Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach"

Transkrypt

1 Obiekt: Temat: Adres inwestycji Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Biskupice, Wieliczka 1 Nr działki BranŜa: Inwestor: Opracował: 91/6 Budowlana Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, Wieliczka Mgr inŝ. Olga Kaczmarek InŜ. Jacek Majka Projektował: Mgr inŝ. architekt Zdzisław Banaś upr. nr 9/68 Dane techniczne obiektu: Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, 2 3-kondygnacyjny Kraków, dnia wrzesień 2008 r.

2 OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ OPISOWA str. 1. Podstawa opracowania: Przedmiot i zakres opracowania Stan istniejący Konstrukcja budynku Opis ogólny Opis szczegółowy przegród zewnętrznych istotnych ze względu na cel opracowania: Opinia techniczna stanu konstrukcji nośnej budynku Ocena stanu technicznego konstrukcji budynku Wnioski i zalecenia ogólne Opis ocieplenia przegród zewnętrznych Ściany zewnętrzne Termohydroizolacja ścian przy gruncie Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją Ocieplenie tarasu Ip i balkonu IIp wraz z połoŝeniem nowych płytek ceramicznych Obróbki blacharskie Odbiór robót Proponowana kolorystyka elewacji Średnie zakładane zuŝycie materiałów Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych...21 ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia 2. Aprobaty CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Sytuacja 2. Rysunki od 2 do 31 2

3 Karta uzgodnień i zatwierdzeń LP BranŜa Data Podpis 1. Rzeczoznawca d/s BHP 2. Rzeczoznawca d/s p.-poŝ. 3

4 1. Podstawa opracowania: 1.1. Umowa z Inwestorem Wizja lokalna obiektu wykonana w sierpniu 2008r Inwentaryzacja elewacji w zakresie koniecznym do wykonania zakresu prac ociepleniowych Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach dla przedsięwzięcia realizowanego z wykorzystaniem poŝyczki WFOŚiGW, 2008 r Wytyczne Zleceniodawcy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.) z późniejszymi zmianami Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami RMI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 120 poz z dnia 10 lipca 2003 r.) PN 91/B Ochrona cieplna budynków PN EN ISO 6946: 2002 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków autorstwa Z. Rydza, J.A. Pogorzelskiego, M. Wójtowicza. Warszawa Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomoderniazaji obejmujący ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Biskupicach, Wieliczka 1 oraz wymianę stolarki okiennej. Zakres ocieplenia zgodnie ze zleceniem i ustaleniami z Inwestorem obejmuje ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych oraz strop ostatniej kondygnacji. Wymiana stolarki okiennej obejmuje wymianę starych nie wymienionych dotąd okien i drzwi zewnętrznych na nowe. 3. Stan istniejący Przedmiotowy obiekt jest zlokalizowany w Biskupicach, Wieliczka na działce nr 91/6. Został wybudowany w technologii tradycyjnej. Budynek składa się z 3- ch kondygnacji nadziemnych, jest podpiwniczony, z uŝytkowym poddaszem. Stropy międzykondygnacyjne Ŝelbetowe. Pokrycie dachu wykonano z blachy cynkowej. Konstrukcję przegród zewnętrznych zamieszono poniŝej w rozdziale Kubatura pomieszczeń ogrzewanych: 7 928,3 m 3 - Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych: 2 291,6 m 2 - Powierzchnia zabudowy 1 092,0 m 2 - maksymalna wysokość budynku ok. 17,5 m 4

5 4. Konstrukcja budynku 4.1. Opis ogólny Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty Ściany zewnętrzne Stropy - lane, beton zbrojony. - PGS, cegła. - Ŝelbetowe 4.2.Opis szczegółowy przegród zewnętrznych istotnych ze względu na cel opracowania: Współczynnik przenikania ciepła przed zrealizowaniem zadania po zrealizowaniu zadania ściana z PGS "Siporex" 24 cm niwewent. warstwa pow. 4 cm Sz ściana 0,747 cegła kratówka 12 cm ściana z PGS "Siporex" 24 cm Sz luk ściana cegła kratówka 12 cm 0,863 Str nop strop nad ogrzewanym pom. płyta Ŝerańska 24 cm wylewka 2 cm papa 2 x suprema 5 cm wylewka 3 cm terakota 0,5 cm ściana z PGS "Siporex" 24 cm niwewent. warstwa pow. 4 cm cegła kratówka 12 cm styropian λ = 0,038 W/mK gr 12 cm ściana z PGS "Siporex" 24 cm cegła kratówka 12 cm styropian λ = 0,038 W/mK gr 12 cm płyta Ŝerańska 24 cm wylewka 2 cm 0,222 0,232 papa 2 x 1,9 styropian ekstrudowany 5 cm, λ = 0,520 0,032 W/mK gładź cementowa 3 cm terakota 0,5 cm płyta Ŝerańska 24 cm płyta Ŝerańska 24 cm Str nok strop nad ostatnią kondygnacją wylewka 2 cm suprema 10 cm wylewka 3 cm 1,346 wylewka 2 cm suprema 10 cm wylewka 3 cm 0,213 płyty z wełny mineralnej twarde, λ = 0,038 W/mK gr 15 cm 5

6 5. Opinia techniczna stanu konstrukcji nośnej budynku (odnosząca się do wpływu ocieplenia na posadowienie budynku) Zakres opinii technicznej dotyczy elewacji zewnętrznych z pominięciem oceny stanu technicznego przegród wewnętrznych. Ocena zawęŝa się do wpływu na konstrukcję cięŝaru warstwy ocieplającej przegrody zewnętrzne i dla tego rodzaju prac jest wystarczająca. Ocena stanu przegród zewnętrznych dokonana została na podstawie ogólnej analizy zarysowań Ocena stanu technicznego konstrukcji budynku. Budynek był budowany w latach r w technologii tradycyjnej. Stan techniczny budynku moŝna uznać za dobry. Na podstawie dokonanej wizji lokalnej oraz informacji zebranych od Zleceniodawcy, moŝna powiedzieć, Ŝe przedmiotowy budynek posiada wady wykonawcze charakterystyczne dla tego typu budownictwa. Wspomniane powyŝej wady dotyczą niewielkich rys widocznych na ścianach zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej budynku oraz zarysowań płyt stropowych na połączeniach. Pozostałe wady o ile istnieją są ukryte pod tynkiem i nie jest moŝliwa ich identyfikacja i ocena bez wykonania odkrywek warstwy tynku Wnioski i zalecenia ogólne Na podstawie przeprowadzonych oględzin, stwierdza się, Ŝe: Stan konstrukcji przedmiotowego budynku jest dobry i pozwala na dalsze uŝytkowanie. Obiekt posiada wady wykonawcze typowe dla tego typu budownictwa. W przypadku przystąpienia do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku metodą lekką-mokrą oraz ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją nie ma obecnie potrzeby wykonywania wzmocnienia konstrukcji budynku. 6. Opis ocieplenia przegród zewnętrznych Podstawą do rozpoczęcia robót ociepleniowych jest projekt techniczny i pozwolenie na budowę. Roboty te mogą wykonywać tylko wyspecjalizowane firmy, mające uprawnienia uzyskane od właścicieli systemów ociepleniowych. Inwestor powinien zaŝądać od wykonawcy robót ociepleniowych certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodności (wystawionej przez producenta systemu) z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do wykonywanego ocieplenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z róŝnych systemów ociepleniowych. Roboty ociepleniowe naleŝy wykonać w temperaturze nie niŝszej niŝ 5 o C i nie wyŝszej niŝ 25 o C. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac ociepleniowych w czasie 6

7 opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeŝeli zapowiadany jest spadek temperatury poniŝej 0 o C w przeciągu 24h Ściany zewnętrzne W niniejszym projekcie przyjęto technologię zwaną bezspoinowym systemem ocieplenia BSO, czyli tzw. metodę "lekką-mokrą". Metoda ta jest obecnie najbardziej rozpowszechniona i dominująca w kraju. Metoda ta polega na ociepleniu ścian od zewnątrz warstwą izolacji termicznej, którą umocowuje się bezpośrednio do oczyszczonej i wyrównanej powierzchni elewacji. Przed przystąpieniem do mocowania warstwy izolacji cieplnej naleŝy odpowiednio przygotować podłoŝe, do którego płyty styropianowe będą mocowane. W tym celu odspojone fragmenty tynku naleŝy usunąć, ubytki, nierówności i ewentualne spękania wypełnić odpowiednimi do tego celu materiałami. Przy nierównościach podłoŝa do 10 mm naleŝy zastosować szpachlówkę systemową lub zaprawę cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości ok. 4-5% (wag.). Przy nierównościach podłoŝa od 10 mm do 20 mm naleŝy zastosować takie same rozwiązania jak powyŝej, ale wykonać je w kilku warstwach. W przypadku nierówności powyŝej 20 mm, naleŝy zastosować naprawę przez naklejenie materiału termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości. W takim wypadku zaleca się dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej układu ociepleniowego za pomocą łączników mechanicznych. Powierzchnia tynku musi być oczyszczona zgodnie z wymaganiami technologicznymi. Zaleca się przed przystąpieniem do prac ociepleniowych, oczyszczenie całej powierzchni budynku poprzez zmycie wodą pod ciśnieniem. Płyty styropianowe naleŝy przykleić do istniejącego tynku za pomocą masy klejącej i dodatkowo specjalnymi łącznikami (tzw. grzybkami) z tworzywa sztucznego. Płyty styropianowe naleŝy tak przyklejać, aby styki między nimi nie pokrywały się ze złączami ścian. Spoiny między płytami nie mogą teŝ przebiegać w naroŝach otworów (np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie. Powierzchnia przyklejanych płyt styropianowych powinna być równa, a szpary między nimi większe niŝ 2 mm, wypełnione paskami styropianu lub specjalna pianką uszczelniającą. Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia, a przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej, naleŝy dokładnie wyrównać przez przetarcie np. papierem ściernym. Łączniki mechaniczne powinny być tak zamontowane, aby nie powodowały wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego moŝna przystąpić nie wcześniej niŝ po upływie 24h od przyklejenia płyt. Następnie w celu wykonania warstwy zbrojonej na odpylonych i przeszlifowanych płytach styropianowych, powierzchnię izolacji naleŝy pokryć cienką warstwą zaprawy z wtopioną w nią tkaniną z siatki szklanej, która zwiększa wytrzymałość układu ociepleniowego. 7

8 W miejscach szczególnie naraŝonych na uszkodzenia mechaniczne naleŝy wtopić dwie warstwy siatki (co najmniej od poziomu piwnic do wysokości 3 m), a naroŝniki wzmocnić specjalnymi kątownikami. Do wykonania warstwy zbrojonej naleŝy przystąpić nie wcześniej niŝ po 3 dniach od przyklejenia płyt, ale nie później niŝ po 3 miesiącach, jeŝeli przyklejenie nastąpiło w okresie wiosenno-letnim. W tym przypadku naleŝy dokonać bardzo starannego przeglądu stanu technicznego styropianu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przyklejenie do podłoŝa i ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest równieŝ przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podłoŝa za pomocą łączników. Warstwę zbrojoną naleŝy wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Po nałoŝeniu masy klejącej naleŝy natychmiast bardzo dokładnie wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą, stosując zalecane przez systemodawcę narzędzia. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie niewidoczna i nie moŝe w Ŝadnym wypadku leŝeć bezpośrednio na płytach styropianowych. Łączniki mechaniczne muszą być zamontowane pod warstwą zbrojoną. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. Na naroŝnikach otworów w elewacji (np. okien, drzwi) naleŝy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki (ok cm). Tak przygotowane podłoŝe naleŝy pokryć warstwą wyprawy elewacyjnej, składającej się z podkładu gruntującego i tynku cienkowarstwowego. Wyprawę tę naleŝy wykonywać nie wcześniej niŝ po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie później niŝ po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętą a świeŝo nakładaną masą tynkarską, naleŝy zapewnić wystarczającą liczbę pracowników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy. Zaleca się zastosowanie materiałów do docieplenia ścian, posiadających atesty i sprawdzone w praktyce (np. system firmy KREISEL). Całość ocieplenia powinna zostać wykonana w jednym systemie dociepleń. Zaleca się wykonanie ocieplenia w technologii firmy KREISEL Technika Budowlana. Dla przedmiotowego obiektu w uzgodnieniu z Inwestorem załoŝono ocieplenie metodą lekką mokrą za pomocą styropianu w systemie TURBO SA opartym na tynku silikatowym (aprobata ITB: AT /2002). Materiały: 1) Płyty styropianowe rodzaju FS (samogasnący) odmiany 15 lub 20 zgodnie z wymaganiami normy PN - EN 13163:2004/AC:2006. Zaleca się stosowanie płyt styropianowych firmy Austrotherm. Płyty o wymiarach 1000 x 500 mm. Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych 120 mm warstwą styropianu AUSTROTHERM EPS 040 FASADA pióro i wpust (deklaracja zgodności CE nr 040/F/O). OścieŜa wokół okien i drzwi naleŝy wykonać warstwą styropianu AUSTROTHERM EPS 040 FASADA o grubości 30 mm. Płyty styropianowe powinny posiadać strukturę zwartą i spoistą, powierzchnię szorstką a krawędzie profilowane (boki płyt frezowane), bez uszkodzeń. 8

9 Współczynnik przewodzenia ciepła max. λ = 0,040 W/mK lub mniejszy. Sezonowanie 2-6 tyg. w zaleŝności od technologii produkcji, przy zachowaniu wymaganej wg normy stabilizacji wymiarów ± 1,0 %. Płyty styropianowe został zakwalifikowane jako materiał samogasnący. 2) Masy i zaprawy klejące stosowane do mocowania płyt ocieplających i formowania warstwy zbrojonej mogą stanowić jedną substancję w postaci gotowej fabrycznej masy dyspersyjnej lub zaprawy klejącej, jako proszku do zarobienia wodą na budowie. Do mocowania płyt izolacyjnych zastosować zaprawę systemu LEPSTYR, którą nanosi się na płyty metodą pasmowo-punktową. 3) Siatka zbrojeniowa- tkanina z włókna szklanego układanego w warstwie ochronnej na izolacji ocieplającej. Siatka szklana o splocie uniemoŝliwiającym przesuwanie się oczek siatki, o oczkach nie mniejszych niŝ 3 mm, powinna być zaimpregnowana alkalioodpornym dyspersyjnym tworzywem sztucznym i posiadać określoną wytrzymałość na zrywanie paska o szerokości 5 cm, siłą nie mniejszą niŝ 1250 N. Na całej wysokości ściany zewnętrznej do wysokości 3 m naleŝy zastosować podwójną warstwę siatki zbrojeniowej. Do wykonania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną stosuje się zaprawę STYRLEP. 4) Podkład gruntujący stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwór gruntujący zapobiegający występowaniu wykwitów lub przebarwień na warstwie tynku z powodu silnego środowiska alkaicznego w zaprawie zbrojącej. Dodatkowo podkład zwiększa przyczepność tynku po uzyskaniu szorstkiej powłoki, a roztwór powinien posiadać właściwości grzybobójcze i hydrofobowe. 5) Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchnią warstwę ochronno-dekoracyjną układu ocieplającego. Tynk ten powinien być odporny na starzenie naturalne, zmienną temperaturę, działanie światła i promieni słonecznych oraz oddziaływania erozyjne i mechaniczne. Zalecane są tynki w postaci masy lub zaprawy (gotowej fabrycznie). Zaleca się stosowanie tynku silikatowego SILIKATYNK. Tynk naleŝy nanieść na warstwę zbrojoną tkaniną szklaną, zagruntowaną po wyschnięciu środkiem TYNKOLIT-SA. Kolor środka gruntującego naleŝy dobrać do barwy tynku. 6) Łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych wytypowano łączniki firmy KOELNER typu KI-10NP (długość 220 mm) do mechanicznego mocowania styropianu. Głębokość zakotwienia kaŝdego z łączników w podłoŝu powinna wynosić 90 mm w ilości co najmniej 6 sztuk na 1 m 2 ściany w środkowej części ściany i 8-10 szt. na 1 m 2 ściany w strefach naroŝnych o szerokości 1 2 m. 7) Akcesoria uzupełniające Listwy naroŝnikowe zastosować na krawędziach ocieplających na naroŝnikach ściennych. 9

10 Uwaga! Elementy dylatacyjne zastosować do zamknięcia i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych. Uwaga: Łączniki mechaniczne, elementy dylatacyjne i siatka pancerna muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania. Profile kończące powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję oraz działanie alkaliów. RównieŜ elementy zabezpieczeń krawędzi powinny posiadać te cechy. W przedmiotowym budynku ocieplenie naleŝy wykonać na całej wysokości ścian zewnętrznych. Do prac ociepleniowych naleŝy przystąpić dopiero po uprzednim usunięciu odspojonych fragmentów tynku, naprawie nadproŝy, wyrównaniu i uzupełnieniu ubytków i nierówności oraz wypełnieniu wszelkich rys i spękań odpowiednimi do tego celu materiałami. I tak nierówności podłoŝa wyrównać zaprawą szpachloworenowacyjną RENOBUD, miejscowe ubytki istniejącego tynku uzupełnić zaprawą tynkarską POZTYNK, natomiast podłoŝa silnie nasiąkliwe i piaszczące zagruntować środkiem GRUNOLIT-W. Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych naleŝy ocieplić styropianem o grubości 12 cm. OścieŜa, tam gdzie jest to tylko moŝliwe ocieplić 3 cm warstwą styropianu. W przypadku, gdy nie jest moŝliwe ocieplenie ościeŝy 3 cm warstwą styropianu dopuszcza się ocieplenie cieńszą warstwą np. 1-o lub 2-u cm. Ściany kominów wentylacyjnych naleŝy ocieplić styropianem o gr. 3 cm, po uprzednim naprawieniu i uzupełnieniu tynków i ubytków, wykonać okucia dekarskie czap kominowych. Dylatacje naleŝy uszczelnić poprzez zastosowanie profili dylatacyjnych, które naleŝy zatopić w masie klejącej nałoŝonej wcześniej na styropian, siatka wzmacniająca powinna nachodzić na siatkę profili dylatacyjnych do samych krawędzi dylatacji Wszystkie parapety zewnętrzne podokienne wymienić na nowe (malowane proszkowo). Na przybudówce sali gimnastycznej od strony wschodniej naleŝy na wysokości przyziemia skuć warstwę tynku elewacyjnego, zabezpieczyć ścianę preparatem zabezpieczającym przed wnikaniem wilgoci do wewnątrz muru np. typu PENETRON oraz wykończyć elewację analogicznie jak na pozostałej części budynku ułoŝyć kamień rzeczny (okrąglak). W ramach prac ociepleniowych naleŝy wykonać malowanie wszystkich elementów z blachy ocynkowanej i części skorodowanego pokrycia dachowego z blachy cynkowej całego kompleksu. Ponadto przewiduje się wymianę rynien, okuć nadrynnowych, rur spustowych budynku szkoły i sali gimnastycznej (w części w której mieści się 10

11 przedszkole wymienione prace zostały juŝ wymienione), zniszczone rury spustowe do wysokości cokołu obłoŝonego kamieniem rzecznym wymienić na Ŝeliwne (powyŝej czyszczaka), Elementy metalowe np. przy schodach, balustrady itp. naleŝy przeszlifować oczyścić z rdzy i pokryć odpowiednią farbą. Na obiekcie zamontowane są w niektórych oknach kraty antywłamaniowe. NaleŜy przewidzieć ich demontaŝ i ponowny montaŝ po odpowiednich przeróbkach, w celu dostosowania wielkości krat do otworów okiennych (ościeŝa ocieplane 3 cm warstwą styropianu). Kraty przed zamontowaniem naleŝy oczyścić z rdzy i pomalować. Na ścianach zewnętrznych znajdują się oprawy oświetleniowe, głośniki, tablice informacyjne, uchwyty na flagi, sygnalizacja alarmowa itp. NaleŜy je zdemontować, a po wykonaniu prac ociepleniowych zamontować powtórnie po uprzednim wyczyszczeniu i pomalowaniu (tablice informacyjne zabezpieczyć od spodu). Na elewacji znajdują się otwory wentylacyjne, naleŝy zwrócić uwagę podczas wykonywania prac ociepleniowych, aby otwory te pozostawić droŝne. Na elewacji znajduje się obecnie instalacja odgromowa. Po uzgodnieniu z Inwestorem moŝna ją schować pod warstwą ocieplenia po uprzednim jej sprawdzeniu. Na elewacji prowadzone są okablowania. W uzgodnieniu z Inwestorem kable te naleŝy pochować w korytkach lub w rurach peszla pod warstwą ocieplenia. Na elewacji znajdują się przyłącza telekomunikacyjne, naleŝy przewidzieć ich demontaŝ a następnie ponowny montaŝ po wykonaniu ocieplenia. Ze względu na przewidywany montaŝ rynien przy balkonie I i II p, naleŝy przyłącze znajdujące się na elewacji od strony południowej, tuŝ pod balkonem I p. zamontować na takiej wysokości, aby moŝliwy był prawidłowy montaŝ rynny. Podczas wykonywania prac ociepleniowych, wszystkie mocowane do fasady zadaszenia naleŝy zdemontować. Nowe kotwienia zadaszeń do elewacji osadzić przed wykonaniem ocieplenia. Po wykonaniu warstwy termoizolacji, zadaszenia zamontować powtórnie Termohydroizolacja ścian przy gruncie. Termo hydro-izolację ścian przy gruncie naleŝy wykonać z uŝyciem do hydroizolacji PENETRONU, a termoizolacji styropianu ekstrudowanego (gr. 5 cm) (styrodur) oraz folii kubełkowej. 11

12 Termo-hydro izolacja 36 pom. 35 pom. 34 pom. 37 pom. 4,4 m2 4,8 m2 4,4 m2 9,9 m2 33 pom. 32 pom. 10,6 m2 8 C 2,1 m2 01 skład 38 pom. 16,0 m2 30 pom. 20 C 10,3 m2 29 pom. 20 C 6,2 m2 17,1 m2 31 sanit. 20 C 2,2 m2 28 pom. 39 pom. 20 C 11,4 m2 22,6 m2 02 kotłownia 40,2 m2 13 szatnie 16 C 88,5 m2 40 pom. 12 C 26,8 m2 27 pom. 20 C 20,0 m2 26 pom. 20 C 5,0 m2 25 pom. 20 C 8,8 m2 03 pom. pal. 20 C 9,0 m2 04 sanit. 24 C 6,2 m2 24 mag. 16 C 7,14 m2 05 kl. wc 2,5 m2 wc 2,5 m2 16 C 11,2 m2 06 kor. 20 C 30,9 m2 10 wc 41 hall 16 C 134,2 m2 2,8 m C C 20 C 23 pom. 14 mag. 17 pom. 3,7 m2 20 C 94,0 m2 16 C 7,9 m2 20 sala 21 pom. 22 pom. 20 C 49,2 m2 20 C 23,0 m2 20 C 23,0 m2 07 pom. 20 C 14,6 m2 08 pom. 20 C 16,2 m2 09 pom. 20 C 14,6 m2 15 portier. 20 C 7,8 m2 16 przed. 16 C 7,0 m2 18 wc 19 wc 20 C 16,9 m2 20 C 16,9 m2 - wykop do głębokości posadowienia ław fundamentowych, - oczyszczenie odsłoniętego muru szczotkami drucianymi, - pokrycie PENETRONEM M (kapilarny system hydroizolacji), pęknięcia, widoczne szczeliny i ubytki wypełnić środkiem PENECRETE, f-my PENETRON POLSKA, ul. Kacza 34a, Kraków, tel. (012) , - obłoŝenie szczelne muru piwnic styropianem np. AUSTROTERMU TOP 30 SF, gr 5 cm na kleju mineralnym wraz z kołkowaniem, - obłoŝenie styropianu folią kubełkową nieco ponad grunt (max. 30 cm) kubełkami do styropianu, - obłoŝenie gruntu w wykopie geowłókniną, - ułoŝenie w wykopie rur drenaŝowych odprowadzenie odpływów do istniejących studzienek, - wypełnienie wykopu Ŝwirem płukanym, - plantowanie wokół budynku i wykonanie trawników, Penetron środek hydroizolacyjny- technologia cementowo kapilarna, efekt uszczelniający uzyskuje poprzez reakcję komponentów chemicznych zawartych w Penetronie, zachodzącą wewnątrz struktury betonu. Komponenty te penetrują głęboko kapilary i pęknięcia w betonie wykorzystując zjawisko kapilarności (włoskowatości), a następnie reagując z wodą tworzą struktury krystaliczne, które te kapilary i pęknięcia zamykają wypierając równocześnie wilgoć. Struktury te szybko rozbudowują się, co w efekcie prowadzi do osuszania i uszczelniania coraz to głębszych partii betonu. Zapewnia całkowitą ochronę przed wilgocią i działaniem czynników chemicznych ponad i poniŝej poziomu gruntu. MoŜe być nakładany zarówno z pozytywnej (bezpośrednie działanie wody) jak i negatywnej strony. Na zewnątrz lub wewnątrz. 12

13 Struktury zachowują swoją wodoszczelność i odporność chemiczną, nawet jeŝeli powierzchnia została uszkodzona. Całkowicie odporny na wysokie i utrzymujące się ciśnienia hydrostatyczne. Łatwy w uŝyciu. Zastępuje tradycyjne izolacje przeciwwilgociowe, stosowany między innymi przeciw wilgoci wstępującej. Bardziej efektywny i ekonomiczny od standardowych uszczelnień. Nie wymaga zabezpieczeń podczas zasypywania, układania zbrojenia czy innych typowych prac. UmoŜliwia "oddychanie" betonu eliminując całkowicie wilgoć. Zabezpiecza przed szkodliwymi cyklami mróz-odwilŝ, korozją zbrojenia, działaniem agresywnej wody, wody morskiej, węglanów, chlorków, kwasów i azotanów oraz wielu innych związków chemicznych. MoŜe być uŝywany do nowo formowanych i starych betonów oraz na innych podłoŝach mineralnych jak cegła, tynk, kamień. MoŜe być uŝywany w kontakcie z wodą pitną. Posiada stosowne atesty PZH. Jest nietoksyczny. Stosowany z powodzeniem na małych i duŝych budowach w ponad 60 krajach. Posiada atesty i opinie laboratoriów i ekspertów z całego świata. W Polsce aprobaty ITB, IBDiM, badany m.in przez Politechnikę Krakowską. PENETRON Do hydroizolacji wszelkich powierzchni betonowych i murowanych, zapewnia całkowite zabezpieczenie przed wilgocią i działaniem większości czynników chemicznych ponad i poniŝej poziomu gruntu. Stosowany jest równieŝ jako przeciwwilgociowa izolacja przekroju muru (wilgoć wstępująca) w nowo powstających budynkach, jak równieŝ do naprawy budowli istniejących. PENETRON M Podstawowy środek stosowany w budownictwie ogólnym. Do hydroizolacji wszelkich powierzchni betonowych i murowanych, zapewnia całkowite zabezpieczenie przed wilgocią oraz odporność na działanie środowiska agresywnego jak woda morska, wody kwaśne i zasadowe, chlorki i siarczki, ponad i poniŝej poziomu gruntu. PENETRON ADMIX Jest unikalnym środkiem zapewniającym wodoszczelność i ochronę betonu. Dodawany jest do betonu w trakcie jego przygotowania. Składa się z cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego (specjalnej gradacji) oraz wielu aktywujących związków chemicznych. Związki te pod wpływem wilgoci wchodzą w reakcję z produktami powstałymi w wyniku hydratacji cementu, powodując reakcję katalityczną. PENETRON PLUS Do hydroizolacji wszelkich poziomych powierzchni betonowych lub prefabrykatów w trakcie ich wykonywania. Zapewnia całkowite zabezpieczenie przed wilgocią i działaniem większości czynników chemicznych. Szczegółowe informacje moŝna uzyskać pod nr tel. (012) PENETRON POLSKA Kraków, ul. Kacza 34a, lub u przedstawiciela tel

14 6.3. Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji wykonać z uŝyciem płyt twardych z wełny mineralnej gr 15 cm + wylewka cementowa, zatarta na gładko, gr. 5 cm zbrojona siatką metalową o oczkach co najmniej 10 cm 10 cm 2,5 mm. Dla wykonania docieplenia tą metodą zaleca się uŝycie płyt twardych wełny mineralnej np. firmy Rockwool Polska STROPROCK (certyfikat CE 1390-CPD- 0044/06/P, deklaracja zgodności nr Cig 00033/06). Materiał ten zgodnie z klasyfikacją ogniową w zakresie niepalności został zakwalifikowany jako niepalny. Renowacja poszycia dachowego: - wymianę rynien, okuć nadrynnowych, rur spustowych budynku szkoły i sali gimnastycznej (w części w której mieści się przedszkole wymienione prace zostały juŝ wymienione), zniszczone rury spustowe do wysokości cokołu obłoŝonego kamieniem rzecznym wymienić na Ŝeliwne (powyŝej czyszczaka), - malowanie wszystkich elementów z blachy ocynkowanej i części skorodowanego pokrycia dachowego z blachy cynkowej całego kompleksu Ocieplenie tarasu Ip i balkonu IIp wraz z połoŝeniem nowych płytek ceramicznych NaleŜy stosować materiały naleŝące do jednego systemu, posiadającego aktualną Aprobatę Techniczną ITB, wykazującego następujące cechy: - ekologiczne produkty bez zawartości rozpuszczalników, - właściwości hydroizolacyjne mikrozaprawy uszczelniającej w połączeniu z moŝliwością przenoszenia napręŝeń rozciągających (ruchy podłoŝa), - duŝa elastyczność taśm dylatacyjnych, - dobra przyczepność do podłoŝa zaprawy klejowej, - łatwa urabialność zaprawy spoinującej. Zakłada się skucie istniejących płytek ceramicznych, usunięcie warstw podkładowych aŝ do płyty stropowej i balkonowej. Ponowne ułoŝenie poszczególnych warstw termo hydro izolacji: a). taras na istniejący strop nad pomieszczeniem ogrzewanym - papa na lepiku, - styropian ekstrudowany gr 5 cm, - jastrych betonowy ze spadkiem, - hydroizolacja z uŝyciem elastycznej mikrozparawy uszczelniającej np. Superflex-D1 (2x) f-my Deitermann, - ułoŝenie okładziny ceramicznej na kleju Plastikol KM Flex. Zaprawa spoinująca do płytek (w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych oraz na balkonach i tarasach) Cerinol Flex Sposób wykonania okuć dekarskich, mocowania rynien wokół tarasu pokazano na rysunkach szczegółowych dołączonych do projektu. b). balkon - od góry jak w pkt. a) taras - od dołu pod istniejąca płytą balkonową - ocieplenie styropianem gr. 5 cm. Warstwę termoizolacji naleŝy wykonać zgodnie z wytycznymi dot. ocieplenia ścian zewnętrznych. 14

15 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w systemie Deitermann: - jeśli podłoŝe tego wymaga naleŝy je przemalować pędzlem z wodą w celu wytworzenia matowo wilgotnego podłoŝa, - uszczelnienie naroŝy ściana/podłoga i ściana/ściana taśmą izolacyjną SUPERFLEX 50/3 klejoną do podłoŝa materiałem SUPERFLEX D1, - uszczelnienie obróbek dekarskich materiałem SUPERFLEX D1 lub SUPERFLEX 40 S, - wykonanie uszczelnienia powierzchniowego jastrychu materiałem SUPERFLEX D1 elastyczną mikrozaprawą uszczelniającą nanoszoną po rozrobieniu z wodą, w 2 procesach roboczych. Drugą warstwę naleŝy nanieść po wyschnięciu pierwszej. Układanie płytek ceramicznych Na wyschniętą powierzchnię izolacji przyklejamy bezpośrednio okładzinę ceramiczną zaprawą klejową Plastikol KM Flex. Przed przystąpieniem do fugowania naleŝy dokładnie wyczyścić szczeliny fugowe. Po utwardzeniu kleju spoinujemy glazurę zaprawą Cerinol Flex. Spoiny krawędziowe uszczelniamy elastyczną masą silikonowokauczukową, Plastikol FDS lub Plastikol FDN. Przez pierwsze 24 godziny okładzinę ceramiczną chronić przed mrozem, deszczem, rosą oraz wyeliminować ruch pieszy. 7. Obróbki blacharskie Projektowane docieplenie wymaga wykonania następujących obróbek blacharskich: a) obróbka blacharska na poziomie ścian zewnętrznych, dachu, balkonów, tarasów i lukarn. b) Przy montaŝu okapników podokiennych (parapetów zewnętrznych) występujące szczeliny, na styku pionowym ramy okna z ościeŝem naleŝy zlikwidować poprzez dokładne wyspoinowanie szczelin np. masą akrylową, po uprzednim wyczyszczeniu i przygotowaniu podłoŝa zgodnie z wymaganiami. Pustki między parapetem a murem podokiennym naleŝy wypełnić masą pęczniejącą, np. pianką poliuretanową lub silikonem. Załączone do projektu rysunki szczegółowo podają rozwiązania konstrukcji. 8. Odbiór robót Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót: przygotowanie powierzchni przymocowanie płyt styropianowych wykonanie warstwy zbrojonej wykonanie wyprawy tynkarskiej obróbka blacharska wykonanie warstwy elewacyjnej 15

16 Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz wpisane do Dziennika budowy. Po zakończeniu całości robót ociepleniowych łącznie z obróbkami blacharskimi, naleŝy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. Przy odbiorze końcowym naleŝy ocenić następujące ocieplenia: równość powierzchni jednolitość faktury jednolitość koloru prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodność z dokumentacją prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji. Wykonanie ocieplenia powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień, ubytków oraz widocznych połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw. 9. Proponowana kolorystyka elewacji Kolorystykę elewacji naleŝy wykonać zgodnie z rysunkami zamieszczonymi do niniejszego projektu. Struktura tynku baranek, ziarno 1,50 mm. Kolory wg palety barw firmy Kreisel: Elewację wykonać zgodnie z rysunkami w kolorze: (Ŝółtym) Cokół pozostaje bez zmian kamień elewacyjny rzeczny. 10. Średnie zakładane zuŝycie materiałów - zaprawa klejąca STYRLEP lub LEPSTYR 3 4 kg/m 2 - płyty styropianowe 1,02 1,05 m 2 /m 2 - tkanina szklana 1,1 1,2 m 2 /m 2 - podkład tynkarski TYNKOLIT-S.A. 0,2 0,25 kg/m 2 - tynk silikatowy 3,3 5,2 kg/m 2 - łączniki mechaniczne do płyt styropianowych 6 8 szt/m 2 - kołki do profili cokołowych 3 szt./m. 16

17 OPIS ORAZ OBLICZENIA WSPÓŁCZYNNIKA k 0 DLA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ISTNIEJĄCYCH STAN PRZED TERMOMODERNIZACJĄ Ściana zewnętrzna Sz Lp. Warstwy materiałowe d [m] λ ρ R 1. Tynk cementowo-wapienny 0,015 0, , Ściana z PGS Siporex 0,240 0, , Niewentylowana warstwa 0, ,180 powietrzna 4. Cegła kratówka 0,120 0, , Tynk cementowo-wapienny 0,015 0, ,018 R i R e k 0 0,13 0,04 0,747 Ściana zewnętrzna Sz luk Lp. Warstwy materiałowe d [m] λ ρ R 1. Tynk cementowo-wapienny 0,015 0, , Ściana z PGS Siporex 0,240 0, , Cegła kratówka 0,120 0, , Tynk cementowo-wapienny 0,015 0, ,018 R i R e k 0 0,13 0,04 0,863 Strop nad ogrzewanym pomieszczeniem Str nop Lp. Warstwy materiałowe d [m] λ ρ R 1. Tynk cementowo-wapienny 0,015 0, , Płyta Ŝerańska 0,240 1, , Wylewka cementowa 0,020 1, , Papa 0,001 0, , Suprema 0,050 0, , Wylewka cementowa 0,030 1, , Terakota 0,005 1, ,005 R i R e k 0 0,10 0,04 1,900 17

18 Strop ostatniej kondygnacji Str nok Lp. Warstwy materiałowe d [m] λ ρ R 1. Tynk cementowo-wapienny 0,015 0, , Płyta Ŝerańska 0,240 1, , Wylewka cementowa 0,020 1, , Suprema 0,100 0, , Wylewka cementowa 0,030 1, ,030 R i R e k 0 0,10 0,10 1,346 18

19 Ściana zewnętrzna Sz OBLICZENIA WSPÓŁCZYNNIKA k 0 DLA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PO TERMORENOWACJI Lp. Warstwy materiałowe d [m] λ ρ R 1. Tynk cementowo-wapienny 0,015 0, , Ściana z PGS Siporex 0,240 0, , Niewentylowana warstwa 0, ,180 powietrzna 4. Cegła kratówka 0,120 0, , Tynk cementowo-wapienny 0,015 0, , Styropian 0,120 0, ,158 R i R e k 0 0,13 0,04 0,222 Ściana zewnętrzna Sz luk Lp. Warstwy materiałowe d [m] λ ρ R 1. Tynk cementowo-wapienny 0,015 0, , Ściana z PGS Siporex 0,240 0, , Cegła kratówka 0,120 0, , Tynk cementowo-wapienny 0,015 0, , Styropian 0,120 0, ,158 R i R e k 0 0,13 0,04 0,232 Strop nad ogrzewanym pomieszczeniem Str nop Lp. Warstwy materiałowe d [m] λ ρ R 1. Tynk cementowo-wapienny 0,015 0, , Płyta Ŝerańska 0,240 1, , Wylewka cementowa 0,020 1, , Papa 0,001 0, , Styropian ekstrudowany 0,050 0, , Wylewka cementowa 0,030 1, , Terakota 0,005 1, ,005 R i R e k 0 0,10 0,04 0,520 19

20 Strop ostatniej kondygnacji Str nok Lp. Warstwy materiałowe d [m] λ ρ R 1. Tynk cementowo-wapienny 0,015 0, , Płyta Ŝerańska 0,240 1, , Wylewka cementowa 0,020 1, , Suprema 0,100 0, , Wylewka cementowa 0,030 1, , Wełna mineralna 0,150 0, ,947 R i R e k 0 0,10 0,10 0,213 PowyŜsze obliczenia zostały wykonane dla płyt styropianowych f-my Austrotherm oraz wełny mineralnej f-my Rockwool. 20

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do p. 1 NAPRAWA IZOLACJI BALKONÓW 1 11 2 DEMONTAś OCIEPLENIA I WYKONANIE NOWEJ ELEWACJI (system CAPAROL)

Nazwa działu Od Do p. 1 NAPRAWA IZOLACJI BALKONÓW 1 11 2 DEMONTAś OCIEPLENIA I WYKONANIE NOWEJ ELEWACJI (system CAPAROL) PROJEKTSERWIS 01-684 WARSZAWA, UL KLAUDYNY 32/261 PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY NAPRAWCZE W BUDYNKU PRZY UL. STRYJEŃSKICH 1 W WARSZAWIE- ELEWACJA 1-2 ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ściany frontowej i od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wawrzyniaka 75 w Gorzowie Wlkp. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Temat: Docieplenie elewacji budynków inspekcji weterynaryjnej - budynku lecznicy Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Adres: 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 28-29 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Szkoła Podstawowa w Długiem Gm. Koluszki 1.2. Lokalizacja : Długie Gm. Koluszki dz. Nr 235/4 1.3. Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Audytorska inŝ. Jacek Stępień Ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel./fax (041)265 24 64 OPIS TECHNICZNY

Pracownia Audytorska inŝ. Jacek Stępień Ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel./fax (041)265 24 64 OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego ocieplenia przegród zewnętrznych budynku oraz wymiany stolarki okienno - drzwiowej 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ocieplenia

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER)

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) zadanie branŝa: ETAP B i ETAP F - Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie budowlana Pozycja TER Pozycja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część VII. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część VII. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część VII Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM MOCOWANIE PARAPETU W SYSTEMIE OCIEPLENIOWYM MAPETHERM 1. Pianka montażowa 2. Parapet aluminiowy, PCV z profilem bocznym 3. Profil podparapetowy 4. Sznur dylatacyjny Mapefoam z pianki polietylenowej 5.

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Budynku Biurowo-Usługowego Obiekt : Budynek Adres : Poznań ul.zielona 8 Kod CPV : 45213150-9 Biurowce Inwestor :

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

ATHENASOFT SPÓŁKA Z O.O. nr AT-31. Technologia ocieplenia budynków w systemach BAUMIT. Warszawa 2005 r.

ATHENASOFT SPÓŁKA Z O.O. nr AT-31. Technologia ocieplenia budynków w systemach BAUMIT. Warszawa 2005 r. ATHENASOFT SPÓŁKA Z O.O. nr AT-31 Technologia ocieplenia budynków w systemach BAUMIT Warszawa 2005 r. Wszelkie prawa druku, powielania, rozpowszechniania w postaci komputerowych plików i baz danych oraz

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do p. 1 NAPRAWA IZOLACJI BALKONÓW 1 11 2 DEMONTAś OCIEPLENIA I WYKONANIE NOWEJ ELEWACJI (system CAPAROL)

Nazwa działu Od Do p. 1 NAPRAWA IZOLACJI BALKONÓW 1 11 2 DEMONTAś OCIEPLENIA I WYKONANIE NOWEJ ELEWACJI (system CAPAROL) PROJEKTSERWIS 01-684 WARSZAWA, UL KLAUDYNY 32/261 PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS ŚLEPY) NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY NAPRAWCZE W BUDYNKU PRZY UL. STRYJEŃSKICH 1 W WARSZAWIE ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. STRYJEŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Data: 2013-06-22 Budowa: FASADA POŁUDNIOWEGO SEGMWNTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont elewacji świetlicy wiejskiej w m. Glinnik INWESTOR: GMINA ABRAMÓW. OPRACOWAŁ: inŝ. Zbigniew Walaszek. Czerwiec 2013r.

PROJEKT BUDOWLANY. Remont elewacji świetlicy wiejskiej w m. Glinnik INWESTOR: GMINA ABRAMÓW. OPRACOWAŁ: inŝ. Zbigniew Walaszek. Czerwiec 2013r. PROJEKT BUDOWLANY Remont elewacji świetlicy wiejskiej w m. Glinnik INWESTOR: GMINA ABRAMÓW OPRACOWAŁ: inŝ. Zbigniew Walaszek Czerwiec 2013r. PROJEKT BUDOWLANY Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH."

Kosztorys Ślepy REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH. Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH." Data: 2015-02-24 Obiekt/Rodzaj robót: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Lokalizacja: KOWARY, Gm. RADZIEMICE, Pow. Proszowicki, woj. Małopolskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W ŚREMIE PRZY ULICY KRÓTKIEJ 15 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Krótka 15, 63-100 Śrem ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt BranŜa: Budowlana Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy wymiany stolarki okiennej z profili aluminiowych na stolarkę

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne

Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania : Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne 2.Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk OBIEKT Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk ADRES OBIEKTU dz. nr 574/3 i 576/1 obręb 6 w jednostce ewidencyjnej Słupsk INWESTOR MIASTO SŁUPSK ul. Plac

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINACH INWESTOR: GMINA ABRAMÓW UL.22LIPCA 21-143 ABRAMÓW LUTY 2011 1.Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek mieszkalny wielorodzinny 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 16c Spółdzielnia Mieszkaniowa "KORAB"

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

system uszczelniający FERMACELL

system uszczelniający FERMACELL FERMACELL wytyczne dla wykonawców: system uszczelniający FERMACELL Wymagania przeciwwilgociowe/ Obszary zastosowania. Płaszczyzna uszczelnienia z normowymi taśmami uszczelniającymi leży pod płytkami. W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI.

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI. PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Temat: DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI. Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski biuro: ul. Pomorska 2A, 83-200 Starogard Gdański NIP 581-169-40-51 tel. kom. 608 093 338 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE KOD 45320000-6 Roboty izolacyjne Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE Nazwa zadania : Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie im.rudolfa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Toruń Czerwiec 2010r Kosztorys Strona 2/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Elewacja

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS * WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ ZAKREŚLIĆ wydanie 0/203 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń NIEZBĘDNIK INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora:

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora: Kosztorys Stan surowy zamknięty Według projektu inwestora: Stan Surowy zamknięty- cena robocizny i materiałów. Roboty ziemne. Ławy wylane i zbrojone - według projektu. Mury fundamentowe murowane z bloczka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Bydgoszcz 24 styczeń 2011 r.

Przedmiar. Bydgoszcz 24 styczeń 2011 r. Przedmiar Obiekt Kod CPV 45000000-7 Budowa Bukowa 2, Koronowo Inwestor ZGKiM w Koronowie, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo Biuro kosztorysowe Biuro inŝynierskie P.W.EUROBUD, ul. Słowiańska 26a, 85-163 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na węzeł cieplny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.wólczańska 157 INWESTOR : Agencja UŜytkowania i Poszanowania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS UPROSZCZONY

KOSZTORYS UPROSZCZONY Data opracowania: 2010-08-16 KOSZTORYS UPROSZCZONY Nazwa zadania: Termoizolacja budynku administracyjnego magazynowego i łącznika Powiatowego Inspektoratu Weterynarji w Zambrowie Adres inwestycji: 18-300

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : WLEŃ Obiekt : Wleń Kod CPV : 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych Inwestor

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTPLAN 37-450 Stalowa Wola ul. Gen. Okulickiego 1B/128 tel. (0-15) 642 75 00

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTPLAN 37-450 Stalowa Wola ul. Gen. Okulickiego 1B/128 tel. (0-15) 642 75 00 INWESTPLAN 37-450 Stalowa Wola ul. Gen. Okulickiego 1B/128 tel. (0-15) 642 75 00 PROJEKT BUDOWLANY Inwestycja: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 15 W STALOWEJ WOLI Adres: STALOWA WOLA UL. OBROŃCÓW

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : TARPIL Sp. z o.o. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : R.P. Data : 2015-09-04 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU lipiec 2014 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Projekt zagospodarowania terenu str. 2a 2. Opis techniczny str. 3 2.1 Podstawa opracowania str. 3 2.2 Charakterystyka budynku str. 3 2.2.1 Opis prac str. 4 2.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa (termomodernizacja) budynku. Szkoła Podstawowa w Tarnawie. Gmina Sędziszów. Nazwa zadania:

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa (termomodernizacja) budynku. Szkoła Podstawowa w Tarnawie. Gmina Sędziszów. Nazwa zadania: Biiuro Projektów PROINSBUD 28-230 Połaniec, ul. Kosynierów 1/7, tel. 502 511 244, proinsbud@btw.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania: Obiekt: Adres: Inwestor: Przebudowa (termomodernizacja) budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH Obiekt : Jaz Tykocin, gm. Tykocin Inwestor : WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH w BIAŁYMSTOKU 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6

Bardziej szczegółowo

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej 2 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 4 2 Podstawa opracowania 4 3 Warunki gruntowe 4 4 Opis konstrukcyjno-budowlany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 PRZEDMIAR ROBÓT 45321000-3 Izolacja cieplna 45410000-4 Tynkowanie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar SCHODY ZEWNĘTRZNE

Przedmiar SCHODY ZEWNĘTRZNE Przedmiar Data: 2009-07-15 Budowa: Remont schodów zewnętrznych Zamawiający: Instytut Materiałoznawstwa i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, Ul.Reymonta 25 Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje montażu. Listwy Kombi Listwy kapinosowe Listwy przyokienne z siatką Profile dylatacyjne Profil podparapetowy Listwy przyokienne

Instrukcje montażu. Listwy Kombi Listwy kapinosowe Listwy przyokienne z siatką Profile dylatacyjne Profil podparapetowy Listwy przyokienne Instrukcje montażu Listwy Kombi Listwy kapinosowe Listwy przyokienne z siatką Profile dylatacyjne Profil podparapetowy Listwy przyokienne Listwy Kombi z siatką, PVC Trwałe i bezpieczne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT - DELTA.

MIASTOPROJEKT - DELTA. PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE 1 MIASTOPROJEKT - DELTA. 45-355 Opole ul. 1-go Maja 30a tel. 502719325 METRYKA PROJEKTU obiekt : BUDYNEK BIUROWY temat : PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI - OCIEPLENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE Istniejący budynek parterowy w którym znajdują się obecnie pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A. 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego

PRZEDMIAR. WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A. 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczenia HP1,HP2 dla potrzeb magazynu ADRES INWESTYCJI : 00-908

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Obiekt : Modernizacja Centrum Kultury w Szczepankowie Dz nr 79/5 Kod CPV : 45453000-7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU Zamawiający: Nazwa Zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Raciążu Kody CPV: 45321000-3 Izolacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Zadanie: Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji Pawilonu D - Przychodni Rejonowej Rodzaj robót: Inwestor: Roboty budowlane.

Bardziej szczegółowo