Zasady zawierania umów ubezpieczenia na rzecz członków Klubu i Gildii Nadzieja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady zawierania umów ubezpieczenia na rzecz członków Klubu i Gildii Nadzieja"

Transkrypt

1 Zasady zawierania umów ubezpieczenia na rzecz członków Klubu i Gildii Nadzieja Rozdział I TYPY UMÓW UBEZPIECZENIA 1 Ubezpieczenia na życie i zdrowie, w tym ubezpieczenia na życie i dożycie z udziałem w zysku 1. Ubezpieczenie na życie, zdrowie to produkty ubezpieczeniowe zapewniające świadczenia rodzinie i osobom pozostającym na utrzymaniu Ubezpieczonego w przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, a umowa na życie i dożycie z udziałem w zysku pełni dodatkowo funkcję oszczędnościową. 2. Spółka Nadzieja Ubezpieczenia jako Ubezpieczający nie zawiera umów ubezpieczenia inwestycyjnego na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK). 3. W ofercie ubezpieczeń na życie Spółki Nadzieja Ubezpieczenia dostępne są następujące typy umów: a) umowa ubezpieczenia grupowego członek Klubu lub Gildii Nadzieja zainteresowany objęciem go ochroną ubezpieczeniową składa oświadczenie woli w postaci podpisanej deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, b) umowa ubezpieczenia indywidualnego członek Klubu lub Gildii Nadzieja zainteresowany objęciem go ochroną ubezpieczeniową składa wniosek ubezpieczeniowy o objęcie go indywidualną ochroną ubezpieczeniową, w tym również ochroną ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego. 2 Ubezpieczenia majątkowe 1. Ubezpieczenie majątkowe to produkty ubezpieczeniowe z jednej strony chroniące przed kosztami związanymi ze zniszczeniem lub utratą majątku, z drugiej zabezpieczające interesy osób, które wskutek zdarzenia losowego mogą zostać poszkodowane. 2. W tych ubezpieczeniach dostępne są ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia. 3. W ofercie ubezpieczeń majątkowych Spółki Nadzieja Ubezpieczenia realizowane są następujące typy umów: a) umowy ubezpieczenia grupowego członek Klubu lub Gildii Nadzieja zainteresowany objęciem go ochroną ubezpieczeniową składa oświadczenie woli w postaci podpisanej deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, b) umowa ubezpieczenia indywidualnego członek Klubu lub Gildii Nadzieja zainteresowany objęciem go ochroną ubezpieczeniową składa wniosek ubezpieczeniowy o objęcie go indywidualną ochroną ubezpieczeniową, c) umowa ubezpieczenia zbiorowego członek Klubu lub Gildii Nadzieja zainteresowany objęciem go ochroną ubezpieczeniową zostanie jedynie poinformowany o takiej formie objęcia go ochroną ubezpieczeniową. 3 Ubezpieczenia zdrowotne 1. Ubezpieczenia zdrowotne to produkty ubezpieczeniowe w zakresie dodatkowego dostępu do usług medycznych, w tym dostępu do lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych w prywatnych placówkach medycznych i laboratoriach. 2. W ofercie ubezpieczeń zdrowotnych Spółki Nadzieja Ubezpieczenia realizowane są następujące typy umów: a) umowa ubezpieczenia grupowego członek Klubu lub Gildii Nadzieja zainteresowany objęciem go ochroną ubezpieczeniową składa oświadczenie woli w postaci podpisanej deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia grupowego wraz z ewentualnym kwestionariuszem medycznym, b) umowa ubezpieczenia indywidualnego członek Klubu lub Gildii Nadzieja zainteresowany objęciem go ochroną ubezpieczeniową składa wniosek ubezpieczeniowy o objęcie go indywidualną ochroną ubezpieczeniową wraz z ewentualnym kwestionariuszem medycznym. Rozdział II POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 Konstrukcja umów oraz przedmiot regulacji warunków ubezpieczenia 1. Niniejsze zasady zawierania umów ubezpieczenia mają zastosowanie do wszystkich typów umów ubezpieczenia zawieranych przez Ubezpieczającego, tj. Nadzieja Ubezpieczenia sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, os. Armii Krajowej 95, na rzecz ubezpieczonych członków Klubu lub Gildii Nadzieja. 2. W związku ze świadczeniem przez Ubezpieczającego usług zawierania umów ubezpieczenia na cudzy rachunek postanowienia dotyczące Ubezpieczającego stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego tylko w zakresie, w jakim go dotyczą. 3. Zasady zawierania umów ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Ubezpieczającego, tj. Spółkę Nadzieja Ubezpieczenia, z Ubezpieczycielami (towarzystwami ubezpieczeniowymi), z którymi Spółka Nadzieja 1

2 Ubezpieczenia podpisze stosowne porozumienia (umowy) o współpracy w zakresie zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dla członków Klubu lub Gildii Nadzieja. 4. Każda umowa ubezpieczenia zawierana jest w oparciu o dokument ubezpieczeniowy zwany polisą lub umową ubezpieczenia, postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń oraz obowiązujące przepisy prawa. 5. Członkowie Klubu lub Gildii Nadzieja przystępujący do ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń grupowych oraz zbiorowych lub ubezpieczający się indywidualnie otrzymują pisemne potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia lub zawarcia umowy ubezpieczenia na ich rachunek. 6. W sprawach nieuregulowanych w zasadach zawierania umów ubezpieczenia mają zastosowanie szczegółowe postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia podstawowego i dodatkowego, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 5 Definicje Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia wynikającym z Kodeksu cywilnego terminom użytym w niniejszych zasadach zawierania umów nadaje się następujące znaczenia: Ubezpieczyciel zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, strona umowy ubezpieczenia grupowego, zbiorowego lub indywidualnego zawartego z Ubezpieczającym, zapewniająca Ubezpieczonym ochronę ubezpieczeniową na wypadek określonych zdarzeń ubezpieczeniowych. Ubezpieczony członek Klubu Nadzieja lub członek Gildii Nadzieja, który przystąpił do ubezpieczenia lub na rzecz którego zawarto umowę ubezpieczenia. Ubezpieczający Nadzieja Ubezpieczenia spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która zawiera umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zgodnie z art. 808 Kodeksu cywilnego i która jest zobowiązana do zapłaty Ubezpieczycielowi składki. Współubezpieczony inna niż Ubezpieczony osoba, której życie bądź zdrowie jest przedmiotem ochrony w ramach umowy ubezpieczenia. Uposażony osoba wskazana przez Ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego. Umowa ubezpieczenia umowa ubezpieczenia zawierana przez Nadzieja Ubezpieczenia sp. z o.o. z Ubezpieczycielami na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia podstawowego oraz w przypadku objęcia ochroną ryzyk dodatkowych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego, a także, o ile strony to uzgodniły, innych postanowień szczególnych zawartych w polisie ubezpieczeniowej. Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) wszystkie ogólne warunki ubezpieczenia mające zastosowanie do danej umowy ubezpieczenia zarówno ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, jak i ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego. Warunki ubezpieczenia na cudzy rachunek (WUNCR) warunki ubezpieczenia mające zastosowanie do danej umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, opracowane przez Ubezpieczającego na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia podstawowego, jak i ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego. Okres ubezpieczenia okres, w którym Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej. Osoba trzecia każda osoba pozostająca poza stosunkiem ubezpieczenia. Członek rodziny osoba, która zawiera ubezpieczenie za siebie lub dla innego członka rodziny. Karencja okres, w którym następuje odroczenie ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do danego Ubezpieczonego bądź ograniczenie tej ochrony. Pracownik osoba fizyczna będąca pracownikiem w zakładzie pracy, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą, spółdzielczej umowy o pracę, osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o współpracy, umowy agencyjnej lub innej jeśli jest objęta z tego tytułu ubezpieczeniem społecznym, osoba zatrudniona w oparciu o kontrakt menedżerski, a także członek jednostki organizacyjnej, spółki prawa handlowego lub innego podmiotu będący udziałowcem, współwłaścicielem, właścicielem lub inna osoba fizyczna uznawana przez Ubezpieczyciela za związaną z Ubezpieczającym, pozostająca z nim w stosunku prawnym i wypełniająca warunek causy. Wniosek wniosek ubezpieczeniowy o zawarcie umowy, przygotowany przez Ubezpieczyciela/Ubezpieczającego i podpisany przez Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego. 2

3 Karta ubezpieczenia dokument identyfikacji określający numer Ubezpieczonego i potwierdzający jego prawo do korzystania ze świadczeń medycznych na zasadach opisanych w OWU. Katalog świadczeń (usług) medycznych lista świadczeń lub usług medycznych, które są udostępnione Ubezpieczonemu w zakresie udzielanej mu ochrony ubezpieczeniowej. Usługa medyczna porada lekarska, wykonanie badań diagnostycznych, zabiegu operacyjnego i inne działania służące zachowaniu i poprawie zdrowia. Placówka medyczna działający zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, mający siedzibę i działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład opieki zdrowotnej wykonujący zadania określone w jego statucie, grupowa praktyka lekarska, grupowa praktyka pielęgniarek, osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lub osoba fizyczna, z którą Ubezpieczyciel podpisał umowę na świadczenie usług medycznych Ubezpieczonym, posiadająca wymagane prawem uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielająca ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Katalog leków lista leków objętych ochroną w wybranym przez Ubezpieczonego wariancie ubezpieczenia lekowego. 6 Umowy ubezpieczenia 1. Umowy ubezpieczenia zawierane są pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym, tj. Spółką Nadzieja Ubezpieczenia, która zawiera umowy ubezpieczenia na rzecz członków Klubu lub Gildii Nadzieja. 2. Umowy ubezpieczenia zawierane są na okresy wzajemnie uzgodnione pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem i są określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia i zapisane w polisach lub umowach ubezpieczenia. 3. Rozwiązywanie, wypowiadanie zawartych umów ubezpieczenia oraz odstępowanie od nich następuje na warunkach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia dla danego rodzaju ubezpieczenia. 7 Zawieranie umowy ubezpieczenia indywidualnego SOLO 1. Do ubezpieczenia indywidualnego mogą przystępować tylko członkowie Klubu lub Gildii Nadzieja, których Ubezpieczający zgłosi Ubezpieczycielowi jako osoby, na rzecz których ma być udzielana ochrona ubezpieczeniowa, poprzez przekazanie Ubezpieczycielowi wypełnionego wniosku ubezpieczeniowego. 2. Nie jest możliwe złożenie przez osobę zainteresowaną ubezpieczeniem indywidualnym wniosku ubezpieczeniowego bezpośrednio do Ubezpieczyciela. 3. Umowy ubezpieczenia indywidualnego zawierane są w oparciu o wniosek Ubezpieczającego. Wniosek taki ma formę pisemną i sporządzany jest każdorazowo na formularzu stosowanym przez Ubezpieczyciela. 4. Umowa ubezpieczenia zawierana jest pod warunkiem zaakceptowania przez Ubezpieczyciela wniosku Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do uzależnienia zawarcia umowy ubezpieczenia od indywidualnej oceny ryzyka potencjalnego Ubezpieczonego. 5. Powyższe dotyczy również umów indywidualnie kontynuowanych u tego samego Ubezpieczyciela. 8 Przystępowanie do ubezpieczenia grupowego GRUPA 1. Do ubezpieczenia grupowego mogą przystępować tylko członkowie Klubu lub Gildii Nadzieja, których Ubezpieczający zgłosi Ubezpieczycielowi jako osoby, które mają zostać objęte ochroną ubezpieczeniową, poprzez przekazanie Ubezpieczycielowi wypełnionych przez te osoby deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia grupowego. 2. Nie jest możliwe złożenie przez osobę przystępującą do ubezpieczenia grupowego deklaracji przystąpienia do tego ubezpieczenia bezpośrednio do Ubezpieczyciela. 3. Do ubezpieczenia grupowego mogą przystępować członkowie Klubu lub Gildii Nadzieja, których wiek w dniu początku ochrony ubezpieczeniowej nie będzie niższy lub wyższy od określonego w ogólnych warunkach ubezpieczenia dla danego rodzaju ubezpieczenia. Powyższe nie dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej. 4. Przystępujący do Ubezpieczenia członek Klubu lub Gildii Nadzieja składa na piśmie, w formie deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, oświadczenie o wyrażeniu woli objęcia go ochroną ubezpieczeniową. 5. Ubezpieczyciel może uzależnić przystąpienie do ubezpieczenia grupowego od przedstawienia przez osobę przystępującą dodatkowych dokumentów uzasadniających ocenę ryzyka ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel może odmówić objęcia osoby przystępującej ochroną ubezpieczeniową bez podania przyczyny odmowy. 9 Zawieranie umów ubezpieczenia zbiorowego ZBIÓR 1. Umowa ubezpieczenia zbiorowego może być zawierana przez Ubezpieczającego w formie imiennej lub bezimiennej. 3

4 2. Formę bezimienną stosuje się pod warunkiem objęcia wszystkich osób, które należą do grupy osób określonej w umowie ubezpieczenia w tym przypadku Ubezpieczający podaje jedynie liczbę osób ubezpieczonych lub inne dane określone przez Ubezpieczyciela niezbędne do wykorzystania w okresie ubezpieczenia. 3. Przy zawieraniu umów ubezpieczenia w formie imiennej Ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielom wykazy osób, które objęte są ochroną ubezpieczeniową. 4. Umowy ubezpieczenia zbiorowego zawierane są na czas oznaczony. Mogą one być również zawierane na okresy roczne z możliwością ich przedłużania o kolejny rok. Rozdział III WARUNKI UBEZPIECZENIA 10 Czas trwania umów rocznica polisy 1. Umowy ubezpieczenia z reguły zawierane są na okres jednego roku, licząc od daty wskazanej w umowie ubezpieczenia jako początek ochrony ubezpieczeniowej. 2. Umowa ubezpieczenia może zostać przedłużona na kolejny rok, jeżeli żadna ze stron nie złoży drugiej stronie, najpóźniej na 30 dni przed dniem rocznicy polisy, pisemnego oświadczenia woli o nieprzedłużaniu umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia może być przedłużana w tym trybie wielokrotnie. 3. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający najpóźniej na 30 dni przed rocznicą polisy mogą zaproponować drugiej stronie przedłużenie umowy na kolejny rok na warunkach odmiennych od dotychczasowych. Jeżeli druga strona przed rocznicą polisy nie złoży oświadczenia o przyjęciu tych warunków, uważa się, że umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu z dniem poprzedzającym rocznicę polisy. 4. Powyższe nie dotyczy umów ubezpieczenia zawieranych terminowo, tj. z wyraźnym okresem obejmowania ochroną ubezpieczeniową. 11 Przedmiot umów ubezpieczenia 1. Przedmiotem zawieranych przez Spółkę Nadzieja Ubezpieczenia umów ubezpieczenia jest gwarancja wypłaty przez Ubezpieczyciela odszkodowania w razie zajścia wypadku lub zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem przewidzianych poszczególnymi umowami wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2. Postanowienia dotyczące ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia i dotyczą poszczególnych rodzajów ubezpieczenia oraz zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia lub polis. 3. W przypadku ubezpieczeń zdrowotnych przedmiotem ubezpieczenia jest udostępnienie Ubezpieczonemu lub Współubezpieczonemu kompleksowej opieki medycznej, obejmującej konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne, a także leczenie szpitalne. 4. W przypadku ubezpieczeń zbiorowych przedmiotem ubezpieczenia są gwarancje wypłaty przez Ubezpieczyciela odszkodowania za następstwa nieszczęśliwych wypadków i/lub ochrona mienia, i/lub ewentualna odpowiedzialność cywilna wobec osób trzecich. 12 Zakres ubezpieczenia 1. Umowa ubezpieczenia lub polisa obejmuje tylko ryzyka będące przedmiotem ubezpieczenia określone pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem. 2. Wybrane przez Ubezpieczającego ubezpieczenia oraz warianty lub pakiety ochrony ubezpieczeniowej oznaczone zostają w umowie ubezpieczenia lub w polisie. 3. Zakres umowy ubezpieczenia potwierdzony jest w dokumencie ubezpieczeniowym (polisie). 4. Ewentualny ograniczony zasięg terytorialny ochrony ubezpieczeniowej może jedynie wynikać z ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie danego rodzaju ubezpieczenia. 13 Sumy ubezpieczenia 1. Suma ubezpieczenia jest to wartość pieniężna, na którą ubezpieczono mienie, życie, zdrowie lub zdolność do pracy, dostęp do świadczeń lub wysokość odszkodowania dla osób trzecich w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. 2. W ubezpieczeniach majątkowych suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i ewentualne odszkodowanie nie powinno jej przekroczyć. 3. W ubezpieczeniach na życie suma ubezpieczenia określa wysokość świadczenia należnego w razie wypadku ubezpieczeniowego lub procentowy udział z sumy ubezpieczenia. 4. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków świadczenie stanowi taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpiło trwałe inwalidztwo. 5. Suma ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk ustalana jest pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem w umowie ubezpieczenia i suma ta stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 4

5 14 Koszty ubezpieczenia 1. Ubezpieczony Członek Klubu Nadzieja zobowiązany jest zgodnie z regulaminem Klubu Nadzieja oraz zgodnie z Zasadami opłacania kosztów ubezpieczenia, odrębnymi dla każdego rodzaju ubezpieczenia do ponoszenia następujących ciężarów i zwrotu Ubezpieczającemu związanych z tym kosztów: a) koszt ochrony ubezpieczeniowej, w tym zapłaty podwójnej pierwszej wpłaty w przypadku ubezpieczeń grupowych oraz innych ubezpieczeń z miesięczną częstotliwością opłacania kosztów ochrony, b) koszt obsługi ubezpieczenia (obsługa Ubezpieczonych, korespondencja, zawiadomienia, prowadzenie rejestrów, strony internetowe, aplikacje do obsługi ubezpieczeń, oprogramowanie do zarządzania zawartymi ubezpieczeniami, obsługa księgowa, opłaty pocztowe, utrzymanie infolinii, utrzymanie biur obsługi klientów, Klubów Nadzieja, wynagrodzenia dla personelu, szkolenia, materiały informacyjne i reklamowe, obsługa prawna, koszty ewentualnych dojazdów do Ubezpieczonego, koszt wykonania dokumentacji i ewentualnych specjalnych badań i zaświadczeń oczekiwanych przez Ubezpieczyciela, koszty opłat bankowych, w tym za świadczenie usługi identyfikacji indywidualnych wpłat IBAN, itp.), c) zwiększone koszty ochrony ubezpieczeniowej w przypadku innej niż jednorazowa zapłata opłacania kosztów ochrony ubezpieczeniowej (nie dotyczy ubezpieczeń grupowych, w których koszty ochrony ubezpieczeniowej opłacane są miesięcznie), d) inne koszty manipulacyjne wynikające ze specyfiki zawieranych ubezpieczeń. 2. Podstawową zasadą obejmowania ochroną ubezpieczeniową i zapewniania jej przez cały okres trwania umowy jest opłacanie przez Ubezpieczonych z góry kosztów ochrony ubezpieczeniowej i kosztów obsługi ubezpieczenia. 3. Koszty działań informacyjnych wynikających z obowiązków Ubezpieczyciela, a realizowanych przez Ubezpieczającego oraz koszty obsługi świadczeń w poszczególnych umowach ponoszą Ubezpieczyciele. 4. O indywidualnych kosztach ubezpieczenia osoby zainteresowane objęciem ochroną ubezpieczeniową są informowane przez Ubezpieczającego na bieżąco, a w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia lub też po zawarciu ubezpieczenia Ubezpieczony otrzymuje każdorazowo na piśmie wraz z drukiem wpłaty szczegółowe zasady opłacania tych kosztów. 15 Koszty ochrony ubezpieczeniowej (składka). Opłata podstawowa 1. Wysokość opłaty kosztów ochrony ubezpieczeniowej ponoszonej na rzecz Ubezpieczającego jest równa wysokości składki ubezpieczeniowej wynikającej z umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem i wynikającej z wybranego przez Ubezpieczonego rodzaju, wariantu, pakietu ubezpieczenia, rodzaju świadczenia lub na podstawie taryfy obowiązującej dla danego rodzaju ubezpieczenia. 2. Szczegółowe zasady opłacania kosztów ochrony ubezpieczeniowej każdorazowo udostępniane są Ubezpieczonym przy przystępowaniu do ubezpieczenia lub też przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. 3. W przypadku ubezpieczeń grupowych obowiązuje comiesięczna zapłata kosztów ochrony ubezpieczeniowej. 16 Koszty obsługi ubezpieczenia (suplement) 1. W szczególnych przypadkach związanych z dużym nakładem pracy przy zawieraniu i obsłudze ubezpieczenia Ubezpieczający za zgodą Ubezpieczonego może obciążyć go dodatkowymi kosztami obsługi ubezpieczenia. 2. Wysokość kosztów obsługi ubezpieczenia nie może być wyższa niż 10% kosztów ochrony ubezpieczeniowej powyżej 1000 zł i 15% ochrony ubezpieczeniowej poniżej 1000 zł i jest doliczana do kosztów ochrony ubezpieczeniowej. 3. Zapłata kosztów obsługi ubezpieczenia następuje na analogicznych zasadach jak zapłata kosztów ochrony ubezpieczeniowej. 17 Zmiana częstotliwości opłacania kosztów ochrony ubezpieczeniowej 1. W przypadku umów ubezpieczenia indywidualnego lub zbiorowego zapłata kosztów ubezpieczenia i kosztów obsługi ubezpieczenia Ubezpieczającemu następuje co do zasady jednorazowo z góry za czas udzielania przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem ust Nieopłacenie z góry przez Ubezpieczonego Ubezpieczającemu kosztów, o których mowa powyżej, powoduje, że umowa ubezpieczenia nie zostaje zawarta, a Ubezpieczonego nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa. 3. W szczególnych okolicznościach Ubezpieczający, na pisemny wniosek Ubezpieczonego, dopuszcza możliwość regulowania samych tylko kosztów ochrony ubezpieczeniowej, powiększonej o zwyżkę wg poniższej taryfy Ubezpieczającego, w formie opłaty regularnej, płatnej z częstotliwością półroczną, kwartalną lub miesięczną. 4. Obowiązująca zwyżka jest doliczana do kosztów ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczony może w dowolnym czasie zmienić częstotliwość opłacania kosztów ochrony ubezpieczeniowej, przy czym zmiany te będą obowiązywały od kolejnego pierwszego dnia miesiąca po dokonaniu zmiany. 5. Postanowienia dotyczące opłaty regularnej kosztów ochrony ubezpieczeniowej mają odpowiednie zastosowanie do opłaty kosztów ochrony ubezpieczeniowej płatnych jednorazowo. 5

6 Taryfa zwyżek za zmianę częstotliwości opłat zwrotu kosztów ochrony ubezpieczeniowej Półrocznie Kwartalnie Miesięcznie 5% kosztu ochrony ubezpieczeniowej 7% kosztu ochrony ubezpieczeniowej 9% kosztu ochrony ubezpieczeniowej 6. Kolejne opłaty regularne powinny być uiszczane najpóźniej w terminach określonych w Zasadach opłacania kosztów ubezpieczenia, odrębnych dla każdej umowy ubezpieczenia. 18 Częstotliwość opłacania kosztów ubezpieczenia w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnych 1. Comiesięczna zapłata kosztów ubezpieczenia grupowego realizowana jest w oparciu o obowiązujące Zasady opłacania kosztów ubezpieczenia, odrębne dla każdego rodzaju ubezpieczenia grupowego i indywidualnego. 2. Ubezpieczający dopuszcza możliwość opłacania przez Ubezpieczonego krotności miesięcznych kosztów ubezpieczenia. 3. Przy ubezpieczeniach grupowych obowiązuje zasada podwójnej pierwszej wpłaty z przeznaczeniem jednej wpłaty na tzw. bufor uruchamiany w przypadku braku wpłaty przez Ubezpieczonego. 19 Zwrot opłat kosztów ubezpieczenia 1. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia nie dojdzie do skutku, Ubezpieczający zwróci na rachunek bankowy osoby przystępującej do ubezpieczenia lub osoby chcącej ubezpieczyć się indywidualnie kwotę pieniężną wpłaconą na poczet kosztów ubezpieczenia. W przypadku zwrotu tych kwot przekazem pocztowym Ubezpieczający może potrącić koszty pocztowe takiego przekazu. 2. Ubezpieczający może ponadto potrącić ze zwracanej kwoty poniesione przez siebie koszty manipulacyjne związane z umową ubezpieczenia, która miała dojść do skutku, maksymalnie do 15% kwoty podlegającej zwrotowi, nie więcej jednak niż 50 zł. 20 Pozostałe zasady opłacania kosztów ubezpieczenia 1. Za zapłatę kosztów ubezpieczenia uważa się wyłącznie zapłatę nie mniejszą niż ta wynikająca ze szczegółowych ustaleń pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczonym i przez niego pisemnie potwierdzonych. 2. W przypadku zapłaty kosztów ubezpieczenia przelewem za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Ubezpieczającego. 3. Pozostałe konsekwencje nieopłacenia kosztów ubezpieczenia lub jego raty w wymaganym terminie regulują przepisy Kodeksu cywilnego. 21 Ewidencja kosztów ubezpieczenia 1. Dla każdego Ubezpieczonego i dla każdego z rodzajów ubezpieczenia prowadzony jest przez Ubezpieczającego rejestr opłat kosztów ubezpieczenia z przypisanymi do tych rejestrów indywidualnymi numerami rachunków bankowych IBAN. 2. W rejestrach tych ewidencjonowane są wpłaty z tytułu ponoszonych kosztów ochrony ubezpieczeniowej, kosztów obsługi danego ubezpieczenia, a w przypadku ubezpieczeń grupowych ewidencjonowana jest również kwota w wysokości jednej dodatkowej wpłaty przy pierwszej wpłacie, przeznaczonej na tzw. bufor. Rozdział IV SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA NALEŻNA UBEZPIECZYCIELOWI 22 Opłacanie składki ubezpieczeniowej 1. Z tytułu udzielania przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczonym członkom Klubu lub Gildii Nadzieja to Spółka Nadzieja Ubezpieczenia, jako Ubezpieczający, zobowiązana jest w ramach zawartej umowy ubezpieczenia do regularnego opłacania Ubezpieczycielowi składki ubezpieczeniowej. 2. Przez opłacanie składki z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej należy rozumieć naliczanie i odprowadzanie składki na podane w polisach ubezpieczeniowych numery rachunków bankowych Ubezpieczyciela oraz rozliczanie ich w ramach obowiązujących procedur obsługowych. 23 Finansowanie składki ubezpieczeniowej 1. Obowiązek zapłaty składki zgodnie z Kodeksem cywilnym i ogólnymi warunkami ubezpieczenia spoczywa na Ubezpieczającym. 2. Składka jako zwrot Ubezpieczającemu kosztów ochrony ubezpieczeniowej finansowana jest co do zasady przez Ubezpieczonego. 6

7 3. Składka jako zwrot Ubezpieczającemu kosztów ochrony ubezpieczeniowej lub jej część może być również finansowana przez samego Ubezpieczającego w prowadzonych działaniach promocyjnych. 4. Ubezpieczyciel nie może skierować roszczenia o zapłatę składki ubezpieczeniowej bezpośrednio do Ubezpieczonego. 5. Składka jako zwrot Ubezpieczającemu kosztów ochrony ubezpieczeniowej lub jej części w przypadku ubezpieczonych pracowników może być również finansowana przez zakład pracy. 6. W ubezpieczeniach rodzinnych składka może być opłacana przez jednego z członków rodziny. Rozdział V OBOWIĄZKI STRON 24 Ubezpieczający Do obowiązków Ubezpieczającego należy w szczególności: 1. Poinformowanie Ubezpieczonego o prawach i obowiązkach wynikających z zawartej na jego rachunek umowy ubezpieczenia. 2. Terminowe opłacanie należnych z tytułu zawartych umów ubezpieczenia składek na rachunek Ubezpieczyciela. 3. Zbieranie i przesyłanie do Ubezpieczyciela oświadczeń woli Ubezpieczonego, wniosków ubezpieczeniowych i kwestionariuszy oraz innych dokumentów, jeśli Ubezpieczyciel wskazał taką konieczność podyktowaną oceną ryzyka, a w przypadku umów ubezpieczeń grupowych: sporządzanie i przekazywanie do Ubezpieczyciela listy obejmującej wykaz Ubezpieczonych objętych ochroną ubezpieczeniową, sporządzanie i przesyłanie listy osób przystępujących i występujących z ubezpieczenia, zbieranie i przesyłanie do Ubezpieczyciela deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia składanych przez członków Klubu Nadzieja, sporządzanie, o ile tak zapisano w umowie ubezpieczenia, listy osób warunkowo zawieszonych w ubezpieczeniu, którym udzielono ewentualnie dodatkowej prolongaty. 4. Przekazywanie Ubezpieczonemu w sposób zrozumiały i dostępny dla niego informacji o zawartej umowie ubezpieczenia, a w szczególności: informacji o rodzajach i wysokościach świadczeń, odszkodowań bądź usługach przysługujących Ubezpieczonemu z umowy ubezpieczenia, informacji o wysokości opłacania Ubezpieczającemu kosztów ubezpieczenia, informacji o zakresie ochrony ubezpieczeniowej, informacji o procedurze postępowania w przypadku wystąpienia wypadku bądź zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, informacji o zmianie warunków umowy bądź prawa właściwego w przypadku wprowadzenia tego typu zmiany, informacji o każdej zmianie sum ubezpieczenia. 5. Udostępnianie Ubezpieczonemu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz informowanie o warunkach odbiegających od tych warunków, na których podstawie została zawarta umowa ubezpieczenia. Ubezpieczonemu mogą również zostać udostępnione warunki ubezpieczenia na cudzy rachunek. 6. Przekazywanie niezwłocznie Ubezpieczonemu skierowanej do niego i związanej z umową ubezpieczenia korespondencji otrzymanej od Ubezpieczyciela. 7. Przekazywanie Ubezpieczycielowi korespondencji składanej przez Ubezpieczonego Ubezpieczającemu, a adresowanej do Ubezpieczyciela. 8. Ubezpieczający i Ubezpieczony są zobowiązani podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które zapytał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy we wniosku ubezpieczeniowym i innych pismach, a w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia grupowego udzielić oczekiwanej informacji umieszczonej na deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. Jeśli Ubezpieczający i Ubezpieczony zaniedbają ten obowiązek, to w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia lub odszkodowania ubezpieczeniowego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 9. Zapewnienie ochrony danych osobowych osób Ubezpieczonych, Współubezpieczonych i Uposażonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem Klubu Nadzieja. 25 Ubezpieczony Do obowiązków Ubezpieczonego należy w szczególności: 1. Terminowe opłacanie kosztów ubezpieczenia na indywidualne rachunki bankowe Ubezpieczonego przypisane do poszczególnych ubezpieczeń lub w przypadku uiszczania pierwszej opłaty lub opłaty jednorazowej kosztów ubezpieczenia dokonanie stosownej wpłaty na ogólny rachunek bankowy pierwszych wpłat:

8 2. Ubezpieczony jest zobowiązany do składania wszelkich oświadczeń, szczególnie przy oświadczeniu o stanie zdrowia, będąc świadomym ewentualnej odpowiedzialności prawnej za złożenie oświadczeń nieprawdziwych i niezgodnych ze stanem faktycznym. 3. Ubezpieczony ma obowiązek poinformowania Ubezpieczyciela za pośrednictwem Ubezpieczającego o wszystkich znanych sobie okolicznościach, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu wniosku albo przed zawarciem umowy w innych pismach. 4. W przypadku uzyskania informacji o zajściu zdarzenia, które może powodować odpowiedzialność Ubezpieczyciela, Ubezpieczony powinien użyć wszelkich dostępnych środków w celu: a) zapobieżenia szkodzie lub ratowania przedmiotu ubezpieczenia przed szkodą, b) jeśli już szkoda wystąpiła: odwrócenia szkody, zmniejszenia rozmiaru szkody lub zapobieżenia jej powiększaniu. c) o ile to możliwe, Ubezpieczony powinien także poczynić wszelkie kroki zabezpieczające możliwość dochodzenia przez Ubezpieczyciela roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 5. W przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczony powinien podjąć działania przewidziane w ogólnych warunkach ubezpieczenia dla danego rodzaju ubezpieczenia. 26 Ubezpieczyciel Poza innymi obowiązkami wynikającymi z umowy ubezpieczenia na Ubezpieczycielu spoczywają również następujące obowiązki: 1. Terminowo oraz z należytą starannością wykonywać wszelkie zobowiązania przewidziane umową ubezpieczenia. 2. Przyjmować oświadczenia kierowane ze strony Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego i innych osób uprawnionych. 3. Informować osoby uprawnione do otrzymania świadczenia o wszelkich dokumentach niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela i rozmiaru szkody. 4. Zawiadamiać osoby uprawnione do świadczenia lub odszkodowania o przyczynach niezaspokojenia ich roszczeń w części lub całości. 5. Przechowywać i przetwarzać dane osobowe Ubezpieczonego, Współubezpieczonego, Uposażonego lub osób uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. 6. W przypadku ubezpieczeń zdrowotnych udostępniać aktualną listę placówek medycznych świadczących usługi medyczne i/lub opiekę medyczną w ramach zawartej umowy ubezpieczenia. 7. Przyjmować i rozpatrywać terminowo zgłaszane przez Ubezpieczonych i osoby uprawnione skargi i zażalenia. Rozdział VI ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWE 27 Sposób ustalania wysokości szkody w ubezpieczeniach majątkowych W razie zajścia zdarzenia wysokość szkody w przedmiocie ubezpieczenia ustala się każdorazowo według zasad przewidzianych w ogólnych warunkach ubezpieczenia dla danego rodzaju ubezpieczenia. 28 Wysokość świadczenia ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie i zdrowie W odniesieniu do ryzyka podstawowego i ryzyk dodatkowych w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel wypłaci osobie uprawnionej świadczenie ubezpieczeniowe w postaci sumy ubezpieczenia lub jej procentowej części w wysokości określonej w polisie ubezpieczeniowej. 29 Zgłaszanie szkody, wypadku lub zdarzenia ubezpieczeniowego 1. Osoba uprawniona do otrzymania świadczenia lub otrzymania odszkodowania zobowiązana jest powiadomić za pośrednictwem Ubezpieczającego lub powiadomić bezpośrednio Ubezpieczyciela o szkodzie, wypadku lub zdarzeniu ubezpieczeniowym. 2. Osoba uprawniona do otrzymania świadczenia lub odszkodowania zobowiązana jest także do niezwłocznego zgłoszenia na piśmie roszczenia o wypłatę świadczenia lub odszkodowania ubezpieczeniowego. 3. Podstawą do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego lub odszkodowania jest złożenie przez osobę uprawnioną niezbędnych dokumentów określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia dla danego rodzaju ubezpieczenia oraz innych dokumentów, których może zażądać Ubezpieczyciel. 4. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, zgłoszeniu roszczenia o wypłatę świadczenia lub odszkodowania Ubezpieczyciel może wszcząć postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i w razie potrzeby poinformować o tym Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego. 30 8

9 Udzielanie świadczeń medycznych W ramach ubezpieczeń zdrowotnych Ubezpieczyciel poprzez placówki medyczne realizuje świadczenia medyczne wymienione w katalogu świadczeń medycznych, w tym diagnostykę lub leczenie niezbędne z medycznego punktu widzenia lub profilaktykę, przeprowadzane przez lekarza działającego w ramach uprawnionej placówki medycznej. 31 Zwrot kosztów nabycia leków 1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zwrot całości lub części kosztów nabycia leków poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z koniecznością leczenia choroby. 2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są jedynie koszty nabycia leków przepisanych przez lekarza i wymienionych w katalogu leków, do wysokości górnej odpowiedzialności Ubezpieczyciela określonej dla każdego opakowania leku. 32 Termin wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego 1. Ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić świadczenie ubezpieczeniowe lub odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu wypadku ubezpieczeniowego lub powstaniu szkody. 2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia lub odszkodowania okazało się niemożliwe, świadczenie lub odszkodowanie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia lub odszkodowania Ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić w terminie wskazanym w pkt Odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela Sprzeciw wobec ustaleń Ubezpieczyciela w zakresie odmowy zaspokojenia roszczenia albo wysokości odszkodowania lub świadczenia Uprawniony może za pośrednictwem Ubezpieczającego zgłosić na piśmie w ciągu 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 34 Kulancja 1. Ubezpieczyciel może dobrowolnie w ramach instytucji kulancji, w całości lub w części, wypłacić ewentualne sporne świadczenie ubezpieczeniowe, jeżeli obowiązek taki nie wynika z umowy ubezpieczenia, a przemawiają za tym zasada współżycia społecznego, zasada słuszności lub zasada uczciwego obrotu. 2. Od wypłaconego świadczenia kulancyjnego Ubezpieczyciel jako płatnik potrąca zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości obowiązującej stawki podatkowej. Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 35 Zawiadomienia i oświadczenia 1. Ubezpieczony, Ubezpieczający, Ubezpieczyciel lub osoby uprawnione składają oświadczenia pod rygorem nieważności na piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 2. Ubezpieczony w sprawach związanych z umową ubezpieczenia składa oświadczenia za pośrednictwem Ubezpieczającego. 3. Zmiany danych Ubezpieczonego oraz osób uprawnionych powinny być zgłaszane Ubezpieczającemu niezwłocznie na odpowiednim druku lub formularzu. 4. W przypadku niepowiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania bądź adresu do korespondencji przyjmuje się, że oświadczenie skierowane pod ostatnie wskazane miejsce zamieszkania bądź adres korespondencyjny Ubezpieczonego wywiera określone skutki prawne dla ostatnich podanych danych. 36 Zmiana treści umowy ubezpieczenia Zmiana i uzupełnienie treści umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, a w przypadku umów grupowych jedynie powiadomienia Ubezpieczonego o takich zmianach dokonanych przez Ubezpieczającego. 37 Prawo właściwe Prawem właściwym dla umów ubezpieczenia zawieranych przez Ubezpieczającego z Ubezpieczycielami jest prawo polskie. 9

10 38 Właściwość sądowa 1. Ubezpieczony, Uposażony lub inna osoba uprawniona może dochodzić roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia na drodze sądowej. 2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo z przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, Uposażonego lub innej osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia. 39 Rzecznik ubezpieczonych 1. Rzecznik ubezpieczonych reprezentuje m.in. interesy osób ubezpieczonych, uposażonych lub osób uprawnionych z umów ubezpieczenia. 2. Do zadań rzecznika ubezpieczonych należy podejmowanie działań w zakresie ochrony osób, których interesy reprezentuje, a w szczególności: a) rozpatrywanie skarg na działania lub ich zaniechanie przez Ubezpieczyciela w indywidualnych sprawach do niego kierowanych, których przedmiotem mogą być zarówno skargi, jak i prośby o interwencję, b) stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między Ubezpieczającym, Ubezpieczonymi, Uposażonymi lub uprawnionymi z umów ubezpieczenia a Ubezpieczycielami. 3. Rzecznik ubezpieczonych wykonuje swoje zadania przy pomocy podległego mu biura rzecznika. 4. Aby rzecznik ubezpieczonych mógł skutecznie podjąć interwencję, należy przesłać do biura rzecznika ubezpieczonych skargę lub prośbę o interwencję w formie pisemnej. 5. Skargę lub prośbę o interwencję należy adresować na jeden z poniższych adresów: Aleksandra Wiktorow Rzecznik Ubezpieczonych Al. Jerozolimskie Warszawa Biuro Rzecznika Ubezpieczonych Al. Jerozolimskie Warszawa 6. Spółka Nadzieja Ubezpieczenia przygotuje nieodpłatnie na wniosek Ubezpieczonego, Uposażonego lub osoby uprawnionej całą niezbędną dokumentację ewentualnej skargi lub prośby o interwencję. 40 Rzecznik konsumentów 1. Ochroną praw konsumentów, w tym Ubezpieczonych, zajmują się powiatowi oraz miejscy rzecznicy konsumentów, zajmujący się pomocą przy indywidualnych sprawach konsumentów wynikających z zawartych umów ubezpieczenia. 2. Do zadań rzecznika konsumentów należy w szczególności: a) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów ubezpieczonych konsumentów, b) występowanie do Ubezpieczycieli, Ubezpieczającego w sprawach ochrony praw i interesów ubezpieczonych konsumentów, c) wytaczanie powództw na rzecz ubezpieczonych konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów ubezpieczonych konsumentów, d) występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę ubezpieczonych konsumentów. 3. Spółka Nadzieja Ubezpieczenia udzieli nieodpłatnie na życzenie Ubezpieczonego, Uposażonego lub osoby uprawnionej pomocy przy składaniu ewentualnej skargi lub prośby o interwencję. 41 Skargi i zażalenia składane do Ubezpieczyciela 1. Skargi i zażalenia składane przez Ubezpieczonych, osoby uprawnione, związane z wykonywaniem poszczególnych umów ubezpieczenia, rozpatrywane są niezwłocznie przez zarząd Ubezpieczyciela, którego dotyczy dana umowa ubezpieczenia. 2. Skargi i zażalenia należy wnosić na piśmie, w tym kopię należy dostarczyć Ubezpieczającemu, i powinny zawierać w szczególności: a) imię i nazwisko, adres i telefon osoby wnoszącej skargę lub zażalenie, b) numer polisy i ewentualne roszczenie, szkodę oraz nazwę Ubezpieczającego, c) opis sytuacji lub zdarzenia, których dotyczy skarga lub zażalenie, d) uzasadnienie żądania z przytoczeniem ewentualnych dowodów. 3. Spółka Nadzieja Ubezpieczenia dla zainteresowanych członków Klubu Nadzieja przygotowuje nieodpłatnie ewentualną skargę lub zażalenie. 10

11 42 Odesłanie 1. W sprawach nieuregulowanych umowami ubezpieczenia zawieranych przez Ubezpieczającego z Ubezpieczycielami mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 2. Świadczenia ubezpieczeniowe wypłacane osobom uprawnionym opodatkowane są na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 43 Wejście w życie Zasady zawierania umów ubezpieczenia na rzecz członków Klubu Nadzieja wchodzą w życie zgodnie z uchwałą nr 01/05/2012 zarządu Spółki z dniem roku. Rozdział VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 44 Zbieranie danych, administrowanie danymi, przetwarzanie danych, udostępnianie danych Nadzieja Ubezpieczenia sp. z o.o. jako ubezpieczający przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych osób ubezpieczonych w umowach zawartych na cudzy rachunek, tj. na rzecz członków Klubu i Gildii Nadzieja. Przy ochronie tych danych Nadzieja Ubezpieczenia zobowiązana jest do zachowania należytej staranności i stosowania się do obowiązujących przepisów prawa, przede wszystkim przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przepisów dotyczących ochrony tajemnicy ubezpieczeniowej. Podstawą do ochrony danych osobowych są następujące akty prawne: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 64, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.), ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 11, poz. 62 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), opinia prawna z dnia 29 marca 2013 r. (Kancelaria Prawna Jakub Nawracała). 1. Nadzieja Ubezpieczenia, jako ubezpieczający, sama lub za pośrednictwem brokera zawiera z ubezpieczycielami umowy ubezpieczenia. Są to działania prowadzone na podstawie art. 808 Kodeksu cywilnego, który przewiduje możliwość zawierania umów ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczonymi w ramach tych umów są członkowie Klubu i Gildii Nadzieja, w tym również pracownicy zakładów pracy, którzy wyrazili wolę przystąpienia do danej umowy ubezpieczenia grupowego na życie. Nadzieja Ubezpieczenia, będąc ubezpieczającym, występuje, zgodnie z regulacją Kodeksu cywilnego, jako strona umowy ubezpieczenia. Występując w powyższym charakterze, Nadzieja Ubezpieczenia zbiera i dysponuje danymi osobowymi członków Klubu i Gildii Nadzieja, na rzecz których zawiera umowy ubezpieczenia na życie i zdrowie, ubezpieczenia majątkowe lub osobowe. 2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Niewątpliwie zatem informacja dotycząca tego, czy dana osoba fizyczna (członek Klubu lub Gildii Nadzieja) była objęta ubezpieczeniem na podstawie umowy zawartej pomiędzy Nadzieja Ubezpieczenia a Ubezpieczycielem, jest daną osobową w rozumieniu ustawy. 3. Zbierając dane osobowe członków Klubu i Gildii Nadzieja, Ubezpieczający, tj. Nadzieja Ubezpieczenia, występuje jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 ww. ustawy, zgodnie z którym za administratora danych uważa się organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, na rzecz których Nadzieja Ubezpieczenia zawiera umowę ubezpieczenia, jest: Art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Zbieranie danych osób, które mają zostać objęte umową ubezpieczenia zawieraną przez Nadzieja Ubezpieczenia, następuje niewątpliwie na żądanie osoby, która ma zamiar przystąpić do takiej umowy ubezpieczenia. Art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych, a ich przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 5. Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie i zdrowie lub umowy ubezpieczenia osobowego lub majątkowego na rachunek osoby fizycznej, która może do tej umowy przystąpić lub na rzecz której taką umowę można zawrzeć, jest spełnieniem przesłanki określonej w tym przepisie. Z art. 7 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych wynika wyraźnie, iż jednym ze sposobów przetwarzania danych osobowych jest ich udostępnianie. Zbieranie danych osobowych przez administratora danych nie oznacza zatem bezwzględnego obowiązku zachowania tych danych w tajemnicy. Dane te mogą być bowiem 11

12 przekazywane uprawnionym odbiorcom danych osobowych, jeśli w okolicznościach danej sprawy nie stoi to w sprzeczności z postanowieniami ustawy. 6. Nie ulega wątpliwości, iż zważywszy na cel zbierania i przetwarzania danych członków Klubu i Gildii Nadzieja przez Nadzieja Ubezpieczenia udostępnianie tych danych ubezpieczycielom jest nie tylko dopuszczalne, lecz wręcz niezbędne. 7. Ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje rygorystyczne warunki dotyczące sposobu przetwarzania (a zatem również udostępniania) danych osobowych. Zgodnie bowiem z art. 26 ustawy: 1. Administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były: 1) przetwarzane zgodnie z prawem, 2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, z zastrzeżeniem ust. 2, 3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, 4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 2. Przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz następuje: 1) w celach badań naukowych, dydaktycznych, historycznych lub statystycznych, 2) z zachowaniem przepisów art. 23 i Przepis powyższy przewiduje m.in. tzw. zasadę adekwatności dotyczącą zbierania danych osobowych. Oznacza to, że jeżeli chodzi o rodzaj i treść zbieranych danych, nie powinny one wykraczać poza potrzeby wynikające z celu ich zbierania. Zabronione jest zatem zbieranie wszelkich danych nieistotnych i niemających znaczenia dla osiągnięcia zamierzonego celu, jak i danych o większym niż uzasadniony z tego względu stopniu szczegółowości. W doktrynie i orzecznictwie, a także w praktyce GIODO ogromny nacisk kładzie się na ochronę prywatności osób, których dane są zbierane i przetwarzane. Zasada adekwatności rozumiana jest zatem bardzo rygorystycznie. Podkreśla się, że zabronione jest zbieranie danych na zapas, w celach i w zakresie bliżej nieokreślonych, bez podstawy umożliwiającej zbieranie i przetwarzanie tych danych (tak np. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2006 r., II SA/Wa 1612/06). 9. Nadzieja Ubezpieczenia w ochronie danych osobowych kieruje się następującymi zasadami: Zbieranie i przetwarzanie danych następuje wyłącznie w oparciu o podstawy prawne wskazane w art. 23 ustawy. Sposób przetwarzania danych (cel, zakres) jest zbieżny z podstawą, w oparciu o którą dane zostały pozyskane i są przetwarzane. Zbierane i przetwarzane dane są niezbędne dla osiągnięcia celu, w którym są przetwarzane. 10. Uprawnienia ubezpieczycieli do pozyskiwania danych od Nadzieja Ubezpieczenia wskazane są w art. 24 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z którym Zakład ubezpieczeń może zbierać, odpowiednio w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub wykonania umowy ubezpieczenia, zawarte w umowach ubezpieczenia lub oświadczeniach ubezpieczających składanych przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dane ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia. Przepis ten nie konkretyzuje zakresu danych, które ubezpieczyciel może zbierać. W tym aspekcie zastosowanie znajdą omówione powyżej reguły wynikające z art. 26 ustawy. Cytowany przepis potwierdza, iż zbieranie od Nadzieja Ubezpieczenia przez ubezpieczycieli danych niezbędnych do zawarcia oraz wykonania umów ubezpieczenia jest dopuszczalne. 11. Z powyższych względów dopuszczalne będzie również przekazywanie przez Nadzieja Ubezpieczenia danych osobowych brokerowi ubezpieczeniowemu pośredniczącemu w zawieraniu i wykonaniu umów ubezpieczenia, przy których uczestniczył, zawieranych pomiędzy Nadzieja Ubezpieczania a ubezpieczycielami. Zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym broker ubezpieczeniowy wykonuje bowiem czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, zwane dalej»czynnościami brokerskimi«, polegające na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich (działalność brokerska). Jako podmiot reprezentujący ubezpieczającego i pośredniczący w zawarciu umowy ubezpieczenia i jej wykonaniu broker ubezpieczeniowy będzie zatem uprawnionym odbiorcą wszelkich danych niezbędnych do prawidłowego zawarcia umowy i jej wykonania. 45 Tajemnica ubezpieczeniowa Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej Zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione lub osoby i podmioty, za pomocą których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, są obowiązane do zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia. Obowiązek zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej ciąży zatem wyłącznie na zakładzie ubezpieczeń oraz osobach w nim zatrudnionych lub wykonujących w jego imieniu czynności ubezpieczeniowe. Z powyższych względów przepis ten nie stoi na przeszkodzie przekazaniu danych przez Nadzieja Ubezpieczenia do uprawnionych ubezpieczycieli, o ile o takie zwróci się ubezpieczyciel. 12

13 46 Podsumowanie Nie ma przeszkód prawnych do przekazania przez Nadzieja Ubezpieczenia sp. z o.o. do ubezpieczycieli oraz do brokera ubezpieczeniowego pośredniczącego w imieniu Nadzieja Ubezpieczenia w zawarciu i wykonaniu umów zawartych z ubezpieczycielami danych osobowych w odniesieniu do ubezpieczonych członków Klubu i Gildii Nadzieja. Z art. 7 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych wynika wyraźnie, iż jednym ze sposobów przetwarzania danych osobowych jest ich udostępnianie. Zbieranie danych osobowych przez administratora danych, tj. Nadzieja Ubezpieczenia, nie oznacza zatem bezwzględnego obowiązku zachowania tych danych w tajemnicy. Dane te mogą być bowiem przekazywane uprawnionym odbiorcom danych osobowych, jeśli w okolicznościach danej sprawy nie stoi to w sprzeczności z postanowieniami ustawy. Nie ulega wątpliwości, iż zważywszy na cel zbierania i przetwarzania danych członków Klubu i Gildii Nadzieja przez Nadzieja Ubezpieczenia sp. z o.o. udostępnianie tych danych ubezpieczycielom jest nie tylko dopuszczalne, lecz wręcz niezbędne. Rozdział IX ZGŁASZANIE SZKÓD, WYPADKÓW UBEZPIECZENIOWYCH I ROSZCZEŃ Wszelkie zdarzenia ubezpieczeniowe można zgłaszać: 1. Osobiście w biurach: Nadzieja Ubezpieczenia Poznań, os. Armii Krajowej 95 w dni robocze od 9.00 do Klub Nadzieja Daleszyn 12, powiat gostyński, gmina Gostyń. Ubezpieczyciela. 2. Telefonicznie: Infolinia/centrum pomocy: w dni robocze od 9.00 do (zgłoszenie należy potwierdzić listownie). Bezpośrednio na infolinii Ubezpieczyciela. 3. Faksem: lub (zgłoszenie należy potwierdzić listownie). 4. Pocztą elektroniczną: (zgłoszenie należy potwierdzić listownie) lub bezpośrednio na pocztę elektroniczną Ubezpieczyciela. 5. Listownie: Nadzieja Ubezpieczenia Skrytka nr 10, Poznań 49 Ostatnia aktualizacja: Poznań, r. 13

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

3. W umowie zawartej na cudzy rachunek postanowienia dotyczące Ubezpieczającego stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.

3. W umowie zawartej na cudzy rachunek postanowienia dotyczące Ubezpieczającego stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA dla klientów indywidualnych Spis treści 1. Definicje ogólne... 2 2. Definicje szczegółowe świadczeń... 3 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 4 4. Ograniczenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

UMOWA o nieodpłatne świadczenie usług brokerskich na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle

UMOWA o nieodpłatne świadczenie usług brokerskich na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle UMOWA o nieodpłatne świadczenie usług brokerskich na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle zawarta dnia. r. pomiędzy GMINĄ KĘDZIERZYN-KOŹLE z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) USTAWA z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Ustawa określa zasady zawierania i wykonywania umów dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE... 2 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 4 4. OGRANICZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Bancassurance reaktywacja z uwzględnieniem interesów konsumentów

Bancassurance reaktywacja z uwzględnieniem interesów konsumentów Bancassurance reaktywacja z uwzględnieniem interesów konsumentów Anna Dąbrowska Warszawa, 8 października 2015 r. PROBLEMY odmowa spełnienia i zaniżanie wysokościświadczeń; problem zwrotu składek ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO GENERALNEJ UMOWY UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ SGEL LEX SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ i WINDYKACYJNEJ Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ochrony Prawnej

Ogólne Warunki Ochrony Prawnej Ogólne Warunki Ochrony Prawnej Spis treści: I. Postanowienia ogólne II. Warunki Ochrony Prawnej III. Sposób korzystania z Polis Prawnej IV. Postanowienia końcowe I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/12/12/17 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią Nakło nad Notecią, czerwiec 2015 r. Rozdział 1 Zasady ogólne 1 Niniejsze "Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMACJA i ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

I. REKLAMACJA i ROZWIĄZYWANIE SPORÓW Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji oraz zmiany wprowadzone do OWU zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej do Ogólnych warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Strona 1 z 5 UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta dnia... w. pomiędzy: Akademickim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław reprezentowanym przez......

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi REKOMENDACJA Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi Klub Bankowca Warszawa 28 kwiecień 2009 Czym jest Bancassurance? Działalność

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa Co to jest? Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) to możliwość zasilania swojego domowego budżetu dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi

Bardziej szczegółowo

PRAWNIK D LA ROD ZINY, PRZEDSIĘBIORCY I KIEROWCY

PRAWNIK D LA ROD ZINY, PRZEDSIĘBIORCY I KIEROWCY GRUPOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PRAWNY PRAWNIK D LA ROD ZINY, PRZEDSIĘBIORCY I KIEROWCY Postanowienia ogólne 1. Niniejsze grupowe warunki ubezpieczenia Assistance prawny, zwane dalej WU, regulują

Bardziej szczegółowo

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a ubezpieczającym,

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem.

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Projekt Umowa o świadczenie usług brokerskich Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

DOBRY POCZĄTEK Z PRUDENTIAL REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO

DOBRY POCZĄTEK Z PRUDENTIAL REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO DOBRY POCZĄTEK Z PRUDENTIAL REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO Spis treści Regulamin Programu Promocyjnego Dobry początek z Prudential I. Organizatorzy 3 II. Definicje 3 III. Uczestnictwo 3 IV. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/12/12/17 Formularz do OWU Informacja sporządzona zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt Dobre Praktyki PIU na polskim rynku ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń sprzętu

Projekt Dobre Praktyki PIU na polskim rynku ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń sprzętu Dobre Praktyki PIU na polskim rynku ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń sprzętu Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Cel dokumentu Niniejszy dokument ma zapewnić właściwy sposób komunikowania Klientom przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie stosuje się do umów ubezpieczenia grupowego na życie zawieranych przez Pramerica

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie Solidna Opoka

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie Solidna Opoka ubezpieczenia indeks SO/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie Solidna Opoka Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie. pomiędzy: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie. pomiędzy: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie pomiędzy: reprezentowaną przez: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul. 1-go Maja 81 1.... 2.... a zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POLEĆ SĄSIADA (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy którego dotyczy Regulamin jest prowadzony pod nazwą POLEĆ SĄSIADA (dalej: Program Lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia z Kartą apteczną, kod warunków APGP32

Bardziej szczegółowo

OGÓLNe WArUNKi UBeZPiecZeNiA OD ryzyka UtrAtY StAŁeGO ŹrÓDŁA DOcHODU WSKUteK UtrAtY PrAcY SPiS treści Postanowienia początkowe okres świadczenia

OGÓLNe WArUNKi UBeZPiecZeNiA OD ryzyka UtrAtY StAŁeGO ŹrÓDŁA DOcHODU WSKUteK UtrAtY PrAcY SPiS treści Postanowienia początkowe okres świadczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Spis treści Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA. Ogólne warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA. Ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne............................................... 3 1. Postanowienia wstępne.................................................................

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. CC centrum telefoniczne Liberty przeznaczone do telefonicznej obsługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Big data. a regulacje prawne. Dr Arwid Mednis, radca prawny 26 listopada 2014 r.

Big data. a regulacje prawne. Dr Arwid Mednis, radca prawny 26 listopada 2014 r. Big data a regulacje prawne Dr Arwid Mednis, radca prawny 26 listopada 2014 r. 2 Prawo do prywatności wskazanie sfer prywatności: prywatność informacyjna (informacje o osobie) tajemnice świata wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna, REGON: 000516175, NIP:

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR W dniu..... r. w Policach, pomiędzy Zarządem Powiatu w Policach z siedzibą w Policach, przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police, zwanym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

1 ust ust ust. 6

1 ust ust ust. 6 Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego regulują zagadnienia wymienione w art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 01 października 2012 r. r. DOLiS/DEC-933/12/59061, 59062 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI dla Klientów indywidualnych Spis treści 1. Postanowienia ogólne...2 2. Definicje ogólne...2 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...3 4. Ograniczenia odpowiedzialności...3 5. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku INDEKS ZSWU/10/02/01 Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SOA/... /2011

UMOWA NR SOA/... /2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Ustka - WZÓR UMOWA NR SOA/... /2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -... przy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Spokojna Przystań

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Spokojna Przystań Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Spokojna Przystań POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczający : Ubezpieczony: Współubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia: Bank:

Karta Produktu. Ubezpieczający : Ubezpieczony: Współubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia: Bank: Karta Produktu Ubezpieczenie Indywidualne Zdrowie pod Ochroną Ubezpieczający : osoba fizyczna lub osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo