funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich"

Transkrypt

1 Instytut Badań i Analiz Smart Research Grzegorz Ogonowski Ewaluacja funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Mielno 2013 ul. Pimpickiego 2 lok. 29; Olsztyn; NIP: , Regon: tel: ;

2 Zamawiający: Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka ul. Nadmorska 27 Sarbinowo Wykonawca: Instytut Badań i Analiz Smart Research Grzegorz Ogonowski ul. Pimpickiego 2 lok Olsztyn; Zespół badawczy: Grzegorz Ogonowski, koordynator badania Marta Zabolewicz, specjalistka ds. badań Raport z badań - grudzień 2013

3 Spis treści Wprowadzenie... 4 Ocena systemu zarządzania i wdrażania LSROR działalność MLGR... 4 Biuro... 8 Spotkania i szkolenia organizowane przez MLGR... 9 Działalność informacyjno-promocyjna MLGR Komitet Zarząd Ocena postępów wdrażania LSROR Nabory wniosków Postęp finansowy Wydatkowanie środków na funkcjonowanie MLGR Wydatkowanie środków w ramach poszczególnych operacji Postęp rzeczowy Badanie ankietowe przedstawicieli MLGR oraz beneficjentów Propozycje zmian w LSROR Cele LSROR Wskaźniki Lokalne kryteria wyboru projektów Propozycje zmian organizacji lub zatrudnienia... 58

4 Wprowadzenie Niniejszy raport przedstawia wyniki badania ewaluacyjnego funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, w tym rzeczowego i finansowego postępu wdrażania. Ewaluacja dotyczy okresu od początku funkcjonowania LGR do listopada 2013 roku. Badanie zostało przeprowadzone w trakcie realizacji strategii w odniesieniu do celów ogólnych i szczegółowych w niej zapisanych, a także instytucjonalnego systemu wdrażania dokumentu, jest więc ewaluacją śródokresową (mid-term). Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem następujących metod i technik badawczych: Analiza danych zastanych LGR związanych z do tej pory realizowanymi działaniami i ich wpływem na rozwój obszaru LSROR pod kątem: o weryfikacji i prezentacji wskaźników realizacji LSROR, o analizy aktywności LGR i jej efektów w rozwoju obszaru LGR, Badanie ankietowe z członkami stowarzyszenia MLGR pod kątem: o analizy aktywności LGR i jej efektów w rozwoju obszaru LGR, Badania ankietowe z beneficjentami, którzy realizują operacje pod kątem o analizy aktywności LGR i jej efektów w rozwoju obszaru LGR. Ocena systemu zarządzania i wdrażania LSROR działalność MLGR Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka, zwana dalej MLGR to stowarzyszenie zrzeszające przedstawicieli sektora gospodarczego, społecznego i publicznego 8 gmin z czterech powiatów województwa zachodniopomorskiego. Jest to obszar zamieszkały przez blisko 65 tys. mieszkańców.

5 Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich obejmuje swym zasięgiem 8 gmin, w tym pięć gmin o charakterze wiejskim oraz trzy miejsko-wiejskim. Rysunek 1. Usytuowanie Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej Gminy wiejskie: Gmina Będzino, Gmina Białogard, Gmina Biesiekierz, Gmina Dygowo, Gmina Mielno. Gminy miejsko-wiejskie: Karlino, Połczyn Zdrój, Tychowo. Źródło: LSROR Tabela 1. Dane dotyczące obszaru MLGR Nazwa Gminy Powierzchnia Gminy (km 2 ) Liczba mieszkańców Gęstość zaludnienia (osób/km 2 ) Gmina Mielno 62, ,75 Gmina Będzino 180, ,81 Gmina Biesiekierz 116, ,23 Miasto i Gmina Karlino 141, ,29 Gmina Białogard 328, ,99 Gmina Dygowo 128, ,47 Miasto i Gmina Tychowo 350, ,09 Miasto i Gmina Połczyn Zdrój 344, ,92 Łącznie 1 652, ,88 Źródło: LSROR

6 Celami działania MLGR są w szczególności: 1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich; 2. mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów zależnych od rybactwa; 3. wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych głównie od rybactwa; 4. realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR); 5. działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniających ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.; 6. edukacja i informacja o Unii Europejskiej oraz możliwości współpracy z Funduszami Strukturalnymi Unii Europejskiej; 7. promocja i rozpowszechnianie umiejętności strategicznego planowania i zarządzania; 8. integracja społeczna; 9. rozwój regionalny i lokalny; 10. promocja i rozpowszechnianie samorządności lokalnej; 11. działanie na rzecz rozwoju i profesjonalizacji kadr administracji; 12. promocja i stymulowanie działań w zakresie inwestycji w infrastrukturę komunalną, w tym wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz działań zawartych w LSROR; 13. inspirowanie ludzi do podejmowania działalności gospodarczej. MLGR realizuje cele poprzez: 1) opracowanie i przyjęcie LSROR dla obszaru obejmującego zrzeszone w MLGR Gminy: Będzino, Białogard, Biesiekierz, Dygowo, Mielno; Miasta i Gminy: Karlino, Połczyn Zdrój, Tychowo, 2) rozpowszechnianie założeń LSROR, 3) realizację zadań wynikających z przyjętej LSROR, 4) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSROR, 5) upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizowanej LSROR, 6) opiniowanie operacji do dofinansowania ze środków przewidzianych przepisami osi priorytetowej 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartych w Programie Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ", 7) organizowanie i finansowanie: a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów, b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, c) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym,

7 d) opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym; 8) współpracę i wymianę doświadczeń z innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa, 9) prowadzenie innych działań wspomagających realizację LSROR. Członkami MLGR są: 1) członkowie zwyczajni; 2) członkowie wspierający; 3) członkowie honorowi. Władzami MLGR są: 1) Walne Zebranie Członków; 2) Zarząd; 3) Komisja Rewizyjna; 4) Komitet. Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka do listopada 2013roku liczyła 205 członków. W okresie prowadzenia badań członków było 180. Najliczniej wśród członków MLGR reprezentowany jest sektor gospodarczy (96 członków=53,3%), najmniej sektor publiczny (8 członków=4,4%). Rysunek 2. Struktura MLGR według kryterium podziału na sektory 53,3% 42,2% 4,4% publiczny gospodarczy społeczny Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR

8 Biuro W biurze MLGR zatrudnionych jest aktualnie 4 pracowników: Dyrektor LGR; Konsultant ds. projektów MLGR; Konsultant ds. projektów MLGR; Młodszy konsultant ds. projektów MLGR. We wczesnym okresie działalności (do końca 2012 roku) prace MLGR wspomagane były przez zatrudnionego czasowo Specjalistę ds. promocji i strategii MLGR. MLGR wypełnia zapisy umowy zawarte w 5 pkt 10 umowy zatrudniając pracowników w okresie 90 dni od dnia podpisania umowy z dnia 4 sierpnia 2011r. Plan zatrudnienia oraz zakres obowiązków pracowników MLGR zapisany w LSROR przedstawia tabela poniżej. Tabela 2. Zakres obowiązków pracowników biura Pracownik Data zatrudnienia Wymiar czasu pracy Obowiązki pracownika Czas pracy Osoba 1 Dyrektor Biura MLGR Osoba 2 Pracownik Biura MLGR Osoba 3 Pracownik Biura MLGR Osoba 4 Pracownik Biura MLGR etat 40 h/ tydzień 1 etat 40 h/ tydzień 1 etat 40 h/ tydzień 1 etat 40 h/ tydzień Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR Zarządzanie przygotowaniem konkursów Zarządzanie obsługą posiedzeń organów MLGR (w tym Komitetu) Zarządzanie ewaluacją Zarządzanie informacją i promocją Zarządzanie działaniami w ramach środków i 4.2 Obsługa interesantów Zarządzanie Biurem MLGR Archiwizacja dokumentów i zadania związane z ewaluacją Wnioskowanie o środki finansowe w ramach środków i 4.2 Wdrażanie operacji w ramach środków i 4.2 Działania informacyjne i promocyjne (w tym obsługa interesantów) Przygotowanie dokumentacji konkursowej Obsługa posiedzeń organów MLGR (w tym Komitetu) Działania informacyjne i promocyjne (w tym obsługa interesantów) Zaopatrzenie Biura Przygotowanie dokumentacji konkursowej Obsługa posiedzeń organów MLGR (w tym Komitetu) Działania informacyjne i promocyjne (w tym obsługa interesantów) Obsługa strony internetowej 5 h 5 h 5 h 5 h 10 h 5 h 5 h 10 h 10 h 15 h 5 h 10 h 10 h 15 h 5 h 10 h 10 h 15 h 5 h

9 Spotkania i szkolenia organizowane przez MLGR Zgodnie z 5 pkt 1 umowy LGR zobowiązuje się do rozpowszechniania informacji o LSROR oraz o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach środków objętych osią priorytetową 4, w tym o warunkach i trybie jej przyznawania. Pracownicy podejmują liczne inicjatywy mające na celu informowanie członków lokalnej społeczności o działalności MLGR i możliwościach aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Obszarów Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Pracownicy MLGR w badanym okresie zorganizowali szereg spotkań i szkoleń skierowanych zarówno dla członków organów MLGR i innych grup rybackich, jak i beneficjentów. Sami pracownicy MLGR wraz z członkami MLGR podnoszą swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach ukierunkowanych na zdobycie niezbędnych kompetencji do realizowania bieżących zadań LGR. W latach 2011-VII.2013 Pracownicy MLGR zorganizowali 34 szkolenia dotyczące aplikowania w ramach Programu Operacyjnego Ryby , Oś priorytetowa 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Zestawienie podejmowanych inicjatyw przedstawiono w tabelach poniżej. Tabela 3: Wykaz szkoleń prowadzonych przez pracowników biura MLGR w okresie VIII.2011-VII.2013 Gmina Miejsce Termin Mielno Urząd Gminy Mielno Mielno Urząd Gminy Mielno Mielno Urząd Gminy Mielno Białogard Urząd Gminy Białogard Mielno Urząd Gminy Mielno Tychowo Urząd Miasta Tychowo Mielno Sarbinowo Biuro MLGR Mielno Sarbinowo Biuro MLGR Mielno Sarbinowo Biuro MLGR Połczyn Zdrój Urząd Miasta Połczyn Zdrój Tychowo Urząd Miasta Tychowo Mielno Sarbinowo Biuro MLGR Biesiekierz Urząd Gminy Biesiekierz Białogard Urząd Gminy Białogard Dygowo Urząd Gminy Dygowo Połczyn Zdrój Urząd Miasta Połczyn Zdrój Karlino Urząd Miasta Karlino Dygowo Urząd Gminy Dygowo Mielno Biuro MLGR Będzino Urząd Gminy Będzino Biesiekierz Urząd Gminy Biesiekierz Karlino Karliński Ośrodek Kultury Połczyn Zdrój Urząd Miasta Połczyn Zdrój Tychowo Urząd Miasta Tychowo Białogard Urząd Gminy Białogard Biesiekierz Urząd Gminy Biesiekierz Karlino Karliński Ośrodek Kultury Białogard Urząd Gminy Białogard Tychowo Urząd Miasta Tychowo

10 Połczyn Zdrój Urząd Miasta Połczyn Zdrój Mielno Sarbinowo Biuro MLGR Będzino Urząd Gminy Będzino Dygowo Urząd Gminy Dygowo Mielno Sarbinowo Biuro MLGR Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR W ramach działalności szkoleniowej MLGR stwarza możliwość skorzystania z usług ekspertów, które cyklicznie udzielane są przez samych pracowników jak i ekspertów zewnętrznych. Na dyżurach zainteresowani mogą uzyskać informacje ułatwiające aplikowanie o środki w ramach programu. Tabela 4. Wykaz dyżurów eksperckich w siedzibie MLGR w okresie VIII.2011-VII.2013 Miejsce Prowadzący Termin Sarbinowo Biuro MLGR Mirosław Wasilewski Sarbinowo Biuro MLGR Arkadiusz Malarski Sarbinowo Biuro MLGR Marcin Sobierajski Biesiekierz Pracownicy biura MLGR Dygowo Pracownicy biura MLGR Białogard Pracownicy biura MLGR Połczyn Zdrój Pracownicy biura MLGR Karlino Pracownicy biura MLGR Będzino Pracownicy biura MLGR Sarbinowo Biuro MLGR Marcin Frankiewicz każdy czwartek tyg. Sarbinowo Biuro MLGR Karol Sentysz każdy czwartek tyg. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR Ponadto pracownicy MLGR na co dzień świadczą usługi doradcze dla potencjalnych oraz aktualnych beneficjentów w siedzibie biura MLGR.

11 Działalność informacyjno-promocyjna MLGR Pracownicy MLGR działania informacyjno-promocyjne realizują w głównej mierzy przy użyciu komunikacji bezpośredniej i internetowej (kampania marketingowa prowadzona w mediach tradycyjnych typu radio, prasa, plakaty, reklama zewnętrzna). Analiza sprawozdań MLGR dotyczących działań, których celem jest rozpowszechnienie informacji dotyczących możliwości uzyskania pomocy finansowej za pośrednictwem MLGR wśród jak największej liczby mieszkańców, organizacji społecznych, podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych i zachęcenie adresatów tych informacji do złożenia wniosku o pomoc pokazuje, że pracownicy skutecznie realizują swoje obowiązki. W celu rozpowszechnienia informacji o dostępnej ofercie MLGR podejmuje zróżnicowane działania. MLGR regularnie zleca publikacje ogłoszeń o naborach oraz imprezach, szkoleniach organizowanych przez MLGR w lokalnej, będącej skutecznym kanałem dotarcia do zainteresowanych, prasie. Tabela 5. Zestawienie publikowanych ogłoszeń w prasie w okresie VIII.2011-VII.2013 Rok Ogłoszenia w prasie Ilość Gazeta Ziemska, Gazeta Mieleńska, Głos Koszaliński, Głos Koszaliński, Głos Szczecinka, Głos Kołobrzega Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR Poza metodami promocji wskazanymi powyżej MLGR zleca tworzenie i dystrybucje plakatów, gadżetów reklamowych, banerów, broszur informacyjnych, organizuje występy artystyczne i występy orkiestr itp. MLGR samodzielnie organizuje lub partycypuje w organizacji wielu spotkań informacyjnych z wnioskodawcami oraz imprez aktywizacyjnych, na których informuje członków lokalnej społeczności o swojej działalności oraz zasadach, warunkach i trybie przyznawania pomocy ze środków przeznaczonych na wdrażanie strategii (np. Dożynki Gminne, Dożynki Powiatowe, Festyn Wodny, Dzień Muzyki Europejskiej, Jarmark Jakubowy, Turniej Sołectw, Biesiada Łososiowa, itd.). W celu jak najszerszej promocji MLGR partycypowała w latach w organizacji wielu lokalnych imprez. Tabela 6. Wykaz inicjatyw realizowanych w ramach środka 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w okresie VIII.2011-VII.2013 Data Działanie Organizacja oraz wykonanie pokazu kulinarnego tj. ugotowanie kotła zupy rybnej do degustacji na imprezie Jarmark Jakubowy Promocja najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z w szczególności z turystyką wodną zlokalizowanych na obszarze działania partnerów projektu podczas finału wielkich regat żeglarskich Tall Ships Races w Szczecinie Liczba uczestników Organizacja trzech wyjazdów studyjnych do Francji, Włoch i 135

12 Słowenii Niemcy: r, Dania: r, Szwecja: r r Nawiązanie współpracy oraz współpraca pomiędzy podmiotami związanymi z turystyką z obszaru DLGR, MLGR oraz Wyspy Bornholm (w tym lokalnych grup rybackich) Pobudzenie, aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie minimalizacji barier architektonicznych oraz występujących na terenie LGR woj. zachodniopomorskiego poprzez organizację 4 regionalnych imprez integracyjnych połączonych z Konferencją w Szczecinku oraz promocję regionu jako region bez barier podczas rozgrywek meczu Ligi Światowej 2013 Promocja współpracy między LGR tereny województwa zachodniopomorskiego podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA FOOD SMAKI REGIONÓW w dniach 6-9 października 2012r. Promocja i rozwój obszarów zależnych od rybactwa oraz promocja spożywania ryb poprzez organizację i wykonanie pokazu kulinarnego Kocioł Zupy na imprezie Jarmark Jakubowy w Szczecinie w dniach lipca 2012r.. tj. ugotowanie 3x300 litrów zupy rybnej do degustacji Promocja i rozwój obszarów zależnych od rybactwa poprzez wspólną organizację VI Biesiady Łososiowej w Dygowie Wędkarskich Zawodów Łososiowych na Parsęcie w dniu 21 lipca 2012r. przez MLGR we współpracy z KLGR Promocja współpracy DLGR oraz MLGR poprzez organizację zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży w Darłowie Organizacja konferencji podsumowującej działania Lokalnych Grup Rybackich w 2011r. we współpracy z DLGR dla 100 osób w Mielnie i Sarbinowie w dniach marca 2012r. Organizacja Krajowej konferencji turystycznej dotyczącej strategii rozwoju turystyki na obszarach objętych działaniami LGR Promocja obszaru należącego do czterech LGR: Stowarzyszenia LGR Partnerstwo Jezior, Stowarzyszenia Sieja, Stowarzyszenia LGR Partnerstwo Drawy oraz MLGR poprzez organizację rajdu rowerowego łączącego wszystkie wymienione obszary pt. Szosowy maraton Rowerowy Pętla Drawska Zorganizowanie w miesiącu czerwcu, sierpniu, wrześniu trzech wizyt studyjnych w rejonach: Niemcy: Freest, Greifswald, Sassnitaz, Stralsund; Dania: wyspa Bornholm; Szwecja: Ystad, Simrishamn, Kivik. Kontynuacja współpracy oraz wymiana doświadczeń FLAG polskich (DLGR oraz MLGR) i bułgarskiej (High Western Rhodopes: Batak Devin Dospat) w zakresie hodowli akwakultury, rozwiązań technicznych i prawnych związanych z gospodarką wodnościekową w gminach polskich i bułgarskich oraz wymiana doświadczeń dotyczących funkcjonowania grup rybackich w Polsce i Bułgarii Niemcy-65 Dania-62 Szwecja-40 16

13 Stworzenie filmu promującego obszar Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej i Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej pod nazwą Na rybkę!, oraz zorganizowanie i prezentacja filmu promocyjnego i uroczystej kolacji dla gości przybyłych do Mielna przez Mieleńską Lokalną Grupę Rybacką we współpracy z Darłowską Lokalną Grupą Rybacką w celu zdobycia wiedzy, wymiany informacji i doświadczeń na poziomie krajowym i międzyregionalnym. 60 Uczestnikami prezentacji filmu promocyjnego były osoby z Lokalnych Grup Rybackich, wraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, a także przedstawiciele gmin członkowskich MLGR i DLGR. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR MLGR uczestniczy w projekcie porozumienia 6 lokalnych grup rybackich z Województw: Pomorskiego (Północnokaszubska LGR) i Zachodniopomorskiego (LGR Partnerstwo Jezior, LGR Zalew Szczeciński, Darłowska LGR, Mieleńska LGR, Kołobrzeska LGR). Koordynatorem wszystkich działań jest LGR Zalew Szczeciński. Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rybaków (morskich i śródlądowych), przedstawicieli sektora publicznego (samorządy gmin i powiatów odpowiedzialne za politykę morską na swoim terenie). W ramach zadania pn.: Rybołówstwo na Bałtyku morze doświadczeń, problemów i pytań o przyszłość MLGR realizuje szereg działań, z których część wymieniona została powyżej. Ważnym narzędziem działań informacyjnych i promocyjnych MLGR jest strona www Stowarzyszenia działająca pod adresem https://www.mlgr.pl. Na stronie zainteresowani znaleźć mogą nie tylko szczegółowe informacje dotyczące aktualnych naborów, ale też wiele informacji ogólnych o obszarach działania MLGR w ramach PO Ryby, obowiązujących przepisach i aktualnych interpretacjach. Wiele użytecznych informacji dla osób starających się o dofinansowanie umieszczonych zostało w zakładce dokumenty, w której znaleźć można formy obowiązujących wniosków oraz instrukcje ich wypełnienia oraz elektroniczny Generator Wniosku o Dofinansowanie. Na stronie publikowane są także najświeższe informacje z życia MLGR dotyczące realizowanych działań. Odwiedzający stronę mają możliwość wypełnienia ankiety online skierowanej do jednej z 3 grup (wnioskodawcy, członkowie MLGR, mieszkańcy obszaru obejmowanego przez LSROR). Strona MLGR cieszy się dużą popularnością wśród zainteresowanych, do czasu badania (listopad 2013) na stronie odnotowano przeszło 290 tyś wejść. Całkowity koszt działań informacyjnych dotyczących realizacji LSROR lub działalności LGR poniesiony przez MLGR w latach wyniósł ,48 zł. Na realizację wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR przeznaczonych zostało ,99zł. O efektywności działań MLGR na polu promocji i informowania lokalnej społeczności o możliwości aplikowania o środki w ramach Osi priorytetowej 4 świadczyć może liczba złożonych wniosków w dotychczas zrealizowanych konkursach. W pierwszych 9 naborach złożono łącznie 294 wnioski na łączną kwotę ,54 zł 1, podczas gdy limit finansowy we wszystkich 9 naborach 1 Według danych sprawozdawczych dostępnych na stronie www MLGR

14 wyniósł łącznie ,45 zł. Stopień zainteresowania konkursami, liczony jako stosunek łącznej wnioskowanej kwoty dofinansowania do limitu finansowego, wyniósł więc 134,45%. W wyniku analizy pozytywnie należy ocenić efektywność realizowanych działań informacyjnoszkoleniowych realizowanych przez MLGR. Komitet Do wyłącznej kompetencji Komitetu, jako ciała decyzyjnego, należy wybór projektów (operacji), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez MLGR LSROR. Komitet MLGR składa się z 24 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków MLGR niepełniących funkcji w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej. Według założeń Umowy z dnia 4 sierpnia 2011r. LGR zobowiązała się do utrzymywania składu komitetu zgodnego z przepisami ustawy i rozporządzenia, w szczególności zapewnienia: a) co najmniej 50-procentowego udziału partnerów podmiotów sektora społecznego i gospodarczego w składzie komitetu LGR oraz co najmniej 50-procentowego udziału w składzie komitetu podmiotów spełniających warunki, o których mowa w 2 ust. 1 rozporządzenia; b) w składzie komitetu co najmniej trzech przedstawicieli sektora publicznego; c) w składzie komitetu co najmniej trzech przedstawicieli sektora gospodarczego; d) w składzie komitetu co najmniej trzech przedstawicieli sektora społecznego. W celu zapewnienia profesjonalnego poziomu wyboru projektów operacji wymagane są następujące kwalifikacje i doświadczenie członków Komitetu: 1) co najmniej ⅓ składu Komitetu musi posiadać wiedzę i doświadczenie zdobyte po ukończeniu szkolenia; 2) co najmniej ½ składu Komitetu stanowią osoby zamieszkujące lub prowadzące działalność minimum 3 lata na obszarze działania MLGR. Istotnym dla jakości pracy Komitetu jest zobowiązanie do niezawierania umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest wykonywanie obowiązków związanych z funkcjonowaniem biura lub komitetu LGR z osobami, które prowadzą odpłatną działalność lub świadczą pracę na rzecz innych podmiotów, polegającą na doradztwie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie lub w ubieganiu się o pomoc przyznawaną w ramach osi priorytetowej 4. Z przedstawionych dokumentów sprawozdawczych MLGR wynika, że wszystkie ze stawianych wymogów są przez członków Komitetu spełnione.

15 Analiza aktywności Komitetu została przeprowadzona na podstawie weryfikacji udostępnionych danych sprawozdawczych MLGR - Protokołów z posiedzeń Zarządu MLGR. Rok Tabela 7. Analiza aktywności Komitetu Liczba posiedzeń Posiedzenia Komitetu Frekwencja na posiedzeniach Średnia frekwencja na spotkaniu (os.) Średnia frekwencja na spotkaniu (%) b.d. 18 b.d ,8 74,3% b.d ,4 81% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR Udostępnione dane ukazują, że na spotkaniach Komitetu frekwencja jest wysoka. W każdym posiedzeniu, prócz członków Zarządu, udział biorą Referent i Protokolant. Średnio w 2012r. w posiedzeniach komitetu uczestniczyło 18 z 24 członków komitetu (74,3%). W 2013r. zauważyć można było wzrost aktywności członków komitetu. Średnio w 2013r. w posiedzeniach komitetu uczestniczyło 19 z 24 członków komitetu (81%). Zarząd Do kompetencji Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności MLGR, reprezentowanie go na zewnątrz i ponoszenie odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. Zarząd MLGR według Statutu składa się z trzech członków w tym: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Członków zarządu wybiera i odwołuje Walne Zebranie Członków. Do kompetencji Zarządu należy: 1) kierowanie działalnością MLGR; 2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 3) przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających MLGR; 4) opracowywanie LSROR; 5) realizacja LSROR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich ; 6) pozyskiwanie środków na realizację celów LSROR z innych źródeł; 7) zabezpieczenie obsługi administracyjno biurowej; 8) zatwierdzenie sprawozdań oraz planów finansowych; 9) inne czynności niezastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków.

16 Analiza danych sprawozdawczych MLGR ukazuje stopień aktywności Zarządu. Tabela 8. Analiza aktywności Zarządu MLGR Rok Liczba posiedzeń Liczba przyjętych uchwał (do r.) 29 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR Okres największej aktywności Zarządu w przypadku MLGR przypadł na okres 2012 r., w którym odbyło się 51 posiedzeń Zarządu, na których przyjęto 28 uchwał. Niewiele mniej posiedzeń (43) obyło się w 2013 roku (29 uchwał). Wzmożona aktywność w latach wynika z liczby przeprowadzonych naborów wniosków. W latach żadne nabory wniosków nie były realizowane, natomiast w roku 2011 rozpoczął się pierwszy nabór w 2 konkursach. Według założeń Umowy z dnia 4 sierpnia 2011r. LGR zobowiązała się do niezatrudniania członków zarządu, kontroli wewnętrznej oraz komitetu LGR w biurze LGR na podstawie umowy o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych. Z przedstawionych dokumentów sprawozdawczych MLGR wynika, że stawiane wymogi są przez członków Zarządu spełnione. Ocena postępów wdrażania LSROR Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich , zatwierdzony oficjalnie w październiku roku 2008, opracowany został z zamysłem realizacji celów polskiej polityki rybackiej, którymi są: racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego; podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb; poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa. Założeniem osi priorytetowej 4 PO RYBY: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa jest aktywizacja społeczności obszarów, na których jest lub była w przeszłości prowadzona

17 działalność związana z sektorem rybackim. Aktywizacja społeczności jest realizowana poprzez włączenie partnerów sektora publicznego, społecznego i prywatnego z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw poprzez realizację założeń opracowanej dla potrzeb Lokalnych Grup Rybackich Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR). MLGR realizuje Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich od 2011 r. Wdrażanie strategii ma bezpośrednio wpłynąć na realizację wyznaczonych celów i szczegółowych, tj.: 1. poprawa jakości życia mieszkańców obszaru MLGR a. rozbudowa infrastruktury i oferty turystycznej, b. zagospodarowanie przestrzeni publicznej, c. zachowanie i poprawa stanu środowiska naturalnego, 2. wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności obszaru MLGR a. zagospodarowanie przestrzeni publicznej, b. rozwój przedsiębiorstw i zmniejszenie bezrobocia, c. rozbudowa infrastruktury i oferty turystycznej, d. zachowanie i poprawa stanu środowiska naturalnego, e. dywersyfikacja źródeł utrzymania osób związanych z sektorem rybackim. 3. zachowanie i wzmocnienie sektora rybackiego na obszarze MLGR a. dywersyfikacja źródeł utrzymania osób związanych z sektorem rybackim. b. zachowanie i poprawa stanu środowiska naturalnego, c. rozwój przedsiębiorstw i zmniejszenie bezrobocia. Realizacja każdego z celów szczegółowych wymienionych może być osiągnięta w ramach osi 4 Programu Operacyjnego RYBY. Dostępne środki służące realizacji LSROR zostały określone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Są to następujące działania: 1. Działanie 4.1, w tym poddziałania: A. 4.1.a. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, B. 4.1.b. Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, C. 4.1.c. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa, D. 4.1.d. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej,

18 E Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, zwanej dalej LGR oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności. 2. Działanie 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje polegające na promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR. Nabory wniosków MLGR przeprowadziła dotychczas 9 naborów wniosków. Poniżej przedstawiono harmonogram zrealizowanych naborów. Tabela 9. Terminy naborów Nr konkursu Data Nabór wniosków na działania b, 4.1,d a, 4.1.c b ,d a c a b, 4.1,d c Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR W ramach pierwszego naboru możliwe było składanie wniosków na działanie 4.1.b restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem oraz 4.1.d ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Nabór wniosków trwał od do Limit środków w tym konkursie wynosił ,61zł, w tym: na poszczególne działania przewidziano: ,52 zł dla sektora gospodarczego i społecznego w konkursie 4.1.b; ,09 zł (464136,83 sektor publiczny oraz 66305,26 sektor gospodarczy i społeczny) w konkursie 4.1.d. W konkursie tym złożono 26 wniosków na łączną całkowitą kwotę dofinansowania ,82 zł. Rekomendację MLGR do dofinansowania otrzymało 15 wniosków. Podpisano 8 umów z wnioskodawcami z naboru 1 na łączną kwotę ,25 zł.

19 Wykorzystanie (stosunek łącznej kwoty w podpisanych umowach do wartości przewidzianej kwoty dofinansowania dla działania): 38,6% b (sektor gospodarczy i społeczny); 86% b (sektor publiczny); 22,1% d. (sektor gospodarczy i społeczny). Stopień zainteresowania konkursem (stosunek łącznej wnioskowanej kwoty dofinansowania do limitu finansowego): 113,6% b (sektor gospodarczy i społeczny); 99,9% b (sektor publiczny); 230,1% d. (sektor gospodarczy i społeczny). W ramach drugiego naboru możliwe było składanie wniosków na działanie 4.1.a wzmocnienie konkurencyjność i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa oraz 4.1.c podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. Nabór wniosków trwał od do Limit środków w tym konkursie wynosił ,13 zł, w tym: na poszczególne działania przewidziano: ,61 zł ( ,40 zł sektor publiczny oraz ,21 zł sektor gospodarczy i społeczny) w konkursie 4.1.a; ,52 zł dla sektora gospodarczego i społecznego w konkursie 4.1.c. W konkursie tym złożono 77 wnioski na łączną całkowitą kwotę dofinansowania ,11 zł. Rekomendację MLGR do dofinansowania otrzymało 58 wniosków. Podpisano 37 umów z wnioskodawcami z naboru 2 na łączną kwotę ,49 zł. Wykorzystanie (stosunek łącznej kwoty w podpisanych umowach do wartości przewidzianej kwoty dofinansowania dla działania): 99,7% a (sektor publiczny); 60,7% a (sektor gospodarczy i społeczny); 66,0% c (sektor gospodarczy i społeczny). Stopień zainteresowania konkursem (stosunek łącznej wnioskowanej kwoty dofinansowania do limitu finansowego): 100% a (sektor publiczny); 100,4% a (sektor gospodarczy i społeczny); 99,1% c (sektor gospodarczy i społeczny). W ramach trzeciego naboru możliwe było składanie wniosków na działanie 4.1.b restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza

20 tym sektorem. Nabór wniosków trwał od do Limit środków w tym konkursie wynosił ,13 i był skierowany tylko do sektora gospodarczego i społecznego na działanie W konkursie tym złożono 8 wniosków na łączną całkowitą kwotę dofinansowania ,66 zł. Rekomendację MLGR do dofinansowania otrzymało 8 wniosków. Podpisano 5 umów z wnioskodawcami z naboru trzeciego na łączną kwotę ,27 zł. Wykorzystanie: 58,3% b (sektor gospodarczy i społeczny). Stopień zainteresowania konkursem: 86% b (sektor gospodarczy i społeczny). W ramach czwartego naboru możliwe było składanie wniosków na działanie 4.1.d Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej. Nabór wniosków trwał od do Limit środków w tym konkursie wynosił ,08 zł, w tym: na poszczególne działania przewidziano: ,20 zł dla sektora publicznego; ,88 zł dla sektora gospodarczego i społecznego. W konkursie tym złożono 5 wniosków (3 sektor publiczny, 2 sektor gospodarczy i społeczny) na łączną całkowitą kwotę dofinansowania ,63 zł. Rekomendację MLGR do dofinansowania otrzymało 5 wniosków. Podpisano 3 umowy z wnioskodawcami z naboru czwartego na łączną kwotę ,56 zł. Wykorzystanie: 82% d (sektor publiczny); 0% d (sektor gospodarczy i społeczny). Stopień zainteresowania konkursem: 98,8% d (sektor publiczny); 89,9% d (sektor gospodarczy i społeczny). W ramach piątego naboru możliwe było składanie wniosków na działanie 4.1.a Wzmocnienie konkurencyjność i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Nabór wniosków trwał od do Limit środków w tym konkursie wynosił ,61 zł, w tym: na poszczególne działania przewidziano: ,40 zł dla sektora publicznego; ,21 zł dla sektora gospodarczego i społecznego.

21 W konkursie tym złożono 11 wniosków (4 sektor publiczny, 7 sektor gospodarczy i społeczny) na łączną całkowitą kwotę dofinansowania ,88 zł. Rekomendację MLGR do dofinansowania otrzymało 11 wniosków. Podpisano 7 umów z wnioskodawcami z naboru piątego na łączną kwotę ,33 zł. Wykorzystanie: 99,7% a (sektor publiczny); 44,8% a (sektor gospodarczy i społeczny). Stopień zainteresowania konkursem: 100% a (sektor publiczny); 127,9% a (sektor gospodarczy i społeczny). W ramach szóstego naboru możliwe było składanie wniosków na działanie 4.1.c Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. Nabór wniosków trwał od do Limit środków w tym konkursie wynosił ,52 zł i był skierowany tylko do przedstawicieli sektora społecznego i gospodarczego. W konkursie tym złożono 55 wniosków na łączną całkowitą kwotę dofinansowania ,28 zł. Rekomendację MLGR do dofinansowania otrzymało 55 wniosków. Podpisano 24 umowy z wnioskodawcami z naboru szóstego na łączną kwotę ,27 zł. Wykorzystanie: 86,1% c (sektor gospodarczy i społeczny). Stopień zainteresowania konkursem: 201,1% c (sektor gospodarczy i społeczny). W ramach siódmego naboru możliwe było składanie wniosków na działanie 4.1.a Wzmocnienie konkurencyjność i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Nabór wniosków trwał od do Limit środków w tym konkursie wynosił ,60 zł, w tym dla poszczególnych sektorów przeznaczono: ,77 zł dla sektora publicznego; ,83 zł dla sektora gospodarczego i społecznego. Łączną całkowita kwota dofinansowania złożonych w tym konkursie wniosków wyniosła ,81 zł. Rekomendację MLGR do dofinansowania otrzymało 18 wniosków. Podpisano 8 umów z wnioskodawcami z naboru siódmego na łączną kwotę ,56 zł.

22 Wykorzystanie: 64,9% a (sektor publiczny); 6,2% a (sektor gospodarczy i społeczny). Stopień zainteresowania konkursem: 104% a (sektor publiczny); 97,5% a (sektor gospodarczy i społeczny). W ramach ósmego naboru możliwe było składanie wniosków na działanie 4.1.b Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem oraz 4.1.d Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej. Nabór wniosków trwał od do Limit środków w tym konkursie wynosił ,21 zł, w tym: na poszczególne działania przewidziano: ,13 zł dla sektora gospodarczego i społecznego w konkursie 4.1.b; ,08 zł ( ,20 zł sektor publiczny oraz 67309,88 sektor gospodarczy i społeczny) w konkursie 4.1.d. Łączną całkowita kwota dofinansowania złożonych w tym konkursie wniosków wyniosła ,29zł. Rekomendację MLGR do dofinansowania otrzymało 15 wniosków. D czasu badania nie podpisano jeszcze żadnych umów. Stopień zainteresowania konkursem: 117,4% b (sektor gospodarczy i społeczny); 257,8% d (sektor publiczny); 89,1% d (sektor gospodarczy i społeczny). W ramach dziewiątego naboru możliwe było składanie wniosków na działanie 4.1.c Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. Nabór wniosków trwał od do Limit środków w tym konkursie wynosił ,56 zł i skierowany był do przedstawicieli sektora społecznego i gospodarczego. W konkursie tym złożono 79 wniosków na łączną całkowitą kwotę dofinansowania ,92 zł. Stopień zainteresowania konkursem: 244,5% c (sektor gospodarczy i społeczny).

23 Szczegółowe dane dotyczące stopnia zainteresowania poszczególnymi naborami zaprezentowano poniżej. Zainteresowanie zmierzono poprzez stosunek łącznej wnioskowanej kwoty dofinansowania do limitu finansowego na dane działanie w naborze. Rysunek 3. Zainteresowania naborami na działanie 4.1.a 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100,0% 100,0% 104,0% sektor publiczny ,9% 100,4% 97,5% sektor gospodarczy i społeczny Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR Rysunek 4. Zainteresowanie naborami na działanie 4.1.b 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 113,6% 117,4% 86,0% sektor gospodarczy i społeczny Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR

24 Rysunek 5. Zainteresowanie naborami na działanie 4.1.c 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 99,1% 201,1% 244,5% sektor gospodarczy i społeczny Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR Rysunek 6. Zainteresowanie naborami na działanie 4.1.d 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 257,8% 230,0% 99,9% 98,8% 89,9% 89,1% sektor publiczny sektor gospodarczy i społeczny Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR Szczegółowe dane dotyczące wszystkich dziewięciu naborów przedstawiono w tabeli poniżej.

25 Na bór Nabór Nabór Nabór Nabór Tabela 10. Podsumowanie naborów Rodzaj operacji Wzmocnienie konkurencyjność i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny sektor gospodarczy i społeczny Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem sektor publiczny sektor gospodarczy i społeczny Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa sektor publiczny sektor gospodarczy i społeczny Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej sektor publiczny sektor gospodarczy i społeczny RAZEM Limit finansowy ,52 zł ,83 zł ,26 zł ,61 zł Łączna wnioskowana kwota dofinansowania ,61 zł ,90 zł ,31 zł ,82 zł Łączna kwota w umowie ,89 zł ,92 zł ,44 zł ,25 zł Wnioski złożone Wnioski wybrane przez Komitet LGR Podpisane umowy Stopień zainteresowania ,6% ,99% 230,1% - Stopień wykorzystania ,6% ,0% 22,1% - Limit finansowy ,40 zł ,21 zł ,52 zł ,13 zł Łączna wnioskowana kwota dofinansowania ,00 zł ,24 zł ,87 zł ,11 zł Łączna kwota w umowie ,00 zł ,88 zł ,61 zł ,49 zł Wnioski złożone Wnioski wybrane przez Komitet LGR Podpisane umowy Stopień zainteresowania 100,0% 100,4% ,1% Stopień wykorzystania 99,7% 60,7% ,0% Limit finansowy ,13 zł ,13 zł Łączna wnioskowana kwota dofinansowania ,66 zł ,66 zł Łączna kwota w umowie ,27 zł ,27 zł Wnioski złożone Wnioski wybrane przez Komitet LGR Podpisane umowy Stopień zainteresowania ,0% Stopień wykorzystania ,3% Limit finansowy ,20 zł ,88 zł ,08 zł Łączna wnioskowana kwota dofinansowania ,63 zł ,00 zł ,63 zł Łączna kwota w umowie ,56 zł ,56 zł

26 Nabór Nabór Nabór Nabór Nabór Wnioski złożone Wnioski wybrane przez Komitet LGR Podpisane umowy Stopień zainteresowania ,8% 89,9% - Stopień wykorzystania ,0% 0,0% - Limit finansowy ,40 zł ,21 zł ,61 zł Łączna wnioskowana kwota dofinansowania ,90 zł ,98 zł ,88 zł Łączna kwota w umowie ,90 zł ,43 zł ,33 zł Wnioski złożone Wnioski wybrane przez Komitet LGR Podpisane umowy Stopień zainteresowania 100,0% 127,9% Stopień wykorzystania 99,7% 44,8% Limit finansowy ,52 zł ,52 zł Łączna wnioskowana kwota dofinansowania ,28 zł ,28 zł Łączna kwota w umowie ,27 zł ,27 zł Wnioski złożone Wnioski wybrane przez Komitet LGR Podpisane umowy Stopień zainteresowania ,1% Stopień wykorzystania ,1% Limit finansowy ,77 zł ,83 zł ,60 zł Łączna wnioskowana kwota dofinansowania ,88 zł ,93 zł ,81 zł Łączna kwota w umowie ,00 zł ,78 zł ,56 zł Wnioski złożone b.d. b.d Wnioski wybrane przez Komitet LGR Podpisane umowy Stopień zainteresowania 104,0% 97,5% Stopień wykorzystania 65,8% 6,2% Limit finansowy ,13 zł ,20 zł ,88 zł ,21 zł Łączna wnioskowana kwota dofinansowania ,17 zł ,12 zł ,00 zł ,29 zł Łączna kwota w umowie b.d. - - b.d. b.d. - Wnioski złożone b.d. - - b.d. b.d. - Wnioski wybrane przez Komitet LGR Podpisane umowy b.d. - - b.d. b.d. - Stopień zainteresowania ,4% ,8% 89,1% - Stopień wykorzystania b.d. - - b.d. b.d. - Limit finansowy ,56 zł ,56 zł Łączna wnioskowana kwota dofinansowania ,92 zł ,92 zł Łączna kwota w umowie b.d Wnioski złożone b.d

27 Wnioski wybrane przez Komitet LGR Podpisane umowy b.d Stopień zainteresowania ,5% Stopień wykorzystania b.d Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR

28 Postęp finansowy Podstawowym dokumentem wyznaczającym warunki działania każdej Lokalnej Grupy Rybackiej, w tym limity finansowe na środki osi priorytetowej 4, jest Umowa o Warunkach i Sposobie Realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich zawierana między LGR a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Według umowy zawartej w dniu 4 sierpnia 2011r całkowity limit finansowy MLGR wyniósł ,19zł. W wyniki podpisanego w dniu 31 maja 2013 roku Aneksu nr 2 limity finansowe zostały zmienione. Zmniejszeniu uległa całkowita przyznana LGR kwota i wyniosła ,70zł. Konieczność podpisania Aneksu do Umowy związana była z zainteresowaniem Osią Priorytetową 4, które znacznie przerosło oczekiwania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zakładany w programie operacyjnym cel na 2013 rok został osiągnięty w 87 % już po I konkursie na wybór LGR, czyli w 2010 roku. Rozstrzygnięcie II konkursu, czyli wybór kolejnych 22 LGR-ów spowodował przekroczenie zakładanego dla Polski celu aż o 18 podmiotów. W ramach I i II konkursu ogłoszonego przez MRiRW zostało wybranych 48 LGR działających na terenie każdego z 16 województw. Spowodowało to przekroczenie limitu środków finansowych przeznaczonych dla Polski na jej wdrażanie (313 milionów Euro). Dodatkowo zmiany limitów finansowych na poszczególne operacje w ramach Osi priorytetowej 4 wymuszone zostały koniecznością reagowania na ujawnione w Raporcie z okresowej oceny Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich , przeprowadzanej na zlecenie MRiRW w I. połowie 2011 roku. Jako jedno z głównych zagrożeń realizacji LSROR wymienione zostało opóźnienie realizacji Osi IV, co ma dwa wymiary: zagraża realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, zwłaszcza bardziej złożonych i czasochłonnych oraz jest źródłem zniechęcenia społeczności lokalnych, a także części liderów, którzy nie mogą wywiązać się ze swoich obietnic i zapowiedzi. Sytuacja ta stworzyła zewnętrzną presję na szybką realizację budżetów LGR poprzez konieczność przyspieszenia realizowanych konkursów. Obowiązujący budżet, zgodny z zapisami Aneksu nr 2, przedstawiono w tabeli poniżej.

29 Tabela 11. Limity finansowe Rodzaj operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Sektor publiczny Sektor gospodarczy i sektor społeczny Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym: Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem Sektor publiczny Sektor gospodarczy i sektor społeczny Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa Sektor publiczny Sektor gospodarczy i sektor społeczny Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej Sektor publiczny Sektor gospodarczy i sektor społeczny Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, zwanej dalej LGR, oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności administrowanie LGR; badania obszaru; szkolenia LGR; koszty przygotowania LSROR działania informacyjne; promocja; aktywizacja Środek 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregional nej i międzynarodow ej Razem oś priorytetowa 4 Zrównoważo ny rozwój obszarów zależnych od rybactwa , , , , , , , , , , , , , , , ,20 Razem , , , , , , , , ,70 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR

30 Wydatkowanie środków na funkcjonowanie MLGR Według aneksu do umowy całkowity zaplanowany koszt (suma kosztów kwalifikowalnych) funkcjonowania MLGR, oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności winien wynieść ,47zł. Do końca 2011 roku zaplanowano wydatkowanie kwoty ,03zł. Do końca 2011r. MLGR z zaplanowanych ,03zł poniosła ,93 zł kosztów związanych z funkcjonowaniem MLGR, co oznacza, że MLGR wykorzystała 99,97% przeznaczonych na ten cel środków. Kwota ,24 zł przeznaczonych według umowy na funkcjonowanie MLGR w latach spożytkowana została niemal w całości. W roku 2012 MLGR poniosła ,21 zł kosztów kwalifikowalnych, w 2013 roku ,33 zł, co razem z rokiem 2011 daje łączną kwotę ,47 zł (wykorzystanie budżetu na poziomie 99,64%). Największa część poniesionych wydatków została przeznaczona na administrowanie LGR ( ,70zł). Rysunek 7. Wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne zadania w ramach funkcjonowania MLGR (4.1.e) Przygotowanie LSROR ,00 zł Administrowanie LGR ,70 zł Badania dotyczące obszaru objętego LSROR Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności LGR Szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem Działania aktywizujące lokalne społeczności 0,00 zł ,48 zł 7 512,79 zł ,07 zł ,43 zł kwoty w pln 0 zł zł zł zł Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR

31 Wydatki ponoszone w ramach funkcjonowania wpisują się w obowiązujące trendy innych LGR w Polsce. Zagadnienie wydatkowania środków przez LGR-y w Polsce stanowiło temat Badania ewaluacyjnego umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich oraz działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich przeprowadzanego na zlecenie MRiRW w styczniu 2013 roku. W wyniku badania ustalono, że głównym kosztem ponoszonym przez LGR w 2011 roku było administrowanie biura LGR (64% wydatków w ramach środka 4.1. Jedynie 14% wydatków stanowiło informowanie o obszarze działania LGR i przekazywanie informacji o LSROR. Skumulowanie kosztów funkcjonowania w początkowym okresie realizacji Programu wynikało z konieczności realizacji zapisów umowy ramowej ( 5 pkt 10; zorganizowanie biura LGR w terminie 90 dni od zawarcia umowy ramowej). Wysoki koszt administrowania w przypadku MLGR związany jest niewątpliwie z remontem siedziby użyczonego budynku pełniącego funkcję biura MLGR (ponad 166 tyś zł.). Szczegółowe dane na temat poniesionych kosztów w ramach funkcjonowania MLGR przedstawia tabela poniżej.

32 Tabela 12. Szczegółowy plan wydatkowania środków na funkcjonowanie MLGR Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego Koszty kwalifikowalne operacji ogółem Suma Rok Etap I I II III I 1 Przygotowanie LSROR ,00 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł ,00 zł 2 Administrowanie LGR ,30 zł ,62 zł ,11 zł ,32 zł ,35 zł ,70 zł 3 Badania dotyczące obszaru objętego LSROR 4 Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności LGR 5 Szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR 6 Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR 7 Działania aktywizujące lokalne społeczności 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł ,21 zł 0 zł ,82 zł ,55 zł ,90 zł ,48 zł 7 512,79 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 7 512,79 zł 0 zł 0 zł ,00 zł ,99 zł ,08 zł ,07 zł 5 010,63 zł 0 zł 5 851,30 zł 2 007,50 zł 1 600,00 zł ,43 zł Razem poszczególne etapy ,93 zł ,62 zł ,23 zł ,36 zł ,33 zł ,47 zł Razem lata ,93 zł ,21 zł ,33 zł ,47 zł Razem Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR ,47 zł ,47 zł W ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej MLGR zaplonowała wydatki na poziomie ,12zł. Całość alokacji środków na to działanie przeznaczono na lata W tym czasie MLGR wykorzystała 67,9% zakładanej kwoty pożytkując , 09zł.

33 Rysunek 8. Wysokość kwot przeznaczonych na funkcjonowanie MLGR (4.1.e, 4.2) zł zł ,49 kwoty w pln zł zł zł ,98 zł ,09 0 zł administrowanie LGR, przygotowanie LSROR, badania, szkolenia informacja, promocja, aktywizacja współpraca międzyregionalna i międzynarodowa Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR Wydatkowanie środków w ramach poszczególnych operacji Największa część środków na działania 4.1, wynosząca ,83zł, skierowana jest na realizację operacji w zakresie wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Najniższy limit finansowy przeznaczony jest na operacje w zakresie ochrony środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej ( ,53zł). Rysunek 9. Limity finansowe na poszczególne operacje zł zł ,83 zł ,60 zł zł zł ,15 zł kwoty w pln ,53 zł 0 zł 4.1.a 4.1.b 4.1.c 4.1.d Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR

34 Operacja w zakresie wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa skierowana jest do przedstawicieli zarówno sektora publicznego, jak i społecznego i gospodarczego. Większa część alokacji ( ,58zł) przeznaczona jest jednak dla sektora publicznego. Operacje w zakresie restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem ( ,15zł) oraz w zakresie podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa ( ,60zł) skierowane są jedynie do przedstawicieli sektora społecznego i gospodarczego. Natomiast operacje w zakresie ochrony środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej skierowane są do przedstawicieli obydwu grup zł Rysunek 10. Limity finansowe na poszczególne operacje z uwzględnieniem podziału na sektory zł ,58 zł ,60 zł zł zł zł ,15 zł zł ,25 zł ,32 zł 0 zł 0,00 zł 0,00 zł ,21 zł 4.1.a 4.1.b 4.1.c 4.1.d sektor publiczny sektor gospodarczy i społeczny Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR Zawarte w Załączniku do Umowy limity finansowe na środki osi priorytetowej 4 zakładają, że alokacja poddziałań 4.1.a-d zostanie całkowicie rozdysponowana do końca 2013 r. Analiza dotychczas podpisanych umów pozwala ocenić postęp finansowy w zakresie realizacji alokacji dla operacji 4.1 a- d. W zakresie operacji 4.1.a podpisano dotychczas umowy na łączną kwotę ,85 zł, w tym: sektor publiczny ,76 zł, oraz sektor społeczny i gospodarczy ,09 zł. Oznacza to, że alokacja na operacje 4.1.a wykorzystana została w 81,7%, w tym: 88,1% sektor publiczny, 37,4% sektor społeczny i gospodarczy.

35 W zakresie operacji 4.1.b podpisano dotychczas umowy na łączną kwotę ,54 zł dla sektora społecznego i gospodarczego. Oznacza to, że alokacja na operacje 4.1.b wykorzystana została w 43,5%. W zakresie operacji 4.1.c podpisano dotychczas umowy na łączną kwotę ,08 zł dla sektora społecznego i gospodarczego. Oznacza to, że alokacja na operacje 4.1.c wykorzystana została w 47,5%. W zakresie operacji 4.1.d podpisano dotychczas umowy na łączną kwotę ,38 zł, w tym: sektor publiczny ,94 zł oraz sektor społeczny i gospodarczy ,44 zł. Oznacza to, że alokacja na operacje 4.1.d wykorzystana została w 49,7%, w tym: 54,2% sektor publiczny 9,8% sektor społeczny i gospodarczy. Okres, na który przypada wydatkowanie największej ilości środków na wdrażanie LSROR, to lata Łączna kwota limitów na wszystkie operacje realizowane w tym okresie to ,22zł. Rysunek 11. Limity finansowe w poszczególnych latach wdrażania LSROR na wszystkie działania ,20 zł ,22 zł ,28 zł 0 zł zł zł zł Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR

36 Postęp rzeczowy Celem badania ewaluacyjnego było wskazanie stopnia realizacji celów ogólnych i szczegółowych. Na etapie tworzenia LSROR dla każdego celu ogólnego i szczegółowego stworzono szereg wskaźników, dzięki którym możliwe jest określenie stopnia osiągniętych efektów wdrażania LSROR oraz śledzenie rezultatów na poszczególnych etapach wdrażania Strategii. Tabela 13. Wskaźniki realizacji LSROR dla celu szczegółowego 1 I Cel szczegółowy: zagospodarowanie przestrzeni publicznej Główne środki służące realizacji celu: 4.1.a. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Rodzaj i nazwa wskaźnika Wskaź niki produ ktu Wskaź niki rezult atu Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1.a dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1.d dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej Liczba sołectw w których zrealizowano operację dotyczącą zagospodarowania przestrzeni publicznej Udział liczby sołectw objętych zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w ogólnej liczbie sołectw MLGR Jednostka miary Planowana wartość na koniec 2015 r. Sposób weryfikacji Szt. min. 24 Treść wniosku o dofinansowanie Szt. min. 3 Treść wniosku o dofinansowanie Szt. min. 38 Sprawozdania beneficjentów % 25 Sprawozdania beneficjentów Źródło: LSROR Tabela 14. Wskaźniki realizacji LSROR dla celu szczegółowego 2 II Cel szczegółowy: rozbudowa infrastruktury i oferty turystycznej Główne środki służące realizacji celu: 4.1.a. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Rodzaj i nazwa wskaźnika Wskaź niki produ ktu Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji w ramach środków 4.1.a i 4.1.d dotyczących rozbudowy infrastruktury i oferty turystycznej o charakterze publicznym Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji w ramach środków 4.1.a, 4.1.b, 4.1.c i 4.1.d dotyczących rozbudowy infrastruktury i oferty turystycznej o charakterze prywatnym Jednostka miary Planowana wartość na koniec 2015 r. Sposób weryfikacji Szt. min. 12 Treść wniosku o dofinansowanie Szt. min. 20 Treść wniosku o dofinansowanie Wskaź niki rezult atu Liczba miejscowości które podniosły atrakcyjność turystyczną w związku z rozbudową infrastruktury lub oferty turystycznej o charakterze publicznym Szt. min. 12 Sprawozdania beneficjentów

37 Liczba przedsiębiorstw, w których rozbudowano infrastrukturę lub ofertę turystyczną o charakterze prywatnym Szt. min. 10 Sprawozdania beneficjentów Źródło: LSROR Tabela 15. Wskaźniki realizacji LSROR dla celu szczegółowego 3 III Cel szczegółowy: zachowanie i poprawa stanu środowiska naturalnego Główne środki służące realizacji celu: 4.1.c. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu trzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej Rodzaj i nazwa wskaźnika Wskaź niki produ ktu Wskaź niki rezult atu Źródło: LSROR Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji dla których wykazano bezpośredni pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego (tylko w ramach środka 4.1.c) Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji dla których wykazano pośredni pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego (w ramach wszystkich środków) Liczba sołectw, w których zrealizowano operację wykazującą pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego Udział liczby sołectw, w których zrealizowano operację wykazującą pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego w ogólnej liczbie sołectw MLGR Tabela 16. Wskaźniki realizacji LSROR dla celu szczegółowego 4 Jednostka miary IV Cel szczegółowy: rozwój przedsiębiorstw i zmniejszenie bezrobocia Wartość na koniec 2015 r. Sposób weryfikacji Szt. min. 18 Treść wniosku o dofinansowanie Szt. min. 36 Treść wniosku o dofinansowanie Szt. min. 38 Sprawozdania beneficjentów % 25 Sprawozdania beneficjentów Główne środki służące realizacji celu: 4.1.c. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 4.1.b. Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem Rodzaj i nazwa wskaźnika Wskaź niki produk tu Wskaź niki rezulta tu Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji związanych z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa Liczba zawartych umów o dofinansowanie projektów związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia w związku z realizacją operacji Liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw w związku z realizacją operacji Jednostka miary Wartość na koniec 2015 r. Sposób weryfikacji Szt. min. 75 Treść wniosku o dofinansowanie, Szt. min. 10 Treść wniosku o dofinansowanie Szt. min. 20 Treść wniosku o dofinansowanie Szt. min. 75 Sprawozdania beneficjentów Szt. min. 10 Sprawozdania beneficjentów

38 Źródło: LSROR Liczba nowoutworzonych miejsc pracy w związku z realizacją operacji Szt. min. 20 Sprawozdania beneficjentów Tabela 17. Wskaźniki realizacji LSROR dla celu szczegółowego 5 V Cel szczegółowy: dywersyfikacja źródeł utrzymania osób związanych z sektorem rybackim Główne środki służące realizacji celu: 4.1.b. Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 4.1.c. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa Rodzaj i nazwa wskaźnika Wskaź niki produ ktu Wskaź niki rezult atu Źródło: LSROR Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji realizowanych przez podmioty, o których mowa w 2 ust. 1 rozporządzenia Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji uznanych za wykazujące pozytywny wpływ na rozwój lub ograniczenie zaniku sektora rybactwa Liczba osób o których mowa w 2 ust. 1 rozporządzenia, korzystających ze wsparcia w związku z realizacją operacji Liczba osób o których mowa w 2 ust. 1 rozporządzenia, które zdywersyfikowały źródła utrzymania w związku z realizacją operacji Tabela 18. Wskaźniki realizacji LSROR dla celu ogólnego 1 Jednostka miary Planowana wartość na koniec 2015 r. Sposób weryfikacji Szt. min. 25 Treść wniosku o dofinansowanie Szt. min. 25 Treść wniosku o dofinansowanie Os. min. 25 Sprawozdania beneficjentów Os. min. 25 Sprawozdania beneficjentów I Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców MLGR Rodzaj i nazwa wskaźnika Wskaź niki oddzia ływani a Źródło: LSROR Udział liczby sołectw objętych zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w ogólnej liczbie sołectw MLGR Udział liczby mieszkańców miast i sołectw objętych zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w ogólnej liczbie mieszkańców MLGR Jednostka miary Planowana wartość na koniec 2015 r. Sposób weryfikacji % 25 Raport MLGR na podstawie danych GUS i sprawozdań beneficjentów % 33 Raport MLGR na podstawie danych GUS i sprawozdań beneficjentów Tabela 19. Wskaźniki realizacji LSROR dla celu ogólnego 2 II Cel ogólny: wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności obszaru MLGR Rodzaj i nazwa wskaźnika Jednostka miary Wskaź niki oddzia Planowana wartość na koniec 2015 r. Sposób weryfikacji Wzrost salda migracji % 50 Na podstawie danych GUS Wzrost liczby turystów na obszarze MLGR % 5 Na podstawie

39 ływani a Źródło: LSROR danych GUS Wzrost liczby podmiotów gospodarczych (w systemie REGON) % 1 Na podstawie danych GUS Spadek liczby bezrobotnych % 0,3 Na podstawie danych GUS Tabela 20. Wskaźniki realizacji LSROR dla celu ogólnego 3 III Cel ogólny: zachowanie i wzmocnienie sektora rybackiego na obszarze MLGR Rodzaj i nazwa wskaźnika Jednostka miary Planowana wartość na koniec 2015 r. Wskaź niki oddział ywania Źródło: LSROR Zmiana wskaźnika rybackości obszaru MLGR (2009 = 100 %) Odsetek osób, o których mowa w 2 ust. 1 rozporządzenia, które skorzystały ze wsparcia w związku z realizacją operacji Odsetek osób, o których mowa w 2 ust. 1 rozporządzenia, które zdywersyfikowały źródła utrzymania w związku z realizacją operacji Sposób weryfikacji % 85 Raport MLGR % 20 Raport MLGR na podstawie sprawozdań beneficjentów % 20 Raport MLGR na podstawie sprawozdań beneficjentów Poniżej przedstawiono poziom wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania, jaki został osiągnięty po wyborze do dofinansowania projektów złożonych w pierwszych sześciu naborach. Należy pamiętać, że w okresie objętym badaniem, z wnioskodawcami, którzy aplikowali w pierwszych 9 konkursach, podpisano 109 umów na łączną kwotę ,99 zł, z czego 6 umów na łączną kwotę ,00 zł wypowiedzianych zostało po podpisaniu umowy. Stopień osiągnięcia wskaźników wyliczony został więc na podstawie 103 wniosków na łączną kwotę ,99 zł. Oznacza to, że poniższe wskaźniki policzone zostały przy wykorzystaniu alokacji w ramach konkursów 4.1.a, 4.1.b, 4.1.c oraz 4.1.d na poziomie 63,4%! W ocenie stopnia osiągnięcia poszczególnych wskaźników wykorzystano informacje zawarte we wnioskach aplikacyjnych, które uzyskały dofinansowanie oraz informacje sprawozdawcze z działalności biura MLGR. W ewaluacji mid-term (w trakcie realizacji strategii w odniesieniu do celów ogólnych i szczegółowych w niej zapisanych) do oceny stopnia osiągniętych wskaźników zastosowano kryterium efektywności. Kryterium to pozwala ocenić stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych produktów, rezultatów oraz oddziaływania. Uzasadnionym więc wydaje się założenie, że stopień realizacji celów ogólnych i szczegółowych, przy wykorzystaniu 63,4% przeznaczonej na ten cel alokacji, powinien również osiągnąć poziom ok. 60%. Przy powyższym założeniu możliwy jest podział wskaźników pod względem stopnia realizacji. W badaniu wyróżniono: wskaźniki zagrożone których stopień realizacji wynosi od 0% do ± 50%; wskaźniki realizowane prawidłowo których stopień realizacji wynosi co najmniej ± 50%;

40 wskaźniki zrealizowane których stopień realizacji wynosi co najmniej 100%. Większość wskaźników celu ogólnego nr 1 Poprawa jakości życia mieszkańców MLGR osiągnęła zadawalający poziom. 16 wskaźników celów szczegółowych realizowanych jest prawidłowo, z czego 9 wskaźników osiągnęło oczekiwany poziom, 6 wskaźników wskazano jako zagrożone. Zagrożona jest realizacja celu ogólnego, mierzonego poprzez realizację wskaźników oddziaływania: Udział liczby sołectw objętych zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w ogólnej liczbie sołectw MLGR oraz Udział liczby mieszkańców miast i sołectw objętych zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w ogólnej liczbie mieszkańców MLGR. Zagrożona jest także realizacja celów szczegółowych: zachowanie i poprawa stanu środowiska naturalnego oraz dywersyfikacja źródeł utrzymania osób związanych z sektorem rybackim. Szczegółowe zestawienie realizacji celów ogólnych i celów szczegółowych na poziomie wskaźników produktów, rezultatu i wskaźników oddziaływania przedstawione zostało w tabelach poniżej. Tabela 21. Stopień osiągnięcia celu ogólnego 1 Cel Ogólny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców MLGR CS1: zagospodarowanie przestrzeni publicznej Wskaźnik Udział liczby sołectw objętych zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w ogólnej liczbie sołectw MLGR Udział liczby mieszkańców miast i sołectw objętych zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w ogólnej liczbie mieszkańców MLGR Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1.a dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1.d dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej Liczba sołectw w których zrealizowano operację dotyczącą zagospodarowania przestrzeni publicznej Udział liczby sołectw objętych zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Rodzaj wskaźnika Stan początko wy Stan na 2013 rok Planowan a wartość na koniec 2015 roku Poziom realizacji O ,59% O % 38,34% P 0 23 min ,00% P 0 4 min ,33% R 0 16 min.38 42,11% R ,00%

41 CS2: rozwój przedsiębiorstw i zmniejszenie bezrobocia CS3: rozbudowa infrastruktury i oferty turystycznej CS4: zachowanie i poprawa stanu środowiska naturalnego ogólnej liczbie sołectw MLGR Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji związanych z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa Liczba zawartych umów o dofinansowanie projektów związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia w związku z realizacją operacji Liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw w związku z realizacją operacji Liczba nowoutworzonych miejsc pracy w związku z realizacją operacji Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji w ramach środków 4.1.a i 4.1.d dotyczących rozbudowy infrastruktury i oferty turystycznej o charakterze publicznym Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji w ramach środków 4.1.a, 4.1.b, 4.1.c i 4.1.d dotyczących rozbudowy infrastruktury i oferty turystycznej o charakterze prywatnym Liczba miejscowości które podniosły atrakcyjność turystyczną w związku z rozbudową infrastruktury lub oferty turystycznej o charakterze publicznym Liczba przedsiębiorstw, w których rozbudowano infrastrukturę lub ofertę turystyczną o charakterze prywatnym Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji dla których wykazano bezpośredni pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego (tylko w ramach środka 4.1.c) Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji dla których wykazano pośredni pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego (w ramach wszystkich środków) P 0 61 min ,33% P 0 4 min ,00% P 0 45 min ,00% R 0 61 min ,33% R 0 4 min ,00% R min ,00% P 0 22 min ,33% P 0 52 min ,00% R 0 16 min ,33% R 0 49 min ,00% P 0 1 min. 18 5,56% P 0 42 min ,67% Liczba sołectw, w których R 0 21 min ,26%

42 CS5: dywersyfikacja źródeł utrzymania osób związanych z sektorem rybackim zrealizowano operację wykazującą pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego Udział liczby sołectw, w których zrealizowano operację wykazującą pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego w ogólnej liczbie sołectw MLGR Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji realizowanych przez podmioty, o których mowa w 2 ust. 1 rozporządzenia Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji uznanych za wykazujące pozytywny wpływ na rozwój lub ograniczenie zaniku sektora rybactwa Liczba osób, o których mowa w 2 ust. 1 rozporządzenia, korzystających ze wsparcia w związku z realizacją operacji Liczba osób o których mowa w 2 ust. 1 rozporządzenia, które zdywersyfikowały źródła utrzymania w związku z realizacją operacji Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR R ,00% P 0 12 min ,00% P 0 44 min ,00% R 0 13 min ,00% R 0 11 min ,00% Podobnie jak w przypadku ogólnego 1, większość wskaźników realizacji celu ogólnego nr 2 realizowanych jest na zadowalającym poziomie. 10 wskaźników realizowanych jest adekwatnie do ponoszonych kosztów, z czego 6 wskaźników zostało już zrealizowanych. Zagrożona jest realizacja celu ogólnego Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności obszaru MLGR, mierzonego poprzez realizację wskaźników oddziaływania: Wzrost salda migracji, Wzrost liczby turystów na obszarze MLGR oraz Spadek liczby bezrobotnych. Zagrożona jest także realizacja celu szczegółowego: zachowanie i poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej wchodzących także w zestaw celów szczegółowych celu ogólnego nr 1. Tabela 22. Stopień osiągnięcia celu ogólnego 2 Cel Wskaźnik Rodzaj wskaźnika Stan początkowy Stan na 2013 rok Planowana wartość na koniec 2015 roku Poziom realizacji Ogólny 2: Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności obszaru MLGR Wzrost salda migracji 0 Wzrost liczby turystów na obszarze MLGR Wzrost liczby podmiotów gospodarczych (w systemie REGON) (2009r.) (2009r.) 6519 (2009r.) 79 (2011r.) (2011r.) 6793 (2011r.) różnica 11,25% spadek o 1,82% wzrost o 4,2%

43 CS1: rozbudowa infrastruktury i oferty turystycznej CS2: zagospodarowanie przestrzeni publicznej CS3: zachowanie i poprawa stanu środowiska naturalnego Spadek liczby bezrobotnych 0 Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji w ramach środków 4.1.a i 4.1.d dotyczących rozbudowy infrastruktury i oferty turystycznej o charakterze publicznym Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji w ramach środków 4.1.a, 4.1.b, 4.1.c i 4.1.d dotyczących rozbudowy infrastruktury i oferty turystycznej o charakterze prywatnym Liczba miejscowości które podniosły atrakcyjność turystyczną w związku z rozbudową infrastruktury lub oferty turystycznej o charakterze publicznym Liczba przedsiębiorstw, w których rozbudowano infrastrukturę lub ofertę turystyczną o charakterze prywatnym Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1.a dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1.d dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej Liczba sołectw w których zrealizowano operację dotyczącą zagospodarowania przestrzeni publicznej Udział liczby sołectw objętych zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w ogólnej liczbie sołectw MLGR Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji dla których wykazano bezpośredni pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego (tylko w ramach środka 4.1.c) Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji dla których wykazano pośredni pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego (w ramach wszystkich środków) 12,8 (2009r.) 13,3 (2011r.) 0,3 wzrost o 3,76% P 0 22 min ,33% P 0 52 min ,00% R 0 16 min ,33% R 0 49 min ,00% P 0 23 min ,00% P 0 4 min ,33% R 0 16 min.38 42,11% R ,00% P 0 1 min. 18 5,56% P 0 42 min ,67% Liczba sołectw, w których R 0 21 min ,26%

44 zrealizowano operację wykazującą pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego Udział liczby sołectw, w których zrealizowano operację wykazującą pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego w ogólnej liczbie sołectw MLGR Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR R ,00% Spośród wszystkich 3 celów ogólnych najbardziej zagrożona jest realizacja celu nr 3: zachowanie i wzmocnienie sektora rybackiego na obszarze MLGR. Większość (5 z 11) wskaźników została oceniona jako zagrożona. 2 z 3 wskaźników oddziaływania: Odsetek osób, o których mowa w 2 ust. 1 rozporządzenia, które skorzystały ze wsparcia w związku z realizacją operacji oraz Odsetek osób, o których mowa w 2 ust. 1 rozporządzenia, które zdywersyfikowały źródła utrzymania w związku z realizacją operacji w momencie badania pozostawało na poziomie zagrożonym. Także realizacja celów szczegółowych: dywersyfikacja źródeł utrzymania osób związanych z sektorem rybackim oraz zachowanie i poprawa stanu środowiska naturalnego pozostaje na zagrożonym poziomie. Tabela 23. Stopień osiągnięcia celu ogólnego 3 Cel Ogólny 3: zachowanie i wzmocnienie sektora rybackiego na obszarze MLGR CS1: dywersyfikacja źródeł utrzymania osób związanych z sektorem rybackim Wskaźnik Zmiana wskaźnika rybackości obszaru MLGR (2009 = 100 %) Odsetek osób, o których mowa w 2 ust. 1 rozporządzenia, które skorzystały ze wsparcia w związku z realizacją operacji Odsetek osób, o których mowa w 2 ust. 1 rozporządzenia, które zdywersyfikowały źródła utrzymania w związku z realizacją operacji Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji realizowanych przez podmioty, o których mowa w 2 ust. 1 rozporządzenia Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji uznanych za wykazujące pozytywny wpływ na rozwój lub ograniczenie zaniku sektora rybactwa Rodzaj wskaźnika Stan początkowy O Stan na 2013 rok 2,606 (2011r.) 7 (2011r.) 2 (2011r.) Planowana wartość na koniec 2015 roku Poziom realizacji % 20 15% 20 10% P 0 12 min ,00% P 0 44 min ,00% Liczba osób, o których mowa R 0 13 min ,00%

45 CS2: zachowanie i poprawa stanu środowiska naturalnego w 2 ust. 1 rozporządzenia, korzystających ze wsparcia w związku z realizacją operacji Liczba osób o których mowa w 2 ust. 1 rozporządzenia, które zdywersyfikowały źródła utrzymania w związku z realizacją operacji Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji dla których wykazano bezpośredni pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego (tylko w ramach środka 4.1.c) Liczba zawartych umów o dofinansowanie operacji dla których wykazano pośredni pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego (w ramach wszystkich środków) Liczba sołectw, w których zrealizowano operację wykazującą pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego Udział liczby sołectw, w których zrealizowano operację wykazującą pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego w ogólnej liczbie sołectw MLGR Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR R 0 11 min ,00% P 0 1 min. 18 5,56% P 0 42 min ,67% R 0 21 min ,26% R ,00% Spośród 51 wskaźników 18 jest zagrożonych (35,3%), z czego najwięcej w celu ogólnym nr 3 (5 na 11 = 45,5%). Spośród 51 wskaźników 14 realizowanych jest prawidłowo (27,5%), z czego najwięcej w celu ogólnym nr 1 (7 na 24 = 29,2%). Spośród 51 wskaźników 19 zostało już zrealizowanych (37,3%), z czego najwięcej w celu ogólnym nr 2 (7 na 16 = 43,8%). Tabela 24. Statystyka osiągniętych wskaźników Cele LSROR Zagrożone Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania Realizowane prawidłowo Zrealizowane Zagrożone Realizowane prawidłowo Zrealizowane Zagrożone Realizowane prawidłowo Zrealizowane Cel Cel Cel SUMA Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR

46 Badanie ankietowe przedstawicieli MLGR oraz beneficjentów Badanie ewaluacyjne oparte na analizie dokumentów zastanych uzupełnione zostało o badanie beneficjentów oraz członków stowarzyszenia MLGR. Badanie przeprowadzono w formie wywiadu telefonicznego CATI na podstawie odmiennych kwestionariuszy wywiadu dla członków LGR oraz beneficjentów. Celem badania CATI było uzupełnienie informacji na temat jakości i efektywności wdrażania LSROR przez pracowników biura oraz samej LSROR. W badaniu CATI udział wzięło 15 respondentów, w tym 6 członków LGR oraz 9 beneficjentów. Wśród badanych znaleźli się przedstawiciele 3 sektorów. Najliczniej reprezentowanym sektorem wśród respondentów byli przedstawiciele sektora gospodarczego. Rysunek 12. Struktura respondentów według kryterium przynależności publiczny gospodarczy społeczny 53,3% 26,7% 20,0% Źródło: badanie własne, n=15 Respondenci podczas badania ocenili prowadzone przez pracowników biura działania informacyjne i doradcze. Zdecydowana większość badanych wysoko ocenia sposób przekazywania informacji (60% bardzo dobrze, 33,3% dobrze). Rysunek 13. Jak ocenia Pan/Pani działania informacyjne prowadzone przez pracowników biura MLGR?

47 niedostatecznie dostatecznie dobrze bardzo dobrze 0,0% 6,7% 33,3% % badanych 60,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR Wszyscy badani pozytywnie oceniają świadczone przez pracowników biura działania doradcze. Wśród ocenianych aspektów najwyżej oceniony został poziom wiedzy doradców (80% wystawiło ocenę bardzo dobrą, 20% dobrą). Wysoko ocenione zostały także aspekty: doradztwo (52,2% ocen bardzo dobrych, 33,3% ocen dobrych) oraz zakres merytoryczny (73,3% ocen bardzo dobrych, 20% ocen dobrych).

48 MLGR? Rysunek 14. Jak ocenia Pan/Pani poszczególne aspekty doradztwa świadczonego przez pracowników biura 100% 80% 60% 40% 20% 0% 80,0% 73,3% 53,3% 33,3% 20,0% 20,0% 13,3% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% dostępność poziom wiedzy doradców zakres merytoryczny bardzo dobrze raczej dobrze trudno powiedzieć raczej źle bardzo źle Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR Respondenci w większości pozytywnie oceniają przydatność prowadzonych działań informacyjnych, szkoleniowych i doradczych. Sześciu na dziesięciu badanych jest zdania, że udział w oferowanych przez pracowników MLGR formach wsparcia jest bardzo pomocny, natomiast co trzeci badany jest zdania, że jest on raczej pomocny). Rysunek 15. W jakim stopniu udział w spotkaniach informacyjnych, szkoleniowych i doradczych był pomocny w ubieganiu się o dofinansowanie? 80% 60% 60,0% % badanych 40% 33,3% 20% 0% bardzo pomocny raczej pomocny 0,0% trudno powiedzieć 6,7% mało pomocny 0,0% niepomocny Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR Respondenci podzieleni są w opinii na temat stopnia skomplikowania procedur aplikacyjnych w ramach osi 4 PO RYBY. 40% badanych jest zdania, że procedury uzyskania dofinansowania są zawiłe i niezrozumiałe. Tyle samo badanych ocena, że procedury te są jasne i zrozumiałe.

49 Rysunek 16. Jak ocenia Pan/Pani procedury uzyskania dofinansowania w ramach osi 4 PO RYBY? zawiłe i niezrozumiałe 40,0% trudno powiedzieć 20,0% % badanych jasne i zrozumiałe 40,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych MLGR Propozycje zmian w LSROR Osią rozważań na temat Propozycji zmian w LSROR MLGR ustanowiono Raport końcowy z Wykonania badania ewaluacyjnego umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju obszarów rybackich oraz działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Raport ten, stworzony na zlecenie MRiRW, opublikowany został w styczniu 2013 roku. W raporcie ocenie poddano postęp wdrażania Osi Priorytetowej 4 oraz system zarządzania, wdrażania i wykonywania umów ramowych przez LGR. Swoim zasięgiem obejmuje okres, w którym podpisywane były umowy ramowe o warunkach i sposobie realizacji LSROR z LGR wybranymi w pierwszym konkursie do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz okres do 30 czerwca 2012 roku, w którym to okresie zawierane były umowy o dofinansowanie z wniosków wybranych przez LGR w naborach do końca 2011 roku. Istotną część badania zrealizowanego dla MRiRW stanowił opis barier mających negatywny wpływ na realizacje przez działające na terenie Polski LGR przyjętych założeń LSROR. Wnioski z tego badania odniesiono do wyników badania MLGR w celu zweryfikowania zagrożeń na poziomie MLGR. 2 Wykonanie badania ewaluacyjnego umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju obszarów rybackich oraz działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Raport końcowy opracowany na zlecenie MRiRW, styczeń 2013

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH 2011-2012 1. Wprowadzenie 2. Kryteria ewaluacji zapisane w LSROR 3. Ewaluacja funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej Pradolina Łeby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 ROK 1. DANE STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Rybacka Wodny Świat w Sulęcinie ul. Lipowa 18A, 69-200 Sulęcin tel. 95 755 33 99 e-mail: wodnyswiat1@gmail.com www.wodnyswiat-lgr.pl

Bardziej szczegółowo

1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR

1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 4. Wdrożenie osi 4 - statystyki GŁÓWNYMI CELAMI OSI 4

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Sieć LGR. Przykłady dobrych praktyk współpraca partnerska i inicjatywy lokalne. Opracowanie własne Dariusz Siubdzia, LGR Szczecinek

Zachodniopomorska Sieć LGR. Przykłady dobrych praktyk współpraca partnerska i inicjatywy lokalne. Opracowanie własne Dariusz Siubdzia, LGR Szczecinek Stan na dzień 14 luty 2012r. Szczecinek, dnia 14 luty 2012r. Zachodniopomorska Sieć LGR Przykłady dobrych praktyk współpraca partnerska i inicjatywy lokalne Opracowanie własne Dariusz Siubdzia, LGR Szczecinek

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO Ryby Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej

Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej 1 Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej zawierająca wzory dokumentów stosowanych w procedurze oceny i wyboru operacji 2 Spis treści Karta oceny zgodności operacji z LSROR stosująca się do oceny operacji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie liczy ponad 200 członków. Gminy: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica. Powierzchnia 932 km². Ludność: 65 tyś.

Stowarzyszenie liczy ponad 200 członków. Gminy: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica. Powierzchnia 932 km². Ludność: 65 tyś. Stowarzyszenie liczy ponad 200 członków Gminy: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica. Powierzchnia 932 km² Ludność: 65 tyś. Osób Budżet: prawie 35 mln zł Współczynnik rybackości: 2,64 Rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie SIEJA. Liczba gmin 12 Powierzchnia km 2 Liczba mieszkańców Wskaźnik rybackości 0,83 Dofinansowanie ,89 zł

Stowarzyszenie SIEJA. Liczba gmin 12 Powierzchnia km 2 Liczba mieszkańców Wskaźnik rybackości 0,83 Dofinansowanie ,89 zł Stowarzyszenie SIEJA Liczba gmin 12 Powierzchnia - 2 193 km 2 Liczba mieszkańców - 97 630 Wskaźnik rybackości 0,83 Dofinansowanie 20 811 021,89 zł Podział środków wg działań LGR Funkcjonowanie LGR oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036

Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036 Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036 I. Dane Stowarzyszenia: Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Siedziba i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie efektów osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 oraz przyszłość priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020. Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki

Podsumowanie efektów osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 oraz przyszłość priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020. Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Podsumowanie efektów osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 oraz przyszłość priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Mapa polskich LGR Oś 4: Gdzie jesteśmy? Ponad 300 LGR

Bardziej szczegółowo

2 Liczba realizowanych projektów w. 15 Planowana operacja mieści się w: 15 - wnioskodawca prowadzi działalność

2 Liczba realizowanych projektów w. 15 Planowana operacja mieści się w: 15 - wnioskodawca prowadzi działalność OPERACJA 1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Kryterium wyboru operacji Opis kryterium Max. ilość Punktacja Skala oceny Źródło weryfikacji spełnienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD

SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD Katarzyna Łukasiewicz Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi listopad 2010 r. 1. Liczba ludności objęta LSR: Liczba mieszkańców wg danych GUS na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Dolina Karpia

Stowarzyszenia Dolina Karpia Stowarzyszenia Dolina Karpia STATUT STOWARZYSZENIA Dolina Karpia Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Dolina Karpia zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4

Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 Załącznik 1 Podstawa prawna: Unia Europejska przewiduje dla państw członkowskich pomoc finansową z funduszy

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Wniosek nr: Złożony przez: Nazwa operacji: Rodzaj operacji Osi 4 PO RYBY: Wnioskodawca reprezentuje sektor: 1. Czy realizacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6/2014 Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej z dnia 25 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 6/2014 Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej z dnia 25 czerwca 2014 r. Załącznik nr 7 do protokołu w dniu 25 czerwca 2014r. w Sarbinowie Uchwała nr 6/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany treści REGULAMINU PRACY Zarządu Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Rybacka Rybacka Brać Mierzei

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Rybacka Rybacka Brać Mierzei Załącznik do Uchwały nr 2/II/2013 WZC z dnia 16 maja 2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Rybacka Rybacka Brać Mierzei 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Rybacka

Bardziej szczegółowo

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej WoP- 4.1 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności

Bardziej szczegółowo

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krzyżowice, Gmina Olszanka, województwo opolskie.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krzyżowice, Gmina Olszanka, województwo opolskie. Załącznik do Uchwały Nr 4/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna z dnia 23 lipca 2008r. Statut Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna Uchwalony w dniu 17 sierpnia 2006

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Konferencja prasowa Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Warszawa, 23 lipca

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska

STATUT. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska Załącznik do uchwały nr 16/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska z dnia 29.03.2010 r. STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska Rozdział

Bardziej szczegółowo

3) realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR);

3) realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR); STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA Radomka Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Rybacka Radomka, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA

B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA W-1/4.1. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania NAZWA: SIEDZIBA: 77-400 Złotów, KRS: 0000555674 REGON: 36138501000000 NIP: 7671700685 ZARZĄD: PREZES: Przemysław

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2015 godz. 13:20:25 Numer KRS: 0000257705

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2015 godz. 13:20:25 Numer KRS: 0000257705 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2015 godz. 13:20:25 Numer KRS: 0000257705 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina. Postanowienia Ogólne

Regulamin Zarządu. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina. Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z 11 czerwca 2013 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 1) Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny RYBY 2007-2013

Program Operacyjny RYBY 2007-2013 Program Operacyjny RYBY 2007-2013 OŚ PRIORYTETOWA 4 Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 LGR w kujawsko - pomorskim Borowiacka Rybka (Gostycyn, Cekcyn, Lubiewo,

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania

STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania 1. 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Stowarzyszenie Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy 19 czerwca 2013r.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 Warszawa luty 2011 Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 Ogóle zasady realizacji osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 Procedury zakładania

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCYCH PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH Opracowała: Anna Łapińska PUCK, czerwiec 2010 O P I S S T A

Bardziej szczegółowo

Statut Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie"

Statut Lokalnej Grupy Działania Pogórze Przemysko- Dynowskie Statut Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie" Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Lokalna Grupa Działania o nazwie "Pogórze Przemysko- Dynowskie", zwana dalej LGD, jest partnerstwem trójsektorowym,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne 11 czerwca 2012 r. Usunięto: 28 Usunięto: listopada Usunięto: 1 STATUT DARŁOWSKIEJ LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ W DORZECZU WIEPRZY, GRABOWEJ I UNIEŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa z VI naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny

Lista rankingowa z VI naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny Lista rankingowa z VI naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny (średnia ocen wg kryteriów 549 771,43 1 LGR/VI/2014/16

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa STATUT STOWARZYSZENIA Blisko Krakowa 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Blisko Krakowa, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader +

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005 r. (poz. 51) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Uwaga: Ubiegający

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR:

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: Załącznik nr 1 Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: 1) wysokość wnioskowanej pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, określona na podstawie wniosków

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Związek Stowarzyszeń o nazwie Mazowiecki Leader, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU. LGD Mazurskie Morze. na WZC 30.09.2015 r.

PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU. LGD Mazurskie Morze. na WZC 30.09.2015 r. PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU LGD Mazurskie Morze na WZC 30.09.2015 r. TREŚĆ DOTYCHCZASOWA TREŚĆ PO ZMIANIE 1ust.3 3. Stowarzyszenie może działać jako Lokalna Grupa Działania oraz jako Lokalna

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Podejście Leader w Polsce

Podejście Leader w Polsce Podejście Leader w Polsce Joanna Gierulska Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydział Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mikołajki, 13 października 2009 r. Jak się wszystko zaczęło? Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Funduszu Promocji Ryb Komisja Zarządzająca. Sprawozdanie rzeczowe za rok 2014

Funduszu Promocji Ryb Komisja Zarządzająca. Sprawozdanie rzeczowe za rok 2014 Funduszu Promocji Ryb Komisja Zarządzająca Sprawozdanie rzeczowe za rok 2014 I. Wstęp Zatwierdzony przez Komisję Zarządzająca Plan Finansowego Funduszu Promocji Ryb na rok 2014 obejmował sześć zadań, zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PERŁY PONIDZIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PERŁY PONIDZIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PERŁY PONIDZIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Ponidzia zwana dalej Stowarzyszeniem jest partnerstwem trójsektorowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, ramowy zakres działania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych Załącznik nr 5. Plan komunikacji Tabela 24 przedstawia działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu, grupy docelowe, zakładane wskaźniki, a także odniesienie do informacji zwrotnej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 261 15260 Poz. 1563 1563 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie podstawowe w sprawie Wspólnej Polityki Rybackiej po raz pierwszy zostaje włąw

Rozporządzenie podstawowe w sprawie Wspólnej Polityki Rybackiej po raz pierwszy zostaje włąw 1 Przyszła a polityka rybacka na lata 2014-2020 2020 będzie b realizowana między innymi w oparciu o trzy podstawowe dokumenty: Rozporządzenie podstawowe w sprawie Wspólnej Polityki Rybackiej po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Środki właściwe dla Priorytetu PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w ramach instrumentu RLKS. . stan prac zespołu roboczego

Środki właściwe dla Priorytetu PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w ramach instrumentu RLKS. . stan prac zespołu roboczego Środki właściwe dla Priorytetu PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w ramach instrumentu RLKS. stan prac zespołu roboczego Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki INSTRUMENT RLKS OPERACJE KWALIFIKOWALNE Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Waga Punkty 1 Innowacyjność projektu

Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Waga Punkty 1 Innowacyjność projektu Załącznik nr 11 Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD Dolina Stobrawy 1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność a) podejmowanie

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju

Statut Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju, zwane dalej stowarzyszeniem, jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko-Augustowskie za rok 2010 r. Suwałki, kwiecień 2011r.

SPRAWOZDANIE. Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko-Augustowskie za rok 2010 r. Suwałki, kwiecień 2011r. SPRAWOZDANIE Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko-Augustowskie za rok 2010 r. Suwałki, kwiecień 2011r. I. WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW LGR I POSIEDZENIA ZARZĄDU W 2010 r. Walne Zebrania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. www.wzp.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. www.wzp.pl Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wpływ funduszy unijnych na rozwój regionu na przykładzie projektów realizowanych z osi 4 Obszary funkcjonowania LGR w Województwie Zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA DOLINA NOTECI" z dnia 07.11.2013. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA DOLINA NOTECI z dnia 07.11.2013. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA DOLINA NOTECI" z dnia 07.11.2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie DOLINA NOTECI", zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa STATUT STOWARZYSZENIA Blisko Krakowa 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Blisko Krakowa, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i

Bardziej szczegółowo

Poznao, dnia 28 kwietnia 2011 r.

Poznao, dnia 28 kwietnia 2011 r. Projekt nowelizacji Rozporządzenia z 15.10.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 PO RYBY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W OKRESIE KADENCYJNYM ( 2008-2011). Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i leśnym szlakiem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2010. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2011 Walnego Zebrania Członków LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dn. 06.04.2011 Lubartów, dnia 16. 03. 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie (LGR Wielkie Jeziora Mazurskie) za 2011 rok.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie (LGR Wielkie Jeziora Mazurskie) za 2011 rok. Węgorzewo12.02.2011r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie (LGR Wielkie Jeziora Mazurskie) za 2011 rok. I. Podstawa prawna, skład oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 8/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia z dnia 16.06.2013 r. STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Kryteria wyboru grantobiorców, a także procedury zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 03/2016. Żuławska Lokalna Grupa Działania

Ogłoszenie nr 03/2016. Żuławska Lokalna Grupa Działania Ogłoszenie nr 03/2016 Nowy Dwór Gdański, 25.09.2016 r. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane na zlecenie: Stowarzyszenie Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka ul. Szyprów 1 78-100 Kołobrzeg. www.biostat.com.

Badanie zrealizowane na zlecenie: Stowarzyszenie Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka ul. Szyprów 1 78-100 Kołobrzeg. www.biostat.com. Badania ewaluacyjne oraz propozycje zmian i aktualizacji Lokalnej strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka Badanie zrealizowane na zlecenie: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA

TEKST JEDNOLITY STATUT STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wynikające z uchwały Nr 36/V/SGPEP/2003 V Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania z dnia 15.10.2003 r. STATUT STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Pomysły, inspiracje, przykłady. Czyli co możemy z tego mieć?

Pomysły, inspiracje, przykłady. Czyli co możemy z tego mieć? Pomysły, inspiracje, przykłady. Czyli co możemy z tego mieć? PO RYBY 2007-2013 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013 finansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne Dot. Sygn. Akt WA XIV NS REJ KRS 3498/06/732 STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Uchwały nr 7/W/2013 1. Stowarzyszenie o nazwie Bialskopodlaska Lokalna

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą z dnia 27 lutego 2014 roku

Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą z dnia 27 lutego 2014 roku Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą (WZC) zostało zwołane zgodnie z 19 p. 2 Statutu

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH Załącznik Nr 5 do sprawozdania Wójta Gminy Domaniewice z wykonania budżetu za 2014 rok Okres Łączne Wydatki wykonane Ogółem Stopień Dział Rozdz Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2010 Nr KRS 0000312036

Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2010 Nr KRS 0000312036 Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2010 Nr KRS 0000312036 I. Dane Stowarzyszenia: Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Siedziba i

Bardziej szczegółowo

Opracowane i przedstawione niżej kryteria oceny operacji wynikają z przeprowadzonej diagnozy obszaru oraz doświadczenia LGD.

Opracowane i przedstawione niżej kryteria oceny operacji wynikają z przeprowadzonej diagnozy obszaru oraz doświadczenia LGD. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 40/2016 WZC ZPT z dn.07.06.2016 r. Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE SUBREGION MAGURSKI SZANSA NA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Subregion Magurski

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania ZAŚCIANEK

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania ZAŚCIANEK STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania ZAŚCIANEK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania ZAŚCIANEK, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania EUROGALICJA

STATUT Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania EUROGALICJA STATUT Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania EUROGALICJA Jednolity tekst Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Lokalna Grupa Działania o nazwie EUROGALICJA, zwana dalej LGD, jest partnerstwem trójsektorowym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 do wniosku o wybór LSR PLAN SZKOLEŃ

Załącznik nr 14 do wniosku o wybór LSR PLAN SZKOLEŃ Załącznik nr 14 do wniosku o wybór LSR PLAN SZKOLEŃ 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE W procesie podnoszenia wiedzy, kompetencji oraz praktycznych umiejętności organów decyzyjnych wraz z biurem oraz samych wnioskodawców

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! C) jestem pracownikiem gospodarstwa rybackiego/firmy działającej w sektorze rybackim

Szanowni Państwo! C) jestem pracownikiem gospodarstwa rybackiego/firmy działającej w sektorze rybackim Szanowni Państwo! Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która służy badaniom sektora rybackiego na obszarze Gmin: Brzeszcze, Kęty, Oświęcim oraz Wieprz. Badania zostaną wykorzystane do

Bardziej szczegółowo