura) Informujące o naborach, imprezach, ogólne o działalności stowarzyszenia ,40 I nabór wniosków o dofinansowanie 1 246,00 Konkurs fotograficzny pn. Twoja przygoda z rybą 1 123,00 Piknik rodzinny Święta z rybą 1 123,00 I nabór wniosków o dofinansowanie ,60 Konkurs fotograficzny pn. Twoja przygoda z rybą ,48 Piknik rodzinny Święta z rybą ,00 I nabór wniosków o dofinansowanie 2 209,10 Konkurs fotograficzny pn. Twoja przygoda z rybą 1 120,54 Piknik rodzinny Święta z rybą 2 153,75 I nabór wniosków o dofinansowanie ,40 Konkurs fotograficzny pn. Twoja przygoda z rybą 2 538,51 Piknik rodzinny Święta z rybą 4 891,75 Na drzwiach biura zamocowano tabliczki przy - drzwiowe z nazwą oraz zajmowanym stanowiskiem; Tablica informacyjna wskazująca źródło dofinansowania, nazwę organizacji, a także logo unijnego źródła 2 tabliczki przydrzwiowe; 1 tablica imienna wewnątrz budynku ; 2 tablice imienne 6 550,98 10

11 Gadżety LP. NAZWA CEL/PRZEZNACZENIE ILOŚĆ KOSZT Smycze z nadrukiem finansowania. na zewnątrz budynku, w którym znajduje się siedziba SKLGR ,90 Roll-up ,04 Teczki papierowereklamowe Czapki reklamowe z nadrukiem Koszulki reklamowe z nadrukiem , , ,86 Kalendarze ścienne Gadżety reklamowe będą ,95 Kalendarze dystrybuowane podczas spotkań informacyjnych oraz imprez ,07 książkowe Namiot wystawowy organizowanych przez SKLGR ,00 z nadrukiem Długopisy z nadrukiem ,08 Torby ekologiczne z nadrukiem ,75 Notesy z nadrukiem A ,96 Maskotki reklamowe ,57 pluszowe Utrzymanie i aktualizowanie strony internetowej DZIAŁANIA INFORMACYJNE-2012 ROK Bieżące informowanie o działalności stowarzyszenia ,00 2. Wizytówki Dla członków zarządu ,70 3. Plakaty Ulotki Baner 6. Ogłoszenia w radio 7. Ogłoszenia w prasie 8. Ogłoszenia w telewizji Informujące o naborach, imprezach, ogólne o działalności stowarzyszenia Informujące o naborach, imprezach, ogólne o działalności stowarzyszenia Informujące o imprezach organizowanych przez SKLGR nabór wniosków o dofinansowanie , , , ,00 Piknik rodzinny Z rybą na Ty 2 738,00 nabór wniosków o dofinansowanie ,40 Piknik rodzinny Z rybą na Ty ,00 Konkurs fotograficzny pn. Twoja przygoda z rybą ,00 Piknik rodzinny Święta z rybą ,80 Ogłoszenie Dzień Rybaka 1 147,60 nabór wniosków o dofinansowanie 1 228,78 Konkurs fotograficzny pn. Twoja przygoda z rybą 1 922,50 Piknik rodzinny Święta z rybą 1 553,50 11

12 LP. NAZWA CEL/PRZEZNACZENIE ILOŚĆ KOSZT 9. Ogłoszenia w Internecie 10. Gadżety Koszulki reklamowe z nadrukiem nabór wniosków o dofinansowanie ,00 Piknik rodzinny Z rybą na Ty 1 123,00 Piknik rodzinny Święta z rybą 3 587, ,87 Czapki z daszkiem ,31 Płaszcze przeciwdeszczowe ,25 Parasolki ,90 Kalendarze książkowe ,45 Kalendarze ścienne ,90 Kalendarze kieszonkowe ,67 Ołówki ,80 Zegary ścienne ,40 Zegary stojące ,18 Długopisy ,63 Notesy małe Notesy duże Breloki Gadżety reklamowe będą dystrybuowane podczas spotkań informacyjnych oraz imprez organizowanych przez KLGR , ,20 432,96 Baloniki ,16 Chorągiewki ,32 Maskotki ,73 Torby papierowereklamowe Torby reklamowe z materiału , ,98 Wizytownik ,50 Kalkulatory ,60 Smycze na klucze z nadrukiem Stolik promocyjny Stojak na ulotki , , ,80 Kubeczki ,00 reklamowe Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez SKLGR Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka prowadzi także działania promocyjne, których celem jest przede wszystkim promowanie stowarzyszenia, regionu, tradycji regionalnych. Działania te polegają na organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym. W 2011 r. na działania promocyjne poniesiono koszty w kwocie ,44 zł, a w 2012 r ,72 zł w ramach ogólnej promocji oraz ,43 zł na działania promocyjne w ramach środka 12

13 4.2 wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. W pierwszym kwartale 2013 r. na działania promocyjne w ramach środka 4.2 wydatkowane środki w wysokości ,14 zł. W poniższej tabeli zestawiono szczegółowe dane dotyczące działań promocyjnych z podaniem dat ich przeprowadzenie, nazwy oraz celu. Tabela 4. Szczegółowe podsumowanie działań promocyjnych prowadzonych od 2011 r. LP. DATA NAZWA CEL 1. listopad/grudzień 2011 r. DZIAŁANIA PROMOCYJNE-2011 ROK Konkurs fotograficzny pt. Twoja przygoda z rybą r. Piknik rodzinny pn. Święta z rybą r r r. Konkurs ma na celu promowanie Stowarzyszenia KLGR oraz regionu nadmorskiego objętego LSROR. Celem imprezy jest promocja tradycyjnego przygotowywania świątecznych potraw rybnych, kultura ich spożywania oraz promocja Stowarzyszenia KLGR i zachęcenie potencjalnych Beneficjentów do składania wniosków aplikacyjnych o wsparcie finansowe z PO Ryby. RAZEM KOSZT OGÓLNY ,44 DZIAŁANIA PROMOCYJNE-2012 ROK XXIV Memoriał Wiktora Wierzbickiego Ogólnopolskie Zawody Spinningowo Muchowe - współudział w imprezie XI Regaty Smoczych Łodziwspółudział w imprezie Młodzieżowe Regaty Żeglarskiewspółudział w imprezie r. Piknik Rodzinny Z rybą na TY Celem udziału KLGR w imprezie jest propagowanie idei działania Stowarzyszenia, możliwość promocji na skalę lokalną, krajową i europejską, nawiązanie kontaktów oraz współpraca z lokalnymi organizacjami, wspieranie projektów związanych z rozwojem turystyki rybackiej i morskiej oraz dążenie do rozwoju szeroko pojętej aktywnej turystyki morskiej, sportów morskich i rekreacji morskiej w tym w szczególności wędkarstwa morskiego, morskiej turystyki krajowej i międzynarodowej. KOSZT 1 000,02 KOSZT 1 999,37 Rozpowszechnianie i udzielanie informacji nt. działania, możliwości pozyskania środków za pośrednictwem SKLGR. Celem imprezy jest kreowanie stylu życia wśród dzieci, młodzieży oraz mieszkańców naszego regionu, poprzez upowszechnianie żeglarstwa jako aktywnej formy wypoczynku i rekreacji; promocja Stowarzyszenia. KOSZT 1 168,75 Głównym celem organizacji imprezy jest promocja Stowarzyszenia KLGR, naszej działalności oraz możliwości uzyskania wsparcia z PO RYBY. KOSZT ,77 13

14 LP. DATA NAZWA CEL r r r r. 9. wrzesień/październik 2012 r r. Ogólnopolskie zawody w wędkarstwie brzegowo-plażowym, X Maraton Wędkarski z Plaży im. Henryka Nizioła- współudział w imprezie Dożynki w Gminie Kołobrzeg - współudział w imprezie Dożynki w Gminie Siemyśl - współudział w imprezie Dożynki w Gminie Ustronie Morskie - współudział w imprezie II edycja konkursu fotograficznego Twoja przygoda z rybą Ogólnopolskie Zawody w Wędkarstwie Spinningowym Salmo Parsęty współudział w imprezie r. Piknik rodzinny pn. Święta z rybą Cel: promocja stowarzyszenia wśród osób, które przyjdą na imprezę, propagowanie informacji nt. działania stowarzyszenia, możliwości pozyskania środków z PO RYBY. KOSZT 1 559,25 Celem imprezy jest kultywowanie tradycji regionalnych, wspieranie działań tworzących regionalny produkt turystyczny, kulinarny, kształtowanie postaw proekologicznych oraz promocja Stowarzyszenia KLGR wśród mieszkańców gminy oraz utrwalenie wizerunku i idei działania. j.w. j.w. KOSZT DOŻYNEK ,84 Konkurs ma na celu promowanie Stowarzyszenia KLGR oraz regionu nadmorskiego objętego LSROR. KOSZT 7 252,22 Celem uczestniczenia w organizacji zawodów jest promowanie Stowarzyszenia KLGR, całego regionu objętego LSROR, wspieranie działań w kierunku tworzenia łowisk dla wędkarzy oraz wspieranie projektów związanych z rozwojem turystyki wędkarskiej i wskazanie możliwości pozyskiwania środków na ten cel z PO Ryby. KOSZT 1 303,55 Celem imprezy jest promocja tradycyjnego przygotowywania świątecznych potraw rybnych, kultura ich spożywania oraz promocja Stowarzyszenia KLGR i zachęcenie potencjalnych Beneficjentów do składania wniosków aplikacyjnych o wsparcie finansowe z PO Ryby. KOSZT ,95 RAZEM KOSZT OGÓLNY ,72 DZIAŁANIA PROMOCYJNE - W RAMACH ŚRODKA 4.2 WSPARCIE NA RZECZ WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I MIĘDZYNARODOWEJ ROK IV Jarmark Św. Jakuba w Szczecinie r. - współudział w imprezie. Działanie finansowane w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok Cel: promocja Programu Operacyjnego PO RYBY ; promocja obszaru i działań Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej; promocja spożywania ryb r. Biesiada Łososiowa - współudział w imprezie KOSZT 3 720,40 Cel: promocja Programu Operacyjnego PO RYBY ; 14

15 LP. DATA NAZWA CEL Działanie finansowane w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok promocja obszaru i działań Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej; pogłębienie więzi między mieszkańcami sąsiadujących obszarów Lokalnej Grupy Rybackiej; popularyzacja wędkarstwa jako formy rekreacji sportowej i spędzania wolnego czasu; promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Lokalnej Grupy Rybackiej r. POLAGRA FOOD współudział w imprezie Działanie finansowane w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok KOSZT ,00 Promocja współpracy między Lokalnymi Grupami Rybackimi terenu województwa zachodniopomorskiego poprzez prezentację lokalnych produktów spożywczych, walorów turystycznych i gospodarczych obszaru LGR. KOSZT ,03 RAZEM KOSZT OGÓLNY ,43 DZIAŁANIA PROMOCYJNE -- W RAMACH ŚRODKA 4.2 WSPARCIE NA RZECZ WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I MIĘDZYNARODOWEJ ROK Konferencja pn. Podsumowanie Prezydencji w Zachodniopomorskiej Celem operacji jest wymiana informacji i doświadczeń między r. Sieci Lokalnych Grup Rybackich Lokalnymi Grupami Rybackimi sprawowanej przez Stowarzyszenie wchodzącymi w skład Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka od r. do r. Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich. RAZEM KOSZT OGÓLNY ,14 Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez SKLGR 1.3. Wydatkowanie środków na funkcjonowanie SKLGR Według umowy nr SW /11 z dnia 14 listopada 2011 r. na realizację etapu I: 12/2011 w ramach funkcjonowania LGR, zaplanowano poniesienie kosztów całkowitych (równych kosztom kwalifikowalnym) w kwocie ,05 zł. Według aneksu do tej umowy z dnia 30 marca 2012 r. całkowite koszty operacji (równe kosztom kwalifikowalnym) wyniosły ,43 zł, co stanowiło 91% zaplanowanych kosztów. Różnice pomiędzy zaplanowanymi, a poniesionymi kosztami wynikały, z faktu iż w okresie tym LGR nie zrealizowała żadnych badań dotyczących obszaru LSROR, a także szkoleń pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR. Natomiast koszty poniesione w ramach zakresów takich jak: administrowanie LGR; działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności LGR; realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR; działania aktywizujące lokalne społeczności, były niższe od zaplanowanych. Szczegółowe dane dotyczące zaplanowanych i faktycznie poniesionych kosztów w 2011 r. w ramach funkcjonowania SKLGR przedstawione zostały w tabeli 5. Według umowy nr SW /11/12 z dnia 13 lutego 2012 r. na realizację operacji dwóch etapów (etap I: do 06/2012; etap II: do 12/2012) w ramach funkcjonowania LGR, zaplanowano poniesienie całkowitych kosztów (równych kosztom kwalifikowalnym) w kwocie ,00 zł, przy czym na etap I przypadło ,00 zł, a na etap II ,00 zł. Natomiast według aneksu do umowy z dnia 12 marca 2013 r. całkowity koszt operacji na realizację obu etapów wyniósł 15

16 ,03 zł (co stanowi 81% zaplanowanych kosztów) z czego ,60 zł to koszty kwalifikowalne, a 828,43 zł to koszty niekwalifikowalne. Koszty całkowite poniesione na realizację etapu I wyniosły ,83 zł (co stanowiło 77% zaplanowanych kosztów), z czego ,91 zł to koszty kwalifikowalne, a 647,92 zł to koszty niekwalifikowalne. Natomiast koszty całkowite poniesione na realizację etapu II wyniosły, ,20 zł (co stanowiło 85% zaplanowanych kosztów), z czego ,69 zł to koszty kwalifikowalne, a 180,51 zł to koszty niekwalifikowalne. Różnice pomiędzy zaplanowanymi, a poniesionymi kosztami wynikały, z faktu iż w etapie I, w prawie wszystkich obszarach, poniesiono niższe koszty niż planowano pierwotnie. Nie dotyczy to obszaru jakim są badania dotyczące obszaru LSROR, gdzie nie planowano i nie poniesiono żadnych kosztów, a także obszaru szkolenie pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR, w ramach którego poniesione koszty były dwukrotnie wyższe od planowanych. Podobnie w etapie II większość poniesionych kosztów była niższa w stosunku do kosztów planowanych, nie dotyczy to obszaru badania dotyczące obszaru LSROR oraz szkolenie pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR, w ramach których nie zrealizowano zaplanowanych działań, a także obszaru jakim jest działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności LGR, w ramach którego faktycznie poniesione koszty były ponad dwukrotnie wyższe od zaplanowanych. Szczegółowe dane dotyczące zaplanowanych i faktycznie poniesionych kosztów w 2012 r. w ramach funkcjonowania SKLGR przedstawione zostały w tabeli 6. 16

17 Tabela 5. Plan i wydatkowanie środków w 2011 r. Lp. Zakres rzeczowy Etap I:12/2011 Aneks do umowy Umowa Całkowity koszt operacji Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowa lne Całkowity koszt operacji Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowa lne 1 Przygotowanie LSROR ,12 zł ,12 zł 0,00 zł ,12 zł ,12 zł 0,00 zł 2 Administrowanie LGR ,35 zł ,35 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 3 Badania dotyczące obszaru LSROR 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności LGR Szkolenie pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR ,32 zł ,32 zł 0,00 zł ,98 zł ,98 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2 256,00 zł 2 256,00 zł 0,00 zł ,44 zł ,44 zł 0,00 zł ,07 zł ,07 zł 0,00 zł 7 Działania aktywizujące lokalne społeczności 4 649,20 zł 4 649,20 zł 0,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł Razem ,43 zł ,43 zł 0,00 zł ,05 zł ,05 zł 0,00 zł Stopień realizacji operacji 91% 91% Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez SKLGR Tabela 6. Plan i wydatkowanie środków w 2012 r. Etap I do 06/2012; Etap II do 12/2012 Aneks do umowy Umowa Lp. Zakres rzeczowy Całkowity koszt operacji Koszty kwalifikowalne Etap I Koszty niekwalifikowa lne Całkowity koszt operacji Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowa lne 1 Administrowanie LGR ,95 zł ,03 zł 647,92 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 2 Badania dotyczące obszaru LSROR 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3 Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności LGR ,99 zł ,99 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 4 Szkolenie pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR 4 423,69 zł 4 423,69 zł 0,00 zł 2 210,00 zł 2 210,00 zł 0,00 zł 5 Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR lub 4 168,14 zł 4 168,14 zł 0,00 zł 5 740,00 zł 5 740,00 zł 0,00 zł 17

18 Lp. działalnością LGR Etap I do 06/2012; Etap II do 12/2012 Aneks do umowy Umowa Zakres rzeczowy Całkowity koszt operacji Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowa lne Całkowity koszt operacji Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowa lne 6 Działania aktywizujące lokalne społeczności 5 371,06 zł 5 371,06 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Razem Etap I ,83 zł ,91 zł 647,92 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Stopień realizacji operacji 77% 77% Etap II 1 Administrowanie LGR ,94 zł ,43 zł 180,51 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 2 Badania dotyczące obszaru LSROR 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności LGR Szkolenie pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR ,44 zł ,44 zł 0,00 zł 7 930,00 zł 7 930,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6 736,00 zł 6 736,00 zł 0,00 zł ,58 zł ,58 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 6 Działania aktywizujące lokalne społeczności 3 913,24 zł 3 913,24 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Razem Etap II ,20 zł ,69 zł 180,51 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Stopień realizacji operacji 85% 85% Razem Etap I i Etap II ,03 zł ,60 zł 828,43 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Stopień realizacji operacji 81% 81% Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez SKLGR 18

19 1.4. Podsumowanie przeprowadzonych konkursów Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka przeprowadziła dotychczas trzy nabory. W ramach pierwszego, wnioski można było składać w terminie od r. do r. Limit środków wynosił ,00 zł (przy czym ,00 zł to środki dostępne dla sektora publicznego, a ,00 zł środki dostępna dla sektora gospodarczego i społecznego), z czego na poszczególne zakresy przeznaczono: ,00 zł ( ,00 zł sektor publiczny, ,00 zł sektor gospodarczy i społeczny) na zakres wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, ,00 zł (0,00 zł sektor publiczny, ,00 zł sektor gospodarczy i społeczny) na zakres restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, ,00 zł (0,00 zł sektor publiczny, ,00 zł sektor gospodarczy i społeczny) na zakres podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa, ,00 zł ( ,00 zł sektor publiczny, ,00 zł sektor gospodarczy i społeczny) na zakres ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. W konkursie tym złożono 62 wnioski (12 sektor publiczny, 50 sektor gospodarczy i społeczny) o łącznej całkowitej wartości wniosków ,95 zł i kwocie dofinansowania ,57 zł (co stanowi 59% całkowitej wartości wniosków złożonych w konkursie). Natomiast kwota na którą podpisano umowy wyniosła ,92 zł (co stanowi 24% wartości wnioskowanej kwoty dofinansowania). W ramach drugiego naboru, wnioski można było składać w terminie od r. do r. Limit środków wynosił ,00 zł (przy czym ,00 zł to środki dostępne dla sektora publicznego, a ,00 zł to środki dostępna dla sektora gospodarczego i społecznego), z czego na poszczególne zakresy przeznaczono: ,00 zł ( ,00 zł sektor publiczny, ,00 zł sektor gospodarczy i społeczny) na zakres wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, ,00 zł (0,00 zł sektor publiczny, ,00 zł sektor gospodarczy i społeczny) na zakres restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, ,00 zł (0,00 zł sektor publiczny, ,00 zł sektor gospodarczy i społeczny) na zakres podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa, ,00 zł ( ,00 zł sektor publiczny, ,00 zł sektor gospodarczy i społeczny) na zakres ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. 19

20 W konkursie tym złożono 71 wniosków (13 sektor publiczny, 58 sektor gospodarczy i społeczny) o łącznej całkowitej wartości wniosków ,08 zł i kwocie dofinansowania ,80 zł (co stanowi 36% całkowitej wartości wniosków złożonych w konkursie). Natomiast kwota na którą podpisano umowy wyniosła ,60 zł (co stanowi 37% wartości wnioskowanej kwoty dofinansowania). W ramach trzeciego naboru, wnioski można było składać w terminie od r. do r. Limit środków wynosił ,71 zł (przy czym ,61 zł to środki dostępne dla sektora publicznego, a ,10 zł to środki dostępna dla sektora gospodarczego i społecznego), z czego na poszczególne zakresy przeznaczono: ,61 zł ( ,61 zł sektor publiczny, ,00 zł sektor gospodarczy i społeczny) na zakres wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, ,10 zł (0,00 zł sektor publiczny, ,10 zł sektor gospodarczy i społeczny) na zakres restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, ,00 zł (0,00 zł sektor publiczny, ,00 zł sektor gospodarczy i społeczny) na zakres podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa, ,00 zł ( ,00 zł sektor publiczny, ,00 zł sektor gospodarczy i społeczny) na zakres ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. W konkursie tym złożono 56 wniosków (12 sektor publiczny, 44 sektor gospodarczy i społeczny) o łącznej całkowitej wartości wniosków ,78 zł i kwocie dofinansowania ,87 zł (co stanowi 45% całkowitej wartości wniosków złożonych w konkursie). Natomiast kwota na którą podpisano umowy, na dzień wyniosła ,10 zł (co stanowi 5% wartości wnioskowanej kwoty dofinansowania). Łączny limit środków dostępny w trzech naborach wynosił ,71 zł, przy czym ,61 zł to środki dostępne dla sektora publicznego (43% limitu), a ,10 zł to środki dostępna dla sektora gospodarczego i społecznego (57% limitu). Łącznie złożono 189 wniosków, z czego 37 sektor publiczny (20%), a 152 sektor gospodarczy i społeczny (80%). Całkowita kwota złożonych wniosków wyniosła ,81 zł ( ,78 zł sektor publiczny, ,03 zł sektor gospodarczy i społeczny), natomiast kwota dofinansowania wyniosła ,24 zł co stanowi 45% całkowitej wartości wniosków złożonych w konkursach. Natomiast kwota na którą podpisano umowy wynosi ,62 zł, co stanowi 23% wartości wnioskowanej kwoty dofinansowania, odpowiednio dla sektora gospodarczego jest to ,78 zł, co stanowi 46% wartości wnioskowanej kwoty dofinansowania, a dla sektora gospodarczego i społecznego jest to ,84 zł, co stanowi 13% wartości wnioskowanej kwoty dofinansowania. Szczegółowe dane dotyczące wszystkich trzech naborów przedstawiono w tabeli 7. 20

21 Tabela 7. Podsumowanie konkursów. LP Nazwa zakresu Limit środków ogółem Sektor publiczny W tym Sektor gospodarczy i społeczny Liczba złożonych wniosków Sektor publiczny Sektor gospodarczy i społeczny I nabór Całkowita kwota wniosku Kwota dofinansowania Kwota w podpisanej umowie Sektor publiczny Sektor gospodarczy i społeczny Sektor publiczny Sektor gospodarczy i społeczny Sektor publiczny Sektor gospodarczy i społeczny 1. WKIUA , , , , , , , , ,69 2. RLRDG ,00 0, , , ,50 0, ,10 0, ,10 3. PWPR ,00 0, , , ,08 0, ,95 0, ,66 4. OŚLDP , , , , , , , ,00 0,00 Razem , , , , , , , , ,45 II nabór 1. WKIUA , , , , , , , , ,39 2. RLRDG ,00 0, , , ,76 0, ,90 0, ,00 3. PWPR ,00 0, , , ,44 0, ,15 0, ,00 4. OŚLDP , , , , , , , , ,00 Razem , , , , , , , , ,39 III nabór 1. WKIUA , , , , , , , ,10-2. RLRDG ,10 0, , , ,37 0, ,00 0,00-3. PWPR ,00 0, , , ,13 0, ,56 0,00-4. OŚLDP , , ,00, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Razem , , , , , , , ,10 0,00 WKIUA - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa RLRDG -Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem PWPR - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa OŚLDP - Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez SKLGR 21

22 1.5. Operacje wybrane do realizacji Spośród wszystkich złożonych wniosków wybrano do dofinansowania 40, z czego 17 wniosków zostało złożonych w pierwszym konkursie, 19 w drugim, a 4 wnioski w trzecim 1 konkursie. Połowę operacji wybranych do dofinansowania stanowią wnioski złożone w ramach zakresu wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Szczegółowe dane na temat operacji wybranych do realizacji w podziale na konkurs, w którym zostały złożone oraz zakres przedstawia poniższa tabela. Tabela 8. Liczba operacji wybranych do realizacji w podziale na nabór i zakres. Konkurs Zakres WKIUA RLRDG PWPR OŚLDP Suma Suma Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez SKLGR Łączna wartość 17 wniosków wybranych do realizacji, które zostały złożone w ramach pierwszego naboru wyniosła ,87 zł, przy czym łączna kwota podpisanych umów stanowiła 81% tej sumy, czyli ,92 zł. Łączna wartość 19 wniosków wybranych do realizacji, które zostały złożone w ramach drugiego naboru wyniosła ,77 zł, przy czym łączna kwota podpisanych umów stanowiła 92% tej sumy, czyli ,60 zł. Łączna wartość 4 wniosków wybranych do realizacji, które zostały złożone w ramach trzeciego naboru wyniosła ,10 zł, przy czym łączna kwota podpisanych umów stanowiła 97% tej sumy, czyli ,10 zł. Tabela 9. Wartość operacji wybranych do dofinansowania z uwzględnieniem konkursu, w którym złożono wnioski. Łączna wnioskowana Konkurs Łączna kwota w umowie Różnica WoD-UoD kwota dofinansowania , , , , , , , , ,00 Suma , , ,12 Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez SKLGR Łączna kwota umowy wniosków wybranych do dofinansowania w ramach zakresu wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa wynosi ,86 zł, co stanowi 83% wartości wnioskowanej kwoty dofinansowania. Łączna kwota umowy wniosków wybranych do dofinansowania w ramach zakresu restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem wynosi ,1 zł, co stanowi 94% wartości wnioskowanej kwoty dofinansowania. 1 Stan podpisanych umów na dzień r. 22

23 Łączna kwota umowy wniosków wybranych do dofinansowania w ramach zakresu podnoszenie wartości produktów rybactwa, wynosi ,66 zł, co stanowi 99,7% wartości wnioskowanej kwoty dofinansowania. Łączna kwota umowy wniosków wybranych do dofinansowania w ramach zakresu ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej, wynosi ,00 zł, co stanowi 88% wartości wnioskowanej kwoty dofinansowania. Tabela 10. Wartość operacji wybranych do dofinansowania z uwzględnieniem zakresu operacji. Łączna wnioskowana Zakres Łączna kwota w umowie Różnica WoD-UoD kwota dofinansowania WKIUA , , ,12 RLRDG , , ,00 PWPR , , ,34 OŚLDP , , ,66 Suma , , ,12 Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez SKLGR W tabeli 11 zestawiono 40 wniosków wybranych do dofinansowania przez Samorząd Województwa, z którymi podpisano umowy do dnia Tabela ta zawiera informacje takie jak zakres operacji, nazwę wnioskodawcy, tytuł operacji, wnioskowaną kwotę dofinansowania, kwotę w umowie oraz różnicę pomiędzy kwotą z wniosku o dofinansowanie, a kwotą umowy o dofinansowanie. 23

24 Tabela 11. Zestawienie informacji dotyczących wniosków wybranych do realizacji. Lp. Zakres operacji Wnioskodawca Tytuł operacji Konkurs 1 Wnioskowana kwota dofinansowania Kwota w umowie Różnica WoD- UoD a Gmina Ustronie Morskie Budowa zejść na plaże na terenie Gminy Ustronie Morskie ,52 zł ,52 zł 4 250,00 zł a Gmina Kołobrzeg Budowa zejścia na plażę z ulicy Plażowej w Grzybowie ,37 zł ,67 zł ,70 zł a Gmina Ustronie Morskie Budowa placów zabaw w miejscowościach Kukinia i Rusowo ,83 zł ,83 zł 4 250,00 zł a a a Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu Komunikacja Miejska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. Z o.o. Realizacja II etapu inwestycji Kołobrzeski Skansen Morski - przygotowanie ekspozycji plenerowej muzealiów morskich Wdrożenie systemu informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Kołobrzegu Sp. Z o.o ,00 zł ,45 zł 750,55 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Udostępnienie falochronu wschodniego w porcie Kołobrzeg ,89 zł ,89 zł 850,00 zł a Krzysztof Chodakowski Remont i adaptacja jachtu ORKAN II, jako obiektu muzealnego ,50 zł ,50 zł 0,00 zł a Spółdzielnia Inwalidów ŚWIT ul. Taśmowa Warszawa b Piotr Bolesław Wróblewski Przebudowa pod kątem przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń stołówki, kuchni z piekarnią cukierniczą ORW ŚWIT w Grzybowie - I etap kuchnia i jadalnia, II etap fast food Wzmocnienie konkurencyjności na rynku usług turystycznych - budowa domków wypoczynkowych w Ustroniu Morskim ,00 zł ,30 zł ,70 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł b Grzegorz Paweł Dzwonek Uzyskanie kwalifikacji zawodu kierowcy ,10 zł ,10 zł 0,00 zł c Tomasz Rafał Matuszak c Tomasz Tadeusz Gościniak c Dariusz Jedynak c Norbert Romanowski c Marek Janusz Opieka i Karzysztof Marek Opieka d Gmina Kołobrzeg Budowa smażalni ryb z miejscami noclegowymi Przystań Rybacka w Ustroniu Morskim Podnoszenie wartości produktów rybactwa i rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa poprzez zakup samochodu oraz wykonanie specjalistycznej zabudowy pod prowadzenie działalności gastronomicznej wraz z wyposażeniem Rozwój usług gastronomicznych poprzez innowacyjne rozwiązanie eventowe zakup ALUHALI Modernizacja serwisu samochodowego polegającej na dostosowaniu obsługi osób niepełnosprawnych naprawy silników łodziowych i kutrowych i osprzętu oraz przystosowanie placówki do serwisu ogumienia samochodowego ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,34 zł ,00 zł 4 080,34 zł ,11 zł ,11 zł 0,00 zł ,64 zł ,64 zł 360,00 zł Budowa pensjonatu w Grzybowie przy ulicy Namiotowej 16 - etap I ,91 zł ,91 zł 0,00 zł Renowacje, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk w pasie nadmorskim na terenie gminy Kołobrzeg ,66 zł ,00 zł ,66 zł 24

25 Lp. Zakres operacji Wnioskodawca d Gmina Miasto Kołobrzeg a Gmina Miasto Kołobrzeg a Gmina Kołobrzeg Tytuł operacji Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej w Kołobrzegu wraz z budową odpływu do morza - etap I Konkurs 2 Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIVwiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń Poprawa funkcjonowania transportu publicznego poprzez przebudowę ul. Kaszteleńskiej i Lipowej w Budzistowie Wnioskowana kwota dofinansowania Kwota w umowie Różnica WoD- UoD ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,82 zł ,18 zł a Gmina Ustronie Morskie Budowa placów zabaw w Ustroniu Morskim ,39 zł ,39 zł 0,00 zł a Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. Z o.o. Promocja Portu Jachtowego w Kołobrzegu ,00 zł ,00 zł 0,00 zł a Krystyna Maria Sola Budowa mola spacerowego w Ustroniu Morskim ,38 zł ,28 zł ,10 zł a a a Iwona Tryba a Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. Z o.o. Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe w Kołobrzegu Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. Z o.o. Rzeźba rybaka i rybaczki w Porcie Rybackim Kołobrzeg ,00 zł ,00 zł 785,00 zł "Co powie Ryba gdy Mors po Bałtyku pływa" - Światowy Zlot Morsów - Kołobrzeg Modernizacja kortu tenisowego, w celu podniesienia atrakcyjności regionu nadmorskiego i organizacji turniejów tenisowych dla dzieci i młodzieży ,00 zł ,11 zł 2 121,89 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Renowacja zabytkowych wrót Reduty Morast w Porcie Kołobrzeg ,00 zł ,00 zł 0,00 zł b Michał Żytki Budowa statku pasażerskiego ,00 zł ,00 zł 0,00 zł b Jacek Milewski b Teresa Wróblewska Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej armatora kutra KOŁ-41 poprzez zakup jachtu do prowadzenia rejsów i szkoleń żeglarskich Budowa domków letniskowych alternatywą dla dotychczasowej działalności rybackiej ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł c Ewa Laskoska Budowa hotelu z basenem w Ustroniu Morskim ,00 zł ,00 zł 0,00 zł c Agnieszka Wleklak c Marian Romanowski Inter - Kompleks Sp. Z o.o. Budowa smażalni ryb szansą na reorientację działalności gospodarczej oraz dywersyfikację zatrudnienia podmiotu działającego czynnie w branży rybackiej Adaptacja pomieszczeń i likwidacja barier architektonicznych poprzez rozbudowę w budynku wypoczynkowo-rehabilitacyjnym "Dom Rybaka" w Kołobrzegu oraz zwiększenie ilości miejsc noclegowych i zdolności żywieniowej ośrodka ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 25

26 Lp. Zakres operacji Wnioskodawca d Gmina Miasto Kołobrzeg Tytuł operacji Odbudowa i przebudowa odpływu wód odpadowych do morza w km w rejonie ul. Grobla w Kołobrzegu Wnioskowana kwota dofinansowania Kwota w umowie Różnica WoD- UoD ,00 zł ,00 zł 0,00 zł d Gmina Kołobrzeg Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie ,00 zł ,00 zł 0,00 zł d Gmina Siemyśl d Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON a Gmina Kołobrzeg Rekultywacja, renaturyzacja oraz utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Charzyno ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Ochrona przed zniszczeniem wód basenu portowego ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Konkurs 3 Oznakowanie i urządzenie kąpielisk w pasie nadmorskim na terenie Gminy Kołobrzeg ,00 zł ,00 zł 0,00 zł a Gmina Kołobrzeg Powitanie lata w Dźwirzynie, festyn "Smaczna Ryba" ,20 zł ,20 zł 0,00 zł a Gmina Kołobrzeg Festiwal Kulinarny "Święto Ryby w Grzybowie" ,90 zł ,90 zł 0,00 zł d Gmina Miasto Kołobrzeg Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej w Kołobrzegu, budowa kolektora deszczowego - etap II ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4.1.a - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 4.1.b -Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 4.1.c - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 4.1.d - Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez SKLGR 26

27 wskaźniki z projektów wskaźniki LGR wykonanie wskaźników minimalna wartość docelowa % wykonanie wskaźnika 1.6. Stopień osiągniętych wskaźników W poniższych tabelach przedstawiono teoretyczny poziom wskaźników produktu i rezultatu, jaki najprawdopodobniej będzie osiągnięty przez projekty, z którymi podpisano umowy na realizację operacji, są to projekty zakończone i w trakcie realizacji. W całkowitym wykonaniu wskaźników uwzględniono także działania, które w celu wdrażania LSROR podejmuje Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka. Jeśli chodzi o wykonanie wskaźników w ramach celu ogólnego pierwszego: zwiększymy aktywność społeczno-kulturalną mieszkańców - podniesiemy jakość życia w regionie, wszystkie wskaźniki produktu i prawie wszystkie wskaźniki rezultatu przewyższają zaplanowany poziom docelowy. Tylko jeden wskaźnik rezultatu: liczba wykonanych analiz i ekspertyz, badania obszaru wykazuje poziom zerowy. Tabela 12. Wykonanie wskaźników w ramach CO 1 Zwiększymy aktywność społeczno-kulturalną mieszkańców- podniesiemy jakość życia w regionie. Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu Wskaźnik oddziaływania Liczba zrealizowanych operacji dla podmiotów, które uzyskały pomoc Łączna ilość projektów skierowana dla niepełnosprawnych Liczba zrealizowanych operacji promujących obszar objęty LSROR Liczba zrealizowanych operacji zwiększających atrakcyjność obszaru objętego LSROR Ilość nowopowstałych terenów rekreacyjnych i edukacyjnych Ilość cyklicznych imprezy związanych z kultywowaniem tradycji, wzrostem wiedzy o regionie, podniesieniem kondycji fizycznej Liczba publikacji promocyjnych wydanych w ramach wdrażania LSROR Liczba wydarzeń promocyjnych zrealizowanych w ramach wdrażania LSROR Liczba wykonanych analiz i ekspertyz, badania obszaru % % % % % % % % % Liczba uczestników wydarzeń promocyjnych 300 Wzrost liczby osób odwiedzających muzea i inne sale tradycji Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez SKLGR wzrost o 3% Większość wskaźników produktu i rezultatu w ramach celu ogólnego drugiego stworzymy mechanizmy do rozwoju turystyki i ochrony środowiska, przewyższa zaplanowany poziom lub osiąga poziom zadawalający. Tylko jeden wskaźnik produktu: liczba operacji zwiększających jakość i bezpieczeństwo na jednostkach turystyki morskiej w tym wędkarstwa morskiego, wykazuje poziom zerowy, a jedne wskaźnik rezultatu: liczba akcji promujących postawy proekologiczne, jest na bardzo niskim poziomie 27

28 wskaźniki z projektów wskaźniki LGR wykonanie wskaźników minimalna wartość docelowa % wykonanie wskaźnika wskaźniki z projektów wskaźniki LGR wykonanie wskaźników minimalna wartość docelowa % wykonanie wskaźnika Tabela 13. Wykonanie wskaźników w ramach CO 2 Stworzymy mechanizmy do rozwoju turystyki i ochrony środowiska. Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu Wskaźnik oddziaływania Liczba operacji objętych dofinansowaniem w ramach LSROR polegających na podjęciu lub rozwoju działalności gospodarczej w sektorze turystycznym Liczba operacji polegających na przekształceniu starej infrastruktury w celu rozwoju turystyki lub ochrony środowiska Liczba operacji zwiększających jakość i bezpieczeństwo na jednostkach turystyki morskiej w tym wędkarstwa morskiego. Liczba nowo powstałych miejsc pracy w ramach realizacji projektów Liczba nowo powstałych, wcześniej nie funkcjonujących na terenie LSROR miejsc infrastruktury turystycznej. Liczba akcji promujących postawy proekologiczne Liczba turystów, którzy skorzystali z infrastruktury powstałej w ramach realizacji operacji zawartych w LSROR Wzrost liczby nowopowstałych podmiotów gospodarczych na obszarze objętym LSROR zarejestrowanych w systemie REGON Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez SKLGR % % % % % % 500 wzrost o 1% Podobnie przedstawia się sytuacja w ramach wykonania wskaźników celu ogólnego trzeciego: stworzymy warunki do efektywnej i dochodowej działalności gospodarczej. Jedne wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na poprawie procesów technologicznych i wymiany parku technicznego firm, jest na niskim poziomie, a jeden wskaźnik rezultatu: liczba uczestników konkursów przedsiębiorczości, wykazuje poziom zerowy. Poziom pozostałych wskaźników jest zadawalający. Tabela 14. Wykonanie wskaźników w ramach CO 3 Stworzymy warunki do efektywnej i dochodowej działalności gospodarczej. Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu Liczba zrealizowanych operacji związanych z poszerzeniem dotychczasowej działalności gospodarczej Liczba operacji polegających na poprawie procesów technologicznych i wymiany parku technicznego firm Liczba operacji polegających na przebranżowieniu się podmiotów gospodarczych Liczba podmiotów biorących udział w targach i promocjach produktów % % % % Liczba uczestników konkursów przedsiębiorczości % Liczba nowostworzonych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji operacji związanych z realizacją LSROR % Wskaźnik Tempo spadku zatrudnienia w sektorze rybackim w mniej 28

29 wskaźniki z projektów wskaźniki LGR wykonanie wskaźników minimalna wartość docelowa % wykonanie wskaźnika wskaźniki z projektów wskaźniki LGR wykonanie wskaźników minimalna wartość docelowa % wykonanie wskaźnika oddziaływania okresie od 2011 do 2015 niż 1% rocznie Wzrost liczby wydanych zgłoszeń lub pozwoleń na budowę / na rozbudowę istniejących lub nowopowstałych firm Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez SKLGR wzrost o 1% W przypadku wskaźników określonych w ramach celu ogólnego czwartego rozwiniemy Stowarzyszenie KLGR w kierunku silnej, niezależnej ekonomicznie organizacji integrującej mieszkańców regionu zerowy poziom wykazuje wskaźnik produktu: liczba zrealizowanych operacji integracyjnych dla członków KLGR oraz wskaźnik rezultatu liczba wycieczek fakultatywnych organizowanych przez biuro KLGR. Ponadto jeden ze wskaźników produktu: łączna wartość środków przeznaczonych na promocję regionu w mln, wykazuje niski poziom. Wykonanie pozostałych można uznać za zadawalające. Tabela 15. Wykonanie wskaźników w ramach CO 4 Rozwiniemy Stowarzyszenie KLGR w kierunku silnej, niezależnej ekonomicznie organizacji integrującej mieszkańców regionu. Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu Wskaźnik oddziaływania Liczba zrealizowanych operacji integracyjnych dla członków KLGR % Ilość projektów opartych na współpracy ponadregionalnej % Łączna wartość środków przeznaczonych na 2 promocję regionu w mln. - 0,22 0, % Liczba nawiązanych kontaktów zagranicznych % Liczba wycieczek fakultatywnych organizowanych przez biuro KLGR Liczba warsztatów i szkoleń dla przyszłych beneficjentów % % Wzrost liczby członków Lokalnej Grupy Rybackiej 125 Liczba uczestników konferencji i warsztatów organizowanych przez KLGR Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez SKLGR Wartość wskaźnika wyrażona w milionach zł (dokładne wykonanie wskaźnika ,50 zł) 29

30 2. Badanie beneficjentów Celem badania było uzupełnienie danych pozyskanych w trakcie analizy desk research o opinie i spostrzeżenia osób, które realizują operacje w ramach środków pozyskanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka. Zakres tematyczny badania dotyczył analizy efektywności pracy biura SKLGR, oceny organizowanych spotkań informacyjnych oraz doradztwa zawodowego, oceny prowadzonych naborów, a także propozycji aktualizacji LSROR. W badaniu udział wzięło 15 respondentów, w tym 7 kobiet oraz 8 mężczyzn. Były to osoby w wieku lat (7 ankietowanych) oraz lat (8 ankietowanych). Prawie trzy czwarte badanych reprezentowało sektor gospodarczy, pozostałe osoby należały do sektora publicznego. 3 osoby reprezentowały Jednostki Samorządu Terytorialnego, 8 osób to przedsiębiorcy będący osobą fizyczną, 2 to przedsiębiorcy będący osobą prawną, a pozostałe 2 osoby reprezentowały spółkę z o.o. Jeśli chodzi o działalność prowadzoną przez ankietowanych, w jednej trzeciej przypadków była to turystyka. 3 osoby prowadzą działalność samorządową, 2 rybołówstwo/rybactwo, 2 osoby prowadzą połączoną działalność turystyki z rybołówstwem, natomiast pojedyncze osoby wskazały gastronomię, usługi dla ludności oraz hotelarstwo. Tabela 16. Metryka respondentów badania ankietowego przeprowadzonego na beneficjentach. N % Kobieta 7 46,7% Mężczyzna 8 53,3% Płeć Wiek lat 7 46,7% lat 8 53,3% Sektor Publiczny 4 26,7% Gospodarczy 11 73,3% Rodzaj podmiotu Jednostka samorządu terytorialnego (JST) 3 20,0% Przedsiębiorca będący osobą fizyczną 8 53,3% Przedsiębiorca będący osobą prawną 2 13,3% Inny 2 13,3% Prowadzona działalność Gastronomia 1 6,7% Rybołówstwo/rybactwo 2 13,3% Samorządowa 3 20,0% Turystyka 5 33,3% Usługi dla ludności 1 6,7% Inna 3 20,0% Źródło: badanie CATI, N= Nabory wniosków Dwie trzecie ankietowanych beneficjentów jako źródło wiedzy na temat możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem SKLGR wymieniło jej stronę internetową. 40,0% wskazało prasę lokalną, a 26,7% przedstawicieli grupy. Co piąty respondent wskazał na rodzinę i znajomych lub TV regionalną, a 6,7% radio. Żaden z ankietowanych nie wskazał strony internetowej gminy, jako źródła wiedzy o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie. 30

31 Podobnie dwie trzecie ankietowanych oczekuje, że w przyszłości będzie informowanych o nadchodzących naborach za pośrednictwem strony internetowej KLGR. Znacznie mniejszy odsetek respondentów wskazywał na prasę lokalną, przedstawicieli KLGR, radio, TV regionalną, czy strony internetowe gmin. Rysunek 1. Skąd dowiedział/a się Pan/i o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem SKLGR? Rysunek 2. W jaki sposób w przyszłości chciałby/aby pan/i być informowany/a o nadchodzących naborach? Strona internetowa KLGR 66,7% Strona internetowa KLGR 66,7% Prasa lokalna 40,0% Prasa lokalna 26,7% Przedstawiciele KLGR 26,7% Przedstawiciele KLGR 20,0% Rodzina, znajomi 20,0% Radio 13,3% TV regionalna 20,0% TV regionalna 13,3% Radio 6,7% Inne 13,3% 0,0% 25,0% 50,0% Strony internetowe gmin Inne 6,7% 40,0% 0,0% 25,0% 50,0% Źródło: badanie CATI, N=15 Wszyscy ankietowani beneficjenci uznali, że ogłoszenia o możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem SKLGR były publikowane w odpowiednim terminie w stosunku do terminu naboru. Rysunek 3. Czy termin publikacji ogłoszeń dotyczący możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem SKLGR był odpowiedni w stosunku do terminu naboru? 40,0% 60,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Raczej tak 2.2. Strona internetowa Zdecydowanie tak Źródło: badanie CATI, N=15 73,3% tj. 11 ankietowanych przyznało, że często korzysta ze strony internetowej pozostałe osoby (26,7% tj. 4 ankietowanych) korzystają z niej sporadycznie. 31

32 6,7% 6,7% Rysunek 4. Ocena aspektów dotyczących strony internetowej SKLGR. aktualność informacji 40,0% 46,7% 13,3% łatwość wyszukiwania informacji 40,0% 40,0% 13,3% szata graficzna 20,0% 60,0% 13,3% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% bardzo dobrze raczej dobrze średnio raczej słabo Źródło: badanie CATI, N=15 Wśród ocenianych aspektów dotyczących strony internetowej, stosunkowo najwyżej oceniono aktualność informacji (86,7% odpowiedzi bardzo dobrze lub raczej dobrze). Łatwość wyszukiwania informacji i szatę graficzną pozytywnie oceniło po 80,0% respondentów Spotkania informacyjne, szkolenia i usługi doradcze Dwie trzecie ankietowanych skorzystało ze spotkań informacyjnych, czy szkoleń organizowanych przez SKLGR. Osoby, które nie skorzystały z tego wsparcia jako powody podawały nie miałem takiej potrzeby, terminy/godziny były dla mnie nieodpowiednie, nie miałem czasu. Osoby, które skorzystały ze spotkań informacyjnych lub szkoleń w większości pozytywnie oceniły ich przydatność w procesie ubiegania się o pomoc finansową. Rysunek 5. Czy brał/a Pan/i udział w spotkaniach informacyjnych/szkoleniach organizowanych przez SKLGR? Tak Nie 66,7% 33,3% Czy udział był pomocny w ubieganiu się o pomoc finansową Raczej nie 20,0% Zdecydowanie tak 60,0% Raczej tak 20,0% Źródło: badanie CATI, N=15, N=10 Z usług doradczych skorzystał mniejszy odsetek badanych (40,0%). Osoby, które nie skorzystały z doradztwa nie wiedziały o takiej możliwości lub nie miały takiej potrzeby. Natomiast wszystkie korzystające z doradztwa osoby pozytywnie oceniły jego przydatność w ubieganiu się o dofinansowanie. 32

33 Rysunek 6. Czy korzystał/a Pan/i z usług doradczych oferowanych przez SKLGR Tak Nie 40,0% 60,0% Czy udział był pomocny w ubieganiu się o pomoc finansową Raczej tak 16,7% Zdecydowanie tak 83,3% Źródło: badanie CATI, N=15, N=6 Wszystkie ankietowane osoby bardzo dobrze lub dobrze oceniły poziom wiedzy doradców, zakres merytoryczny doradztwa, a także samą dostępność usług doradczych. Rysunek 7. Ocena aspektów dotyczących doradztwa. poziom wiedzy doradców 66,7% 33,3% zakres merytoryczny 33,3% 66,7% dostępność usług doradczych 50,0% 50,0% bardzo dobrze 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Źródło: badanie CATI, N=6 raczej dobrze Pozytywnym aspektem jest również fakt, iż wszyscy ankietowani beneficjenci pozytywnie ocenili funkcjonowanie biura SKLGR (46,7% odpowiedzi bardzo dobrze oraz 53,3% odpowiedzi dobrze) Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich Prawie wszyscy ankietowani beneficjenci znają cele Lokalnej Strategii Obszarów Rybackich Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, przy czym 40,0% zna je bardzo dobrze, a 53,3% trochę się w nich orientuje. Osoby te w większości przyznały, że cele ogólne i szczegółowe zaproponowane w LSROR są nadal aktualne (78,6% 3 odpowiedzi zdecydowanie tak lub raczej tak). 3 Odsetek osób, które znają bardzo dobrze, lub orientują się w celach LSROR. 33

34 6,7% 6,7% Rysunek 8. Czy zna Pan/i cele Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich przyjętych przez SKLGR? 40,0% 53,3% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Tak, znam je bardzo dobrze Tak, trochę się w tym orientuję Nie pamiętam czego dotyczą, ale kiedyś o nich słyszałem/am Źródło: badanie CATI, N=15 Zdecydowana większość beneficjentów (80,0%) zna lub orientuje się w lokalnych kryteriach wyboru operacji. Są jednak i takie osoby, które nie pamiętają czego dotyczą, ale kiedyś o nich słyszały, a także osoby, które nie znają lokalnych kryteriów wyboru. Jedna trzecia osób, które zna lokalne kryteria wyboru twierdzi, że wymagają one modyfikacji. Połowa z nich nie potrafiła powiedzieć, w jaki sposób je zmodyfikować, jedna z osób wysłała już swojej propozycje do SKLGR i tylko jedna osoba stwierdziła, że należy je zmodyfikować w taki sposób, aby były spójne z regionem, pokrywały się z zapotrzebowaniem na danym terenie i aby rozwijać turystykę. Rysunek 9. Czy zna Pan/i lokalne kryteria wyboru operacji określone w LSROR? 40,0% 40,0% 13,3% 2.5. Proces oceny wniosków 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Tak, znam je bardzo dobrze Tak, trochę się w tym orientuję Nie pamiętam czego dotyczą, ale kiedyś o nich słyszałem/am Nie znam Źródło: badanie CATI, N=15 Pozytywnie został także oceniony proces oceny wniosków dokonywany przez Komitet SKLGR 40,0% ankietowanych beneficjentów oceniło go bardzo dobrze, a 46,7% dobrze. Jednocześnie 86,7% respondentów czuje się odpowiednio poinformowana o przebiegu i wynikach oceny wniosków. 34

35 Rysunek 10. Proces oceny wniosków. Jak Pan/i ocenia proces oceny wniosku przez Komitet KLGR? Czy czuje się Pan/i odpowiednio informowany/a o przebiegu i wynikach oceny wniosków? Bardzo dobrze 40,0% Średnio 13,3% Dobrze 46,7% Trudno powiedzieć 6,7% Raczej nie 6,7% Raczej tak 26,7% Zdecydowanie tak 60,0% Źródło: badanie CATI, N=15 35

36 3. Badanie ankietowe przedstawicieli organów SKLGR, pracowników biura i członków SKLGR Celem badania ankietowego było uzupełnienie danych pochodzących z analizy desk research o informacje na temat działań podjętych przez LGR w zakresie zagwarantowania jakości i efektywności wdrażania LSROR, w tym w szczególności w zakresie monitoringu, kontroli finansowej, oceny znaczących problemów napotkanych w trakcie zarządzania LGR, analizę efektywności pracy biura LGR, a także o wnioski dotyczące modyfikacji struktur i procesów wdrażania LSROR i aktualizacji oraz zmian w LSROR. W badaniu ankietowym udział wzięło 21 osób, z czego jedną trzecią stanowiły kobiety, a pozostała część mężczyźni. Były to osoby w wieku lat (9 respondentów), lat (11 respondentów) oraz 1 osoba powyżej 65 roku życia. Jeśli chodzi o funkcję pełnioną w SKLGR, 2 osoby są członkami Komisji rewizyjnej, 9 członkiem Komitetu wyboru projektów, 3 członkami Zarządu, 4 osoby są członkami SKLGR, a jedna osoba to były członek. Tabela 17. Metryka respondentów badania ankietowego przeprowadzonego na przedstawicielach SKLGR. N % Kobieta 7 33,3% Mężczyzna 14 66,7% Wiek lat 9 42,9% lat 11 52,4% Powyżej 65 lat 1 4,8% Płeć Funkcja pełniona w SKLGR Członek Komisji Rewizyjnej 2 9,5% Członek Komitetu Wyboru projektów 9 42,9% Członek Zarządu LGR 3 14,3% Pracownik biura 2 9,5% Inna 5 23,8% Źródło: badanie CATI, N= Wdrażanie LSROR Prawie trzy czwarte ankietowanych pozytywnie oceniło funkcjonowanie SKLGR (57,1% odpowiedzi bardzo dobrze i 19,0% odpowiedzi bardzo dobrze). Jednakże prawie co piąta osoba funkcjonowanie SKLGR ocenia źle, a 4,8% przeciętnie. Rysunek 11. Ocena funkcjonowania SKLGR bardzo dobrze 19,0% źle 19,0% dobrze 57,1% przeciętnie 4,8% Źródło: badanie CATI, N=21 36

37 Nieco ponad trzy czwarte badanych pozytywnie oceniło dotychczasowy postęp we wdrażaniu LSROR. Zaledwie 4,5% respondentów ma przeciwne zdanie, a pozostałe osoby nie wiedzą jaki jest postęp albo oceniają go przeciętnie. Taki sam odsetek badanych uważa, że poziom osiągniętych wskaźników jest zadawalający. Przeciwnego zdania jest 14,3% ankietowanych, a 9,5% nie zna aktualnego poziomu wskaźników. Rysunek 12. Ocena postępu we wdrażaniu LSROR. Jak Pan/i ocenia dotychczasowy postęp we wdrażaniu LSROR? bardzo dobrze 14,3% nie wiem 9,5% źle 4,8% dobrze 61,9% Czy Pana/i zdaniem poziom osiągniętych wskaźników jest zadawalający? zdecydowanie tak 14,3% nie wiem 9,5% raczej tak 61,9% przeciętnie 9,5% raczej nie 9,5% zdecydowanie nie 4,8% Źródło: badanie CATI, N=21 Prawie połowa ankietowanych stwierdziła, że w trakcie dotychczasowego wdrażania LSROR, Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka napotkała na utrudnienia i bariery takie jak: biurokracja ze strony Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa, bardzo długo trwają procedury, bardzo długo czeka się na odpowiedź, sprawy proceduralne, częste zmiany założeń, niejasność przepisów, program był wdrażany jako nowość na rynku lokalnym, przez pewien czas borykaliśmy się z interpretacją przepisów, nie wszyscy zrozumieli zadania grupy rybackiej, nieprecyzyjne zapisy rozporządzenia, różna interpretacja organów Komisji Europejskiej, odmienna interpretacja Ministra, odmienne stanowiska lokalnych grup, skutkiem tego jest niezrealizowana część środków finansowych, późne wprowadzenie przepisów wnosiliśmy różne propozycje zmian od roku i te zmiany nie zostały uwzględnione; uzyskiwanie finansów na funkcjonowanie biura, uzyskiwaniem środków dla beneficjentów zasadniczym problemem były nieadekwatne szkolenia, do zmian rozporządzenia dokonywanych przez Ministerstwo, w pewnym momencie bazowaliśmy na dwóch rozporządzeniach. Rysunek 13. Czy w trakcie dotychczasowego wdrażania LSROR, LGR napotkała na utrudnienia, czy bariery? 47,6% 52,4% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% tak nie Źródło: badanie CATI, N= Komunikacja w SKLGR 37

38 Dwie trzecie ankietowanych ocenia bardzo dobrze lub dobrze komunikację wewnątrz SKLGR, 23,8% jest przeciwnego zdania (odpowiedzi źle lub bardzo źle), a 9,5% ocenia ją przeciętnie. Najbardziej preferowanym sposobem komunikacji są spotkania organów i członków LGR (71,4%). Dwie trzecie ankietowanych wskazało pocztę elektroniczną, 38,1% stronę internetową LGR, a 19,0% pocztę tradycyjną. Jako inne sposoby respondenci wymieniali kontakt telefoniczny, fax, sms, a także wcześniejsze powiadamianie o spotkaniach. Rysunek 14. Jaki jest preferowany przez Pana/ią sposób komunikacji wewnątrz SKLGR? Spotkania organów i członków LGR Poczta elektroniczna 71,4% 66,7% Strona internetowa LGR 38,1% Poczta tradycyjna 19,0% Inny 38,1% Źródło: badanie CATI, N=21 Jeśli chodzi o samą częstotliwość spotkań organów i członków SKLGR, 81,0% uważa, że częstotliwość jest odpowiednia Ocena organów SKLGR 0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 71,5% respondentów z większym lub mniejszym przekonaniem (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak) uważa, że obecny skład organów SKLGR gwarantuje efektywną realizację powierzonych im działań. Jednocześnie podobny odsetek badanych poprawnie ocenia współpracę pomiędzy członkami Komisji rewizyjnej, Zarządu, Komitetu oraz Biurem SKLGR. Rysunek 15. Ocena organów LGR i ich współpracy. Czy obecny skład organów LGR Jak Pan/i ocenia współpracę pomiędzy członkami Komisji gwarantuje efektywną realizację działań? Rewizyjnej, Zarządu, Komitetu oraz Biurem LGR? nie wiem 9,5% raczej nie 9,5% zdecydowanie nie 9,5% raczej tak 42,9% zdecydowanie tak 28,6% Źródło: badanie CATI, N=21 bardzo dobrze 14,3% źle 4,8% bardzo źle 9,5% przeciętnie 14,3% dobrze 57,1% 38

39 3.4. Ocena Biura SKLGR Prawie wszyscy ankietowani pozytywnie ocenili funkcjonowanie Biura SKLGR (47,6% odpowiedzi dobrze i 38,1% odpowiedzi bardzo dobrze). Pozostałe 14,3% uważa, że funkcjonowanie Biura jest przeciętne. Rysunek 16. Jak Pan/i ocenia funkcjonowanie biura SKLGR? przeciętnie 14,3% bardzo dobrze 38,1% dobrze 47,6% Źródło: badanie CATI, N=21 Respondenci zostali także poproszeni o ocenę kilku aspektów dotyczący sprawności funkcjonowania Biura SKLGR. W pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza bardzo słabo, a 5 bardzo dobrze, najwyżej oceniono aspekty takie jak przeprowadzanie naborów (średnia 4,67 pkt) oraz terminowość realizacji zadań (średnia 4,48 pkt). Efektywność stosowanych procedur oraz przepływ informacji oceniono na poziomie dobrym, natomiast stosunkowo najniżej oceniono sprawność podejmowania decyzji (średnia 3,67 pkt). Rysunek 17. Ocena aspektów dotyczących sprawności funkcjonowania Biura LGR. przeprowadzanie naborów terminowość realizacji zadań 4,67 4,48 efektywność stosowanych procedur przepływ informacji sprawność podejmowania decyzji 3,67 4,00 3,90 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Źródło: badanie CATI, N= Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich Ponad trzy czwarte respondentów uważa, że cele ogólne i szczegółowe obrane przez LGR są nadal aktualne. Co piąta osoba wyraża przeciwne zdanie, a niespełna 5% nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż 57,1% ankietowanych przedstawicieli organów SKLGR, pracowników biura i członków SKLGR z perspektywy czasu uważa, że ilość celów szczegółowych obranych przez SKLGR jest zbyt obszerna. 39

40 Rysunek 18. Czy z perspektywy czasu uważa Pan/i, że ilość celów szczegółowych obranych przez LGR jest zbyt obszerna? 42,9% 57,1% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% nie tak Źródło: badanie CATI, N=21 Respondenci zaproponowali następujące zmiany: celami powinna być dywersyfikacja zawodów związanych z morzem, więcej ofert dla zawodów związanych z morzem, za dużo jest celów nie związanych z regionem, za mało jest dotyczących rybołówstwa; nie wszystkim powinniśmy się zajmować, powinniśmy się skupić na konkretnych działaniach dotyczących naszego terenu i naszego pola, jakim jest działalność nadmorska, rybacka; zbędne są cele dotyczące infrastruktury typowo turystyczno-pensjonatowej zbędne cele dotyczą tworzenie nowych miejsc pracy i promocji zdecydowanie tematy poza morsko-rybackie powinny zostać usunięte cele dotyczące ochrony środowiska wymagałyby zmiany zbyt duże środki idą na bazę noclegową a zbyt małe na dywersyfikację zawodu rybaka (co wiąże się ze zbyt małą liczbą wniosków) Jednocześnie 85,7% ankietowanych zauważa potrzebę modyfikacji lokalnych kryteriów wyboru. Rysunek 19. Czy widzi Pan/i potrzebę modyfikacji lokalnych kryteriów wyboru? raczej tak 38,1% zdecydowanie tak 47,6% raczej nie 14,3% Źródło: badanie CATI, N=21 Jeśli chodzi o sposób w jaki lokalne kryteria wyboru powinny zostać zmodyfikowane, respondenci podali następujące propozycje: jeżeli chodzi o sektor gospodarczy i zakres kierowany do przedsiębiorców, nie powinno punktować się podmiotów zajmują się hotelarstwem, tak aby inni mieli równe szanse, przede wszystkim kryteria powinny być inaczej określone, na podstawie zmodyfikowanych celów ogólnych i szczegółowych - na razie tego jest za dużo; powinna być inaczej nadawana punktacja, strategia zakładała mocny nacisk na rozwój branży turystycznej - tę rzecz można by ograniczyć na rzecz min. drobnych przedsiębiorców, by mogli oni korzystać ze środków, 40

LISTA RANKINGOWA KOŁOBRZEG, 29 LUTEGO 2012 R.

LISTA RANKINGOWA KOŁOBRZEG, 29 LUTEGO 2012 R. STOWARZYSZENIE KOŁOBRZESKA LOKALNA GRUPA RYBACKA UL. SZYPRÓW 1, 78-100 KOŁOBRZEG TEL./FAKS: (0-94) 352 46 38, E-MAIL: KLGR@INTERIA.PL, WWW.KLGR.PL LISTA RANKINGOWA KOŁOBRZEG, 29 LUTEGO 2012 R. OPERACJI

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. LP Wnioskodawca Tytuł operacji Całkowity koszt operacji

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. LP Wnioskodawca Tytuł operacji Całkowity koszt operacji Rejestr wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, złożonych w Biurze KLGR w ramach I naboru, w terminie 15 grudnia 2011 10 lutego 2012 r. z zakresów (wg kolejności

Bardziej szczegółowo

Pomysły, inspiracje, przykłady. Czyli co możemy z tego mieć?

Pomysły, inspiracje, przykłady. Czyli co możemy z tego mieć? Pomysły, inspiracje, przykłady. Czyli co możemy z tego mieć? PO RYBY 2007-2013 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013 finansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej

Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej 1 Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej zawierająca wzory dokumentów stosowanych w procedurze oceny i wyboru operacji 2 Spis treści Karta oceny zgodności operacji z LSROR stosująca się do oceny operacji

Bardziej szczegółowo

2 Liczba realizowanych projektów w. 15 Planowana operacja mieści się w: 15 - wnioskodawca prowadzi działalność

2 Liczba realizowanych projektów w. 15 Planowana operacja mieści się w: 15 - wnioskodawca prowadzi działalność OPERACJA 1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Kryterium wyboru operacji Opis kryterium Max. ilość Punktacja Skala oceny Źródło weryfikacji spełnienia

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA KOŁOBRZEG, 17 LIPCA 2012 R.

LISTA RANKINGOWA KOŁOBRZEG, 17 LIPCA 2012 R. STOWARZYSZENIE KOŁOBRZESKA LOKALNA GRUPA RYBACKA UL. SZYPRÓW 1, 78-100 KOŁOBRZEG TEL./FAKS: (0-94) 352 46 38, E-MAIL: KLGR@INTERIA.PL, WWW.KLGR.PL LISTA RANKINGOWA KOŁOBRZEG, 17 LIPCA 2012 R. OPERACJI

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA KOŁOBRZEG, 02 LIPCA 2012 R.

LISTA RANKINGOWA KOŁOBRZEG, 02 LIPCA 2012 R. STOWARZYSZENIE KOŁOBRZESKA LOKALNA GRUPA RYBACKA UL. SZYPRÓW 1, 78-100 KOŁOBRZEG TEL./FAKS: (0-94) 352 46 38, E-MAIL: KLGR@INTERIA.PL, WWW.KLGR.PL LISTA RANKINGOWA KOŁOBRZEG, 02 LIPCA 2012 R. OPERACJI

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Instytut Badań i Analiz Smart Research Grzegorz Ogonowski Ewaluacja funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Mielno 2013 ul. Pimpickiego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BENEFICJENTÓW KTÓRZY NIE OTRZYMJĄ DOFINANSOWANIA KONKURSY "BIELSKA KRAINA" 2011

WYKAZ BENEFICJENTÓW KTÓRZY NIE OTRZYMJĄ DOFINANSOWANIA KONKURSY BIELSKA KRAINA 2011 WYKAZ BENEFICJENTÓW KTÓRZY NIE OTRZYMJĄ DOFINANSOWANIA KONKURSY "BIELSKA KRAINA" 2011 PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA SEKTOR GOSPODARCZY I SPOŁECZNY (LGR-PW/1/2011) Termin naboru: 29.07-26.09.2011

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa z IV naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny

Lista rankingowa z IV naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny Lista rankingowa z IV naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny L.p. Nr ewidencyjny wniosku Wnioskodawca Tytuł operacji

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO Ryby Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Konferencja prasowa Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Warszawa, 23 lipca

Bardziej szczegółowo

Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4

Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 Załącznik 1 Podstawa prawna: Unia Europejska przewiduje dla państw członkowskich pomoc finansową z funduszy

Bardziej szczegółowo

W-2/4.1. Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

W-2/4.1. Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 W-2/4.1. WNIOSEK O DOFINANSOWA w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik 1. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 2007/PL/16/1/PO/002 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

4 22 Budowa toru do nart wodnych waz z infrastrukturą 300 000,00 20,64 Operacja mieści się w dostępnym limicie środków

4 22 Budowa toru do nart wodnych waz z infrastrukturą 300 000,00 20,64 Operacja mieści się w dostępnym limicie środków Lp. Nr wniosku LGRZZ/.../II/2012 Tytuł operacji Wnioskowana kwota dofinansowania (zł) Uśredniona liczba punktów przyznanych podczas oceny operacji kryteriów wyboru Uwagi 1 72 Rozwój obszaru "Lokalnej Grupy

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

Poradnik beneficjenta

Poradnik beneficjenta Poradnik beneficjenta osi 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013 Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie Spis treści I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 24 listopada 2011 r. LWA-4101-21-03/2011 P/11/005 Pan Grzegorz Józef Benedykciński Burmistrz Grodziska Mazowieckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 rok sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego Up. Ministra Rolni«>»w«i Ko%sv«)fu Wsi PODSEKRETARZ STANU 1. Cele Działań L zalczyk Cel główny ^.[A'U>if^

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana Promocja

Zintegrowana Promocja Zintegrowana Promocja Program promocji obszaru opracowany przez Nadnotecką Grupę Rybacką. Opracowany przez: Iwona Szczepanik Anna Ligenza Patrycja Krystek Jacek Gawroński Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Cele

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komitetu ŁLGR z dnia 18.04.2012r.

Protokół z posiedzenia Komitetu ŁLGR z dnia 18.04.2012r. Protokół z posiedzenia Komitetu ŁLGR z dnia 18.04.2012r. Posiedzenie odbyło się 18 kwietnia 2012r w Biurze Stowarzyszenia Łużycka Lokalna Grupa Rybacka w Lubsku przy ul.kopernika 19. Uczestniczyło w nim

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2015 godz. 13:20:25 Numer KRS: 0000257705

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2015 godz. 13:20:25 Numer KRS: 0000257705 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2015 godz. 13:20:25 Numer KRS: 0000257705 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie DZIAŁANIA ZAPLANOWANE NA ROK 2010 w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Zapraszamy do składania ofert. Poniżej prezentujemy zaplanowane zadania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2010. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2011 Walnego Zebrania Członków LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dn. 06.04.2011 Lubartów, dnia 16. 03. 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Wspólna Polityka Rybołówstwa

Wspólna Polityka Rybołówstwa Wspólna Polityka Rybołówstwa (środki pomocowe) Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY 2007-2013) Realizacja PO RYBY 2007-2013 około

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail Strona 1/9 INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Nazwa Departamentu UMWL Nazwa komórki przygotowującej zapotrzebowanie Osoba upoważniona do podpisywania zapotrzebowania Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Rybacka Rybacka Brać Mierzei

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Rybacka Rybacka Brać Mierzei Załącznik do Uchwały nr 2/II/2013 WZC z dnia 16 maja 2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Rybacka Rybacka Brać Mierzei 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Rybacka

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET II Infrastruktura i Środowisko

PRIORYTET II Infrastruktura i Środowisko PRIORYTET II Infrastruktura i Środowisko OBSZAR TEMATYCZNY 2.2 Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych Konferencja współfinansowana przez Szwajcarię

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie (LGR Wielkie Jeziora Mazurskie) za 2011 rok.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie (LGR Wielkie Jeziora Mazurskie) za 2011 rok. Węgorzewo12.02.2011r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie (LGR Wielkie Jeziora Mazurskie) za 2011 rok. I. Podstawa prawna, skład oraz

Bardziej szczegółowo

Proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogóle zadowolenie z życia w swojej miejscowości.

Proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogóle zadowolenie z życia w swojej miejscowości. Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającym się końcem działań finansowanych z unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz rozpoczęciem prac nad przygotowaniem strategii rozwoju obszaru do 2020

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA

B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA W-1/4.1. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2011.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2011. Lubartów, dnia 11.01.2012 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2011. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM LGD. Dnia 4

Bardziej szczegółowo

Funduszu Promocji Ryb Komisja Zarządzająca. Sprawozdanie rzeczowe za rok 2014

Funduszu Promocji Ryb Komisja Zarządzająca. Sprawozdanie rzeczowe za rok 2014 Funduszu Promocji Ryb Komisja Zarządzająca Sprawozdanie rzeczowe za rok 2014 I. Wstęp Zatwierdzony przez Komisję Zarządzająca Plan Finansowego Funduszu Promocji Ryb na rok 2014 obejmował sześć zadań, zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Jeziora i rzeki Pojezierza Bytowskiego w obiektywie

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Jeziora i rzeki Pojezierza Bytowskiego w obiektywie REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Jeziora i rzeki Pojezierza Bytowskiego w obiektywie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pn. Jeziora i rzeki Pojezierza Bytowskiego w obiektywie

Bardziej szczegółowo

Małe Projekty. 12 czerwca 2012r. Opracował: Adam Panasiuk

Małe Projekty. 12 czerwca 2012r. Opracował: Adam Panasiuk Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia organizowane przez Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego współfinansowane

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko-Augustowskie za rok 2010 r. Suwałki, kwiecień 2011r.

SPRAWOZDANIE. Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko-Augustowskie za rok 2010 r. Suwałki, kwiecień 2011r. SPRAWOZDANIE Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko-Augustowskie za rok 2010 r. Suwałki, kwiecień 2011r. I. WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW LGR I POSIEDZENIA ZARZĄDU W 2010 r. Walne Zebrania

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne. II. Zasady ogólne

I. Podstawy prawne. II. Zasady ogólne Informator o zasadach udzielania pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013 (oś priorytetowa 5 PO RYBY 2007-2013)

Bardziej szczegółowo

W-2/4.1. Program Operacyjny ZrównowaŜony ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych nych obszarów rybackich 2007-2013 ...

W-2/4.1. Program Operacyjny ZrównowaŜony ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych nych obszarów rybackich 2007-2013 ... W-2/4.1. WNIOSEK O DOFINANSOWA w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zaleŝnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu

Bardziej szczegółowo

Środki właściwe dla Priorytetu PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w ramach instrumentu RLKS. . stan prac zespołu roboczego

Środki właściwe dla Priorytetu PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w ramach instrumentu RLKS. . stan prac zespołu roboczego Środki właściwe dla Priorytetu PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w ramach instrumentu RLKS. stan prac zespołu roboczego Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki INSTRUMENT RLKS OPERACJE KWALIFIKOWALNE Wsparcie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy 19 czerwca 2013r.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota dofinansowania A. Operacje zgodne z LSROR, które uzyskały minimum punktowe, które nie mieszczą się w limicie środków

Wnioskowana kwota dofinansowania A. Operacje zgodne z LSROR, które uzyskały minimum punktowe, które nie mieszczą się w limicie środków 7.4. Lista operacji niewybranych do dofinansowania Rodzaj operacji: Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa sektor społeczny

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Sieć LGR. Przykłady dobrych praktyk współpraca partnerska i inicjatywy lokalne. Opracowanie własne Dariusz Siubdzia, LGR Szczecinek

Zachodniopomorska Sieć LGR. Przykłady dobrych praktyk współpraca partnerska i inicjatywy lokalne. Opracowanie własne Dariusz Siubdzia, LGR Szczecinek Stan na dzień 14 luty 2012r. Szczecinek, dnia 14 luty 2012r. Zachodniopomorska Sieć LGR Przykłady dobrych praktyk współpraca partnerska i inicjatywy lokalne Opracowanie własne Dariusz Siubdzia, LGR Szczecinek

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

RYBACKI PROGRAM STYPENDIALNY 2012 2015 Wersja zaktualizowana _ 10/03/2015

RYBACKI PROGRAM STYPENDIALNY 2012 2015 Wersja zaktualizowana _ 10/03/2015 Str. 1 Stowarzyszenie LGR, 10 / 03 /2015 r. Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód Tel. 725 177 658 www.lgrow.pl / biuro@lgrow.pl NR KONTA 89 83670000 0029 1567 1001 0006

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla wnioskodawców

Poradnik dla wnioskodawców Poradnik dla wnioskodawców w zakresie sporządzania i składania wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem Funkcjonowania LGR. stan prawny na 20/09/2011

Bardziej szczegółowo

Cele działań. Kategorie grup docelowych

Cele działań. Kategorie grup docelowych Cele działań Zgodnie z art. 51 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2008 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. WE L 223 z 15.08.2006, str. 1) Państwo Członkowskie dostarcza informacje

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie funkcjonowania LGR oraz wdrażania LSROR. Gdańsk 2 czerwca 2011 r.

Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie funkcjonowania LGR oraz wdrażania LSROR. Gdańsk 2 czerwca 2011 r. Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie funkcjonowania LGR oraz wdrażania LSROR Gdańsk 2 czerwca 2011 r. Wdrażanie osi 4 PO RYBY w Wielkopolsce: Cykl spotkań informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary.

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary. I Funkcjonowanie LGD 2 3 4 5 6 7 Wynagrodzenia pracowników LGD, członków Rady i inne świadczenia 0,00. Wynagrodzenie dyrektora biura LGD miesiąc 6 55,76 6 36 934,56 8 467,28 8 467,28.2 Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2009-08-01 do 2009-12-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. PROJEKT Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 1. Postanowienia ogólne. 1.Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2014 rok 1.

Bardziej szczegółowo

8. oś priorytetowa PO IG Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

8. oś priorytetowa PO IG Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Departament Społeczeństwa Informacyjnego 1 kwietnia 2009 r. 8. oś priorytetowa PO IG Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zakres małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia

Zakres małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia Zakres małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. 1. podnoszenie świadomości społeczności

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z organizacjami pozarządowymi Kawęczyn, 7.10.2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Raport końcowy z badania ewaluacyjnego Kontekst badania Cel projektów rozwojowych

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH Ogłasza

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH Ogłasza Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1/2015 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 14.01.2015 BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH Ogłasza Działając na podstawie art.13 ustawy.z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cel główny i cele szczegółowe programu

Postanowienia ogólne. Cel główny i cele szczegółowe programu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.. z dnia ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STAROGARD GDAŃSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o projektach zrealizowanych ze środków UE. Izabelin 16.10.2012 r.

Informacja o projektach zrealizowanych ze środków UE. Izabelin 16.10.2012 r. Informacja o projektach zrealizowanych ze środków UE. 1 Izabelin 16.10.2012 r. jest atrakcyjnym i chętnie odwiedzanym regionem agroturystycznym. Przyciągają przede wszystkim zabytki: liczne kościoły, ratusze,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji ROZDZIAŁ XII Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji 12.1. Istota monitoringu i ewaluacji Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji są ściśle związane z procedura wdrożeniową. Władze

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2008 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o Programie

Bardziej szczegółowo

Zielonka, 30 31 marca 2011r.

Zielonka, 30 31 marca 2011r. Znakowanie tablic informacyjnych, związanych z działaniami informacyjno promocyjnymi Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Zielonka,

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

Program współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Świeckiego z dnia.. Program współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. Rozdział I Cel główny i cele szczegółowe programu. 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.)

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) 1. Adres gminy Nazwa Gminy GRABÓW Województwo ŁÓDZKIE Miejscowość GRABÓW Ulica 1-go MAJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036

Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036 Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036 I. Dane Stowarzyszenia: Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Siedziba i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU. 1. Wprowadzenie Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Miejsce turystyki w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich realizowanej przez Darłowską Lokalną Grupę Rybacką

Miejsce turystyki w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich realizowanej przez Darłowską Lokalną Grupę Rybacką Miejsce turystyki w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich realizowanej przez Darłowską Lokalną Grupę Rybacką Turystyka stanowi w gminach pasa nadmorskiego ważny aspekt rozwoju. Przypisuje się jej

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr WZ/63/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie. z dnia 05 kwiecień 2014 r.

Uchwała nr WZ/63/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie. z dnia 05 kwiecień 2014 r. Uchwała nr WZ/63/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie z dnia 05 kwiecień 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego z działalności Zarządu

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7 Wzór Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009 2015 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOLEM. Lokalna Grupa Działania STOLEM

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009 2015 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOLEM. Lokalna Grupa Działania STOLEM LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009 2015 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOLEM Lokalna Grupa Działania STOLEM Łączna powierzchnia: 82 688 ha Ludność na koniec 2006 r.: 33 168 mieszkańców WIZJA Obszar Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! C) jestem pracownikiem gospodarstwa rybackiego/firmy działającej w sektorze rybackim

Szanowni Państwo! C) jestem pracownikiem gospodarstwa rybackiego/firmy działającej w sektorze rybackim Szanowni Państwo! Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która służy badaniom sektora rybackiego na obszarze Gmin: Brzeszcze, Kęty, Oświęcim oraz Wieprz. Badania zostaną wykorzystane do

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika core indicator 2 Wskaźniki mężczyźni** Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211

Bardziej szczegółowo

NOTATKA PRASOWA. Pierwsi w Europie

NOTATKA PRASOWA. Pierwsi w Europie NOTATKA PRASOWA Pierwsi w Europie Od początku lipca br. Bank Ochrony Środowiska S.A. podpisał trzy nowe umowy na realizację projektów miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

RYBACKI PROGRAM STYPENDIALNY 2012 2015 Wersja zaktualizowana

RYBACKI PROGRAM STYPENDIALNY 2012 2015 Wersja zaktualizowana Str. 1 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta Ul. Strażacka 1, 66-330 Pszczew Tel. 95 761 7086 / 725 177 658 www.lgrow.pl / biuro@lgrow.pl NR KONTA 89 83670000 0029 1567 1001 0006 LGR, 17 / 05

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2015 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program obejmuje współpracę Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Gminy i jej mieszkańców.

Program obejmuje współpracę Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Gminy i jej mieszkańców. PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr.../13 Rady Gminy Kowiesy z dnia. listopada 2013 r. Program współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o

Bardziej szczegółowo