Pakiet ubezpieczeń podróŝnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pakiet ubezpieczeń podróŝnych"

Transkrypt

1 Pakiet ubezpieczeń podróŝnych W celu zapewnienia Ubezpieczonemu ochrony w czasie podróŝy AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce przygotował pakiety ubezpieczeń podróŝnych Travel Guard dla Klientów biura podróŝy Travix. Dzięki ubezpieczeniu kosztów leczenia oraz usług assistance otrzymasz kompleksową, profesjonalną pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania w trakcie podróŝy zagranicznej. Organizujemy wszelką pomoc potrzebną w nagłych zdarzeniach od zorganizowania i pokrycia kosztów wizyty u lekarza czy pobytu w szpitalu, aŝ po transport medyczny z kaŝdego miejsca na świecie lub przeprowadzenie akcji ratowniczej w górach. Zapewniamy ochronę twoim rzeczom osobistym podczas podróŝy zagranicznej. Nasze ubezpieczenie bagaŝu podróŝnego ochroni twój bagaŝ w przypadku: zaginięcia, kradzieŝy i innych niespodziewanych okoliczności. JeŜeli nieprzewidziane zdarzenie zmusi Cię do rezygnacji z zakupionej podróŝy, zawarte w naszym ubezpieczeniu gwarancje zapewnią Ci pokrycie związanych z tym kosztów Te i inne gwarancje ubezpieczeniowe dostępne są w ramach naszego produktu. śeby dowiedzieć się więcej o nich i innych dostępnych Ci usługach, przeczytaj ogólne warunki ubezpieczenia. Prosimy, zapoznaj się ze swoimi prawami i obowiązkami wynikającymi z zawarcia umowy ubezpieczenia, aby wiedzieć, jak postępować w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Aby uzyskać pomoc z tytułu ubezpieczenia oraz zgłosić szkodę, skontaktuj się z naszym Centrum Alarmowym AIG pod numerem telefonu (opłata zgodna z taryfą danego operatora). Centrum Alarmowe AIG jest do Twojej dyspozycji przez wszystkie dni roku, 24 godziny na dobę. Numer umowy ubezpieczenia znajduje się na polisie. Zaleca się posiadanie przy sobie numeru umowy ubezpieczenia, który musi być podawany, gdy Ubezpieczony chce skorzystać z usługi assistance lub zgłosić szkodę ubezpieczeniową. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓśNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW BIURA PODRÓśY TRAVIX Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia podróŝnego Travel Guard dla klientów biura podróŝy Travix, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, zwaną dalej Ubezpieczycielem, a osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanymi dalej Ubezpieczającymi, na rzecz osób fizycznych, zwanych dalej Ubezpieczonymi, na czas ich podróŝy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju zamieszkania. Niniejsze ubezpieczenie jest gwarantowane przez AIG Europe Limited, zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem , siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch St, London EC3M 4AB, Wielka Brytania, reprezentowaną przez AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem , NIP , siedziba główna: ul Marszałkowska 111, Warszawa. 1 Zakres ubezpieczenia 1. Zakres ubezpieczenia moŝe obejmować w zaleŝności od wybranego wariantu: 1) Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance a. Całodobowy dyŝur telefoniczny Centrum Alarmowego AIG b. Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania c. Transport zwłok Ubezpieczonego d. Przekazywanie pilnych informacji e. Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróŝy zagranicznej w razie jego śmierci f. Transport niepełnoletnich dzieci Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów ich pobytu g. Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróŝy zagranicznej h. Transport i pobyt członka rodziny wezwanego do Ubezpieczonego lub innej osoby wskazanej przez Ubezpieczonego i. Pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu j. Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego k. Pomoc w przypadku konieczności przedłuŝenia podróŝy Ubezpieczonego l. Kontynuację zaplanowanej podróŝy Ubezpieczonego m. Pomoc prawna 2) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uszczerbek 1

2 2. Tabele zakresowe: Tabela 1 3) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków śmierć 4) Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego 5) Rezygnacja z podróŝy 6) Ubezpieczenie od utraty, kradzieŝy lub uszkodzenia bagaŝu podróŝnego 7) Ubezpieczenie opóźnienia bagaŝu podróŝnego 8) Ubezpieczenie opóźnienia lotu Wariant ubezpieczenia: Rezygnacja z podróŝy i pakiet podróŝny ZAKRES UBEZPIECZENIA / Scope of insurance Ubezpieczenie kosztów rezygnacji / Trip cancellation Rezygnacja z podróŝy Opóźnienie lotu / Trip delay Ubezpieczenie opóźnienia bagaŝu podróŝnego / Delayed Luggage Insurance Ubezpieczenie od utraty, kradzieŝy lub uszkodzenia bagaŝu podróŝnego / Luggage Loss, Theft or Damage Insurance Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance / Medical treatment costs and assistance insurance ASSISTANCE: Całodobowy dyŝur telefoniczny Centrum Alarmowego AIG / 24-hour AIG Alarm centre service Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania / The Insured's transportation to the territory of the Republic of Poland or to his/her country of residence Transport zwłok Ubezpieczonego / Transportation of mortal remains of the Insured PrzedłuŜenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych / Extension of the insurance cover in emergency cases SUMY UBEZPIECZENIA DLA KAśDEGO UBEZPIECZONEGO / Insurance sums per Insured Person EUR Udział własny 20%, ale minimum 25 EUR/ deductible 20% with a minimum of 25 EUR EUR Udział własny 20%, ale minimum 25 EUR/ deductible 20% with a minimum of 25 EUR 150 EUR (opóźnienie powyŝej 10h / over 10h delay) 150 EUR (opóźnienie powyŝej 10h / over 10h delay) EUR Udział własny 75 EUR/ deductible 75 EUR EUR Udział własny 50 EUR/ deductible 50 EUR bez limitu / no limit bez limitu / no limit Przekazywanie pilnych informacji / Delivery of urgent information Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróŝy zagranicznej w razie jego śmierci / Transportation of persons accompanying the Insured in a foreign trip in the event of the Insured's death Transport niepełnoletnich dzieci Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów ich pobytu / Transportation of minor children accompanying the Insured in a foreign trip and covering the cost of their stay Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróŝy zagranicznej / Coverage of costs related to the stay and transportation of a person accompanying the Insured in a foreign trip Transport i pobyt członka rodziny wezwanego do Ubezpieczonego lub innej osoby wskazanej przez Ubezpieczonego / Transportation and stay of a person called to the Insured or of another person indicated by the Insured Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego / Assistance in the event of the necessary earlier return of the Insured Pomoc w przypadku konieczności przedłuŝenia podróŝy Ubezpieczonego / Assistance in the event of the necessary prolongation of the Insured s trip Kontynuację zaplanowanej podróŝy Ubezpieczonego / Continuation of the Insured s planned trip Pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu / Coverage of costs of search and rescue in the mountains and at sea 48h EUR 2

3 Tabela 2 Wariant ubezpieczenia: Pakiet podróŝny Opóźnienie lotu / Trip delay ZAKRES UBEZPIECZENIA / Scope of insurance Ubezpieczenie opóźnienia bagaŝu podróŝnego / Delayed Luggage Insurance Ubezpieczenie od utraty, kradzieŝy lub uszkodzenia bagaŝu podróŝnego / Luggage Loss, Theft or Damage Insurance Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance / Medical treatment costs and assistance insurance ASSISTANCE: Całodobowy dyŝur telefoniczny Centrum Alarmowego AIG / 24-hour AIG Alarm centre service Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania / The Insured's transportation to the territory of the Republic of Poland or to his/her country of residence Transport zwłok Ubezpieczonego / Transportation of mortal remains of the Insured PrzedłuŜenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych / Extension of the insurance cover in emergency cases SUMY UBEZPIECZENIA DLA KAśDEGO UBEZPIECZONEGO / Insurance sums per Insured Person 150 EUR (opóźnienie powyŝej 10h / over 10h delay) 150 EUR (opóźnienie powyŝej 10h / over 10h delay) EUR Udział własny 75 EUR/ deductible 75 EUR EUR Udział własny 50 EUR/ deductible 50 EUR bez limitu / no limit bez limitu / no limit Przekazywanie pilnych informacji / Delivery of urgent information Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróŝy zagranicznej w razie jego śmierci / Transportation of persons accompanying the Insured in a foreign trip in the event of the Insured's death Transport niepełnoletnich dzieci Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów ich pobytu / Transportation of minor children accompanying the Insured in a foreign trip and covering the cost of their stay Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróŝy zagranicznej / Coverage of costs related to the stay and transportation of a person accompanying the Insured in a foreign trip Transport i pobyt członka rodziny wezwanego do Ubezpieczonego lub innej osoby wskazanej przez Ubezpieczonego / Transportation and stay of a person called to the Insured or of another person indicated by the Insured Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego / Assistance in the event of the necessary earlier return of the Insured Pomoc w przypadku konieczności przedłuŝenia podróŝy Ubezpieczonego / Assistance in the event of the necessary prolongation of the Insured s trip Kontynuację zaplanowanej podróŝy Ubezpieczonego / Continuation of the Insured s planned trip Pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu / Coverage of costs of search and rescue in the mountains and at sea 2 Definicje 48h EUR 1. agent turystyczny przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki, posiadających waŝne zezwolenie na prowadzenie działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2. akt terroru nielegalne, sprzeczne z prawem akcje indywidualne lub grupowe z uŝyciem siły lub przemocy przeciwko ludziom bądź mieniu organizowane dla osiągnięcia celów ideologicznych, ekonomicznych, politycznych bądź religijnych przy jednoczesnym wprowadzeniu chaosu, zastraszeniu ludności, dezorganizacji Ŝycia publicznego; 3. bagaŝ podręczny bagaŝ, który pozostaje pod opieką pasaŝera przez cały czas podróŝy; 4. bagaŝ podróŝny walizy, torby, nesesery, plecaki oraz podobne przedmioty wraz z ich zawartością, tj ubrania, buty, kosmetyki, perfumy, drobne urządzenia (suszarka, lokówka, Ŝelazko, maszynka do golenia), lekarstwa przepisane przez lekarza, ciśnieniomierz, urządzenie do mierzenia cukru we krwi, wózki inwalidzkie (jeŝeli stan zdrowia Ubezpieczonego wymaga ich uŝywania), wózki dziecięce, drobne prezenty i pamiątki; 5. Centrum Alarmowe AIG jednostka organizacyjna wskazana przez Ubezpieczyciela, do której Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; 6. choroba przewlekła choroba, w której obrazie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną znajduje się długotrwałe, stałe lub nawracające występowanie objawów lub odchyleń w badaniach dodatkowych i która była rozpoznana, leczona lub dawała objawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia; 7. członek rodziny, rodzina małŝonek, dzieci, rodzice/rodzic, prawni opiekunowie/opiekun podróŝujący wraz z dzieckiem/dziećmi, w tym równieŝ dzieckiem/dziećmi przysposobionymi, teściowie, rodzeństwo, dziadkowie i wnuki, osoby przysposobione; za członków rodziny uznaje się takŝe osoby pozostające w konkubinacie, przez który rozumie się wolny związek dwóch osób pełnoletnich pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym; za członków 3

4 rodziny uznaje się takŝe inne osoby dorosłe podróŝujące wspólnie z dzieckiem/dziećmi, pod warunkiem Ŝe istnieje pokrewieństwo między dziećmi i podróŝującymi osobami dorosłymi; 8. dokument ubezpieczenia polisa, karta Ubezpieczenia PodróŜy Zagranicznych, certyfikat lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia; 9. dziecko osoba będąca na utrzymaniu rodziców lub prawnych opiekunów, w wieku do 18 roku Ŝycia; 10. franszyza integralna kwota określona w niniejszych OWU, poniŝej której brak jest odpowiedzialności Ubezpieczyciela; 11. franszyza redukcyjna kwota określona w niniejszych OWU, o którą Ubezpieczyciel pomniejsza kaŝde świadczenie; 12. hospitalizacja leczenie w szpitalu trwające nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, powstałe w wyniku następstwa nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku; 13. impreza turystyczna dojazd/powrót i pobyt za granicą, składające się z co najmniej dwóch usług turystycznych tworzących jednolity program i objętych wspólną ceną, jeŝeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny, albo jeŝeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu lub teŝ pobyt w wynajętych apartamentach wakacyjnych, kwaterach lub w hotelu, pod warunkiem Ŝe impreza turystyczna jest zorganizowana przez organizatora turystyki; 14. kraj zamieszkania Ubezpieczonego kraj, w którym Ubezpieczony zamieszkuje przez okres co najmniej jednego roku i w którym koncentruje się jego Ŝycie osobiste i zawodowe Krajem zamieszkania nie jest kraj, w którym dana osoba przebywa w celu kształcenia się lub do którego jest oddelegowana do pracy; 15. lekarz osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza; 16. nagłe zachorowanie stan chorobowy powstały w sposób nagły i niepowiązany z wcześniejszymi chorobami, na które cierpiał chory przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej, wymagający natychmiastowej pomocy medycznej Za nagłe zachorowanie uwaŝa się równieŝ zawał mięśnia serca i udar mózgu, jeŝeli przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej chory nie cierpiał na chorobę układu sercowo naczyniowego (w tym nadciśnienie tętnicze lub chorobę wieńcową) lub cukrzycę i zaburzenia lipidowe; 17. nieszczęśliwy wypadek przypadkowe zdarzenie, nagłe, wywołane przyczyn ą zewnętrzną, które nastąpiło w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, w wyniku którego Ubezpieczony doznał, niezaleŝnie od swej woli i stanu zdrowia, fizycznych obraŝeń ciała, powodujących trwały uszczerbek/inwalidztwo lub śmierć Ubezpieczonego; 18. okres ubezpieczenia okres wskazany w dokumencie ubezpieczenia, w którym udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa; 19. organizator turystyki przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną, zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 20. osoba towarzysząca Ubezpieczonemu osoba odbywająca podróŝ wraz z Ubezpieczonym; 21. podróŝ zagraniczna czas dojazdu/powrotu i pobytu Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego, z uwzględnieniem zapisów 6 ust 1 niniejszych OWU; 22. pośrednik turystyczny przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu na zlecenie klienta czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych; 23. pozostawanie pod wpływem alkoholu stan powstały w wyniku wprowadzenia przez Ubezpieczonego o swojego organizmu takiej ilości alkoholu, Ŝe jego zawartość wynosi lub prowadzi do stęŝenia we krwi powyŝej 0,2 alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu powyŝej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3; 24. praca fizyczna wykonywanie działań i czynności w formie zatrudnienia lub zarobkowania, a takŝe działań niewynikających z zatrudnienia lub zarobkowania: 1) z uŝyciem farb, lakierów, paliw płynnych i rozpuszczalników, gazów technicznych i spalinowych, gorących olejów technicznych lub płynów technicznych, 2) w transporcie, z jednoczesnym wykonywaniem czynności związanych z rozładunkiem, przeładunkiem lub załadunkiem towarów, 3) w pogotowiu ratunkowym, policji, straŝy miejskiej i poŝarnej, wojsku (z zastrzeŝeniem Ŝe zakres ubezpieczenia nie obejmuje zdarzeń związanych z wykonywaniem ćwiczeń pod kontrolą władz wojskowych), przy ochronie lub dozorze (niezaleŝnie od tego, czy osoba wykonująca pracę jest wyposaŝona w broń, czy nie), 4) w budownictwie, przy budowie tuneli, dróg, mostów, obsłudze maszyn budowlanych, pracach na zewnątrz budynków, przy wykonywaniu prac wykończeniowych, 5) w gazownictwie, energetyce, hutnictwie, górnictwie, przemyśle cięŝkim, tartakach (równieŝ przez przedsiębiorców wykonujących osobiście taką działalność), 6) z uŝyciem niebezpiecznych narzędzi, takich jak: wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe, 7) prac na wysokościach powyŝej 5 m, 8) prac na jednostkach pływających; przez pracę fizyczną rozumie się równieŝ wykonywanie następujących zawodów: konwojent, stolarz, rolnik; 25. praca umysłowa wykonywanie przez Ubezpieczonego za granicą pracy biurowej, a takŝe uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach teoretycznych; 26. przenośny sprzęt elektroniczny telefon komórkowy, sprzęt fotograficzny i kamery, przenośny sprzęt komputerowy, sprzęt słuŝący do odtwarzania i nagrywania dźwięku, gry elektroniczne; 27. rabunek zabranie cudzego mienia ruchomego przez osoby trzecie w celu przywłaszczenia na skutek uŝycia przemocy bezpośrednio na osobie posiadającej mienie lub wskutek groźby natychmiastowego uŝycia takiej przemocy, lub doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności albo stosowanie wyŝej wymienionych środków przemocy bezpośrednio po dokonaniu zaboru mienia, w celu utrzymania się w jego posiadaniu; w przypadku ubezpieczenia gotówki wypłaconej z bankomatu i utraconej przez Ubezpieczonego w wyniku kradzieŝy lub rabunku, podczas podróŝy Ubezpieczonego, stosuje się następującą definicję: rabunek kaŝde uŝycie groźby zastosowania przemocy lub zastosowanie przemocy wobec Ubezpieczonego przez osoby trzecie, których celem jest pozbawienie Ubezpieczonego gotówki wypłaconej z bankomatu; 4

5 28. składka ubezpieczeniowa opłata za ubezpieczenie obliczona na podstawie wybranego wariantu ubezpieczenia, liczby dni, liczby osób ubezpieczonych, strefy geograficznej oraz ryzyk dodatkowych, uwzględniająca ewentualne zniŝki i podwyŝki; 29. sporty powietrzne szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkiego rodzaju ich odmiany, a takŝe uprawianie jakichkolwiek dyscyplin związanych z przemieszczaniem się w przestrzeni powietrznej; 30. sporty ekstremalne aktywność sportowa, działanie w warunkach duŝego ryzyka lub zagroŝenia Ŝycia; sporty uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wraŝeń; ochrona ubezpieczeniowa ma zastosowanie dla sportów wymienionych w poniŝszych punktach, zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia, pod warunkiem Ŝe: Ubezpieczony przestrzega wskazówek dotyczących bezpieczeństwa dla danego sportu, a jeśli jest to wymagane korzysta z odpowiedniego i zalecanego sprzętu zabezpieczającego, uprawiany sport nie jest częścią zawodów lub turnieju, sport nie jest uprawiany profesjonalnie; za sporty ekstremalne uwaŝa się następujące aktywności: zjazdy po linie (abseiling), rajdy ekstremalne/przygodowe, kolarstwo górskie trasami alpejskimi, amatorskie uprawianie lekkoatletyki, futbol amerykański, pokonywanie wojskowych torów przeszkód, spływ tratwą bambusową, inscenizacje/rekonstrukcje bitew, spływ wodami podziemnymi, kolarstwo BMX, bodyboarding / boogieboarding, unoszenie się w tunelu aerodynamicznym (body flying), wspinaczka po blokach skalnych bez asekuracji (bouldering), skoki wahadłowe na linie z mostu, przechodzenie po elementach konstrukcyjnych mostów, jazda na wielbłądzie, kajakarstwo, i spływy kajakowe, narciarstwo ratrakowe (jazda na nartach / deskach poza trasami wyciągowymi), pływanie na gumowych dętkach (jaskinie / rzeki), speleologia i eksploracja jaskiń, wspinaczka (wewnątrz obiektów zadaszonych), wspinaczka (do metrów z wykorzystaniem prowadnic i lin), turystyka rowerowa, połowy ryb na głębokich wodach, pływanie pontonem, skoki do wody (w tym skoki z trampoliny), zjazdy po stokach igielitowych (na nartach / deskach), pokonywanie wydm samochodem terenowym (dune bashing) / jazda samochodem terenowym w wyschniętych korytach rzek i strumieni (wadi bashing), praca w szkolnictwie i oświacie (bez kwalifikacji nauczycielskich), testy wytrzymałości, zawody jeździeckie, biegi górskie, szermierka, gra fives, pilotowanie prywatnego samolotu lub helikoptera (jako pilot lub pilot odbywający szkolenie), futbol amerykański, piłka noŝna, futbol gaelicki / irlandzki, narciarstwo zjazdowe na lodowcach, szybownictwo (kategoria B), gokarty, pokonywanie przełomów rzek i strumieni pieszo / metodą alpejską (gorge scrambling / gorge walking), skoki wahadłowe na linie nad wąwozem / kanionem, gimnastyka, lotniarstwo, wyścigi dwukółek, heliskiing, skoki do wody z trampoliny (z wysokości przekraczającej 5 metrów), piesze wędrówki (do wysokości metrów), hokej, zawody stajenne, jazda konna (z wyłączeniem gry w polo, skoków przez przeszkody konno, lub polowań), irlandzki hokej na trawie (hurley), spływ górską rzeką na plastikowej desce (hydrospeeding), wspinaczka lodowa, zawody triatlonowe iron man (amatorskie), judo, karate, kajakarstwo i spływy kajakowe, kendo, jazda wózkiem typu buggy z latawcem pociągowym (kite buggying), jazda na nartach z latawcem pociągowym (kite skiing), snowboard z latawcem pociągowym (kite snowboarding), kitesurfing/kiteboarding na lądzie (kite landboarding / land kiteboarding / flyboarding), kitesurfing/kiteboarding na wodzie, wędrówka w dół nurtu rzeki obejmująca skoki do wody (kloofing), gra lacrosse, zawody ratowników wodnych (z wyłączeniem ratowników pracujących na plaŝy), biegi maratońskie, sztuki walki, latanie ultralekkimi statkami powietrznymi, pięciobój nowoczesny, monoskiing, jazda na desce wyposaŝonej w kółka w terenie górzystym (mountainboarding), jazda pojazdami typu buggy po terenach błotnistych i podmokłych (mud buggying), biegi na orientację, jazda na strusiach, skoki spadochronowe (z wykorzystaniem liny desantowej), paralotniarstwo, lot spadochronowy na uwięzi za pojazdem lądowym (parascending), eksploracja jaskiń, gra racquetball, gra rackets, zjazd po linie z budynku / obiektu naturalnego głową w dół (rap jumping), spływ rzeką jednoosobowym pontonem typu river bug, wspinaczka skalna i skałkowa, wspinaczka skalna metodą alpejską, hokej na rolkach, gra rugby league (zespoły 13 osobowe), gra rugby sevens (zespoły 7 osobowe), gra rugby union (zespoły 15 osobowe), safari (z bronią), zjazd na specjalnej desce lub nartach z wydmy (sandboarding / sand dune surfing / skiing), wspinaczka alpejska, nurkowanie z akwalungiem (do 50 metrów w przypadku posiadania kwalifikacji lub w obecności instruktora), kajakarstwo morskie, nurkowanie w klatce obserwacja rekinów, gra shinty (odmiana hokeju na trawie), ski alpinizm / narciarstwo wysokogórskie / górskie wędrówki narciarskie (ski randonee / ski Turing), jazda skuterem śnieŝnym, akrobacje spadochronowe, skok na linie z wykorzystaniem uprzęŝy z Auckland Sky Tower (Newa Zelandia), piłka noŝna, łyŝwiarstwo szybkie, squash / gra rackets, hokej uliczny, saneczkarstwo letnie, taekwondo, bycie członkiem załogi Ŝaglowca, niekontaktowy futbol amerykański (touch football), niekontaktowe rugby (touch rugby), trekking / piesze wycieczki / wędrówki do metrów, triatlon, pokonywanie via ferrata (ubezpieczonego szlaku turystycznego), skoki na nartach wodnych, spływy kajakarskie / spływy tratwą rzekami górskimi, staczanie się w plastikowej kuli (zorbing); 31. sporty zimowe narciarstwo, mono skiing, off piste skiing (tylko wtedy, gdy towarzyszy oficjalny przewodnik), snowboarding, ski boarding, sledging, or tobogganing; 32. sprzęt elektroniczny telefony przenośne, sprzęt fotograficzny i kamery video, przenośny sprzęt komputerowy, sprzęt słuŝący do odtwarzania i nagrywania dźwięku, gry wideo; 33. suma ubezpieczenia wskazana w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia; 34. szkoda na osobie uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć; 35. szkoda na rzeczy zniszczenie, utrata lub uszkodzenie mienia; 36. szpital działający zgodnie z prawem zakład lecznictwa zamkniętego, przeznaczony dla chorych wymagających opieki leczniczej, zabiegów operacyjnych lub zabiegów diagnostycznych, zapewniający chorym całodobową opiekę średniego i wyŝszego personelu medycznego. Definicja szpitala nie obejmuje ośrodków opieki społecznej, ośrodków dla psychicznie chorych, hospicjów onkologicznych, ośrodków leczenia uzaleŝnień od narkotyków, alkoholu itp., ośrodków sanatoryjnych, rehabilitacyjnych i wypoczynkowych; 37. ubezpieczający osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia składki; 5

6 38. ubezpieczony osoba fizyczna poniŝej 65 roku Ŝycia, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia; 39. uposaŝony osoba (lub osoby) wskazana imiennie przez Ubezpieczonego na piśmie, uprawniona do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego. Ubezpieczony moŝe wskazać UposaŜonego zarówno przy zawarciu umowy ubezpieczenia, jak i w kaŝdym czasie jej trwania Ubezpieczony ma prawo w kaŝdym czasie trwania umowy ubezpieczenia zmienić UposaŜonego. Zmiana obowiązuje od dnia następnego po otrzymaniu tej informacji przez Ubezpieczyciela. W przypadku, gdy suma procentowych udziałów UposaŜonych nie jest równa 100, przyjmuje się, Ŝe udziały tych osób w kwocie naleŝnego świadczenia są wyznaczone z zachowaniem wzajemnych proporcji wymienionych ze wskazania Ubezpieczonego. W sytuacji nie wyznaczenia UposaŜonego, stosuje się przepisy 9 ust 6 niniejszych OWU; 40. wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu regularne i intensywne treningi, przy jednoczesnym udziale w zawodach lub imprezach i obozach kondycyjnych i szkoleniowych, równieŝ w ramach przynaleŝności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych, niezaleŝnie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu; 41. wykonywanie pracy podjęcie przez Ubezpieczonego w trakcie jego podróŝy zagranicznej wszelkich działań i czynności w formie zatrudnienia lub zarobkowania, a takŝe działalność niezarobkowa typu: wolontariat, praktyki i szkolenia zawodowe; 42. zaburzenia psychiczne choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10), jako zaburzenie psychiczne lub zaburzenie zachowania (F00 F99); 43. zwierzęta dzikie i egzotyczne zwierzęta tradycyjnie nie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza. 3 Zawarcie umowy ubezpieczenia 1. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, mające lub mogące mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem. W przypadku podania niezgodnych z prawdą faktów lub ich zatajenia Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, chyba, Ŝe fakty te nie mają wpływu na powstanie lub zwiększenie prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia. 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza dokument ubezpieczenia. 3. Dokument ubezpieczenia wraz z ewentualnymi załącznikami oraz OWU stanowią treść umowy ubezpieczenia. 4. Umowę ubezpieczenia uwaŝa się za zawartą po opłaceniu składki. 5. Umowa ubezpieczenia moŝe zostać zawarta na rzecz osoby trzeciej. W takim przypadku Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczonego o jego prawach i obowiązkach wynikających z zawartej na jego rzecz umowy ubezpieczenia. 6. Ubezpieczony, przystępując do ubezpieczenia, tym samym zwalnia lekarzy prowadzących z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyraŝa zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej konsultantom medycznym Ubezpieczyciela oraz lekarzom Centrum Alarmowego AIG i ich zagranicznym przedstawicielom. 4 Zakres terytorialny Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w całym świecie z wyjątkiem podróŝy do, przez lub na terytorium następujących krajów: Afganistanu, Kuby, Liberii oraz Sudanu. 5 Rodzaje umów ubezpieczenia 1. Umowa ubezpieczenia moŝe zostać zawarta w formie ubezpieczenia: 1) indywidualnego, w którym Ubezpieczonym jest wyłącznie jedna osoba; 2) rodzinnego, w którym Ubezpieczonymi są członkowie rodziny; 3) grupowego, w którym Ubezpieczonymi jest grupa osób. 2. Rodzaje umów ubezpieczenia z uwagi na okres ubezpieczenia: 1) krótkoterminowa poniŝej 1 roku; 2) roczna częste, krótkie wyjazdy z powrotami maksymalnie co 30 dni. 3. W przypadku wielokrotnych wyjazdów za granicę, gdy długość pojedynczego wyjazdu nie jest dłuŝsza niŝ 30 dni, istnieje moŝliwość zawarcia rocznej indywidualnej umowy ubezpieczenia z powrotami na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego co 30 dni. Warunkiem wypłaty świadczenia z tytułu ww. umowy ubezpieczenia jest udokumentowanie faktu przebywania za granicą przez okres nie dłuŝszy niŝ 30 dni (bilety, rezerwacje oraz wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające fakt powrotu). 4. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej w formie ubezpieczenia rodzinnego lub grupowego wszystkie osoby wymienione w jednej umowie ubezpieczenia muszą być objęte jednakowym wariantem ubezpieczenia, zakresem ubezpieczenia, na tych samych warunkach, przy czym sumy ubezpieczenia odnoszą się do kaŝdej z ubezpieczonych osób oddzielnie. 6 Początek i koniec ochrony ubezpieczeniowej 1. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia: 1) kosztów leczenia oraz assistance, odpowiedzialności cywilnej, bagaŝu podróŝnego rozpoczyna się w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub granicy kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy wyjeździe, nie wcześniej jednak niŝ w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia, jako dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz po opłaceniu składki, natomiast kończy się w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub granicy kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy powrocie, nie później jednak niŝ o godzinie 24:00 w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia, jako dzień zakończenia ochrony ubezpieczeniowej; 6

Pakiet ubezpieczeń podróŝnych

Pakiet ubezpieczeń podróŝnych Pakiet ubezpieczeń podróŝnych Witamy i dziękujemy za wybranie naszego ubezpieczenia. Jesteśmy do Twojej dyspozycji przez 24 godziny na dobę przez cały okres ubezpieczenia. Dzięki Ubezpieczeniu kosztów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW ENOVATIS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW ENOVATIS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW ENOVATIS PAKIET UBEZPIECZEŃ PODRÓŻNYCH Witamy i dziękujemy za wybranie naszego ubezpieczenia. Jesteśmy do Twojej dyspozycji przez 24 godziny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW esky.pl

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW esky.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW esky.pl Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia podróżnego Travel Guard dla klientów esky.pl, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

2. akt terroru nielegalne, sprzeczne z prawem akcje indywidualne lub grupowe z użyciem siły lub przemocy przeciwko ludziom bądź mieniu organizowane

2. akt terroru nielegalne, sprzeczne z prawem akcje indywidualne lub grupowe z użyciem siły lub przemocy przeciwko ludziom bądź mieniu organizowane OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO NA WYJAZDY KRAJOWE Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia podróżnego, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy AIG Europe Limited

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego ESKY, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele24.pl

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele24.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele2pl Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów TRAVELPLANET.PL, AERO.PL, HOTELE2PL, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY W SYTUACJACH NAGŁYCH DLA KLIENTÓW esky.pl

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY W SYTUACJACH NAGŁYCH DLA KLIENTÓW esky.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY W SYTUACJACH NAGŁYCH DLA KLIENTÓW esky.pl Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży w sytuacjach nagłych Travel Guard

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa tel. (22) 543 05 43 fax (22) 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub (22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct SPIS TREŚCI 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA... 2 2 DEFINICJE... 2 3 ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej....1 2. Rodzaje umów ubezpieczenia....2 3. Zakres terytorialny

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Postanowienia ogólne Zakres ochrony

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej.......................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 1 Rodzaje umów ubezpieczenia... 1 3. Zakres terytorialny ochrony... 2

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Praca za Granicą Pakiet Rozszerzony

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Praca za Granicą Pakiet Rozszerzony OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Praca za Granicą Pakiet Rozszerzony POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres ochrony ubezpieczeniowej 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Praca za Granicą Pakiet

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej...1 Rodzaje umów ubezpieczenia...1 Zakres terytorialny ochrony...1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Odkrywcy i zdobywcy Backpackers

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Odkrywcy i zdobywcy Backpackers OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Odkrywcy i zdobywcy Backpackers POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres ochrony ubezpieczeniowej 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Odkrywcy i zdobywcy Backpackers,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży na terytorium RP. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży na terytorium RP. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży na terytorium RP Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................... 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne Urlop zimowy Urlop letni Wyjazd s u bowy Praca zarobkowa Pod skrzyd ami lwa. SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Suma ubezpieczenia w PLN Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w PLN Zakres ubezpieczenia PAKIET UBEZPIECZENIE W PODRÓśY ZAGRANICZNEJ Warunki ubezpieczenia dla posiadaczy kart kredytowych Segmentu Gold i Platinum wydawanych przez Bank Millennium S.A. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MONDIAL ASSISTANCE NARTY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MONDIAL ASSISTANCE NARTY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MONDIAL ASSISTANCE NARTY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mondial Assistance International AG S.A. Główny Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa SA. 1. Postanowienia ogólne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa SA. 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa SA Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY

Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International S.A. Oddział w Polsce U/044/2010 z dnia 26.11.2010 r.) Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie Warunków Ubezpieczenia Klientów Biura Podróży RAINBOW TOURS S.A. w tym pod marką Bee&Free

Potwierdzenie Warunków Ubezpieczenia Klientów Biura Podróży RAINBOW TOURS S.A. w tym pod marką Bee&Free Potwierdzenie Warunków Ubezpieczenia Klientów Biura Podróży RAINBOW TOURS S.A. w tym pod marką Bee&Free Nr Umowy Ubezpieczenia 2/Z/2008 Nr polisy RBT2/Z/08 1 Spis Treści Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa S.A. Spis treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA CZAS PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY/UŻYTKOWNIKÓW KART DINERS CLUB

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA CZAS PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY/UŻYTKOWNIKÓW KART DINERS CLUB SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA CZAS PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY/UŻYTKOWNIKÓW KART DINERS CLUB przyjęte zostały Uchwałą Dyrekcji AGA International S.A. Oddział w Polsce nr U/027/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo