Wy àczniki bezpieczeƒstwa typoszeregu AZ 15/16 Zabezpieczanie ruchomych os on maszyn i urzàdzeƒ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wy àczniki bezpieczeƒstwa typoszeregu AZ 15/16 Zabezpieczanie ruchomych os on maszyn i urzàdzeƒ"

Transkrypt

1 Zabezpieczanie ruchomych os on maszyn i urzàdzeƒ

2 Zastosowanie Zgodnie z europejskimi przepisami, dotyczàcymi wy àczników z funkcjà przymusowego rozwarcia styków, wy àczniki typoszeregu AZ 15/16 spe niajà wymagania 2 kategorii sterowania (BG-GS-ET-15). Montuje si je na uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, celem kontroli ich zamkni cia, tak by uchroniç operatora lub osoby postronne przed niebezpieczeƒstwem wypadku. Budowa i zasada dzia ania Obudowa wy àcznika wykonana jest z tworzywa termoplastycznego, trudnopalnego i samogasnàcego. Uzyskano stopieƒ ochrony IP 67 (IEC/EN 60529) - dotyczy to jednak tylko przypadku, gdy zastosowana jest d awica kablowa o tym samym stopniu ochrony! Wy àczniki posiadajà trzy gwintowane wejêcia kablowe Pg11 lub M20, fabrycznie zaêlepione. ZaÊlepka ulega wy amaniu po wkr ceniu d awicy. Przy àcza kabli sà typu Êrubowego, dla przekroju przewodu maks. 2,5 mm 2. Dost pne sà równie wersje z gniazdem wtyczkowym. Wspó pracujàce z wy àcznikiem zwory prze àczajàce wykonane sà ze stali nierdzewnej Wy àczniki AZ 15 i AZ 16 posiadajà w zale noêci od wersji do trzech zestyków (patrz strona 4), przy czym zestyki rozwierne (NZ) posiadajà funkcj przymusowego rozwarcia styków. Uwaga! Zestyki NZ sà zamkni te wtedy, gdy zwora wciêni ta jest w jedno z czterech gniazd wy àcznika. Zestyk zwierny (NO) w wy àczniku AZ 16 jest wówczas otwarty. Gdy otwiera si os on maszyny, przymocowana do niej zwora zostaje wyj ta z gniazda w wy àczniku i nast puje prze àczenie zestyków. W wy àcznikach AZ...zvrk po ca kowitym wciêni ciu zwory gniazdo ulega ona zablokowaniu, przez co lekkie os ony nie ulegnà samoczynnemu otwarciu. Zwi kszenie si y blokowania jest mo liwe przy u yciu dodatkowych akcesoriów (patrz strony 5-6). W przypadku wy àczników AZ...zvk zwora po wciêni ciu w gniazdo jest z niego wypychana si à powrotnà 15 N. Specjalny, kodowany mechanizm wy àcznika, wspó pracujàcy ze zworà, zapobiega przypadkowemu lub umyêlnemu prze àczeniu zestyków przy u yciu prostych narz dzi, np. drutu, Êubokr ta, otwieraczy do butelek lub innych narz dzi. Mo liwe jest tak e dostarczenie wy àcznika o niepowtarzalnym kodzie, wówczas mo na prze àczaç zestyki tylko jednà, dedykowanà zworà. Monta Wy àczniki mo na montowaç w wielu pozycjach, dzi ki otworom znajdujàcym si na spodzie obudowy. Mo liwy jest tak e monta czo owy, przy zastosowaniu odpowiedniej p ytki (patrz strona 7). Pozycj nale y w miar mo liwoêci dobraç w ten sposób, aby do u ywanego gniazda nie dostawa y si zanieczyszczenia, a pozosta e, nieu ywane gniazda powinny zostaç zaêlepione. Dost pna jest tak e os ona przeciwpy owa dla u ywanego gniazda (indeks ), przydatna w przypadku, gdy wy àcznik pracuje w warunkach du ego zapylenia. Niezwykle istotne jest zapewnienie solidnego mocowania wszystkich elementów, aby wykluczyç ich przesuwanie podczas normalnej eksploatacji urzàdzenia. Sama zwora mo e byç mocowana do elementu ruchomego, np. pokrywy, dwoma Êrubami z bem sto kowym. Mo liwe jest te zastosowanie Êrub bezpiecznych, np. z jednokierunkowym wy obieniem pod Êrubokr t (patrz strona 7) lub Êruby systemu TORX. W przypadku nitowania lub spawania zwory, nale y mieç na uwadze koniecznoêç zachowania g bokoêci jej wsuwu w wy àcznik. Gdy zwora porusza si po ma ym promieniu (pokrywy lub drzwi uchylne), mo na zastosowaç jej wersj specjalnà (patrz strony 4-5). Nale y zwracaç uwag na wzajemne odleg oêci monta owe elementów wy àcznika i pokryw uchylnych, co zilustrowane jest zamieszczonymi w broszurze rysunkami. OkreÊlone tam sà: minimalna odleg oêç zwory od zawiasu (R) oraz dystans mi dzy p aszczyznà wy àcznika, a p aszczyznà zamkni tej pokrywy lub drzwi uchylnych. 2

3 Wy àcznik bezpieczeƒstwa AZ 15 Wy àcznik bezpieczeƒstwa AZ 16 Dane techniczne Spe niane normy: IEC/EN / DIN VDE ; EN 1088; BG-GS-ET 15 Obudowa: tworzywo termoplastyczne, samogasnàce Zwora: stal nierdzewna Stopieƒ ochrony: IP 67 wg IEC/EN / DIN VDE Materia styków: srebro Rodzaj zestyków: wolnoprze àczajàce, dwubiegunowe, dwuprzerwowe; mostki styków odizolowane galwanicznie; zestyk NZ z funkcjà przymusowego rozwarcia styków i funkcjà bezpieczeƒstwa (IEC ; BG-GS-ET-15) Rodzaj przy àczy: Êrubowe (M 3,5), dla przewodów maks. 2,5 mm 2 ; (gniazdo dla wtyczki M12 x 1 - opcja) Wytrzyma oêç napi ciowa Uimp: 6 kv Napi cie robocze izolacji Ui: 500 V Znamionowy pràd/napi cie robocze Ie/Ue: 4 A / 230 VAC; 2.5 A / 400 VAC; 1 A / 500 VAC Kategoria u ytkowania: AC-15 Zabezpieczenie zwarciowe: 6 A, bezpiecznik zw oczny (dla funkcji przymusowego rozwarcia styków) Si a wciêni cia zwory w gniazdo: 15 N (typ > 30 N) Si a blokowania zwory w wy àczniku: 30 N (AZ 15/16-zvrk) do 100 N (AZ 15/ ) Trwa oêç mechaniczna: >10 6 zadzia aƒ Temperatura pracy: -30 O C O C Wersja z diodà LED: LED 24 VDC (indeks -G24 ) Atest dla urzàdzeƒ dêwigowych: CSA B 44.1/ASME A

4 Zestyki / Programy àczeƒ ( - blokowanie zwory; - przymusowe rozwarcie) AZ 15 AZ 16 1 zestyk rozwierny (NZ) 1 zestyk zwierny (NO) 1 zestyk rozwierny (NZ) AZ 15 zvk AZ 16 zvk AZ 15 zvrk AZ 16 zvrk AZ AZ AZ zestyki rozwierne (NZ) 1 zestyk zwierny (NO) 2 zestyki rozwierne (NZ) 3 zestyki rozwierne (NZ) AZ zvk AZ zvk AZ zvk AZ zvrk AZ zvrk AZ zvrk Zwory standardowe Zwora AZ 15/16-B1 Zwora AZ 15/16-B2 Zwora AZ 15/16-B3 4

5 Zwory specjalne Zwora AZ 15/16-B6 Zwora AZ 15/16-B (z dodatkowym magnesem przytrzymujàcym -30 N, montowanym na wy àczniku) Zwora AZ 15/16-B (z magnesem, j.w.) Zwora AZ 15/16-B (z magnesem, j.w.) 5

6 Zwory specjalne Zwora AZ 15/16-B (z kulkowym uk adem zaciskowym - do 100 N, montowanym na wy àczniku) Zwora AZ 15/16-B (zwora standardowa B1 dostarczana z nak adkà centrujàcà, montowanà na wy àczniku) Zwora AZ 15/16-B (z dodatkowà os onà i gumowym uszczelnieniem gniazda, montowanym na wy àczniku) 6

7 Akcesoria Zwora blokujàca wy àcznik - SZ 16/335 - zwora przeznaczona do zabezpieczenia wy àcznika przed niezamierzonym prze àczeniem podczas napraw lub regulacji maszyn - szeêç otworów dla k ódki lub innego zabezpieczenia - aƒcuszek do mocowania zwory w pobli u wy àcznika ZaÊlepki nieu ywanych gniazd wy àcznika AZ15/ (3 sztuki w komplecie) Âruby bezpieczne z wy obieniem jednokierunkowym - M5 x 12, Nr Ident.: M5 x 16, Nr Ident.: M5 x 20, Nr Ident.: (2 sztuki w komplecie) P ytka monta owa do czo owego mocowania wy àcznika: indeks dostarczana wraz ze Êrubami M5 - tylko dla zwor AZ 15/16-B1, -B2, -B3 i -B6 7

8 Przyk ady aplikacji Pokrywa uchylna Made in Germany Wuppertal Funktion Pokrywa zdejmowana Made in Germany Wuppertal Funktion Os ona odsuwana ON IN A IN B OUT AZR ON IN A IN B OUT AZR Made in Germany Wuppertal Made in Germany Wuppertal 8

9

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe.

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Arkusz informacyjny Pompa olejowa 10/11/20/21/41 Zastosowanie Pompy sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Zró nicowanie wymagaƒ

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe

Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe 08 Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe Os ony przegubów SPIDAN Zestawy os on przegubów SPIDAN Orygina od dostawcy na pierwsze wyposa enie Os ony przegubów majå istotne znaczenie dla niezawodno ci

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

THINK EASY, THINK BIOCOMP.

THINK EASY, THINK BIOCOMP. System implantów stomatologicznych BioComp THINK EASY, THINK BIOCOMP. SPIS TREŚCI Wst p.........................................................................................4 Implant........................................................................................5

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów Dziennik Ustaw Nr 75 5903 Poz. 639 639 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry HiPath 3000 HiPath 4000 Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry Informacje dotyczàce instrukcji obs ugi Niniejsza Instrukcja Obs ugi opisuje u ytkowanie aparatów telefonicznych optipoint 500 entry w po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. kable i przewody górnicze. strona 2

Spis treści. kable i przewody górnicze. strona 2 Spis treści Wprowadzenie... 5 ROZDZIAŁ PIERWSZY Przewody elektroenergetyczne górnicze YnDY-G /7V... 8 YnDYp-G /7V... 9 YnLY-G /V... 0 YnOGY 06/ kv, -, 5- i 7- żyłowy... 2 YnOGYek / kv, 5-żyłowy... H07RN-F

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki pozycyjne Ex Ex 12

Wyłączniki pozycyjne Ex Ex 12 Cechy użytkowe/opcje Strefa Ex 1 i 21 Obudowa metalowa Przełączanie migowe, zestyk przełączny, jednoprzerwowy Odpowiednie dla montażu w linii Z kablem Pozłacane styki dostępne Dostępna wersja z obudową

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

1.2 Struktura procesu technologicznego.

1.2 Struktura procesu technologicznego. 1. Proces technologiczny i jego dokumentacja 1.1 Poj cia Proces produkcyjny suma wszystkich dzia a wykonywanych w celu wytworzenia w danym zak adzie pracy gotowego wyrobu (prawid owego pod wzgl dem jako

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Najwy sza jako ç. Kleje b yskawiczne. Nowe. Elastyczno ç. Maksymalna szybko ç. Najwy sza wytrzyma o ç. Najwy sza odporno ç na temperatur

Najwy sza jako ç. Kleje b yskawiczne. Nowe. Elastyczno ç. Maksymalna szybko ç. Najwy sza wytrzyma o ç. Najwy sza odporno ç na temperatur Loctite Industrial Najwy sza jako ç Elastyczno ç Maksymalna szybko ç Nowe Najwy sza odporno ç na temperatur Najwy sza wytrzyma o ç Kleje b yskawiczne PL Wprowadzenie Klejåce w ciågu sekund produkty Loctite

Bardziej szczegółowo