ul. Zbąszyńska Łódź Tel. 042/ Fax. 042/

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Zbąszyńska Łódź Tel. 042/ Fax. 042/"

Transkrypt

1 ul. Zbąszyńska Łódź Tel. 042/ Fax. 042/

2 51

3 Wszystkie wyroby standardowo w kolorze bia ym - RAL Odst pstwa od koloru standardowego zaznaczone sà w opisie wyrobu. Do àczników podêwietlanych konieczne jest stosowanie klawiszy z ó tym okienkiem. **W celu uzyskania stopnia ochrony IP 44 w gniazdach, konieczne jest zastosowanie uchylnej os ony z ko nierzem uszczelniajàcym nr katalogowy (strona 55). Ramki Ramka 1-krotna wymiar 60 mm x 60 mm Opakowanie 20 szt àcznik 2-grupowy, 16 AX, 250 V~, g bokoêç 10 mm, Opakowanie 20 szt àcznik 2-grupowy, 10 AX, 250 V~, g bokoêç 25 mm, Opakowanie 20 szt....* Mechanizmy Ramka 2-krotna wymiar 113 mm x 60 mm Opakowanie 10 szt Ramka 3-krotna wymiar 166 mm x 60 mm Opakowanie 10 szt àcznik uniwersalny, 16 AX, 250 V~, g bokoêç 10 mm, Opakowanie 20 szt àcznik 1-biegunowy, 16 AX, 250 V~, g bokoêç 10 mm, Opakowanie 20 szt àcznik zwierny, 16 AX, 250 V~, g bokoêç 10 mm, Opakowanie 20 szt àcznik uniwersalny, 16 AX, 250 V~, g bokoêç 25 mm,, opcja podêwietlenia Opakowanie 20 szt....* àcznik 1-biegunowy, 16 AX, 250 V~, g bokoêç 25 mm,, opcja podêwietlenia Opakowanie 20 szt....* àcznik kontrolny uniwersalny, 16 AX, 250 V~, g bokoêç 25 mm, w komplecie z lampkà neonowà - sygnalizujàcà za àczenie urzàdzenia, Opakowanie 20 szt....* àcznik kontrolny 1-biegunowy, 16 AX, 250 V~, g bokoêç 25 mm, w komplecie z lampkà neonowà - sygnalizujàcà za àczenie urzàdzenia, Opakowanie 20 szt....* àcznik kontrolny 2-biegunowy, 16 AX, 250 V~, g bokoêç 25 mm, w komplecie z lampkà neonowà - sygnalizujàcà za àczenie urzàdzenia, Opakowanie 20 szt....* àcznik zwierny, 16 AX, 250 V~, g bokoêç 25 mm, z niezale nym podêwietleniem, w komplecie z lampkà neonowà, Opakowanie 20 szt....* àcznik 2-biegunowy zwierny, 16 AX, 250 V~, g bokoêç 25 mm, Opakowanie 10 szt....* Sygnalizator Êwietlny, 16 AX, 250 V~,, (do kompletu z wyrobem ) Opakowanie 10 szt....* àcznik 2-biegunowy, 16 AX, 250 V~, g bokoêç 25 mm,, opcja podêwietlenia Opakowanie 20 szt....* àcznik zwierny, 16 AX, 250 V~, g bokoêç 25 mm,, opcja podêwietlenia Opakowanie 20 szt....*

4 àczniki aluzjowe/êciemniacze àcznik aluzjowy zwierny (1-pozycyjny), 16 A, 250 V~, posiada blokad elektrycznà, Opakowanie 20 szt....* Klawisze do àcznika 2-grupowego, 2-biegunowego zwiernego (para) Opakowanie 20 szt Âciemniacz W, 230 V~, do lamp arowych, z pami cià ustawiania nat enia Êwiat a i mo liwoêcià wspó pracy w uk adzie z àcznikiem schodowym, bezpiecznik M1, za àczany/wy àczany naciêni ciem pokr t a Opakowanie 20 szt....* Klawisze z ó tym okienkiem Klawisz do àcznika uniwersalnego, 1-biegunowego oraz zwiernego Opakowanie 20 szt....* Âciemniacz W, 230 V~, bez mo liwoêci monta u do puszki os onowej, do lamp arowych, z pami cià ustawienia nat enia Êwiat a i mo liwoêcià wspó pracy w uk adzie z àcznikiem schodowym, bezpiecznik F1,6, za àczany/wy àczany naciêni ciem pokr t a Opakowanie 20 szt....* Âciemniacz VA, 230 V~, bez mo liwoêci monta u do puszki os onowej, do wspó pracy z lampami halogenowymi niskonapi ciowymi oraz transformatorem nawojowym z pami cià ustawienia nat enia Êwiat a i mo liwoêcià wspó pracy w uk adzie z àcznikiem schodowym, bezpiecznik M1, za àczany/wy àczany naciêni ciem pokr t a Opakowanie 20 szt....* Âciemniacz VA, 230 V~, bez mo liwoêci monta u do puszki os onowej, do wspó pracy z lampami halogenowymi niskonapi ciowymi oraz transformatorem nawojowym z pami cià ustawienia nat enia Êwiat a i mo liwoêcià wspó pracy w uk adzie z àcznikiem schodowym, bezpiecznik T4, za àczany/wy àczany naciêni ciem pokr t a Opakowanie 20 szt....* Klawisz do àcznika 2-biegunowego z oznaczeniem 0, 1 Opakowanie 20 szt....* Klawisz do àcznika zwiernego z symbolem Êwiat o Opakowanie 20 szt....* Klawisz do àcznika zwiernego z symbolem dzwonek Opakowanie 20 szt....* Klawisz do àcznika zwiernego z symbolem klucz Opakowanie 20 szt....* P ytka czo owa do sygnalizatora Êwietlnego, w komplecie z lampkà neonowà, (do kompletu z wyrobem ), ó ta Opakowanie 20 szt....* Klawisze Element zaêlepiajàcy Opakowanie 20 szt....* Klawisz do àcznika uniwersalnego, 1-biegunowego oraz àcznika zwiernego Opakowanie 20 szt Klawisz do àcznika 2-biegunowego z oznaczeniem 0, 1 Opakowanie 20 szt....*

5 Wszystkie wyroby standardowo w kolorze bia ym - RAL Odst pstwa od koloru standardowego zaznaczone sà w opisie wyrobu. **W celu uzyskania stopnia ochrony IP 44 w gniazdach, konieczne jest zastosowanie uchylnej os ony z ko nierzem uszczelniajàcym nr katalogowy (strona 55). Gniazda Gniazdo z uziemieniem, 16 A, 250V~, przewodów do 2,5 mm 2,, opcja bryzgoszczelnoêci IP 20. Przy zastosowaniu uchylnej os ony ( ) uzyskujemy stopieƒ bryzgoszczelnoêci IP 44**. Opakowanie 10 szt Gniazdo schuko z uchylnà os onà, 16 A, 250 V~, przewodów do 2,5 mm 2, Opakowanie 10 szt Gniazdo z uziemieniem z przes onami styków, 16 A, 250 V~, g bokoêç 28 mm, mo liwoêç pod àczenia przewodów do 2,5 mm 2,, opcja bryzgoszczelnoêci IP 20. Przy zastosowaniu uchylnej os ony ( ) uzyskujemy stopieƒ bryzgoszczelnoêci IP 44**. Opakowanie 10 szt....* Gniazdo schuko z uchylnà os onà, z przes onami styków, 16 A, 250 V~, przewodów do 2,5 mm 2, Opakowanie 10 szt....* Gniazdo z uziemieniem z uchylnà os onà, 16 A, 250 V~, g bokoêç 28 mm, Opakowanie 10 szt Gniazdo z uziemieniem z uchylnà os onà, z przes onami styków, 16 A, 250 V~, przewodów do 2,5 mm 2, Opakowanie 10 szt....* Gniazdo schuko, 16 A, 250 V~, przewodów do 2,5 mm 2, Opakowanie 10 szt....* Gniazdo schuko, 16 A, 250 V~, przewodów do 2,5 mm 2,, Opakowanie 10 szt Gniazdo bez uziemienia, 16 A, 250 V~, przewodów do 2,5 mm 2, Opakowanie 10 szt....* Gniazdo bez uziemienia z przes onami styków, 16 A, 250 V~, g bokoêç 28 mm, Opakowanie 10 szt....* Gniazdo szwajcarskie (typu euro), 10 A, 250 V~, przewodów do 2,5 mm 2,, Opakowanie 10 szt....* Gniazdo szwajcarskie z przes onami styków (typu euro), 16 A, 250 V~, g bokoêç 31 mm, z samozaciskami, Opakowanie 10 szt....* Gniazdo schuko, z przes onami styków, 16 A, 250 V~, g bokoêç 31 mm,, Opakowanie 10 szt....*

6 Gniazdo szwajcarskie z uchylnà os onà (typu euro), 10 A, 250 V~, g bokoêç 31 mm,, Opakowanie 10 szt....* Gniazdo szwajcarskie z uchylnà os onà, z przes onami styków (typu euro), 16 A, 250 V~, przewodów do 2,5 mm 2, z samozaciskami Opakowanie 10 szt....* Gniazdo TV-SAT, TV 9,5 mm/75 Ω, SAT ( àcze typu F) 10,5 mm/75 Ω Opakowanie 10 szt....* Gniazdo TV/RADIO na wtyczki koaxial 9,5 mm, g bokoêç 14 mm/75 Ω Opakowanie 10 szt....* Gniazdo telefoniczne podwójne, typ RUTENBECK, 8 pinowe, 2 x RJ 45, do po àczeƒ równoleg ych, g bokoêç 17 mm Opakowanie 10 szt....* Gniazdo amerykaƒskie, 15 A, 125 V~, g bokoêç 27 mm, Opakowanie 10 szt....* Uchylna os ona z ko nierzem uszczelniajàcym Opakowanie 10 szt....* Gniazdo amerykaƒskie, z uchylnà os onà, 15 A, 125 V~, g bokoêç 27 mm, Opakowanie 10 szt....* Adaptery Adapter natynkowy pojedynczy, 60 x 60 mm, w komplecie z wkr tami mocujàcymi i wejêciem na przewód, wysokoêç 16 mm Opakowanie 10 szt....* Gniazdo brytyjskie, 13 A, 250 V~, g bokoêç 20 mm, Opakowanie 10 szt....* Adapter natynkowy pojedynczy, 60 x 60 mm, w komplecie z wkr tami mocujàcymi i wejêciem na przewód, wysokoêç 37 mm Opakowanie 10 szt....* Gniazdo australijskie, 10 A, 250 V~, g bokoêç 15 mm, Opakowanie 10 szt....* Gniazdo w oskie, 16 A, 250 V~, g bokoêç 29 mm, Opakowanie 10 szt....* Adapter natynkowy podwójny, 60 x 113 mm, w komplecie z wkr tami mocujàcymi i wejêciem na przewód, wysokoêç 37 mm Opakowanie 10 szt....* Gniazdo euro - amerykaƒskie, 10 A, g bokoêç 20 mm, Opakowanie 10 szt....*

7 Puszki os onowe Wyroby kompletne Puszka os onowa pojedyncza 50 mm, z zatrzaskami, g bokoêç 34 mm Opakowanie 100 szt Puszka os onowa pojedyncza 45 mm do àcznika uniwersalnego IP 44 (* ), z zatrzaskami, g bokoêç 49 mm Opakowanie 100 szt Nie mieszczà si w puszkach instalacyjnych 50 mm Gniazdo telefoniczne, 6 piniowe, RJ 12, g bokoêç 17 mm, typ keystone jack Opakowanie 10 szt....* Gniazdo telefoniczne, 6 piniowe, RJ 12, g bokoêç 17 mm, typ keystone jack Opakowanie 10 szt....* Puszka os onowa podwójna 50 mm, z zatrzaskami, g bokoêç 40,5 mm Opakowanie 10 szt....* àcznik aluzjowy pokr tny, 10 A, 250 V~, 1-biegunowy, z dodatkowymi zaciskami N i PE, g bokoêç 24 mm, Opakowanie 10 szt....* Puszka os onowa potrójna 50 mm, z zatrzaskami, g bokoêç 40,5 mm Opakowanie 10 szt....* Gniazdo antenowe przelotowe, do odbioru telewizji kablowej i satelitarnej, zgodnie z normà DIN 45330, bez mo liwoêci monta u w puszki os onowe Opakowanie 10 szt....* Gniazdo antenowe koƒcowe, przenoszàce napi cie max. 24 V=/500 ma przez prze àcze telewizyjne zgodnie z normà DIN 45330, bez mo liwoêci monta u w puszki os onowe Opakowanie 10 szt....* Lampki do podêwietlania àczników Lampki neonowe Gniazdo g oênikowe, Opakowanie 10 szt....* Gwint E-10, 9,7 x 25 mm, 230 V~, 1,8 ma Opakowanie 10 szt Gwint E-10, 9,7 x 25 mm, 230 V~, 0,6 ma do zastosowania w instalacjach równoleg ych, w przypadku zastosowania 4 i wi cej àczników zwiernych. Lampka o mniejszym poborze mocy. Opakowanie 10 szt....* Lampki do podêwietlania àczników Lampki arowe niskonapi ciowe àcznik 2-biegunowy schodowy, 10 A, 250 V~, g bokoêç 24 mm,, bez mo liwoêci monta u w puszki os onowe Opakowanie 10 szt....* àcznik uniwersalny IP 44, 16 A, 250 V~, g bokoêç 25 mm, Opakowanie 10 szt....* Gwint E-10, 9,7 x 25 mm, 8 V~/1,2 W Opakowanie 10 szt....* Gwint E-10, 9,7 x 25 mm, 12 V~/1,2 W Opakowanie 10 szt....* Gwint E-10, 9,7 x 25 mm, 24 V~/1,2 W Opakowanie 10 szt....* Klucz do monta u lamp niskonapi ciowych Opakowanie 10 szt....*

Zastrzega si mo liwoêç wprowadzenia zmian technicznych

Zastrzega si mo liwoêç wprowadzenia zmian technicznych 88 Ramki Puszki os onowe Puszka os onowa pojedyncza 50 mm, z zatrzaskami, g bokoêç 34 mm Opakowanie 100 szt....10006301 Ramka 1-krotna wymiar 60 mm x 60 mm Opakowanie 20 szt....10005810 Puszka os onowa

Bardziej szczegółowo

ul. Zbąszyńska Łódź Tel. 042/ Fax. 042/

ul. Zbąszyńska Łódź Tel. 042/ Fax. 042/ ul. Zbąszyńska 5 91-342 Łódź Tel. 042/ 611 06 13 Fax. 042/ 611 06 83 e-mail: biuro@pekra.pl 21 Wszystkie ramki przystosowane do monta u zarówno w pionie, jak i w poziomie. **Poprzez zastosowanie klawisza

Bardziej szczegółowo

ul. Zbąszyńska 5 91-342 Łódź Tel. 042/ 611 06 13 Fax. 042/ 611 06 83 e-mail: biuro@pekra.pl

ul. Zbąszyńska 5 91-342 Łódź Tel. 042/ 611 06 13 Fax. 042/ 611 06 83 e-mail: biuro@pekra.pl ul. Zbąszyńska 5 91-342 Łódź Tel. 042/ 611 06 13 Fax. 042/ 611 06 83 e-mail: biuro@pekra.pl 35 Wszystkie ramki przystosowane do monta u zarówno w pionie, jak i w poziomie. **Poprzez zastosowanie klawisza

Bardziej szczegółowo

ul. Zbąszyńska Łódź Tel. 042/ Fax. 042/

ul. Zbąszyńska Łódź Tel. 042/ Fax. 042/ ul. Zbąszyńska 5 91-342 Łódź Tel. 042/ 611 06 13 Fax. 042/ 611 06 83 e-mail: biuro@pekra.pl 7 Ramki Ramka 1-krotna Lodowa, 90 mm x 90 mm Opakowanie 10 szt...29000102 Ramka 2-krotna Lodowa, 90 mm x 161

Bardziej szczegółowo

Program podtynkowy. Adaptery. Ramki

Program podtynkowy. Adaptery. Ramki 25 Wszystkie ramki przystosowane do monta u zarówno w pionie, jak i w poziomie. Ramki Adaptery Adapter natynkowy modu podstawowy do systemów podtynkowych, 1-krotny Opakowanie 10 szt...12012102 Ramka 1-krotna

Bardziej szczegółowo

Zastrzega si mo liwoêç wprowadzenia zmian technicznych

Zastrzega si mo liwoêç wprowadzenia zmian technicznych 66 Wszystkie ramki przystosowane do monta u zarówno w pionie, jak i w poziomie. Ramki Adaptery Adapter natynkowy do serii modu podstawowy do systemów podtynkowych, 1-krotny Opakowanie 10 szt....13012603

Bardziej szczegółowo

Osprz t podtynkowy. polo.optima

Osprz t podtynkowy. polo.optima Osprz t podtynkowy polo.optima Gniazda i àczniki polo sà produkowane zgodnie ze standardami DIN i obowiàzujàcymi polskimi normami. Przystosowane sà do monta u w standardowych puszkach podtynkowych 60 mm,

Bardziej szczegółowo

Osprz t podtynkowy. polo.fiorena

Osprz t podtynkowy. polo.fiorena Osprz t podtynkowy polo.fiorena Wcià zmieniajàca si moda przynosi wiele nowych trendów, tak e w dziedzinie aran acji i wystroju wn trz. Nastrój i smak wn trzom mieszkalnym nadajà szczegó y, dlatego coraz

Bardziej szczegółowo

Suno Sprawdzona jakość i funkcjonalność

Suno Sprawdzona jakość i funkcjonalność OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY Produkty i systemy Sprawdzona jakość i funkcjonalność Rewolucyjna szybkość montażu Niezawodna konstrukcja, praktyczne i przemyślane detale. Suno może być instalowane we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl

Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl [ OSPRZĘT EEKTROISTAACYJY ] Produkty i systemy Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania Klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością,

Bardziej szczegółowo

Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl

Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl [ OSPRZĘT EEKTROISTAACYJY ] Produkty i systemy Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania Klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością,

Bardziej szczegółowo

lumina 2 Reaktywacja

lumina 2 Reaktywacja lumina 2 Reaktywacja Łącznik uniwersalny Łącznik uniwersalny z podświetleniem Łącznik seryjny Łącznik seryjny z podświetleniem Łącznik 3-klawiszowy Ściemniacz obrotowy Gniazdo z uziemieniem Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Łącznik seryjny z podświetleniem

Łącznik seryjny z podświetleniem Łącznik uniwersalny Łącznik uniwersalny z podświetleniem Łącznik seryjny Łącznik seryjny z podświetleniem Łącznik 3-klawiszowy Ściemniacz obrotowy Gniazdo z uziemieniem Ekonomiczny minimalizm Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle [ OSPRZ T EEKTROISTAACYJY ] Produkty i systemy Montaż łatwiejszy niż zwykle Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością, gwarantując

Bardziej szczegółowo

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY Produkty i systemy Montaż łatwiejszy niż zwykle Biały Sprawdzona jakość w nowym stylu Montaż na pazurki lub wkręty wygoda w każdej sytuacji Szybszy montaż gniazda dostarczane

Bardziej szczegółowo

lumina 2 Reaktywacja

lumina 2 Reaktywacja Reaktywacja Łącznik klawiszowy Łącznik klawiszowy z podświetleniem Łącznik dwuklawiszowy Łącznik dwuklawiszowy z podświetleniem Łącznik trójklawiszowy Ściemniacz obrotowy Gniazdo bez uziemienia Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Unica. Plus. Elegancja barw. Szeroka paleta kolorów łączy w sobie zarówno nowoczesność, jak i styl art deco. Szeroka gama funkcji

Unica. Plus. Elegancja barw. Szeroka paleta kolorów łączy w sobie zarówno nowoczesność, jak i styl art deco. Szeroka gama funkcji Unica Plus Elegancja barw Szeroka gama funkcji Bogactwo koloru Łatwa i prosta instalacja Szeroka paleta kolorów łączy w sobie zarówno nowoczesność, jak i styl art deco. Biel polarna Szary alabaster Terra

Bardziej szczegółowo

Unica. Top. Styl i charakter. Drewno i aluminium. Metal i aluminium. Wiśnia. Buk naturalny. Wenge. Tobacco. Chrom

Unica. Top. Styl i charakter. Drewno i aluminium. Metal i aluminium. Wiśnia. Buk naturalny. Wenge. Tobacco. Chrom Unica Top Styl i charakter Drewno i aluminium Buk naturalny Wiśnia Tobacco Wenge Metal i aluminium Chrom Nikiel mat Antracyt 8 Sposób montażu Szeroka gama funkcji Bogaty asortyment mechanizmów od tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY Produkty i systemy Montaż łatwiejszy niż zwykle Beżowy Aluminium Złoty Sprawdzona jakość w nowym stylu Montaż na pazurki lub wkręty wygoda w każdej sytuacji Szybszy montaż gniazda

Bardziej szczegółowo

Valena Nowa kolekcja. Produkty i systemy. Linia NEUTRAL. Linia CLASSIC. Linia ALU OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY. Bia y. Bia y/crystal.

Valena Nowa kolekcja. Produkty i systemy. Linia NEUTRAL. Linia CLASSIC. Linia ALU OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY. Bia y. Bia y/crystal. OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY Nowa kolekcja Produkty i systemy Linia NEUTRAL /Crystal /Srebro Linia ALU Linia CLASSIC Titanium/Z oto /Srebro /Z oto Czarny/Srebro Jesion/Srebro Wenge/Srebro Umber Terra Clay

Bardziej szczegółowo

Łączniki instalacyjne

Łączniki instalacyjne Łączniki instalacyjne 1591101-. Łącznik jednobiegunowy (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 1591101B-. Łącznik jednobiegunowy do wersji IP44* (moduł) 16 AX,250 V~, zaciski śrubowe. 10. 1591104-.

Bardziej szczegółowo

Perfekcyjny dźwięk Subtelny design

Perfekcyjny dźwięk Subtelny design Perfekcyjny dźwięk Subtelny design Berker Radio touch To niewiarygodne jak wiele funkcji może pomieścić to niewielkie, nowoczesne urządzenie. Może być zamontowane w dowolnej puszce podtynkowej i łatwo

Bardziej szczegółowo

àcznik 16 AX 250 V 1-biegunowy Typ: WPt-1F Numer katalogowy bia y WPT1F01 kremowy WPT1F04 1-biegunowy Êwiecznikowy Typ: WPt-2F

àcznik 16 AX 250 V 1-biegunowy Typ: WPt-1F Numer katalogowy bia y WPT1F01 kremowy WPT1F04 1-biegunowy Êwiecznikowy Typ: WPt-2F Łączniki i gniazda àcznik 16 AX 250 V 1-biegunowy WPt-1F WPT1F01 WPT1F04 1-biegunowy Êwiecznikowy WPt-2F WPT2F01 WPT2F04 1-biegunowy schodowy WPt-5F WPT5F01 WPT5F04 1-biegunowy krzy owy WPt-8F WPT8F01

Bardziej szczegółowo

àcznik 16 AX 250 V 1-biegunowy WPt-1F WPT1F01 WPT1F04 WPT1F09 WPT1F10 1-biegunowy Êwiecznikowy WPt-2F bia y kremowy aluminium mosiàdz

àcznik 16 AX 250 V 1-biegunowy WPt-1F WPT1F01 WPT1F04 WPT1F09 WPT1F10 1-biegunowy Êwiecznikowy WPt-2F bia y kremowy aluminium mosiàdz Łączniki i gniazda Forum àcznik 16 AX 250 V 1-biegunowy WPt-1F WPT1F01 WPT1F04 WPT1F09 WPT1F10 1-biegunowy Êwiecznikowy WPt-2F WPT2F01 WPT2F04 WPT2F09 WPT2F10 1-biegunowy schodowy WPt-5F WPT5F01 WPT5F04

Bardziej szczegółowo

tabela doboru mechanizmów Niloe

tabela doboru mechanizmów Niloe Nr ref. OCHRONA PRZED ZAMALOWANIEM Łącznik jednobiegunowy 10 AX 6645 00 6646 00 20 6650 98 STEROWANIE OŚWIETLENIEM Łącznik schodowy 10 AX Łącznik świecznikowy 10 AX 6645 20 6646 20 20 6650 98 6645 06 6646

Bardziej szczegółowo

Pragniesz przyszłości. Katalog. Oto ona.

Pragniesz przyszłości. Katalog. Oto ona. Pragniesz przyszłości. Katalog Oto ona. Harmonijnie skomponowane otoczenie, w którym przebywasz, to gwarancja dobrego nastroju! Pozwól, by Twoje otoczenie dostarczyło Ci twórczych inspiracji.rozejrzyj

Bardziej szczegółowo

SERIA ECO 60 SERIA DO U YTKU DOMOWEGO MIÊDZYNARODOWA

SERIA ECO 60 SERIA DO U YTKU DOMOWEGO MIÊDZYNARODOWA PRZYRZ DY STEROWNICZE, PRZEP YW ENERGII I SYGNA U WERSJA BIA A ¹czniki GW 34 001 GW 34 002 GW 34 003 2P - 10AX - GW 34 004 2P - 10AX - ¹czniki schodowe GW 34 011 GW 34 012 ¹czniki krzy owe GW 34 015 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Elementy uzupełniające

Elementy uzupełniające 86 Łączniki i przyciski instalacyjne z klawiszem, bez ramki, szybkozłączka 660411 Łącznik pojedynczy, 660411 660481 16AX, 250V~ 664011 666011 11 Przycisk światło 10AX, 250V~ 660413 664013 666013 Automat

Bardziej szczegółowo

NUMER KATALOGOWY. lumina 2 łączniki 10 AX, 250 V~ z samozaciskami NUMER KATALOGOWY

NUMER KATALOGOWY. lumina 2 łączniki 10 AX, 250 V~ z samozaciskami NUMER KATALOGOWY HAGER LUMINA 2 lumina 2 ramki BIAŁY KREMOWY WL5010 1-krotna WL5011 1-krotna WL5220 2-krotna pozioma WL5221 2-krotna pozioma WL5230 3-krotna pozioma WL5231 3-krotna pozioma WL5240 4-krotna pozioma WL5241

Bardziej szczegółowo

polo.fiorena Seria podtynkowa

polo.fiorena Seria podtynkowa Seria podtynkowa Nowoczesne, architektoniczne projekty aranżacji i wystroju wnętrz apartamentów, biur, suit hotelowych, zmuszają do coraz większej dbałości o detale wykończeniowe. Jakość materiałów i sposób

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Numer: 041/WA/2017 Wersja: 1.0 Aktualizacja: 24.03.2017 Przedstawiciel Producenta: Producent: Hager Polo Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska Hager Polo Produkcja Sp.

Bardziej szczegółowo

Łączniki instalacyjne IP20

Łączniki instalacyjne IP20 Łączniki instalacyjne IP20 AW1 Łącznik jednobiegunowy, 10 AX, 250 V~, 10 AW1L Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, 10 AW5 Łącznik świecznikowy, 10 AX, 250 V~, 10 AW5L Łącznik świecznikowy

Bardziej szczegółowo

Cosmo Maxi SYSTEM RAMKOWY 107

Cosmo Maxi SYSTEM RAMKOWY 107 Cosmo Maxi SYSTEM RAMKOWY 107 Łączniki i przyciski instalacyjne 384016 Łącznik pojedynczy 16AX, 250V~ 380411 384011 11 Przycisk światło/dzwonek y 10AX, 250V~ 380410 Przekaźnik 10 384010 10 Łącznik świecznikowy

Bardziej szczegółowo

Modułowe rozwiązania dla domu

Modułowe rozwiązania dla domu Modułowe rozwiązania dla domu Wersje ystyczne biały beżowy (dostępny od 09.2011 r.) aluminium platyna Wybrane produkty w ramkach pojedynczych Łącznik jednobiegunowy Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem

Bardziej szczegółowo

Marka profesjonalistów

Marka profesjonalistów lumina Marka profesjonalistów Zastosowanie ramek wielokrotnych umożliwia montaż do 5 elementów pionowo lub poziomo. Nowoczesne projekty budynków wielomieszkaniowych, powierzchni biurowych segmentu standard

Bardziej szczegółowo

Cariva. jakość życia codziennego

Cariva. jakość życia codziennego Cariva jakość życia codziennego Cariva sprawdzona jakość w nowym stylu Biały Kremowy Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania Klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością, gwarantując

Bardziej szczegółowo

simon Basic moduł k45

simon Basic moduł k45 Simon BASIC moduł K 45 Seria Basic Moduł K 45 to innowacyjna linia osprzętu elektroinstalacyjnego, która umożliwia rozbudowę instalacji teletechnicznej o dodatkowe rozwiązania. Wykorzystywane dotąd wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SERIA SZAMPAŃSKA METAL LITY. SERIA ALUMINIOWA METAL LITY Aluminium mat. SERIA GRAFITOWA SOFT Złocisto zielony. SERIA BEŻOWA METAL LITY Złoto

SERIA SZAMPAŃSKA METAL LITY. SERIA ALUMINIOWA METAL LITY Aluminium mat. SERIA GRAFITOWA SOFT Złocisto zielony. SERIA BEŻOWA METAL LITY Złoto ŁĄCZNIKI AX V~ ŁĄCZNIKI Z CIĘGŁEM AX V~ ŁĄCZNIKI PODŚWIETLANE AX V~ KLAWISZE ŚWIECĄCE GNIAZDA TELEFONICZNE GNIAZDA WTYCZKOWE /6A V~ GNIAZDA ANTENOWE R-TV i R-TV SAT ŁĄCZNIKI ŻALUZJOWE ŁĄCZNIKI POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

Cosmo Line SYSTEM PODTYNKOWY 131

Cosmo Line SYSTEM PODTYNKOWY 131 Cosmo ine SYSTEM ODTYKOWY 131 Cosmo ine SYSTEM ODTYKOWY Łączniki i przyciski instalacyjne 300401 Łącznik pojedynczy 300401 01 Łącznik świecznikowy 300405 05 rzycisk "światło" 300403 rzekaźnik 03 rzycisk

Bardziej szczegółowo

Łączniki instalacyjne IP20 i IP44*

Łączniki instalacyjne IP20 i IP44* Simon BASIC moduł Seria pozostawia dowolność w tworzeniu zestawień. Umożliwia zespolenie w jednej ramce wszystkiego, czego potrzebuje powierzchnia biurowa. Łączniki instalacyjne IP20 i IP44 74 Łączniki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK w w w Idealne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów Idealne dla inwestorów, architektów i u ytkowników mieszkaƒ Jedna rozdzielnia dla elektryki, teletechniki i instalacji alarmowej

Bardziej szczegółowo

Niloe. Z natury innowacyjne NILOE. Osłony IP44-IK07 i mechanizmy IP44 do instalacji w szczególnych warunkach IP44 GNIAZDA IP44 ŁĄCZNIKI

Niloe. Z natury innowacyjne NILOE. Osłony IP44-IK07 i mechanizmy IP44 do instalacji w szczególnych warunkach IP44 GNIAZDA IP44 ŁĄCZNIKI NILOE Niloe natury innowacyjne IP44 IK07 OSŁONA MECHANIMU* IP44 ŁĄCNIKI IP44 GNIADA Osłony IP44-IK07 i mechanizmy IP44 do instalacji w szczególnych warunkach * Po dodaniu osłony mechanizm standardowy uzyskuje

Bardziej szczegółowo

Nazwa i dane znamionowe wyrobu /cena* /cena* /cena* 8,25 zł. 9,13 zł 0-3804 17 0-3805 17 0-3830 17 0-3840 17. 10,18 zł. 9,30 zł. 9,02 zł.

Nazwa i dane znamionowe wyrobu /cena* /cena* /cena* 8,25 zł. 9,13 zł 0-3804 17 0-3805 17 0-3830 17 0-3840 17. 10,18 zł. 9,30 zł. 9,02 zł. system ramkowy Łączniki i przyciski - z ramką i klawiszem - kompletne Akcesoria - rodzina Cosmo nr katalogowy nr katalogowy nr katalogowy nr katalogowy nr katalogowy nr katalogowy nr katalogowy Rysunek

Bardziej szczegółowo

Anya. Prezentacja produktu

Anya. Prezentacja produktu Prezentacja produktu Anya Nowoczesność i estetyka Nasza najnowsza seria łączników i gniazd - Anya - została stworzona w wyniku poszukiwania idealnego rozwiązania łączącego atrakcyjny kształt z zaletami

Bardziej szczegółowo

Simon BASIC moduł K45

Simon BASIC moduł K45 Simon BASIC moduł K 45 Seria Basic Moduł K 45 to innowacyjna linia osprzętu elektroinstalacyjnego, która umożliwia rozbudowę instalacji teletechnicznej o dodatkowe rozwiązania. Wykorzystywane dotąd wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON 15

SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON 15 SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON 15 Simon Basic Simon 82 część techniczna inne produkty Simon Protector Simon Aquarius Simon Akord Simon 27 Play Simon 15 Simon Classic Simon 54 116 ŁĄCZNIKI AX 250 V~ 117

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 10 11

Katalog produktów 10 11 Katalog produktów 11 11 Biały 41 11 Biały 41 ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI IP20/IP44* (MODUŁY) CW7.01/.. Łącznik krzyżowy (moduł) AX, 250 V~, CW1.01/.. Łącznik jednobiegunowy (moduł) AX, 250 V~, CW7L.01/.. Łącznik

Bardziej szczegółowo

Cariva. jakość życia codziennego

Cariva. jakość życia codziennego Cariva jakość życia codziennego Cariva sprawdzona jakość w nowym stylu Biały Kremowy Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania Klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością, gwarantując

Bardziej szczegółowo

CENNIK VIKO karre. Ilość w opakowani u. Nr katalogowy KOLOR KREM. Nr katalogowy KOLOR BIAŁY. Produkt magazynowy. Cena katalogowa.

CENNIK VIKO karre. Ilość w opakowani u. Nr katalogowy KOLOR KREM. Nr katalogowy KOLOR BIAŁY. Produkt magazynowy. Cena katalogowa. CENNIK VIKO karre WAŻNY OD 09.04.2012 Nr BIAŁY Nr KREM Opis Produkt magazynowy katalogowa Ilość w opakowani u 90963601 90963701 KARRE ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY x 6,25 12/120 90963602 90963702 KARRE ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY

Bardziej szczegółowo

SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON 15

SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON 15 SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON 15 Simon Basic część techniczna inne produkty Simon Aquarius Simon Akord Simon Classic Simon 15 Simon Simon 54 Simon 82 188 ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE 190 ELEKTRONIKA 191 GNIAZDA

Bardziej szczegółowo

KOS 45 SYSTEM MODUŁOWY 119

KOS 45 SYSTEM MODUŁOWY 119 119 Moduły łączników i przycisków 350480 + 350411 + 350447 Łącznik pojedynczy 16AX, 250V~ 350411 11 Łącznik świecznikowy 16AX, 250V~ 350415 15 Przycisk światło y 10AX, 250V~ 350413 Przekaźnik 13 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Asfora Elegancja każdego dnia

Asfora Elegancja każdego dnia Elegancja każdego dnia Biały Klasyczny styl i elegancja kolorów Kremowy Aluminium Stalowy Brązowy Antracytowy Szeroki zakres funkcji Asfora uczyni Twoje życie łatwiejszym Łącznik 1-biegunowy, biały Łącznik

Bardziej szczegółowo

Valena piękno w linii prostej

Valena piękno w linii prostej Valena piękno w linii prostej KATAOG PRODUKTÓW Valena Wyrafinowana prostota 2 VAEA owa seria linie pełne elegancji 3 Valena to prosta i czysta forma jej klasyczny design pozwala na harmonijne skomponowanie

Bardziej szczegółowo

Forum. Prezentacja produktu

Forum. Prezentacja produktu Forum Forum Prezentacja produktu Forum Szeroki asortyment Seria Forum to szeroka gama funkcji od tradycyjnych łączników oświetleniowych i gniazd elektrycznych, poprzez gniazda teleinformatyczne, telewizyjne,

Bardziej szczegółowo

Produkty i systemy. Valena Nowa kolekcja [ OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY ] Linia ALU. Aluminium. Titanium/Z oto. Wenge/Srebro.

Produkty i systemy. Valena Nowa kolekcja [ OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY ] Linia ALU. Aluminium. Titanium/Z oto. Wenge/Srebro. [ OSPRZĘT EEKTROISTAACYJY ] Produkty i systemy Valena owa kolekcja inia AU Titanium/Z oto /Srebro Czarny/Srebro Jesion/Srebro Wenge/Srebro 538 inia EUTRA /Crystal /Srebro inia CASSIC /Z oto Umber Terra

Bardziej szczegółowo

Sistena Life nowy kształt, nowe rozwiązania

Sistena Life nowy kształt, nowe rozwiązania [ SISTENA LIFE ] Produkty i systemy Sistena Life nowy kształt, nowe rozwiązania Sistena Life nowoczesna, ale ponadczasowa nowa seria osprzętu elektroinstalacyjnego. Eleganckie klasyczne proporcje to doskonałe

Bardziej szczegółowo

SerIa Impresja. Łączniki podtynkowe z podświetleniem Zaciski bezgwintowe Napięcie znamionowe: 250V Prąd znamionowy: 16AX Stopień ochrony: IP-20

SerIa Impresja. Łączniki podtynkowe z podświetleniem Zaciski bezgwintowe Napięcie znamionowe: 250V Prąd znamionowy: 16AX Stopień ochrony: IP-20 Łączniki podtynkowe Zaciski bezgwintowe X Łączniki podtynkowe z podświetleniem Zaciski bezgwintowe X ŁP-1Y/m/00 1001 Łącznik jednobiegunowy ŁP-2Y/m/00 1002 Łącznik dwugrupowy, świecznikowy ŁP-3Y/m/00 1003

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I.

Przedmiar. Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I. Przedmiar Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I. Obiekt Kod CPV 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa 31500000-1 - Urz dzenia o wietleniowe i lampy elektryczne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna forma. wer.15.01

Ekonomiczna forma. wer.15.01 Ekonomiczna forma wer.15.01 Moduł w ramce białej Moduł w ramce beżowej Ekonomiczna forma Moduł w kolorze białym lub beżowym 2 3 Rozwiązania i możliwości Białe podświetlenie LED. Zaawansowane tworzywo PC

Bardziej szczegółowo

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY W NOWYM THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY W NOWYM THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY W NOWYM THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES VALENA KOMFORT PODCZAS ODPOCZYNKU OSZCZĘDNE WYKORZYSTYWANIE ENERGII FUNKCJONALNE MIEJSCE PRACY

Bardziej szczegółowo

Sistena Life Nowoczesne i atrakcyjne wykończenia

Sistena Life Nowoczesne i atrakcyjne wykończenia [ OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY ] Produkty i systemy Sistena Life Nowoczesne i atrakcyjne wykończenia Linia NATURA Linia METAL A r c t i c C h o c o C h r o m e / M e t a l i c M a g i c R e d / M e t a

Bardziej szczegółowo

LF PCV LFH PC/ABS bezhalogenowy LFG GfK LiFea PCV

LF PCV LFH PC/ABS bezhalogenowy LFG GfK LiFea PCV LF PCV LFH PC/ABS bezhalogenowy LFG GfK LiFea PCV Zalety monta u systemu LF sà od razu widoczne. U o enie pojedynczych kana ów jest w tym przypadku znacznie atwiejsze i jednoczeênie szybsze do wykonania.

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki i gniazda firmy OSPEL

Wyłączniki i gniazda firmy OSPEL Wyłączniki i gniazda firmy OSPEL Seria EFEKT Łączniki instalacyjne: IP-20, A, 10AX/250V, zaciski bezgwintowe 1 ŁP-1FB Łącznik jednobiegunowy ŁP-2FB Łącznik dwugrupowy, świecznikowy 1 / 40 3 ŁP-3FB Łącznik

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

SERIA Efekt. Subtelny, wypukły element pozwala rozpoznać serię Efekt nawet z zamkniętymi oczami, spośród innych produktów.

SERIA Efekt. Subtelny, wypukły element pozwala rozpoznać serię Efekt nawet z zamkniętymi oczami, spośród innych produktów. Dostępna kolorystyka produktów biały nr 00 srebro nr 18 satyna nr 16 piasek nr 17 SERIA Efekt Seria Efekt w swoim wzornictwie łączy prostą, delikatną ramkę z ciekawym łukiem powtarzającym się w elementach

Bardziej szczegółowo

SerIa Ton. SerIa Gazela. Oznaczenia

SerIa Ton. SerIa Gazela. Oznaczenia SerIa Gazela Oznaczenia Produkty z serii GAZELA (*z wyłączeniem kilku gniazd podwójnych) Oznaczenia obowiązują dla produktów w kolorze białym i metalizowanym, z tym, że po oznaczeniu dla produktów w kolorze:

Bardziej szczegółowo

Łączniki dotykowe. Simet S.A., Al. Jana Pawła II 33, Jelenia Góra, tel: ,

Łączniki dotykowe. Simet S.A., Al. Jana Pawła II 33, Jelenia Góra, tel: , Łączniki dotykowe Nowoczesny i unikalny wygląd, który dopełni estetyką każde pomieszczenie w Twoim domu. str. 2 Charakterystyka: unikalny i nowoczesny design niezwykły efekt wizualny dzięki polerowanej

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

Niloe Nowoczesny styl

Niloe Nowoczesny styl OSPR T ELEKTROINSTALACYJNY Produkty i systemy Nowoczesny styl bia y / bia y czerwony / bia y popielaty / bia y kremowy / kremowy czerwony / kremowy popielaty / kremowy RAMKA Styl pełen harmonii, lekki

Bardziej szczegółowo

ELSO WK ADY. Elastyczne i uniwersalne

ELSO WK ADY. Elastyczne i uniwersalne Elastyczne i uniwersalne mechanizmy àczników certyfikowane w VDE rozwiàzania z zaciskami Êrubowymi i bezêrubowymi zaciski Êrubowe jako wariant przy àczania nieprzygotowanych przewodów aluminiowych o Êrednicy

Bardziej szczegółowo

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY +48 22 549 23 22 O S P R Z Ę T E L E K T R O I N S T A L A C Y J N Y 2 0 0 9 / 2 0 1 0

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY +48 22 549 23 22 O S P R Z Ę T E L E K T R O I N S T A L A C Y J N Y 2 0 0 9 / 2 0 1 0 Biuro Regionalne w Warszawie Tulipan House, ul. Domaniewska 50 02-672 Warszawa fax: +48 22 843 94 51 e-mail: warszawa@legrand.com.pl Biuro Regionalne w Krakowie ul. Walerego Sławka 3 30-653 Kraków fax:

Bardziej szczegółowo

Niloe. z natury innowacyjne. Osprzęt tradycyjny i rozwiązania bezprzewodowe ZigBee

Niloe. z natury innowacyjne. Osprzęt tradycyjny i rozwiązania bezprzewodowe ZigBee Niloe z natury innowacyjne Osprzęt tradycyjny i rozwiązania bezprzewodowe ZigBee Idealne dla Ciebie i dla środowiska Ekologiczne wykonanie Mniej oznaczeń laserowych Optymalizacja opakowania Opakowanie

Bardziej szczegółowo

Cedar. Plus. (dawniej Fiord)

Cedar. Plus. (dawniej Fiord) Cedar Plus Cedar Plus Prezentacja produktu Cedar Plus Ochrona Cedar Plus jest serią o stopniu ochrony IP 44 przeznaczoną do montażu w miejscach, gdzie produkty mogą być narażone na szkodliwe działanie

Bardziej szczegółowo

Pozwól się zainspirować! Przykładowe rozwiązania systemowe oferowane przez Kontakt-Simon.

Pozwól się zainspirować! Przykładowe rozwiązania systemowe oferowane przez Kontakt-Simon. Simon 27 PLAY Innowacyjna seria, niedawno dostępna jedynie dla projektantów z południa Europy, już pojawiła się na polskim rynku i stała się jedyną grupą dodatków elektroinstalacyjnych, które można dostosować

Bardziej szczegółowo

SERIA Sonata. Seria Sonata spełni oczekiwania podążających za najnowszymi trendami, urzeknie swym kształtem i elegancją.

SERIA Sonata. Seria Sonata spełni oczekiwania podążających za najnowszymi trendami, urzeknie swym kształtem i elegancją. Seria Sonata spełni oczekiwania podążających za najnowszymi trendami, urzeknie swym kształtem i elegancją. Dzięki swemu wzornictwu Sonata idealnie komponuje się z nowoczesnym wystrojem wnętrz. Prosta forma,

Bardziej szczegółowo

Łączniki instalacyjne IP20

Łączniki instalacyjne IP20 Simon AKORD Nieszablonowa kolorystyka, oryginalne, metalizowane wzornictwo, wysoka jakość wykonania i nowoczesne rozwiązania techniczne serii AKORD sprawiają, że nie sposób oderwać oczu od zaliczanego

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów przemysłowych Translocus

Katalog produktów przemysłowych Translocus Katalog produktów przemysłowych Translocus Poznań, 9.02.2015 I. Płytki mocujące do puszek Dätwyler nr 1406273 i Legrand Plexo nr 069672 Płytka mocująca do pojedynczej puszki Dätwyler 10001.XXXX (XXXX oznacza

Bardziej szczegółowo

Unica Top. Styl i charakter

Unica Top. Styl i charakter Unica Top Styl i charakter Aby Twój dom był piękny Wybierz harmonię P104157 Do niedawna nie zastanawiałeś się nad wyborem łącznika lub gniazda w domowej instalacji elektrycznej. Po prostu miały być. Teraz

Bardziej szczegółowo

Unica. Wireless. Komfort w zasięgu Twoich rąk...

Unica. Wireless. Komfort w zasięgu Twoich rąk... Unica Wireless Komfort w zasięgu Twoich rąk... to bezprzewodowy system sterowania oświetleniem oraz innymi urządzeniami w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym. Komunikacja pomiędzy urządzeniami odbywa się

Bardziej szczegółowo

Asfora. Asfora. Elegancja każdego dnia. Odkryj nową serię

Asfora. Asfora. Elegancja każdego dnia. Odkryj nową serię Elegancja każdego dnia Odkryj nową serię Asfora uczyni Twoje życie łatwiejszym Szeroki zakres funkcji Łącznik 1-biegunowy, biały Łącznik świecznikowy, kremowy Gniazdo 2P+PE, białe Gniazdo TV/SAT/SAT, kremowe

Bardziej szczegółowo

Wy àczniki bezpieczeƒstwa typoszeregu AZ 15/16 Zabezpieczanie ruchomych os on maszyn i urzàdzeƒ

Wy àczniki bezpieczeƒstwa typoszeregu AZ 15/16 Zabezpieczanie ruchomych os on maszyn i urzàdzeƒ Zabezpieczanie ruchomych os on maszyn i urzàdzeƒ Zastosowanie Zgodnie z europejskimi przepisami, dotyczàcymi wy àczników z funkcjà przymusowego rozwarcia styków, wy àczniki typoszeregu AZ 15/16 spe niajà

Bardziej szczegółowo

SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON 10

SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON 10 SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON Simon 54 Simon 82 część techniczna inne produkty Simon Aquarius Simon Akord Simon Classic Simon 15 Simon Simon Basic 170 ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI IP20/IP44 (MODUŁY) 172 GNIAZDA

Bardziej szczegółowo

Seria 13 - Elektroniczny przekaênik impulsowy A

Seria 13 - Elektroniczny przekaênik impulsowy A Seria 13 - Elektroniczny przekaênik impulsowy 8-12 - 16 A Funkcje 13.01 13.11 13.12 Elektroniczny przekaênik impulsowy 13.01 - elektroniczny jednostykowy przekaênik impulsowy/monostabilny 13.11 - dwupolowy

Bardziej szczegółowo

Osprzęt elektroinstalacyjny

Osprzęt elektroinstalacyjny Pragniesz przyszłości. Osprzęt elektroinstalacyjny Katalog 2006 Komfort Bezpieczenstwo Ekonomia Oto ona. Założona 138 lat temu firma ABB Elektro-Praga zapewnia swoim klientom stałą obsługę na najwyższym

Bardziej szczegółowo

CENNIK KATALOGOWY NETTO

CENNIK KATALOGOWY NETTO Spółdzielnia Inwalidów "POWSTANIEC" 64-200 WOLSZTYN Karpicko, ul. Podgórna 16 Dział Handlowy: tel. (68) 384-53-87; (68) 346-81-39; (68) 346-81-40; tel./fax(68) 384-38-20 e-mail: handlowy@si-karpicko.pl

Bardziej szczegółowo

FASHION IP44 / NOVIA IP44 / AQUA IN IP44

FASHION IP44 / NOVIA IP44 / AQUA IN IP44 FASHION IP44 / NOVIA IP44 / AQUA IN IP44 Bezpieczeństwo w pomieszczeniach wilgotnych Wykonane w całości z udaroodpornego termoplastu zapewniają użytkownikom bezpieczeństwo i są odporne na obciążenia mechaniczne.

Bardziej szczegółowo

SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON AKORD

SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON AKORD SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON AKORD Simon Basic część techniczna inne produkty Simon Aquarius Simon Akord Simon Classic Simon 15 Simon Simon 54 Simon 82 234 ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE IP20 239 GNIAZDA WTYCZKOWE

Bardziej szczegółowo

katalog wyrobów cennik wyrobów 2015 Cennik obowiązuje od

katalog wyrobów cennik wyrobów 2015 Cennik obowiązuje od katalog wyrobów cennik wyrobów 2015 Cennik obowiązuje od 2015.03.01 1 Spis treści: Grupa I WYŁĄCZNIKI I GNIAZDA........................................... str. 3 Grupa II ROZGAŁĘŹNIKI....................................................str.

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA BASIC MODUŁ W STANDARDZIE K 45

ROZWIĄZANIA BASIC MODUŁ W STANDARDZIE K 45 ROZWIĄZANIA BASIC MODUŁ W STANDARDZIE K 45 Adapter K 45 to innowacyjny produkt, który umożliwia rozbudowę instalacji teletechnicznej o dodatkowe rozwiązania. Wykorzystywane dotąd wyłącznie w serii Simon

Bardziej szczegółowo

Klosze do opraw. Nr kat. Opis 1766-990060 Klosz do oprawy żar. 60W G-85 przezroczysty 1766-990100 Klosz do oprawy żar.

Klosze do opraw. Nr kat. Opis 1766-990060 Klosz do oprawy żar. 60W G-85 przezroczysty 1766-990100 Klosz do oprawy żar. Oświetlenie Str. 67 Klosz mleczny Klosze do opraw 1766-990101 Klosz do oprawy żar. WOS-100 G-100 mleczny 1766-990061 Klosz do oprawy żar. WOS-60 G-85 mleczny Oprawy 1766-990060 Klosz do oprawy żar. 60W

Bardziej szczegółowo

SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON AKORD

SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON AKORD SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON AKORD Simon Basic Simon 82 część techniczna inne produkty Simon Protector Simon Aquarius Simon Akord Simon 27 Play Simon 15 Simon Classic Simon 54 123 ŁĄCZNIK Z CZUJNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Osprzęt elektroinstalacyjny

Osprzęt elektroinstalacyjny Atut do wbudowania / Odmiana: standard Łącznik jednobiegunowy Łącznik dwubiegunowy Mechanizm mocujący Przyłącze bezwkrętowe 25-00003.xx 25-00004.xx 25-00005.xx Napięcie (V) 250 250 250 Prąd (A) 10 10 10

Bardziej szczegółowo

Wyprowadzenie zasilania: 2 konektory 4,8mm. Zakres temperatur pracy st.c szt. 23%

Wyprowadzenie zasilania: 2 konektory 4,8mm. Zakres temperatur pracy st.c szt. 23% Lp. OPIS szt./op ak/m.b. Cena jednostkowa netto Stawka VAT (%) bez podawania 2 3 4 5 6 7 1 mm. 3 szt. 23% 2 Wyprowadzenie zasilania: 2 konektory 4,8mm. Zakres temperatur pracy -20 +60 st.c. 3 4 Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Berker Serie 1930/ Glasserie/Palazzo

Berker Serie 1930/ Glasserie/Palazzo Berker Serie 1930/ Glasserie/Palazzo Okrągłe serie podtynkowe Berker SERIE 1930 Klasyczna a zarazem nowoczesna seria Berker 1930 w funkcjonalnym stylu Bauhaus nadaje pomieszczeniom wyjątkowy charakter,

Bardziej szczegółowo

Berker Integro Flow. Seria przemysłowa

Berker Integro Flow. Seria przemysłowa Berker Integro Flow Seria przemysłowa Seria Berker Integro swym nowoczesnym, minimalistycznym designem, szybką i łatwą instalacją oraz nowoczesnym systemem sterowania zaspokaja najbardziej wymagające oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Katalog 2010 Osprzęt elektroinstalacyjny

Katalog 2010 Osprzęt elektroinstalacyjny Katalog 2010 Osprzęt elektroinstalacyjny O każdej porze dnia i nocy. Na całym świecie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dzięki produktom firmy ABB osiągamy najwyższe cele. ABB jest jednym z liderów

Bardziej szczegółowo

podstawa na rolkach z 2 rolkami prowadzàcymi przepust kabli z ty u i z boku atwa do otwarcia zaêlepka boczna tylna przepustnica kabli ze szczotkami

podstawa na rolkach z 2 rolkami prowadzàcymi przepust kabli z ty u i z boku atwa do otwarcia zaêlepka boczna tylna przepustnica kabli ze szczotkami AKCESORIA 1 Cokó 2 Cokó przeciwpochy owy 3 P yta dachowa 100 konstrukcja skr cana mo liwoêç doprowadzenia kabli mo liwoêç zamontowania kó ek stal Rozmiar mm 600 x 600 31-7026-60 600 x 800 31-7026-80 600

Bardziej szczegółowo

I TABLICA LICZNIKOWA TL II TABLICA GŁÓWNA TG

I TABLICA LICZNIKOWA TL II TABLICA GŁÓWNA TG 10 I TABLICA LICZNIKOWA TL zaciskowe N+PE, drzwiczki z szybką do odczytu stanu licznika; zamykana na klucz RPL3f 9s kpl 1 2. Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami R 303 100 A ; 400 V szt. 1 3. Licznik

Bardziej szczegółowo

Dostawa materiałów elektrycznych - część 8 - KRAKÓW WER

Dostawa materiałów elektrycznych - część 8 - KRAKÓW WER Znak sprawy: PI.TPZKr.2600.070.2018 Formularz cenowy wraz z wykazem asortymentu Dostawa materiałów elektrycznych - część 8 - KRAKÓW WER Załącznik nr 3.8 do SIWZ oraz Załącznik nr 1.8 do Umowy Wartość netto

Bardziej szczegółowo

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen Zawory serii V20 i V22 mogà byc pod àczone bezpoêrednio do Fieldbus II w celu stworzenia sieci o ochronie IP65. System ten mo e byç u yty do scentralizowania lub rozproszenia wysp zaworowych i sterowania

Bardziej szczegółowo