Warunki Uczestnictwa studentów indywidualnych (Warunki uczestnictwa dla grup dostępne są u przedstawicieli Kaplan)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Uczestnictwa studentów indywidualnych (Warunki uczestnictwa dla grup dostępne są u przedstawicieli Kaplan)"

Transkrypt

1 Warunki Uczestnictwa studentów indywidualnych (Warunki uczestnictwa dla grup dostępne są u przedstawicieli Kaplan) 1. Regulacje prawne: Zobowiązania pomiędzy studentem a firmą Kaplan regulowane są prawem kraju, na terenie którego znajduje się szkoła goszcząca. 2. Przyjazdy i wyjazdy. Student zobowiązany jest do przybycia na kurs w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą poniedziałek, w który rozpoczyna się część dydaktyczna programu o ile nie poinformowano inaczej. Zakwaterowanie zarezerwowane jest od niedzieli stanowiącej początek trwania kursu, do soboty następującej bezpośrednio po ostatnim dniu części dydaktycznej programu. W Wielkiej Brytanii koszt transferu z i na lotnisko nie jest wliczony jest w cenę pakietu. Cennik transferów dostępny jest u doradców edukacyjnych. 3. Spóźnienia, dni wolne i nieobecności: Zajęcia opuszczone z powodu spóźnienia na rozpoczęcie kursu a także nieobecności podczas kursu nie podlegają zwrotom. Student zobowiązany jest do poinformowania przedstawiciela Kaplan z wyprzedzeniem o przewidywanym opuszczeniu dnia rozpoczęcia kursu, zaniedbanie czego może podlegać karze odmowy uczestnictwa w kursie. Nieobecności na kursie nie będą rekompensowane bezpłatnym przedłużeniem kursu. Kaplan zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty równoważnej pełnemu tygodniowi kursu, pomimo częściowej obecności studenta w danym tygodniu. 4. Nieobecność podczas lekcji i posiłków: Lekcje lub posiłki opuszczone z powodu wycieczek, spotkań organizacyjnych lub innych zajęć obowiązkowych poza programem nauczania nie podlegają zwrotom ani zastępstwom. 5. Święta publiczne: Szkoły ulegają zamknięciu i zajęcia nie odbywają się podczas świąt publicznych kraju goszczącego. Zajęcia opuszczone z powodu świąt publicznych nie podlegają zwrotom. 6. Kampus uniwersytecki: Studenci uczęszczający na zajęcia na kampusie uniwersyteckim powinni mieć na uwadze, że podczas świąt publicznych budynki i teren kampusu mogą być częściowo lub w zupełności niedostępne. Szczegóły dostępne są w biurach Kaplan. 7. Opłata za zmiany: Wszelkie zmiany muszą być zakomunikowane przynajmniej na 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu. Zmiany lokalizacji szkoły, dat trwania kursu, zakwaterowania lub typu programu zgłoszone na mniej niż 4 tygodnie przed lub po dacie rozpoczęcia kursu podlegają opłacie w wysokości GBP60, USD100 lub AUD75 płatnej natychmiastowo. Jeżeli student przenosi się do szkoły o niższej opłacie za kurs, różnica nie podlega zwrotowi. Jeżeli student przenosi się do szkoły o wyższej opłacie za kurs lub wybiera zawartość programu podlegającą wyższej opłacie, różnica pokryta jest przez studenta. Wszelkie zmiany rozpatrywane są przez Kaplan osobno i wymagają zgody Dyrektora szkoły, a dla studentów poniżej 18 roku życia także pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego. Dodatkowa opłata za zmiany w kursie nie dotyczy przedłużenia kursu. Koszt przedłużenia kursu pokrywa student. Zmiany w opłacie za kurs wynikające ze zmniejszenia liczby godzin lekcyjnych traktowane będzie jako przerwanie dotychczasowego kursu i rozpoczęcia nowego, co podlega standardowym warunkom regulującym wycofanie się z kursu (opisane poniżej w sekcji Rezygnacje w czasie trwania kursu ) 8. Czas trwania lekcji. Godzina lekcyjna trwa 45 minut o ile nie określono inaczej (60 minut na kursie dzieci i młodzieży w Cairns). Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku rano lub/oraz po południu. 9. Zmiany w programie. Kaplan zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, zawartości, nauczycieli, lokalizacji bądź programu kursu w dowolnym momencie. Student ma prawo do zwrotu opłaty, jeżeli zmiana daty kursu nastąpiła przed datą pierwszego kursu, a zaproponowana nowa data

2 jest dla studenta niedogodna. Zmiany standardowych zajęć pozalekcyjnych i integracyjnych dokonane na życzenie studenta (lub jego przedstawiciela) podlegają dodatkowej opłacie. 10. Ceny. Kaplan zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie. Ceny dotyczą kursów rozpoczynających się w 2015 roku. Cennik dostępny jest u przedstawicieli Kaplan. 11. Maksymalny czas zakwaterowania u rodziny goszczącej w Wielkiej Brytanii. Studentom poniżej 16 roku życia nie zezwala się na spędzenie więcej niż 27 nocy (następujących kolejno po sobie) przy tej samej rodzinie goszczącej. Jeżeli kurs uczęszczany przez studenta trwa powyżej 27 dni zapewniona zostanie alternatywna forma zakwaterowania przy rodzinie lub w domu studenckim (w zależności od dostępności miejsc), zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym, co podlega dodatkowym opłatom. 12. Depozyt mieszkaniowy. Studenci, którzy wybrali opcję zakwaterowania w domu studenckim zobowiązani są do złożenia depozytu mieszkaniowego (depozyt nie jest wliczony w cenę kursu). Szczegóły dostępne są u przedstawicieli Kaplan. Depozyt zostanie zwrócony w całości lub częściowo po odjęciu wszelkich kosztów naprawy lub wymiany. W niektórych przypadkach anulowania rezerwacji kursu lub rezygnacji z kursu, depozyt może zostać zatrzymany w całości (patrz punkt 13 poniżej). 13. Postępowanie studenta/wydalenie dyscyplinarne. Kaplan zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź wydalenia studenta, który złamał prawo lub regulamin szkoły. Za niepoprawne zachowanie uważa się m.in.: - próba kupna, kupno lub spożywanie alkoholu, tytoniu, papierosów przez osoby małoletnie, - posiadanie substancji niedozwolonych, - uszkodzenie mienia, - niewystarczająca obecność na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych (nawet jeżeli częstotliwość tychże nieobecności dopuszczalna jest przez wymagania wizowe), - przemoc lub groźba przemocy wobec innych. W powyższych przypadkach zwrot nie obowiązuje, student zostanie obciążony wszelkimi kosztami powrotu do kraju. 14. Odpowiedzialność prawna. Odpowiedzialność firmy Kaplan, spółek grupy Kaplan, ich dyrektorów, pracowników, funkcjonariuszy, stowarzyszeń, agentów i partnerów za straty poniesione wynikające z zaniedbania (z wyjątkiem przypadków gdy odpowiedzialność taka wynika bezwzględnie z obowiązujących przepisów prawnych), naruszenia zobowiązania umownego i innych, ograniczona jest do równowartości pełnej opłaty za kurs uiszczonej spółce należącej do grupy Kaplan przez danego studenta, za dany kurs. Powyższe spółki i osoby nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie wynikające z przyczyn wtórnych. 15. Siła wyższa. Kaplan nie ponosi odpowiedzialności nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się ze świadczeń spowodowane działaniem siły wyższej, takiej jak np. klęski żywiołowe, pożar, zarządzenia władz, niewywiązanie się z umowy przez poddostawców lub podwykonawców, strajki związków zawodowych i wszelkie inne okoliczności pozostające poza kontrolą firmy Kaplan. 16. Kodeks postępowania. Kaplan zobowiązuje się do przestrzegania krajowego kodeksu Australii z 2007 roku, (Australian National Code of Practice) oraz Ustawy o Usługach Edukacujnych dla zagranicznych studentów z 2000 roku (Educational Services for Overseas Students Act - ESOS Act 2000). Szegóły powyższych regulacji znajdują się na stronie 17. Australia. Kaplan Aspect Cairns Pty Ltd, działa pod imieniem i może być nazywany Kaplan International Center Cairns. Akceptacja warunków uczestnictwa Kaplan, nie oznacza zrzeczenia się australijskich praw ochrony konsumenta, lub egzekwowania jakichkolwiek innych regulacji

3 prawa australijskiego. Szczegóły i dodatkowe dokumenty znajdują się na stronie Kaplan: 18. Sprzedaż na odległość w UE. Jeżeli student zamieszkiwał na terenie Unii Europejskiej podczas podpisywania formularza zgłoszeniowego na kurs w Wielkiej Brytanii, zapewnia się mu prawo do anulowania zgłoszenia w czasie do 7 dni po dacie podpisania formularza zgłoszeniowego, poprzez powiadomienie przedstawiciela firmy Kaplan. Po upływie 7 dni wszelkie zwroty podlegać będą niniejszym warunkom uczestnictwa. 19. Ubezpieczenie. Wszyscy uczestnicy kursów Kaplan, zobowiązani są do wykupienia ubezpieczenia medycznego i turystycznego na cały czas trwania kursu, czego potwierdzenie może być wymagane przed datą rozpoczęcia kursu. Możliwość wykupoenia ubezpieczenia dostępna jest u przedstawicieli firmy Kaplan. Posiadanie formularza E111 przez studentów przybywających na kurs do Wielkiej Brytanii i Irlandii nie bedzie uznawane za równoznaczne z posiadaniem ubezpieczenia. 20. Warunki uczestnictwa dla grup. Rezerwacje grupowe obowiązują osobne ogólne warunki uczestnictwa. Szczegóły dostępne są od przedstawicieli firmy Kaplan. ZWROTY Zwroty uiszczane będą przez przedstawiciela firmy Kaplan, który przyjął opłatę osobiście, bądź na konto bankowe studenta (bądź rodzica/opiekuna) w kraju, w którym przyjęto opłatę. Wszelkie zwroty uiszczane będą w przeciągu 45 dni od pisemnego potwierdzenia. W przypadku gdy kurs został odwołany lub przerwany przez firmę Kaplan, niewykorzystana część opłat zostanie w pełni zwrócona. Australia: Zwroty uiszczane będą w przeciągu 14 dni roboczych od pisemnego potwierdzenia. Zgodnie z ustawą ESOS z 2010 roku, o ile student nie wycofał się przed zaistnieniem przyczyny zwrotu, pełen zwrot zostanie uiszczony w przeciągu 14 dni jeżeli kurs nie rozpoczął się w zaplanowanym dniu rozpoczęcia bądź jeżeli kurs zostanie przerwany przez Kaplan pomiędzy datą rozpoczęcia a datą zakończenia kursu; bądź jeżeli kurs nie został przeprowadzony w całości z powodu sankcji nałożonych na szkołę. Niniejsze warunki, oraz istnienie procedury odwołań i zażaleń, nie pozbawia studenta prawa do egzekwowania praw ochrony konsumenta Australii. ANULOWANIE REZERWACJI Anulowanie oznacza anulowanie rezerwacji przez studenta przed planowaną datą rozpoczęcia pierwszego kursu, a dla szkoły Cairns i szkół w USA oznacza to także nieprzybycie bez uprzedzenia pierwszego dnia kursu (za wyłączeniem spóźnień, opisanych w punkcie 3 powyżej). Wielka Brytania i USA: warunki anulowania rezerwacji przez studentów indywidaualnych są następujące: - anulowanie rezerwacji dokonane na piśmie na co najmniej 7 dni (zakwaterowanie u rodziny goszczącej) bądź co najmniej 14 dni (zakwaterowanie w domu studenckim) przed datą przyjazdu określoną na potwierdzeniu rezerwacji, uprawnia uczestnika do 100% zwrotu opłaty za kurs. Opłata kurierska, depozyt, ubezpieczenie medyczne i turystyczne oraz wszelkie inne opłaty za usługi dodatkowe nie podlegają zwrotowi (do maksymalnej sumy do 500USD w USA). - w przypadku odrzucenia wniosku o wizę, po otrzymaniu dokumentacji potrzebnej do ubiegania się o wizę, zwrot podlega powyższym warunkom (dodatkowo w tym przypadku, zwrotowi podlegać będzie również depozyt). - W Wielkiej Brytanii anulowanie rezerwacji dokonane na mniej niż 7 dni (zakwaterowanie u rodziny goszczącej) bądź mniej niż 14 dni (zakwaterowanie w domu studenckim) przed datą przyjazdu określoną na potwierdzeniu rezerwacji, uprawnia uczestnika do zwrotu pełnej opłaty za kurs pomniejszonej o równowartość jednego tygodnia kursu.

4 - W USA anulowanie rezerwacji dokonane na mniej 7 dni (zakwaterowanie u rodziny goszczącej) bądź co najmniej 14 dni (zakwaterowanie w domu studenckim) przed datą przyjazdu określoną na potwierdzeniu rezerwacji, uprawnia uczestnika do zwrotu pełnej opłaty za kurs pomniejszonej o równowartość jednego tygodnia kursu, oraz wszelkich innych dodatkowych kosztów do maksymalnej sumy do 500USD. Jako rezultat anulowania dokonanego przed datą rozpoczęcia kursu, ale po dacie przyjazdu na teren USA na Formularzu I-20 wydanym przez Kaplan, opłata za kurs oraz zakwaterowanie za pierwsze 4 tygodnie dla kursów trwających od 1 do 11 tygodni oraz opłata za kurs i zakwaterowanie za pierwsze 6 tygodni dla kursów trwających powyżej 12 tygodni ulegnie przepadkowi. Australia: Kurs dla dzieci i młodzieży w Cairns - warunki anulowania rezerwacji przez studentów indywidaualnych są następujące: - powiadomienie na piśmie o anulowaniu rezerwacji na co najmniej 14 dni przed datą przyjazdu określoną na potwierdzeniu rezerwacji upoważnia do zwrotu 90% opłaty za kurs - powiadomienie na piśmie o anulowaniu rezerwacji na 7 do 13 dni przed datą przyjazdu określoną na potwierdzeniu rezerwacji upoważnia do zwrotu 60% opłaty za kurs - powiadomienie na piśmie o anulowaniu rezerwacji na 0 do 6 dni przed datą przyjazdu określoną na potwierdzeniu rezerwacji upoważnia do zwrotu 30% opłaty za kurs. We wszystkich przypadkach opłata kurierska, depozyt, ubezpieczenie medyczne i turystyczne oraz wszelkie inne opłaty za usługi dodatkowe nie podlegają zwrotowi. REZYGNACJA W CZASIE TRWANIA KURSU Rezygnacja oznacza zaprzestanie uczestnictwa w części lub całości kursu (do całości kursu zaliczane są wszelkie przedłużenia kursu), dokonane po dacie rozpoczęcia kursu, oraz w przypadku Wielkiej Brytanii oznacza to także nieprzybycie bez uprzedzenia pierwszego dnia kursu (za wyłączeniem spóźnień, opisanych w punkcie 3 powyżej). Tydzień, w którym student uczestniczył w zajęciach przynajmniej jednego dnia, będzie traktowany jako pełny tydzień zajęć przy obliczaniu podstawy zwrotu. We wszystkich przypadkach, depozyt i opłaty za usługi dodatkowe (np. transfer z/na lotnisko w większości szkół, opłata kurierska, opłata wpisowa, ubezpieczenie medyczne i turystyczne, itp.) nie podlegają zwrotowi, a Dyrektor szkoły musi być powiadomiony o rezygnacji z kursu na piśmie. Studenci, którzy przerwali kurs mogą nie otrzymać certyfikatu uczestnictwa w kursie Kaplana. Warunki zwrotów w przypadku rezygnacji dla studentów indywidualnych w USA: - Kursy trwające do 4 tygodni: zwrot nie obowiązuje, niezależnie od jakiego momentu student przestaje uczestniczyć w kursie, - Kursy trwające powyżej 4 tygodni: pierwsze 4 tygodnie nie podlegają zwrotowi; zwroty za kolejne tygodnie będą obliczane na poniższych zasadach: - jeżeli powiadomienie o rezygnacji nastąpiło podczas pierwszego tygodnia 75% opłaty za niewykorzystaną część kursu podlega zwrotowi, - jeżeli powiadomienie o rezygnacji nastąpiło podczas podczas drugiego tygodnia 50% opłaty za niewykorzystaną część kursu podlega zwrotowi, - jeżeli powiadomienie o rezygnacji nastąpiło podczas trzeciego tygodnia 25% opłaty za niewykorzystaną część kursu podlega zwrotowi, - jeżeli powiadomienie o rezygnacji nastąpiło podczas czwartego lub kolejnych tygodni zwrot nie obowiązuje. Wielka Brytania i kursy dla dzieci i młodzieży w Cairns. Rezygnacje z kursu nie podlegają zwrotom. Kaplan zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich władz o rezygnacji lub odwołaniu kursu bądź niewystarczającej obecności studenta lub jego wydaleniu z kursu.

5 Niniejsze warunki uczestnictwa mogą ulec zmianie ze względu na zarządzenia organów akredytujących lub rządu kraju, na terenie którego znajduje się szkoła, a także za decyzją firmy Kaplan. Uczestnicy będą powiadomieni o wszelkich zmianach podczas dokonywania rezerwacji. Wszelkie spory, roszczenia i inne kwestie będą podlegały prawu państwa goszczącego. W niniejszych warunkach uczestnictwa, Kaplan oznacza wszystkie szkoły Kaplan International English, włącznie z Kaplan International Centers w Wielkiej Brytanii, USA oraz Australii oraz wszelkie inne powiązane spółki Kaplan.

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. Ponadto opłaty za wypożyczenie w firmie Atlaschoice obejmują (za wyjątkiem stawek krajowych w USA/Kanadzie):

Umowa użytkownika. Ponadto opłaty za wypożyczenie w firmie Atlaschoice obejmują (za wyjątkiem stawek krajowych w USA/Kanadzie): Umowa użytkownika Proszę przeczytać postanowienia niniejszej Umowy zanim wynajmą Państwo samochód w firmie Atlaschoice. Ustalenia zawarte w tym dokumencie stosują się do wszystkich rezerwacji, jakie Państwo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze 66 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 30.05.2014 r. Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Szanowni Państwo, FM Bank PBP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O Obowiązujące od dnia 31.10.2011 Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokładne i uważne zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ MADISON

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ MADISON REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ MADISON Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach w Szkole Językowej Madison 1 Warunki uczestnictwa w zajęciach: 1. W zajęciach w Szkole Językowej

Bardziej szczegółowo

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.wezyrholidays.pl, przez Centrum Rezerwacji Wezyr Holidays oraz sieć

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REZERWACJI LINII MSC CRUISES

WARUNKI REZERWACJI LINII MSC CRUISES WARUNKI REZERWACJI LINII MSC CRUISES NINIEJSZE WARUNKI DOTYCZĄ PAŃSTWA REJSU. NALEŻY JE UWAŻNIE PRZECZYTAĆ, PONIEWAŻ BĘDĄ ONE PAŃSTWA OBOWIĄZYWAĆ. Wszystkie rejsy przedstawione w niniejszej broszurze znajdują

Bardziej szczegółowo

GW08. Warunki handlowe obowiązujące w Europie. styczeń 2014 r. GW08 V4

GW08. Warunki handlowe obowiązujące w Europie. styczeń 2014 r. GW08 V4 GW08 Warunki handlowe obowiązujące w Europie styczeń 2014 r. GW08 V4 1 1 Wstęp Dziękujemy za chęć dołączenia do naszej sieci jako podmiot handlowy Games Workshop. W niniejszym dokumencie zawarte są wszelkie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU linii lotniczych Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU...Listopad 2012 1 2 ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE BAGAŻ: przedmioty, które nie zostały wyłączone z przewozu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu Ogólne warunki przewozu 1 Spis treści Wstęp Informacje dotyczące znaczenia określonych wyrażeń wykorzystanych w niniejszym dokumencie, Artykuł 1 Zastosowanie, Artykuł 2 Bilety, Artykuł 3 Ceny, opłaty,

Bardziej szczegółowo

prowadzącego i zarządzającego rozgrywkami Ekstraklasy lub właściwego związku piłki nożnej o zbadanie sprawy i w razie potrzeby, jej rozstrzygnięcie.

prowadzącego i zarządzającego rozgrywkami Ekstraklasy lub właściwego związku piłki nożnej o zbadanie sprawy i w razie potrzeby, jej rozstrzygnięcie. tj. U. nr II/11 z 19.05.2002r. zm. U. nr III/24 z 28.06.2004r. zm. U. nr IV/40 z 30.07. 2004r. zm. U. nr IV/72 z 1.07.2005r. zm. U. nr I/5 z 31.03.2006r. tj. U. nr III/39 z 14.07.2006r. zm. U. nr I/3 z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POBYTU W RYBACZÓWCE

REGULAMIN POBYTU W RYBACZÓWCE REGULAMIN POBYTU W RYBACZÓWCE KARCZMIE RYBNEJ W KARSIBORZU Przed podjęciem decyzji o rezerwacji pobytu w Rybaczówce Karczmie Rybnej w Karisborzu, zwanej dalej Obiektem uprzejmie prosimy o zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH INFORMACJE OGÓLNE 1. Udostępniony system rezerwacji umożliwia Użytkownikowi Internetu uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych połączeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH Spis treści WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY dla Posiadaczy i Użytkowników Kart DINERS CLUB Polisa 0202008015 Definicje... 2 Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard

Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard Niniejszy regulamin dotyczy karty przedpłaconej Skrill MasterCard i stanowi dodatek do Warunków Użytkowania konta Skrill oraz Polityki Prywatności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo