Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach"

Transkrypt

1 Obiekt: Temat: Adres inwestycji Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Biskupice, Wieliczka 1 Nr działki BranŜa: Inwestor: Opracował: 91/6 Budowlana Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, Wieliczka Mgr inŝ. Olga Kaczmarek InŜ. Jacek Majka Projektował: Mgr inŝ. architekt Zdzisław Banaś upr. nr 9/68 Dane techniczne obiektu: Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, 2 3-kondygnacyjny Kraków, dnia wrzesień 2008 r.

2 OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ OPISOWA str. 1. Podstawa opracowania: Przedmiot i zakres opracowania Stan istniejący Konstrukcja budynku Opis ogólny Opis szczegółowy przegród zewnętrznych istotnych ze względu na cel opracowania: Opinia techniczna stanu konstrukcji nośnej budynku Ocena stanu technicznego konstrukcji budynku Wnioski i zalecenia ogólne Opis ocieplenia przegród zewnętrznych Ściany zewnętrzne Termohydroizolacja ścian przy gruncie Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją Ocieplenie tarasu Ip i balkonu IIp wraz z połoŝeniem nowych płytek ceramicznych Obróbki blacharskie Odbiór robót Proponowana kolorystyka elewacji Średnie zakładane zuŝycie materiałów Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych...21 ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia 2. Aprobaty CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Sytuacja 2. Rysunki od 2 do 31 2

3 Karta uzgodnień i zatwierdzeń LP BranŜa Data Podpis 1. Rzeczoznawca d/s BHP 2. Rzeczoznawca d/s p.-poŝ. 3

4 1. Podstawa opracowania: 1.1. Umowa z Inwestorem Wizja lokalna obiektu wykonana w sierpniu 2008r Inwentaryzacja elewacji w zakresie koniecznym do wykonania zakresu prac ociepleniowych Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach dla przedsięwzięcia realizowanego z wykorzystaniem poŝyczki WFOŚiGW, 2008 r Wytyczne Zleceniodawcy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.) z późniejszymi zmianami Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami RMI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 120 poz z dnia 10 lipca 2003 r.) PN 91/B Ochrona cieplna budynków PN EN ISO 6946: 2002 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków autorstwa Z. Rydza, J.A. Pogorzelskiego, M. Wójtowicza. Warszawa Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomoderniazaji obejmujący ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Biskupicach, Wieliczka 1 oraz wymianę stolarki okiennej. Zakres ocieplenia zgodnie ze zleceniem i ustaleniami z Inwestorem obejmuje ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych oraz strop ostatniej kondygnacji. Wymiana stolarki okiennej obejmuje wymianę starych nie wymienionych dotąd okien i drzwi zewnętrznych na nowe. 3. Stan istniejący Przedmiotowy obiekt jest zlokalizowany w Biskupicach, Wieliczka na działce nr 91/6. Został wybudowany w technologii tradycyjnej. Budynek składa się z 3- ch kondygnacji nadziemnych, jest podpiwniczony, z uŝytkowym poddaszem. Stropy międzykondygnacyjne Ŝelbetowe. Pokrycie dachu wykonano z blachy cynkowej. Konstrukcję przegród zewnętrznych zamieszono poniŝej w rozdziale Kubatura pomieszczeń ogrzewanych: 7 928,3 m 3 - Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych: 2 291,6 m 2 - Powierzchnia zabudowy 1 092,0 m 2 - maksymalna wysokość budynku ok. 17,5 m 4

5 4. Konstrukcja budynku 4.1. Opis ogólny Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty Ściany zewnętrzne Stropy - lane, beton zbrojony. - PGS, cegła. - Ŝelbetowe 4.2.Opis szczegółowy przegród zewnętrznych istotnych ze względu na cel opracowania: Współczynnik przenikania ciepła przed zrealizowaniem zadania po zrealizowaniu zadania ściana z PGS "Siporex" 24 cm niwewent. warstwa pow. 4 cm Sz ściana 0,747 cegła kratówka 12 cm ściana z PGS "Siporex" 24 cm Sz luk ściana cegła kratówka 12 cm 0,863 Str nop strop nad ogrzewanym pom. płyta Ŝerańska 24 cm wylewka 2 cm papa 2 x suprema 5 cm wylewka 3 cm terakota 0,5 cm ściana z PGS "Siporex" 24 cm niwewent. warstwa pow. 4 cm cegła kratówka 12 cm styropian λ = 0,038 W/mK gr 12 cm ściana z PGS "Siporex" 24 cm cegła kratówka 12 cm styropian λ = 0,038 W/mK gr 12 cm płyta Ŝerańska 24 cm wylewka 2 cm 0,222 0,232 papa 2 x 1,9 styropian ekstrudowany 5 cm, λ = 0,520 0,032 W/mK gładź cementowa 3 cm terakota 0,5 cm płyta Ŝerańska 24 cm płyta Ŝerańska 24 cm Str nok strop nad ostatnią kondygnacją wylewka 2 cm suprema 10 cm wylewka 3 cm 1,346 wylewka 2 cm suprema 10 cm wylewka 3 cm 0,213 płyty z wełny mineralnej twarde, λ = 0,038 W/mK gr 15 cm 5

6 5. Opinia techniczna stanu konstrukcji nośnej budynku (odnosząca się do wpływu ocieplenia na posadowienie budynku) Zakres opinii technicznej dotyczy elewacji zewnętrznych z pominięciem oceny stanu technicznego przegród wewnętrznych. Ocena zawęŝa się do wpływu na konstrukcję cięŝaru warstwy ocieplającej przegrody zewnętrzne i dla tego rodzaju prac jest wystarczająca. Ocena stanu przegród zewnętrznych dokonana została na podstawie ogólnej analizy zarysowań Ocena stanu technicznego konstrukcji budynku. Budynek był budowany w latach r w technologii tradycyjnej. Stan techniczny budynku moŝna uznać za dobry. Na podstawie dokonanej wizji lokalnej oraz informacji zebranych od Zleceniodawcy, moŝna powiedzieć, Ŝe przedmiotowy budynek posiada wady wykonawcze charakterystyczne dla tego typu budownictwa. Wspomniane powyŝej wady dotyczą niewielkich rys widocznych na ścianach zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej budynku oraz zarysowań płyt stropowych na połączeniach. Pozostałe wady o ile istnieją są ukryte pod tynkiem i nie jest moŝliwa ich identyfikacja i ocena bez wykonania odkrywek warstwy tynku Wnioski i zalecenia ogólne Na podstawie przeprowadzonych oględzin, stwierdza się, Ŝe: Stan konstrukcji przedmiotowego budynku jest dobry i pozwala na dalsze uŝytkowanie. Obiekt posiada wady wykonawcze typowe dla tego typu budownictwa. W przypadku przystąpienia do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku metodą lekką-mokrą oraz ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją nie ma obecnie potrzeby wykonywania wzmocnienia konstrukcji budynku. 6. Opis ocieplenia przegród zewnętrznych Podstawą do rozpoczęcia robót ociepleniowych jest projekt techniczny i pozwolenie na budowę. Roboty te mogą wykonywać tylko wyspecjalizowane firmy, mające uprawnienia uzyskane od właścicieli systemów ociepleniowych. Inwestor powinien zaŝądać od wykonawcy robót ociepleniowych certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodności (wystawionej przez producenta systemu) z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do wykonywanego ocieplenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z róŝnych systemów ociepleniowych. Roboty ociepleniowe naleŝy wykonać w temperaturze nie niŝszej niŝ 5 o C i nie wyŝszej niŝ 25 o C. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac ociepleniowych w czasie 6

7 opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeŝeli zapowiadany jest spadek temperatury poniŝej 0 o C w przeciągu 24h Ściany zewnętrzne W niniejszym projekcie przyjęto technologię zwaną bezspoinowym systemem ocieplenia BSO, czyli tzw. metodę "lekką-mokrą". Metoda ta jest obecnie najbardziej rozpowszechniona i dominująca w kraju. Metoda ta polega na ociepleniu ścian od zewnątrz warstwą izolacji termicznej, którą umocowuje się bezpośrednio do oczyszczonej i wyrównanej powierzchni elewacji. Przed przystąpieniem do mocowania warstwy izolacji cieplnej naleŝy odpowiednio przygotować podłoŝe, do którego płyty styropianowe będą mocowane. W tym celu odspojone fragmenty tynku naleŝy usunąć, ubytki, nierówności i ewentualne spękania wypełnić odpowiednimi do tego celu materiałami. Przy nierównościach podłoŝa do 10 mm naleŝy zastosować szpachlówkę systemową lub zaprawę cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości ok. 4-5% (wag.). Przy nierównościach podłoŝa od 10 mm do 20 mm naleŝy zastosować takie same rozwiązania jak powyŝej, ale wykonać je w kilku warstwach. W przypadku nierówności powyŝej 20 mm, naleŝy zastosować naprawę przez naklejenie materiału termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości. W takim wypadku zaleca się dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej układu ociepleniowego za pomocą łączników mechanicznych. Powierzchnia tynku musi być oczyszczona zgodnie z wymaganiami technologicznymi. Zaleca się przed przystąpieniem do prac ociepleniowych, oczyszczenie całej powierzchni budynku poprzez zmycie wodą pod ciśnieniem. Płyty styropianowe naleŝy przykleić do istniejącego tynku za pomocą masy klejącej i dodatkowo specjalnymi łącznikami (tzw. grzybkami) z tworzywa sztucznego. Płyty styropianowe naleŝy tak przyklejać, aby styki między nimi nie pokrywały się ze złączami ścian. Spoiny między płytami nie mogą teŝ przebiegać w naroŝach otworów (np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie. Powierzchnia przyklejanych płyt styropianowych powinna być równa, a szpary między nimi większe niŝ 2 mm, wypełnione paskami styropianu lub specjalna pianką uszczelniającą. Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia, a przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej, naleŝy dokładnie wyrównać przez przetarcie np. papierem ściernym. Łączniki mechaniczne powinny być tak zamontowane, aby nie powodowały wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego moŝna przystąpić nie wcześniej niŝ po upływie 24h od przyklejenia płyt. Następnie w celu wykonania warstwy zbrojonej na odpylonych i przeszlifowanych płytach styropianowych, powierzchnię izolacji naleŝy pokryć cienką warstwą zaprawy z wtopioną w nią tkaniną z siatki szklanej, która zwiększa wytrzymałość układu ociepleniowego. 7

8 W miejscach szczególnie naraŝonych na uszkodzenia mechaniczne naleŝy wtopić dwie warstwy siatki (co najmniej od poziomu piwnic do wysokości 3 m), a naroŝniki wzmocnić specjalnymi kątownikami. Do wykonania warstwy zbrojonej naleŝy przystąpić nie wcześniej niŝ po 3 dniach od przyklejenia płyt, ale nie później niŝ po 3 miesiącach, jeŝeli przyklejenie nastąpiło w okresie wiosenno-letnim. W tym przypadku naleŝy dokonać bardzo starannego przeglądu stanu technicznego styropianu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przyklejenie do podłoŝa i ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest równieŝ przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podłoŝa za pomocą łączników. Warstwę zbrojoną naleŝy wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Po nałoŝeniu masy klejącej naleŝy natychmiast bardzo dokładnie wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą, stosując zalecane przez systemodawcę narzędzia. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie niewidoczna i nie moŝe w Ŝadnym wypadku leŝeć bezpośrednio na płytach styropianowych. Łączniki mechaniczne muszą być zamontowane pod warstwą zbrojoną. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. Na naroŝnikach otworów w elewacji (np. okien, drzwi) naleŝy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki (ok cm). Tak przygotowane podłoŝe naleŝy pokryć warstwą wyprawy elewacyjnej, składającej się z podkładu gruntującego i tynku cienkowarstwowego. Wyprawę tę naleŝy wykonywać nie wcześniej niŝ po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie później niŝ po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętą a świeŝo nakładaną masą tynkarską, naleŝy zapewnić wystarczającą liczbę pracowników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy. Zaleca się zastosowanie materiałów do docieplenia ścian, posiadających atesty i sprawdzone w praktyce (np. system firmy KREISEL). Całość ocieplenia powinna zostać wykonana w jednym systemie dociepleń. Zaleca się wykonanie ocieplenia w technologii firmy KREISEL Technika Budowlana. Dla przedmiotowego obiektu w uzgodnieniu z Inwestorem załoŝono ocieplenie metodą lekką mokrą za pomocą styropianu w systemie TURBO SA opartym na tynku silikatowym (aprobata ITB: AT /2002). Materiały: 1) Płyty styropianowe rodzaju FS (samogasnący) odmiany 15 lub 20 zgodnie z wymaganiami normy PN - EN 13163:2004/AC:2006. Zaleca się stosowanie płyt styropianowych firmy Austrotherm. Płyty o wymiarach 1000 x 500 mm. Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych 120 mm warstwą styropianu AUSTROTHERM EPS 040 FASADA pióro i wpust (deklaracja zgodności CE nr 040/F/O). OścieŜa wokół okien i drzwi naleŝy wykonać warstwą styropianu AUSTROTHERM EPS 040 FASADA o grubości 30 mm. Płyty styropianowe powinny posiadać strukturę zwartą i spoistą, powierzchnię szorstką a krawędzie profilowane (boki płyt frezowane), bez uszkodzeń. 8

9 Współczynnik przewodzenia ciepła max. λ = 0,040 W/mK lub mniejszy. Sezonowanie 2-6 tyg. w zaleŝności od technologii produkcji, przy zachowaniu wymaganej wg normy stabilizacji wymiarów ± 1,0 %. Płyty styropianowe został zakwalifikowane jako materiał samogasnący. 2) Masy i zaprawy klejące stosowane do mocowania płyt ocieplających i formowania warstwy zbrojonej mogą stanowić jedną substancję w postaci gotowej fabrycznej masy dyspersyjnej lub zaprawy klejącej, jako proszku do zarobienia wodą na budowie. Do mocowania płyt izolacyjnych zastosować zaprawę systemu LEPSTYR, którą nanosi się na płyty metodą pasmowo-punktową. 3) Siatka zbrojeniowa- tkanina z włókna szklanego układanego w warstwie ochronnej na izolacji ocieplającej. Siatka szklana o splocie uniemoŝliwiającym przesuwanie się oczek siatki, o oczkach nie mniejszych niŝ 3 mm, powinna być zaimpregnowana alkalioodpornym dyspersyjnym tworzywem sztucznym i posiadać określoną wytrzymałość na zrywanie paska o szerokości 5 cm, siłą nie mniejszą niŝ 1250 N. Na całej wysokości ściany zewnętrznej do wysokości 3 m naleŝy zastosować podwójną warstwę siatki zbrojeniowej. Do wykonania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną stosuje się zaprawę STYRLEP. 4) Podkład gruntujący stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwór gruntujący zapobiegający występowaniu wykwitów lub przebarwień na warstwie tynku z powodu silnego środowiska alkaicznego w zaprawie zbrojącej. Dodatkowo podkład zwiększa przyczepność tynku po uzyskaniu szorstkiej powłoki, a roztwór powinien posiadać właściwości grzybobójcze i hydrofobowe. 5) Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchnią warstwę ochronno-dekoracyjną układu ocieplającego. Tynk ten powinien być odporny na starzenie naturalne, zmienną temperaturę, działanie światła i promieni słonecznych oraz oddziaływania erozyjne i mechaniczne. Zalecane są tynki w postaci masy lub zaprawy (gotowej fabrycznie). Zaleca się stosowanie tynku silikatowego SILIKATYNK. Tynk naleŝy nanieść na warstwę zbrojoną tkaniną szklaną, zagruntowaną po wyschnięciu środkiem TYNKOLIT-SA. Kolor środka gruntującego naleŝy dobrać do barwy tynku. 6) Łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych wytypowano łączniki firmy KOELNER typu KI-10NP (długość 220 mm) do mechanicznego mocowania styropianu. Głębokość zakotwienia kaŝdego z łączników w podłoŝu powinna wynosić 90 mm w ilości co najmniej 6 sztuk na 1 m 2 ściany w środkowej części ściany i 8-10 szt. na 1 m 2 ściany w strefach naroŝnych o szerokości 1 2 m. 7) Akcesoria uzupełniające Listwy naroŝnikowe zastosować na krawędziach ocieplających na naroŝnikach ściennych. 9

10 Uwaga! Elementy dylatacyjne zastosować do zamknięcia i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych. Uwaga: Łączniki mechaniczne, elementy dylatacyjne i siatka pancerna muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania. Profile kończące powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję oraz działanie alkaliów. RównieŜ elementy zabezpieczeń krawędzi powinny posiadać te cechy. W przedmiotowym budynku ocieplenie naleŝy wykonać na całej wysokości ścian zewnętrznych. Do prac ociepleniowych naleŝy przystąpić dopiero po uprzednim usunięciu odspojonych fragmentów tynku, naprawie nadproŝy, wyrównaniu i uzupełnieniu ubytków i nierówności oraz wypełnieniu wszelkich rys i spękań odpowiednimi do tego celu materiałami. I tak nierówności podłoŝa wyrównać zaprawą szpachloworenowacyjną RENOBUD, miejscowe ubytki istniejącego tynku uzupełnić zaprawą tynkarską POZTYNK, natomiast podłoŝa silnie nasiąkliwe i piaszczące zagruntować środkiem GRUNOLIT-W. Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych naleŝy ocieplić styropianem o grubości 12 cm. OścieŜa, tam gdzie jest to tylko moŝliwe ocieplić 3 cm warstwą styropianu. W przypadku, gdy nie jest moŝliwe ocieplenie ościeŝy 3 cm warstwą styropianu dopuszcza się ocieplenie cieńszą warstwą np. 1-o lub 2-u cm. Ściany kominów wentylacyjnych naleŝy ocieplić styropianem o gr. 3 cm, po uprzednim naprawieniu i uzupełnieniu tynków i ubytków, wykonać okucia dekarskie czap kominowych. Dylatacje naleŝy uszczelnić poprzez zastosowanie profili dylatacyjnych, które naleŝy zatopić w masie klejącej nałoŝonej wcześniej na styropian, siatka wzmacniająca powinna nachodzić na siatkę profili dylatacyjnych do samych krawędzi dylatacji Wszystkie parapety zewnętrzne podokienne wymienić na nowe (malowane proszkowo). Na przybudówce sali gimnastycznej od strony wschodniej naleŝy na wysokości przyziemia skuć warstwę tynku elewacyjnego, zabezpieczyć ścianę preparatem zabezpieczającym przed wnikaniem wilgoci do wewnątrz muru np. typu PENETRON oraz wykończyć elewację analogicznie jak na pozostałej części budynku ułoŝyć kamień rzeczny (okrąglak). W ramach prac ociepleniowych naleŝy wykonać malowanie wszystkich elementów z blachy ocynkowanej i części skorodowanego pokrycia dachowego z blachy cynkowej całego kompleksu. Ponadto przewiduje się wymianę rynien, okuć nadrynnowych, rur spustowych budynku szkoły i sali gimnastycznej (w części w której mieści się 10

11 przedszkole wymienione prace zostały juŝ wymienione), zniszczone rury spustowe do wysokości cokołu obłoŝonego kamieniem rzecznym wymienić na Ŝeliwne (powyŝej czyszczaka), Elementy metalowe np. przy schodach, balustrady itp. naleŝy przeszlifować oczyścić z rdzy i pokryć odpowiednią farbą. Na obiekcie zamontowane są w niektórych oknach kraty antywłamaniowe. NaleŜy przewidzieć ich demontaŝ i ponowny montaŝ po odpowiednich przeróbkach, w celu dostosowania wielkości krat do otworów okiennych (ościeŝa ocieplane 3 cm warstwą styropianu). Kraty przed zamontowaniem naleŝy oczyścić z rdzy i pomalować. Na ścianach zewnętrznych znajdują się oprawy oświetleniowe, głośniki, tablice informacyjne, uchwyty na flagi, sygnalizacja alarmowa itp. NaleŜy je zdemontować, a po wykonaniu prac ociepleniowych zamontować powtórnie po uprzednim wyczyszczeniu i pomalowaniu (tablice informacyjne zabezpieczyć od spodu). Na elewacji znajdują się otwory wentylacyjne, naleŝy zwrócić uwagę podczas wykonywania prac ociepleniowych, aby otwory te pozostawić droŝne. Na elewacji znajduje się obecnie instalacja odgromowa. Po uzgodnieniu z Inwestorem moŝna ją schować pod warstwą ocieplenia po uprzednim jej sprawdzeniu. Na elewacji prowadzone są okablowania. W uzgodnieniu z Inwestorem kable te naleŝy pochować w korytkach lub w rurach peszla pod warstwą ocieplenia. Na elewacji znajdują się przyłącza telekomunikacyjne, naleŝy przewidzieć ich demontaŝ a następnie ponowny montaŝ po wykonaniu ocieplenia. Ze względu na przewidywany montaŝ rynien przy balkonie I i II p, naleŝy przyłącze znajdujące się na elewacji od strony południowej, tuŝ pod balkonem I p. zamontować na takiej wysokości, aby moŝliwy był prawidłowy montaŝ rynny. Podczas wykonywania prac ociepleniowych, wszystkie mocowane do fasady zadaszenia naleŝy zdemontować. Nowe kotwienia zadaszeń do elewacji osadzić przed wykonaniem ocieplenia. Po wykonaniu warstwy termoizolacji, zadaszenia zamontować powtórnie Termohydroizolacja ścian przy gruncie. Termo hydro-izolację ścian przy gruncie naleŝy wykonać z uŝyciem do hydroizolacji PENETRONU, a termoizolacji styropianu ekstrudowanego (gr. 5 cm) (styrodur) oraz folii kubełkowej. 11

12 Termo-hydro izolacja 36 pom. 35 pom. 34 pom. 37 pom. 4,4 m2 4,8 m2 4,4 m2 9,9 m2 33 pom. 32 pom. 10,6 m2 8 C 2,1 m2 01 skład 38 pom. 16,0 m2 30 pom. 20 C 10,3 m2 29 pom. 20 C 6,2 m2 17,1 m2 31 sanit. 20 C 2,2 m2 28 pom. 39 pom. 20 C 11,4 m2 22,6 m2 02 kotłownia 40,2 m2 13 szatnie 16 C 88,5 m2 40 pom. 12 C 26,8 m2 27 pom. 20 C 20,0 m2 26 pom. 20 C 5,0 m2 25 pom. 20 C 8,8 m2 03 pom. pal. 20 C 9,0 m2 04 sanit. 24 C 6,2 m2 24 mag. 16 C 7,14 m2 05 kl. wc 2,5 m2 wc 2,5 m2 16 C 11,2 m2 06 kor. 20 C 30,9 m2 10 wc 41 hall 16 C 134,2 m2 2,8 m C C 20 C 23 pom. 14 mag. 17 pom. 3,7 m2 20 C 94,0 m2 16 C 7,9 m2 20 sala 21 pom. 22 pom. 20 C 49,2 m2 20 C 23,0 m2 20 C 23,0 m2 07 pom. 20 C 14,6 m2 08 pom. 20 C 16,2 m2 09 pom. 20 C 14,6 m2 15 portier. 20 C 7,8 m2 16 przed. 16 C 7,0 m2 18 wc 19 wc 20 C 16,9 m2 20 C 16,9 m2 - wykop do głębokości posadowienia ław fundamentowych, - oczyszczenie odsłoniętego muru szczotkami drucianymi, - pokrycie PENETRONEM M (kapilarny system hydroizolacji), pęknięcia, widoczne szczeliny i ubytki wypełnić środkiem PENECRETE, f-my PENETRON POLSKA, ul. Kacza 34a, Kraków, tel. (012) , - obłoŝenie szczelne muru piwnic styropianem np. AUSTROTERMU TOP 30 SF, gr 5 cm na kleju mineralnym wraz z kołkowaniem, - obłoŝenie styropianu folią kubełkową nieco ponad grunt (max. 30 cm) kubełkami do styropianu, - obłoŝenie gruntu w wykopie geowłókniną, - ułoŝenie w wykopie rur drenaŝowych odprowadzenie odpływów do istniejących studzienek, - wypełnienie wykopu Ŝwirem płukanym, - plantowanie wokół budynku i wykonanie trawników, Penetron środek hydroizolacyjny- technologia cementowo kapilarna, efekt uszczelniający uzyskuje poprzez reakcję komponentów chemicznych zawartych w Penetronie, zachodzącą wewnątrz struktury betonu. Komponenty te penetrują głęboko kapilary i pęknięcia w betonie wykorzystując zjawisko kapilarności (włoskowatości), a następnie reagując z wodą tworzą struktury krystaliczne, które te kapilary i pęknięcia zamykają wypierając równocześnie wilgoć. Struktury te szybko rozbudowują się, co w efekcie prowadzi do osuszania i uszczelniania coraz to głębszych partii betonu. Zapewnia całkowitą ochronę przed wilgocią i działaniem czynników chemicznych ponad i poniŝej poziomu gruntu. MoŜe być nakładany zarówno z pozytywnej (bezpośrednie działanie wody) jak i negatywnej strony. Na zewnątrz lub wewnątrz. 12

13 Struktury zachowują swoją wodoszczelność i odporność chemiczną, nawet jeŝeli powierzchnia została uszkodzona. Całkowicie odporny na wysokie i utrzymujące się ciśnienia hydrostatyczne. Łatwy w uŝyciu. Zastępuje tradycyjne izolacje przeciwwilgociowe, stosowany między innymi przeciw wilgoci wstępującej. Bardziej efektywny i ekonomiczny od standardowych uszczelnień. Nie wymaga zabezpieczeń podczas zasypywania, układania zbrojenia czy innych typowych prac. UmoŜliwia "oddychanie" betonu eliminując całkowicie wilgoć. Zabezpiecza przed szkodliwymi cyklami mróz-odwilŝ, korozją zbrojenia, działaniem agresywnej wody, wody morskiej, węglanów, chlorków, kwasów i azotanów oraz wielu innych związków chemicznych. MoŜe być uŝywany do nowo formowanych i starych betonów oraz na innych podłoŝach mineralnych jak cegła, tynk, kamień. MoŜe być uŝywany w kontakcie z wodą pitną. Posiada stosowne atesty PZH. Jest nietoksyczny. Stosowany z powodzeniem na małych i duŝych budowach w ponad 60 krajach. Posiada atesty i opinie laboratoriów i ekspertów z całego świata. W Polsce aprobaty ITB, IBDiM, badany m.in przez Politechnikę Krakowską. PENETRON Do hydroizolacji wszelkich powierzchni betonowych i murowanych, zapewnia całkowite zabezpieczenie przed wilgocią i działaniem większości czynników chemicznych ponad i poniŝej poziomu gruntu. Stosowany jest równieŝ jako przeciwwilgociowa izolacja przekroju muru (wilgoć wstępująca) w nowo powstających budynkach, jak równieŝ do naprawy budowli istniejących. PENETRON M Podstawowy środek stosowany w budownictwie ogólnym. Do hydroizolacji wszelkich powierzchni betonowych i murowanych, zapewnia całkowite zabezpieczenie przed wilgocią oraz odporność na działanie środowiska agresywnego jak woda morska, wody kwaśne i zasadowe, chlorki i siarczki, ponad i poniŝej poziomu gruntu. PENETRON ADMIX Jest unikalnym środkiem zapewniającym wodoszczelność i ochronę betonu. Dodawany jest do betonu w trakcie jego przygotowania. Składa się z cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego (specjalnej gradacji) oraz wielu aktywujących związków chemicznych. Związki te pod wpływem wilgoci wchodzą w reakcję z produktami powstałymi w wyniku hydratacji cementu, powodując reakcję katalityczną. PENETRON PLUS Do hydroizolacji wszelkich poziomych powierzchni betonowych lub prefabrykatów w trakcie ich wykonywania. Zapewnia całkowite zabezpieczenie przed wilgocią i działaniem większości czynników chemicznych. Szczegółowe informacje moŝna uzyskać pod nr tel. (012) PENETRON POLSKA Kraków, ul. Kacza 34a, lub u przedstawiciela tel

14 6.3. Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji wykonać z uŝyciem płyt twardych z wełny mineralnej gr 15 cm + wylewka cementowa, zatarta na gładko, gr. 5 cm zbrojona siatką metalową o oczkach co najmniej 10 cm 10 cm 2,5 mm. Dla wykonania docieplenia tą metodą zaleca się uŝycie płyt twardych wełny mineralnej np. firmy Rockwool Polska STROPROCK (certyfikat CE 1390-CPD- 0044/06/P, deklaracja zgodności nr Cig 00033/06). Materiał ten zgodnie z klasyfikacją ogniową w zakresie niepalności został zakwalifikowany jako niepalny. Renowacja poszycia dachowego: - wymianę rynien, okuć nadrynnowych, rur spustowych budynku szkoły i sali gimnastycznej (w części w której mieści się przedszkole wymienione prace zostały juŝ wymienione), zniszczone rury spustowe do wysokości cokołu obłoŝonego kamieniem rzecznym wymienić na Ŝeliwne (powyŝej czyszczaka), - malowanie wszystkich elementów z blachy ocynkowanej i części skorodowanego pokrycia dachowego z blachy cynkowej całego kompleksu Ocieplenie tarasu Ip i balkonu IIp wraz z połoŝeniem nowych płytek ceramicznych NaleŜy stosować materiały naleŝące do jednego systemu, posiadającego aktualną Aprobatę Techniczną ITB, wykazującego następujące cechy: - ekologiczne produkty bez zawartości rozpuszczalników, - właściwości hydroizolacyjne mikrozaprawy uszczelniającej w połączeniu z moŝliwością przenoszenia napręŝeń rozciągających (ruchy podłoŝa), - duŝa elastyczność taśm dylatacyjnych, - dobra przyczepność do podłoŝa zaprawy klejowej, - łatwa urabialność zaprawy spoinującej. Zakłada się skucie istniejących płytek ceramicznych, usunięcie warstw podkładowych aŝ do płyty stropowej i balkonowej. Ponowne ułoŝenie poszczególnych warstw termo hydro izolacji: a). taras na istniejący strop nad pomieszczeniem ogrzewanym - papa na lepiku, - styropian ekstrudowany gr 5 cm, - jastrych betonowy ze spadkiem, - hydroizolacja z uŝyciem elastycznej mikrozparawy uszczelniającej np. Superflex-D1 (2x) f-my Deitermann, - ułoŝenie okładziny ceramicznej na kleju Plastikol KM Flex. Zaprawa spoinująca do płytek (w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych oraz na balkonach i tarasach) Cerinol Flex Sposób wykonania okuć dekarskich, mocowania rynien wokół tarasu pokazano na rysunkach szczegółowych dołączonych do projektu. b). balkon - od góry jak w pkt. a) taras - od dołu pod istniejąca płytą balkonową - ocieplenie styropianem gr. 5 cm. Warstwę termoizolacji naleŝy wykonać zgodnie z wytycznymi dot. ocieplenia ścian zewnętrznych. 14

15 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w systemie Deitermann: - jeśli podłoŝe tego wymaga naleŝy je przemalować pędzlem z wodą w celu wytworzenia matowo wilgotnego podłoŝa, - uszczelnienie naroŝy ściana/podłoga i ściana/ściana taśmą izolacyjną SUPERFLEX 50/3 klejoną do podłoŝa materiałem SUPERFLEX D1, - uszczelnienie obróbek dekarskich materiałem SUPERFLEX D1 lub SUPERFLEX 40 S, - wykonanie uszczelnienia powierzchniowego jastrychu materiałem SUPERFLEX D1 elastyczną mikrozaprawą uszczelniającą nanoszoną po rozrobieniu z wodą, w 2 procesach roboczych. Drugą warstwę naleŝy nanieść po wyschnięciu pierwszej. Układanie płytek ceramicznych Na wyschniętą powierzchnię izolacji przyklejamy bezpośrednio okładzinę ceramiczną zaprawą klejową Plastikol KM Flex. Przed przystąpieniem do fugowania naleŝy dokładnie wyczyścić szczeliny fugowe. Po utwardzeniu kleju spoinujemy glazurę zaprawą Cerinol Flex. Spoiny krawędziowe uszczelniamy elastyczną masą silikonowokauczukową, Plastikol FDS lub Plastikol FDN. Przez pierwsze 24 godziny okładzinę ceramiczną chronić przed mrozem, deszczem, rosą oraz wyeliminować ruch pieszy. 7. Obróbki blacharskie Projektowane docieplenie wymaga wykonania następujących obróbek blacharskich: a) obróbka blacharska na poziomie ścian zewnętrznych, dachu, balkonów, tarasów i lukarn. b) Przy montaŝu okapników podokiennych (parapetów zewnętrznych) występujące szczeliny, na styku pionowym ramy okna z ościeŝem naleŝy zlikwidować poprzez dokładne wyspoinowanie szczelin np. masą akrylową, po uprzednim wyczyszczeniu i przygotowaniu podłoŝa zgodnie z wymaganiami. Pustki między parapetem a murem podokiennym naleŝy wypełnić masą pęczniejącą, np. pianką poliuretanową lub silikonem. Załączone do projektu rysunki szczegółowo podają rozwiązania konstrukcji. 8. Odbiór robót Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót: przygotowanie powierzchni przymocowanie płyt styropianowych wykonanie warstwy zbrojonej wykonanie wyprawy tynkarskiej obróbka blacharska wykonanie warstwy elewacyjnej 15

16 Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz wpisane do Dziennika budowy. Po zakończeniu całości robót ociepleniowych łącznie z obróbkami blacharskimi, naleŝy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. Przy odbiorze końcowym naleŝy ocenić następujące ocieplenia: równość powierzchni jednolitość faktury jednolitość koloru prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodność z dokumentacją prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji. Wykonanie ocieplenia powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień, ubytków oraz widocznych połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw. 9. Proponowana kolorystyka elewacji Kolorystykę elewacji naleŝy wykonać zgodnie z rysunkami zamieszczonymi do niniejszego projektu. Struktura tynku baranek, ziarno 1,50 mm. Kolory wg palety barw firmy Kreisel: Elewację wykonać zgodnie z rysunkami w kolorze: (Ŝółtym) Cokół pozostaje bez zmian kamień elewacyjny rzeczny. 10. Średnie zakładane zuŝycie materiałów - zaprawa klejąca STYRLEP lub LEPSTYR 3 4 kg/m 2 - płyty styropianowe 1,02 1,05 m 2 /m 2 - tkanina szklana 1,1 1,2 m 2 /m 2 - podkład tynkarski TYNKOLIT-S.A. 0,2 0,25 kg/m 2 - tynk silikatowy 3,3 5,2 kg/m 2 - łączniki mechaniczne do płyt styropianowych 6 8 szt/m 2 - kołki do profili cokołowych 3 szt./m. 16

17 OPIS ORAZ OBLICZENIA WSPÓŁCZYNNIKA k 0 DLA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ISTNIEJĄCYCH STAN PRZED TERMOMODERNIZACJĄ Ściana zewnętrzna Sz Lp. Warstwy materiałowe d [m] λ ρ R 1. Tynk cementowo-wapienny 0,015 0, , Ściana z PGS Siporex 0,240 0, , Niewentylowana warstwa 0, ,180 powietrzna 4. Cegła kratówka 0,120 0, , Tynk cementowo-wapienny 0,015 0, ,018 R i R e k 0 0,13 0,04 0,747 Ściana zewnętrzna Sz luk Lp. Warstwy materiałowe d [m] λ ρ R 1. Tynk cementowo-wapienny 0,015 0, , Ściana z PGS Siporex 0,240 0, , Cegła kratówka 0,120 0, , Tynk cementowo-wapienny 0,015 0, ,018 R i R e k 0 0,13 0,04 0,863 Strop nad ogrzewanym pomieszczeniem Str nop Lp. Warstwy materiałowe d [m] λ ρ R 1. Tynk cementowo-wapienny 0,015 0, , Płyta Ŝerańska 0,240 1, , Wylewka cementowa 0,020 1, , Papa 0,001 0, , Suprema 0,050 0, , Wylewka cementowa 0,030 1, , Terakota 0,005 1, ,005 R i R e k 0 0,10 0,04 1,900 17

18 Strop ostatniej kondygnacji Str nok Lp. Warstwy materiałowe d [m] λ ρ R 1. Tynk cementowo-wapienny 0,015 0, , Płyta Ŝerańska 0,240 1, , Wylewka cementowa 0,020 1, , Suprema 0,100 0, , Wylewka cementowa 0,030 1, ,030 R i R e k 0 0,10 0,10 1,346 18

19 Ściana zewnętrzna Sz OBLICZENIA WSPÓŁCZYNNIKA k 0 DLA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PO TERMORENOWACJI Lp. Warstwy materiałowe d [m] λ ρ R 1. Tynk cementowo-wapienny 0,015 0, , Ściana z PGS Siporex 0,240 0, , Niewentylowana warstwa 0, ,180 powietrzna 4. Cegła kratówka 0,120 0, , Tynk cementowo-wapienny 0,015 0, , Styropian 0,120 0, ,158 R i R e k 0 0,13 0,04 0,222 Ściana zewnętrzna Sz luk Lp. Warstwy materiałowe d [m] λ ρ R 1. Tynk cementowo-wapienny 0,015 0, , Ściana z PGS Siporex 0,240 0, , Cegła kratówka 0,120 0, , Tynk cementowo-wapienny 0,015 0, , Styropian 0,120 0, ,158 R i R e k 0 0,13 0,04 0,232 Strop nad ogrzewanym pomieszczeniem Str nop Lp. Warstwy materiałowe d [m] λ ρ R 1. Tynk cementowo-wapienny 0,015 0, , Płyta Ŝerańska 0,240 1, , Wylewka cementowa 0,020 1, , Papa 0,001 0, , Styropian ekstrudowany 0,050 0, , Wylewka cementowa 0,030 1, , Terakota 0,005 1, ,005 R i R e k 0 0,10 0,04 0,520 19

20 Strop ostatniej kondygnacji Str nok Lp. Warstwy materiałowe d [m] λ ρ R 1. Tynk cementowo-wapienny 0,015 0, , Płyta Ŝerańska 0,240 1, , Wylewka cementowa 0,020 1, , Suprema 0,100 0, , Wylewka cementowa 0,030 1, , Wełna mineralna 0,150 0, ,947 R i R e k 0 0,10 0,10 0,213 PowyŜsze obliczenia zostały wykonane dla płyt styropianowych f-my Austrotherm oraz wełny mineralnej f-my Rockwool. 20

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Ja niŝej podpisany Piotr Wiśniewski zamieszkały: 32-700 Bochnia, ul. Św. Leonarda 61

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne II. Opis techniczny III. Informacja do planu bioz ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA IV. Rysunki budowlane 1. Sytuacja B-1391.1 2. Rzut parteru B-1391.2 3. Rzut piętra B-1391.3 4. Rzut

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ W MSZANIE.

OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ W MSZANIE. OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ W MSZANIE. LOKALIZACJA INWESTYCJI; DZIAŁKA NR 1996/292 PRZY UL KS. TUSKERA INWESTOR: GMINA MSZANA 44-325 MSZANA, UL.

Bardziej szczegółowo

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg. Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.pl www.anser.tarnobrzeg.pl 1. DEFINICJA SYSTEMU Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Biuro Obsługi Klienta: Dąbrówka 13 42-110 Popów 692-489-371, 695-46-90-35 mp.projekt@vp.pl Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANISŁAWICACH GM. KOZIENICE Wspólny słownik zamówień 45321000-3 Izolacja cieplna;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA DDM Dorota Doliwa-Mikołajska 01 407 Warszawa; ul.deotymy 19/21 m.2. tel. 502 440 335 ddm@mikolajski.com, NIP 527-102-56-64; REGON 011141485; mbank 03 1140 2004 0000 3702 4488 3838 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych ADRES Grębocice, ul. Kościelna 21 22 OBIEKTU ( dz. nr 221/1 - obręb Grębocice ) ZAKRES PROJEKTU Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie Str.1/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa artea@artea.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 6 2 W A R S Z A W A A l. N i e p o d l e g ł o ś c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

4.2. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian istniejących- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej.

4.2. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian istniejących- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej. wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej i oświetlenie zewnętrzne budynku, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie zadaszenia nad tylnymi wejściami do budynku, wymiana drzwi garażowych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST PRODUCENT CHEMII BUDOWLANEJ I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ System ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS SYSTEM KOSBUD ST stanowi układ warstwowy składający

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA BRANśA: FAZA: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU KRUS PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo