RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POGŁĘBIONEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POGŁĘBIONEGO"

Transkrypt

1 Analiza potencjału naukowo-badawczego Raport końcowy RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POGŁĘBIONEGO Analiza potencjału naukowo-badawczego regionu w kontekście przygotowania i wdrożenia regionalnego programu interdyscyplinarnych badań w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego ISBN Warszawa, maj

2 4 Raport końcowy Analiza potencjału naukowo-badawczego

3 Analiza potencjału naukowo-badawczego Raport końcowy Publikacja autorstwa zespołu ekspertów i konsultantów. Kierownik merytoryczny: Dr Maciej Piotrowski Pozostali współautorzy i członkowie zespołu projektowego: Bartosz Bartniczak Jacek Jakieła Magdalena Marciniak-Piotrowska Maciej Piotrowski Michał Ptak Michał Thlon Dorota Thlon Krystian Krawczyk Piotr Szawiec Artur Kowalczyk Konrad Kuźma Sylwia Sobiesiak Redaktor naukowy: Dr Maciej Piotrowski Recenzent: prof. UAM dr hab. Paweł Churski ISBN:

4 6 Raport końcowy Analiza potencjału naukowo-badawczego

5 Analiza potencjału naukowo-badawczego Raport końcowy Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce raport końcowy z badania Analiza potencjału naukowo-badawczego regionu w kontekście przygotowania i wdrożenia regionalnego programu interdyscyplinarnych badań w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego. Opracowanie to powstało na zlecenie Samorządu Województwa Lubelskiego w ramach projektu systemowego Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą realizowanego przez Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Celem badań było określenie pożądanych kierunków prowadzenia prac naukowo-badawczych w wyznaczonych obszarach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego, z jednoczesnym wskazaniem możliwych technologii i rozwiązań, jakie mogą mieć zastosowanie w gospodarce regionu. Należy jasno zaznaczyć, że bez budowania efektywnej współpracy między przedstawicielami nauki i biznesu, rozwój wyłonionych specjalizacji regionalnych nie będzie możliwy. Z tego względu przedmiotowe badanie i przedstawione w nim wnioski oraz rekomendacje stanowią ważny krok w kierunku rozwijania potencjału regionu, określenia perspektywicznych kierunków rozwoju i zaplanowania inwestycji w perspektywie unijnej Jestem przekonany, że przedstawione w raporcie rekomendacje będą wspomagały rozwój zarówno współpracy regionalnej, jak i ponadregionalnej, między przedstawicielami świata nauki i biznesu, co niewątpliwie przyczyni się do umocnienia pozycji Lubelszczyzny. Sławomir Sosnowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego 7

6 Raport końcowy Analiza potencjału naukowo-badawczego Spis treści 1. Streszczenie w języku polskim Summary Metodyka badania Przedmiot i kontekst badania Cele badawcze Matryca powiązań celów szczegółowych z pytaniami badawczymi Opis wykorzystanych technik i narzędzi badawczych Analiza dostępnych danych statystycznych Analiza danych zastanych Ankieta inwentaryzacyjna Indywidualny wywiad pogłębiony Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) Badania metodą delficką Telefoniczne wywiady pogłębione Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI) Biogospodarka Usługi medyczne i prozdrowotne Informatyka i automatyka Gospodarka niskoemisyjna Proces realizacji badań Analiza jednostek naukowych zaangażowanych w realizację badań w dziedzinie inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego Jednostki naukowe w województwie lubelskim Jednostki zaangażowane w realizację badań na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji Nakłady jednostek na działalność badawczo-rozwojową Potencjał kadrowy Struktura organizacyjna jednostek naukowych Infrastruktura naukowo-badawcza w zakresie prowadzenia badań i prac rozwojowych w obszarach inteligentnych specjalizacji Potrzeby i plany inwestycyjne w nowej perspektywie finansowej UE Poziom konkurencyjności sektora lubelskiej nauki w obszarach związanych z rozwojem inteligentnych specjalizacji Aktywność w zakresie realizacji projektów badawczych krajowych i międzynarodowych Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programy Ramowe Aktywność w zakresie zgłoszeń i uzyskanych praw ochronnych Aktywność w zakresie publikacji naukowych Aktywność w ramach krajowych i międzynarodowych sieci współpracy

7 Analiza potencjału naukowo-badawczego Raport końcowy 6. Ocena możliwości zaangażowania jednostek naukowych do prowadzenia interdyscyplinarnych badań w dziedzinach inteligentnych specjalizacji do roku Ocena świadomości oraz wiedzy przedstawicieli jednostek naukowych do prowadzenia badań w dziedzinach inteligentnych specjalizacji Posiadanie strategii rozwoju badań naukowych do roku Główne obszary badań strategicznych podejmowanych przez jednostki naukowe w województwie lubelskim Interdyscyplinarność i współpraca w zakresie prowadzonych badań Mechamizmy i narzędzia wsparcia w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczych Strategiczne kierunki badań interdyscyplinarnych do roku Finansowanie badań związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu w ramach polityki naukowo-badawczej Unii Europejskiej do roku Finansowanie badań związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu w ramach polityki naukowej Polski do roku Dostępne środki finansowe na realizację polityki rozwoju badań w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata Możliwości rozwoju ponadregionalnych badań w obrębie inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego Pożądane strategiczne kierunki badań w województwie lubelskim oraz ich wpływ na gospodarkę regionu Optymalne modele współpracy nauki z biznesem Perspektywy, bariery i determinanty działalności innowacyjnej w obrębie inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego Rekomendacje w zakresie kluczowych technologii jako przedmiotu badań do roku Proces wyłaniania kluczowych technologii jako potencjalnego przedmiotu badań do roku Kluczowe technologie jako potencjalny przedmiot badań do roku Ocena innowacyjności kluczowych technologii oraz potencjału jednostek w zakresie możliwości podjęcia badań w ich obrębie do roku Ocena możliwości podjęcia współpracy w zakresie realizacji interdyscyplinarnych badań w obrębie zidentyfikowanych najbardziej perspektywicznych technologii Europejskie Platformy Technologiczne Potencjalni partnerzy jednostki naukowe i przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia badań Rekomendacje dla systemu wsparcia jednostek naukowych w województwie lubelskim Uczelnie wyższe, jednostki naukowe Władze centralne, MNiSW Instytucje finansujące naukę Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, władze regionalne i lokalne Organizacje branżowe Załączniki Bibliografia

8 Raport końcowy Analiza potencjału naukowo-badawczego Wykaz użytych skrótów: 7PR AFM AGH AI AS AWF BDL BIV BLV B+R BSE CATI CBN CCS CERN CNC CTT DR EATIP EFRR EFS ENIAC EPC EPoSS EPSO EPT ERCE ERP EUROP FACCE FET FGI FMRI GMO GUS GWO HS IAPAN ICT ICP-AES IDI IMI IUNG-PIB JN JF KGHM KET KUL LCA LCE MEN MICINN MNiSW MŚP NEM NESSI NCN NCBiR NLPZ NZ OZE PAN PGNiG PIWet-PIB PKD PO IG 7 Program Ramowy Mikroskop sił atomowych Akademia Górniczo-Hutnicza Ankieta Inwentaryzacyjna Analiza danych statystycznych Akademia Wychowania Fizycznego Bank Danych Lokalnych Wirus niedoboru odporności bydła Enzootyczna białaczka bydła Sektor badawczo-rozwojowy Gąbczasta Encefalopatia Bydła Wywiad kwestionariuszowy telefoniczny Centrum Badawcze Nawozów Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla Europejska Organizacja Badań Jądrowych Wycinarka wodna sterowana komputerowo Centra transferu technologii Analiza danych zastanych Europejska Platforma Innowacji i Technologii w Akwakulturze Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Europejska Platforma Technologiczna w dziedzinie Nanoelektroniki ekwiwalenty pełnego czasu pracy Europejska Platforma Technologiczna Integracji Systemów Inteligentnych Europejska Organizacja Nauki o Roślinach Europejskie Platformy Technologiczne Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Planowanie zasobów przedsiebiorstwa Europejska Platforma Technologii Robotowych Program Rolnictwo, Bezpieczeństwo Żywności, Zmiany Klimatyczne Przyszłe i powstające technologie Zogniskowany Wywiad Grupowy Funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy Organizmy modyfikowane genetycznie Główny Urząd Statystyczny Grupy wspólnej oceny Nauki humanistyczne społeczne i o sztuce Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk Technologie informatyczne i telekomunikacyjne Atomowa spektrometria emisyjna z wzbudzaniem plazmowym Indywidualny Wywiad Pogłębiony Platforma Leków Innowacyjnych Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Jednostki naukowe Jednostki finansujące Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, KGHM Polska Miedź SA Kluczowe Technologie Wspierające Katolicki Uniwersytet Lubelski Ocena cyklu życia Energia niskowęglowa Ministerstwo Edukacji Narodowej Hiszpańskie Ministerstwo Nauki i Innowacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Małe i średnie przedsiębiorstwa Platforma mediów sieciowych i elektronicznych Sieciowa Europejska Inicjatywa dla Oprogramowania i Usług Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Niesteroidowe leki przeciwzapalne Nauki o życiu Odnawialne Źródła Energii Polska Akademia Nauk Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Państwowy Instyt Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy Polska Klasyfikacja Działalności Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 10

9 Analiza potencjału naukowo-badawczego Raport końcowy PO KL PO RPW PPTSL-D PROW PWSZ RFID RIS PRO RSIWL RSZZG SGGW SIWZ SME SMOS SOPZ SPF SPIRE SRA SRWL ST TRB UE UM UP UMCS UMWL UP RP WBiHZ UP WSIiZ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Polska Platforma Technologiczna Sektora Leśno-Drzewnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Radiowy system identyfikacji Regionalna Strategia Innowacji Regionalny Program Operacyjny Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Małe i średnie przedsiębiorstwa Wilgotność gleby i zasolenie oceanów Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wolne od specyficznych patogenów Zrównoważone sektory przemysłu przetwórczego Strategiczny Program Badań Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego Nauki ścisłe i techniczne Transgraniczne Rezerwaty Biosfery Unia Europejska Uniwersytet Medyczny Uniwersytet Przyrodniczy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Urząd Patentowy RP Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 11

10 Raport końcowy Analiza potencjału naukowo-badawczego 1. Streszczenie w języku polskim Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu pn. Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą, realizowanego przez Departament Gospodarki i Innowacji UMWL, finansowanego z programu operacyjnego Kapitał ludzki, priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałania Przewidywanie zmiany gospodarczej. Projekt Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą (RSZZG) jest kontynuacją pilotażowego projektu badawczego Badania i analizy potencjału gospodarczego regionu w kontekście strategicznych dziedzin rozwoju województwa. Rolą RSZZG jest aktywne pozyskiwanie i koordynacja badań i analiz gospodarczych oraz sprawne zarządzanie informacją gospodarczą w regionie. Kluczowym elementem projektu będzie stworzenie narzędzi i mechanizmów gromadzenia, segregowania i generowania badań oraz analiz dotyczących aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie 1. Celem ogólnym badania było określenie pożądanych kierunków prowadzenia prac naukowo-badawczych w wyznaczonych obszarach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego, z jednoczesnym wskazaniem możliwych technologii i rozwiązań, które mogą mieć zastosowanie w gospodarce regionu. Inteligentne specjalizacje (lub specjalizacje regionalne) to nowy instrument Unii Europejskiej, który zobowiązuje regiony państw członkowskich do wybrania tych obszarów, w których chcą się specjalizować i zwiększać konkurencyjność. Zgodnie z ich ideą regiony muszą wykazać swoje mocne i słabe strony i rozwijać się ze szczególnym naciskiem na innowacje. Dzięki inteligentnej specjalizacji regiony koncentrują swoje zasoby na kilku kluczowych priorytetach. Inteligentna specjalizacja oznacza identyfikowanie wyjątkowych cech i aktywów każdego kraju i regionu, podkreślanie przewagi konkurencyjnej każdego regionu oraz skupianie regionalnych partnerów i zasobów wokół wizji ich przyszłości ukierunkowanej na osiągnięcia 2. Koncepcja inteligentnej specjalizacji zakłada przede wszystkim zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności na podstawie potencjału endogenicznego regionów i branż już w nich obecnych, przy czym mogą to być zarówno specjalizacje w ramach jednego sektora, jak i działania międzysektorowe pozwalające na osiągnięcie specyficznej przewagi konkurencyjnej. Dzięki wykorzystaniu istniejącej wiedzy oraz wyspecjalizowanej działalności badawczo-rozwojowej dopasowanej do cech społeczno-gospodarczych danego obszaru, regiony mają osiągnąć doskonałość w specyficznej dziedzinie i masę krytyczną, umożliwiającą konkurowanie na arenie międzynarodowej 3. W kontekście Strategii Europa 2020, inteligentna specjalizacja wyłania się jako kluczowy element polityki innowacji. Regionalne strategie innowacji dla inteligentnej specjalizacji (RIS3) można określić jako: koncentrujące środki publiczne na priorytetach rozwoju opartych na innowacjach i wiedzy; pobudzające środki prywatne na inwestycje z zakresu B+R; budujące regionalne zdolności, kompetencje, przewagi konkurencyjne i potencjał; sprzyjające kompleksowemu udziałowi zainteresowanych stron we wspieraniu innowacji oraz zarządzaniu; oparte na faktach i obejmujące system monitorowania i oceny. W województwie lubelskim zidentyfikowano cztery obszary inteligentnych specjalizacji: biogospodarka (specjalizacja kluczowa), usługi medyczne i prozdrowotne (specjalizacja uzupełniająca), energetyka niskoemisyjna (specjalizacja wyłaniająca się) oraz informatyka i automatyka (specjalizacja wspomagająca). Analiza potencjału naukowo-badawczego regionu pod kątem przygotowania i wdrożenia regionalnego programu interdyscyplinarnych badań w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego pozwala na następujące konkluzje. W woj. lubelskim wyraźnie widoczna jest specjalizacja w naukach związanych z szeroko pojętym rolnictwem, a w szczególności w: Naukach o Roślinach Uprawnych i Glebie; Naukach Weterynaryjnych; Naukach o Zwierzętach Hodowlanych; Inżynierii Rolniczej. Specjalizację rolniczą uzupełnia specjalizacja w zakresie ochrony środowiska (Kształtowanie i Ochrona Środowiska Przyrodniczego oraz Inżynieria Ochrony Środowiska). Ponadprzeciętna aktywność w zakresie rolnictwa jest oczywiście związana z działaniem specjalistycznych instytutów badawczych w Lublinie oraz Puławach. Zauważalne jest, że nakłady na działalność B+R w województwie lubelskim systematycznie rosną: od 180,8 mln zł w 2006 roku do 652,2 mln zł w 2012 roku. Pod względem łącznej wysokości nakładów województwo lubelskie zajmuje 8. miejsce wśród województw, m.in. przed województwem podkarpackim. Nie zmienia to faktu, że nadal istnieje potrzeba zwiększania nakładów na działalność badawczo-rozwojową i liczby wdrożonych rozwiązań innowacyjnych, co powinno mieć pozytywny wpływ na transfer nowoczesnych i już znanych rozwiązań. Należy przewidzieć możliwość wsparcia w zakresie tworzenia nowych rozwiązań, praktyk, procesów i technologii oraz projektów dotyczących wdrożenia do praktyki uzyskanych rozwiązań. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Analiza potencjału absorpcyjnego podmiotów działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego w zakresie wdrażania nowych technologii i rozwiązań w ramach projektu pn. Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą realizowanego przez Departament Gospodarki i Innowacji UMWL. 2 Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentnej specjalizacji, s. 2. specialisation_pl.pdf. 3 W. M. Gaczek, M. Matusiak, Innowacyjność gospodarek województw Polski Wschodniej ocena, znaczenie, perspektywy, MRR, Warszawa,

11 Analiza potencjału naukowo-badawczego Raport końcowy Dzięki inwestycjom podjętym w minionych perspektywach finansowych UE, znaczącej poprawie uległy warunki infrastrukturalne sektora badawczego województwa lubelskiego. Powstało wiele centrów badań i nowoczesnych laboratoriów, mogących w przyszłości odegrać kluczową rolę w rozwoju nauki. Dostępna (obecna i przyszła) infrastruktura naukowo-badawcza umożliwia prowadzenie interdyscyplinarnych badań w dziedzinach inteligentnych specjalizacji. Jednostki naukowo-badawcze mają wszelkie możliwości, by angażować się w tego rodzaju działalność. Wyzwaniem jest obecnie koncentracja na wykorzystaniu istniejących zasobów. W ocenie samych jednostek naukowych dysponują one także wysokiej jakości kapitałem ludzkim, mogącym zapewnić istotny wkład w rozwój dyscyplin z obszarów inteligentnych specjalizacji. Personel ma przygotowanie i kompetencje do prowadzenia działań z zakresu transferu wiedzy. Zdecydowana większość jednostek z dziedziny nauk o życiu oraz nauk ścisłych i inżynierskich otrzymała w ramach oceny parametrycznej ocenę A lub B, jakkolwiek ubolewać należy, że żaden z podmiotów województwa lubelskiego nie otrzymał najwyższej kategorii A+. Znaczna część najbardziej aktywnie działających jednostek badawczorozwojowych funkcjonuje w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu. Również analiza tematów badawczych realizowanych przez jednostki naukowe Lubelszczyzny w ramach projektów międzynarodowych wskazuje, że dotyczą one niemal w 100% tematyki związanej z zakresem inteligentnych specjalizacji regionu. Istotnym wskaźnikiem efektów działalności badawczo-rozwojowej instytucji jest liczba publikacji indeksowanych w bazach bibliometrycznych. W bazie Web of Science, uwzględniającej najbardziej wpływowe i prestiżowe światowe czasopisma naukowe 4 (Wróblewski 2002), można odnaleźć około 8,6 tys. artykułów afiliowanych w instytucjach działających w regionie lubelskim (według stanu bazy na 1 maja 2014 r.). Taka liczba artykułów daje regionowi 8. pozycję w kraju. Zbliżone są wyniki analizy bazy SCOPUS, znacznie gorzej wypada natomiast udział artykułów powstałych w wyniku współpracy międzynarodowej. Jest on, mimo pewnej poprawy w ciągu ostatnich lat, ciągle bardzo mały w porównaniu z takim udziałem w innych regionach. Wynosi jedynie ok. 27,5% 5 publikacji powstałych we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, co lokuje województwo na 12. miejscu w kraju. Na podstawie przeprowadzonych badań, wspartych opinią ekspercką, zidentyfikowano i opisano strategiczne kierunki badań interdyscyplinarnych w województwie lubelskim do roku 2020, wraz z perspektywicznymi technologiami, które stanowiłyby przedmiot tych badań. Należy założyć, że wykorzystanie wskazanych badań umożliwi dalszy rozwój nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych dla gospodarki regionu. 4 Por. Nowak P., Bibliometria. Webometria. Podstawy, wybrane zastosowania, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2008, Wróblewski A. K. (2002). Bibliometryczna trylogia. Zagadnienia Naukoznawstwa, 1-2( ). Płoszaj A., Olechnicka A., Potencjał placówek naukowo-badawczych województwa lubelskiego, Warszawa, Na podstawie Web of Science. 13

12 Raport końcowy Analiza potencjału naukowo-badawczego 2. Summary The study has been carried out within the frames of the project Regional Economic Change Management System implemented by the Department of Economy and Innovation of the Marschal s Office in Lubelskie Region, financed from the Operational Programme Human Capita Priority VII Regional human resources, Measure 8.1 Development of staff and enterprises in the region, the Sub-measure Predicting economic change. The project Regional Economic Change Management System (RSZZG) is a continuation of a pilot research project Research and analysis of the economic potential of the region in the context of the strategic areas of development of the region. The role of RSZZG is active coordination of economic research and analysis in the region as well as efficient management of economic information in the region. A key element of the project is to create tools and mechanisms for the management of research activities on the current situation, development trends and forecasting socio-economic changes taking place in the region. The overall objective of the study was to determine the desired directions of research work in designated areas of smart specializations of Lubelskie Reigon, while indicating the possible technologies and solutions that can be applied to the region s economy. Smart specialization (or regional specialization) is a new instrument of the European Union, which requires the regions of the Member States to choose the areas in which they wish to specialize and improve competitiveness. According to the concept regions must demonstrate their strengths and weaknesses, and develop with an emphasis on strengthening innovation processes. Due to smart specialization regions focus their resources on a few key priorities. Smart specialization objective is to identify the unique characteristics and assets of each country and region, highlighting the competitive advantages of each region, and the focus of regional partners and resources in a vision of the future-oriented achievements. In the context of the Europe 2020 Strategy, smart specialization emerges as a key element of innovation policy. Regional innovation strategies for smart specialization (RIS3) can be described as focusing public resources on the priorities of development based on innovation and knowledge, stimulating private funds for investment in the field of R&, building regional capacities, competencies, competitive advantages and potential, conducive to comprehensive participation of stakeholders in the promotion of innovation and management. Regional innovation strategies for smart specialization are based on facts and include monitoring and evaluation system. There are four areas of smart specialization identified for the Lubelskie Region: bio-economy (key specialization), medical and healt services (assisting specialization), low-carbon energy (emerging specialization) and computer science and automation (supporting specialization). The analysis of the research potential of the region in the context of the preparation and implementation of the regional program of interdisciplinary research in the areas of smart specialization province of Lublin provides the following conclusions. In the Lubelskie Region clearly distinguishable is the specialization in the sciences related to the widely understood agriculture, in particular: Science of crop and soil; Veterinary Science; Science of Animal Breeding; Agricultural Engineering. Agricultural specialization complements the specialization in the field of environmental protection (Shaping and Protection of the Natural Environment and Environmental Engineering). Above-average activity in the field of agriculture is obviously related to the functioning of specialized research institutes in Lublin and Pulawy. It is noticeable that the expenditure on R&D in the Lublin Province steadily grow from million PLN in 2006 to million PLN in In terms of the total amount of expenditures Lublin Province occupies 8th place among all regions in Poland, being in front of nearby Subcarpathian Region. There is still a need to further increase spending on research and development activities and the number of deployed innovative solutions, which should be reflected in the transfer of new and already known solutions. Measures and tools should be provided to support the creation of new solutions, practices, processes and technologies, and projects related to the implementation of the practice of obtained solutions. Thanks to investments undertaken in the past financial perspectives of the EU, infrastructural potential of the research units has been significantly improved in the Lubelskie Region. There are many research centers and modern laboratories that in the future may play a key role in the development of science. Available (current and future) research infrastructures, enables conducting interdisciplinary research in the areas of smart specialization. The challenge now is to focus on the use of existing resources. According to the responses obtained from the representatives of the same research units, they also have high-quality human capital that could provide a significant contribution to the development of disciplines in the areas of smart specialization. Staff is generally well prepared and competent to carry out activities of knowledge transfer. The vast majority of research units in the field of life sciences and natural sciences and engineering received the grades A or B in the the parametric evaluation of the research units, that confirms its readiness to provide quality research. However, on the other hand, none of the units in the region has received the highest category of A+. A large part of the units are very active in research activities in the fields related to the smart specialization of the regions. Also, analysis of research topics carried out by scientific Lublin region in the framework of international projects indicates that they almost fully relate to the scope of regional smart specializations. An important indicator 14

13 Analiza potencjału naukowo-badawczego Raport końcowy of the effects of R&D institutions is the number of publications indexed in bibliometric databases. The database Web of Science, taking into account the most influential and prestigious global scientific journals, has indexed ca. 8.6 thousand. articles published by authors affiliated with research units in Lubelskie Region (as for 1 May 2014). This puts the region at the number 8 position in the country. Similar results gives the analysis of the SCOPUS database. Much worse results can be identified if we consider the percentage of articles produced in the results of international cooperation. Despite some improvements in recent years, the indicator is still very low compared with other regions - only about 27.5% of the publication was developed in cooperation with foreign scientific centers, which means 12th position in the country. Based on studies supported by the expert opinion the strategic directions of interdisciplinary research in the Lubelskie Region were identified, along with the prospective technologies that constitute the subject of this study. It must be assumed that use of the research will enable further development of new technologies and innovative solutions to the region s economy. 15

14 Raport końcowy Analiza potencjału naukowo-badawczego 3. Metodyka badania 3.1. Przedmiot i kontekst badania Badania przeprowadzono w ramach projektu pn. Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą, realizowanego przez Departament Gospodarki i Innowacji UMWL, finansowanego z programu operacyjnego Kapitał ludzki, priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałania Przewidywanie zmiany gospodarczej. Projekt Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą (RSZZG) jest kontynuacją pilotażowego projektu badawczego Badania i analizy potencjału gospodarczego regionu w kontekście strategicznych dziedzin rozwoju województwa. Rolą RSZZG jest aktywne pozyskiwanie i koordynacja badań i analiz gospodarczych oraz sprawne zarządzanie informacją gospodarczą w regionie. Kluczowym elementem projektu będzie stworzenie narzędzi i mechanizmów gromadzenia, segregowania i generowania badań oraz analiz dotyczących aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie. Koncepcja inteligentnej specjalizacji zakłada przede wszystkim zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności na podstawie potencjału endogenicznego regionów i branż już w nich obecnych, przy czym mogą to być zarówno specjalizacje w ramach jednego sektora, jak i działania międzysektorowe, pozwalające na osiągnięcie specyficznej przewagi konkurencyjnej. Za pomocą nacisku na wykorzystanie istniejącej wiedzy oraz wyspecjalizowanej działalności badawczo-rozwojowej, dopasowanej do cech społecznogospodarczych danego obszaru, regiony mają osiągnąć doskonałość w specyficznej dziedzinie i masę krytyczną, umożliwiającą konkurowanie na arenie międzynarodowej 6. W kontekście Strategii Europa 2020, inteligentna specjalizacja wyłania się jako kluczowy element polityki innowacji. Regionalne strategie innowacji dla inteligentnej specjalizacji (RIS3) można określić jako: koncentrujące środki publiczne na priorytetach rozwoju opartych na innowacjach i wiedzy; pobudzające środki prywatne na inwestycje z zakresu B+R; budujące regionalne zdolności, kompetencje, przewagi konkurencyjne i potencjał; sprzyjające kompleksowemu udziałowi zainteresowanych stron we wspieraniu innowacji oraz zarządzaniu; oparte na faktach i obejmujące system monitorowania i oceny. W województwie lubelskim zidentyfikowano cztery dziedziny inteligentnych specjalizacji: Rysunek 1. Dziedziny inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego. Źródło: Projekt RSI WL W. M. Gaczek, M. Matusiak, Innowacyjność gospodarek województw Polski Wschodniej ocena, znaczenie, perspektywy, MRR, Warszawa,

15 Analiza potencjału naukowo-badawczego Raport końcowy 3.2. Cele badawcze Celem ogólnym badania było określenie pożądanych kierunków prowadzenia prac naukowo-badawczych w wyznaczonych obszarach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego, z jednoczesnym wskazaniem możliwych technologii i rozwiązań, które mogą mieć zastosowanie w gospodarce regionu. Cele szczegółowe badania objęły z kolei takie elementy jak: 1) zdobycie szczegółowej wiedzy nt. dostępnej (obecnej i przyszłej) infrastruktury naukowo-badawczej, umożliwiającej prowadzenie interdyscyplinarnych badań w dziedzinach inteligentnych specjalizacji; 2) określenie poziomu konkurencyjności sektora lubelskiej nauki w wymiarze krajowym i europejskim ze względu na rozwój inteligentnych specjalizacji; 3) ocenę możliwości zaangażowania jednostek naukowo-badawczych do prowadzenia wspólnych (interdyscyplinarnych) badań w dziedzinach inteligentnych specjalizacji; 4) ustalenie strategicznych kierunków badań interdyscyplinarnych w województwie lubelskim do roku 2020, wraz ze wskazaniem możliwości wykorzystania tych badań na rzecz rozwoju nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych dla gospodarki regionu. Zakres przedmiotowy badań objął: analizę danych zastanych, w tym: dokumentów strategicznych, foresightowych, traktujących o uwarunkowaniach rozwoju inteligentnych specjalizacji na Lubelszczyźnie, dane statystyczne m.in. z Banku Danych Lokalnych, stron WWW jednostek naukowych i inne, istotne ze względu na cele szczegółowe badania; ankietę inwentaryzacyjną przeprowadzoną z osobami reprezentującymi jednostki naukowo-badawcze w regionie zaangażowane w badania związane z rozwojem inteligentnych specjalizacji; badania jakościowe (IDI) z osobami reprezentującymi wszystkie jednostki naukowo-badawcze w regionie zaangażowane w badania związane z rozwojem inteligentnych specjalizacji; badania jakościowe (FGI) z przedstawicielami jednostek naukowo-badawczych, w których będą prowadzone badania w dziedzinach inteligentnych specjalizacji, przedstawicielami przedsiębiorców działających w branżach inteligentnych specjalizacji, przedstawicielami władz i administracji publicznej szczebla regionalnego i lokalnego; ilościową analizę (CATI) reprezentatywnej grupy przedsiębiorców działających w branżach inteligentnych specjalizacji regionu; badania delfickie dotyczące trzech kluczowych technologii w ramach każdej specjalizacji, w których wzięli udział przedstawiciele sektora przedsiębiorstw oraz sektora nauki krajowej i regionalnej Matryca powiązań celów szczegółowych z pytaniami badawczymi Realizacja celów badania wskazanych w powyższej części raportu wymagała odpowiedzi na 33 pytania badawcze, z których 30 sformułowano w SOPZ, a kolejne trzy wynikały z dodatkowych pytań zaproponowanych przez Wykonawcę. W wyniku spotkania inaugurującego projekt, przeprowadzonego 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Zamawiającego, uszczegółowiono kwestie związane z oczekiwanymi wynikami realizacji badania: 1. Kluczowe dla Zamawiającego było uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat przygotowania jednostek naukowobadawczych funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego do prowadzenia interdyscyplinarnych badań w obszarze zidentyfikowanych inteligentnych specjalizacji, zarówno pod względem dostępnych kadr, aparatury badawczej, planów inwestycyjnych, jak i uwzględnienia inteligentnych specjalizacji w obszarach strategicznych badań jednostek naukowych. 2. Największe znaczenie dla realizacji celu głównego badania miało osiągnięcie celu szczegółowego numer cztery ustalenie strategicznych kierunków badań interdyscyplinarnych w województwie lubelskim do roku 2020, wraz ze wskazaniem możliwości wykorzystania tych badań na rzecz rozwoju nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych dla gospodarki regionu. Każdemu pytaniu badawczemu (zarówno wynikającemu z SOPZ, jak też z dodatkowych propozycji Wykonawcy), w formie tabelarycznej, przyporządkowano metodę pozyskania danych. W tabeli przedstawiono zarówno pierwotne, jak i wtórne narzędzia pozyskania danych. Warto zaznaczyć, że analiza danych zastanych oraz danych statystycznych stanowiła wstęp do udzielenia odpowiedzi na każde ze wskazanych pytań badawczych (z uwzględnieniem dostępności danych wtórnych). Wspomnianą matrycę powiązań pytań badawczych z technikami i narzędziami badawczymi, ze względu na jej objętość, umieszczono w załączniku. Poniżej zaprezentowano powiązania między celami szczegółowymi a poszczególnymi pytaniami badawczymi (tab. 1). 17

16 Raport końcowy Analiza potencjału naukowo-badawczego Tabela 1. Powiązanie celów szczegółowych z pytaniami badawczymi Cel szczegółowy 1. Zdobycie szczegółowej wiedzy na temat dostępnej (obecnej i przyszłej) infrastruktury naukowo-badawczej, umożliwiającej prowadzenie interdyscyplinarnych badań w obszarze inteligentnych specjalizacji Pytanie badawcze 1. Jakie jednostki naukowo-badawcze mogą być zaangażowane w realizację interdyscyplinarnych badań na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu? 1a) Jaki stanowi to odsetek wszystkich jednostek funkcjonujących w regionie? 1b) Jaki jest rozkład przestrzenny tych jednostek? 2. Jakie i ile jednostek naukowo-badawczych działa w sektorze przedsiębiorstw i poza tym sektorem? 3. Jakie nakłady są przeznaczane na działalność badawczo-rozwojową w regionie? 3a) Jaka część nakładów jest kierowana na koszty osobowe oraz na inwestycje (na środki trwałe w postaci budynków, aparaturę naukowo-badawczą)? 3b) Jaka jest struktura tych nakładów w podziale na badania (podstawowe, stosowane, przemysłowe) oraz prace rozwojowe? 3c) Jakie są źródła finansowania tych nakładów (z podziałem na publiczne polskie i zagraniczne oraz prywatne)? 3d) Jaki procent nakładów jest wydatkowanych na badania związane z rozwojem inteligentnych specjalizacji? 4. Jakim potencjałem kadrowym dysponują jednostki zaangażowane w rozwój inteligentnych specjalizacji? 4a) Jaki stanowi to odsetek w odniesieniu do wszystkich pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w regionie? 4b) Jaka jest struktura tych kadr pod względem wykształcenia (z podziałem na tytuł profesora, doktora habilitowanego, doktora, magistra, inżyniera, wykształcenie licencjackie, pozostałych, w tym stażystów, doktorantów)? 5. Jaką infrastrukturą naukowo-badawczą dysponują obecnie jednostki naukowe w zakresie prowadzenia badań i prac rozwojowych w obszarach inteligentnych specjalizacji? 5a) Jak są zorganizowane poszczególne jednostki naukowe w zakresie prowadzonych badań (centra innowacji, instytuty, katedry, pracownie, zakłady)? 5b) W jakim zakresie infrastruktura ta została rozbudowana/zmodernizowana ze środków unijnych? 5c) Jaka była wartość tych środków i na jakie główne projekty modernizacyjne zostały one wydatkowane? 6. Jaka jest ogólna wartość aparatury naukowo-badawczej będącej na stanie księgowym jednostek oraz jaki jest stopień jej zużycia? 6a) Jaki procent tej aparatury jest (będzie) wykorzystywany w badaniach powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami? 7. Jaki jest stopień wyposażenia poszczególnych jednostek naukowych (na poziomie wydziału/instytutu/ katedry) w kluczową aparaturę naukowo-badawczą pozwalającą na prowadzenie badań w obszarach inteligentnych specjalizacji? 7a) Jaka to jest aparatura (najważniejsze jej elementy i funkcje)? 7b) Jaki jest stopień wykorzystania tej aparatury w ramach jednostki, a także przez podmioty zewnętrze (np. w ramach prowadzonych prac badawczych na rzecz przedsiębiorców)? 7c) Jaki jest dostęp do tej aparatury innych jednostek naukowych z regionu? 7d) Czy aparatura jest wykorzystywana do prowadzenia badań w ramach wspólnych zespołów badawczych pochodzących z różnych jednostek naukowych? 8. Jakie są potrzeby i plany inwestycyjne w zakresie wyposażenia jednostek naukowo-badawczych w dodatkową aparaturę i sprzęt w ramach nowej perspektywy finansowej UE po roku 2013? 8a) Czy w przyszłych planach inwestycyjnych będą brane pod uwagę dziedziny badań związane z rozwojem inteligentnych specjalizacji? 9. Jaka jest pozycja jednostek z województwa lubelskiego pod względem oceny parametrycznej w skali od 1 (najlepsza pozycja) do 5 (najgorsza). 18

17 Analiza potencjału naukowo-badawczego Raport końcowy Cel szczegółowy 2. Określenie poziomu konkurencyjności sektora lubelskiej nauki w wymiarze krajowym i europejskim ze względu na rozwój inteligentnych specjalizacji 3. Ocena możliwości zaangażowania jednostek naukowo- -badawczych do prowadzenia wspólnych (interdyscyplinarnych) badań w dziedzinach inteligentnych specjalizacji Pytanie badawcze 10. Jaka jest aktywność jednostek naukowych z województwa lubelskiego w zakresie realizacji projektów badawczych finansowanych z budżetu państwa (z programów NCN i NCBiR) na tle kraju? 10a) Jaka jest skuteczność ubiegania się o środki krajowe na badania? 10b) Jaki odsetek realizowanych projektów badawczych dotyczy dziedzin związanych z inteligentnymi specjalizacjami? 11. Jaka jest aktywność jednostek naukowych z regionu w zakresie realizacji międzynarodowych projektów badawczych na tle kraju (w tym głównie w ramach tzw. programów ramowych)? 11a) Jaką rolę odgrywały/odgrywają jednostki w tych projektach (koordynatora, partnera)? 11b) Jaki odsetek realizowanych projektów badawczych dotyczy dziedzin związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu? 12. Jaka jest liczba zgłoszeń dokonanych w Urzędzie Patentowym RP (w rozbiciu na znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, wynalazki)? 13. Jaka jest liczba patentów uzyskiwanych przez jednostki naukowe w ciągu roku w Urzędzie Patentowym RP i patentów zagranicznych? 13a) Jaka jest tendencja w tym zakresie w ciągu ostatnich pięciu lat i jak to wygląda na tle innych regionów w kraju? 13b) Jaki odsetek uzyskiwanych patentów dotyczy dziedzin związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu? 14. Jaka jest pozycja jednostek z województwa lubelskiego pod względem liczby publikacji indeksowanych w bazach bibliometrycznych (np. Web of Science, SCOPUS)? 14a) Jakie są wskaźniki cytowań publikowanych artykułów? 14b) Jaki odsetek publikacji i cytowań stanowią artykuły odnoszące się do dziedzin związanych z inteligentnymi specjalizacjami? 15. Jaki jest udział publikacji powstających w wyniku współpracy krajowej i międzynarodowej? 16. Jaka jest aktywność lubelskich naukowców w krajowych i międzynarodowych sieciach oraz platformach współpracy (w tym europejskich platformach technologicznych)? 17. Jaki jest poziom świadomości i zrozumienia wśród pracowników naukowo-badawczych nt. konieczności prowadzenia badań w obszarach inteligentnych specjalizacji? 17a) Czy jednostki mają wystarczającą wiedzę z zakresu Regionalnej strategii innowacji województwa lubelskiego i określonych inteligentnych specjalizacji? 17b) Czy zamierzają włączyć się w proces rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu? Jeśli tak, to w jaki sposób? 18. Jakie modelowe kompetencje (wiedza, umiejętności, postawy) powinny mieć kadry jednostek naukowych, aby być konkurencyjnym na rynku krajowym i międzynarodowym? 18a) Jak jednostki naukowe oceniają jakość swoich kadr? 18b) Jakie są główne atuty kadr naukowych oraz jakich kompetencji im brakuje, by skutecznie rozwijać inteligentne specjalizacje regionu? 19. Czy jednostki naukowe mają strategię rozwoju badań naukowych do roku 2020? 19a) Jeśli tak, to w jakim zakresie w tej strategii są ujęte badania w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu? 20. Jakie są obecne główne obszary badań strategicznych w poszczególnych jednostkach? 20a) Na ile są one powiązane ze wskazanymi dziedzinami inteligentnych specjalizacji? 21. Czy prowadzone badania mają charakter interdyscyplinarny i uczestniczą w nich naukowcy z innych jednostek z regionu? 21a) Jeśli tak, to w jakiej formule jest prowadzona współpraca? 21b) Jeśli nie, to jakie są główne bariery i problemy rozwijania wspólnych badań interdyscyplinarnych? 22. Jakie mechanizmy i narzędzia należy stworzyć w celu skutecznego wsparcia realizacji wspólnych projektów badawczych w obszarach inteligentnych specjalizacji? 19

18 Raport końcowy Analiza potencjału naukowo-badawczego Cel szczegółowy 4. Ustalenie strategicznych kierunków badań interdyscyplinarnych w województwie lubelskim do roku 2020, wraz ze wskazaniem możliwości wykorzystania tych badań na rzecz rozwoju nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych dla gospodarki regionu Pytanie badawcze 23. W jakim zakresie dziedziny badań związane z inteligentnymi specjalizacjami regionu są obecne w celach i priorytetach polityki naukowo-badawczej Unii Europejskiej do roku 2020? 23a) Jakie środki finansowe zaplanowano na realizację tych celów? 23b) Jakie będą mechanizmy i formy wsparcia (np. w ramach programu Horyzont 2020)? 24. W jakim zakresie dziedziny badań związane z inteligentnymi specjalizacjami regionu wpisują się w cele i priorytety polityki naukowej Polski do roku 2020? 24a) Jakie środki finansowe zaplanowano na realizację tej polityki (np. w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych na lata ? 25. Jak dziedziny badań wynikające z inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego prezentują się na tle specjalizacji w innych regionach? 25a) Jakie są perspektywy rozwoju specjalizacji w ramach współpracy ponadregionalnej (np. w ramach regionów Polski Wschodniej)? 25b) W jaki sposób wyróżnić się na tle innych województw, w jakich obszarach lub na przecięciu jakich obszarów badawczych szukać przewagi konkurencyjnej województwa? 26. Jakie strategiczne kierunki/obszary badań interdyscyplinarnych należy rozwijać w województwie lubelskim do roku 2020 ze względu na: 26a) istniejącą infrastrukturę naukowo-badawczą w regionie? 26b) politykę i priorytety badawcze na poziomie UE i kraju? 26c) zapotrzebowanie na określone badania i technologie ze strony przedsiębiorstw? 27. W jaki sposób proponowane kierunki (obszary) badań strategicznych wpłyną na rozwój określonych technologii i innowacji dla gospodarki? 27a) Jakie to będą technologie i innowacje/produkty (w roku 2020)? 27b) Jakie będzie zapotrzebowanie na te technologie i innowacje ze strony przedsiębiorstw? 28. Czy istnieje szansa na powstanie nowych rodzajów działalności gospodarczej, wynikających z procesu twórczej destrukcji, bazujących na transformacji istniejących zasobów ludzkich, materialnych i niematerialnych? 28a) Jakie to będą rodzaje działalności gospodarczej? 29. Jakie powinny być możliwe kierunki współpracy sieciowej lubelskiej nauki w wymiarze krajowym i międzynarodowym? 29a) Jakie instrumenty i mechanizmy należy zastosować, by tę współpracę sieciową inicjować, rozwijać i wspierać? 30. Jakie modele współpracy nauki z biznesem należy rozwijać w celu realizacji wspólnych interdyscyplinarnych badań na rzecz rozwoju wskazanych technologii i innowacji? 5. Dodatkowe pytania badawcze zaproponowane przez Wykonawcę Źródło: Opracowanie własne. Jakie są bariery i perspektywy działalności innowacyjnej w tym: czynniki utrudniające wprowadzanie innowacji w sektorach inteligentnych specjalizacji woj. lubelskiego? Jakie znaczenie mają sformalizowane powiązania klastrowe w rozwoju innowacyjnym sektorów inteligentnych specjalizacji woj. lubelskiego? Czy jednostki naukowo-badawcze działające w sektorach inteligentnych specjalizacji woj. lubelskiego są ich członkami? Jakie działania i instrumenty należy uruchomić w celu rozwoju konkurencyjności jednostek naukowo-badawczych działających w sektorach inteligentnych specjalizacji woj. lubelskiego i zwiększenia ich innowacyjności? Jak można sklasyfikować te działania (np. promocyjne, edukacyjne, działania na poziomie samorządów itp.)? Jaka forma ich dofinansowania jest najbardziej skutecznym sposobem wsparcia jednostek B+R? Precyzyjne przyporządkowanie poszczególnych pytań do narzędzi i metod badawczych zostało przedstawione w załączniku w wersji elektronicznej raportu (niedrukowanym). 20

19 Analiza potencjału naukowo-badawczego Raport końcowy 3.4. Opis wykorzystanych technik i narzędzi badawczych Analiza dostępnych danych statystycznych Dane statystyczne pozyskane z Banku Danych Lokalnych (BDL) Głównego Urzędu Statystycznego oraz Rocznika statystycznego województwa lubelskiego 2012 (źródło uzupełniające) przeanalizowano z wykorzystaniem standardowych metod analizy statystycznej, w tym przede wszystkim spójnej prezentacji tabelarycznej i graficznej danych (wykresy słupkowe i kołowe wygenerowane w programie Excel) Analiza danych zastanych Analiza danych zastanych polegała na pozyskiwaniu i analizowaniu już istniejących, dostępnych danych rynkowych. Zbierane dane pochodziły m.in. z: raportów rynkowych, raportów branżowych, dokumentów o charakterze strategicznym i planistycznym, publikacji prasowych i internetowych, katalogów, biuletynów, informacji na stronach WWW, aktów normatywnych oraz innych źródeł. Listę źródeł przedstawiono w części dziesiątej niniejszego raportu. Analizę danych zastanych wsparto specjalistycznym oprogramowaniem Atlas.ti. W tym celu wszystkie teksty poddane analizie wczytano do programu. Następnie, w odniesieniu do sformułowanych pytań badawczych, stworzono listę kodową, umożliwiającą klasyfikację fragmentów tekstu do określonych obszarów (np. mocne strony sektora rolno-spożywczego). Następnie każdy tekst poddano analizie pod kątem zawartości interesujących fragmentów nawiązujących do poszczególnych pytań badawczych oraz przypisano im kody. Kodowanie ułatwiło powoływanie się, a także cytowanie poszczególnych fragmentów tekstów podczas tworzenia raportu z badań. Analizę danych zastanych przeprowadzono opierając się na międzynarodowych, krajowych oraz regionalnych opracowaniach. Objęła ona: 1) analizę przekrojową dokumentów o charakterze strategicznym oraz planistycznym w zakresie polityki wsparcia badań naukowych; 2) analizę dokumentów o charakterze merytorycznym w obrębie każdej z inteligentnych specjalizacji. Listę dokumentów, zaprezentowaną w dalszej części raportu, opracowano na podstawie: sugestii przedstawionych w trakcie spotkania inicjującego projekt, kwerend do baz artykułów naukowych oraz poszukiwania zasobów internetowych z wykorzystaniem zbioru słów kluczowych związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu. Etap pierwszy badań objął analizę desk reserach, oceniającą ogólny stan infrastruktury naukowo-badawczej w regionie i możliwy zakres jej wykorzystania na rzecz rozwoju interdyscyplinarnych badań w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu. Dodatkowo przeprowadzono analizę uwarunkowań rozwoju dziedzin wybranych specjalizacji naukowych z punktu widzenia polityki unijnej i krajowej, a także specjalizacji rozwijanych w poszczególnych regionach. Ważnym elementem analizy desk research był przegląd prowadzonych badań pod kątem wykorzystania ich do rozwoju nowych technologii i rozwiązań, mogących mieć zastosowanie w gospodarce regionu. 1. W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę dostępnych danych statystycznych dotyczących działalności naukowobadawczej prowadzonej w regionie i kraju, dokonaną głównie na podstawie: publikacji Głównego Urzędu Statystycznego, informacji dostępnych na stronach internetowych poszczególnych uczelni i instytutów działających na terenie województwa lubelskiego. 2. Następnie przeprowadzono analizę danych zastanych zgromadzonych w licznych opracowaniach na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym, głównie: opracowaniach i raportach końcowych z licznych badań foresightowych, obejmujących zarówno wyniki badań branżowych i regionalnych, jak również badań na poziomie krajowym (np. w ramach inicjatywy Narodowy Program Foresight Polska 2020, Foresight Technologiczny Przemysłu Insight 2030). 3. Kolejno przeprowadzono również analizę działania europejskich platform technologicznych, funkcjonujących w poszczególnych dziedzinach inteligentnych specjalizacji, w tym ich strategicznych obszarów badań, określonych najczęściej do roku Wyniki analiz pozwoliły na ustalenie właściwego kontekstu badania oraz umożliwiły inwentaryzację tematyki badawczej. 21

20 Raport końcowy Analiza potencjału naukowo-badawczego Ankieta inwentaryzacyjna Ankieta inwentaryzacyjna, której treść stanowi jeden z załączników do niniejszego raportu, przyjęła formę ilościowo-jakościowego narzędzia przeznaczonego do samodzielnego wypełnienia przez respondenta. Przeważała w niej forma kwestionariuszowa. Jej wykorzystanie w badaniu miało na celu uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat potencjału jednostek naukowo-badawczych do prowadzenia badań w obszarze inteligentnych specjalizacji. Przebieg badania był następujący: 1. Opracowanie narzędzia, przygotowanie go w formie papierowej, elektronicznej oraz online na platformie internetowej. 2. Rekrutacja respondentów (osoby reprezentujące jednostki naukowo-badawcze zaangażowane w badania związane z rozwojem inteligentnych specjalizacji regionu). Wykorzystano stworzoną bazę jednostek naukowo-badawczych oraz trzy sposoby dostarczenia ankiety do jednostki: dostarczenie jej do jednostki w formie papierowej przez ankietera, przekazanie w formie elektronicznej na adres mailowy respondenta oraz udostępnienie na platformie internetowej online. 3. Analiza zebranych danych. Zaznaczyć należy, że z perspektywy realizacyjnej stopa zwrotu ankiety inwentaryzacyjnej zwykle jest zbliżona do stopy zwrotu ankiety pocztowej i wynosi kilka procent. Wykonawca dołożył jednak wszelkich starań w celu zgromadzenia wyników od jak największej liczby jednostek naukowych. Wykonawca założył przeprowadzenie ankiety inwentaryzacyjnej w 50 jednostkach naukowo-badawczych, zidentyfikowanych na terenie województwa lubelskiego jako działające w obszarze inteligentnych specjalizacji. Respondentem była osoba reprezentująca jednostkę (kierownik jednostki, dziekan wydziału) lub osoba wskazana w zastępstwie do udziału w badaniu, pod warunkiem posiadania kompetencji do wypełnienia ankiety. W dotarciu do badanych zastosowano dobór celowy, ponieważ osoby zaproszone do udziału w badaniu musiały mieć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania jednostki. Mimo zastosownia przez Wykonawcę wielu narzędzi poprawiających zwrotność ankiet, została ona wypełniona przez 16 jednostek Indywidualny wywiad pogłębiony Realizację wywiadów i ich analizę przeprowadzono z uwzględnieniem następujących etapów: 1. Opracowanie scenariusza wywiadu i przygotowanie moderatora do przeprowadzenia wywiadów na podstawie opracowanego scenariusza. 2. Rekrutacja uczestników wywiadów (osoby reprezentujące jednostki naukowo-badawcze zaangażowane w badania związane z rozwojem inteligentnych specjalizacji regionu) przez doświadczonych, przeszkolonych rekruterów. Wykorzystano stworzoną bazę jednostek naukowo-badawczych oraz wstępny kontakt telefoniczny (w celu potwierdzenia warunków udziału w badaniach oraz ustalenia harmonogramu wywiadu). 3. Przeprowadzenie wywiadów (każdy wywiad rejestrowano, a następnie opracowywano jego transkrypcję) w formie pogłębionego wywiadu osobistego, a w przypadku trudności z dotarciem do respondenta w formie pogłębionego wywiadu telefonicznego. Dokumentacja każdego wywiadu składa się ze scenariusza wywiadu, zapisu audio oraz transkrypcji. 4. Analiza zebranych danych. Wykonawca wykorzystał specjalistyczne oprogramowanie Atlas.ti (i/lub Transana) do przetwarzania i analizy zgromadzonych danych jakościowych. Na podstawie analizy przebiegu wywiadu opracowano raport klasyfikujący poszczególne wypowiedzi do pytań badawczych metodą annotating the scripts approach. Interesujące i nieszablonowe wypowiedzi, wnoszące wartość dodaną, zacytowano w raporcie końcowym. Do udziału w wywiadach pogłębionych (IDI) zaproszono osoby reprezentujące 50 jednostek naukowo-badawczych. Wykonawca dążył do przeprowadzenia zarówno ankiety inwentaryzacyjnej, jak i indywidualnego wywiadu pogłębionego z tymi samymi respondentami, jednak w przypadku braku takiej możliwości, dopuścił przeprowadzenie wywiadu IDI z osobą wskazaną w zastępstwie przez kierownika jednostki. Po weryfikacji statusu fundacji i towarzystw, które zaproszono do udziału w badaniu, liczba jednostek naukowych zmniejszyła się do 43. Z dwiema z nich nie udało się skontaktować, otrzymano jedną definitywną odmowę, jedna jednostka ze względu na ciężką sytuację finansową zawiesiła działalność. W przypadku trzech pozostałych jednostek przez cały okres trwania badania nie było osoby kompetentnej do udzielenia wywiadu. W przypadku kolejnych jednostek, które ostatecznie nie wzięly udziału w badaniu, trzy odmówiły udziału w wyniku decyzji podjętych odgórnie przez władze. W pozostałych przypadkach spotkania były wielokrotnie przekładane bądź też reprezentanci jednostek odmówili udzielania informacji na ich temat. Ostatecznie przeprowadzono 36 wywiadów w podziale: 20 w dziedzinie biogospodarki, 5 w dziedzinie energetyki niskoemisyjnej, 10 w dziedzinie informatyki i automatyki oraz 6 w dziedzinie usług medycznych i prozdrowtonych 7. 7 Liczba wywiadów nie sumuje się do 36, ponieważ część jednostek, w których zrealizowano wywiady funkcjonowało w ramach więcej niż jednej specjalizacji. 22

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POGŁĘBIONEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POGŁĘBIONEGO Analiza potencjału naukowo-badawczego Raport końcowy RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POGŁĘBIONEGO Analiza potencjału naukowo-badawczego regionu w kontekście przygotowania i wdrożenia regionalnego programu interdyscyplinarnych

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza www.ris.mazovia.pl Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 75-85 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.012.0536 Wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki 10.03.2015, Płock 2 Kluczowe dokumenty w procesie identyfikacji KIS Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Spotkania konsultacyjne Proces

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r.

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r. Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej Szczecin, 1 marca 2013 r. Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska 2020 Punkt wyjścia raport The Global Technology

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej na badania i innowacje Budżet na lata 2014-2020 to prawie 80 mld

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r.

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r. Doświadczenia WCTT w transferze technologii Dr Jacek Firlej Wrocław, 16.10.2014 r. WCTT o nas Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jednostka PWr, najstarsze centrum w Polsce (od 1995). 1. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KOMERCJALIZACJI B+R W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ

WSPARCIE KOMERCJALIZACJI B+R W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ WSPARCIE KOMERCJALIZACJI B+R W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014 2020 Departament Strategii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Konferencja Nauka idzie w... biznes 7 listopada 2012 r. 2 PLAN PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Perspektywa dla rozwoju szkół wyższych w regionie

Perspektywa dla rozwoju szkół wyższych w regionie Perspektywa dla rozwoju szkół wyższych w regionie ZAŁOŻENIA MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Obszary inteligentnych specjalizacji

Obszary inteligentnych specjalizacji Obszary inteligentnych specjalizacji Województwa Lubuskiego Wprowadzenie Inteligentna specjalizacja jest narzędziem programowania polityki innowacyjności, którego celem jest realizacja Strategii na rzecz

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 16 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r.

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu 1 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza (RSI) horyzontalny dokument strategiczny, uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r.

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r. Przeprowadzenie badania sytuacji technologicznej Województwa Łódzkiego wraz z przygotowaniem 5 raportów tematycznych oraz opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Raport końcowy z badania ewaluacyjnego Kontekst badania Cel projektów rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r.

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r. Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Warszawa, 2 marca 2012r. 1. Inteligentna specjalizacja kraj czy region? 2. Inteligenta specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Seminarium Rankingowe Sesja I Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Jak czytać Ranking? 100 punktów oznacza najlepszy wynik w ramach danego kryterium Wyniki pozostałych uczelni

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji Konwent Marszałków Województw RP Inicjatywa Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji Konwent Marszałków Województw RP Inicjatywa Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji Konwent Marszałków Województw RP Inicjatywa Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń 3-4 grudnia 2013r. Idea Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Małgorzata Rudnicka Kierownik Wydziału Innowacyjności i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie stan prac nad dokumentem. Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o.

Ekspertyza Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie stan prac nad dokumentem. Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. Ekspertyza Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie stan prac nad dokumentem Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. Podstawowe tezy dokumentu Turystyka medyczna w Europie jest rynkiem

Bardziej szczegółowo

POZYCJA POLSKICH NAUK ROLNICZYCH

POZYCJA POLSKICH NAUK ROLNICZYCH POZYCJA POLSKICH NAUK ROLNICZYCH NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ OPRACOWANIE NA PODSTAWIE BAZ WEB OF SCIENCE, SCOPUS I CORDIS Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj 1 Opracowanie wykonane z inicjatywy, na zamówienie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Skąd fundusze na naukę Coraz szczuplejszy budżet w czasach kryzysu Coraz więcej odbiorców finansowanych

Bardziej szczegółowo

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego 01 02 03 Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR 30) Organ opiniotwórczo-doradczy powołany w maju 2009 r. w ramach projektu PO KL Budowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Grzegorz First Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków ZAKRES: 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe nakłady na realizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020, w tym programów strategicznych.

Szczegółowe nakłady na realizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020, w tym programów strategicznych. Załącznik nr 2 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 Szczegółowe nakłady na realizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020, w tym programów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Metody mapowania powiązań pomiędzy nauką, gospodarką i technologiami w ramach inteligentnej specjalizacji

Metody mapowania powiązań pomiędzy nauką, gospodarką i technologiami w ramach inteligentnej specjalizacji Narodowy Program Foresight wdrożenie wyników Metody mapowania powiązań pomiędzy nauką, gospodarką i technologiami w ramach inteligentnej specjalizacji Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji Toruń,

Bardziej szczegółowo

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014 Program HORYZONT 2020 Prelegent Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata - Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin,

Bardziej szczegółowo

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Dr inż. Konrad Maj Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Projekt innowacyjny testujący wdrażany

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA)

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) Kontekst

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje.

Inteligentne specjalizacje. Inteligentne specjalizacje. Jak Kujawsko-Pomorskie może stać się liderem regionów? Kujawsko-Pomorskie: Moje miejsce na ziemi Trochę historii czyli jak dawniej bywało budowanie przewagi regionu Trochę o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Justyna Gorzoch, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki

Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Justyna Gorzoch, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Strategia inteligentnej specjalizacji poziom krajowy Justyna Gorzoch, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki Założenia strategii inteligentnej specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Dział Współpracy i Rozwoju

Dział Współpracy i Rozwoju Dział Współpracy i Rozwoju Akademickie Biuro Karier Biuro Współpracy i Transferu Technologii Biuro Zarządzania Projektami Zakres BZP Zarządz. trwałością - koordynacja Projekty kluczowe Analiza możliwości

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo