PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA I.1. OPIS TECHNICZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA I.1. OPIS TECHNICZNY"

Transkrypt

1 INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 W KM POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: BUDOWA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE ADRES OBIEKTU: Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów RODZAJ OPRACOWANIA: CZĘŚĆ: PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA TOM: I.1. OPIS TECHNICZNY Nr umowy: 193/ZP /09 Studio Projektów Budowli InŜynierskich Anastat Adam Kata - spółka jawna ul. Partyzantów 1A, Rzeszów, Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data Projektant mgr inŝ. Adam Kata M-ty 400/94 Sprawdzający mgr inŝ. Janusz Pluta M-ty 23/93 Egz. Nr 1

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Przedmiot opracowania Zakres przedsięwzięcia Inwestor i Administrator obiektu Projektant Podstawa opracowania Cel opracowania ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego Istniejące uwarunkowania realizacyjne Istniejąca zieleń OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU Opis ogólny Sieci uzbrojenia terenu Oświetlenie terenu Wymagania wynikające z ochrony interesów osób trzecich Szczegółowe warunki wynikające z charakteru inwestycji oraz inne PODSTAWOWE ZAŁOśENIA TECHNICZNE DLA OBIEKTU Przejście dla pieszych: Ciąg pieszy: Opis warunków geologicznych i wodnych KOMUNIKACJA W OBRĘBIE PRZEJŚCIA Opis ogólny Organizacja ruchu TECHNOLOGIA BUDOWY PRZEJŚCIA Budowa metodą przeciskania hydraulicznego Rodzaj zastosowanych materiałów Roboty rozbiórkowe OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEJŚCIA Część podziemna obiektu Ściany skrzydła przejścia Elementy niekonstrukcyjne wyposaŝenia obiektu Projektowane chodniki Konstrukcja schodów Wykończenie ścian przejścia Zabezpieczenia antykorozyjne Odwodnienie przejścia Oświetlenie przejścia Urządzenia obce Nawierzchnia w obrębie przejścia Balustrady Dostosowania konstrukcji do przeprowadzenia przewodów elektrycznych Dostosowanie obiektu dla umoŝliwienia korzystania niepełnosprawnym Lekkie konstrukcje oporowe Schody Ściana oporowa Wykonanie cięŝkiej izolacji z maty bentonitowej Wykonanie ogrodzenia Zieleń w obrębie murów oporowych z gabionów Ścianki szczelne Przebudowa piezometrów P-3 i P-4c OCHRONA ŚRODOWISKA Oddziaływanie inwestycji w czasie budowy Przewidywane ilości wykorzystywanych surowców wody i energii Przedsięwzięcia chroniące środowisko

3 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest rozbudowa DK Nr 4 w km poprzez budowę przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie. 1.2 Zakres przedsięwzięcia Odcinek drogi DK Nr 4 ( ul. Powstańców Warszawy ) działka Nr 1760, naleŝąca do Skarbu Państwa w Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Rzeszowie Działki nr 1083/103, 1758/20, 1759, 1761/18, których właścicielem jest Gmina Miasto Rzeszów Działki nr 1/1 oraz 355/1 w własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie działki na których znajdują się wyloty istniejącej kanalizacji deszczowej 1.3 Inwestor i Administrator obiektu Inwestorem i Administratorem odcinka DK Nr 4 w ciągu którego znajduje się projektowane przejście jest Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie. 1.4 Projektant Studio Projektów Budowli InŜynierskich Anastat Adam Kata spółka jawna 1.5 Podstawa opracowania Podstawą formalną niniejszego opracowania są następujące dokumenty, opracowania oraz literatura techniczna, normy i instrukcje: I. Dokumenty formalne: - Umowa zawarta pomiędzy Anastat a Gminą Miasto Rzeszów - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia r. II. Normy, wytyczne, katalogi branŝowe: - Ustawa Nr 414 z dnia r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994) - Prawo wodne Ustawa nr 1229 z dnia dziennik ustaw nr Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŝynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn r w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów (Dz. U. Nr 126, poz. 839) - PN-85/S Obiekty mostowe. ObciąŜenia - PN-92/S Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŝone. Projektowanie. 3

4 - PN-83/B Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. - PN-83/B Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. - PN-92/S Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. III. Opracowania pomocnicze: - pomiary terenowe - mapa topograficzna 1 : Badania techniczne podłoŝa gruntowego. 1.6 Cel opracowania. Podstawowym celem niniejszego opracowania jest zapewnienie moŝliwości przeprowadzenia ruchu pieszego pod nasypem ul. Powstańców Warszawy. Konieczność realizacji przejścia wynika z następujących przesłanek techniczno ekonomicznych: złego stanu bezpieczeństwa pieszych korzystających przejścia dla pieszych przez ul. Powstańców Warszawy ( DK Nr 4 ) DuŜe natęŝenie ruchu drogowego Bliskie sąsiedztwo osiedli mieszkalnych, szkół, kompleksu sportowo-rekreacyjnego 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego Projektowana budowa przejścia podziemnego znajduje się w ciągu istniejącej drogi krajowej i nie spowoduje zmian w obecnym istniejącym zagospodarowaniu terenu w związku z realizacją zamierzenia poprawi się bezpieczeństwo ruchu. Droga jest klasy G, znaczenia krajowego, o nawierzchni bitumicznej. Odwodnienie z drogi w stanie istniejącym realizowane jest poprzez spływ wody do kanalizacji deszczowej. Na przedmiotowym odcinku drogi nie ma zabudowy mieszkalnej. Obecnie w miejscu projektowanej inwestycji zlokalizowana jest ul. Powstańców Warszawy objęta ciągiem DK Nr 4 w obrębie Rzeszowa. Jezdnia ma po dwa pasy ruchu szerokości 3.50m w kaŝdym kierunku. WzdłuŜ jezdni w obydwu kierunkach przebiegają ścieŝki rowerowe oraz chodniki. Nie mają prawidłowego połączenia z ciągami pieszo-rowerowymi biegnącymi wzdłuŝ brzegów Wisłoka. Jedynie schody oraz przejście dla pieszych umoŝliwiają komunikację z bulwarami rzeki Wisłok z terenami połoŝonymi po drugiej strony ul. Powstańców Warszawy oraz chodnikami wzdłuŝ ulicy. Utrudnienia w przekroczeniu ulicy powodują Ŝe tereny rekreacyjne wzdłuŝ rzeki są praktycznie przecięte ruchliwą ulicą Powstańców Warszawy. Od strony wschodniej od projektowanego przejścia usytuowana jest zapora na rzece Wisłok Istniejące uwarunkowania realizacyjne Na terenie objętym zamierzeniem budowlanym nie występują wpływy górnicze ani zabytki kolidujące z projektowaną inwestycją Istniejąca zieleń W obrębie przebudowy po obu stronach istniejącej drogi występuje typowa roślinność przydroŝna, krzewy. Skarpy porośnięte są trawą i pospolitą roślinnością, stanowiącą ich umocnienie przed erozją i niekontrolowanym osiadaniem. Jedynie od strony północno-zachodniej teren przyległy do drogi posiada lokalne zakrzaczenia skarp i ich krawędzi. Są to pospolite krzaki i drzewa nie podlegające 4

5 ochronie, przewidziane przy realizacji zamierzenia do wycinki. Zakrzaczenia przeznaczone do wycinki na powierzchni 120 m2 Na odcinku dojść do przejścia nie występują Ŝadne pomniki przyrody, ani rośliny podlegające ochronie. 3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3.1. Opis ogólny Teren objęty rozbudową zajmuje działki objęte pasem DK Nr 4 naleŝącym do Gminy Miasto Rzeszów. Nie są one zabudową, uŝytkami rolnymi. Projektowane przejście nie zmieni istniejącego zagospodarowania terenu, a jedynie usprawni komunikację dla korzystających z bulwarów wzdłuŝ rzeki Wisłok oraz połączy je chodnikami wzdłuŝ ul. Powstańców Warszawy Sieci uzbrojenia terenu W obrębie projektowanego przejścia zlokalizowane są urządzenie uzbrojenie takie jak: Sieci teletechniczne Ciepłociągi Linie energetyczne Kanalizacja deszczowa i sanitarna 3.3. Oświetlenie terenu Istniejące oświetlenie terenu pozostaje bez zmian. W części podziemnej przejścia będzie zainstalowane oświetlenie uruchamiane czujnikiem zmierzchu. Szczegółowe rozwiązania techniczne pokazane są w opracowaniu branŝowym Wymagania wynikające z ochrony interesów osób trzecich Projektowane przejście podziemne nie stwarza uciąŝliwości w uŝytkowaniu działek sąsiednich, a ponadto: nie utrudnia dostępu do drogi publicznej; nie pozbawia moŝliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności; nie naraŝa pobliskich terenów mieszkalnych i mieszkalno usługowych na uciąŝliwości powodowane przez nadmierny hałas komunikacyjny; nie powoduje zanieczyszczeń powietrza, wody lub gleby; 3.5. Szczegółowe warunki wynikające z charakteru inwestycji oraz inne. Teren objęty planem zagospodarowania nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie podlega ochronie konserwatorskiej i innej ochronie na podstawie ustaleń miejscowych planów przestrzennych zagospodarowania terenu; Teren lokalizacji inwestycji jest połoŝony w obszarach zagroŝenia powodzią; Nie istnieje zagroŝenie związane z osuwaniem się mas ziemnych; 4. PODSTAWOWE ZAŁOśENIA TECHNICZNE DLA OBIEKTU 4.1. Przejście dla pieszych: Nośność obiektu: kl. A wg PN-85/S tj. 500 kn oraz C150 STANAG 2021 ; 5

6 Charakter obiektu stały (trwały); Ciągłość ruchu drogowego w trakcie prowadzenia robót; Szerokość (światło poziome) przejścia 4.50 m; Wysokość (światło pionowe) przejścia 3.00 m; 4.2. Ciąg pieszy: Dojazdy (dojścia) do przejścia obejmujące odcinek trasy chodnika w celu połączenia obiektu z istniejącym chodnikiem; Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej; Odwodnienie powierzchniowe 4.3. Opis warunków geologicznych i wodnych PodłoŜe terenu do głębokości rozpoznanej wierceniami budują osady czwartorzędowe tworzące trzy warstwy genetyczno stratygraficzne : warstwa nasypów antropogenicznych warstwa przypowierzchniowa o grubości około 3 m, to holoceńskie utwory rzeczno zastoiskowe osadzone na zalewowym tarasie Wisłoka, wykształcone w postaci mułków laminowanych piaskami, warstwa dolna, nieprzewiercona to osady aluwialne plejstoceńskiego tarasu rzecznego wykształcone w postaci Ŝwirów piaskowcowych przemieszanych z róŝnoziarnistymi piaskami, częściowo zaglinionymi. NiŜsze partie podłoŝa budują residua osadów polodowcowych, względnie osady rzeczne zalegające bezpośrednio na skałach kredowych fliszu karpackiego W podłoŝu badanego terenu występuje jeden swobodny horyzont wodonośny będący w związku hydraulicznym z wodami rzecznymi. Warstwę wodonośną stanowią Ŝwiry, te same które występują w dnie Wisłoka. Ze względu na bliskie sąsiedztwo koryta rzeki oraz zalewu zachodzi ścisły związek między stanem wód powierzchniowych i gruntowych. Filtracja wód opadowych utrudnia przypowierzchniowa warstwa słabo przepuszczalnych mułów, tak więc wpływ opadów atmosferycznych na stan wód gruntowych jest stosunkowo niewielki. W okresie wykonywania wierceń swobodne zwierciadło wody występowało w granicach rzędnych wysokościowych 195,8,0 196,0 m npm, tj ca 4 m powyŝej lustra wody w rzece i 2,5 m poniŝej zwierciadła wody w zalewie. Z powyŝszych obserwacji wynika wniosek, Ŝe rzeka ma charakter drenujący i jedynie w stanach powodziowych wody rzeczne mogą w istotny sposób powodować podniesienie sie poziomu wód gruntowych. PodłoŜe gruntowe budują trzy pakiety gruntów, z czego dwa stanowią równocześnie w rozumieniu PN-81/B warstwy geotechniczne. Trzeci, ze względu na zróŝnicowanie cech fizykomechanicznych wymaga dodatkowego podziału. Są to następujące warstwy : Warstwa I Jest to warstwa nasypu drogowego, który ze względu na kontrolowany sposób formowania określono jako nasyp budowlany. Górna 1,5 m warstwa nasypu zbudowana jest ze średniozagęszczonego piasku przemieszanego z pyłem oraz gliną. Konsystencja gruntów spoistych półzwarta. Dolną część nasypu o grubości 0,8 1,5 m budują twardoplastyczne pospółki gliniaste i piaski gliniaste z domieszką Ŝwiru. Warstwa I nie ma większego znaczenia dla warunków posadowienia tunelu. Warstwa II 6

7 Warstwa gruntów rodzimych spoistych o miąŝszości około 3 m, zalegająca bezpośrednio pod nasypem drogowym i pod powierzchnią terenu, poza jego zasięgiem. Tworzą ją nieskonsolidowane mady rzeczne (grupa konsolidacyjna C) wykształcone w postaci pyłów z drobnymi przewarstwieniami (laminami) piasku. Czasem posiadają teŝ niewielkie domieszki substancji humusowej, której zawartość nie przekracza 2%. Konsystencja gruntu twardoplastyczna, uogólniony stopień plastyczności, IL = 0,13. Warstwy IIIa i IIIb Gruboziarniste pospółki rzecznego tarasu akumulacyjnego, których strop znajduje się na głębokości 6,0 6,5 m poniŝej korony nasypy drogowego i 3,0 3,3 m pod powierzchnią terenu poza nasypem drogowym. Do głębokości rozpoznania podłoŝa grunty te nie zostały przewiercone. Przestrzenie porowe wypełniają róŝnoziarniste piaski, względnie glina nadająca im charakter gruntów spoistych. Z tego powodu grunty te podzielono na dwie warstwy : - warstwa IIIa - pospółki średniozagęszczone, - warstwa IIIb - pospółki gliniaste twardoplastyczne. 5. KOMUNIKACJA W OBRĘBIE PRZEJŚCIA 5.1. Opis ogólny Przejście i układ komunikacyjny ciągów dla pieszych i rowerzystów zaprojektowano w sposób umoŝliwiający jak największą dostępność obiektu dla pieszych, rowerzystów i niepełnosprawnych korzystających z bulwarów wzdłuŝ Wisłoka oraz z chodników i ścieŝek rowerowych połoŝonych po obu stronach ul. Powstańców Warszawy. Jednocześnie zachowano istniejące elementu komunikacji połoŝone w obrębie projektowanego przejścia. Istniejące schody prowadzące z chodników przy ul. Powstańców Warszawy podlegają przebudowie w dostosowaniu do wymagań normatywnych i usytuowania obiektu i nadal umoŝliwiać będą zejście z chodników na nadrzeczne bulwary po obu stronach ulicy. Od strony południowej moŝliwe będzie zejście schodami w stronę przejścia podziemnego lub na istniejące alejki. Oprócz schodów, z istniejących chodników i ścieŝek rowerowych zlokalizowanych przy ul. Powstańców Warszawy moŝliwe jest zejście zaprojektowanymi chodnikami ścieŝkami rowerowymi usytuowanymi przy ul. Powstańców Warszawy Organizacja ruchu Wydzielono oddzielny pas szerokości 1.50m w celu odseparowania ruchu pieszego i rowerowego. ŚcieŜki rowerowe mają nawierzchnię bitumiczną, chodniki dla pieszych z betonowej kostki brukowej. Dotyczy to chodników i ścieŝek rowerowych prowadzących z ul. Powstańców Warszawy, w obrębie bulwarów zaprojektowano nawierzchnie bitumiczną. 6. TECHNOLOGIA BUDOWY PRZEJŚCIA 6.2. Budowa metodą przeciskania hydraulicznego Metoda polega na dwuetapowej realizacji budowli podziemnej. W pierwszym etapie wykonywana jest obudowa wstępna z szeregu połączonych ze sobą rur stalowych o małych średnicach (ca' 300 mm) łączonych wzdłuŝ pobocznic tzw. zamkami. W wyniku takich działań na górnej płaszczyźnie budowli podziemnej powstaje konstrukcja umoŝliwiająca wciśnięcie Ŝelbetowej części podziemnej przejścia i wydobycie z chronionej przez nią części gruntu. 7

8 Wykonawstwo przepony złoŝonej z połączonych mikrotuneli generuje bowiem zdecydowanie mniejsze osiadania, co umoŝliwia przepychanie tuneli na małych głębokościach np. pod trakcjami kolejowymi i innymi budowlami o duŝej wraŝliwości na osiadania Przy uŝyciu tej metody moŝna tworzyć obudowy prostoliniowe o prostokątnych, kołowych i łukowych kształtach przekroju poprzecznego. W przypadkach szczególnych tworzone mogły być takŝe inne kształty. Wykonanie konstrukcji tymczasowej odbywa się pomiędzy dwiema komorami roboczymi nadawczą i odbiorczą. Komora nadawcza wyposaŝona jest w klasyczne urządzenia do mikrotunelowania, przy czym jej gabaryty dostosowane są do wymiar ów przekroju poprzecznego realizowanej budowli podziemnej i zestawu urządzeń. Wciśnięte rury tworzą płozę wzdłuŝ której wciskany jest prefabrykat przejście, zmniejszają tarcie oraz zabezpieczają warstwy nawierzchni przed zniszczeniem. Po umieszczeniu obudowy wstępnej dokonuje się przecisku mechanicznego właściwych elementu części podziemnej przejścia jednocześnie wydobywając urobek, który moŝe być urabiany ręcznie lub mechanicznie. W pierwszym etapie prac stalowa tarcza z noŝem lub urządzeniem drąŝącym montowana jest na ślizgowym torowisku, a następnie wpychana w grunt, przez wykonane w przeciwległej do bloku oporowego ścianie okno, którego przekrój jest ściśle dopasowany do zewnętrznych wymiarów przekroju poprzecznego obudowy tunelu. Reakcja z pchających tarczę siłowników hydraulicznych przekazywana jest za pomocą bloku oporowego, poprzez ścianę zabezpieczającą skarpę szybu, na grunt. Po wepchnięciu tarczy w grunt, na torowisku układany jest pierwszy element obudowy. Pchając ten element, poprzez sztywny pierścień rozkładający równomiernie punktowe naciski siłownik ów na powierzchnię czoła elementu, zarówno on jak i tarcza przemieszczane są w głąb górotworu. Po wepchnięciu elementu i wydobyciu urobku z jego wnętrza i tarczy na torowisku układany jest następny element obudowy i czynności zastają powtórzone. Teoretycznie moŝna więc przepychać bardzo długie odcinki tuneli. W praktyce jest to jednak ograniczone wzrastającą, ze wzrostem długości wpychanej obudowy wyrobiska, siłą tarcia. Ponadto, długość przeciskanych odcinków ograniczona jest warunkami ekonomicznymi jakie wynikają z kosztów transportu urobku, wentylacji, oświetlenia i łączności, a takŝe moŝliwości iniektowania lubrykatu. Przeciskane tunele o profilach prostokątnych mają zazwyczaj konstrukcję Ŝelbetową. Szyby, podobnie jak w innych technikach bezwykopowych (takŝe pipe roofing), najczęściej mają kształt prostokątny lub okrągły. Skarpy szybów są zabezpieczane ściankami szczelnymi z profili stalowych lub konstrukcjami Ŝelbetowymi. W trakcie prac przeciskowych dla zmniejszenia tarcia stosowany jest lubrykat w postaci zawiesiny bentonitowej Rodzaj zastosowanych materiałów Do wykonania poszczególnych elementów obiektu przewidziano wykorzystanie następujących materiałów konstrukcyjnych: - beton : B10 beton wyrównawczy - B15 : do iniekcji przestrzeni wewnątrz rur - stal zbrojeniowa : BSt500S zbrojenie główne, - St3S-b zbrojenie konstrukcyjne. - Stal konstrukcyjna : R35 rury obudowy - Beton C37/45 ( B 45 ) dla konstrukcji przejścia 8

9 - Beton C30/37 dla pozostały Ŝelbetowych elementów przejścia (skrzydła, schody) 6.4. Roboty rozbiórkowe Zachodzi konieczność wykonania robót rozbiórkowych istniejących elementów chodników dla pieszych i schodów na bulwary. Roboty te obejmują: Rozebranie istniejących schodów Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych Rozebranie obrzeŝy betonowych Rozebranie ogrodzeń z siatki 7. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEJŚCIA 7.1. Część podziemna obiektu Część konstrukcyjną projektowanego przejścia stanowić będzie prefabrykat Ŝelbetowy wciśnięty w nasyp o wymiarach otworu wewnętrznego 4.50 x 3.00m i obrysie zewnętrznym 4.90 x 3.80m. Pojedynczy prefabrykat przeciskany zaprojektowano o długości 20.50m. NaleŜy go wykonać monolitycznie na miejscu budowy. Skrajne elementy podziemnej części przejścia, niepodlegające przepychaniu wykonać o długości 6.50m, monolitycznie w deskowaniach po uzyskaniu ostatecznej lokalizacji segmentu środkowego. Szczelność połączenia elementów skrajnych ze środkowym zapewnić przez montaŝ taśm dylatacyjnych. Ze względu na brak moŝliwości wykonania skutecznej izolacji przeciwwilgociowej części podziemnej przejścia naleŝy zastosować beton o nasiąkliwości 4% 7.2. Ściany skrzydła przejścia Ściany wejść są pochylonymi elementami równoległymi do ul. Powstańców Warszawy. Do nich dostawione będą pochylone ściany utrzymujące teren w obrębie wejść do przejścia. Zgodnie ze stanowiskiem RZGW, Inspektorat w Rzeszowie, ściany pionowe wejść będą zagłębione na 1.50 grunt by uczynić przejście niewraŝliwym na podmycie podczas ewentualnego przepływu wód powodziowych Wisłoka. Skrzydła zaprojektowane monolityczne z betonu C30/37 zbrojone stalą klasy AIIIN, zespolone ze skrajnymi elementami części podziemnej przejścia. NaleŜy przewidzieć przy betonowaniu skrajnych elementów osadzenie prętów łączących ze skrzydłami oraz umieścić taśmę uszczelniającą przerwę roboczą. Skrzydła zaprojektowano z załamaniami w planie i w pionie Elementy niekonstrukcyjne wyposaŝenia obiektu Projektowane chodniki Projektuje się chodniki umoŝliwiające połączenie chodników lub ścieŝek rowerowych przy ul. Powstańców Warszawy uliczkami bulwarów Wisłoka. Projektowane chodniki przebiegać będą od strony zachodniej w kierunku przejścia ( od drugiej strony komunikację uniemoŝliwia zapora Wisłoka ), stopniowo schodząc wzdłuŝ obu stron nasypu ul. Powstańców Warszawy. Nawierzchnię chodników proponuje się wykonać z kostki betonowej o grubości 8 cm ułoŝonej podsypce cementowo-piaskowej 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Na krawędziach chodników z kostki zaprojektowano osadzenie obrzeŝy betonowych o wysokości 30 cm na podsypce cementowo piaskowej. Spadek podłuŝny chodników 6% 9

10 Konstrukcja schodów Zaprojektowano schody o konstrukcji Ŝelbetowej z betonu C30/37 zbrojonego stalą klasy A-IIIN Wykończenie ścian przejścia Wykończenie ścian przejścia polegać będzie na nałoŝeniu powłok antykorozyjnych o grubości do 0.30mm na wygładzoną powierzchnię betonową stropu. NaleŜy ją uzyskać stosując odpowiednie deskowanie stropu lub przez szlifowanie stwardniałego betonu. Powłoka ta ma spełniać następujące funkcje: Antykorozyjne zabezpieczanie betonu Hydrofobizacja powierzchni Impregnacja powierzchniowa Zabezpieczenia antykorozyjne - Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem. Zabezpieczenie za pomocą izolacji bitumicznych wykonywanych na zimno. - Powierzchnie betonowe. Wszystkie odkryte powierzchnie elementów betonowych powlec antykorozyjnymi powłokami akrylowymi z warstwą ułatwiającą usuwanie grafiti Odwodnienie przejścia Nawierzchnia przejścia będzie miała pochylenie poprzeczne 2%. Ze względu na niskie usytuowanie przejścia istnieje moŝliwość zalegania wody dostania się wody opadowej podczas intensywnych opadów, jak równieŝ podczas wysokich stanów rzeki Wisłok. Odwodnienie zapewnia połączenia obiektu z kanalizacją deszczową. Nachylenia obiektu zaprojektowano w celu odpływu wody uŝywanej do prac konserwacyjnych i utrzymaniowych przejścia oraz wody opadowej. WzdłuŜ nasypów chodników prowadzących do przejścia od obydwu stron ul. Powstańców Warszawy zaprojektowano betonowe ścieki Oświetlenie przejścia Na obiekcie przewiduje się instalację oświetlenia uruchamianej czujnikiem zmierzchu Urządzenia obce Dla funkcjonowania przejścia potrzebny będzie wyłącznie montaŝ oświetlenia i instalacji wraz z zasilaniem. Inne urządzenie mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem konstrukcji przejścia w wypadku kolizji z obiektem Nawierzchnia w obrębie przejścia Nawierzchnię w obrębie przejścia wykonać z preparatów epoksydowo-poliuretanowych, odpornych na ścieranie, stanowiących jednocześnie izolację górnych powierzchni betonu zabudowy. Na tym podłoŝu wykonać nawierzchnię poliuretanową na bazie syntetycznych komponentów poliuretanowych oraz granulatów gumowych typu SBR i EPDM. Projektuje się wykonanie elastycznej nawierzchni syntetycznej charakteryzującej się cechami: odpornością na działanie warunków atmosferycznych i promieniowania UW odpornością na ścieranie zapobiegają poślizgnięciom komfortem uŝytkowania jednolitość nawierzchni Nawierzchnia z warstwą typu natryskowego jest jednym z najlepszych rozwiązań 10

11 nawierzchni poliuretanowych układanych na obiektach o duŝej intensywności eksploatacji (np. przy szkołach).jest bardzo odporna na ścieranie Balustrady Na ściana wejść do przejścia oraz wzdłuŝ nasypów chodników prowadzących do przejścia z ul. Powstańców Warszawy zaprojektowano aluminiowe balustrady ochronne, zabezpieczające pieszych i rowerzystów. Zamocowanie słupków balustrad w elementach konstrukcji przejścia lub w fundamentach wykonywanych w gruncie. Balustrady winny posiadać dylatacje stosownie do zaleceń producenta Dostosowania konstrukcji do przeprowadzenia przewodów elektrycznych Projektuje się umieszczenie przewodów elektryczny w korytkach instalacyjnych w ścianach. Skrzynki pomiarowo-złączowe umieszczone będą na ścianie przejścia na zewnątrz obiektu. Szczegółowe rozwiązania zawarte są opracowaniu branŝowym Dostosowanie obiektu dla umoŝliwienia korzystania niepełnosprawnym Zaprojektowane chodniki umoŝliwiają korzystanie z obiektu niepełnosprawnym, rowerzystom i innym pieszym prowadzącym np. wózek. Spadki są zgodne z zapisami dotyczącymi obiektów dla niepełnosprawnych zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŝynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63) Lekkie konstrukcje oporowe Od strony północnej przejścia na długości m wystąpiła konieczność podparcia skarpy po lewej stronie. Zaprojektowano lekką konstrukcję oporową z koszy siatkowokamiennych o długości 60.0m wysokości 3.00m. Przyjęto do wykonania kosze z siatki wypełnionej materiałem kamiennym o module 1.0 x 1.0 x 2.0m. Od strony południowej, równieŝ po lewej stronie zaprojektowano lekką konstrukcję oporową podpierającą skarpę na długości 11.40m KaŜda krawędź koszy z siatki winna być połączona z sąsiednimi przez splecenie drutem. Kamienie naleŝy układać tak aby jak najszczelniej przylegały do siebie krawędziami. Gabiony naleŝy wykonywać na warstwie mieszanki tłucznia z klińcem, na którą uprzednio naleŝy ułoŝyć geowłokninę zapobiegającą filtracji cząstek gruntu z nasypu drogowego. KaŜda krawędź styku gabionów z gruntem winna być oddzielona od niego geowłókniny Schody Uzupełnienie połączeń komunikacyjnych chodnikami i ścieŝkami rowerowymi są schody. Istniejące schody podlegają całkowitej rozbiórce. Nowe schody zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojonego stalą klasy A IIIN. UmoŜliwiać będą zejście z chodników przy ul. Powstańców Warszawy na teren bulwarów Wisłoka Ściana oporowa. Jednym z warunków RZGW było zabezpieczenie przejścia przed rozmyciem przez wody powodziowe za pomocą ściany oporowej wyprowadzonej ze skrzydła od strony południowej przejścia zlokalizowanego przy zalewie Wisłoka. Ze względu na wysoki 11

12 poziom wód gruntowych zaprojektowano stalową ściankę szczelną wciskaną w grunt. Ścianka ta będzie podpierać skarpę wykopu znajdującą się pomiędzy zalewem a dojściem do obiektu oraz zabezpieczać ją przed rozmycie. Stalowe profile ścianki znajdujące się powyŝej poziomu terenu zabezpieczone będą warstwą betonu znajdującą się pomiędzy ścianką a koszami z siatki stalowej wypełnionymi materiałem kamiennym mającymi funkcję dekoracyjną Wykonanie cięŝkiej izolacji z maty bentonitowej Pod wszystkimi elementami przejścia zaprojektowano ułoŝenie izolacji z maty bentonitowej. Lokalizację maty i zakres ułoŝenia pokazano na rysunkach ogólnych. Matę układać na utwardzonym podłoŝu z uwzględnieniem uszczelnienia zakładów i przejść przez izolację elementów konstrukcji przejścia i urządzeń uzbrojenia terenu. Z ułoŝeniem maty powiązany jest drenaŝ odprowadzający do kanalizacji deszczowej wody opadowe. NaleŜy ułoŝyć rurkę drenarską φ 1o0 mm owiniętą geowłókniną z obsypaną warstwą filtracyjną o przekroju 0.16 m Wykonanie ogrodzenia Po północnej stronie ul. Powstańców Warszawy projektowany chodnik i ścieŝka rowerowa kolidują istniejącym ogrodzeniem stadionu Stali podlegającemu rozbiórce. Po nowej trasie pokazanej na planie sytuacyjnym naleŝy wykonać odcinek ogrodzenia z siatki stalowej w ramach, na słupkach osadzonych w betonowych fundamentach. Dokładne wymagania odnoście ogrodzenia zamieszczono w STWiORB. Projektowane ogrodzenie naleŝy połączyć z istniejącym Zieleń w obrębie murów oporowych z gabionów Projektuje się nasadzenia roślinności pnące w obrębie koszy kamiennych z siatki stalowej. NaleŜy umieścić u podstawy ceramiczny lub z barwionego betonu elementy do których będzie się dokonywać nasadzeń pnączy. Elementy te wypełnić ziemią urodzajną Ścianki szczelne Do wykonania muru oporowego zastosować profile o parametrach nie gorszych niŝ G62. Pozostałe ścianki szczelne podlegające wyciągnięciu i będące szczelną obudową wykopu przy nasypie ul. Powstańców Warszawy mogą mieć inne parametry w dostosowaniu do technologii będącej w dyspozycji Wykonawcy realizującego elementy przecisku i przewiertu. Wszystkie ścianki szczelne pogrąŝać w gruncie poprzez wciskanie Przebudowa piezometrów P-3 i P-4c Zaprojektowano zabezpieczenie piezometrów P-3 i P-4c na trasie projektowanego chodnika proponuje się pozostawienie w/w piezometrów na dotychczasowych miejscach. Spełnione zostaną przy tym wymagane warunki: Dostosowanie rur pomiarowych do niwelety chodnika Zabezpieczenie rur pomiarowych studzienkami gazowymi Zabezpieczenie całości włazami kanalizacyjnymi typ lekki, a przestrzeń pomiędzy studzienka a włazem zostanie wypełniona betonem Zostaną zmierzone i ustalone rzędne kryz piezometrów 12

13 8. OCHRONA ŚRODOWISKA 8.1. Oddziaływanie inwestycji w czasie budowy W ramach budowy będzie naruszona, a następnie przywrócona zieleń niska. Kopaliny nie będą eksploatowane. W trakcie budowy stosowane będą materiały i technologie wykluczające moŝliwość skaŝenia wody i powietrza Przewidywane ilości wykorzystywanych surowców wody i energii - woda - ze źródeł własnych wykonawcy - energia elektryczna - j/w. - gaz - nie wymaga - odprowadzenie ścieków - j/w - usuwanie odpadów z budowy - środkami własnymi wykonawcy 8.3. Przedsięwzięcia chroniące środowisko Podczas realizacji przedsięwzięcia: - prace budowlano montaŝowe będą prowadzone w porze dziennej - będą stosowane maszyny i środki transportu wyłącznie w dobrym stanie technicznym - transport materiałów i sprzętu zorganizowany będzie w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu - unikanie koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilości pracujących maszyn i urządzeń - ograniczenie jałowej pracy silników spalinowych - ścieki sanitarne odprowadzane będą do kontenerowych sanitariatów Podczas eksploatacji - właściwa eksploatacja i konserwacja przejścia Po zakończeniu budowy wykonać: - usunięcia materiałów uŝytych do budowy - uporządkowania terenu budowy przejścia - odtworzenia zieleni niskiej 13

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA *

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * Opracowanie: mgr inŝ. Tomasz Lewkowicz Mikroterm S.C. 58-500 Jelenia Góra 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 REGON: 008427790 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INśYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU Zleceniodawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. Ul. Dąbrowskiego 2, 59 100 Polkowice tel. (076) 846 29 11 Wykonawca: progeo sp. z o.o. progeo sp. z o.o. 53-330 Wrocław, ul. Energetyczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Projektowanie montaż

INSTRUKCJA Projektowanie montaż INSTRUKCJA Projektowanie montaż 3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 1.1. Rodzaj materiału... 5 1.2. Zalety i wady wyrobów KG z PVC... 5 1.3. Dane fizykochemiczne materiału... 6 1.4. Uszczelki... 6 2. ZASTOSOWANIE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI 1. Oświadczenie projektanta 2. Kserokopia uprawnień projektowych projektanta.. 3. Zaświadczenie o przynaleŝności do Izby InŜynierów Budownictwa.. 4. Decyzja o warunkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo