PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data"

Transkrypt

1 INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn: BUDOWA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE ADRES OBIEKTU RODZAJ OPRACOWANIA Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY TOM: II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY NUMERY DZIAŁEK: Obręb 207 Śródmieście 1083/103, 1758/22, 1759, 1760/6, 1761/21 Obręb 211 Zwięczyca 355/1 Nr umowy: 193/ZP /09 Studio Projektów Budowli InŜynierskich Anastat Adam Kata - spółka jawna ul. Partyzantów 1A, Rzeszów, CZĘŚĆ DROGOWO-MOSTOWA Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data Projektant mgr inŝ. Adam Kata M-ty 400/94 Sprawdzający mgr inŝ. Janusz Pluta M-ty 23/93 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH Projektant Andrzej Piłakowski E-486/66 Sprawdzający InŜ. Paweł Piwowar E-117/02 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH Projektant Andrzej Piłakowski E-486/66 Sprawdzający InŜ. Jan Jamiński E-356/66 SIEĆ KANALIZACYJNA, WODOCIĄGOWA I GAZOWA Projektant mgr inŝ. Ireneusz Nowak 2/98 Sprawdzający mgr inŝ. Sławomir Siwadło 1/98 Egz. nr 7

2 Warszawy w w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w SPIS TREŚCI O Ś W I A D C Z E N I E... 4 I. OPIS TECHNICZNY WSTĘP Inwestor obiektu Przedmiot opracowania Projektant Podstawa opracowania Skład opracowania OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego Istniejąca zieleń Urządzenia uzbrojenia terenu Urządzenie elektroenergetyczne i teletechniczne Istniejąca sieć wodociągowa Istniejąca sieć kanalizacyjna Istniejąca sieć ciepłownicza PROGRAM UśYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ZAŁOśENIA DO PROJEKTOWANIA, OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Przejście dla pieszych: Ciąg pieszy: Opis warunków geologicznych i wodnych Ochrona interesów osób trzecich SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH OBLICZEŃ STATYCZNYCH ZałoŜenia obliczeniowe Wykorzystywane programy komputerowe Wyniki obliczeń CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OPIS TECHNICZNY ZAMIERZENIA Budowa metodą przeciskania hydraulicznego Rodzaj zastosowanych materiałów Opis projektowanego przejścia Elementy niekonstrukcyjne wyposaŝenia obiektu Projektowane chodniki Zabezpieczenia antykorozyjne Odwodnienie przejścia Oświetlenie przejścia Urządzenia obce Nawierzchnia w obrębie przejścia Bariery ochronne Poręcze Schody Podparcie skarp koszami wypełnionymi materiałem kamiennym Ściana oporowa Przebudowa piezometrów P-3 i P-4c URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE Przebudowa urządzeń teletechnicznych Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych Kabel SN XUHAKXS 3x1x120 Nowe Miasto Hala Sportowa Kabel SN HAKnFta 3x120 GPZ Centralna Drabinianka Kabel SN Stopień Wodny Stadion Kabel SN YHAKXs 3x1x240 GPZ Centralna Multi Kino Kabel SN HAKFta 3x120 Stopień Wodny - Octownia Kabel SN NAHKBA 3x120 Stopień Wodny Promenada Układanie kabli Oświetlenie przejścia Przebudowa istniejących urządzeń Oświetlenie przejścia podziemnego

3 Warszawy w w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w 7. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ (W1) W1.1 W Komora wodociągowa K Studnia wpustowa D PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ Opis ogólny (KD1) St.istn1 St.istn (KD2) Istn.KD D (KD3) St.istn.4 ZB (KD4) D4.1 St.istn Rury przewodowe Studnie kanalizacyjne PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ Opis ogólny (CO1) G5 G SkrzyŜowanie z projektowanym przejściem podziemnym dla pieszych Połączenia z istniejącą siecią cieplną w komorach G5 i G Uzbrojenie sieci preizolowanej System alarmowy DANE OKREŚLAJĄCE ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA ORAZ WPŁYW OBIEKTÓW NA ŚRODOWISKO I WARUNKI OCHRONY RZECIWPOśAROWEJ Sieci uzbrojenia terenu (z przeciwpoŝarowym zaopatrzeniem wodnym), zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzenie ścieków, zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej Emisja zanieczyszczeń Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów Emisja hałasu, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne Warunki ochrony przeciwpoŝarowej DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE Oddziaływanie inwestycji w czasie budowy Przewidywane ilości wykorzystywanych surowców wody i energii Przedsięwzięcia chroniące środowisko Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko projektowanego obiektu w tym równieŝ w przypadku wystąpienia powaŝnej awarii Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się Emisja hałasu oraz wibracji, a takŝe promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się WYBURZENIA I ROZBIÓRKI II. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O WPISIE DO IZBY INśYNIERÓW BUDOWNICTWA AUTORÓW I SPRAWDZAJĄCYCH OPRACOWANIE III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

4 Warszawy w w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w O Ś W I A D C Z E N I E Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy DK Nr 4 w km poprzez budowę przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w zostały sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Część konstrukcyjna Projektant: mgr inŝ. Adam Kata podpis data Sprawdzający: mgr inŝ. Janusz Pluta podpis data Urządzenia elektroenergetyczne Projektant: Andrzej Piłakowski podpis data Sprawdzający: inŝ. Paweł Piwowar podpis data Urządzenia teletechniczne Projektant: Andrzej Piłakowski podpis data Sprawdzający: Jan Jamiński podpis data Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i co Projektant: mgr inŝ. Ireneusz Nowak podpis data Sprawdzający: mgr inŝ. Sławomir Siwadło podpis data 4

5 Warszawy w w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w I. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP 1.1 Inwestor obiektu Inwestorem projektowanej inwestycji jest Prezydent Miasta Rzeszowa. 1.2 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest rozbudowa DK Nr 4 w km poprzez budowę przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w. 1.3 Projektant Studio Projektów Budowli InŜynierskich Anastat Adam Kata spółka jawna 1.4 Podstawa opracowania Podstawą formalną niniejszego opracowania są następujące dokumenty, opracowania oraz literatura techniczna, normy i instrukcje: I. Dokumenty formalne: - Umowa zawarta pomiędzy Anastat a Gminą Miasto Rzeszów - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia r. II. Normy, wytyczne, katalogi branŝowe: - Ustawa Nr 414 z dnia r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994) - Prawo wodne Ustawa nr 1229 z dnia dziennik ustaw nr Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŝynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn r w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów (Dz. U. Nr 126, poz. 839) - PN-85/S Obiekty mostowe. ObciąŜenia - PN-92/S Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŝone. Projektowanie. - PN-83/B Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. - PN-83/B Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. - PN-92/S Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. III. Opracowania pomocnicze: - pomiary terenowe - mapa topograficzna 1 :

6 Warszawy w w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w - Badania techniczne podłoŝa gruntowego. 1.5 Skład opracowania Niniejszy projekt zagospodarowania terenu jest częścią projektu budowlanego: I. Projekt zagospodarowania terenu II. Projekt architektoniczno-budowlany. III. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia IV. Dokumentacja geotechniczna 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 2.1. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego Projektowana budowa przejścia podziemnego znajduje się w ciągu istniejącej drogi krajowej i nie spowoduje zmian w obecnym istniejącym zagospodarowaniu terenu w związku z realizacją zamierzenia poprawi się bezpieczeństwo ruchu. Droga jest klasy G, znaczenia krajowego, o nawierzchni bitumicznej. Odwodnienie z drogi w stanie istniejącym realizowane jest poprzez spływ wody do kanalizacji deszczowej. Na przedmiotowym odcinku drogi nie ma zabudowy mieszkalnej. Obecnie w miejscu projektowanej inwestycji zlokalizowana jest ul. Powstańców Warszawy objęta ciągiem DK Nr 4 w obrębie Rzeszowa. Jezdnia ma po dwa pasy ruchu szerokości 3.50m w kaŝdym kierunku. WzdłuŜ jezdni w obydwu kierunkach przebiegają ścieŝki rowerowe oraz chodniki. Nie mają prawidłowego połączenia z ciągami pieszo-rowerowymi biegnącymi wzdłuŝ brzegów Wisłoka. Jedynie schody oraz przejście dla pieszych umoŝliwiają komunikację z bulwarami rzeki Wisłok z terenami połoŝonymi po drugiej strony ul. Powstańców Warszawy oraz chodnikami wzdłuŝ ulicy. Utrudnienia w przekroczeniu ulicy powodują Ŝe tereny rekreacyjne wzdłuŝ rzeki są praktycznie przecięte ruchliwą ulicą Powstańców Warszawy. Od strony wschodniej od projektowanego przejścia usytuowana jest zapora na rzece Wisłok Istniejąca zieleń W obrębie przebudowy po obu stronach istniejącej drogi występuje typowa roślinność przydroŝna. Skarpy porośnięte są trawą i pospolitą roślinnością, stanowiącą ich umocnienie przed erozją i niekontrolowanym osiadaniem. Na odcinku dojść do przejścia nie występują Ŝadne pomniki przyrody, ani rośliny podlegające ochronie. We wszystkich czynnościach związanych z wykonawstwem naleŝy zachować szczególną ostroŝność, tak, aby nie doszło do niepotrzebnego i przypadkowego uszkodzenia zieleni. Teren w sąsiedztwie wykonanego przejścia wymagać będzie rekultywacji po robotach budowlanych Urządzenia uzbrojenia terenu Urządzenie elektroenergetyczne i teletechniczne W rejonie projektowanej budowy przejścia podziemnego znajdują się rurociągi kanalizacji kablowej oraz studnie kablowe Telekomunikacji Polskiej. Ponadto znajdują się nieczynne oraz czynne kable średniego napięcia 15kV w okolicy zejścia do przejścia podziemnego przed nasypem oraz na nasypie pod chodnikiem. W rejonie projektowanego przejścia znajdują się linie kablowe nn oświetlenia 6

7 Warszawy w w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w drogowego Istniejąca sieć wodociągowa (W1) W rejonie projektowanego przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w istniejąca magistrala wodociągowa dn 500mm na odcinku W1 W2 o długości L=47.30m koliduje z w/w obiektem i wymaga zmiany przebiegu. Operatorem sieci jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Istniejąca sieć kanalizacyjna (KD1) W rejonie projektowanego przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w istniejąca kanalizacja deszczowa DN300 na odcinku St.istn2 St.istn3 o długości L=21.90m koliduje z w/w obiektem i wymaga zmiany przebiegu. Operator Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w. (KD3) W rejonie projektowanego przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w istniejąca kanalizacja sanitarna DN200 na odcinku St.istn.4 Istn.ZB o długości L=14.00m koliduje z w/w obiektem i wymaga zmiany przebiegu. Operator Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Oddział Zarząd Zlewni Wisłoka i Wisłoki w. (KD4) W rejonie projektowanego przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w istniejąca kanalizacja wody pochłodniczej DN600 na odcinku D4.1 St.istn5 o długości L=40.00m koliduje z w/w obiektem i wymaga zmiany przebiegu. Operator WSK PZL Rzeszów Istniejąca sieć ciepłownicza (CO1) W rejonie projektowanego przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w w km istniejąca magistrala ciepłownicza 2xdn350 na odcinku G5 - G6 o długości L=59.00m koliduje z w/w obiektem i wymaga zmiany przebiegu. Istniejąca magistrala ciepłownicza wykonana jest w prefabrykowanym podziemnym kanale Ŝelbetowym. Operatorem sieci jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w sp. z o.o. 3. PROGRAM UśYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ZAŁOśENIA DO PROJEKTOWANIA, OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 3.1. Przejście dla pieszych: Nośność obiektu: kl. A wg PN-85/S tj. 500 kn oraz C150 STANAG 2021 ; Charakter obiektu stały (trwały); Ciągłość ruchu drogowego w trakcie prowadzenia robót; Szerokość (światło poziome) przejścia 4.50 m; Wysokość (światło pionowe) przejścia 3.00 m; 3.2. Ciąg pieszy: Dojazdy (dojścia) do przejścia obejmujące odcinek trasy chodnika w celu połączenia obiektu z istniejącym chodnikiem; Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej; Odwodnienie powierzchniowe 7

8 Warszawy w w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w 3.3. Opis warunków geologicznych i wodnych PodłoŜe terenu do głębokości rozpoznanej wierceniami budują osady czwartorzędowe tworzące trzy warstwy genetyczno stratygraficzne : warstwa nasypów antropogenicznych warstwa przypowierzchniowa o grubości około 3 m, to holoceńskie utwory rzeczno zastoiskowe osadzone na zalewowym tarasie Wisłoka, wykształcone w postaci mułków laminowanych piaskami, warstwa dolna, nieprzewiercona to osady aluwialne plejstoceńskiego tarasu rzecznego wykształcone w postaci Ŝwirów piaskowcowych przemieszanych z róŝnoziarnistymi piaskami, częściowo zaglinionymi. NiŜsze partie podłoŝa budują residua osadów polodowcowych, względnie osady rzeczne zalegające bezpośrednio na skałach kredowych fliszu karpackiego W podłoŝu badanego terenu występuje jeden swobodny horyzont wodonośny będący w związku hydraulicznym z wodami rzecznymi. Warstwę wodonośną stanowią Ŝwiry, te same które występują w dnie Wisłoka. Ze względu na bliskie sąsiedztwo koryta rzeki oraz zalewu zachodzi ścisły związek między stanem wód powierzchniowych i gruntowych. Filtracja wód opadowych utrudnia przypowierzchniowa warstwa słabo przepuszczalnych mułów, tak więc wpływ opadów atmosferycznych na stan wód gruntowych jest stosunkowo niewielki. W okresie wykonywania wierceń swobodne zwierciadło wody występowało w granicach rzędnych wysokościowych 195,8,0 196,0 m npm, tj ca 4 m powyŝej lustra wody w rzece i 2,5 m poniŝej zwierciadła wody w zalewie. Z powyŝszych obserwacji wynika wniosek, Ŝe rzeka ma charakter drenujący i jedynie w stanach powodziowych wody rzeczne mogą w istotny sposób powodować podniesienie sie poziomu wód gruntowych. PodłoŜe gruntowe budują trzy pakiety gruntów, z czego dwa stanowią równocześnie w rozumieniu PN-81/B warstwy geotechniczne. Trzeci, ze względu na zróŝnicowanie cech fizykomechanicznych wymaga dodatkowego podziału. Są to następujące warstwy : Warstwa I Jest to warstwa nasypu drogowego, który ze względu na kontrolowany sposób formowania określono jako nasyp budowlany. Górna 1,5 m warstwa nasypu zbudowana jest ze średniozagęszczonego piasku przemieszanego z pyłem oraz gliną. Konsystencja gruntów spoistych półzwarta. Dolną część nasypu o grubości 0,8 1,5 m budują twardoplastyczne pospółki gliniaste i piaski gliniaste z domieszką Ŝwiru. Warstwa I nie ma większego znaczenia dla warunków posadowienia tunelu. Warstwa II Warstwa gruntów rodzimych spoistych o miąŝszości około 3 m, zalegająca bezpośrednio pod nasypem drogowym i pod powierzchnią terenu, poza jego zasięgiem. Tworzą ją nieskonsolidowane mady rzeczne (grupa konsolidacyjna C) wykształcone w postaci pyłów z drobnymi przewarstwieniami (laminami) piasku. Czasem posiadają teŝ niewielkie domieszki substancji humusowej, której zawartość nie przekracza 2%. Konsystencja gruntu twardoplastyczna, uogólniony stopień plastyczności, IL = 0,13. Warstwy IIIa i IIIb Gruboziarniste pospółki rzecznego tarasu akumulacyjnego, których strop znajduje się na głębokości 6,0 6,5 m poniŝej korony nasypy drogowego i 3,0 3,3 m pod powierzchnią terenu poza nasypem drogowym. Do głębokości rozpoznania podłoŝa grunty te nie zostały przewiercone. Przestrzenie porowe wypełniają róŝnoziarniste piaski, względnie glina nadająca im charakter gruntów spoistych. 8

9 Warszawy w w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Z tego powodu grunty te podzielono na dwie warstwy : - warstwa IIIa - pospółki średniozagęszczone, - warstwa IIIb - pospółki gliniaste twardoplastyczne Ochrona interesów osób trzecich Projektowana inwestycja nie stwarzają uciąŝliwości w uŝytkowaniu działek sąsiednich, a ponadto: nie utrudnia dostępu do drogi publicznej; nie pozbawia moŝliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności; nie naraŝa terenów mieszkalnych i mieszkalno usługowych przed uciąŝliwościami powodowanymi przez nadmierny hałas komunikacyjny; nie powodują zanieczyszczeń powietrza, wody lub gleby; 4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH OBLICZEŃ STATYCZNYCH 4.1. ZałoŜenia obliczeniowe Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany przejścia i robót towarzyszących został opracowany zgodnie z: - Wytycznymi projektowania dróg WPD-2 zatwierdzonymi przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia r. - Wytycznymi projektowania ulic zatwierdzonymi jak wyŝej r. - Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych zatwierdzonymi r. - Dokumentacją z Technicznych badań podłoŝa gruntowego zleconą przez "Transprojekt" w roku PN-85/S Obiekty mostowe. ObciąŜenia. - PN-91/S Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe, spręŝone. Projektowanie. - PN-82/S Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. - PN-92/S Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. - PN-83/B Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Wykorzystywane programy komputerowe Do obliczeń statyczno - wytrzymałościowych wykorzystano programy do wymiarowania konstrukcji Ŝelbetowych metodą napręŝeń liniowych do wymiarowania przekrojów Ŝelbetowych Wyniki obliczeń Obiekt został zaprojektowany na klasę obciąŝenia A PN-85/S oraz Stanag kl Konstrukcja przejścia będzie wykonana z betonu C25/30 ( B30 ) o wytrzymałości obliczeniowej na ściskanie R b =17.3 MPa i stali zbrojeniowej klasy AIIIN o wytrzymałości obliczeniowej na rozciąganie 340 MPa. W Ŝadnym elemencie konstrukcji nie przekroczono wytrzymałości obliczeniowych betonu na ściskanie i stali na rozciąganie. Posadowienie przejścia podziemnego zostało sprawdzone dla maksymalnych obciąŝeń pionowych. ObciąŜenie gruntu pod fundamentem przejścia jest mniejsze od obliczeniowego oporu granicznego podłoŝa. 9

10 Warszawy w w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w 5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OPIS TECHNICZNY ZAMIERZENIA 5.1. Budowa metodą przeciskania hydraulicznego Metoda polega na dwuetapowej realizacji budowli podziemnej. W pierwszym etapie wykonywana jest obudowa wstępna z szeregu połączonych ze sobą rur stalowych o małych średnicach (ca' 300 mm) łączonych wzdłuŝ pobocznic tzw. zamkami. W wyniku takich działań na górnej płaszczyźnie budowli podziemnej powstaje konstrukcja umoŝliwiająca wciśnięcie Ŝelbetowej części podziemnej przejścia i wydobycie z chronionej przez nią części gruntu. Wykonawstwo przepony złoŝonej z połączonych mikrotuneli generuje bowiem zdecydowanie mniejsze osiadania, co umoŝliwia przepychanie tuneli na małych głębokościach np. pod trakcjami kolejowymi i innymi budowlami o duŝej wraŝliwości na osiadania Przy uŝyciu tej metody moŝna tworzyć obudowy prostoliniowe o prostokątnych, kołowych i łukowych kształtach przekroju poprzecznego. W przypadkach szczególnych tworzone mogły być takŝe inne kształty. Wykonanie konstrukcji tymczasowej odbywa się pomiędzy dwiema komorami roboczymi nadawczą i odbiorczą. Komora nadawcza wyposaŝona jest w klasyczne urządzenia do mikrotunelowania, przy czym jej gabaryty dostosowane są do wymiar ów przekroju poprzecznego realizowanej budowli podziemnej i zestawu urządzeń. Wciśnięte rury tworzą płozę wzdłuŝ której wciskany jest prefabrykat przejście, zmniejszają tarcie oraz zabezpieczają warstwy nawierzchni przed zniszczeniem. Po umieszczeniu obudowy wstępnej dokonuje się przecisku mechanicznego właściwych elementu części podziemnej przejścia jednocześnie wydobywając urobek, który moŝe być urabiany ręcznie lub mechanicznie. W pierwszym etapie prac stalowa tarcza z noŝem lub urządzeniem drąŝącym montowana jest na ślizgowym torowisku, a następnie wpychana w grunt, przez wykonane w przeciwległej do bloku oporowego ścianie okno, którego przekrój jest ściśle dopasowany do zewnętrznych wymiarów przekroju poprzecznego obudowy tunelu. Reakcja z pchających tarczę siłowników hydraulicznych przekazywana jest za pomocą bloku oporowego, poprzez ścianę zabezpieczającą skarpę szybu, na grunt. Po wepchnięciu tarczy w grunt, na torowisku układany jest pierwszy element obudowy. Pchając ten element, poprzez sztywny pierścień rozkładający równomiernie punktowe naciski siłownik ów na powierzchnię czoła elementu, zarówno on jak i tarcza przemieszczane są w głąb górotworu. Po wepchnięciu elementu i wydobyciu urobku z jego wnętrza i tarczy na torowisku układany jest następny element obudowy i czynności zastają powtórzone. Teoretycznie moŝna więc przepychać bardzo długie odcinki tuneli. W praktyce jest to jednak ograniczone wzrastającą, ze wzrostem długości wpychanej obudowy wyrobiska, siłą tarcia. Ponadto, długość przeciskanych odcinków ograniczona jest warunkami ekonomicznymi jakie wynikają z kosztów transportu urobku, wentylacji, oświetlenia i łączności, a takŝe moŝliwości iniektowania lubrykatu. Przeciskane tunele o profilach prostokątnych mają zazwyczaj konstrukcję Ŝelbetową. Szyby, podobnie jak w innych technikach bezwykopowych (takŝe pipe roofing), najczęściej mają kształt prostokątny lub okrągły. Skarpy szybów są zabezpieczane ściankami szczelnymi z profili stalowych lub konstrukcjami Ŝelbetowymi. W trakcie prac przeciskowych dla zmniejszenia tarcia stosowany jest lubrykat w postaci zawiesiny bentonitowej. 10

11 Warszawy w w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w 5.2. Rodzaj zastosowanych materiałów Do wykonania poszczególnych elementów obiektu przewidziano wykorzystanie następujących materiałów konstrukcyjnych: - beton : B10 beton wyrównawczy - B15 : do iniekcji przestrzeni wewnątrz rur - stal zbrojeniowa : BSt500S zbrojenie główne, - St3S-b zbrojenie konstrukcyjne. - Stal konstrukcyjna : R35 rury obudowy - Beton C37/45 ( B 45 ) dla konstrukcji przejścia 5.3. Opis projektowanego przejścia Część konstrukcyjną projektowanego przejścia stanowić będzie prefabrykat Ŝelbetowy wciśnięte w nasyp o wymiarach otworu wewnętrznego 4.50 x 3.00m i obrysie zewnętrznym 5.30 x 4.03m. Długość pojedynczego prefabrykatu moŝna dowolnie kształtować, najkorzystniej jest wykonać obiekt z jednego elementu Ściany wejść są pochylonymi elementami równoległymi do ul. Powstańców Warszawy. Do nich dostawione będą pochylone ściany utrzymujące teren w obrębie wejść do przejścia. Zgodnie ze stanowiskiem RZGW, Inspektorat w, ściany pionowe wejść będą zagłębione na 1.50 grunt by uczynić przejście niewraŝliwym na podmycie podczas ewentualnego przepływu wód powodziowych Wisłoka. Poziomu projektowanego obiektu zaprojektowano zgodnie z moŝliwościami jakie oferuje metoda bezwykopowa (wymagana przez Zamawiającego) Chodnik w jego obrębie będzie się znajdował poniŝej normalnego piętrzenia wód w pobliski zalewie Wisłoka ( mnpm ). Zostało to juŝ uzgodnione przez RZGW Zarządzie Zlewni Wisłoki i Wisłoka z siedzibą w. Konstrukcja przejścia będzie szczelna i uniemoŝliwi przesiąkania wody gruntowej do wnętrza obiektu. W przypadku wystąpienia duŝych opadów atmosferycznych wody opadowe będą prowadzone zgodnie ze spadkiem obiektu w kierunku południowym, a następnie do kanalizacji deszczowej prowadzącej wodę pod DK Nr 4 do rzeki Wisłok poniŝej stopnia wodnego 5.4. Elementy niekonstrukcyjne wyposaŝenia obiektu Projektowane chodniki Projektuje się chodniki umoŝliwiające połączenie chodników lub ścieŝek rowerowych przy ul. Powstańców Warszawy uliczkami bulwarów Wisłoka. Projektowane chodniki przebiegać będą od strony zachodniej w kierunku przejścia ( od drugiej strony komunikację uniemoŝliwia zapora Wisłoka ), stopniowo schodząc wzdłuŝ obu stron nasypu ul. Powstańców Warszawy. Nawierzchnia chodników to kostka betonowa na podbudowie cementowopiaskowej. Spadek podłuŝny chodników 6% Zabezpieczenia antykorozyjne - Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem. Zabezpieczenie za pomocą izolacji bitumicznych wykonywanych na zimno. - Powierzchnie betonowe. Wszystkie odkryte powierzchnie elementów betonowych powleczone będą antykorozyjnymi powłokami akrylowymi z warstwą ułatwiającą usuwanie grafiti. 11

12 Warszawy w w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Odwodnienie przejścia Nawierzchnia przejścia będzie miała pochylenie poprzeczne 2%. Ze względu na niskie usytuowanie przejścia istnieje moŝliwość zalegania wody dostania się wody opadowej podczas intensywnych opadów, jak równieŝ podczas wysokich stanów rzeki Wisłok. Odwodnienie zapewnia połączenia obiektu z kanalizacją deszczową. Nachylenia obiektu zaprojektowano w celu odpływu wody uŝywanej do prac konserwacyjnych i utrzymaniowych przejścia oraz wody opadowej. WzdłuŜ nasypów chodników prowadzących do przejścia od obydwu stron ul. Powstańców Warszawy zaprojektowano betonowe ścieki Oświetlenie przejścia Na obiekcie przewiduje się instalację oświetlenia uruchamianej czujnikiem zmierzchu Urządzenia obce Dla funkcjonowania przejścia potrzebny będzie wyłącznie montaŝ oświetlenia i instalacji wraz z zasilaniem. Inne urządzenie mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem konstrukcji przejścia w wypadku kolizji z obiektem Nawierzchnia w obrębie przejścia Istnieje wiele wersji nawierzchni poliuretanowych. Ich zastosowanie uzaleŝnione jest od przeznaczenia nawierzchni. Podstawową zaletą takich nawierzchni jest przede wszystkim wysoka elastyczność, a co za tym idzie wysokie bezpieczeństwo i komfort uŝytkowania. W większości te nawierzchnie opierają się na bazie syntetycznych komponentów poliuretanowych oraz granulatów gumowych typu SBR i EPDM. Projektuje się wykonanie elastycznej nawierzchni syntetycznej charakteryzującej się cechami: odpornością na działanie warunków atmosferycznych odpornością na ścieranie zapobiegają poślizgnięciom Nawierzchnia wykonywana jest z elementów mogących mieć kształty znane ze wzorów kostki brukowej lub płyt o wymiarach 500x500x30mm. Nawierzchnia zachowuje swoje właściwości przez wiele lat uŝytkowania. W przypadkach wandalizmu lub uszkodzenia jednego elementu moŝna go wymienić bez dodatkowych kosztów. Takie rozwiązanie pozwala na obniŝenie kosztów ogólnych utrzymania obiektu oraz ograniczeniu do minimum przerw w jego eksploatacji. Istnieje równieŝ moŝliwość wykonania jednolitej nawierzchni typu natryskowego. Nawierzchnia z warstwą typu natryskowego jest jednym z najlepszych rozwiązań nawierzchni poliuretanowych układanych na obiektach o duŝej intensywności eksploatacji (np. przy szkołach).jest bardzo odporna na ścieranie. Pod nawierzchnię poliuretanową konieczne będzie dodatkowo zabezpieczenie antykorozyjne posadzki przejścia Bariery ochronne Ze względu na to Ŝe w przekroju ul. Powstańców Warszawy znajdzie się element potencjalnie niebezpieczny jakim jest nagłe przerwanie ciągłości skarpy nasypu i betonowe ściany, projektuje się umieszczenie w obrębie pasów zieleni oraz na kapach Ŝelbetowych przejścia barier ochronnych typu SP

13 Warszawy w w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Poręcze Na ściana wejść do przejścia oraz wzdłuŝ nasypów chodników prowadzących do przejścia z ul. Powstańców Warszawy zaprojektowano poręcze ochronne z rur stalowych, zabezpieczających pieszych i rowerzystów Schody Uzupełnienie połączeń komunikacyjnych chodnikami i ścieŝkami rowerowymi są schody. Istniejące schody podlegają całkowitej rozbiórce. Nowe schody zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojonego stalą klasy A IIIN. UmoŜliwiać będą zejście z chodników przy ul. Powstańców Warszawy na teren bulwarów Wisłoka Podparcie skarp koszami wypełnionymi materiałem kamiennym Zaprojektowano lekkie konstrukcje oporowe podpierające nasyp chodnika po stronie północnej przejścia oraz po stronie południowej podpierają skarpę wykopu odcinka ciągu prowadzącego do przejścia. Stanowią takŝe oblicowanie ściany oporowej będącej kontynuacją skrzydła przejęcia od strony południowej, bezpośrednio przy zalewie Wisłoka. Są to elementy małej architektury urozmaicające wygląd obiektu. Zaprojektowano kosze z siatki stalowej o wymiarach przekroju poprzecznego 0.50 x 0.50m wypełnione materiałem kamiennym. Od strony gruntu przed wymywaniem cząstek gruntu zabezpieczać będzie geowłóknina Ściana oporowa. Jednym z warunków RZGW było zabezpieczenie przejścia przed rozmyciem przez wody powodziowe za pomocą ściany oporowej wyprowadzonej ze skrzydła od strony południowej przejścia zlokalizowanego przy zalewie Wisłoka. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych zaprojektowano stalową ściankę szczelną wciskaną w grunt. Ścianka ta będzie podpierać skarpę wykopu znajdującą się pomiędzy zalewem a dojściem do obiektu oraz zabezpieczać ją przed rozmycie. Stalowe profile ścianki znajdujące się powyŝej poziomu terenu zabezpieczone będą warstwą betonu znajdującą się pomiędzy ścianką a koszami z siatki stalowej wypełnionymi materiałem kamiennym mającymi funkcję dekoracyjną 5.5. Przebudowa piezometrów P-3 i P-4c Zaprojektowano zabezpieczenie piezometrów P-3 i P-4c na trasie projektowanego chodnika proponuje się pozostawienie w/w piezometrów na dotychczasowych miejscach. Spełnione zostaną przy tym wymagane warunki: Dostosowanie rur pomiarowych do niwelety chodnika Zabezpieczenie rur pomiarowych studzienkami gazowymi Zabezpieczenie całości włazami kanalizacyjnymi typ lekki, a przestrzeń pomiędzy studzienka a włazem zostanie wypełniona betonem Zostaną zmierzone i ustalone rzędne kryz piezometrów 6. URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE 6.1. Przebudowa urządzeń teletechnicznych Kanalizację kolidującą w okolicy przejścia dniej naleŝy odkopać i zabezpieczyć rurami A160PS. Istniejącą studnię SK-6 naleŝy przebudować poza kolidujący obszar. W miejscu 13

14 Warszawy w w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w pozostałym po istniejącej studni, kable zabezpieczyć rurami A160PS. Z uwagi na to Ŝe wśród przenoszonych kabli znajdują się kable światłowodowe prace naleŝy wykonać ze szczególną ostroŝnością Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych Kabel SN XUHAKXS 3x1x120 Nowe Miasto Hala Sportowa Kabel nie koliduje z projektowaną budową przejścia pozostaje bez zmian Kabel SN HAKnFta 3x120 GPZ Centralna Drabinianka Kabel oznaczony na planie ES-1 przebudować poza teren przewidywanych prac poprzez wcinkę i budowę nowego odcinka kabla HAKnFta 3x120mm 2 12/20kV od mufy oznaczonej C1 do C2. Stosować mufy EPKJ-24C/3SB-3SB-T.Przy mufach naleŝy pozostawić zapas kabla 5m. W miejscu skrzyŝowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu chronić rurą DVK Kabel SN Stopień Wodny Stadion Kabel oznaczony na planie ES-2 przebudować poza teren przewidywanych prac poprzez wcinkę i budowę nowego odcinka kabla XRUHAKXS 3x1x120mm 2 12/20kV od mufy oznaczonej D1 do D2. Stosować mufy POLJ 24/1x Przy mufach naleŝy pozostawić zapas kabla 4m. W miejscu skrzyŝowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu chronić rurą DVK Kabel SN YHAKXs 3x1x240 GPZ Centralna Multi Kino Kabel oznaczony na planie ES-3 przebudować poza teren przewidywanych prac poprzez wcinkę i budowę nowego odcinka kabla XRUHAKXS 3x1x120mm 2 12/20kV od mufy oznaczonej B1 do B2. Stosować mufy POLJ 24/1x Przy mufach naleŝy pozostawić zapas kabla 4m Kabel SN HAKFta 3x120 Stopień Wodny - Octownia Kabel oznaczony na planie ES-4 ochronić rurą A160PS w obszarze projektowanego przejścia Kabel SN NAHKBA 3x120 Stopień Wodny Promenada Kabel oznaczony na planie ES-5 przebudować poza teren przewidywanych prac poprzez wcinkę i budowę nowego odcinka kabla HAKnFta 3x120mm2 12/20kV od mufy oznaczonej F do rozdzielni SN stacji Stopień Wodny Stosować mufy EPKJ- 24C/3SB-3SB-T i głowice EPKT 24C3MIH3. Przy mufach i głowicach naleŝy pozostawić zapas kabla 5m Układanie kabli. Głębokość ułoŝenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabli winna wynosić 80cm. Promień gięcia nie powinien być mniejszy od podanego przez producenta kabla, dla kabli jednoŝyłowych wynosi on 20- krotną zewnętrzną średnicę kabla. Kabel naleŝy układać na dnie wykopu na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. UłoŜony kabel linią falistą naleŝy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu 25+35cm i przykryć folią koloru czerwonego, grubości folii co najmniej 0,3mm. Krawędzie folii powinny wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną krawędź ułoŝonego kabla. Kable ułoŝone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niŝ 10m, oraz przy 14

15 Warszawy w w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w mufach i w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyŝowaniach i wejściach do osłon otaczających. Na oznacznikach naleŝy umieścić napisy zawierające: - numer ewidencyjny linii, - typ kabla, - znak uŝytkownika kabla, - rok ułoŝenia kabla Oświetlenie przejścia Przebudowa istniejących urządzeń Kabel YAKY 4x35mm 2 oznaczony na planie En1, obwodu oświetleniowego Stopień Wodny - słup nr 6/P naleŝy wymienić na odcinku mufa M-1, słup nr 1/P, słup nr 2/P, mufa M2. Słupy oświetleniowe 1/P i 2/P naleŝy przesunąć poza ciąg pieszo rowerowy. Kabel YAKY 4x16mm 2 naleŝy wymienić na odcinku M-3, M-4. W miejscu skrzyŝowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem chronić stosując rurę DVK110. Kabel YAKY 4x35mm 2 oznaczony na planie En2, naleŝy wymienić na odcinku słup nr 5, słup nr 6. Na odcinku skrzyŝowania z projektowanym przejściem podziemnym ułoŝyć w rurze DVK 110. Kabel YAKY 4x35mm 2 oznaczony na planie En3, na odcinku słup nr 1, słup nr 2 naleŝy chronić rurą A110PS. Kabel YAKY 4x35mm 2 Stopień Wodny ul. Hetmańska oznaczony En4, naleŝy chronić rurą A110PS. Kabel YAKY 4x35mm 2 Stopień Wodny ul. Hetmańska oznaczony En5, naleŝy chronić rurą A110PS. Kable YAKY 4x35mm 2 (oznaczony En-6) obwodu oświetleniowego Stopień Wodny - słup nr 3/L naleŝy wymienić na odcinku SzO Stopień Wodny, słup nr 1/L, słup nr 2/. Słupy oświetleniowe 1/L i 3/L naleŝy przesunąć poza projektowany ciąg pieszo rowerowy. W miejscu skrzyŝowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem chronić stosując rurę DVK Oświetlenie przejścia podziemnego Zgodnie z warunkami przyłączenia w celu zasilania przejścia naleŝy przebudować istniejące złącze ZK-2 na ZK-3. Nad złączem umieścić istniejący pomiar, a obok projektowane złącze pomiarowe ZL-1, wyposaŝone w zabezpieczenie przelicznikowe, miejsce na licznik z zegarem taryfowym oraz układ sterowania oświetleniem. Oświetlenie zasilić kablem YAKY 4x25mm 2. Równolegle do tego kabla poprowadzić kabel YKY 3x1,5mm 2 do czujnika zmierzchu. Zasilanie rezerwowe przewidziano kablem YAKY 4x25mm 2 ze słupa nr 1/P. Obydwa kable umieścić w puszkach podtynkowych umieszczonych w tunelu przejścia. Puszki będą wyposaŝone w złączki Lz 4x35. Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C. Dobór oświetlenia przeprowadzono w oparciu o normę PN EN pkt Wymagane natęŝenie oświetlenia to 50lx. Dobrano oprawy Polam Rem SA 1 AGP /0A T5 1X54W. Instalacje do opraw naleŝy wykonać podtynkowo w rurach elektroinstalacyjnych przewodami YDYŜo 3x2,5mm 2. Oświetlenie w tunelu będzie załączane czujnikiem zmierzchu umieszczonym w tunelu. 15

16 Warszawy w w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w 7. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 7.1. (W1) W1.1 W2.2 Projektuje się zmianę przebiegu istniejącej magistrali wodociągowej z rur dn500 na odcinku W1 W2. Sieć wodociągowa w tym rejonie koliduje z projektowanym przejściem podziemnym. Wodociąg projektuje się z rur stalowych z trójwarstwową powłoką polietylenową na zewnątrz i ścianami cementowanymi wewnątrz PN-EN L x11,0 o łącznej długości 47,80m. W miejscach załamania wodociągów naleŝy zastosować łuki stalowe segmentowe. Na odcinku przejścia projektowanym wodociągiem w fundamentach muru oporowego projektowanego przejścia podziemnego oraz pod schodami do przejścia projektuje się dwie rury ochronne stalowe wg CFCHS PN EN S275 J2H 711x11,0 o długościach L=7,0m i 2,5m. W rejonie włączenia do istniejącej magistrali punkt W1 zaprojektowano komorę K. Odwodnienie magistrali wodociągowej na wypadek konieczności opróŝnienia jej z wody umoŝliwi układ odwadniający umieszczony w komorze K. Istniejącą komorę wodociągową wraz z uzbrojeniem magistrali przełoŝono z uwagi na kolizję z projektowanym przejściem podziemnym. Pozostały po przebudowie istniejący, nieczynny odcinek magistrali stalowej DN 500 naleŝy zdemontować na długości L=47,30 m między punktami W1- W Komora wodociągowa K Zaprojektowano komorę wodociągową K Ŝelbetową, wykonaną na mokro na placu budowy o wymiarach 2500x2500mm. W komorze wodociągowej zamontowano układ odwaniający: zastosowano trójnik i rurę spustową z PE100 SDR17 dn160x9,5mm długości L=3,90m poprowadzoną ze spadkiem 3% w kierunku studni spustowej D2.3 (rys. nr 2), a następnie poprowadzono kanalizację deszczową KD2, którą włączono do istniejącej kanalizacji deszczowej DN1400mm. Spust wody z magistrali umoŝliwiają zaprojektowane w komorze przepustnice kołnierzowe VAG EKN DN500 i DN150. Połączenie przewodu z rur stalowych z przepustnicami wykonać za pomocą połączeń kołnierzowych dla rur stalowych. Połączenia kołnierzowe skręcić za pomocą śrub. Niedopuszczalne jest przesunięcie osiowe łączonych elementów. Na wlocie pomiędzy przepustnicą a trójnikiem zastosowano kształtkę PAF DN500. Przepustnice pełnią teŝ funkcję układu odcinającego przed przekroczeniem rzeki Wisłok. Przejście rurociągu przez ściany komory naleŝy wykonać stosując łańcuch uszczelniający prod. Integra typ. ŁU-7 o długości 21 ogniw.. Zaprojektowano odwodnienie komory za pomocą rury odwodnieniowej PVC 150mm odprowadzonej do studni spustowej D2.3. Rzędna włazu studni w terenie zielonym powinna być 8 cm ponad rzędną terenu. Przejścia wodociągu przez ściany studzienki wykonuje się jako szczelne przez zastosowanie łańcucha uszczelniającego zgodnie ze szczegółem pokazanym na rys. nr 5. W ścianach studzienki osadzone są stopnie złazowe. Na dnie studzienki ułoŝyć w spadku 2% w kierunku bagienka wylewkę z betonu C8/10 (B10) grubości 10 cm. W celu odwodnienia studzienki na dnie naleŝy wykonać bagienko o wymiarach 30 x 30 x 20 cm. 16

17 Warszawy w w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w 7.3. Studnia wpustowa D2.3 Projektuje się studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów betonowych i Ŝelbetowych φ1000 mm z betonu klasy C-35/45, wodoszczelne (W8), małonasiąkliwe (n w 5%), mrozoodporne (F-150) zgodnie z PN-EN 206-1:2003 oraz PN-EN 1917:2004; PN-EN 1610:2002. Przykrycie studni włazem kanałowym, Ŝeliwnym, okrągłym φ600 mm klasy B-125 (w terenach zielonych) lub D-400 (w pasie drogowym) zgodnie z PN-EN 124:2000. Rzędna włazu studni kanalizacyjnej w pasie drogowym powinna być równa rzędnej nawierzchni. Do studni wchodzi rura spustowa z PE 100 SDR17 dn160x9,5mm zakończona kolankiem oraz rura odwodnieniowa komory PVC150mm zakończona klapą końcową dn150mm zamykająca się samoczynnie montowaną na rurze PVC. Wodę ze studni odprowadza rura PVC dn200x5,9mm zaprojektowana 0,5m poniŝej rury odwodnieniowej DN150mm. Niedopuszczalne jest przesunięcie osiowe łączonych elementów. Rzędna włazu studni w terenie zielonym powinna być 8 cm ponad rzędną terenu. Studzienkę naleŝy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce Ŝwirowej grubości 20 cm w gruntach nienawodnionych, lub podłoŝu z betonu C8/10 (B10) grubości 10 cm i podsypce filtracyjnej grubości 20 cm w gruntach nawodnionych, tylko na stabilnym podłoŝu o wskaźniku zagęszczenia Is 0,98. W agresywnym środowisku gruntowo wodnym wykonać izolację antykorozyjną zewnętrznych powierzchni studzienki z dwóch warstw bitizolu R+P. Na prefabrykowanej płycie pokrywowej wykonać izolację cieplną. Kręgi studzienki łączone są za pomocą uszczelek. Do jej montaŝu uŝywać smarów poślizgowych. Pierścienie dystansowe łączone przy uŝyciu zaprawy betonowej, o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm. Przejścia wodociągu w rurze ochronnej przez ściany studzienki wykonuje się jako szczelne przez zastosowanie łańcucha uszczelniającego. Całość robót wykonać zgodnie z normą PN-91/B (Studzienki wodociągowe). 8. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ 8.1. Opis ogólny W celu uniknięcia kolizji istniejącej kanalizacji deszczowej z projektowanym przejściem podziemnym dla pieszych pod ul. Powstańców Warszawy w zaprojektowano zmianę jej przebiegu. Zmiana lokalizacji projektowanej kanalizacji jest dostosowana do ukształtowania terenu oraz do projektowanych parametrów inwestycji i infrastruktury (KD1) St.istn1 St.istn2 Projektuje się przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinku między studniami St.istn1 St.istn2 z rur kanalizacyjnych PVC dn315x9,2mm o długości L=57,30m. Do studni D1.1 zaprojektowano włączenie odwodnienia projektowanego obiektu.: odcinek D1.1 - D1.1.2 zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC dn315x9,2mm o długości L=6,50m, a przykanalik na odcinku D KR1 z rur PVC dn160x4,7mm o długości L=8,70m Po przebudowie istniejący odcinek kanalizacji St.istn2 St.istn3 na długości 21,90m naleŝy zdemontować (KD2) Istn.KD D2.3 Projektuje się budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na odcinkach: - Istn.KD D2.2 z rur PVC dn315x9,2mm o długości L=23,70m; - D2.1 D2.1.1 z rur PVC dn315x9,2mm o długości L=4,50m; 17

18 Warszawy w w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w - D2.2 D2.2.1 z rur PVC dn315x9,2mm o długości L=5,10m; - D2.2 D2.3 z rur PVC dn200x5,9mm o długości L=12,90m. Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC dn160x4,7mm na odcinkach: - D2.1.1 KR4 o długości L=5,60m; - D2.1.1 KR5 o długości L=2,0m; - D2.2 KR2 o długości L=2,3m; - D2.2.1 KR3 o długości L=10,9m. Kanalizacja deszczowa KD2 pełni funkcję odwodnienia projektowanej magistrali wodociągowej W1 i komory K oraz odprowadza wody deszczowe z projektowanego obiektu. Kanalizacja KD2 odprowadza wodę do istniejącej kanalizacji DN1400mm (KD3) St.istn.4 ZB Projektuje się przebudowę kanalizacji sanitarnej na odcinku St.istn.4 ZB z rur PVC dn200x5,9mm o długości L=6,6m. Istniejącą studnię St.istn.4 naleŝy przebudować, ze względu na konieczność zagłębienia projektowanej kanalizacji pod projektowanym przejściem. Kanalizacja sanitarna KD3 pełni funkcję doprowadzenia ścieków do zbiornika na nieczystości płynne ZB. Po przebudowie istniejący zbiornik na nieczystości płynne Istn.ZB wraz z odcinkiem kanalizacji St.istn.4 Istn.ZB na długości 14,00m naleŝy zdemontować (KD4) D4.1 St.istn5 Projektuje się przebudowę kanalizacji wody pochłodniczej na odcinku między studniami D4.1 St.istn5 z rur kanalizacyjnych betonowych DN600 mm o długości L=50,50m. Po przebudowie istniejący odcinek kanalizacji D4.1 St.istn5 na długości 44,00m wraz z istn. studnią St.istn6 naleŝy zdemontować Rury przewodowe Do przebudowy kanalizacji grawitacyjnej zastosowano rury o parametrach: rury kanalizacyjne PVC dn315x9,2mm (KD1); rury kanalizacyjne PVC dn200x5,9mm (KD2, KD3); rury kanalizacyjne betonowe DN600 mm (KD4); 8.7. Studnie kanalizacyjne Projektuje się studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów betonowych i Ŝelbetowych φ1000 mm i φ1200 mm z betonu klasy C-35/45, wodoszczelne (W8), małonasiąkliwe (n w 4%), mrozoodporne (F-150) zgodnie z PN-EN 206-1:2003 oraz PN- EN 1917:2004; PN-EN 1610:2002. Przykrycie studni włazem kanałowym, Ŝeliwnym, okrągłym φ600 mm klasy B-125 (w terenach zielonych) lub D-400 (w pasie drogowym) zgodnie z PN-EN 124:2000. Rzędna włazu studni kanalizacyjnej w pasie drogowym powinna być równa rzędnej nawierzchni. Rzędna włazu studni kanalizacyjnej w terenie zielonym powinna być 8 cm ponad rzędną terenu. Studnie naleŝy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm w gruntach nienawodnionych spoistych, lub podłoŝu z betonu B10 grubości 20 cm i podsypce filtracyjnej grubości 20 cm w gruntach nawodnionych. Tylko w agresywnym środowisku gruntowo wodnym wykonać izolację antykorozyjną 18

19 Warszawy w w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w zewnętrznych powierzchni studni z dwóch warstw bitizolu R+Pg. Prefabrykowane elementy studni betonowych łączone są za pomocą uszczelek. Do jej montaŝu uŝywać smarów poślizgowych. Pierścienie dystansowe łączone przy uŝyciu zaprawy betonowej, o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm. Przejścia kanałów przez ściany studni wykonuje się jako szczelne w stopniu uniemoŝliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltracje ścieków. W ścianach studni osadzone są króćce połączeniowe do połączenia z kanałami. Prefabrykaty betonowe i Ŝelbetowe powinny posiadać Aprobatę Techniczną COBRTI INSTAL oraz Aprobatę Techniczną IBDiM. 9. PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ 9.1. Opis ogólny W celu uniknięcia kolizji istniejącej magistrali ciepłowniczej z projektowanym przejściem podziemnym dla pieszych zaprojektowano zmianę jej przebiegu. Zmiana lokalizacji projektowanej sieci ciepłowniczej jest dostosowana do ukształtowania terenu oraz do projektowanych parametrów inwestycji i infrastruktury. Do projektowania sieci cieplnej na odcinku przebudowy przyjęto następujące parametry czynnika grzewczego: - medium : woda - temperatura zasilania 130 o C - temperatura powrotu 90 o C - ciśnienie 1,6 MPa, oraz parametry technologiczne systemu rur preizolowanych (CO1) G5 G6 Zgodnie ze stanowiskiem uŝytkownika istn. sieci ciepłowniczej tj. MPEC w, projektowany odcinek sieci cieplnej powinien być wykonany z rur preizolowanych 2x dn 406,4/560 mm z izolacją standardową z czteropasmową instalacją alarmową typu impulsowego przewidzianą do doraźnej kontroli usterek w komorze G-6. Projektuje się sieć ciepłowniczą w technologii preizolowanej. Rury przewodowe z rur stalowych ze stali ST 37,0 lub R35 bez szwu. Dopuszcza się rury ze szwem wzdłuŝnym. Rury osłonowe z polietylenu wysokiej gęstości, spełniającego wymagania ujęte w PN EN 253. Izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej, spełniającej wymagania PN EN 253 oraz o odporności termicznej 135 o C z moŝliwością przekroczenia 150 o C. Sztywna pianka poliuretanowa musi być spieniana cyklopentanem. Materiały i elementy preizolowane winny spełniać wymagania warunków technicznych jakim powinny odpowiadać materiały i elementy preizolowane w systemie preizolowanym Rzeszowa. ( opracowanie MPEC Rzeszów) Projekt przebudowy uwzględnia opracowaną wcześniej dokumentację modernizacji ww. magistrali (w zakresie przebiegu i rzędnych), przewidywaną do realizacji w 2011r. w ramach programu współfinansowanego ze środków UE. Uwaga: w przypadku równoległej realizacji magistrali ciepłowniczej wg niniejszego opracowania i w/w dokumentacji projektowej naleŝy zrezygnować z realizacji sieci ciepłowniczej na odcinku G5-C1. Projektuje się przebudowę istniejącej magistrali ciepłowniczej na odcinku między projektowanymi komorami G5 G6 z rur preizolowanych 2x dn 406,4/560 mm o długości L=69,50m. Połączenie odcinka projektowanego z istniejącą siecią ciepłowniczą kanałową w komorze G5 wg rysunków szczegółowych, opracowanych na etapie projektu wykonawczego. 19

20 Warszawy w w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Połączenie odcinka projektowanego z siecią ciepłowniczą w komorze G6 z dostosowaniem projektu pierwotnego. Po przebudowie istniejący odcinek magistrali ciepłowniczej 2xdn350mm wykonanej w prefabrykowanym podziemnym kanale Ŝelbetowym G5 G6 na długości 59,00m naleŝy zdemontować. Na załomach trasy przewiduje się zastosowania kolan prefabrykowanych preizolowanych o promieniu gięcia R=1,5 DN i 2,5DN jak pokazano na schemacie montaŝowym. Łączenie rur za pomocą muf zgrzewanych elektrycznie z zapewnieniem nieniszczącej kontroli poprawności zgrzewania, zalewanych konfekcjonowaną pianką poliuretanową. Metoda układania rurociągów techniką samokompensacji. Rury preizolowane, kolana oraz mufowanie wg wymagań norm PE-EN 253:2005, PE- EN 448:2005, PN-EN 488:2005, PN-EN 489:2005, PN-EN 13941:2006. Rury powinny równieŝ posiadać świadectwo dopuszczenia przez COBRTI Instal Warszawa. Połączenia rur po uprzednim przygotowaniu przez spawanie zgodnie z wymogami PN-92/M/ Jakość wykonanych spoin powinna odpowiadać klasie wadliwości złącza R3 wg PN-87/M Wszystkie spoiny podlegają badaniom radiograficznym. Rurociąg po wykonaniu badań podlega próbie szczelności i płukaniu. Próbę wodną naleŝy przeprowadzić zgodnie z PN-92/M z zastosowaniem wody o ciśnieniu p = 2,0 Mpa. Po pomyślnie wykonanej próbie szczelności przeprowadzić płukanie zgodnie z instrukcją wykonawcy zatwierdzoną przez właściciela magistrali cieplnej. Za zgodą uŝytkownika moŝna zrezygnować z próby hydraulicznej pod warunkiem sprawdzenia metodą radiograficzną 100% złączy spawanych. MontaŜ rurociągów, próba wodna, przygotowanie do rozruchu, ruch próbny oraz ocena badań końcowych powinny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami: - PN-66/B Sieci cieplne zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze, - PN-92/M Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania, - PN-85/B Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń wymagania i badania, - PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, - PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych SkrzyŜowanie z projektowanym przejściem podziemnym dla pieszych Na odcinku przejścia projektowaną magistralą ciepłowniczą nad projektowanym przejściem podziemnym dla pieszych zaprojektowano rurę ochronną stalową wg CFCHS PN EN S275 J2H 711x16,0 o długości L=7,00m. Rury stalowe łączyć przez spawanie na styk, a następnie zaizolować taśmami polietylowymi. Spoiny oczyszczać ze zgorzelin, ŜuŜla, odprysków spawalniczych za pomocą szczotek i tarcz szlifierskich. Pył i kurz usunąć przez przedmuchanie spręŝonym powietrzem. Złącza spawane rur ochronnych po pomalowaniu podkładem gruntującym i załoŝeniu taśmy wewnętrznej naleŝy owinąć dwukrotnie taśmą zewnętrzną tak aby zachodziła 15 cm na izolację fabryczną. Rury przewodowe wprowadzać do rur ochronnych z zastosowaniem płóz prowadzących Integra do przeciągania rurociągów o znacznym cięŝarze. Końce rur ochronnych zamknąć manszetą uniwersalną typu U 500x900 produkcji Integra Połączenia z istniejącą siecią cieplną w komorach G5 i G6 Połączenie odcinka projektowanego z istniejącą siecią ciepłowniczą kanałową w komorze G5 wg rysunków szczegółowych, opracowanych na etapie projektu 20

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne:

Obowiązujące akty prawne: 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Celem Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE.

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. 2 STEINZEUG-KERAMO ZAKŁADY PRODUKCYJNE: Niemcy: Frechen i Bad Schmiedeberg Belgia: Hasselt Holandia: Belfeld PRACOWNICY:

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM SPIS TREŚCI ZESZYT I RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO - OPIS 1. WSTĘP 4 1.1. Podstawa formalna i prawna sporządzenia raportu 4 1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 4 1.3. Źródła informacji 4 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR K 13 014 04 02

PROJEKT NR K 13 014 04 02 PRZEDSIĘ BIORSTWO PROJEKTOWO - USŁ UGOWE "INKOM" S.C. SPÓŁ KA PRAWA CYWILNEGO 40-053 KATOWICE, ul. Ś w. Barbar y 2 1a * Tel/fax: 32-257-08-66(-67) Poczta: inkom@inkom.katowice.pl * Strona: www.inkom.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA ZARZĄD POWIATU TARNOBRZESKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU TARNOBRZESKIEGO NA LATA 2004 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DO 2015 ROKU PROGRAM OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z budową kolektorów z

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo

4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury

4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury 4. Podstawowe kryteria i załoŝenia efektywnego systemu opłat 4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury Podejmowanie decyzji o rozwoju infrastruktury odbywa się dwuszczeblowo. Na szczeblu

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo