6. Informacja na temat części zamówienia i moŝliwości składania ofert częściowych oraz moŝliwości składania ofert wariantowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6. Informacja na temat części zamówienia i moŝliwości składania ofert częściowych oraz moŝliwości składania ofert wariantowych."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania i uŝytkowania mienia oraz pojazdów Elektrowni Chorzów S.A. w okresie od do Nazwa i adres zamawiającego: Elektrownia Chorzów S.A Chorzów ul. M. Skłodowskiej - Curie 3. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg pisemny nieograniczony Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wewnętrznym Regulaminem zamówień, z którego wyciąg znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyraŝonej w zł równowartości 387 tys. euro. Zamówienie sektorowe podprogowe. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wewnętrznym Regulaminem zamówień. 3. Przedmiot zamówienia: Kompleksowe ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Elektrowni Chorzów S.A. w okresie od do Opis przedmiotu zamówienia. 1). Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, posiadania i uŝytkowania mienia oraz pojazdów Elektrowni Chorzów S.A. Zamawiający przewiduje udzielenie w czasie obowiązywania umowy zamówień dodatkowych, których wartość nie przekroczy 0% zamówienia głównego Dokładny opis ryzyka oraz przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. ). Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Kancelaria Brokerska TASK Sp. z o.o. Aleja Harcerska 3 d Chorzów. 5. Zamówienia uzupełniające. 1). Zamawiający przewiduje moŝliwość udzielenia w okresie trwania umowy ewentualnych zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej ręki.. ). Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyŝszych niŝ zastosowanych w zamówieniu podstawowym oraz z uwzględnieniem systemu pro rata temporis, bez stosowania zasady stawki minimalnej dla kaŝdej wystawionej polisy. 3). Do okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia uzupełniające naleŝą wszelkie zmiany leŝące po stronie Zamawiającego, dotyczące zakresu, wartości i ilości mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia oraz konieczności ubezpieczenia dodatkowych ryzyk.

2 6. Informacja na temat części zamówienia i moŝliwości składania ofert częściowych oraz moŝliwości składania ofert wariantowych. 1). Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych. ). Oferty częściowe jako sprzeczne z treścią SIWZ zostaną odrzucone. 3). Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych 7.Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności 1). Termin wykonania zamówienia obejmuje okres od 01 stycznia 01 do 31 grudnia 01 roku ). Płatność w 4 równych ratach, co 3 miesiące. Pierwsza rata składki płatna w terminie 1 dni od wystawienia polisy. 8.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a). Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, na dowód, czego wykonawca przedstawia: Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b). Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia c). Spełniają wymogi zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia maja 003 roku (Dz.U.nr.14 poz z 003 r.) z późniejszymi zmianami. d). Posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na dowód czego wykonawca przedstawia kopię zezwolenia, ). Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów dołączonych do oferty. 9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: a) oferty naleŝy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia r. do godziny 1.00 w siedzibie Zamawiającego osobiście lub listem poleconym, b) oferty dostarczone listem poleconym lub kurierem - liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego tj. w dniu r. do godz c) oferty będą przyjmowane w siedzibie Zamawiającego w dni robocze, w godzinach od d) data otwarcia kopert nastąpi o godz w dniu r. w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. 10. Opis sposobu dokonania oceny udziału w postępowaniu pod kątem spełnienia warunków SIWZ: 1). W części jawnej komisja przetargowa dokonuje: a) sprawdzenia kopert, b) otwarcia kopert, c) przejrzenia ofert, d) podanie ceny netto oferty, bez podania innych składników oferty, W części jawnej mogą brać udział umocowani przedstawiciele oferentów,

3 .)W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje: a) sprawdzenia pod kątem formalnym spełnienia wymogów SIWZ załączonych dokumentów b) dopuszcza ofertę do, dalszego postępowania, c) odrzuca ofertę z podaniem przyczyny, d) oblicza punktację na podstawie oferty, e) sporządza protokół z otwarcia ofert, 11. Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca składający ofertę winien wpisać łączną cenę brutto za całość ubezpieczenia jak równieŝ z rozbiciem na poszczególne rodzaje ubezpieczeń, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego (załącznik nr do SIWZ): Cena nie ulega zmianie przez okres waŝności oferty (związania). 1.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Przy wyborze i ocenie złoŝonych ofert, zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami: 1. Cena oferty 60%. Zakres pokrycia 40% Kryterium cena Punkty za cenę będą obliczone wg poniŝszego wzoru: p c = C C n b 60 gdzie: p c C n C b - punkty otrzymane za cenę, - cena najniŝsza (łączna) spośród złoŝonych ofert - cena (łączna) badanej oferty. Po znormalizowaniu punktów oferta w tym kryterium moŝe otrzymać od 1 do 60 punktów.

4 Kryterium zakres pokrycia W kryterium zakresu pokrycia Zamawiający przyzna w ofercie od 0 do 50 punktów w tym Ubezpieczenie All Risks Ogólne warunki ubezpieczenia (zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności) KLAUZULE DODATKOWE 0 do 30 Klauzula zabezpieczeń przeciwpoŝarowych Klauzula szkód zalaniowych Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlanomontaŝowych Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji Klauzula włączenie szkód spowodowanych robotami budowlanych i montaŝowych Klauzula katastrofy budowlanej Klauzula składowania Klauzula wypłaty odszkodowania Klauzula rezygnacji z proporcji przy wypłacie odszkodowania dla wartości księgowej brutto Klauzula indywidualnych warunków zabezpieczenia mienia Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych Klauzula zabezpieczeń przeciwpoŝarowych Klauzula szkód zalaniowych Rezygnacja z franszyz integralnej RAZEM MAX 60 II Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych: Ogólne warunki ubezpieczenia (zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności) 0 do 16

5 KLAUZULE DODATKOWE Klauzula wypłaty odszkodowania Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowych i nadgodzin Rezygnacja z franszyz integralnej 5 Rezygnacja z franszyzy redukcyjnej 5 RAZEM MAX 30 III Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń Ogólne warunki ubezpieczenia (zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności) KLAUZULE DODATKOWE 0 do 16 Klauzula wypłaty odszkodowania Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowych i nadgodzin Rezygnacja z franszyz integralnej 5 Rezygnacja z franszyzy redukcyjnej 5 RAZEM MAX 30 IV: Ubezpieczenie elektroniki od ryzyk wszystkich Ogólne warunki ubezpieczenia (zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności) KLAUZULE DODATKOWE 0 do Klauzula wypłaty odszkodowania Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowych i nadgodzin Klauzula składowania Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia dla wartości

6 księgowej brutto Rezygnacja z franszyzy redukcyjnej 5 Rezygnacja z franszyz integralnej 5 RAZEM MAX 40 V Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ogólne warunki ubezpieczenia (zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności) KLAUZULE DODATKOWE 0 do 30 Rezygnacja z franszyzy integralnej- 5 Rezygnacja z franszyzy redukcyjnej dla szkód rzeczowych- 5 Rezygnacja z franszyzy redukcyjnej dla szkód majątkowych 5 Klauzula odstąpienia od konsumpcji sumy ubezpieczenia 5 RAZEM MAX 50 VI Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika Ogólne warunki ubezpieczenia (zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności) KLAUZULE DODATKOWE 0 do 6 Rezygnacja z franszyzy redukcyjnej Rezygnacja z franszyzy integralnej RAZEM MAX 10 VII: Ubezpieczenia komunikacyjne Rezygnacja z franszyzy integralnej w ubezpieczeniu AC 5

7 Ogólne warunki ubezpieczenia AC (zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności) Ogólne warunki ubezpieczenia assistance (zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności) 0 do 10 0 do 10 Ogólne warunki ubezpieczenia NNW (zakres ubezpieczenia i 0 do 5 wyłączenia odpowiedzialności) RAZEM MAX 30 PowyŜsze punkty zostaną przyznane przez Komisję na podstawie formularza ofertowego, analizy dołączonych przez Wykonawców do oferty ogólnych warunków ubezpieczenia i klauzul dodatkowych. Następnie przyznane punkty zostaną znormalizowane wg poniŝszego wzoru: p z = Z Z b n 40 gdzie: p z Z n Z b - punkty otrzymane za zakres pokrycia, - największa ilość punktów za to kryterium spośród złoŝonych ofert, - ilość punktów przyznanych w tym kryterium badanej ofercie. Po znormalizowaniu punktów oferta w tym kryterium moŝe otrzymać od 0 do 40 punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyskała najwyŝszą ilość punktów łącznie za wszystkie kryteria. 13. Opis sposobu oceny złoŝonych ofert. Zamawiający oceni kaŝdą ze złoŝonych ofert na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. 14. Termin związania z ofertą: a) przez 30 dni. 15. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Do bezpośredniego porozumiewania się z wykonawcami, zamawiający wyznacza następujące osoby: W sprawach merytorycznych ( dotyczących opisu przedmiotu zamówienia): Kancelaria Brokerska TASK Spółka z o.o. Al. Harcerska 3 d, Chorzów Tel. 03/ , Sabina Krawczyk W sprawach formalnych (dotyczących niniejszej SIWZ): Wacław Czech Tel. 03/

8 16. Opis sposobu przygotowania ofert. 1). Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie, na papierze przy uŝyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. ). Do oferty naleŝy dołączyć dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji. Ponadto Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej dokumentów zawierających ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy w zakresie ryzyk będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 3). Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony połączyć ze sobą w sposób uniemoŝliwiający ich zdekompletowanie (np: zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób). Zaleca się równieŝ, aby zapisane strony ofert, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane (numeracja winna rozpoczynać się od 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty) oraz parafowane przez osobę/y upowaŝnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4). Oferta musi być podpisana przez osobę/y upowaŝnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być równieŝ podpisane prze osobę/y upowaŝnioną/e do reprezentowania Wykonawcy 5). Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane wraz z oznaczeniem daty, przez osobę podpisującą ofertę. Zamawiający nie wymaga podpisania nie zapisanych stron. 6). Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. Cena oferty winna być podana w złotych polskich. JeŜeli Wykonawca stosuje w swojej praktyce kupieckiej upusty cenowe to proponując je Zamawiającemu w ofercie, musi juŝ uwzględnić je w ostatecznej cenie oferty. 7). Oferta musi być złoŝona w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem Oferta i tytułem postępowania lub podobnym napisem dostatecznie wyróŝniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego oraz z nazwą i dokładnym adresem pocztowym Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszystkie elementy nieopakowane i nieoznaczone w ten sposób nie będą brane pod uwagę podczas porównywania i oceny ofert, a brak powyŝszych adnotacji moŝe być przyczyną otwarcia oferty przed terminem otwarcia ofert. 8). Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciąŝają wyłącznie Wykonawcę. 17. Pouczenie o prawie zamawiającego: Zamawiający zastrzega sobie na kaŝdym etapie postępowania prawo do: a) odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny na kaŝdym etapie postępowania, b) uniewaŝnienia przetargu bez podania przyczyny na kaŝdym etapie postępowania c) transakcja zostanie zrealizowana po uzyskaniu zgody odpowiedniego organu zamawiającego

9 18 Informacja, gdzie moŝna uzyskać SIWZ: Wydanie opisu przedmiotu zamówienia moŝe nastąpić po uprzednim złoŝeniu przez oferenta stosownego oświadczenia o zachowaniu tajemnicy handlowej Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej) Załączniki: 1. Opis przedmiotu zamówienia. Wykaz środków trwałych i wykaz elektroniki 3. Formularz oferty 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dostawcy z postępowania. Zatwierdzam Adam Przybyło Prezes Zarządu

10 ... pieczęć firmowa Wykonawcy F O R M U L A R Z O F E R T Y Dane Wykonawcy: nazwa Wykonawcy: z siedzibą w...kod... przy ul.... REGON... NIP... telefon i telefax... nr konta bankowego... W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania i uŝytkowania mienia oraz ubezpieczenia pojazdów Elektrowni Chorzów S.A. oferujemy ubezpieczenie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za kwotę łączną: brutto...zł brutto(słownie)...zł w tym:

11 Ubezpieczenie mienia all risks......zł brutto Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń......zł brutto Ubezpieczenie elektroniki od ryzyk wszystkich...zł brutto Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej...zł brutto Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika...zł brutto Ubezpieczenia komunikacyjne...zł brutto (wg. Wykazu)

12 Marka Nr rej. Rodzaj pojazdu Mercedes-Benz 1835LS SH Ciągnik siodłowy proponowane su AC składka OCK Składka AC Składka NNW Składka AT Mercedes-Benz 1835LS SH 3670 Ciągnik siodłowy Lublin 331 KBJ 66S cięzarowo osobowy 6 00 Renault Express KAN 035F CięŜarowy do t Multicar 510 SH CięŜarowy pow. t Janmil NW1S SH Naczepa Janmil NW1S SH 3506 Naczepa Renault Laguna KAX 516B Osobowy Renault Trafic KAN 08F Osobowy wózek akumulatorowy widłowy wózek akumulatorowy widłowy wózek akumulatorowy widłowy wózek akumulatorowy widłowy wózek akumulatorowy widłowy wózek akumulatorowy widłowy wózek akumulatorowy widłowy wózek akumulatorowy widłowy Wózek podnośnikowy spalinowy "Bułgar" Podnośnik widłowy GPW 4000 nr fabr koparko ładowarka OSTRÓWEK koparko ładowarka OSTRÓWEK typ KTO 16 ładowarka kołowa Ł ładowarka TEREX 80, RAZEM

13 4. Oferujemy następujące warunki ubezpieczenia: I Ubezpieczenie All Risks Oferowany zakres W przypadku akceptacji proszę wpisać TAK Brak adnotacji oznacza brak akceptacji i brak punktów Zakres punktów Klauzula zabezpieczeń przeciwpoŝarowych Klauzula szkód zalaniowych Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montaŝowych Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji Klauzula włączenie szkód spowodowanych robotami budowlanych i montaŝowych Klauzula katastrofy budowlanej Klauzula składowania Klauzula wypłaty odszkodowania Klauzula rezygnacji z proporcji przy wypłacie odszkodowania dla wartości księgowej brutto Klauzula indywidualnych warunków zabezpieczenia mienia Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych Klauzula zabezpieczeń przeciwpoŝarowych Klauzula szkód zalaniowych Rezygnacja z franszyz integralnej Ogólne warunki ubezpieczenia 0 do 30 RAZEM MAX 60

14 II Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych: Oferowany zakres W przypadku akceptacji proszę wpisać TAK Brak adnotacji oznacza brak akceptacji i brak punktów Zakres punktów Klauzula wypłaty odszkodowania Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowych i nadgodzin Rezygnacja z franszyz integralnej 5 Rezygnacja z franszyzy redukcyjnej 5 Ogólne warunki ubezpieczenia 0 do 16 RAZEM MAX 30 III Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń Oferowany zakres W przypadku akceptacji proszę wpisać TAK Brak adnotacji oznacza brak akceptacji i brak punktów Zakres punktów Klauzula wypłaty odszkodowania Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowych i nadgodzin Rezygnacja z franszyz integralnej 5 Rezygnacja z franszyzy redukcyjnej 5 Ogólne warunki ubezpieczenia 0 do 16 RAZEM MAX 30

15 IV Ubezpieczenie elektroniki od ryzyk wszystkich: Oferowany zakres W przypadku akceptacji proszę wpisać TAK Brak adnotacji oznacza brak akceptacji i brak punktów Zakres punktów Klauzula wypłaty odszkodowania Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowych i nadgodzin Klauzula składowania Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia dla wartości księgowej brutto Rezygnacja z franszyzy redukcyjnej 5 Rezygnacja z franszyz integralnej 5 Ogólne warunki ubezpieczenia 0 do RAZEM MAX 40 V Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Oferowany zakres W przypadku akceptacji proszę wpisać TAK Brak adnotacji oznacza brak akceptacji i brak punktów Zakres punktów Rezygnacja z franszyzy integralnej- 5 Rezygnacja z franszyzy redukcyjnej dla szkód rzeczowych- 5 Rezygnacja z franszyzy redukcyjnej dla szkód majątkowych 5 Klauzula odstąpienia od konsumpcji sumy ubezpieczenia 5 Ogólne warunki ubezpieczenia 0 do 30 RAZEM MAX 50

16 VI Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika Oferowany zakres W przypadku akceptacji proszę wpisać TAK Brak adnotacji oznacza brak akceptacji i brak punktów Zakres punktów Rezygnacja z franszyzy redukcyjnej Rezygnacja z franszyzy integralnej Ogólne warunki ubezpieczenia 0 do 6 RAZEM MAX 10 VII Ubezpieczenia komunikacyjne: Oferowany zakres W przypadku akceptacji proszę wpisać TAK Brak adnotacji oznacza brak akceptacji i brak punktów Zakres punktów Rezygnacja z franszyzy integralnej w ubezpieczeniu AC 5 Ogólne warunki ubezpieczenia AC 0 do 10 Ogólne warunki ubezpieczenia assistance 0 do 10 Ogólne warunki ubezpieczenia NNW 0 do 5 RAZEM MAX 30 Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówień (wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część) i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Akceptujemy wymagany zakres ubezpieczenia i klauzule obowiązkowe wymagane w opisie przedmiotu zamówienia.

17 Oświadczamy, Ŝe: 1. Zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeŝeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od terminu składania ofert, 3. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy ubezpieczenia w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego, 4. Akceptujemy określony przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności, 5. Zobowiązujemy się ubezpieczyć przedmiot zamówienia w okresie od 01 stycznia 01 r. do 31 grudnia 01 r, 6. Posiadamy zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, 7. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a takŝe potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania tego zamówienia, znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Załącznikami do niniejszej oferty są: Ogólne warunki ubezpieczenia: Pozostałe załączniki Miejsce i data Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upowaŝnieniu Uwaga: Ofertę mogą podpisać osoby uprawnione odpowiednimi dokumentami do reprezentowania firmy (wypis z sądu) lub osoby posiadające stosowne upowaŝnienie wystawione przez osoby uprawnione, w takim przypadku Oferent musi dołączyć je do oferty. Załącznik nr 1.

18 Pieczęć oferenta: OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Składając przedmiotową ofertę w oświadczam, Ŝe: 1)jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, )posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 3)dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a takŝe odpowiednim potencjałem ekonomicznym, 4)znajduję się aktualnie w sytuacji finansowej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zadania, 5) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 Pzp. Podpis wraz z pieczątką osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta... Pieczęć oferenta : Załącznik nr OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania Przystępując po przedmiotowego postępowania oświadczam, Ŝe nie są w stosunku do mojej Firmy prowadzone Ŝadne postępowania: 1) likwidacyjne lub nie ogłoszono upadłości, ) nie zalegam z płatnościami w stosunku do instytucji skarbowych i ubezpieczeniowych, 3) osoby fizyczne nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenia zamówienia, obrotowi gospodarczemu, przekupstwa itp.,

19 4) związane z wyrządzeniem szkody związanej z niewykonaniem zamówienia lub wykonaniem nienaleŝytym. Podpis wraz z pieczątką osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta. UWAGA Wydanie opisu przedmiotu zamówienia, następuje po uprzednim złoŝeniu przez oferenta stosownego oświadczenia o zachowaniu tajemnicy handlowej zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu StrzyŜowskiego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu StrzyŜowskiego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie Ul. śymierskiego 79 64-915 Jastrowie

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ ZZP II 2400/ 26 /08

SP ZOZ ZZP II 2400/ 26 /08 SP ZOZ ZZP II 2400/ 26 /08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) o udzielenie zamówienia publicznego poniŝej 206 000 EURO w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 ZP 3410/ 6/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Nędza 2 3 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Powiatu Grudziądzkiego 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty woj. pomorskie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.55.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGAZNIZACYJNYMI,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PRZETARGOWA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej ZADANIE A - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZADANIE B - UBEZPIECZENIA MIENIA w tym: Ubezpieczenie mienia od

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PR.IV.0341-1-06/08 Zamawiający: Gmina Włoszczowa Ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo