potwierdzenia faktu zgłoszenia przez pracownika firmy Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk w czasie otwarcia biura firmy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "potwierdzenia faktu zgłoszenia przez pracownika firmy Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk w czasie otwarcia biura firmy."

Transkrypt

1 Załącznik do umowy R E G U L A M I N dostępu do Sieci Komputerowej LOBEZNET oraz Usług Towarzyszących Transmisji Danych /UTTD/ świadczonych przez firmę Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk w Łobzie 1 1. Niniejszy regulamin określa wzajemne obowiązki firmy Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk w Łobzie oraz Abonentów korzystających z dostępu do sieci LAN. 2. Opłacenie abonamentu za korzystanie z usług firmy Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk jest równoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu. 3. Przez dostęp do sieci LAN rozumiana jest możliwość transmisji danych wewnątrz Sieci Komputerowej LOBEZNET, będącej własnością firmy Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk oraz na jej stykach z siecią zewnętrzną w oparciu o standardowe protokoły sieciowe. 4. Dostęp do sieci LAN i UTTD może być realizowany poprzez zakupiony przez Abonenta osprzęt sieciowy stanowiący jego własność lub sprzęt użyczony przez firmę Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk 5. Przez usługi towarzyszące transmisji danych /UTTD/ rozumiane są usługi świadczone przez firmę Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk takie jak : poczta elektroniczna, serwer WWW, serwer domen (DNS) oraz serwer FTP itp. 6. Abonentem jest osoba fizyczna lub prawna, która opłaca abonament w ramach lokalnej sieci komputerowej podłączonej do sieci LAN i zawarła Umowę o dostęp do sieci LAN i UTTD świadczonych przez firmę Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk 7. Abonent administrator lokalnej sieci komputerowej jest w pełni odpowiedzialny za ujawnienie firmie Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk wszystkich użytkowników administrowanej przez niego sieci oraz za przestrzeganie przez nich postanowień niniejszego regulaminu i zawartej z administratorem Umowy. 8. Dostęp do sieci LAN oraz korzystanie z UTTD może być realizowane wyłącznie we wskazanym w umowie miejscu zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej przez Abonenta. 9. Firma UK nie świadczy usług nie wymagających zawarcia umowy w formie pisemnej. Na życzenie klienta umowa może zostać zawarta na czas określony 2 1. Zamówienia na pakiety taryfowe, określone w Cenniku usług, oraz dodatkowe opcje usługi przyjmowane są: mailem na adres pisemnie na adres firmy lub osobiście w siedzibie firmy UK. 2. Podczas instalacji i podpisywania umowy przedstawiciel firmy Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk na życzenie klienta udziela wszelkich informacji o zagrożeniach związanych z daną usługą a także o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych. Informacje te można także uzyskać bezpłatnie w siedzibie firmy, drogą mailową lub telefonicznie. 1. Niezależnie od wybranego pakietu taryfowego dostawca nie stosuje limitów ilościowych transferu danych oraz ograniczeń czasowych w dostępie do sieci. 2. Niezależnie od wybranego pakietu taryfowego dostawca nie stosuje żadnych blokad i ograniczeń uniemożliwiających korzystanie z dowolnych usług i aplikacji dostępnych w światowej sieci WEB 3. W celu pomiaru i organizacji ruchu w sieci dostawca prowadzi bieżący monitoring aktywności klientów w sieci z uwzględnieniem następujących parametrów: a. ilość wysyłanych pakietów na sekundę b. aktywność na portach 53,443,25,587,110,465, w celu wyeliminowania ataków typu DDOS oraz spamu c. obciążenie interfejsów sieciowych 4. W przypadkach naruszenia przez Abonenta bezpieczeństwa lub integralności sieci mających wpływ na jakość świadczonych usług firma Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk ma prawo odłączyć Abonenta od sieci oraz wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. 3 1

2 1. W ramach abonamentu opłaconego przez Abonenta na podstawie odpowiedniej Umowy o dostęp do sieci LAN i UTTD, firma Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk zobowiązuje się do stałej gotowości świadczenia określonych usług na rzecz Abonenta, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, cenniku usług i zawartej pomiędzy stronami Umowy. 2. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu i uiszczania opłat określonych w zawartej Umowie. 3. Wysokość opłat oraz zakres usług dla danego rodzaju abonamentu lub usług dodatkowych jest podana w cenniku usług. 4. Wszelkie zmiany cen usług abonamentowych podawane są za pomocą komunikatów rozsyłanych pocztą lub pocztą elektroniczną minimum 30 dni przed ich wprowadzeniem. 5. Zmiana cen usług stanowi zmiany warunków Umowy. 6. Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc kalendarzowy. 7. Faktury winny być opłacone przez Abonenta w terminie określonym w Umowie. 8. W przypadku nie opłacenia przez Abonenta wystawionej faktury w określonym terminie firma Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk wysyła list polecony płatny przez Abonenta wzywający do wniesienia opłaty. 9. W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od daty wysłania pisma wzywającego do jej uregulowania, firma Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk może zaprzestać świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz Abonenta poprzez zakodowanie dostępu do sieci LAN i UTTD. 10. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat naliczane są odsetki ustawowe. 4 REKLAMACJE 5 1. Osoby korzystające z usług firmy Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk, kwestionujące jakość tych usług lub wysokość opłat mogą wnosić reklamacje w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana. 2. Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego przez przyjmującego reklamację. A także za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości. 3. Reklamacja powinna zawierać: - imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres zamieszkania lub siedziby reklamującego - określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu - przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację - adres miejsca zakończenia sieci lub numer IP nadany reklamującemu przez dostawcę usługi. - datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi. - wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności w przypadku gdy reklamujący żąda ich wypłaty - numer konta bankowego oraz właściwy adres do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich naliczenie na poczet przyszłych płatności - podpis reklamującego w przypadku reklamacji pisemnej 4. W przypadku złożenia reklamacji pisemnej lub elektronicznej dostawca usługi zobowiązuje się do pisemnego potwierdzenia złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia podając nazwę, adres oraz numer telefonu jednostki rozpatrującej ww. reklamację. 5. W przypadku złożenia reklamacji ustnie w siedzibie firmy, przyjmujący reklamację jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia jej przyjęcia w formie pisemnej. 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie doręczona w formie pisemnej. 7. W przypadku gdy reklamacja nie spełnia warunków określonych w 5 pkt 2 o ile dostawca uzna, że jest to niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do uzupełnienia danych w terminie nie krótszym niż 7 dni podając wymagany zakres uzupełnienia oraz pouczając, że nie uzupełnienie reklamacji w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia. 8. Za każdy dzień awarii /powyżej 24 godz./, która nastąpi z winy firmy Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk, a podczas której nie było możliwości korzystania z internetu, Firma Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk udzieli klientowi rabatu od kwoty abonamentu w wysokości 1/30 stawki za każdy dzień awarii. 9. W przypadku braku dostępu do sieci LAN i UTTD z powodu awarii z winy firmy Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk stronami ewentualnych sporów mogą być osoby prawne i fizyczne, które zawarły umowę z firmą Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk o świadczenie w/w usług. 10. Okres awarii, który może podlegać reklamacji jest liczony od momentu jej zgłoszenia przez Abonenta i pisemnego 2

3 potwierdzenia faktu zgłoszenia przez pracownika firmy Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk w czasie otwarcia biura firmy. 11. Firma Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk udziela odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w postaci rabatu udzielonego przy wystawianiu kolejnych faktur o ile jest to możliwe. 12. W przypadku wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji reklamujący otrzyma zwrot kosztów opłat abonamentowych za reklamowany okres w wysokości 1/30 poniesionej opłaty abonamentowej za każdy dzień uznanej reklamacji, w ciągu 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. ZAKRES USŁUG SERWISOWYCH 6 1. Firma Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk zapewnia serwis urządzeń dostępowych zakupionych i dostarczonych przez siebie w ramach świadczenia usługi, nabytych drogą zakupu lub wypożyczenia przez klienta, użytkowanych zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy usługi. 2. Serwisowi nie podlegają: a. urządzenia dostępowe zakupione przez klienta z innego źródła niż w firmie Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk b. komputery oraz inne urządzenia stanowiące własność klienta i wykorzystywane do odbioru usługi świadczonej przez firmę Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk c. sieć logiczna i aktywne urządzenia sieci znajdujące się w miejscu odbioru usługi d. aplikacje i oprogramowanie ww urządzeń, stanowiących własność klienta e. inne, nie wymieniowe w pkt Przez usługę serwisową rozumie się przywrócenie sprawności łącza poprzez wymianę lub naprawę elementów instalacji zainstalowanych przez dostawcę usługi, firmę Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk. 4. Zgłoszenia serwisowe przyjmowane są pocztą elektroniczną na adres lub osobiście w siedzibie firmy UK. 5. Firma Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk zobowiązuje się do wykonania usługi serwisowej do trzech dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia oraz zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu reakcji serwisowej w przypadku konieczności zamówienia urządzeń u firm trzecich, o czym Abonent zostanie poinformowany telefonicznie. 1. Firma Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk zapewnia ochronę przekazywanych danych wynikającą z technologii świadczenia danej usługi. 2. Pracownicy firmy Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk realizujący daną usługę mogą zapoznać się ze znaczeniem danych wyłącznie w zakresie związanym z technologią wykonywania danej usługi. 3. Firma Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk udziela informacji wynikających z prowadzonej dokumentacji o przyjętych do wykonania, wykonywanych lub wykonanych usługach oraz udogodnieniach tylko osobie, która zawarła umowę o świadczenie danej usługi lub jej pełnomocnikowi. 4. Osobom trzecim informacji o przyjętych do wykonania, wykonywanych lub wykonanych usługach lub udogodnieniach udziela się w przypadkach przewidzianych prawem. 5. Firma Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk może opublikować listę referencyjną zawierającą spis swoich klientów, chyba że na pisemne żądanie klienta jego dane będą zastrzeżone. 1. Węzły telekomunikacyjne firmy Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk są czynne całą dobę. Zastrzega się jednak możliwość krótkich przerw ze względu na czynności związane z obsługą systemu oraz modernizacją i konserwacją sieci. Minimalny oferowany poziom jakości usługi określa się na poziomie 96 % czasu bezawaryjnej pracy. 2. Firma Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu strat jakie może ponieść Abonent na skutek niewłaściwego działania sieci zewnętrznej oraz urządzeń do niej przyłączonych. Za straty wynikłe z powodu przerwania połączenia, nieotrzymania poczty elektronicznej, za informacje pobrane z sieci zewnętrznej ani za skutki ich wykorzystania oraz nie gwarantuje ich wiarygodności, a także nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach naszych Abonentów. 3. Firma Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe z przyczyn wyższych (klęsk żywiołowych, awarii sieci energetycznej, celowego uszkodzenia linii przesyłowych czy urządzeń infrastruktury przesyłowej itp.) oraz za awarie z winy innego operatora (np. awarie linii bezpośrednich) 4. Firma Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk nie ponosi odpowiedzialności za zmiany regulaminów oraz 7 8 3

4 cenników operatorów administrujących domenami internetowymi zakupionymi przez Abonentów, w tym również tych, które zostały zakupione przy pośrednictwie firmy Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk. 1. Abonent zobowiązuje się do udostępnienia urządzeń dostępu do sieci LAN na każde życzenie upoważnionego pracownika firmy Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk. 2. W przypadku awarii urządzeń, służących do uzyskania dostępu do sieci LAN oraz korzystania z UTTD, otrzymanych przez Abonenta od firmy Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk okres awarii, podczas którego osoby upoważnione przez firmę Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk nie miały dostępu do tych urządzeń nie podlega reklamacji i ewentualnemu odliczeniu. 3. W przypadku awarii urządzeń służących do uzyskania dostępu do sieci LAN oraz korzystania z UTTD stanowiących własność firmy Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk, które nastąpiły z powodu niewłaściwego korzystania z urządzeń przez Abonenta, firma Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk obciąży Abonenta pełnymi kosztami naprawy lub wymiany tych urządzeń. Czas takich awarii nie podlega reklamacji Umowa o dostęp do sieci LAN oraz korzystania z UTTD zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez strony umowy w każdym momencie, z uwzględnieniem miesięcznego okresu rozliczeniowego. 2. Abonent jest zobowiązany do wnoszenia opłat za świadczone usługi niezależnie od tego czy z nich korzystał czy nie. 3. Umowa może zostać rozwiązana przez firmę Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku : a) nie uiszczenia przez Abonenta zafakturowanej opłaty za świadczone usługi, po otrzymaniu przez firmę Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk potwierdzonej przez pocztę odmowy przyjęcia przez Abonenta lub niemożliwości jej dostarczenia z przyczyn leżących po stronie Abonenta. b) świadomego i nieuzasadnionego powodowania zjawiska przeciążenia systemu np.: natłoku w świeci transmisji danych lub przepełnienia zasobów usług towarzyszących transmisji danych, np.: pamięci masowej systemu poczty elektronicznej. c) próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci. d) niewłaściwego używania przez Abonenta lub odstępowania osobom trzecim urządzeń będących własnością firmy Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk. e) udostępniania osobom trzecim dostępu do sieci LAN. 4. Z dniem rozwiązania Umowy firma Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk zaprzestaje świadczenia na rzecz Abonenta usług objętych Umową. 5. Z dniem rozwiązania Umowy Abonent zobowiązuje się do zwrotu wszystkich urządzeń stanowiących własność firmy Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk. Urządzenia te muszą zostać dostarczone przez Abonenta do biura firmy Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk najpóźniej 7 dni po rozwiązaniu Umowy. 6. W przypadku nie dostarczenia urządzeń w wymienionym terminie Abonent zapłaci karę w wysokości 50zł (+ 22% VAT) za każdy dzień opóźnienia. 7. W przypadku rozwiązania Umowy nie podlegają zwrotowi jednorazowe opłaty instalacyjne, podłączeniowe i abonament za rozpoczęty okres rozliczeniowy. 9 4

5 1. Abonenci, bez względu na ich narodowość, są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz zasad korzystania z sieci globalnej Internet. 2. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za pliki umieszczone na jego koncie. 3. Abonent nie może scedować na osoby trzecie praw dostępu do sieci LAN, do konta, poczty elektronicznej, przestrzeni dyskowej lub innych usług. 4. Firma Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk zastrzega sobie prawo do zablokowania usługi bez zwrotu wpłaconych należności jeżeli: a) podejmowane są działania sprzeczne z obowiązującym prawodawstwem, b) treści rozprowadzane przez Abonenta naruszają w rażący sposób uczucia religijne oraz normy społeczne, etyczne i obyczajowe, 5. Zabronione jest umieszczanie na serwerach firmy Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk treści o charakterze pornograficznym. 6. Zgodnie z 38 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia w sprawie wykonania przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dziennik Ustaw nr 109, poz z późniejszymi zmianami), czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktur VAT może być zastąpiony na fakturach wystawianych nabywcom, na rzecz których dokonywana jest sprzedaż usług telekomunikacyjnych, danymi umożliwiającymi identyfikację tej osoby Spory pomiędzy Abonentem a dostawcą usługi, dotyczące świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez firmę Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk, mogą być rozwiązywane w drodze mediacji bądź też poddane pod rozstrzygniecie sadu polubownego na warunkach określonych w art. 109 i art. 110 Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz z pózn. zm.). Regulamin obowiązuje od dnia roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług internetowych NR...

Umowa o świadczenie usług internetowych NR... Nazwa użytkownika: Zgłaszanie usterek: 696-535-610 Hasło: Umowa o świadczenie usług internetowych NR... zawarta w dniu...... r. w... pomiędzy: Firmą Z.A.E. FERLAB z siedzibą w Białej Podl., przy ul. Młyńskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C. 1: DEFINICJE POJĘĆ W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: o OPERATOR - firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Definicje: 1. Abonent podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usługi zapewnienia dostępu do sieci ITNET. 2. Adres IP unikalny w skali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Niniejszy Regulamin Świadczenia Publicznie Dostępnych Usług Telekomunikacyjnych (dalej: Regulamin) obowiązuje dla Usług świadczonych przez BIALL-NET Sp.

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI Załącznik Nr 1 Regulamin usług dostępu do sieci Internet 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej: Usługa) na rzecz Abonentów przez Operatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr zawarta dnia:.. Umowa zawarta pomiędzy: Futuro Exito Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 51A (20-701), wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin firmy @ALFANET Małolepszy Marcin w zakresie świadczenia usług dostępu do sieci Internet oraz Telefonii Cyfrowej (obowiązuje od 1.10.

Regulamin firmy @ALFANET Małolepszy Marcin w zakresie świadczenia usług dostępu do sieci Internet oraz Telefonii Cyfrowej (obowiązuje od 1.10. Regulamin firmy @ALFANET Małolepszy Marcin w zakresie świadczenia usług dostępu do sieci Internet oraz Telefonii Cyfrowej (obowiązuje od 1.10.2013) Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Sławomir Cisło PHU PC-et,

Bardziej szczegółowo