ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju"

Transkrypt

1 IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II Szczecin Tel/fx ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju WRZESIEN`

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp pdsumwnie Pdstwwe wźniki eknmiczne w Plsce i w wybrnych mistch Klsyfikcj pwierzchni biurwej Rynek pwierzchni biurwych w Szczecinie n tle wybrnych mist A) Pwierzchnie biurwe rz ich wykrzystnie B) Pdż pwierzchni biurwych w Szczecinie C) Lklizcj istniejących i plnwnych budynków biurwych D) Anliz wyści płt czynszwych w budynkch biurwych Perspektywy rzwju pwierzchni biurwych w Szczecinie w ltch Złączniki

3 1. WSTĘP PODSUMOWANIE Biurwce spełniją wżną rlę w integrwniu przestrzeni gspdrczej, wielkść rynku nieruchmści biurwych jest swisteg rdzju brmetrem kniunktury gspdrczej w mieście i w reginie. Wżnymi miernikmi teg rynku są tkie wielkści jk: sumryczn pwierzchni biurw w mieście, pwierzchni biurw w pszczególnych klsch (stndrd pmieszczeń) czy wielkści stwek czynszu z wynjem pmieszczeń. W pniższej ekspertyzie bdniu pddn wyżej wymienine wźniki dl mist Szczecin, cłść uzupełnin nlizę prównwczą n tle innych śrdków gspdrczych krju. Przeprwdzne bdni identyfikują pzim rzwju rynku nieruchmści biurwych w Szczecinie (nliz), identyfikcję mcnych i słbych strn teg rynku (dignz), rz scenriusz rzwju i symulcję ptrzeb (prgnz). Njwżniejsze wnii płynące z bdni t: W reginie szczecińim bserwujemy trwjącą d 2002 rku d chwili becnej fzę ekspnsji gspdrczej. Temp rzwju wydje się nbierć prędkści, prezentwne prgnzy sugerują utrzymywnie się krzystnych tendencji w njbliższych ltch. Niekrzystnym zjwiiem są dysprprcje gspdrcze dzielące wjewództw zchdnipmrie i njszybciej rzwijjące się reginy krju; jednk becnie bserwuje się zmniejszenie teg niekrzystneg trendu z sprwą wyrźneg wzrstu gspdrczeg nszeg reginu. Uwzględnijąc njnwsze dne GUS wjewództwie zchdnipmrim dntwujemy: ludnść (31 III r.) ,8 tys. (11 miejsce w krju) przeciętne ztrudnienie w sektrze przedsiębirstw (I-VII r.) - 160,5 tys. (udził w krju - 3,1%) bezrbtni zrejestrwni w urzędch prcy (lipiec r.) - 107,1 tys. (7 miejsce w krju) stp bezrbci rejestrwneg (lipiec r.) - 17,4% (15 miejsce w krju) przeciętne miesięczne wyngrdzenie brutt w sektrze przedsiębirstw (I-VII r.) ,30 zł (88,4% średniej krjwej) pdmity gspdrki nrdwej (lipiec r.) - 209,5 tys. brty łdunkwe w prtch mrich (I-VII r.) ,0 tys. tn (udził w krju - 33,5%) mieszkni ddne d użytkwni (I-VII r.) -3334(7 miejsce w krju) dynmik prdukcji sprzednej przemysłu (I-VII r.) - 111,5* (12 miejsce w krju) nkłdy inwestycyjne (ceny bieżące) (I-VI r.) ,9 mln zł * Anlgiczny kres rku pprzednieg = 100 Pzytywne są infrmcje pzimie bezrbci, które spdł z prwie 25,5 % ntwneg w III kwrtle 2006 r. d 17,4 % w lipcu r. rz wzrście dynmiki prdukcji tkże systemtycznym wzrście wyngrdzeń. 2

4 Anliz prównwcz z innymi metrplimi wzuje n systemtyczną pprwę sytucji gspdrczej, tkże zrejestrwne w sttnich miesiącch dwrócenie się niekrzystneg trendu rsnących d nie dwn dysprprcji w dniesieniu d krjwych liderów. Zsdnicze znczenie dl rzwju Szczecin i zgspdrwni jeg przestrzeni m uchwlenie dl cłeg mist miejscwych plnów zgspdrwni przestrzenneg (złącznik nr 1). Pierwszy etp, którym jest uchwlenie Studium Uwrunkwń I Kierunków Zgspdrwni Przestrzenneg Mist zstł zkńczny. Jeżeli chdzi plny zgspdrwni, t wg Rprtu Njwyższej Izby Kntrli z dni r. Gmin Szczecin n dzień 30 czerwc 2006 r., psidł 165 mpzp. Plny miejscwe bejmwły bszr łącznej pwierzchni 4.357,3 h, c stnwił 14,5 % pwierzchni mist. W kresie d 21 sierpni 2006 r. d 2 styczni r. Prezydent wydł 505 decyzji pzwleniu n budwę n pdstwie bwiązująceg mpzp, c stnwił 17,1 % z gólnej liczby decyzji pzwleniu n budwę. Pndt decyzji pzwleniu n budwę wydn dl terenów, dl których Gmin nie mił bwiązujących mpzp, z teg n pdstwie decyzji ustleniu lklizcji inwestycji celu publiczneg i n pdstwie decyzji wrunkch zbudwy. Osttnie dne wg urzędu mist mówiące 18 % pkryci plnmi pzwlją stwierdzić, że nstępuje sukcesywny wzrst temp uchwlni plnów dl klejnych bszrów mist. Pndt w pierwszym półrczu rku wydn 171 wszystkich pzwleń n budwę biektów budwlnych n tle 282 pzwleń wydnych w cłym 2006 rku i 290 w cłym rku 2005, c świdczy wzrście dynmiki w brnży budwlnej w Szczecinie. Szczecin m sznsę przeksztłcić się z Aglmercji miejiej jk jednstki mrflgicznej twrznej przez zwrty zespół wzjemnie pwiąznych (chć drębnych z dministrcyjneg punktu widzeni) jednstek sdniczych (duże mist wrz z tczjącym bszrem), pwstły w wyniku prcesów kncentrcji w Ośrdek Metrplitlny. Szczecińi rynek nieruchmści biurwych w sttnich ltch rzwijł się systemtycznie le w prównniu z Wrszwą, Wrcłwiem, Krkwem, Pznniem czy nwet Łdzią i Ktwicmi wielkść teg rynku zncznie dbiegł d średniej krjwej n nie krzyść Szczecin. Rynek nieruchmści biurwych klsy A i B+ w Szczecinie jest niewielki. Lukę tę mją wypełnić pwstjące biurwce budwne i plnwne m.in. przez Ech Investment S.A., J.W. Cnstructin S.A. i Ek-Prk S.A. Szczecin twrzy becnie przyjzne wrunki dl inwestrów n wzór Wrcłwi czy też Pznni, które t n pczątku lt 90-tych w wielu dziedzinch życi gspdrczeg plswły się zdecydwnie z Szczecinem. Pwierzchni biurwców klsy A wynsi becnie zledwie k. 13,1 tys. m 2. Aktulny niedbór substncji biurwej szcwny jest n k. 135,5 tys. m 2, trwłe temp rzwju gspdrczeg wpływć będzie n dlsze ptrzeby w tym zkresie. Brdz isttnym elementem rzwju rynku nieruchmści biurwych jest infrstruktur kmunikcyjn. Stąd też nleży uznć pln zrelizwni bwdnicy Śródmiejiej rz tzw. Obwdnicy Zchdniej z prirytetwy. Mist nlizwne w niniejszej nlizie przyszłe inwestycje lklizują i plnują w tki spsób by był jk njkrótszy czs dstępu d głównych rterii kmunikcyjnych i trs przeltwych. 3

5 Klejnym isttnym czynnikiem jest infrstruktur techniczn, czyli prces uzbrjeni nwych terenów. Brk dsttecznej pdży pwierzchni biurwych w kresie wzrstu gspdrczeg utkuje stsunkw wyimi stwkmi czynszu z wynjem w Szczecinie n tle innych mist. 2. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE W POLSCE I W WYBRANYCH MIASTACH Rynek nieruchmści biurwych jest związny z wszelkim przejwem ktywnści gspdrczej. Pwszechnie uwż się, że wrunkiem rzwju rynku njmu jest rzwój gspdrczy reginu. Biur w pierwszej klejnści są wykrzystywne n ptrzeby włsne prwdznych dziłlnści przez firmy, m.in. n siedziby, n lklizcję ddziłów, filii lub n ptrzeby zewnętrzne, przykłdw jk miejsc bsługi interesntów, sptkń z prtnermi gspdrczymi itp. Pzim rzwju gspdrczeg mist rz reginów mierzyć mżn z wykrzystniem brmetru (wźnik) kniunktury. Tki wźnik twrzny jest przez Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych również dl reginu szczecińieg. N pdstwie przeprwdznych nliz prces rzwju reginu mżn pdzielić n trzy fzy: pierwszą fzę ekspnsji, zkńczną w rku 1999; drugą fzę recesji, zkńczną kł rku 2002; rz trwjącą d chwili becnej pnwną fzę ekspnsji gspdrczej. Temp rzwju wydje się nbierć prędkści, prezentwne prgnzy sugerują utrzymywnie się krzystnych tendencji w kresie drugiej płwy rku. Oczywiście w dużym stpniu jest t wynikiem szczególnie krzystnych tendencji gólnkrjwych, w tym przede wszystkim dynmiczneg wzrstu prdukcji przemysłwej i rsnąceg eksprtu. Rys. 1. Wźnik kniunktury gspdrczej wjewództw zchdnipmrieg w ltch ,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 nliz prgnz 1,00 0, czs Źródł: prcwnie włsne Dne dtyczące prdukcji sprzednej przemysłu i budwnictw w wjewództwie zprezentwn n rysunkch 3-4. Anlizując wykresy dl budwnictw nleży wziąć pd uwgę silną seznwść. Widć wyrźny trend wzrstwy w prdukcji przemysłwej, jk i w budwnictwie, chć zregwł n w nszym wjewództwie z pewnym późnieniem. Pdbnie był w li gólnkrjwej czeg ptwierdzeniem są dne dtyczące prdukcji budwln-mntżwej w Plsce i wjewództwie, zprezentwne n rys. 2. 4

6 Rys. 2. Prdukcj budwln-mntżw w Plsce (górn część wykresu) i wjewództwie zchdnipmrim (dln część wykresu) [mld zł] mld zł lt Źródł: prcwnie włsne. Osttnie dw lt t wręcz gwłtwny wzrst prdukcji budwln-mntżwej w krju z kł 37 mld zł d 50,8 mld zł. W licznych nlizch dtyczących Szczecin i reginu zwrcn uwgę n rsnące dysprprcje dzielące wjewództw zchdnipmrie i njszybciej rzwijjące się reginy. Oczywiście wszystkie te spstrzeżeni nie trcą n znczeniu. Nleży pmiętć, że chć mmy becnie d czynieni z fzą ekspnsji, są reginy w których przebieg n w spsób brdziej zintensyfikwny. Brdz prstym, i wżnym dl mieszkńców reginu, przykłdem jest temp przyrstu wyngrdzeń. Chć mmy d czynieni z ich stpniwym wzrstem, t pd względem dynmiki teg wzrstu wjewództw zchdnipmrie plsuje się n pzycji dwunstej. Interesujące wyniki dje prównwcz nliz dynmiki prdukcji budwln mntżwej rz liczby ddnych d użytku mieszkń w wjewództwch. W zchdnipmrim liczb ddnych d użytku mieszkń w 2006 rku był niższ niż w rku Jeśli zś przyjrzeć się liczbm mówiącym pzimie wrtści prdukcji budwln mntżwej t jest jeszcze grzej. Jedynie w plim wrtść t spdł w ltch brdziej niż w zchdnipmrim, płw wjewództw dntwł wzrst. Przed zchdnipmrim ulkwły się m.in. wielkplie, śląie, mzwieckie, dlnśląie, łódzkie. Wjewództw zchdnipmrie jest też wjewództwem przedsttnim z punktu widzeni dynmiki prdukcji budwln mntżwej, rzptrywnej w kresie Ntmist pzytywn jest spdkw tendencj w zkresie liczby bezrbtnych, le i w tym przypdku pzycj wjewództw n tle krju nie uleg plepszeniu. Tb. 1. Liczb ddnych d użytku mieszkń w Szczecinie w ltch 2005, 2006 rz I półrcze I półrcze Źródł: Pwitwy Inspektrt Ndzru Budwlneg w Szczecinie 5

7 Rys. 3. Prdukcj sprzedn przemysłu w kresie Ikw. r. dl wjewództw zchdnipmrieg [mln. zł] mln. zł Źródł: prcwnie włsne. czs Rys. 4. Prdukcj sprzedn budwnictw w kresie Ikw. r. dl wjewództw zchdnipmrieg [mln. zł] mln. zł Źródł: prcwnie włsne. czs Rysunek 5 przedstwi pzim brtów łdunkwych w prtch wjewództw. Mżn sądzić, że w przypdku utrzymywni się dbrej kniunktury w krju ( wiele n t wzuje), prty w Szczecinie, Świnujściu i Plicch mją przed sbą dbre perspektywy. Niekrzystne infrmcje dchdzą jednk z prtu w Świnujściu, który pwżnie ucierpił n spdku brtów węglem. Wrt przypmnieć w tym miejscu rsnących brtch błtyckich prtów w Niemczech, dyspnujących świetnymi płączenimi drgwymi i klejwymi. Rys. 5. Obrty łdunkwe w prtch wjewództw [tys. tn] mln. zł Źródł: prcwnie włsne. czs 6

8 Prgnz n njbliższe miesiące nie uległ zminie, wydje się że czynników mgących mieć pzytywny wpływ n rzwój kniunktury jest więcej niż czynników negtywnych. W njbliższym kresie trudn więc czekiwć jkichś gwłtwnych zmin. Umcnić się rczej będą bserwwne becnie tendencje. Chć prównni z innymi wjewództwmi nie wypdją krzystnie, nleży mieć ndzieję, że jkimś spsbem ud się w reginie zdynmizwć rzwój gspdrczy. Teg przynjmniej nleży czekiwć d włdz smrządwych. Pdkreślić nleży, że wżne jest by rzwój wjewództw był n tyle dynmiczny, by zcząć ndrbić zległści względem njlepiej rzwijjących się reginów. Niestety przykłdw gólnplie bdni kniunktury gspdrczej w budwnictwie wzują n szybsze temp rzwju w tym względzie w krju niż nsze prgnzy dl wjewództw zchdnipmrieg. Jeżeli chdzi sm Szczecin n tle innych mist t zbserwwne tendencje są pdbne jk w przypdku nliz reginlnych. Anliz prównwcz z innymi wżniejszymi metrplimi wzuje n systemtyczną pprwę sytucji gspdrczej. lp Tb. 2. Liczb pdmitów gspdrczych n tle liczby ludnści w wybrnych mistch mist Liczb pdmitów gspdrczych Ludnść Wrszw Krków Łódź Wrcłw Pznń Szczecin Gdń Ktwice bd bd Źródł: prcwnie włsne n pdstwie dnych GUS. Rys. 6. Stp bezrbci w wybrnych mistch. % Szczecin Wrszw Wrcłw Krków Pznń Ktwice Gdń Łódź Źródł: prcwnie włsne n pdstwie dnych GUS. 7

9 Tb. 3. Pdstwwe infrmcje sttystyczne dl wybrnych mist z rk mist liczb ludnści stn n kniec czerwc liczb pdmitów gspdrczych stn n kniec czerwc stp bezrbci stn n kniec czerwc przeciętne miesięczne wyngrdzenie w sektrze przedsiębirstw z czerwiec z I półrcze Wrszw ,9 % 3 702,44 zł 3 716,36 zł Krków ,6 % bd 2 769,24 zł Łódź ,3 % 2 532,57 zł 2 483,87 zł Trójmist ,6 % bd bd Wrcłw ,30 % 2 794,26 zł 2 760,76 zł Pznń ,90 % 3 370,67 zł 3 130,12 zł Gdń ,7 % bd bd Szczecin ,50 % 2 835,04 zł 2 682,59 zł 2 Ktwice ,4 % 3 631,31 zł 3 694,38 zł 1 stn n kniec mrc 2 z II kwrtł Źródł: GUS Tb. 4. Przeciętne miesięczne wyngrdzenie brutt w zł w wybrnych mistch Lp. Mist Średnie wyngrdzenie w zł Wrszw 3270, , ,14 2 Krków 2734,1 2963, ,24 3 Pznń 2616, , ,00 4 Wrcłw 2024, ,7 2580,60 5 Szczecin 1941, , ,36 6 Łódź 2293, , ,00 Źródł: prcwnie włsne n pdstwie dnych GUS. Przeciętne miesięczne wyngrdzenie brutt w sektrze przedsiębirstw liczbie prcwników pwyżej 9 sób w Szczecinie w rku 2006 w prównniu d 2005 wzrsł 8% (tb. 3) Tb. 5. Przeciętne miesięczne wyngrdzenie brutt w zł w Szczecinie w sektrze przedsiębirstw pwyżej 9 prcwników z lt 2005 i 2006 Źródł: Główny Urząd Sttystyczny , ,79 8

10 Rys. 7. Przeciętne miesięczne wyngrdzenie brutt w zł w wybrnych mistch , zł Szczecin Wrszw Wrcłw Krków Pznń Łódź Źródł: prcwnie włsne n pdstwie dnych GUS. Tb. 6. Wyngrdzeni brutt n wybrnych stnwich w sektrze BPO [dne z 2006 rk w zł] Stnwi Średni brutt/ zł Sprzedż Telemrketer Tele-sles Representtive d 936 * Obsług klient Kierwnik dziłu klient - Custmer Services Mnger Specjlist w dzile bsługi klient Custmer Service Specilist Specjlist ds. bsługi technicznej Technicl Service Specilist Finnse Księgwść Specjlist ds. finnswych Finnce Specilist Referent w dzile finnswym Finnce Assistnt Główny księgwy Chief Accuntnt Smdzielny księgwy - Accuntnt Młdszy księgwy Junir Accuntnt Inżynieri Inżynier prcesu prdukcji Prcess Engineering Specilist 5010 Rzwój Kierwnik dziłu rzwju R&D Mnger Specjlist w dzile rzwju - R&D Specilist Źródł: Pl Agencj Infrmcji i Inwestycji Zgrnicznych Centrum Obsługi Inwestr Urzędu Mrszłkwieg w Szczecinie. *Źródł: Pwitwy Urząd Prcy w Szczecinie. 9

11 Tb. 7. Pzwleni n budwę budynków biurwych wydne w pszczególnych półrczch lt w Szczecinie rk półrcze I II I II I liczb pzwleń liczb budynków Źródł: Główny Urząd Sttystyczny Anliz pdstwwych wźników eknmicznych sytuuje Szczecin z grupą liderujących mist - Wrszw, Krków, Pznń i Wrcłw. Osiągne wźniki rzwju gspdrczeg są niec lepsze niż w przypdku mist Łdzi. Niepkjącym fktem jest duży dystns Szczecin d człówki pd względem niektórych mierników czklwiek nleży zwrócić uwgę n ktywnść gspdrczą mieszkńców bdnych bszrów gdyż w przyszłści mże t w zncznej mierze wpłynąć n rzwój tych reginów. Szczecin m sznsę przeksztłcić się z Aglmercji miejiej w Ośrdek Metrplitlny pd wrunkiem spełnieni pniższych kryteriów prcwnych przez Kmitet Przestrzenneg Zgspdrwni Krju: śrdek musi być względnie duży (min. 0,5 1,0 milin mieszkńców); psidć znczny ptencjł eknmiczny rz silnie rzwinięty sektr usług wyższeg rzędu; chrkteryzwć się dużym ptencjłem innwcyjnym (jednstki nukwe i bdwczrzwjwe); pełnić funkcje chrkterze metrplitlnym, tj. funkcje centrlne wyieg rzędu hierrchiczneg zsięgu c njmniej krjwym; dgrywć rlę węzł w systemie (sieci) pwiązń kmunikcyjnych, rgnizcyjnych i infrmcyjnych rz chrkteryzwć się dużą dstępnścią w różnych lch przestrzennych, tkże w li międzynrdwej; stymulwć rzwój sieciweg mdelu gspdrki i zrządzni Według T. Mrkwieg rz T. Mrszł jk wymóg d uznni dneg mist z Ośrdek Metrplitlny n terenie Pli mżn wyróżnić w spsób zgenerlizwny (zkłdjąc, że pewne mist pdlegją prcesm metrplizcji i mją w różnym stpniu wyksztłcne funkcje metrplitlne) nstępujące mist (zliczenie d pszczególnych grup wzuje n stpień rzwju funkcji metrplitlnych): (A) Wrszwę; (B) Krków (pd względem funkcji metrplitlnych niewiele ustępuje Wrszwie, główny śrdek turystyki międzynrdwej, wrz ze zintegrwnym zpleczem, k. 1 mln mieszkńców, dynmicznie rzbudwuje funkcje metrplitlne njwyższeg rzędu, w tym kdemickie) i Trójmist (psmwy ukłd rzciągjący się d Tczew d Wejherw, k. 1 mln 14 mieszkńców, wiele funkcji metrplitlnych, międzynrdwe ltni, wżny śrdek kdemicki, nukwy i turystyczny); 10

12 (C) Wrcłw (k. 0,7 mln mieszkńców, siln dynmik rzwju, rzwój funkcji metrplitlnych i pwiązń zgrnicznych) i Pznń (k. 0,7 mln mieszkńców, siln dynmik rzwju, rzwój funkcji metrplitlnych i pwiązń zgrnicznych); (D) Łódź (wrz ze zintegrwną strefą pdmieją k. 1 mln mieszkńców, silnie rzwinięte funkcje kdemickie); (E) Górny Ślą knurbcj ktwick (lbrzymi ptencjł demgrficzny k. 3 mln mieszkńców, rzwinięty i złżny ukłd sdnicz-urbnistyczny, słb rzwinięte funkcje metrplitlne, silne prcesy integrcyjne i mdernizcyjne). W kntekście pwyższych dnych słbiej rysuje się rl jk ptencjlnych metrplii: (F) Szczecin i Lublin; (G) Biłegstku, Rzeszw i Aglmercji bydg-truńiej. Włdze Szczecin pdejmując becnie strni zkwlifikwnie Aglmercji szczecińiej d min Ośrdk Metrplitlneg pdnisą tym rngę gspdrczą reginu i zwiększą sznse n przyciągnięcie strtegicznych inwestrów. 3. KLASYFIKACJA POWIERZCHNI BIUROWEJ W Plsce, pdbnie jk w innych krjch Eurpejich nie istnieją pwszechnie bwiązujące stndrdy ni przepisy dtyczące klsyfikcji biurwców. Pli rynek nieruchmści stwrzył n włsne ptrzeby klsyfikcję, któr jest wykrzystywn zrówn przez pśredników, jk i przez inwestrów rz dewelperów przy definiwni jkści knkretneg biektu. Przyjmuje się pdził pwierzchni biurwych n typ A, B, B+, C. Czsmi używ się również piąteg wrintu D. Oczywistym jest, że ktegri A reprezentuje njwyższy stndrd. Według gólnie przyjętych kryteriów biekt klsy A musi dpwidć trzynstu spśród szesnstu wymgń: dnł jkść wykńczeni wnętrz wrz z wszechstrnnym serwisem technicznym, njlepsz lklizcj n dnym bszrze, z łtwą mżliwścią djzdu rz dbrym dstępem d śrdków kmunikcji miejiej, klimtyzcj, pdwieszne sufity, wyść pmieszczeń (d pdłgi d sufitu) - minimum 2,70 m, mżliwść dwlnej rnżcji wnętrz, trzy ddzielne kblwni strukturlne dl linii telefnicznych, elektrycznych i systemów kmputerwych lub system pdnsznych pdłóg, pdwójne szyby niemisyjne, nwczesne, szybkbieżne windy (mksymlny czs czekiwni n windę 30 sekund), dbrej jkści wykłdziny pdłgwe rz wykńczenie ścin, w pełni wykńczne wnętrz łzienek i kuchni, niezwdny system telekmunikcyjny, pdwójne zsilnie lub wryjny system pdtrzymywni npięci, kntrl wilgtnści pwietrz, prking strzeżny z miejscmi przezncznymi dl njemców, 11

13 dpwiedni liczb miejsc prkingwych n metr kwdrtwy pwierzchni wynjmwnej (współczynnik miejsc prkingwych) dl biektów zlklizwnych w centrum i pz centrum: ścisłe centrum - 1/90 d 1/100 m 2 centrum - 1/70 m 2 pz centrum - 1/25 d 1/30 m 2 dpuszczlne 1/50 m 2 ). Budynki zliczne d klsy B spełnijące tylk części wymgń klsy A. Są t biekty pwstłe p 1989 rku, cechujące się m.in. jkścią wyknni biektu i jkść użytych przy jeg budwie mteriłów niższ niż w budynkch klsy A, grniczną liczbą usług, niepełnym systemem klimtyzcji, wźnikiem liczby miejsc prkingwych (pdziemnych/nziemnych) przypdjących n dpwiednią ilść pwierzchni niższym niż w przypdku biektów klsy A. Klsę B+ brdz trudn lsyfikwć. Według prcwni firmy Brchcki, umieszczneg w serwisie (nr 3 mrzec ) jk kls B+ kreślne są budynki klsy A płżne pz ścisłym centrum lub budynki klsy B ferujące brdz wyi stndrd. Obiekty te są usytuwne w dbrych, lecz drugrzędnych lklizcjch śródmiejich, z dbrym dstępem i dbrze zrządzne, chrkteryzujące się średni wyimi czynszmi. Obiekty klsy B+ są wykńczne i wypsżne w zchdnim stndrdzie. Kls C chrkteryzuje się niim stndrdem. T budynki zbudwne przed 1989 rkiem. Njczęściej zlklizwne w centrum. Mim niieg stndrdu t włśnie t kls cieszy się njwiększym zintereswniem, głównie wśród młych przedsiębirstw. Nii stndrd t niewy stwk z wynjem, więc z niewielką kwtę mżn zyć trkcyjne miejsce prcy i t dbrze zlklizwne. Brdz rzdk w klsyfikcji sptyk się klsę D. Według firmy Brchcki są t budynki stre, w brdz złym stnie technicznym. Trzeb jednk pmiętć tym, że ile teg typu klsyfikcj jest używn włściwie przez wszystkich, którzy zjmują się nieruchmścimi, t już kryteri przydziłu d pszczególnych kls mgą się różnić. Niemniej jednk klsyfikcj pwierzchni biurwych jest sprym ułtwieniem dl wszystkich, którzy zjmują się nieruchmścimi. A tkże dl klientów. Pzwl bwiem łtwiej prównywć ceny, przecież kszt jest jednym z głównych czynników przy wybrze biur - częst tym decydującym. Wyróżnić nleży również ffice prki, które schrkteryzwć mżn nstępując: jest t kilk (4 lub mniej) budynków biurwych klsy B płącznych ze sbą lub płżnych w bliiej dległści d siebie, tkiej smej elewcji zewnętrznej i stndrdzie wypsżeni. Office prki są płżne pz centrum mist, czsem nwet n jeg brzeżch. N terenie ffice prku znjdują się resturcje, lepy, dziły bnków rz fitness kluby. Pzim czynszów jest tki sm jk w pjedynczych budynkch klsy B. Jednym z elementów decydujących ppulrnści kmpleksu jest mżliwść wynjmwni ddtkwej pwierzchni biurwej w klejnych fzch inwestycji (budynki w kmpleksie budwne są jeden p drugim) bez ptrzeby zminy dresu, linii telefnicznych itp. 12

14 4. RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE NA TLE WYBRANYCH MIAST A) POWIERZCHNIE BIUROWE ORAZ ICH WYKORZYSTANIE Rynek nieruchmści biurwych ściśle związny jest z rzwjem gspdrczym reginu i stnwi swisty brmetr kniunktury. Biur są wykrzystywne n ptrzeby włsne firm jk siedziby, filie, jk miejsc prcy dl prcwników, szkleni lub n ptrzeby zewnętrzne n przykłd jk miejsc przyjęć interesntów, miejsce sptkń z prtnermi gspdrczymi itp. W zleżnści d ptrzeb wybiern jest lklizcj biur przy głównych ciągch hndlwych, kmunikcyjnych, węzłch kmunikcyjnych, w pbliżu śrdków msweg trnsprtu lub w pbliżu instytucji publicznych. Lklizcj biur brdz częst determinuje jeg kszty utrzymni. W wielu przypdkch biur są njmwne w chwili rzpczęci dziłlnści nwej firmy czy rzpczęci dziłlnści w nwym miejscu, gdyż kszt njmu zdecydwnie jest niższy d zkupu nieruchmści biurwej. Szczecińi rynek nieruchmści biurwych w sttnich kilkunstu ltch rzwijł się systemtycznie le jeg wielkść zncznie dbieg d krjwych liderów. W Szczecinie wciąż istnieje zptrzebwnie n młe biur jedn, dwu lub trzy pkjwe pdstwwym lub średnim stndrdzie i przede wszystkim niedrgie. Biur tkie są ferwne głównie w biurwcch pzynych d zkłdów prcy, dptwnych biektch przemysłwych, lub też z przeksztłcnych n biur mieszknich. Biur wyższym stndrdzie które pwstły w ltch 90-tych m.in. w PAZiMmie, Mrisie przy pl. Hłdu Pruieg, MCX n Pitr Skrgi itp., Pentgnie przy pl. Sprzymierznych, Buchlterze przy ul. Śląiej znlzły njemców wśród firm wchdzących n szczecińi rynek tkich jk instytucje finnswe, ubezpieczeniwe itp. Rynek nieruchmści biurwych klsy A w Szczecinie jest śldwy, czklwiek zpwidne inwestycje i becne nstwienie Włdz Mist Szczecin d inwestrów pzwlją ptymistycznie ptrzeć n rzwój rynku nieruchmści biurwych njwyższej klsy. Pniższe infrmcje dtyczące rynku nieruchmści biurwych w wybrnych mistch Pli zstły prcwne m.in. w prciu rprt przygtwny przez Clliers Interntinl Plnd Rynek pwierzchni biurwych w Plsce I płw POZNAŃ N dzień dzisiejszy Pznń dyspnuje pnd 160 tys. m 2 pwierzchni biurwych z czeg większść zstł ddn d użytku w sttnich 4 ltch i spełni kryteri njwyższych stndrdów. W ltch tych ddn d użytku min. Centrum Biurwe Glbis, Delt Office Building, PGK Centrum, Andersi Twer. Osttni z wymieninych inwestycji zstł ddn d użytku w lipcu br.; łączn pwierzchni wynsi 44 tys. m 2 w tym k. 10 tys. m 2 pwierzchni biurwej. Większść budynków biurwych w Pznniu jest usytuwn w centrum mist wzdłuż głównych ciągów hndlwych, niedlek główneg dwrc klejweg i Międzynrdwych Trgów Pznńich. Rynek pwierzchni biurwych w Pznniu chrkteryzuje się niim współczynnikiem puststnów niemniej jednk rzwijjące się Finncil Center 13

15 firmy mgą liczyć n nwpwstjące pwierzchnie biurwe. D kńc 2008 rku w Pznniu zstnie ddnych d użytku pnd 50 tys. m 2. W chwili becnej rzpczęte są nstępujące inwestycje: Atner, Nickel Technlgy Prk Pznń, Nwe Grbry Office Center. Ppyt n pwierzchnie biurwe krewny jest głównie przez firmy zgrniczne, które chętnie wybierją Pznń jk siedzibę swjej firmy. WROCŁAW Brdz dynmicznie rzwijjącą się Aglmercją w sttnich ltch kzuje się Wrcłw, który becnie spśród mist reginlnych njuteczniej przyciąg inwestrów. Cłkwit pwierzchni biurw we Wrcłwiu w płwie rku szcwn był n 170 tys. m 2. Większść biektów biurwych jest wynjęt w 100%. W 2006 rku we Wrcłwiu ddn d użytku zledwie 10 tys. m 2 le mżn się spdziewć iż pd kniec rku pwierzchni biurw we Wrcłwiu ulegnie zncznemu zwiększeniu, pniewż w tym kresie zstnie ddnych d użytkwni większść budwnych becnie biektów biurwych (k. 90 tys m 2 ). Zsby nwczesnej pwierzchni biurwej we Wrcłwiu ncentrwne są w trzech bszrch: - centrum, wkół Streg Mist, gdzie ulkwne są dnwine kmienice i nwe biekty t.j. Centrum Orląt Lwwich i Wrtislvi Twer; Pltegr - zchdni część mist wzdłuż, gdzie płżne są njwiększe budynki biurwe, tkie jk: Millenium Twer, Quttr Frum i Wrcłwi Prk Biznesu. - płudnie bszr istniejących biektów rz silnej kncentrcji pwstjących i plnwnych inwestycji. Większść ppytu krewn jest przez firmy, które zchęcne znkmitym klimtem inwestycyjnym jki pnuje we Wrcłwiu d kilku lt chętnie rzpczynją swją dziłlnść w tym mieście lub twierją filie. We Wrcłwiu swje siedziby mją tkie firmy jk WAGO Elwg,Siemens, LG, Vlv, HP, Ggle, Oper Sftwre, QAD, Bmbrdier Trnsprttin, Whirpl, 3M, Bsch, Wbc, Fgr, Tshib, TietEntr i wiele innych ptenttów rynku elektrniczneg, telekmunikcyjneg i brdz dynmicznie rzwijjącej się brnży IT. KRAKÓW Krków nleży d njdynmiczniej rzwijjących się rynków nieruchmści kmercyjnych w Plsce. W Krkwie jest pnd 750 tys. m 2 pwierzchni biurwych, 230 tys. m 2 z nich t pwierzchnie wyim stndrdzie. W 2006 rku dd d użytku 17 tys. m 2 w ltch m tm pwstć 150 tys. m 2 pwierzchni biurwej. Njwiększym zintereswniem cieszy się centrln część Krkw, njwięcej nwej pwierzchni pwstje w zchdniej części mist. Współczynnik puststnów w Krkwie jest brdz nii i wynsi kł 1,5 %. Ze względu n grniczeni knserwtr zbytków, jk również brk dpwiednich dziłek w histrycznym centrum mist, kł 75-80% cłych zsbów nwczesnej pwierzchni biurwej zlklizwnych jest pz tym bszrem. Rnd Business Prk 14

16 Obecnie Krków nleży d jednych z njwżniejszych centrów biznesu w Plsce. Znjdują się tutj siedziby firm tkich jk Mtrl GSG Plnd czy też CmArch (jeden z njwiększych plich prducentów prgrmwni) i Tesc Pl Sp. z.. KATOWICE Pwierzchni biurw w Ktwicch szcwn jest n pzimie 250 tys. m 2. Pwierzchni biurw w Ktwicch jest ncentrwn w centrum mist, jk również w pbliżu utstrdy A4. Pdż pwierzchni biurwych klsy A, B+ i B w Ktwicch ksztłtuje się n pzimie 150 tys. m 2, z czeg w brębie centrlnej strefy mist zlklizwn 60% pwierzchni. Ktwice leżą w centrum knurbcji, tzn. że nie m wyrźnie główneg mist i wielu pmniejszych lecz jest wiele pdbnych mist. Obecnie Ktwice znjdują się w centrum zintereswni zgrnicznych inwestrów, którzy chcą tu przenieść lub rzpcząć BRE Bnk swją dziłlnść, c związne jest w dużej mierze z dstępnścią dbrze wyksztłcnej kdry specjlistów. W rezultcie ppyt n nwczesną pwierzchnię biurwą w sttnich ltch wzrstł c dprwdził d spdku stpy puststnów. Obszr ten chrkteryzuje się zncznym ruchem n rynku pwierzchni biurwych. Pzim puststnów w biektch klsy A w 2006 rku bniżył się d rekrdweg pzimu 2,5%, klsy B d 16%. Njwiększe biurwce Ktwic t: Altus, Chrzw 50, Milenium Plz, Budynek Jesinw w trkcie budwy, Kmpleks Atl, Krfnteg 2. TRÓJMIASTO Cłkwite zsby pwierzchni w Trójmieście wynszą pnd 180 tys. m 2, z czeg płw znjduje się w Gdńu, 80 tys. m 2 w Gdyni i kł 10 tys. m 2 w Spcie. Większść nwczesnych biektów biurwych zstł dstrczn n rynek w ltch , między innymi Alf Plz Business Center, Centrum Biurwe Włdysłw IV w Gdyni rz Allcn Prk w Gdńu. D njstrszych budynków, które ndl zpewniją njemcm wyi stndrd, nleżą: Zielenik Business Centre i Orgnik Trde. Centrum Kwitkwieg W wyniku młeg zintereswni pwierzchnimi biurwymi ze strny inwestrów d rku 2004 temp przyrstu pdży zmlł. W chwili becnej w Trójmieście wynjęte są prwie wszystkie pwierzchnie biurwe wiele inwestycji jest w fzie plnwni lub w budwie. W trkcie relizcji są tkie inwestycje jk: Żglwe Atrium, Budynek Biurwy K5, Łużyck Office Prk, Prk Biurwy Arkń i inne. ŁÓDŹ Łódź dyspnuje niewielkimi zsbmi pwierzchni biurwej, której pwierzchni szcwn jest n pzimie kł 90 tys. m 2, z czeg jedynie 30% mżn lsyfikwć jk pwierzchnię biurwą klsy A i B. Większść budynków biurwych usytuwn jest w centrum mist. D njlepszych biektów nleżą: Orin przy ul. Sienkiewicz, Aleksndrw itp. 15

17 W rezultcie brku dbrej jkści pwierzchni, wiele firm zmusznych jest d budwni lub nbywni biektów biurwych n włsne ptrzeby. Rynek pwierzchni biurwych w Łdzi chrkteryzuje się rsnącym ppytem i niedstteczną pdżą. Trend ten dzwierciedl się w stpie puststnów, któr w ciągu bieżąceg rku gwłtwnie spdł i siągnęł wrtść pniżej 2%. Plnwne jest dstrczenie n rynek k. 80 tys. m 2 w d kńc 2008 rku. Duż część plnwnej pwierzchni biurwej t stre fbryki, które będą dnwine i Eurpejie Centrum Usług Philips przeksztłcne n wyiej jkści biur. Nstępne 80 tys. m 2 pwierzchni biurwej jest w plnch n lt W chwili becnej rzpczęte są nstępujące inwestycje: Centrum Finnswe Kpcińieg, Kściuszki GTC, Fbryk Biznesu phses, Red Twer, Textril Prk. Obecnie wzrst zintereswnie rynkiem pwierzchni biurwych w Łdzi ze strny dużych międzynrdwych firm, które plnują twrzyć tu swje centr usługwe. Jest t związne przede wszystkim z reltywnie niimi ksztmi prcy, dstępnścią dbrze wykwlifikwnych prcwników, niższymi czynszmi z dbrej jkści pwierzchnie biurwe rz sprzyjjącym klimtem inwestycyjnym, ferwnym przez miejscwe włdze. WARSZAWA Pwierzchni biur w Wrszwie w I pł. r. wynisł 2,65 mln m 2, wbec 2,49 mln m 2 rk wcześniej. W stlicy, njwiększym rynku nieruchmści biurwych w Plsce, zlklizwne jest trzy czwrte nwczesnej pwierzchni biurwej klsy A i B. Ppyt n biur stle rśnie, dlteg wlnych pwierzchni jest crz mniej. W I pł. r. ich współczynnik spdł pniżej 5 %. W śld z tym rsły tkże czynsze. Według rprtu Wrsw Reserch Frum, jeszcze rk Biurwiec Metrplitn temu niektóre biurwce w centrum stlicy świeciły pustkmi. Wźnik pwierzchni niewynjętej sięgł tu 13 %. Obecnie pzim puststnów w centrum nie przekrcz 3 %. Firmy przenszą się d siedzib większych, lepszym stndrdzie. W I kw. r. jedną z njwiększych trncji n rynku biurwym w Wrszwie był wynjem przez Cnl+ 7,6 tys. m 2 n Sdybie. W II kw. njwiększ był trncj Bnku Millennium, który wynjął pnd 22,5 tys. m 2 pwierzchni biurwej w Hrmny Office Center n Rkwcu. Dl wielu firm, których siedziby znjdują się w centrum mist, prestiżw, centrln lklizcj nie jest knieczn, zwłszcz birąc pd uwgę wzrst czynszów. Prwdpdbnie w pszukiwniu szczędnści część z nich zdecyduje się n przeprwdzkę d nwych biurwców pwstjących becnie w strefch płudniwych. Biur zwlnine w ten spsób nie pzstną puste zbyt dług. Zjmą je nwi klienci lub dtychczswi njemcy, dl których d tej pry zjmwn pwierzchni był niewystrczjąc. 16

18 B) PODAŻ POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE Według szcunków Instytutu Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Szczecin dyspnuje becnie k. 80 tys. m 2 pwierzchni biurwej. Większść stnwią biurwce klsy C (rys. 8). Pwierzchni spełnijącej stndrdy njwyższej klsy jest kł 13,1 tys. m 2. N tle wybrnych mist Szczecin pd względem wielkści pwierzchni biurwych plsuje się n smym kńcu (rys. 9). Njwiększ pdż pwierzchni biurwych znjduje się w stlicy rz w Krkwie. Pnd dwukrtnie większą pwierzchnią dyspnują również Ktwice, Trójmist, Wrcłw rz Pznń. Spśród nlizwnych mist jedynie Łódź jest pd względem pdży nieruchmści biurwych zbliżn d Szczecin. Rys. 8. Pwierzchnie biurwe w Szczecinie z pdziłem n klsy Źródł: Oprcwnie włsne n pdstwie infrmcji uzynych d włścicieli i zrządców budynków biurwych n terenie Szczecin Rys. 9. Pwierzchni biurw w wybrnych mistch Pli (w tys. m 2 ) Źródł: Oprcwnie n pdstwie dnych włsnych rz Clliers Interntinl Plnd 17

19 W prcwniu pddn również bdniu pdż wlnych pwierzchni biurwych w Szczecinie. Anliz przeprwdzn zstł n pdstwie dnych fertwych szczecińich biur nieruchmści dziłjących w rmch Zchdnipmrieg Systemu Wyminy Ofert. Zchdnipmri System Wyminy Ofert pleg n wzjemnej, bływicznej wyminie fert wrz ze zdjęcimi rz kżdrzw wprwdznych d nich zmin pmiędzy uczestnikmi systemu drgą elektrniczną. ZSWO twrzy 40 biur nieruchmści dziłjących n szczecińim rynku. Większść nlizwnych fert dtyczy pwierzchni biurwych znjdujących się w ciągch hndlw-usługwych rz w budynkch dminującej funkcji mieszkniwej. N rynku mł jest fert wynjmu w typwych budynkch biurwych. Przeprwdzn nlizę pdży ze względu n lklizcję. W tym celu wyróżnin pięć bszrów mist: dzielnice Śródmieście (bez siedl Centrum), Zchód, Półnc i Prwbrzeże rz ddzielnie siedle Centrum, z uwgi n swą specyfikę dl rzptrywneg rynku (tb. 68). Njwiększą pdż mżn zbserwwć w Śródmieściu (łącznie z siedlem Centrum) (rys. 10), gdzie liczb fert stnwił 65% wszystkich zmieszcznych w Systemie Wyminy Ofert. Wynik t z silnej kncentrcji rynku pwierzchni biurwej w centrum mist, gdzie też mżn siągnąć njwyższe czynsze (tb. 9). Tb. 8. Liczb fert nieruchmści biurwych w zleżnści pwierzchni rz lklizcji w Szczecinie w lipcu rku Obszr Pwierzchni (w m 2 ) >300 Centrum Śródmieście* Zchód Półnc 4 6 PrwbrzeŜe RAZEM Źródł: Oprcwnie włsne n pdstwie dnych pchdzących z Systemu Wyminy Ofert * bez siedl Centrum Rys.10. Pdż nieruchmści biurwych w dzielnicch rzptrywnych bszrch Szczecin w lipcu rku Źródł: Oprcwnie włsne n pdstwie dnych pchdzących z Systemu Wyminy Ofert * bez siedl Centrum 18

20 Tb. 9. Przeciętne ceny fertwe nieruchmści biurwych w Szczecinie w lipcu rku Obszr Średni cen zł/m 2 Centrum 63 Śródmieście* 40 Zchód 32 Półnc 29 Prwbrzeże 33 Źródł: Oprcwnie włsne n pdstwie dnych pchdzących z Systemu Wyminy Ofert * bez siedl Centrum C) LOKALIZACJA ISTNIEJĄCYCH I PLANOWANYCH BUDYNKÓW BIUROWYCH Z punktu widzeni inwestrów lklizcj nieruchmści biurwych wybiern jest w centrch mist, w pbliżu węzłów i ciągów kmunikcyjnych, w pbliżu biektów użytecznści publicznej i przystnków trnsprtu publiczneg. W Szczecinie t prwidłwść się ptwierdz c d istniejących biektów i plnwnych. Brdz isttnym elementem jest przepustwść kmunikcyjn szczególnie w gdzinch szczytu w tczeniu istniejących biurwców i plnwnych. Stąd też nleży uznć pln zrelizwni Obwdnicy Śródmiejiej rz tzw. Obwdnicy Zchdniej z prirytetwy, nlizwne pzstłe mist przyszłe inwestycje lklizują i plnują w tki spsób by był krótki czs dstępu d trs przeltwych. W większści nw relizwnych inwestycji nieruchmściwych łączne są funkcje biurwe z hndlem i usługmi. Pwdem teg jest rchunek eknmiczny, gdzie njwiększą wrtść mją lkle hndlwe zlklizwne w prterch i n pzimch -1 i + 1, gdzie uzyuję się też njwyższą stwkę czynszu. Lkle biurwe lklizwne są n wyższych piętrch pd wrunkiem zpewnieni sprwnej kmunikcji pinwej. Niejednkrtnie lkle biurwe zlklizwne w centrch mist i płżne n wyższych piętrch mją ddtkwy wlr widkwy, który jest tutem przy negcjwniu wyższej stwki czynszu. Przykłdem tkieg biektu w Szczecinie jest PAZiM czy niższy le tkże dbrze płżny MARIS. Dl dpełnieni cłści przy lklizcji biektów biurwych i innych łącznej funkcji ptrzebn jest dstępnść d miejsc rekrecji tkich jk prki czy lkle gstrnmiczne. Tk więc knsekwentne plnwnie przyszłych inwestycji wymg dużej prcy i uwzględnieni brdz wielu czynników, le w efekcie kńcwym jest brdz płcln b pzwli pzyć renmwnych inwestrów, którzy są wstnie dć wyą cenę z grunt, w przyszłści stwrzyć nwe miejsc prcy przy relizcji jk i później przy ekspltcji biektów kmercyjnych, nie mówiąc pdtkch dl Mist. Szczecin pd tym względem psid w mirę dbrze rzwiniętą sieć tkich miejsc, knsekwentne dlsze jej rzwijnie jest kniecznścią. Szczecin dyspnuje nieruchmścimi pprzemysłwymi, które becnie w płudniwej części Pli jk i w półncnej części Eurpy (Szwecj, Finlndi) są pddwne prceswi rewitlizcji i przeksztłcne w nwczesne centr biurw- usługwe. Zespły pprzemysłwe Szczecin mżn i nleży włączyć d przestrzeni publicznych mist, tk jk zrbin t z wielm terenmi pprzemysłwymi w mistch Eurpy. W złączniku nr 4 umieszczn mpę nieruchmści biurwych dl prw i lewbrzeżnej części Szczecin z uwzględnieniem istniejących zsbów i plnwnych inwestycji. Pszczególne 19

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty sie c dzi uk, b łch n be rw n r ysk r cz cz yć p iec przód wiel któr ysik ś t m l by k c tmk w u r si f k glnty p m guziny bin u sz n kónd ek cz ć y s k nudle gwr i dilektów plskich Jk wykrzystć Mpę gwr

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 E L K R A S PRACOWNA PROJEKTOWANA REALZACJ NWESTYCJ ELEKTROENERGETYCZNYCH 01-911 Wrszw ul. Mgier 28 m 12 tel.835-90-26 ; e-mil:elkrs@interi.pl nwestr : MASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZELNCA PRAGA PÓŁNOC 00-987

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja S 2. supermarket. boisko sportowe. basen. targ. klub fitness. Teatr Muzyczny. Manufaktura. Osiedle Jarzębinowe. parki.

Lokalizacja S 2. supermarket. boisko sportowe. basen. targ. klub fitness. Teatr Muzyczny. Manufaktura. Osiedle Jarzębinowe. parki. Biuro sprzedży: Łódź, ul. Górnicz 8/ kom. (+8) 900 9; (+8) 900 tel. (+8) 8 09 00 fx (+8) 8 09 0 e-mil: info-lodz@echo.com.pl www.jrzebinowe.pl k M Po je zi r ur sk er sk trg Mu rr sk Mr yńsk ws no Z g

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NIEMIECKO POLSKIEJ WSPÓŁPRACY SOCJALNEJ. TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

STOWARZYSZENIE NIEMIECKO POLSKIEJ WSPÓŁPRACY SOCJALNEJ. TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej STOWARZYSZENIE NIEMIECKO POLSKIEJ WSPÓŁPRACY SOCJALNEJ TORO w psukiwniu skutenyh metd wspri instytuji eknmii spłenej WYNIKI EWALUACJI INSTRUMENTU FINANSOWEGO TORO w psukiwniu skutenyh metd wspri instytuji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 31.12.2010 r. Powiatowy Urząd Pracy. w Wieluniu. Wieluń, marzec 2011r.

INFORMACJA. O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 31.12.2010 r. Powiatowy Urząd Pracy. w Wieluniu. Wieluń, marzec 2011r. Pwitwy Urząd Prcy w Wieluniu INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 31.12.2010 r. Aceptuję: Sprządził: Mrlen Gire Wieluń, mrzec 2011r. - 1 - SPIS TREŚCI I. Wprwdzenie....

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany program gospodarki transportowej dla miasta Łomży

Zintegrowany program gospodarki transportowej dla miasta Łomży 2 2/1 Dignz stnu systemu trnsprtweg Łmży 2.1 Mist Łmż Łmż jest płżn w półncnwschdniej części Plski n terenie wjewództw pdlskieg. W grnicch dministrcyjnych mist zjmuje pwierzchnię 3258 h, w tym 40% pwierzchni

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

START JESTEŚ WSPANIAŁYM ODKRYWCĄ!

START JESTEŚ WSPANIAŁYM ODKRYWCĄ! STRT JESTEŚ WSPNIŁYM DKRYWCĄ! TEN ZESZYT JEST WŁSNŚCIĄ ZESZYT ETNSKRB IMIĘ MTYWEM PRZEWDNIM ZESZYTU JEST ETNSKRB, CZYLI SKRB, KTÓRY NWIĄZUJE D ŻYCI NSZYCH PRZDKÓW, D ICH TRDYCJI I BYCZJÓW. NZWISK WIEK

Bardziej szczegółowo

BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA

BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA www.tupproperty.pl Gdńsk to misto portowe, położone nd Morzem Błtyckim, u ujści Motłwy do Wisły nd Ztoką Gdńską, n Pobrzeżu Gdńskim. Centrum kulturlne, nukowe i gospodrcze orz wżny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA Pwitwy Urząd Prcy w Wieluniu INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 31.12.2012 r. Aceptuję: Sprządził: Lidi Włdrczy Wieluń, mrzec 2013 r. - 1 - SPIS TREŚCI I. Wprwdzenie....

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu www.cbre.eu/reserch CB RICHARD ELLIS MrketView Rynek Komercyjny w Polsce 1 kwrtł 211 211 Trendy w Wrszwie Biur Hndel Mgzyny Popyt Now Podż Pustostny Budowy Czynsze Stopy Zwrotu Podsumownie Wszystkie sektory

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Auto-Spa. Marzec 2013 r.

Prezentacja Grupy Auto-Spa. Marzec 2013 r. Prezentacja Grupy Aut-Spa Marzec 2013 r. Przedmit działalnści Od jesieni 2008 rku Grupa Aut-Spa buduje, zarządza i rzwija sieć sambsługwych myjni bezdtykwych, Celem Grupy jest zbudwanie największej sieci

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno Przemysłowego - etap II Inicjatywa JESSICA

Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno Przemysłowego - etap II Inicjatywa JESSICA Rzwój Pznańskieg Parku Technlgiczn Przemysłweg - etap II Inicjatywa JESSICA Krzysztf Lis Gł. Specjalista ds. Unijnych i Planwania Wielkplskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z.. Knferencja pświęcna inicjatywie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 30.09.2012 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 30.09.2012 r. Pwitwy Urząd Prcy w Wieluniu INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA.9. r. Aceptuję: Wieluń, grudzień r. SPIS TREŚĆI: I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

IV kw. 2013. IV kw. 2012. IV kw. 2011

IV kw. 2013. IV kw. 2012. IV kw. 2011 Kwartalne wlumeny inwestycji (mld USD) Średnia stpa kapitalizacji dla wszystkich sektrów Michael Reilly +44 (0)20 7152 5691/ +44 (0)7793 808691 michael.reilly@eur.cushwake.cm 10 marca 2015 r. PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie.

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie. Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Rśnie przychylnść dla elektrwni jądrwej w zachdnipmrskim. Pparcie na Pmrzu niezmiennie wyskie. Wyniki badań pinii przeprwadznych jesienią 2013 r. przez TNS Plska na zlecenie

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia Instrukcja bsługi aplikacji internetwej Oświatwe wskaźniki dniesienia Spis treści 1. Szybki start... 1 2. Opis aplikacji... 2 A. Wyszukiwanie... 2 B. Ogólne infrmacje wybranej JST... 3 C. Wskaźniki dniesienia...

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Krasnystaw: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Zespłu

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.psuutmaszw.pl Tmaszów Lubelski: Dstawa paliwa płynneg - leju napędweg dla Plskieg Stwarzyszenia na

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pera.wrclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrcław: Świadczenie htelarskich i apartamentwych usług nclegwych

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 1 Prtner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 3 Nsz rynek Wilno Kliningrd Gdyni Minsk

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej na Podkarpaciu. Piotr Pawelec Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

Uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej na Podkarpaciu. Piotr Pawelec Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Uwarunkwania rzwju energetyki wiatrwej na Pdkarpaciu Pitr Pawelec Pdkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z.. Pdstawy pracwania Baza danych dnawialnych źródeł energii Wjewództwa Pdkarpackieg Prace w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dyplmacja kulturalna wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasdfg

Bardziej szczegółowo

ułatwia studentom efektywną naukę na studiach oraz przygotowuje ich do pracy w branży inżynierii przemysłowej.

ułatwia studentom efektywną naukę na studiach oraz przygotowuje ich do pracy w branży inżynierii przemysłowej. Chi/Pliw prz łw e/ WIELOFUNKCYJNA I ŁATWA W UŻYCIU TECHNOLOGIA 3D CAD DOSKONAŁA OFERTA DLA STUDENTÓW Sz tu k SlidWrks Eductin grm bejmuje wsztkie njnwsze technlgie 3D CAD w rmch jedneg, łtweg d pnwni pkietu.

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 30.09.2013 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 30.09.2013 r. Pwitwy Urząd Prcy w Wieluniu INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA.9. r. Aceptuję: Wieluń, grudzień r. SPIS TREŚĆI: I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

1. Poszerzanie wiedzy o walorach przyrodniczych i turystycznych miasta z uwzględnieniem jego specyfiki.

1. Poszerzanie wiedzy o walorach przyrodniczych i turystycznych miasta z uwzględnieniem jego specyfiki. Odkrywcy n trpie... Cele gry terenej: 1. Pszerznie wiedzy wlrch przyrdniczych i turystycznych mist z uwzględnieniem jeg specyfiki. Ksztłtnie pczuci dpiedzilnści z śrdisk nturlne. Pznwnie ciekwych miejsc

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu wód powierzchniowych w zlewni Małej Panwi wraz z tendencją zmian w latach 2007-2011

Ocena stanu wód powierzchniowych w zlewni Małej Panwi wraz z tendencją zmian w latach 2007-2011 Ocen stnu wód powrzchniowych w zlewni łej Pnwi wrz z tendencją zin w ltch - Oprcown: gr inż. Agnszk Sobolewsk gr Lucyn Wylęgł Opole, 12 kwtni 2012 r. Oceny jkoi wód zlewni łej Pnwi w grnicch województw

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Wyrzysk: UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SP.

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG 2018 1 unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2014-2020

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2014-2020 28/07/2014 Wykie bdi ewlucyjeg p. Ewlucj ex-te Prgrmu Współprcy Trsgriczej Rzeczpsplit Plsk Republik Słwck 2014-2020 Złączik 4. Digrmy przyczyw - skutkwe Zmwijący: Miisterstw Ifrstruktury i Rzwju Wykwc:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo