PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA I.1. OPIS TECHNICZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA I.1. OPIS TECHNICZNY"

Transkrypt

1 INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 W KM POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: BUDOWA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE ADRES OBIEKTU: Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów RODZAJ OPRACOWANIA: CZĘŚĆ: PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA TOM: I.1. OPIS TECHNICZNY Nr umowy: 193/ZP /09 Studio Projektów Budowli InŜynierskich Anastat Adam Kata - spółka jawna ul. Partyzantów 1A, Rzeszów, Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data Projektant mgr inŝ. Adam Kata M-ty 400/94 Sprawdzający mgr inŝ. Janusz Pluta M-ty 23/93 Egz. Nr 1

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Przedmiot opracowania Zakres przedsięwzięcia Inwestor i Administrator obiektu Projektant Podstawa opracowania Cel opracowania ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego Istniejące uwarunkowania realizacyjne Istniejąca zieleń OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU Opis ogólny Sieci uzbrojenia terenu Oświetlenie terenu Wymagania wynikające z ochrony interesów osób trzecich Szczegółowe warunki wynikające z charakteru inwestycji oraz inne PODSTAWOWE ZAŁOśENIA TECHNICZNE DLA OBIEKTU Przejście dla pieszych: Ciąg pieszy: Opis warunków geologicznych i wodnych KOMUNIKACJA W OBRĘBIE PRZEJŚCIA Opis ogólny Organizacja ruchu TECHNOLOGIA BUDOWY PRZEJŚCIA Budowa metodą przeciskania hydraulicznego Rodzaj zastosowanych materiałów Roboty rozbiórkowe OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEJŚCIA Część podziemna obiektu Ściany skrzydła przejścia Elementy niekonstrukcyjne wyposaŝenia obiektu Projektowane chodniki Konstrukcja schodów Wykończenie ścian przejścia Zabezpieczenia antykorozyjne Odwodnienie przejścia Oświetlenie przejścia Urządzenia obce Nawierzchnia w obrębie przejścia Balustrady Dostosowania konstrukcji do przeprowadzenia przewodów elektrycznych Dostosowanie obiektu dla umoŝliwienia korzystania niepełnosprawnym Lekkie konstrukcje oporowe Schody Ściana oporowa Wykonanie cięŝkiej izolacji z maty bentonitowej Wykonanie ogrodzenia Zieleń w obrębie murów oporowych z gabionów Ścianki szczelne Przebudowa piezometrów P-3 i P-4c OCHRONA ŚRODOWISKA Oddziaływanie inwestycji w czasie budowy Przewidywane ilości wykorzystywanych surowców wody i energii Przedsięwzięcia chroniące środowisko

3 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest rozbudowa DK Nr 4 w km poprzez budowę przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie. 1.2 Zakres przedsięwzięcia Odcinek drogi DK Nr 4 ( ul. Powstańców Warszawy ) działka Nr 1760, naleŝąca do Skarbu Państwa w Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Rzeszowie Działki nr 1083/103, 1758/20, 1759, 1761/18, których właścicielem jest Gmina Miasto Rzeszów Działki nr 1/1 oraz 355/1 w własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie działki na których znajdują się wyloty istniejącej kanalizacji deszczowej 1.3 Inwestor i Administrator obiektu Inwestorem i Administratorem odcinka DK Nr 4 w ciągu którego znajduje się projektowane przejście jest Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie. 1.4 Projektant Studio Projektów Budowli InŜynierskich Anastat Adam Kata spółka jawna 1.5 Podstawa opracowania Podstawą formalną niniejszego opracowania są następujące dokumenty, opracowania oraz literatura techniczna, normy i instrukcje: I. Dokumenty formalne: - Umowa zawarta pomiędzy Anastat a Gminą Miasto Rzeszów - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia r. II. Normy, wytyczne, katalogi branŝowe: - Ustawa Nr 414 z dnia r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994) - Prawo wodne Ustawa nr 1229 z dnia dziennik ustaw nr Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŝynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn r w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów (Dz. U. Nr 126, poz. 839) - PN-85/S Obiekty mostowe. ObciąŜenia - PN-92/S Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŝone. Projektowanie. 3

4 - PN-83/B Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. - PN-83/B Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. - PN-92/S Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. III. Opracowania pomocnicze: - pomiary terenowe - mapa topograficzna 1 : Badania techniczne podłoŝa gruntowego. 1.6 Cel opracowania. Podstawowym celem niniejszego opracowania jest zapewnienie moŝliwości przeprowadzenia ruchu pieszego pod nasypem ul. Powstańców Warszawy. Konieczność realizacji przejścia wynika z następujących przesłanek techniczno ekonomicznych: złego stanu bezpieczeństwa pieszych korzystających przejścia dla pieszych przez ul. Powstańców Warszawy ( DK Nr 4 ) DuŜe natęŝenie ruchu drogowego Bliskie sąsiedztwo osiedli mieszkalnych, szkół, kompleksu sportowo-rekreacyjnego 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego Projektowana budowa przejścia podziemnego znajduje się w ciągu istniejącej drogi krajowej i nie spowoduje zmian w obecnym istniejącym zagospodarowaniu terenu w związku z realizacją zamierzenia poprawi się bezpieczeństwo ruchu. Droga jest klasy G, znaczenia krajowego, o nawierzchni bitumicznej. Odwodnienie z drogi w stanie istniejącym realizowane jest poprzez spływ wody do kanalizacji deszczowej. Na przedmiotowym odcinku drogi nie ma zabudowy mieszkalnej. Obecnie w miejscu projektowanej inwestycji zlokalizowana jest ul. Powstańców Warszawy objęta ciągiem DK Nr 4 w obrębie Rzeszowa. Jezdnia ma po dwa pasy ruchu szerokości 3.50m w kaŝdym kierunku. WzdłuŜ jezdni w obydwu kierunkach przebiegają ścieŝki rowerowe oraz chodniki. Nie mają prawidłowego połączenia z ciągami pieszo-rowerowymi biegnącymi wzdłuŝ brzegów Wisłoka. Jedynie schody oraz przejście dla pieszych umoŝliwiają komunikację z bulwarami rzeki Wisłok z terenami połoŝonymi po drugiej strony ul. Powstańców Warszawy oraz chodnikami wzdłuŝ ulicy. Utrudnienia w przekroczeniu ulicy powodują Ŝe tereny rekreacyjne wzdłuŝ rzeki są praktycznie przecięte ruchliwą ulicą Powstańców Warszawy. Od strony wschodniej od projektowanego przejścia usytuowana jest zapora na rzece Wisłok Istniejące uwarunkowania realizacyjne Na terenie objętym zamierzeniem budowlanym nie występują wpływy górnicze ani zabytki kolidujące z projektowaną inwestycją Istniejąca zieleń W obrębie przebudowy po obu stronach istniejącej drogi występuje typowa roślinność przydroŝna, krzewy. Skarpy porośnięte są trawą i pospolitą roślinnością, stanowiącą ich umocnienie przed erozją i niekontrolowanym osiadaniem. Jedynie od strony północno-zachodniej teren przyległy do drogi posiada lokalne zakrzaczenia skarp i ich krawędzi. Są to pospolite krzaki i drzewa nie podlegające 4

5 ochronie, przewidziane przy realizacji zamierzenia do wycinki. Zakrzaczenia przeznaczone do wycinki na powierzchni 120 m2 Na odcinku dojść do przejścia nie występują Ŝadne pomniki przyrody, ani rośliny podlegające ochronie. 3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3.1. Opis ogólny Teren objęty rozbudową zajmuje działki objęte pasem DK Nr 4 naleŝącym do Gminy Miasto Rzeszów. Nie są one zabudową, uŝytkami rolnymi. Projektowane przejście nie zmieni istniejącego zagospodarowania terenu, a jedynie usprawni komunikację dla korzystających z bulwarów wzdłuŝ rzeki Wisłok oraz połączy je chodnikami wzdłuŝ ul. Powstańców Warszawy Sieci uzbrojenia terenu W obrębie projektowanego przejścia zlokalizowane są urządzenie uzbrojenie takie jak: Sieci teletechniczne Ciepłociągi Linie energetyczne Kanalizacja deszczowa i sanitarna 3.3. Oświetlenie terenu Istniejące oświetlenie terenu pozostaje bez zmian. W części podziemnej przejścia będzie zainstalowane oświetlenie uruchamiane czujnikiem zmierzchu. Szczegółowe rozwiązania techniczne pokazane są w opracowaniu branŝowym Wymagania wynikające z ochrony interesów osób trzecich Projektowane przejście podziemne nie stwarza uciąŝliwości w uŝytkowaniu działek sąsiednich, a ponadto: nie utrudnia dostępu do drogi publicznej; nie pozbawia moŝliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności; nie naraŝa pobliskich terenów mieszkalnych i mieszkalno usługowych na uciąŝliwości powodowane przez nadmierny hałas komunikacyjny; nie powoduje zanieczyszczeń powietrza, wody lub gleby; 3.5. Szczegółowe warunki wynikające z charakteru inwestycji oraz inne. Teren objęty planem zagospodarowania nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie podlega ochronie konserwatorskiej i innej ochronie na podstawie ustaleń miejscowych planów przestrzennych zagospodarowania terenu; Teren lokalizacji inwestycji jest połoŝony w obszarach zagroŝenia powodzią; Nie istnieje zagroŝenie związane z osuwaniem się mas ziemnych; 4. PODSTAWOWE ZAŁOśENIA TECHNICZNE DLA OBIEKTU 4.1. Przejście dla pieszych: Nośność obiektu: kl. A wg PN-85/S tj. 500 kn oraz C150 STANAG 2021 ; 5

6 Charakter obiektu stały (trwały); Ciągłość ruchu drogowego w trakcie prowadzenia robót; Szerokość (światło poziome) przejścia 4.50 m; Wysokość (światło pionowe) przejścia 3.00 m; 4.2. Ciąg pieszy: Dojazdy (dojścia) do przejścia obejmujące odcinek trasy chodnika w celu połączenia obiektu z istniejącym chodnikiem; Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej; Odwodnienie powierzchniowe 4.3. Opis warunków geologicznych i wodnych PodłoŜe terenu do głębokości rozpoznanej wierceniami budują osady czwartorzędowe tworzące trzy warstwy genetyczno stratygraficzne : warstwa nasypów antropogenicznych warstwa przypowierzchniowa o grubości około 3 m, to holoceńskie utwory rzeczno zastoiskowe osadzone na zalewowym tarasie Wisłoka, wykształcone w postaci mułków laminowanych piaskami, warstwa dolna, nieprzewiercona to osady aluwialne plejstoceńskiego tarasu rzecznego wykształcone w postaci Ŝwirów piaskowcowych przemieszanych z róŝnoziarnistymi piaskami, częściowo zaglinionymi. NiŜsze partie podłoŝa budują residua osadów polodowcowych, względnie osady rzeczne zalegające bezpośrednio na skałach kredowych fliszu karpackiego W podłoŝu badanego terenu występuje jeden swobodny horyzont wodonośny będący w związku hydraulicznym z wodami rzecznymi. Warstwę wodonośną stanowią Ŝwiry, te same które występują w dnie Wisłoka. Ze względu na bliskie sąsiedztwo koryta rzeki oraz zalewu zachodzi ścisły związek między stanem wód powierzchniowych i gruntowych. Filtracja wód opadowych utrudnia przypowierzchniowa warstwa słabo przepuszczalnych mułów, tak więc wpływ opadów atmosferycznych na stan wód gruntowych jest stosunkowo niewielki. W okresie wykonywania wierceń swobodne zwierciadło wody występowało w granicach rzędnych wysokościowych 195,8,0 196,0 m npm, tj ca 4 m powyŝej lustra wody w rzece i 2,5 m poniŝej zwierciadła wody w zalewie. Z powyŝszych obserwacji wynika wniosek, Ŝe rzeka ma charakter drenujący i jedynie w stanach powodziowych wody rzeczne mogą w istotny sposób powodować podniesienie sie poziomu wód gruntowych. PodłoŜe gruntowe budują trzy pakiety gruntów, z czego dwa stanowią równocześnie w rozumieniu PN-81/B warstwy geotechniczne. Trzeci, ze względu na zróŝnicowanie cech fizykomechanicznych wymaga dodatkowego podziału. Są to następujące warstwy : Warstwa I Jest to warstwa nasypu drogowego, który ze względu na kontrolowany sposób formowania określono jako nasyp budowlany. Górna 1,5 m warstwa nasypu zbudowana jest ze średniozagęszczonego piasku przemieszanego z pyłem oraz gliną. Konsystencja gruntów spoistych półzwarta. Dolną część nasypu o grubości 0,8 1,5 m budują twardoplastyczne pospółki gliniaste i piaski gliniaste z domieszką Ŝwiru. Warstwa I nie ma większego znaczenia dla warunków posadowienia tunelu. Warstwa II 6

7 Warstwa gruntów rodzimych spoistych o miąŝszości około 3 m, zalegająca bezpośrednio pod nasypem drogowym i pod powierzchnią terenu, poza jego zasięgiem. Tworzą ją nieskonsolidowane mady rzeczne (grupa konsolidacyjna C) wykształcone w postaci pyłów z drobnymi przewarstwieniami (laminami) piasku. Czasem posiadają teŝ niewielkie domieszki substancji humusowej, której zawartość nie przekracza 2%. Konsystencja gruntu twardoplastyczna, uogólniony stopień plastyczności, IL = 0,13. Warstwy IIIa i IIIb Gruboziarniste pospółki rzecznego tarasu akumulacyjnego, których strop znajduje się na głębokości 6,0 6,5 m poniŝej korony nasypy drogowego i 3,0 3,3 m pod powierzchnią terenu poza nasypem drogowym. Do głębokości rozpoznania podłoŝa grunty te nie zostały przewiercone. Przestrzenie porowe wypełniają róŝnoziarniste piaski, względnie glina nadająca im charakter gruntów spoistych. Z tego powodu grunty te podzielono na dwie warstwy : - warstwa IIIa - pospółki średniozagęszczone, - warstwa IIIb - pospółki gliniaste twardoplastyczne. 5. KOMUNIKACJA W OBRĘBIE PRZEJŚCIA 5.1. Opis ogólny Przejście i układ komunikacyjny ciągów dla pieszych i rowerzystów zaprojektowano w sposób umoŝliwiający jak największą dostępność obiektu dla pieszych, rowerzystów i niepełnosprawnych korzystających z bulwarów wzdłuŝ Wisłoka oraz z chodników i ścieŝek rowerowych połoŝonych po obu stronach ul. Powstańców Warszawy. Jednocześnie zachowano istniejące elementu komunikacji połoŝone w obrębie projektowanego przejścia. Istniejące schody prowadzące z chodników przy ul. Powstańców Warszawy podlegają przebudowie w dostosowaniu do wymagań normatywnych i usytuowania obiektu i nadal umoŝliwiać będą zejście z chodników na nadrzeczne bulwary po obu stronach ulicy. Od strony południowej moŝliwe będzie zejście schodami w stronę przejścia podziemnego lub na istniejące alejki. Oprócz schodów, z istniejących chodników i ścieŝek rowerowych zlokalizowanych przy ul. Powstańców Warszawy moŝliwe jest zejście zaprojektowanymi chodnikami ścieŝkami rowerowymi usytuowanymi przy ul. Powstańców Warszawy Organizacja ruchu Wydzielono oddzielny pas szerokości 1.50m w celu odseparowania ruchu pieszego i rowerowego. ŚcieŜki rowerowe mają nawierzchnię bitumiczną, chodniki dla pieszych z betonowej kostki brukowej. Dotyczy to chodników i ścieŝek rowerowych prowadzących z ul. Powstańców Warszawy, w obrębie bulwarów zaprojektowano nawierzchnie bitumiczną. 6. TECHNOLOGIA BUDOWY PRZEJŚCIA 6.2. Budowa metodą przeciskania hydraulicznego Metoda polega na dwuetapowej realizacji budowli podziemnej. W pierwszym etapie wykonywana jest obudowa wstępna z szeregu połączonych ze sobą rur stalowych o małych średnicach (ca' 300 mm) łączonych wzdłuŝ pobocznic tzw. zamkami. W wyniku takich działań na górnej płaszczyźnie budowli podziemnej powstaje konstrukcja umoŝliwiająca wciśnięcie Ŝelbetowej części podziemnej przejścia i wydobycie z chronionej przez nią części gruntu. 7

8 Wykonawstwo przepony złoŝonej z połączonych mikrotuneli generuje bowiem zdecydowanie mniejsze osiadania, co umoŝliwia przepychanie tuneli na małych głębokościach np. pod trakcjami kolejowymi i innymi budowlami o duŝej wraŝliwości na osiadania Przy uŝyciu tej metody moŝna tworzyć obudowy prostoliniowe o prostokątnych, kołowych i łukowych kształtach przekroju poprzecznego. W przypadkach szczególnych tworzone mogły być takŝe inne kształty. Wykonanie konstrukcji tymczasowej odbywa się pomiędzy dwiema komorami roboczymi nadawczą i odbiorczą. Komora nadawcza wyposaŝona jest w klasyczne urządzenia do mikrotunelowania, przy czym jej gabaryty dostosowane są do wymiar ów przekroju poprzecznego realizowanej budowli podziemnej i zestawu urządzeń. Wciśnięte rury tworzą płozę wzdłuŝ której wciskany jest prefabrykat przejście, zmniejszają tarcie oraz zabezpieczają warstwy nawierzchni przed zniszczeniem. Po umieszczeniu obudowy wstępnej dokonuje się przecisku mechanicznego właściwych elementu części podziemnej przejścia jednocześnie wydobywając urobek, który moŝe być urabiany ręcznie lub mechanicznie. W pierwszym etapie prac stalowa tarcza z noŝem lub urządzeniem drąŝącym montowana jest na ślizgowym torowisku, a następnie wpychana w grunt, przez wykonane w przeciwległej do bloku oporowego ścianie okno, którego przekrój jest ściśle dopasowany do zewnętrznych wymiarów przekroju poprzecznego obudowy tunelu. Reakcja z pchających tarczę siłowników hydraulicznych przekazywana jest za pomocą bloku oporowego, poprzez ścianę zabezpieczającą skarpę szybu, na grunt. Po wepchnięciu tarczy w grunt, na torowisku układany jest pierwszy element obudowy. Pchając ten element, poprzez sztywny pierścień rozkładający równomiernie punktowe naciski siłownik ów na powierzchnię czoła elementu, zarówno on jak i tarcza przemieszczane są w głąb górotworu. Po wepchnięciu elementu i wydobyciu urobku z jego wnętrza i tarczy na torowisku układany jest następny element obudowy i czynności zastają powtórzone. Teoretycznie moŝna więc przepychać bardzo długie odcinki tuneli. W praktyce jest to jednak ograniczone wzrastającą, ze wzrostem długości wpychanej obudowy wyrobiska, siłą tarcia. Ponadto, długość przeciskanych odcinków ograniczona jest warunkami ekonomicznymi jakie wynikają z kosztów transportu urobku, wentylacji, oświetlenia i łączności, a takŝe moŝliwości iniektowania lubrykatu. Przeciskane tunele o profilach prostokątnych mają zazwyczaj konstrukcję Ŝelbetową. Szyby, podobnie jak w innych technikach bezwykopowych (takŝe pipe roofing), najczęściej mają kształt prostokątny lub okrągły. Skarpy szybów są zabezpieczane ściankami szczelnymi z profili stalowych lub konstrukcjami Ŝelbetowymi. W trakcie prac przeciskowych dla zmniejszenia tarcia stosowany jest lubrykat w postaci zawiesiny bentonitowej Rodzaj zastosowanych materiałów Do wykonania poszczególnych elementów obiektu przewidziano wykorzystanie następujących materiałów konstrukcyjnych: - beton : B10 beton wyrównawczy - B15 : do iniekcji przestrzeni wewnątrz rur - stal zbrojeniowa : BSt500S zbrojenie główne, - St3S-b zbrojenie konstrukcyjne. - Stal konstrukcyjna : R35 rury obudowy - Beton C37/45 ( B 45 ) dla konstrukcji przejścia 8

9 - Beton C30/37 dla pozostały Ŝelbetowych elementów przejścia (skrzydła, schody) 6.4. Roboty rozbiórkowe Zachodzi konieczność wykonania robót rozbiórkowych istniejących elementów chodników dla pieszych i schodów na bulwary. Roboty te obejmują: Rozebranie istniejących schodów Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych Rozebranie obrzeŝy betonowych Rozebranie ogrodzeń z siatki 7. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEJŚCIA 7.1. Część podziemna obiektu Część konstrukcyjną projektowanego przejścia stanowić będzie prefabrykat Ŝelbetowy wciśnięty w nasyp o wymiarach otworu wewnętrznego 4.50 x 3.00m i obrysie zewnętrznym 4.90 x 3.80m. Pojedynczy prefabrykat przeciskany zaprojektowano o długości 20.50m. NaleŜy go wykonać monolitycznie na miejscu budowy. Skrajne elementy podziemnej części przejścia, niepodlegające przepychaniu wykonać o długości 6.50m, monolitycznie w deskowaniach po uzyskaniu ostatecznej lokalizacji segmentu środkowego. Szczelność połączenia elementów skrajnych ze środkowym zapewnić przez montaŝ taśm dylatacyjnych. Ze względu na brak moŝliwości wykonania skutecznej izolacji przeciwwilgociowej części podziemnej przejścia naleŝy zastosować beton o nasiąkliwości 4% 7.2. Ściany skrzydła przejścia Ściany wejść są pochylonymi elementami równoległymi do ul. Powstańców Warszawy. Do nich dostawione będą pochylone ściany utrzymujące teren w obrębie wejść do przejścia. Zgodnie ze stanowiskiem RZGW, Inspektorat w Rzeszowie, ściany pionowe wejść będą zagłębione na 1.50 grunt by uczynić przejście niewraŝliwym na podmycie podczas ewentualnego przepływu wód powodziowych Wisłoka. Skrzydła zaprojektowane monolityczne z betonu C30/37 zbrojone stalą klasy AIIIN, zespolone ze skrajnymi elementami części podziemnej przejścia. NaleŜy przewidzieć przy betonowaniu skrajnych elementów osadzenie prętów łączących ze skrzydłami oraz umieścić taśmę uszczelniającą przerwę roboczą. Skrzydła zaprojektowano z załamaniami w planie i w pionie Elementy niekonstrukcyjne wyposaŝenia obiektu Projektowane chodniki Projektuje się chodniki umoŝliwiające połączenie chodników lub ścieŝek rowerowych przy ul. Powstańców Warszawy uliczkami bulwarów Wisłoka. Projektowane chodniki przebiegać będą od strony zachodniej w kierunku przejścia ( od drugiej strony komunikację uniemoŝliwia zapora Wisłoka ), stopniowo schodząc wzdłuŝ obu stron nasypu ul. Powstańców Warszawy. Nawierzchnię chodników proponuje się wykonać z kostki betonowej o grubości 8 cm ułoŝonej podsypce cementowo-piaskowej 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Na krawędziach chodników z kostki zaprojektowano osadzenie obrzeŝy betonowych o wysokości 30 cm na podsypce cementowo piaskowej. Spadek podłuŝny chodników 6% 9

10 Konstrukcja schodów Zaprojektowano schody o konstrukcji Ŝelbetowej z betonu C30/37 zbrojonego stalą klasy A-IIIN Wykończenie ścian przejścia Wykończenie ścian przejścia polegać będzie na nałoŝeniu powłok antykorozyjnych o grubości do 0.30mm na wygładzoną powierzchnię betonową stropu. NaleŜy ją uzyskać stosując odpowiednie deskowanie stropu lub przez szlifowanie stwardniałego betonu. Powłoka ta ma spełniać następujące funkcje: Antykorozyjne zabezpieczanie betonu Hydrofobizacja powierzchni Impregnacja powierzchniowa Zabezpieczenia antykorozyjne - Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem. Zabezpieczenie za pomocą izolacji bitumicznych wykonywanych na zimno. - Powierzchnie betonowe. Wszystkie odkryte powierzchnie elementów betonowych powlec antykorozyjnymi powłokami akrylowymi z warstwą ułatwiającą usuwanie grafiti Odwodnienie przejścia Nawierzchnia przejścia będzie miała pochylenie poprzeczne 2%. Ze względu na niskie usytuowanie przejścia istnieje moŝliwość zalegania wody dostania się wody opadowej podczas intensywnych opadów, jak równieŝ podczas wysokich stanów rzeki Wisłok. Odwodnienie zapewnia połączenia obiektu z kanalizacją deszczową. Nachylenia obiektu zaprojektowano w celu odpływu wody uŝywanej do prac konserwacyjnych i utrzymaniowych przejścia oraz wody opadowej. WzdłuŜ nasypów chodników prowadzących do przejścia od obydwu stron ul. Powstańców Warszawy zaprojektowano betonowe ścieki Oświetlenie przejścia Na obiekcie przewiduje się instalację oświetlenia uruchamianej czujnikiem zmierzchu Urządzenia obce Dla funkcjonowania przejścia potrzebny będzie wyłącznie montaŝ oświetlenia i instalacji wraz z zasilaniem. Inne urządzenie mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem konstrukcji przejścia w wypadku kolizji z obiektem Nawierzchnia w obrębie przejścia Nawierzchnię w obrębie przejścia wykonać z preparatów epoksydowo-poliuretanowych, odpornych na ścieranie, stanowiących jednocześnie izolację górnych powierzchni betonu zabudowy. Na tym podłoŝu wykonać nawierzchnię poliuretanową na bazie syntetycznych komponentów poliuretanowych oraz granulatów gumowych typu SBR i EPDM. Projektuje się wykonanie elastycznej nawierzchni syntetycznej charakteryzującej się cechami: odpornością na działanie warunków atmosferycznych i promieniowania UW odpornością na ścieranie zapobiegają poślizgnięciom komfortem uŝytkowania jednolitość nawierzchni Nawierzchnia z warstwą typu natryskowego jest jednym z najlepszych rozwiązań 10

11 nawierzchni poliuretanowych układanych na obiektach o duŝej intensywności eksploatacji (np. przy szkołach).jest bardzo odporna na ścieranie Balustrady Na ściana wejść do przejścia oraz wzdłuŝ nasypów chodników prowadzących do przejścia z ul. Powstańców Warszawy zaprojektowano aluminiowe balustrady ochronne, zabezpieczające pieszych i rowerzystów. Zamocowanie słupków balustrad w elementach konstrukcji przejścia lub w fundamentach wykonywanych w gruncie. Balustrady winny posiadać dylatacje stosownie do zaleceń producenta Dostosowania konstrukcji do przeprowadzenia przewodów elektrycznych Projektuje się umieszczenie przewodów elektryczny w korytkach instalacyjnych w ścianach. Skrzynki pomiarowo-złączowe umieszczone będą na ścianie przejścia na zewnątrz obiektu. Szczegółowe rozwiązania zawarte są opracowaniu branŝowym Dostosowanie obiektu dla umoŝliwienia korzystania niepełnosprawnym Zaprojektowane chodniki umoŝliwiają korzystanie z obiektu niepełnosprawnym, rowerzystom i innym pieszym prowadzącym np. wózek. Spadki są zgodne z zapisami dotyczącymi obiektów dla niepełnosprawnych zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŝynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63) Lekkie konstrukcje oporowe Od strony północnej przejścia na długości m wystąpiła konieczność podparcia skarpy po lewej stronie. Zaprojektowano lekką konstrukcję oporową z koszy siatkowokamiennych o długości 60.0m wysokości 3.00m. Przyjęto do wykonania kosze z siatki wypełnionej materiałem kamiennym o module 1.0 x 1.0 x 2.0m. Od strony południowej, równieŝ po lewej stronie zaprojektowano lekką konstrukcję oporową podpierającą skarpę na długości 11.40m KaŜda krawędź koszy z siatki winna być połączona z sąsiednimi przez splecenie drutem. Kamienie naleŝy układać tak aby jak najszczelniej przylegały do siebie krawędziami. Gabiony naleŝy wykonywać na warstwie mieszanki tłucznia z klińcem, na którą uprzednio naleŝy ułoŝyć geowłokninę zapobiegającą filtracji cząstek gruntu z nasypu drogowego. KaŜda krawędź styku gabionów z gruntem winna być oddzielona od niego geowłókniny Schody Uzupełnienie połączeń komunikacyjnych chodnikami i ścieŝkami rowerowymi są schody. Istniejące schody podlegają całkowitej rozbiórce. Nowe schody zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojonego stalą klasy A IIIN. UmoŜliwiać będą zejście z chodników przy ul. Powstańców Warszawy na teren bulwarów Wisłoka Ściana oporowa. Jednym z warunków RZGW było zabezpieczenie przejścia przed rozmyciem przez wody powodziowe za pomocą ściany oporowej wyprowadzonej ze skrzydła od strony południowej przejścia zlokalizowanego przy zalewie Wisłoka. Ze względu na wysoki 11

12 poziom wód gruntowych zaprojektowano stalową ściankę szczelną wciskaną w grunt. Ścianka ta będzie podpierać skarpę wykopu znajdującą się pomiędzy zalewem a dojściem do obiektu oraz zabezpieczać ją przed rozmycie. Stalowe profile ścianki znajdujące się powyŝej poziomu terenu zabezpieczone będą warstwą betonu znajdującą się pomiędzy ścianką a koszami z siatki stalowej wypełnionymi materiałem kamiennym mającymi funkcję dekoracyjną Wykonanie cięŝkiej izolacji z maty bentonitowej Pod wszystkimi elementami przejścia zaprojektowano ułoŝenie izolacji z maty bentonitowej. Lokalizację maty i zakres ułoŝenia pokazano na rysunkach ogólnych. Matę układać na utwardzonym podłoŝu z uwzględnieniem uszczelnienia zakładów i przejść przez izolację elementów konstrukcji przejścia i urządzeń uzbrojenia terenu. Z ułoŝeniem maty powiązany jest drenaŝ odprowadzający do kanalizacji deszczowej wody opadowe. NaleŜy ułoŝyć rurkę drenarską φ 1o0 mm owiniętą geowłókniną z obsypaną warstwą filtracyjną o przekroju 0.16 m Wykonanie ogrodzenia Po północnej stronie ul. Powstańców Warszawy projektowany chodnik i ścieŝka rowerowa kolidują istniejącym ogrodzeniem stadionu Stali podlegającemu rozbiórce. Po nowej trasie pokazanej na planie sytuacyjnym naleŝy wykonać odcinek ogrodzenia z siatki stalowej w ramach, na słupkach osadzonych w betonowych fundamentach. Dokładne wymagania odnoście ogrodzenia zamieszczono w STWiORB. Projektowane ogrodzenie naleŝy połączyć z istniejącym Zieleń w obrębie murów oporowych z gabionów Projektuje się nasadzenia roślinności pnące w obrębie koszy kamiennych z siatki stalowej. NaleŜy umieścić u podstawy ceramiczny lub z barwionego betonu elementy do których będzie się dokonywać nasadzeń pnączy. Elementy te wypełnić ziemią urodzajną Ścianki szczelne Do wykonania muru oporowego zastosować profile o parametrach nie gorszych niŝ G62. Pozostałe ścianki szczelne podlegające wyciągnięciu i będące szczelną obudową wykopu przy nasypie ul. Powstańców Warszawy mogą mieć inne parametry w dostosowaniu do technologii będącej w dyspozycji Wykonawcy realizującego elementy przecisku i przewiertu. Wszystkie ścianki szczelne pogrąŝać w gruncie poprzez wciskanie Przebudowa piezometrów P-3 i P-4c Zaprojektowano zabezpieczenie piezometrów P-3 i P-4c na trasie projektowanego chodnika proponuje się pozostawienie w/w piezometrów na dotychczasowych miejscach. Spełnione zostaną przy tym wymagane warunki: Dostosowanie rur pomiarowych do niwelety chodnika Zabezpieczenie rur pomiarowych studzienkami gazowymi Zabezpieczenie całości włazami kanalizacyjnymi typ lekki, a przestrzeń pomiędzy studzienka a włazem zostanie wypełniona betonem Zostaną zmierzone i ustalone rzędne kryz piezometrów 12

13 8. OCHRONA ŚRODOWISKA 8.1. Oddziaływanie inwestycji w czasie budowy W ramach budowy będzie naruszona, a następnie przywrócona zieleń niska. Kopaliny nie będą eksploatowane. W trakcie budowy stosowane będą materiały i technologie wykluczające moŝliwość skaŝenia wody i powietrza Przewidywane ilości wykorzystywanych surowców wody i energii - woda - ze źródeł własnych wykonawcy - energia elektryczna - j/w. - gaz - nie wymaga - odprowadzenie ścieków - j/w - usuwanie odpadów z budowy - środkami własnymi wykonawcy 8.3. Przedsięwzięcia chroniące środowisko Podczas realizacji przedsięwzięcia: - prace budowlano montaŝowe będą prowadzone w porze dziennej - będą stosowane maszyny i środki transportu wyłącznie w dobrym stanie technicznym - transport materiałów i sprzętu zorganizowany będzie w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu - unikanie koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilości pracujących maszyn i urządzeń - ograniczenie jałowej pracy silników spalinowych - ścieki sanitarne odprowadzane będą do kontenerowych sanitariatów Podczas eksploatacji - właściwa eksploatacja i konserwacja przejścia Po zakończeniu budowy wykonać: - usunięcia materiałów uŝytych do budowy - uporządkowania terenu budowy przejścia - odtworzenia zieleni niskiej 13

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 W KM 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel

PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK 83-110 Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel. 604 750 954 e-mail: a_wrzos@tlen.pl TYTUŁ: PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU INWESTOR: Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne 2. Podstawa opracowania 3. Zakres i cel opracowania 4. Opis stanu istniejącego 5. Parametry techniczne 6. Roboty rozbiórkowe 7. Roboty

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Strona tytułowa II. Oświadczenie projektantów III. Zawartość opracowania IV. Opis techniczny zagospodarowania 1. Przedmiot inwestycji 3. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia - 2 3. Stan istniejący Działka nr 420/5 zawarta jest pomiędzy budynkami uŝyteczności publicznej (bar jadłodajnia, apteka i gabinety lekarskie), a pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 162 (ulica Drawska

Bardziej szczegółowo

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Zadanie inwestycyjne: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Opis techniczny do materiałów zgłoszeniowych na: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: Wykaz rysunków: 1. Część opisowa 2. Odpisy uzgodnień:

SPIS ZAWARTOŚCI: Wykaz rysunków: 1. Część opisowa 2. Odpisy uzgodnień: 1 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Część opisowa 2. Odpisy uzgodnień: - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - Nr WUOZ.III.GM-51-78/06 z dn. 19.05.2006 r., - UM Brzeg Biuro Infrastruktury Miejskiej - notatka słuŝbowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZATOKA AUTOBUSOWA, CHODNIK, MUR OPOROWY GMINA SOMONINO WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, POWIAT KARTUZY, GMINA SOMONINO, M.

PROJEKT WYKONAWCZY ZATOKA AUTOBUSOWA, CHODNIK, MUR OPOROWY GMINA SOMONINO WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, POWIAT KARTUZY, GMINA SOMONINO, M. egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA ADRES INWESTYCJI OBIEKT INWESTOR KOD CPV JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ I CIĄGU PIESZEGO PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 224 KM 46+701,50 46+825,40 W

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE 1.1. Podstawa opracowania Opracowanie sporządzono na podstawie: Uzgodnień z inwestorem, Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1.

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. OPIS TECHNICZNY Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. TEMAT OPRACOWANIA Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 128/1, 128/18, 128/2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWY DROGI POśAROWEJ Z PARKINGIEM PRZED BUDYNKIEM DYDAKTYCZNO-BADAWCZYM AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWY DROGI POśAROWEJ Z PARKINGIEM PRZED BUDYNKIEM DYDAKTYCZNO-BADAWCZYM AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a * arsan * ul. Dmowskiego 16/25, 4 3-3 0 0 B i e l s k o - B i a ł a, tel. 81 60 338 NIP 547-150-67-76 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI POśAROWEJ Z PARKINGIEM

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa:

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa: Część opisowa: SPIS ZAWARTOŚCI 1. DANE OGÓLNE... 2 2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 4.ZAMIERZENIA PROJEKTOWE... 3 5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO... 3 6.WNIOSKI I UWAGI.... 6

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,przebudowa NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DROGI GMINNEJ - UL. PIETRASZOWICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWONKÓW OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,przebudowa NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DROGI GMINNEJ - UL. PIETRASZOWICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWONKÓW OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Pietraszowickiej w miejscowości Pawonków. Podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU KONCEPCJI

OPIS DO PROJEKTU KONCEPCJI OPIS DO PROJEKTU KONCEPCJI Koncepcja ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. P.Skargi w Mielcu 1. Podstawa opracowania. - Umowa z Inwestorem i umowa na wykonanie projektu, - Uzgodnienia z Inwestorem niezbędne

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania.

3. Przedmiot opracowania. - 2 3. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branŝy drogowej na: - przebudowę nawierzchni ulicy; - przebudowę chodnika; - przebudowę dojść do budynków mieszkalnych. 4. Stan

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Dane ogólne. 1. Inwestor. 2. Cel i zakres opracowania 3. Podstawa formalno - prawna. 4. Materiały pomocnicze. II. Opis techniczny 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM W RAMACH OBSŁUGI PROJEKTOWANEJ KOTŁOWNI W STĄPORKOWIE.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM W RAMACH OBSŁUGI PROJEKTOWANEJ KOTŁOWNI W STĄPORKOWIE. 1 OPIS TECHNICZNY Zał. nr 1 DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM W RAMACH OBSŁUGI PROJEKTOWANEJ KOTŁOWNI W STĄPORKOWIE. I. Podstawa opracowania. Projekt wykonawczy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPISU 1.0. Podstawa opracowania... 2 2.0. Lokalizacja obiektu z opisem stanu istniejącego zagospodarowania terenu... 2 2.1. Ukształtowanie i zagospodarowanie terenu... 2 3.0. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska OPIS TECHNICZNY Projekt Budowlano-Wykonawczy Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska 1 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont przepustu na rzece Żydówce

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY

GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1 ROZBUDOWA DK NR 4 W KM 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej 2 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 4 2 Podstawa opracowania 4 3 Warunki gruntowe 4 4 Opis konstrukcyjno-budowlany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Chodnik TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach INWESTOR : Gmina Miasto Siemiatycze Projektant Podpis

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ulice posiadają zwartą zabudowę i mają charakter ulic dojazdowych oraz deptaków.

Wszystkie ulice posiadają zwartą zabudowę i mają charakter ulic dojazdowych oraz deptaków. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni Rynku oraz ulic: Św. Ducha, Królowej Jadwigi oraz Placu Klasztornego w Inowrocławiu 1. Stan istniejący: W stanie

Bardziej szczegółowo

PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; Gołdap; tel ;

PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; Gołdap; tel ; PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; 19-500 Gołdap; tel. 609-685-299; e-mail:pgk10@op.pl EGZ.1 INWESTOR: Gmina Gołdap ul.plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap PRZEDSIĘWZIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2 Projekt Wykonawczy 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA RONDA W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO NA POŁĄCZENIU DRÓG: WOJEWÓDZKIEJ NR 969 NOWY TARG NOWY SĄCZ, POWIATOWEJ NR K1636 KROŚCIENKO SZCZAWNICA

Bardziej szczegółowo

TOM I. a) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Chełmka z dnia r. (znak: AGK.ICP.

TOM I. a) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Chełmka z dnia r. (znak: AGK.ICP. TOM I Spis treści: I. Podstawa i zakres opracowania projektowego... 3 II. Przedmiot i zakres opracowania... 3 III. Część opisowa projektu zagospodarowania terenu... 4 Przedmiot inwestycji... 4 Istniejący

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZĘŚĆ 1 - OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis stanu istniejącego 1.4. Rozwiązania projektowe 1.4.1. Rozwiązania geometryczne w planie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE MIEJSC PARKINGOWYCH UL. HARCERSKA W KONINIE. Ulica Harcerska w Koninie. Miasto Konin, obręb geod. Morzysław

WYKONANIE MIEJSC PARKINGOWYCH UL. HARCERSKA W KONINIE. Ulica Harcerska w Koninie. Miasto Konin, obręb geod. Morzysław WYKONANIE MIEJSC PARKINGOWYCH UL. HARCERSKA W KONINIE INWESTOR: MIASTO KONIN Plac Wolności 1; 62 500 Konin OBIEKT: LOKALIZACJA: TEMAT: Ulica Harcerska w Koninie Miasto Konin, obręb geod. Morzysław WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części śukowa

Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części śukowa Nr zlecenia: Bd 4434 Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części śukowa Rodzaj opracowania: BRANśA KONSTRUKCYJNA Stadium dokumentacji: Projekt wykonawczy Zamawiający: Gmina śukowo ul. Gdańska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU. Szpital Wojewódzki we Włocławku ADRES Włocławek ul. Wieniecka 49

PROJEKT WYKONAWCZY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU. Szpital Wojewódzki we Włocławku ADRES Włocławek ul. Wieniecka 49 WAW NAZWA ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO O PAWILON ŁÓśKOWY DLA ODDZIAŁÓW DZIECIĘCYCH I WEWNĘTRZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU ADRES 87-800 WŁOCŁAWEK ul. Wieniecka 49 NR EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEBUDOWANEGO USZKODZONEGOCHODNIKA. Zgodnie z wytycznymi programowymi projektowany do przebudowy chodnik

CHARAKTERYSTYKA PRZEBUDOWANEGO USZKODZONEGOCHODNIKA. Zgodnie z wytycznymi programowymi projektowany do przebudowy chodnik CHARAKTERYSTYKA PRZEBUDOWANEGO USZKODZONEGOCHODNIKA 1.1.ZałoŜenia projektowe Zgodnie z wytycznymi programowymi projektowany do przebudowy chodnik powinien mieć następujące parametry : - chodnik dla pieszych

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa 1 ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: projektowania obiektów drogowych projektowania organizacji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

F p r o j e k t. Przebudowa drogi powiatowej nr 1551K Limanowa - Chełmiec w km i PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY

F p r o j e k t. Przebudowa drogi powiatowej nr 1551K Limanowa - Chełmiec w km i PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY EGZEMPLARZ NR 1 F p r o j e k t Biuro Usług InŜynierskich Przebudowa drogi powiatowej nr 1551K Limanowa - Chełmiec w km 22+032 22+426 i 22+687 23+159 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu: Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Projekt zagospodarowania terenu. 2. Profil drogi gminnej. 3. Przekroje normalne. 4. Przekroje

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy 1.DANE OGÓLNE Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Ul.Powstańców Śląskich 70

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpisz w km do km OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpisz w km do km OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza remontu drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpiszu na odcinku od km 0+680 do km 1+525. 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część D ROBOTY DROGOWE TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km.134.170

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Wita Stwosza. z ulicą Kamienną w Krakowie. 1. Podstawa i zakres opracowania

Opis techniczny. do projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Wita Stwosza. z ulicą Kamienną w Krakowie. 1. Podstawa i zakres opracowania Opis techniczny do projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Wita Stwosza z ulicą Kamienną w Krakowie 1. Podstawa i zakres opracowania Projekt drogowy z odwodnieniem dla Budowy drogi gminnej łączącej

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej 1. Adres obiektu: 82-410 Stary Targ, działka nr 337, 338, 323/7 i 322/2, 2. Inwestor: Urząd Gminy w Starym Targu, ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ,

Bardziej szczegółowo

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci 1 Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci Obiekt położony na działce Nr 427 w miejscowości Krzczonów obręb Krzczonów Trzeci Kolonia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Oświadczenie...str. 1 2. Orientacja...str. 2 3. Uprawnienia projektowe...str. 3 4. PrzynaleŜność do JJB...str. 4 5. Opis techniczny...str. 5 8 - Opinia Urzędu Miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Piotr Kowal 23-200 Kraśnik, ul. Koszarowa 8/29 81/8252235 603708021 USŁUGI: 1. Projekty budowlane 2. Nadzory inwestorskie 3. Kosztorysy 4. Zastępstwo inwestorskie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Plan syt. wys. 1:500. Rys. 3 Przekrój poprzeczny konstrukcja drogi 1:25. Rys. 4 Makroniwelacja terenu plan syt.-wys. 1:500

Rys. 1 Plan syt. wys. 1:500. Rys. 3 Przekrój poprzeczny konstrukcja drogi 1:25. Rys. 4 Makroniwelacja terenu plan syt.-wys. 1:500 ZAWARTOĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot, zakres i cel opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Warunki gruntowo wodne 5. Makroniwelacja 6. Roboty drogowe II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW II. CZĘŚĆ OPISOWA A. PODSTAWA OPRACOWANIA B. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA C. STAN ISTNIEJĄCY D. STAN PROJEKTOWANY E. KONSTRUKCJA F. OPIS ROZWIĄZAŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa OBIEKT: Droga gminna nr 112210R Konieczkowa Szkoła INWESTOR: Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170 NR UMOWY: Umowa z 30.06.2011r TYTUŁ PROJEKTU: Remont drogi gminnej nr 112210R Konieczkowa Szkoła w km 0+000

Bardziej szczegółowo

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH MI Zdzisław Kozikowski KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH KOMI - Zdzisław Kozikowski 15 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 tel./fax 085 74 20 117 email: phukomi@op.pl NIP 542 160 25 90 Egz. NAZWA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis stanu projektowanego.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis stanu projektowanego. 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r. z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km OPIS TECHNICZNY Do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3336 D Ścinawka Górna Ścinawka Średnia wraz z przebudową skrzyŝowania z drogą wojewódzką nr 387 km 0 + 000 0 + 225, długość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA Adres inwestycji: Gmina Mosina dz. o nr. ewid.: 1662/1 ; 1663/2 ; 1914 ; 2007/2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część D ROBOTY DROGOWE TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km.133.044

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE <> W RZESZOWIE SP. Z O.O.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE <<RESKO>> W RZESZOWIE SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE W RZESZOWIE SP. Z O.O. ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie TEMAT: Magistrala wodociągowa z Rymanowa od Zakładu Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000 OBIEKT: BUDYNKI MIESZKALNE, WIELORODZINNE NR 1, 2, 3 śyrardów, UL. śeromskiego INWESTOR: śyrardowskie TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO śyrardów,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Część obliczeniowa Część opisowa Część rysunkowa 1. Orientacja rys. nr 1 2. Projekt zagospodarowania terenu. rys. nr 2.1 2.3 3. Profile podłużne rys. nr 3 4.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania.

Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora: Gminy Miejskiej Kraków, pl. Wszystkich Świętych ¾, 31-004 Kraków. Aktualny podkład sytuacyjno wysokościowy w skali 1 : 500. Wydane warunki

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY II.A. PRZEBUDOWA KABLI SN

GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY II.A. PRZEBUDOWA KABLI SN INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1 ROZBUDOWA DK NR 4 W KM 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis stanu projektowanego

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis stanu projektowanego OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 1. Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r. z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do pól ul. Napłatki w miejscowości Lisowice. Podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania str. 3 2. Inwestor str. 3 3. Przedmiot opracowania str. 3 4. Opis stanu istniejącego str. 3 5. Warunki gruntowe. str. 4 6. Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

TEMAT / OBIEKT. WYKONANIE DRÓG TYMCZASOWYCH NA TERENIE GMINY DOBRA Z PŁYT DROGOWYCH śelbetowych PEŁNYCH PROJEKTANCI.

TEMAT / OBIEKT. WYKONANIE DRÓG TYMCZASOWYCH NA TERENIE GMINY DOBRA Z PŁYT DROGOWYCH śelbetowych PEŁNYCH PROJEKTANCI. 71-051 Szczecin ul. ZabuŜańska 53 a tel./fax. +48 91 483 51 34; + kom. +48 501 148 223; e - mail: upin12@gmail.com TOM / TECZKA: DATA: MIEJSCOWOŚĆ: (miesiąc, rok) Szczecin Styczeń 2009 TEMAT / OBIEKT WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowy chodników w ulicach: Ogrodowej, Kościelnej w Bedoniu Przykościelnym gmina Andrespol.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowy chodników w ulicach: Ogrodowej, Kościelnej w Bedoniu Przykościelnym gmina Andrespol. OPIS TECHNICZNY do projektu budowy chodników w ulicach: Ogrodowej, Kościelnej w Bedoniu Przykościelnym gmina Andrespol. 1. Podstawa i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania Umowa ze Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa

Bardziej szczegółowo

Tom Ib1- Projekt Wykonawczy Branża Mostowa

Tom Ib1- Projekt Wykonawczy Branża Mostowa Zamierzenie budowlane Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00 oraz budowa mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. III. Przedmiar robót Rysunki Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:10 000 Rys. nr 2 Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr 3 Przekroje normalne skala 1:50, 1:20

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY przebudowy drogi gminnej wewnętrznej Droga dojazdowa do Piekarni km do 0+383,50 w Kraczkowej

PROJEKT TECHNICZNY przebudowy drogi gminnej wewnętrznej Droga dojazdowa do Piekarni km do 0+383,50 w Kraczkowej PROJEKT TECHNICZNY przebudowy drogi gminnej wewnętrznej Droga dojazdowa do Piekarni km 0+065 do 0+383,50 w Kraczkowej Na działkach gruntowych o nr ew : 2093/10, 2092, 2093/12, 2093/ obręb - Kraczkowa Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010-2012. Załącznik nr...

Przedmiar robót. UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010-2012. Załącznik nr... Przedmiar robót Załącznik nr... UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010-2012 Przedmiar robót dotyczy zakresu przewidzianego do realizacji w ciągu 1 roku Lp. Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107552R ULICA KOLONIA W KM 2+344.00 2+664.48 W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE 1 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA. Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w km od do ETAP II

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA. Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w km od do ETAP II POWIAT BIERUŃSKO LĘDZIŃSKI POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w km od 1+430 do 2+720 - ETAP II WYKONAŁ: BIERUŃ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA BUDOWY CHODNIKA WZDŁUś DROGI KRAJOWEJ NR. 28 ZATOR MEDYKA W MIEJSCOWOŚCI SKOMIELNA BIAŁA W KM KM

KONCEPCJA TECHNICZNA BUDOWY CHODNIKA WZDŁUś DROGI KRAJOWEJ NR. 28 ZATOR MEDYKA W MIEJSCOWOŚCI SKOMIELNA BIAŁA W KM KM PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT BUDOWLANYCH mgr inŝ. Zdzisław Parol 30-300 NOWY SĄCZ, UL. ZDROJOWA 48, TEL 018 441-31-04, kom 606 745 603 KONCEPCJA TECHNICZNA BUDOWY CHODNIKA WZDŁUś DROGI KRAJOWEJ NR. 28

Bardziej szczegółowo

6.1 CZĘŚĆ OPISOWA 6.2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 3. OPIS TECHNICZNY 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. WARUNKI I UZGODNIENIA:

6.1 CZĘŚĆ OPISOWA 6.2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 3. OPIS TECHNICZNY 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. WARUNKI I UZGODNIENIA: 1 Rozbudowa ul. Lubelskiej 6.1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. WARUNKI I UZGODNIENIA: - warunki techniczne dla projektowanego zadania podane przez Telekomunikację Polską Pion Sieci i Platform

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR TOM - XVIII PROJEKT WYKONAWCZY inwestycja BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR lokalizacja Kielce, ul. Stefana śeromskiego 12

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ. Piotr PRZYBYLSKI

mgr inŝ. Piotr PRZYBYLSKI Włocławek 29 lipiec 2010 T E M A T : ZAGOSPODAROWANIE PLACU PARKINGOWEGO PRZED I ZA BUDYNKIEM SĄDU REJONOWEGO W LIPNIE S T A D I U M D O K U M E N T A C J I : P R O J E K T B U D O W L A N Y B R A N ś

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Budynek mieszkalny wielorodzinny NR REJ. WI / D STADIUM: Projekt Wykonawczy OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: Gorlice, ul. Korczak BRANśA: Drogi OPRACOWANIE: Projekt dojazdów, parkingów, ciągów pieszych i ukształtowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

A R C H I T E K T O R SP. Z O.O. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW BUDOWNICTWA 60-184 POZNAŃ UL. SZCZURKIEWICZÓW 11

A R C H I T E K T O R SP. Z O.O. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW BUDOWNICTWA 60-184 POZNAŃ UL. SZCZURKIEWICZÓW 11 A R C H I T E K T O R SP. Z O.O. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW BUDOWNICTWA 60-184 POZNAŃ UL. SZCZURKIEWICZÓW 11 architektor@neostrada.pl TEL/FAX 61-852 89 14 TEL 61-624 86 01 FAX 61-624 86 05 A. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA rodzaj dokumentacji: zadanie: UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA DROGI UL. KLONOWEJ W BILCZY obiekt: nr działek: ulica Klonowa w Bilczy, gm. Morawica działki nr 2-19/201, obręb Bilcza nazwa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański Kosztorys OFERTOWY Remont chodników wraz z placem manewrowym i odnową istniejącej nawierzchni bitumicznej przy drodze wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne w miejscowości Pobiedno. Obiekt Budowa Inwestor Biuro

Bardziej szczegółowo