6. Informacja na temat części zamówienia i moŝliwości składania ofert częściowych oraz moŝliwości składania ofert wariantowych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6. Informacja na temat części zamówienia i moŝliwości składania ofert częściowych oraz moŝliwości składania ofert wariantowych."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania i uŝytkowania mienia oraz pojazdów Elektrowni Chorzów S.A. w okresie od do Nazwa i adres zamawiającego: Elektrownia Chorzów S.A Chorzów ul. M. Skłodowskiej - Curie 3. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg pisemny nieograniczony Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wewnętrznym Regulaminem zamówień, z którego wyciąg znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyraŝonej w zł równowartości 387 tys. euro. Zamówienie sektorowe podprogowe. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wewnętrznym Regulaminem zamówień. 3. Przedmiot zamówienia: Kompleksowe ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Elektrowni Chorzów S.A. w okresie od do Opis przedmiotu zamówienia. 1). Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, posiadania i uŝytkowania mienia oraz pojazdów Elektrowni Chorzów S.A. Zamawiający przewiduje udzielenie w czasie obowiązywania umowy zamówień dodatkowych, których wartość nie przekroczy 0% zamówienia głównego Dokładny opis ryzyka oraz przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. ). Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Kancelaria Brokerska TASK Sp. z o.o. Aleja Harcerska 3 d Chorzów. 5. Zamówienia uzupełniające. 1). Zamawiający przewiduje moŝliwość udzielenia w okresie trwania umowy ewentualnych zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej ręki.. ). Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyŝszych niŝ zastosowanych w zamówieniu podstawowym oraz z uwzględnieniem systemu pro rata temporis, bez stosowania zasady stawki minimalnej dla kaŝdej wystawionej polisy. 3). Do okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia uzupełniające naleŝą wszelkie zmiany leŝące po stronie Zamawiającego, dotyczące zakresu, wartości i ilości mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia oraz konieczności ubezpieczenia dodatkowych ryzyk.

2 6. Informacja na temat części zamówienia i moŝliwości składania ofert częściowych oraz moŝliwości składania ofert wariantowych. 1). Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych. ). Oferty częściowe jako sprzeczne z treścią SIWZ zostaną odrzucone. 3). Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych 7.Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności 1). Termin wykonania zamówienia obejmuje okres od 01 stycznia 01 do 31 grudnia 01 roku ). Płatność w 4 równych ratach, co 3 miesiące. Pierwsza rata składki płatna w terminie 1 dni od wystawienia polisy. 8.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a). Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, na dowód, czego wykonawca przedstawia: Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b). Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia c). Spełniają wymogi zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia maja 003 roku (Dz.U.nr.14 poz z 003 r.) z późniejszymi zmianami. d). Posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na dowód czego wykonawca przedstawia kopię zezwolenia, ). Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów dołączonych do oferty. 9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: a) oferty naleŝy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia r. do godziny 1.00 w siedzibie Zamawiającego osobiście lub listem poleconym, b) oferty dostarczone listem poleconym lub kurierem - liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego tj. w dniu r. do godz c) oferty będą przyjmowane w siedzibie Zamawiającego w dni robocze, w godzinach od d) data otwarcia kopert nastąpi o godz w dniu r. w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. 10. Opis sposobu dokonania oceny udziału w postępowaniu pod kątem spełnienia warunków SIWZ: 1). W części jawnej komisja przetargowa dokonuje: a) sprawdzenia kopert, b) otwarcia kopert, c) przejrzenia ofert, d) podanie ceny netto oferty, bez podania innych składników oferty, W części jawnej mogą brać udział umocowani przedstawiciele oferentów,

3 .)W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje: a) sprawdzenia pod kątem formalnym spełnienia wymogów SIWZ załączonych dokumentów b) dopuszcza ofertę do, dalszego postępowania, c) odrzuca ofertę z podaniem przyczyny, d) oblicza punktację na podstawie oferty, e) sporządza protokół z otwarcia ofert, 11. Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca składający ofertę winien wpisać łączną cenę brutto za całość ubezpieczenia jak równieŝ z rozbiciem na poszczególne rodzaje ubezpieczeń, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego (załącznik nr do SIWZ): Cena nie ulega zmianie przez okres waŝności oferty (związania). 1.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Przy wyborze i ocenie złoŝonych ofert, zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami: 1. Cena oferty 60%. Zakres pokrycia 40% Kryterium cena Punkty za cenę będą obliczone wg poniŝszego wzoru: p c = C C n b 60 gdzie: p c C n C b - punkty otrzymane za cenę, - cena najniŝsza (łączna) spośród złoŝonych ofert - cena (łączna) badanej oferty. Po znormalizowaniu punktów oferta w tym kryterium moŝe otrzymać od 1 do 60 punktów.

4 Kryterium zakres pokrycia W kryterium zakresu pokrycia Zamawiający przyzna w ofercie od 0 do 50 punktów w tym Ubezpieczenie All Risks Ogólne warunki ubezpieczenia (zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności) KLAUZULE DODATKOWE 0 do 30 Klauzula zabezpieczeń przeciwpoŝarowych Klauzula szkód zalaniowych Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlanomontaŝowych Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji Klauzula włączenie szkód spowodowanych robotami budowlanych i montaŝowych Klauzula katastrofy budowlanej Klauzula składowania Klauzula wypłaty odszkodowania Klauzula rezygnacji z proporcji przy wypłacie odszkodowania dla wartości księgowej brutto Klauzula indywidualnych warunków zabezpieczenia mienia Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych Klauzula zabezpieczeń przeciwpoŝarowych Klauzula szkód zalaniowych Rezygnacja z franszyz integralnej RAZEM MAX 60 II Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych: Ogólne warunki ubezpieczenia (zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności) 0 do 16

5 KLAUZULE DODATKOWE Klauzula wypłaty odszkodowania Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowych i nadgodzin Rezygnacja z franszyz integralnej 5 Rezygnacja z franszyzy redukcyjnej 5 RAZEM MAX 30 III Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń Ogólne warunki ubezpieczenia (zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności) KLAUZULE DODATKOWE 0 do 16 Klauzula wypłaty odszkodowania Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowych i nadgodzin Rezygnacja z franszyz integralnej 5 Rezygnacja z franszyzy redukcyjnej 5 RAZEM MAX 30 IV: Ubezpieczenie elektroniki od ryzyk wszystkich Ogólne warunki ubezpieczenia (zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności) KLAUZULE DODATKOWE 0 do Klauzula wypłaty odszkodowania Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowych i nadgodzin Klauzula składowania Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia dla wartości

6 księgowej brutto Rezygnacja z franszyzy redukcyjnej 5 Rezygnacja z franszyz integralnej 5 RAZEM MAX 40 V Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ogólne warunki ubezpieczenia (zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności) KLAUZULE DODATKOWE 0 do 30 Rezygnacja z franszyzy integralnej- 5 Rezygnacja z franszyzy redukcyjnej dla szkód rzeczowych- 5 Rezygnacja z franszyzy redukcyjnej dla szkód majątkowych 5 Klauzula odstąpienia od konsumpcji sumy ubezpieczenia 5 RAZEM MAX 50 VI Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika Ogólne warunki ubezpieczenia (zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności) KLAUZULE DODATKOWE 0 do 6 Rezygnacja z franszyzy redukcyjnej Rezygnacja z franszyzy integralnej RAZEM MAX 10 VII: Ubezpieczenia komunikacyjne Rezygnacja z franszyzy integralnej w ubezpieczeniu AC 5

7 Ogólne warunki ubezpieczenia AC (zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności) Ogólne warunki ubezpieczenia assistance (zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności) 0 do 10 0 do 10 Ogólne warunki ubezpieczenia NNW (zakres ubezpieczenia i 0 do 5 wyłączenia odpowiedzialności) RAZEM MAX 30 PowyŜsze punkty zostaną przyznane przez Komisję na podstawie formularza ofertowego, analizy dołączonych przez Wykonawców do oferty ogólnych warunków ubezpieczenia i klauzul dodatkowych. Następnie przyznane punkty zostaną znormalizowane wg poniŝszego wzoru: p z = Z Z b n 40 gdzie: p z Z n Z b - punkty otrzymane za zakres pokrycia, - największa ilość punktów za to kryterium spośród złoŝonych ofert, - ilość punktów przyznanych w tym kryterium badanej ofercie. Po znormalizowaniu punktów oferta w tym kryterium moŝe otrzymać od 0 do 40 punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyskała najwyŝszą ilość punktów łącznie za wszystkie kryteria. 13. Opis sposobu oceny złoŝonych ofert. Zamawiający oceni kaŝdą ze złoŝonych ofert na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. 14. Termin związania z ofertą: a) przez 30 dni. 15. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Do bezpośredniego porozumiewania się z wykonawcami, zamawiający wyznacza następujące osoby: W sprawach merytorycznych ( dotyczących opisu przedmiotu zamówienia): Kancelaria Brokerska TASK Spółka z o.o. Al. Harcerska 3 d, Chorzów Tel. 03/ , Sabina Krawczyk W sprawach formalnych (dotyczących niniejszej SIWZ): Wacław Czech Tel. 03/

8 16. Opis sposobu przygotowania ofert. 1). Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie, na papierze przy uŝyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. ). Do oferty naleŝy dołączyć dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji. Ponadto Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej dokumentów zawierających ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy w zakresie ryzyk będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 3). Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony połączyć ze sobą w sposób uniemoŝliwiający ich zdekompletowanie (np: zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób). Zaleca się równieŝ, aby zapisane strony ofert, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane (numeracja winna rozpoczynać się od 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty) oraz parafowane przez osobę/y upowaŝnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4). Oferta musi być podpisana przez osobę/y upowaŝnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być równieŝ podpisane prze osobę/y upowaŝnioną/e do reprezentowania Wykonawcy 5). Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane wraz z oznaczeniem daty, przez osobę podpisującą ofertę. Zamawiający nie wymaga podpisania nie zapisanych stron. 6). Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. Cena oferty winna być podana w złotych polskich. JeŜeli Wykonawca stosuje w swojej praktyce kupieckiej upusty cenowe to proponując je Zamawiającemu w ofercie, musi juŝ uwzględnić je w ostatecznej cenie oferty. 7). Oferta musi być złoŝona w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem Oferta i tytułem postępowania lub podobnym napisem dostatecznie wyróŝniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego oraz z nazwą i dokładnym adresem pocztowym Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszystkie elementy nieopakowane i nieoznaczone w ten sposób nie będą brane pod uwagę podczas porównywania i oceny ofert, a brak powyŝszych adnotacji moŝe być przyczyną otwarcia oferty przed terminem otwarcia ofert. 8). Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciąŝają wyłącznie Wykonawcę. 17. Pouczenie o prawie zamawiającego: Zamawiający zastrzega sobie na kaŝdym etapie postępowania prawo do: a) odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny na kaŝdym etapie postępowania, b) uniewaŝnienia przetargu bez podania przyczyny na kaŝdym etapie postępowania c) transakcja zostanie zrealizowana po uzyskaniu zgody odpowiedniego organu zamawiającego

9 18 Informacja, gdzie moŝna uzyskać SIWZ: Wydanie opisu przedmiotu zamówienia moŝe nastąpić po uprzednim złoŝeniu przez oferenta stosownego oświadczenia o zachowaniu tajemnicy handlowej Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej) Załączniki: 1. Opis przedmiotu zamówienia. Wykaz środków trwałych i wykaz elektroniki 3. Formularz oferty 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dostawcy z postępowania. Zatwierdzam Adam Przybyło Prezes Zarządu

10 ... pieczęć firmowa Wykonawcy F O R M U L A R Z O F E R T Y Dane Wykonawcy: nazwa Wykonawcy: z siedzibą w...kod... przy ul.... REGON... NIP... telefon i telefax... nr konta bankowego... W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania i uŝytkowania mienia oraz ubezpieczenia pojazdów Elektrowni Chorzów S.A. oferujemy ubezpieczenie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za kwotę łączną: brutto...zł brutto(słownie)...zł w tym:

11 Ubezpieczenie mienia all risks......zł brutto Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń......zł brutto Ubezpieczenie elektroniki od ryzyk wszystkich...zł brutto Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej...zł brutto Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika...zł brutto Ubezpieczenia komunikacyjne...zł brutto (wg. Wykazu)

12 Marka Nr rej. Rodzaj pojazdu Mercedes-Benz 1835LS SH Ciągnik siodłowy proponowane su AC składka OCK Składka AC Składka NNW Składka AT Mercedes-Benz 1835LS SH 3670 Ciągnik siodłowy Lublin 331 KBJ 66S cięzarowo osobowy 6 00 Renault Express KAN 035F CięŜarowy do t Multicar 510 SH CięŜarowy pow. t Janmil NW1S SH Naczepa Janmil NW1S SH 3506 Naczepa Renault Laguna KAX 516B Osobowy Renault Trafic KAN 08F Osobowy wózek akumulatorowy widłowy wózek akumulatorowy widłowy wózek akumulatorowy widłowy wózek akumulatorowy widłowy wózek akumulatorowy widłowy wózek akumulatorowy widłowy wózek akumulatorowy widłowy wózek akumulatorowy widłowy Wózek podnośnikowy spalinowy "Bułgar" Podnośnik widłowy GPW 4000 nr fabr koparko ładowarka OSTRÓWEK koparko ładowarka OSTRÓWEK typ KTO 16 ładowarka kołowa Ł ładowarka TEREX 80, RAZEM

13 4. Oferujemy następujące warunki ubezpieczenia: I Ubezpieczenie All Risks Oferowany zakres W przypadku akceptacji proszę wpisać TAK Brak adnotacji oznacza brak akceptacji i brak punktów Zakres punktów Klauzula zabezpieczeń przeciwpoŝarowych Klauzula szkód zalaniowych Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montaŝowych Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji Klauzula włączenie szkód spowodowanych robotami budowlanych i montaŝowych Klauzula katastrofy budowlanej Klauzula składowania Klauzula wypłaty odszkodowania Klauzula rezygnacji z proporcji przy wypłacie odszkodowania dla wartości księgowej brutto Klauzula indywidualnych warunków zabezpieczenia mienia Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych Klauzula zabezpieczeń przeciwpoŝarowych Klauzula szkód zalaniowych Rezygnacja z franszyz integralnej Ogólne warunki ubezpieczenia 0 do 30 RAZEM MAX 60

14 II Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych: Oferowany zakres W przypadku akceptacji proszę wpisać TAK Brak adnotacji oznacza brak akceptacji i brak punktów Zakres punktów Klauzula wypłaty odszkodowania Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowych i nadgodzin Rezygnacja z franszyz integralnej 5 Rezygnacja z franszyzy redukcyjnej 5 Ogólne warunki ubezpieczenia 0 do 16 RAZEM MAX 30 III Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń Oferowany zakres W przypadku akceptacji proszę wpisać TAK Brak adnotacji oznacza brak akceptacji i brak punktów Zakres punktów Klauzula wypłaty odszkodowania Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowych i nadgodzin Rezygnacja z franszyz integralnej 5 Rezygnacja z franszyzy redukcyjnej 5 Ogólne warunki ubezpieczenia 0 do 16 RAZEM MAX 30

15 IV Ubezpieczenie elektroniki od ryzyk wszystkich: Oferowany zakres W przypadku akceptacji proszę wpisać TAK Brak adnotacji oznacza brak akceptacji i brak punktów Zakres punktów Klauzula wypłaty odszkodowania Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowych i nadgodzin Klauzula składowania Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia dla wartości księgowej brutto Rezygnacja z franszyzy redukcyjnej 5 Rezygnacja z franszyz integralnej 5 Ogólne warunki ubezpieczenia 0 do RAZEM MAX 40 V Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Oferowany zakres W przypadku akceptacji proszę wpisać TAK Brak adnotacji oznacza brak akceptacji i brak punktów Zakres punktów Rezygnacja z franszyzy integralnej- 5 Rezygnacja z franszyzy redukcyjnej dla szkód rzeczowych- 5 Rezygnacja z franszyzy redukcyjnej dla szkód majątkowych 5 Klauzula odstąpienia od konsumpcji sumy ubezpieczenia 5 Ogólne warunki ubezpieczenia 0 do 30 RAZEM MAX 50

16 VI Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika Oferowany zakres W przypadku akceptacji proszę wpisać TAK Brak adnotacji oznacza brak akceptacji i brak punktów Zakres punktów Rezygnacja z franszyzy redukcyjnej Rezygnacja z franszyzy integralnej Ogólne warunki ubezpieczenia 0 do 6 RAZEM MAX 10 VII Ubezpieczenia komunikacyjne: Oferowany zakres W przypadku akceptacji proszę wpisać TAK Brak adnotacji oznacza brak akceptacji i brak punktów Zakres punktów Rezygnacja z franszyzy integralnej w ubezpieczeniu AC 5 Ogólne warunki ubezpieczenia AC 0 do 10 Ogólne warunki ubezpieczenia assistance 0 do 10 Ogólne warunki ubezpieczenia NNW 0 do 5 RAZEM MAX 30 Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówień (wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część) i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Akceptujemy wymagany zakres ubezpieczenia i klauzule obowiązkowe wymagane w opisie przedmiotu zamówienia.

17 Oświadczamy, Ŝe: 1. Zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeŝeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od terminu składania ofert, 3. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy ubezpieczenia w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego, 4. Akceptujemy określony przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności, 5. Zobowiązujemy się ubezpieczyć przedmiot zamówienia w okresie od 01 stycznia 01 r. do 31 grudnia 01 r, 6. Posiadamy zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, 7. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a takŝe potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania tego zamówienia, znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Załącznikami do niniejszej oferty są: Ogólne warunki ubezpieczenia: Pozostałe załączniki Miejsce i data Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upowaŝnieniu Uwaga: Ofertę mogą podpisać osoby uprawnione odpowiednimi dokumentami do reprezentowania firmy (wypis z sądu) lub osoby posiadające stosowne upowaŝnienie wystawione przez osoby uprawnione, w takim przypadku Oferent musi dołączyć je do oferty. Załącznik nr 1.

18 Pieczęć oferenta: OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Składając przedmiotową ofertę w oświadczam, Ŝe: 1)jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, )posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 3)dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a takŝe odpowiednim potencjałem ekonomicznym, 4)znajduję się aktualnie w sytuacji finansowej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zadania, 5) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 Pzp. Podpis wraz z pieczątką osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta... Pieczęć oferenta : Załącznik nr OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania Przystępując po przedmiotowego postępowania oświadczam, Ŝe nie są w stosunku do mojej Firmy prowadzone Ŝadne postępowania: 1) likwidacyjne lub nie ogłoszono upadłości, ) nie zalegam z płatnościami w stosunku do instytucji skarbowych i ubezpieczeniowych, 3) osoby fizyczne nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenia zamówienia, obrotowi gospodarczemu, przekupstwa itp.,

19 4) związane z wyrządzeniem szkody związanej z niewykonaniem zamówienia lub wykonaniem nienaleŝytym. Podpis wraz z pieczątką osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta. UWAGA Wydanie opisu przedmiotu zamówienia, następuje po uprzednim złoŝeniu przez oferenta stosownego oświadczenia o zachowaniu tajemnicy handlowej zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

"Kompleksowy program ubezpieczenia majątku i działalności Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na lata 2009-2010

Kompleksowy program ubezpieczenia majątku i działalności Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na lata 2009-2010 Nr sprawy:37/2008/xi Skierniewice 2008-11-21 Zamawiający: Energetyka Cieplna Sp. z. o. o. ul. Przemysłowa 2 96-100 Skierniewice NIP 836-13-28-631 REGON 750051181 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-5/11 DzierŜoniów, dnia 19.01.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów

Bardziej szczegółowo

Załącznik OFERTA. str. 1. ... (miejscowość, data)

Załącznik OFERTA. str. 1. ... (miejscowość, data) Załącznik OFERTA str. 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty naleŝy wpisać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39032&rok=2009-02-24

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39032&rok=2009-02-24 1 z 5 2009-02-24 12:09 Tomaszów Lubelski: CZĘŚĆ I 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i uŝytkowania mienia oraz prowadzonej działalności. 2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego FORMULARZ OFERTOWY

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców:......... Adres*:... REGON*:... NIP*:... FAX*, na który zamawiający będzie przesyłać korespondencję:... *- w przypadku oferty wspólnej naleŝy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych DKZ/129/2011 Warszawa, dnia 09.11.2011r. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. z 2010 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SA-2710/9/2008 1. Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska, woj. podlaskie,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 5 2014-04-22 17:58 Lublin: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie. Numer ogłoszenia: 87425-2014; data

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane przebudowa budynku Centrum Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej Wymiana pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi.

Roboty budowlane przebudowa budynku Centrum Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej Wymiana pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi. 1 Załącznik nr 1 do siwz. dnia,.. Urząd Miasta ul. Mickiewicza 7 34-130 Kalwaria Zebrzydowska Nazwa firmy... Siedziba firmy... Nr telefonu/faksu... NIP... REGON... 1. Oferuje wykonanie zadania: za cenę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOKUMENTACJA PRZETARGOWA. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eltar Spółka z o.o. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOKUMENTACJA PRZETARGOWA. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eltar Spółka z o.o. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Tarnów, dnia 10 września 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eltar Spółka z o.o. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na usługi sprzętowe oraz transportowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu . (pieczęć zamawiającego) Szczecin, dnia 21.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy : 44/08/2009 DzierŜoniów, dnia 19.08.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów woj.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA. Opracowanie ulepszonej technologii produkcji nowych płytek obwodów drukowanych o grubości 0,3-0,8mm

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA. Opracowanie ulepszonej technologii produkcji nowych płytek obwodów drukowanych o grubości 0,3-0,8mm ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA Opracowanie ulepszonej technologii produkcji nowych płytek obwodów drukowanych o grubości 0,3-0,8mm Łódź, 09.04.2015 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Zakład Usługowo-Produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Trąbki Wielkie: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Gminny Zakład Komunalny ul. Jastrzębia 62, śołędowo 86-031 Osielsko NIP: 953-00-00-171 Tel. (052) 328-26-00 fax. (052) 328-26-01 2.Tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r.

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60 NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk @koscierzyna.pl. REGON 190597909 Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. ZAPROSZENIE do

Bardziej szczegółowo

WTZ/43/06. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego Dostawa oleju napędowego w 2007roku.

WTZ/43/06. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego Dostawa oleju napędowego w 2007roku. WTZ/43/06 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego Dostawa oleju napędowego w 2007roku. 1. Zamawiający: Warsztat Terapii Zajęciowej Piaski reprezentowany przez Kierownika Panią

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN- 45/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl/zampub/ Puławy: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Bełchatów: Ubezpieczenie mienia Miasta Bełchatów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bełchatów: Ubezpieczenie mienia Miasta Bełchatów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.belchatow.pl Bełchatów: Ubezpieczenie mienia Miasta Bełchatów Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy: Modularnej osłony bezpieczeństwa - szt. 26.

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy: Modularnej osłony bezpieczeństwa - szt. 26. Warszawa, 27-01-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Solaris Laser S.A. realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4.3 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POIG.04.03.00-00-750/11-00

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo

4. Części zamówienia. Zamawiający dopuszcza moŝliwości złoŝenia oferty częściowej na poszczególne zadania.

4. Części zamówienia. Zamawiający dopuszcza moŝliwości złoŝenia oferty częściowej na poszczególne zadania. Mińsk Mazowiecki dnia 22.11.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do przetargu na wykonanie: MontaŜ linii zasilających i układów pomiarowych energii elektrycznej w węzłach cieplnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie. do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę

Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie. do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, Ŝe przeprowadza postępowanie zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Twardogóra ul. Wrocławska 15

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Twardogóra ul. Wrocławska 15 Znak sprawy: ROM/K/12/07 Twardogóra dnia. 03.12.2007 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Zamawiający; Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Twardogóra ul. Wrocławska 15 Tel./Fax 071/3158060 Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

Rabce-Zdrój, ul. prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, tel. (018) 2676060 w. 244, faks

Rabce-Zdrój, ul. prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, tel. (018) 2676060 w. 244, faks 1 z 5 2012-11-19 13:49 Rabka-Zdrój: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego w Rabce Zdroju Numer ogłoszenia: 457852-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. na realizację zamówienia publicznego o wartości powyŝej euro w trybie przetargu nieograniczonego

OFERTA PRZETARGOWA. na realizację zamówienia publicznego o wartości powyŝej euro w trybie przetargu nieograniczonego ... Pełna nazwa oferenta lub pieczęć z NIP Załącznik nr 3 do siwz Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa OFERTA PRZETARGOWA na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze, ul. Poznańska 23

Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze, ul. Poznańska 23 Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze, ul. Poznańska 23 I. DEFINICJE Konkurs - postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Ubezpieczenie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie ryzyk majątkowych,

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

TP-026/387/2015 Katowice, 20 maja 2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

TP-026/387/2015 Katowice, 20 maja 2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY TP-026/387/2015 Katowice, 20 maja 2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY 1. Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Aneks do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie:

Aneks do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 Aneks do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1/str. 1. ... (miejscowość, data)

Załącznik Nr 1/str. 1. ... (miejscowość, data) Załącznik Nr 1/str. 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 4. Miejsce dostawy: budynek Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Nowa Wieś 36, Brzeźnio.

Zapytanie ofertowe. 4. Miejsce dostawy: budynek Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Nowa Wieś 36, Brzeźnio. Zapytanie ofertowe Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźniu z siedzibą ul. Wspólna 45, 98-275 Brzeźnio kieruje do Państwa zapytanie ofertowe w sprawie wykonania dostawy o wartości poniŝej 14 000 euro (zgodnie

Bardziej szczegółowo

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI Kraków 07.07.2015 r. SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI w sprawie wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu

Bardziej szczegółowo

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. Przedmiot: Artykuły biurowe. Zamawiający: Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź Projekt: Daj sobie szansę

Bardziej szczegółowo

1. udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

1. udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

słownie... słownie:... Dodatek nr 1/ str (miejscowość, data) ... (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Korespondencyjny adres Wykonawcy

słownie... słownie:... Dodatek nr 1/ str (miejscowość, data) ... (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Korespondencyjny adres  Wykonawcy Dodatek nr 1/ str. 1. (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy). Korespondencyjny adres e-mail Wykonawcy Gmina Sulejów ul. Konecka 42 97-330 Sulejów O F E R TA 1. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU

ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 60.000 euro - ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości zamówienia mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości zamówienia mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Znak sprawy: ZPI. 3431 13 / 10 Jarosław, dnia 04. 09. 2010 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości zamówienia mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy Pzp Powiat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku PCPR-CFK.2510.2.2015 Sanok, dnia 12.02.2015r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku Zaprasza do składania ofert na świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa prawnego I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Namysłów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: Część I zamówienia: - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

wzór Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów Włoszczowa

wzór Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów Włoszczowa ... (Pełna nazwa oferenta lub pieczęć z NIP) tel/fax : / e-mail:.. wzór Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa OFERTA PRZETARGOWA na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA. 1. Komora klimatyczna

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA. 1. Komora klimatyczna ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA 1. Komora klimatyczna Łódź, 31.10.2014 miejscowość, data 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Fabryka Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o. 93-231 Łódź, Dostawcza 4 NIP:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Siedziba: Mostkowo 37 d, 74-322 Mostkowo, gm. Barlinek tel/fax (095) 746-81-22 Zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Remont klas lekcyjnych. Zamówienie nie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Gniezno: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gniezno.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Machowinku DPS.DGA. 3420.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa nabiału do Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w 2012 r. o

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: WNP (N7I /2014)

Postępowanie nr: WNP (N7I /2014) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie pro rata temporis o ile

zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie pro rata temporis o ile 1 z 5 2014-07-04 12:04 Strzegom: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu Numer ogłoszenia: 144993-2014; data zamieszczenia: 04.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej 14 000 euro

FORMULARZ OFERTY. na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej 14 000 euro ., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej 14 000 euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia

zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Węgliniec: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2010 roku do 28 lipca 2013 roku Numer ogłoszenia: 186275-2010;

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Będzin: Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej W Będzinie Numer ogłoszenia: 260372-2008; data zamieszczenia: 11.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl/zampub/ Puławy: przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/016/NZU/1345/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Ciekły hel. Kod CPV: 24.11.13.00 Tryb udzielenia Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa nowego wózka widłowego Zawiera: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów z wzorami załączników CPV 29221511-9 - wózki widłowe Z A T

Bardziej szczegółowo