Życiorys naukowy prof. Mirosława Grewińskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Życiorys naukowy prof. Mirosława Grewińskiego"

Transkrypt

1 1. Imię: MIROSŁAW 2. Nazwisko: GREWIŃSKI 3. Data urodzenia: r. 4. Narodowość: POLSKA 5. Stan cywilny: ŻONATY 6. Wykształcenie: Instytucja Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) Od Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, praca habilitacyjna pt. Wielosektorowa polityka społeczna o przeobrażeniach państwa opiekuńczego + dorobek STUDIA DOKTORSKIE Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, praca doktorska pt. Europejski Fundusz Społeczny jako strukturalny instrument wspierania polityki społecznej Unii Europejskiej napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Auleytnera Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet w Konstancji (Niemcy) roczne stypendium naukowe 2004 i 2005 r. stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Od 2004 r. aktywny udział w Kole Młodych Naukowców przy Polskiej Akademii Nauk 2005 podyplomowe studia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, Agencja Rozwoju Gospodarczego Poznań Życiorys naukowy prof. Mirosława Grewińskiego Uzyskane stopnie lub dyplomy Prof. nadzwyczajny WSP im. J. Korczaka w Warszawie (dawna nazwa WSP TWP w Warszawie) 2010 doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce 2001 dr nauk społecznych w zakresie socjologii 1999 mgr nauk politycznych w zakresie polityki społecznej Stypendium dla Młodych Naukowców Uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (menedżer zasobów ludzkich) 7. Znajomość języków obcych: Podać znajomość w skali od 1 do 5 (5 - doskonała, 1 - podstawowa) 1

2 Język Czytanie Mowa Pisanie Język niemiecki Język angielski Język polski Język ojczysty 8. Członkostwo w organizacjach zawodowych / społecznych: - Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej od 2014 r. - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej od 2016 r. (w latach oraz członek Prezydium Zarządu Głównego). - Członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Zawodowych Pracowników Socjalnych przy MRPiPS. - Członek Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministerstwie Sprawiedliwości (powołany z dniem 10 czerwca 2016 roku przez Prezesa Rady Ministrów). - Członek European Social Network. - Członek Polskiego i Europejskiego Stowarzyszenia ESPAnet. - Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej. - Członek Rady Ekspertów magazynu THINK TANK. - Członek Polskiego Oddziału Klubu Rzymskiego. - Członek Rady Programowej i ekspert Education and Accreditation Program European Funds Advisor w Instytucie Konsultantów Europejskich. - Członek Rady Naukowo-Programowej pisma: Edukacja i Dialog - Członek Zespołu Redakcyjnego pisma Вісник Akademii Pracy i Relacji Socjalnych Federacji Związków Zawodowych Ukrainy. - Członek Rady Naukowej Czesko-polsko-słowackich Studiów z zakresu andragogiki i gerontologii społecznej / Cesko-polsko-slovenské studie z andragogiky a sociální gerontologie. - Redaktor naczelny czasopisma Empowerment. - Przewodniczący Rady Naukowo-Redakcyjnej w WYG International. - Członek Kapituły konkursu Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016 realizowanego w ramach projektu pn.: Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu przez MCPS. - Członek Zespołu do Spraw Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich na kadencje Członek Eksperckiej Komisji ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie. - Członek Rady ds. Kompetencji w obszarze zdrowia i pomocy społecznej, Pracodawcy.pl 9. Inne umiejętności: (ds. umiejętność pracy na komputerze, ds.) - organizacja i zarządzanie przedsięwzięciami, komputer wszystkie podstawowe programy użytkowe. 10. Obecne stanowisko: 2

3 - profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, od 2012 r. (Przewodniczący Katedry Polityki Społecznej, członek Katedry Przedsiębiorczości Społecznej im. ds. Muhammada Yunusa), - od r. Prorektor WSP im. J. Korczaka w Warszawie - od 2014 r. Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej - od 2016 r. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej 11. Liczba lat pracy w ośrodku / współpracy z ośrodkiem: - 17 lat 12. Zasadnicze kwalifikacje: - specjalista w zakresie polityki społecznej, - bardzo dobra znajomość problematyki zatrudnienia i pomocy społecznej, usług społecznych oraz wielosektorowej polityki społecznej, - bardzo dobra znajomość projektowania społecznego oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na działania społeczne, - posiadane umiejętności budowania metodologii i przygotowywania narzędzi badawczych, - doświadczenie trenerskie i szkoleniowe (przygotowanie i przeprowadzenie ponad 500 szkoleń dla pracowników służb społecznych i organizacji pozarządowych z zakresu europejskiej polityki zatrudnienia, wykluczenia społecznego, polityki regionalnej, Europejskiego Funduszu Społecznego, aktywnej i wielosektorowej polityki społecznej, pomocy społecznej, usług społecznych, ekonomii społecznej), - doświadczenia w doradztwie i ocenie projektów, - umiejętność budowania strategii regionalnych i lokalnych w zakresie zatrudnienia, - umiejętność przygotowania narzędzi do ewaluacji projektów społecznych, - wieloletni ekspert i akredytowany szkoleniowiec Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 13. Współpraca merytoryczna w latach współpracowałem merytorycznie ds. z: Kancelarią Prezydenta RP, Fundacją Amicus Europae Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwem Sprawiedliwości, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowym Ośrodkiem Szkoleniowym EFS, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Funduszem Współpracy, Komendą Główną OHP, Instytutem Konsultantów Europejskich, Instytutem Rozwoju Służb Społecznych, Instytutem Spraw Publicznych, Polską Agencją Inwestycji Zagranicznych, DGA Doradztwo Gospodarcze, Deloitte, WYG-International, LRDP-Kantor, bit-, Congress and Training Center, Wirtualną Akademią Biznesu, Fundacją Edukacji Ekonomicznej, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej CAL, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Stowarzyszeniem Klon/Jawor, siecią Splot, Borisem i wieloma innymi jednostkami samorządowymi, pozarządowymi oraz podmiotami rynkowymi (ds. wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalne ośrodki polityki społecznej, instytucje rynku pracy ds.) - Gościnnie wykłady ds. na/w: Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Politechnice Radomskiej, Wyższej Szkole Zarządzania i 3

4 Marketingu, Ośrodku Badań Europejskich, Uniwersytecie Łódzkim, Akademii Świętokrzyskiej, Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji, Wyższej Szkole Biznesu w Radomiu, Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji, Wyższej Szkole Promocji w Warszawie, Wyższej Szkole Ekonomicznej, Wyższej Szkole Służb Społecznych w Lizbonie (Portugalia), Wyższej Szkole Pracy Socjalnej przy Federacji Związków Zawodowych w Kijowie (Ukraina). 14. Przebieg pracy zawodowej: Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) maj 1999 do teraz Miejsce Organizacja/Instytucja Stanowisko Opis Warszawa, Katowice, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie (dawniej WSP TWP) członek Rady Wy działu i Senatu Uczel ni Członek kilkunastu Komitetów Sterujących Projektami Kierownik Katedry Polityki Społecznej, Członek Katedry Przedsiębiorczości Społecznej im. aure. Muhammada Yunusa Prorektor Profesor nadzwyczajny Prowadzenie zajęć ds. z przedmiotów: - polityka społeczna, - lokalna wielosektorowa polityka społeczna, - rynek pracy, - polityka regionalna UE, - europejska pomoc społeczna, - organizacja pomocy społecznej, - zarządzanie projektami społecznymi, - zarządzanie usługami społecznymi, - zarządzanie i koordynacja usługami społecznymi - praca socjalna w usługach społecznych, - polityka społeczna i wsparcie dla osób niepełnosprawnych, - służby społeczne i praca socjalna, - teoretyczne podstawy superwizji, - instytucje polityki społecznej - zarządzanie instytucjami polityki społecznej, - badania społeczne w organizacji, - przeciwdziałanie bezrobociu na rynku pracy - seminarium dyplomowe, - seminarium magisterskie, 15. Inne: Praktyki zawodowe, wizyty studyjne, szkolenia: praktyka w Urzędzie ds. młodzieży w Eichstätt w Niemczech praktyka w Urzędzie ds. młodzieży w Kolonii w Niemczech praktyka w Saksońskim Ministerstwie Gospodarki i Pracy w Dreźnie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w biurze konsultacyjnym BBJ Servis-Chemnitz. 4

5 staż naukowy w Bonn Ministerstwo Pracy w Niemczech, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego praktyka w Ewangelickim Instytucie Pomocy Młodzieży w Kolonii staż naukowy na Manchester Metropolitan University w Anglii (badania z zakresu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego) wizyta studyjna w Solo-Partner w Hamburgu, dotycząca innowacyjnych metod aktywizacji osób niepełnosprawnych wizyta studyjna dotycząca doświadczeń działalności kooperatyw socjalnych w regionie Emilia-Romagna we Włoszech The international social work & society academy Local Social Policy and Social Work, Perspectives, Activities and Partners in Civil Society, Centre of Social Studies University of Bielefeld, Social Innovation Centre SIC, Gdańsk Cyberworld unlimited? Digital Inequality and New Spaces of Informal Education for Young People, International Conference Bielefeld wizyta studyjna do instytucji polityki społecznej w Hiszpanii zapoznanie się z systemem polityki społecznej w Hiszpanii, Walencja, Barcelona wizyta studyjna do instytucji polityki społecznej w Austrii zapoznanie się z systemem polityki społecznej w Austrii, Wiedeń, Burgenland wizyta studyjna do instytucji polityki społecznej we Włoszech zapoznanie się z systemem polityki społecznej we Włoszech, Rzym, Lazio ukończenie 160 godzinnego szkolenie nt. przedsiębiorczości prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego ukończenie 90 godzinnego szkolenia pt. Tutoring i coaching w pracy akademickiej jak skutecznie rozwijać talenty studentów udział w cyklu szkoleń Kompetencje mentora kluczem do sukcesu lidera, Warszawa udział w Summer Academy on European Integration Krokowa, Fundacja Amicus Europae Aleksandra Kwaśniewskiego ukończenie 60 godzinnego szkolenia z zakresu umiejętności trenerskich, Grupa TROP, Warszawa wizyta studyjna na University of Manchester Mentoring, tutoring I coaching akademicki, Anglia wizyta studyjna na Universitaet der Bundeswehr Muenchen Coaching akademicki, Niemcy wizyta studyjna w Chinach. - październik 2012 ukończenie szkolenia PRINCE II wizyta studyjna Gdański Park Naukowo Technologiczny w ramach projektu 1.15 Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn wizyta studyjna w Procter & Gamble, Warszawa wizyta studyjna w Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris sp. Z o.o., Piaseczno wizyta studyjna w Nivea Sp. z o. o., Poznań wizyta studyjna w LUX DS. Sp. z o.o., Warszawa wizyta studyjna w Swedbank, Sztokholm, Szwecja. 5

6 wizyta studyjna w centrali L oreal Paris, Francja, Paryż wizyta studyjna w IBM Włochy, Mediolan wizyta studyjna w Indesit Company, Włochy Mediolan wizyta studyjna w Austrii (Wiedeń, Graz) Austriackie doświadczenia w zakresie aktywizacji osób starszych w ramach projektu Kadry dojrzałe do zmian realizowanego przez bit Sp. z o.o. w partnerstwie z PUP w Opolu, PUP w Strzelcach Opolskich, WSP im. J. Korczaka w Warszawie wizyta studyjna we Włoszech (Wenecja) w ramach programu Erasmus wizyta studyjna w Wyższej Szkole Pracy Socjalnej Zrzeszenia Związków Zawodowych w Kijowie na Ukrainie oraz na Majdan University wizyta naukowa w Heraklonie na Krecie w związku z realizacją partnerskiego projektu EDUEVAL Evaluation for the Profesional Development of Education Staff, Technological Educational Institute of Crete, School of Health and Social Welfare r. udział w Polish-American Innovation Week w San Francisco I Silicon Valley. Wizyty studyjne m.in. na University of Berekley I Stanford University r. udział w międzynarodowej konferencji w Komitecie Ekonomiczno- Społecznym w Brukseli, pt. Future of Europe: Social Economy First? z udziałem laureata nagrody Nobla ds. Muhammada Yunus a r. moderowanie panelu pt. Social Work Education and Supervision oraz wystąpienie pt. Supervision in Polish system of social care on the basis of nationwide scientific research podczas International Conference on advancement of social work in countries with transition economies, Free International University of Moldovia (ULIM) Chisinau, Republic of Moldova r. udział w sesji dyskusyjnej w 23 rd European Social Network Meetings, Conference pt. Innovations in Social Services in Europe, Lizbona, Portugalia r. udział w międzynarodowym seminarium nt. ekonomii społecznej Conference SEBCO, Göteborg, Szwecja r. udział w grupie roboczej podczas Forum on Appilied Evidence in Social Services, London, Wielka Brytania r. udział w Global Social Business Summit Academic Conference w Berlinie r. udział w seminarium w Manchester dotyczącym zintegrowanych usług społecznych zorganizowane przez European Social Network (ESN) r. udział w spotkaniu projektowym: The Edueval Final Meeting w Mediolanie r. wizyty studyjne w wybranych przedsiębiorstwach społecznych na Łotwie, takich jak: Otrā elpa ( Second breath ), New school in Cēsis oraz The Samaritan Association of Latvia w ramach projektu SEBCO dotyczącego przedsiębiorczości społecznej, w ramach grantu otrzymanego z prestiżowego Svenska Institute oraz przygotowanie z partnerami ze Szwecji oraz Łotwy międzynarodowego modelu przedsiębiorstwa r. wizyta studyjna w Uniwersytecie Profesjonalnej Edukacji HAN Nijmegen w Holandii r. udział w obchodach lecia Uniwersytetu Dragamanowa Kijów, Ukraina r. udział w konferencji European Social Network w Bratysławie pt. Investing in the social services workforce. Building a caring society, Słowacja. Specjalistyczne doświadczenie: Kraj Data / od do / Wybrane Projekty, w których uczestniczyłem jako ekspert wrzesień listopad 1999 badanie sytuacji społecznej i edukacyjnej dzieci pogranicza wschodniego, projekt UNICEF, GUS-u, WSP TWP; projekt 6

7 finansowany ze środków badawczych uczelni + UNICEF. Celem projektu było przeprowadzenie badań we wszystkich gminach pogranicza wschodniego na temat szans i perspektyw edukacyjnych dzieci i młodzieży z regionów biednych i zaniedbanych. Wyniki badań opublikowane w kilku periodykach naukowych ds.: Polityka Społeczna, Wiadomości Statystyczne. Funkcja realizatora badań terenowych asystent doradcy przedakcesyjnego Unii Europejskiej w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa, projekt twinningowy Phare Celem projektu było doradztwo związane z wdrażaniem w Polsce systemu rejestracji gospodarstw rolnych. Funkcja asystenta doradcy przedakcesyjnego. styczeń czerwiec 2001 Specjalny Program Przygotowawczy do Funduszy Strukturalnych Phare SCRE-E/110226/D/SV/Pl opracowanie i przeprowadzenie cyklu kilkudziesięciu szkoleń i konferencji dla partnerów społecznych i mediów oraz jednostek samorządowych nt. Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było przeprowadzenie szkoleń wśród różnych grup odbiorców: samorządowców, dziennikarzy, organizacji pozarządowych. Funkcja eksperta ds. EFS. kwiecień czerwiec 2002 ekspert w Programie Ambasady Królestwa Danii i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Europa regionów, finansowanie: środki publiczne + Ambasada Danii. Celem projektu było przeprowadzenie kilku konferencji regionalnych z zakresu funduszy strukturalnych (ds. w zakresie prezentacji ciekawych projektów dotyczących zatrudnienia). grudzień 2002 Program Przygotowanie kadr województwa opolskiego do korzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej cykl szkoleń i warsztatów nt. funduszy strukturalnych i europejskiej polityki społecznej Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Projekt GTZ gmbh, Congress and Training Center. Funcja eksperta. od 2003 od początku istnienia KOSZEFS ekspert, szkoleniowiec i doradca dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego; Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. maj lipiec 2003 projekt Kancelarii Prezydenta RP dotyczący przeprowadzenia akcji informowania społeczeństwa o korzyściach płynących z integracji z UE, funkcja eksperta w Kancelarii Prezydenta RP odpowiadającego za politykę społeczną, inicjatywy społeczne i obywatelskie, fundusze struktural ne. sierpień wrzesień 2004 kluczowy ekspert w projekcie przygotowania Regionalnej Strategii Zatrudnienia dla województwa śląskiego, Phare RZL 2001 odpowiedzialny za przygotowanie diagnozy sytuacji na rynku pracy na terenie województwa, analizę SWOT, strukturę strategii. wrzesień 2004 objęcie funkcji ewaluatora merytorycznego projektów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL członek Komisji Oceniającej Projekty, Krajowa Struktura Wsparcia, Fundusz Współpracy. styczeń kwiecień 2005 kluczowy ekspert w projekcie PHARE 2002 RZL dla województwa łódzkiego. styczeń wrzesień 2006 kluczowy ekspert w projekcie Wsparcie techniczne dla instytucji przygotowujących projekty własne w ramach SPO-RZL, Phare RZL 2003, doradca długoterminowy dla Komendy Głównej OHP i Departamentu Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji MpiPS. listopad 2005 luty 2006 członek Zespołu Konsultacyjnego NSRO i PO na okres przy Ministrze Rozwoju Regionalnego. wrzesień 2006 listopad 2006 wykonawca ewaluacji cząstkowej ex-ante Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, na zlecenie Deloitte. Funkcja eksperta. czerwiec 2006 luty 2007 sekretarz naukowy badań Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy, PTPS, MpiPS; działanie 1.6.b SPO-RZL; budżet 1,9 mln zł. 7

8 od marca 2007 koordynator projektu badawczego z ramienia MpiPS Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, SPO-RZL, działanie 1.6.b, budżet 1,3 mln zł członek ZG Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej członek Rady Wydziału i Senatu WSP TWP roku udział w kilku projektach badawczych, których celem było przygotowanie ekspertyz i publikacji książkowych WSP TWP, ELIPSA, Instytut Spraw Publicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji promotor i recenzent około 400 prac licencjackich, magisterskich, podyplomowych, WSP TWP, WSTiR. od 2006 udział w Zespole Młodych Naukowców przy Polskiej Akademii Nauk. lipiec wrzesień 2007 ekspert w konsorcjum na rzecz przygotowania budżetu zadaniowego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej etap 1 na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. luty 2008 grudzień 2009 doradca dyrektora Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy MpiPS. od 1 kwietnia 2008 do czerwca 2012 doradca Komendanta Głównego OHP Koordynator projektu badawczego Diagnoza sytuacji społeczno zawodowej kobiet wiejskich w Polsce na zlecenie MpiPS (SPO-RZL, działanie 1.6.b); budżet 1,3 mln zł doradztwo przy pisaniu projektów i składaniu wniosków do Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań 1.4., 1.5., 1.6., 2.3. SOP- RZL, 2.1, 2.3., 2.4. ZPORR oraz Priorytetach I, III, IV,VI VII i IX PO KL dla kilkudziesięciu podmiotów udział w Akademii Młodych Liderów Fundacji Amicus Europea od 2008 ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich akredytacja IV stopnia; członek Rady programowej od 2010 r Pełnomocnik Rektora ds. EFS na WSP TWP. Pozyskanie środków na realizację 22 projektów na łączną kwotę 84 mln zł. od 2008 członek Komitetu Sterującego projektem Przedsiębiorcza uczelnia, WSP im. J. Korczaka w Warszawie. od 2009 do kwietnia 2011 kluczowy ekspert merytoryczny w projekcie Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia, WSP im. J. Korczaka w Warszawie Doradca MCPS na rzecz przygotowania projektów systemowych PO KL dla OPS i PCPR na Mazowszu przeprowadzenie kompleksowych badań naukowych nt. pluralizacji usług pomocy społecznej na Mazowszu na zlecenie MCPS wraz z publikacją książkową materiału. 2009/2010 przeprowadzenie ewaluacji on-going projektu Partnerstwo na rzecz zatrudnienia portal strzeleckiego przedsiębiorcy na zlecenie CTC. od 2010 członek Komitetu Sterującego dla projektów: Akademia Młodych Noblistów i Kompetencje Kluczowe Drogą do Kariery, WSP im. J. Korczaka w Warszawie przeprowadzenie ewaluacji ex-ante projektu Turystyka bez barier profesjonalizacja kadr branży turystycznej w ds. opolskim na zlecenie CTC przeprowadzenie ewaluacji ex-post projektu Turystyka bez barier profesjonalizacja kadr branży turystycznej w ds. opolskim na zlecenie CTC. od 2011 członek Stowarzyszenia Szkół Kształcących na kierunku Praca Socjalna. od 2011 członek Rady Programowej KFE /IKE czerwiec 2013 przewodniczący Komitetu Sterującego dl a projektu Szansa na Lepsze Zarządzanie! Kompleksowy program podnoszenia jakości zarzadzania i funkcjonowania JST na obszarze Powiatu Grójeckiego, WSP 8

9 im. J. Korczaka w Warszawie. od 2011 Prorektor WSP im. J. Korczaka w Warszawie na kadencje oraz od kwietnia 2012 kluczowy ekspert w projekcie Ecorys. sierpień 2012 czerwiec 2013 ekspert merytoryczny w projekcie Stworzenie standardu Superwizja w pracy socjalnej, WSP im. J. Korczaka w Warszawie. od maja 2012 członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Pracowników Socjalnych przy MP,RiPS. od września 2012 członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. od września 2012 członek Komitetu Sterującego projektu PI PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni nowe kompetencje pracownika socjalnego, WSP im. J. Korczaka w Warszawie. od stycznia 2013 członek Komitetu Sterującego projektu Modelowo Zarządzana Uczelnia, WSP im. J. Korczaka w Warszawie. od kwietnia 2013 do września 2015 ekspert Opolskiego Paktu na Rzecz Zwiększenia Zatrudnienia poprzez Kontraktację Usług Rynku Pracy w ramach projektu Kadry dojrzałe do zmian realizowanego przez bit Sp. Z o.o. w partnerstwie z PUP w Opolu, PUP w Strzelcach Opolskich, WSP im. J. Korczaka w Warszawie. od maja 2013 ekspert opiniujący projekt Flexicurity w zawodzie pedagoga Czechy Słowacja EU/ EU EU EU EU EU przedszkolnego, Fundacja Drabina. od stycznia 2013 członek Zespołu Redakcyjnego pisma Вісник Akademii Pracy i Relacji Socjalnych Federacji Związków Zawodowych Ukrainy. od 2013 roku członek Rady Naukowej Czesko-polsko-słowackich Studiów z zakresu andragogiki i gerontologii społecznej / Cesko-polsko-slovenské studie z andragogiky a sociální gerontologie. od marca 2013 do grudnia 2014 roku redaktor naczelny magazynu Empowerment, który powstał w ramach projektu Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. od czerwca 2013 członek Rady Ekspertów magazynu Think Tank. lipiec grudzień 2013 kluczowy ekspert MCPS do opracowania Strategii Polityki Społecznej dla Mazowsza na lata maj grudzień 2013 ekspert Fundacji Drabina w projekcie Flexicurity w zawodach opiekuńczo-wychowawczych. od listopada 2013 do marca 2015 Przewodniczący Rady Naukowo- Redakcyjnej w WYG International do opracowania 30 książek z zakresu polityki społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej. od jesieni 2013 członek Polskiego i Europejskiego Stowarzyszenia ESPAnet. Od 2014 r. członek European Social Network od maja 2014 ekspert Komisji Europejskiej ds. zrównoważonego rozwoju na lata ; Bruksela. od października 2014 r. prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej od stycznia 2014 r. członek międzynarodowego zespołu badawczego projektu EDUEVAL od września 2014 r. członek międzynarodowego zespołu badawczego projektu Dogtherapy. od stycznia 2015 r. członek międzynarodowego zespołu badawczego projektu SEBCO 2015 konsultant w projekcie Diagnoza sektora usług społecznych w 9

10 województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu członek Kapituły konkursu Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016 realizowanego w ramach projektu pn.: Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu przez MCPS Od 2016 r. Członek Rady Naukowo-Programowej pisma: Edukacja i Dialog 2016 członek Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministerstwie Sprawiedliwości (powołany z dniem 10 czerwca 2016 roku przez Prezesa Rady Ministrów) wrzesień 2016 członek Zespołu Ekspertów realizującego prace w ramach lokalnego rynku pracy powiatu piaseczyńskiego pn.: Analiza ilościowa potencjału przedsiębiorczości w kontekście powołania Centrum Przedsiębiorczości w Powiecie Piaseczyńskim (wykonawca badania konsorcjium firm DM Soft s. c. i Biostat SP. z o. o. ) wrzesień członek Zespołu do Spraw Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dl a Nauczycieli Akademickich. Od września 2016 członek Eksperckiej Komisji ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie Członek prezydium Rady Kompetencji ds. zdrowia i pomocy społecznej. Pracodawcy.pl Odznaczenia: Srebrny Medal WSP TWP za zasługi na rzecz rozwoju Uczelni Nagroda Rektora Nagroda Rektora 1 stopnia za wybitne osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, Odznaczenie Narodowej Ukraińskiej Akademii Nauk za wkład w rozwój nauki i dydaktyki Kijów r. (nr nagrody 46) Odznaczenie Ministerstwa Nauki i Oświaty Ukrainy oraz Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Dragomanowa za osobisty wkład w rozwój uniwersytetu, Kijów, r. (nr Odznaczenia 581). Szkolenia: Przeprowadził ponad 500 szkoleń komercyjnych dla kadr polityki społecznej z kilkunastu tematów. 10

www.mirek.grewinski.pl

www.mirek.grewinski.pl www.mirek.grewinski.pl 1. Imię: MIROSŁAW 2. Nazwisko: GREWIŃSKI 3. Data urodzenia: 29.12.1973r. 4. Narodowość: POLSKA Życiorys naukowy prof. Mirosława Grewińskiego 5. Stan cywilny: ŻONATY 6. Wykształcenie:

Bardziej szczegółowo

www.mirek.grewinski.pl

www.mirek.grewinski.pl www.mirek.grewinski.pl 1. Imię: MIROSŁAW 2. Nazwisko: GREWIŃSKI 3. Data urodzenia: 29.12.1973 r. 4. Narodowość: POLSKA Życiorys naukowy prof. Mirosława Grewińskiego 5. Stan cywilny: ŻONATY 6. Wykształcenie:

Bardziej szczegółowo

członkowskich, Poznań, Izba Rzemieślnicza. 8. 19.02.2001 konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE,

członkowskich, Poznań, Izba Rzemieślnicza. 8. 19.02.2001 konferencja dla organizacji pozarządowych nt. polityki regionalnej UE, Prof. dr hab. Mirosław Grewiński AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA: Wykaz popełnionych referatów popularnonaukowych i naukowych (pogrubiono) oraz przeprowadzone autorskie szkolenia (poza działalnością na Uczelni):

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

Prof. Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP im. Janusza Korczaka

Prof. Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP im. Janusza Korczaka Prof. Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP im. Janusza Korczaka 1. Komentarz do przesłanej diagnozy 2. Cele i priorytety EFS na lata 2014-2020 w oparciu o strategie i rozporządzenia UE 3.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA:

AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA: Prof. Dr hab. Mirosław Grewiński www.mirek.grewinski.pl AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA: Wykaz popełnionych referatów popularnonaukowych i naukowych (pogrubiono) oraz przeprowadzone autorskie szkolenia (poza

Bardziej szczegółowo

Doradztwo i Szkolenia Europejskie Michał Feter (DiSE) 91 426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 RODZAJ DZIAŁALNOSCI Usługi szkoleniowo-doradcze

Doradztwo i Szkolenia Europejskie Michał Feter (DiSE) 91 426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 RODZAJ DZIAŁALNOSCI Usługi szkoleniowo-doradcze E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T DANE PERSONALNE IMIĘ I NAZWISKO Michał Feter ADRES ZAMIESZKANIA 94-109 Łódź, ul. Pienista 41C m.43 TELEFON 604 477 754 E-mail m.feter@dise.com.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prezentacja SWR. Tadeusz Durczok Chorzów, 09.11.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prezentacja SWR. Tadeusz Durczok Chorzów, 09.11. Prezentacja SWR Tadeusz Durczok Chorzów, 09.11.2009 Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim realizowany na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Warszawa, 25 października 2011 r. Stan realizacji Priorytetu I PO KL Od początku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Administracja w WSPA to: Studia I stopnia (licencjackie) O profilu praktycznym Niestacjonarne, o wygodnych, dopasowanych dniach i godzinach zajęć

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze projekty FRDL skierowane do administracji publicznej

Najważniejsze projekty FRDL skierowane do administracji publicznej Rok Czas trwania Ośrodek Nazwa Projektu Budżet projektu Instytucja kontraktująca Linia budżetowa Lider projektu, 2016 01.04.2014-31.01.2016 Katowice Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem 337 088,00

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI.

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI. MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej kandydatów

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

Natalia MATYBA. Dominik KRAKOWIAK

Natalia MATYBA. Dominik KRAKOWIAK Natalia MATYBA Urzędnik w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli / EU Policy Advisor. Doktorantka w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Pedagogiczne

Przygotowanie Pedagogiczne Przygotowanie Pedagogiczne WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie Pedagogiczne - studia na WSB w Gdyni Program studiów podyplomowych opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej.? profesjonalna kadra Pracownicy Instytutu Polityki Społecznej to wykwalifikowana kadra i uznani naukowcy (z wielu dziedzin, bo nasze studia mają

Bardziej szczegółowo

Polish Governance Institute

Polish Governance Institute Polish Governance Institute Akademia Przywódców Rozwoju Lokalnego - unikalny program kształcenia liderów Przywództwo to wzbogacona i pogłębiona samoświadomość, rozwinięte umiejętności i postawa intelektualna,

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Projekt systemowy realizowany w okresie: 2.09.2013 30.06.2015

TYTUŁ PREZENTACJI. Projekt systemowy realizowany w okresie: 2.09.2013 30.06.2015 TYTUŁ PREZENTACJI Śląskie sprawniej wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej Projekt systemowy realizowany w okresie: 2.09.2013 30.06.2015 Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Program

Bardziej szczegółowo

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce Cezary Miżejewski Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim realizowany na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa

Bardziej szczegółowo

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Konferencja Współpraca nauki z biznesem stan obecny i oczekiwania przedsiębiorców 16.07.2010, PAIiIZ Anna Tumidajewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Zasłużony dla sprawy Drogowej oprac. Prof. Antoni Szydło ur. 1943 r. w Nowym Sączu szkoła średnia (Nowy Sącz) studia na Politechnice Krakowskiej (Wydział Budownictwa Lądowego)

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH 2010-2015 PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY CEL Fundusz ten najczęściej kojarzony jest z organizacją

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia dla JST w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2017 r. Zielona Góra, 28 kwietnia 2017 r.

Możliwości wsparcia dla JST w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2017 r. Zielona Góra, 28 kwietnia 2017 r. Możliwości wsparcia dla JST w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w 2017 r. Zielona Góra, 28 kwietnia 2017 r. Główne obszary wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w PO WER

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I STAŻE DLA OSÓB PO 29 ROKU ŻYCIA

SZKOLENIA I STAŻE DLA OSÓB PO 29 ROKU ŻYCIA SZKOLENIA I STAŻE DLA OSÓB PO 29 ROKU ŻYCIA Jak wziąć udział w projekcie? Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi wybiera instytucje, które oferują m.in. wsparcie doradcze, szkoleniowe oraz staże dla osób po 29

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DANE OSOBOWE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DANE OSOBOWE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Dane osobowe: Imię i nazwisko: Prof. dr hab. Bohdan Yuskiv Adres domowy: ul. L.Tolstogo 32 / 6 33-001 Równe, Ukraina E-mail: yuskivb@ukr.net Telefon i faks: +38 050

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Prorektor ds. Rozwoju i Informatyzacji, dr hab. Grzegorz Jarzembski prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Konferencja

Bardziej szczegółowo

Efekty realizacji projektów z zakresu rynku pracy i pomocy społecznej

Efekty realizacji projektów z zakresu rynku pracy i pomocy społecznej Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Efekty realizacji projektów z zakresu rynku pracy i pomocy społecznej Iwona Zakrzewska Dyrektor Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk o Wychowaniu na lata

Strategia Wydziału Nauk o Wychowaniu na lata 1 Strategia Wydziału Nauk o Wychowaniu na lata 2010 2015 Wydział Nauk o Wychowaniu określa strategię rozwoju na lata 2010 2015 spójnie z założeniami Strategii rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego na lata 2010

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL)

Bardziej szczegółowo

Realizacja komponentu regionalnego PO KL w 2008r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu grudzień 2008r.

Realizacja komponentu regionalnego PO KL w 2008r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu grudzień 2008r. Realizacja komponentu regionalnego PO KL w 2008r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu grudzień 2008r. 485 369 954 euro zostało przeznaczone na realizację działań w ramach komponentu regionalnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie seminarium, 20 lutego 2012 r

Informacja o projekcie seminarium, 20 lutego 2012 r Informacja o projekcie seminarium, 20 lutego 2012 r. 2012-02-22 1 2012-02-22 2 Informacje wstępne realizowany w ramach: Priorytet I PO KL okres realizacji: 01.03.2011 28.02.2014 roku partnerzy: 1. Instytut

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Stowarzyszenia Złota Ziemia na rok 2016

Plan rozwoju Stowarzyszenia Złota Ziemia na rok 2016 Plan rozwoju Złota Ziemia na rok 2016 Załącznik do Uchwały Nr 18/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 5 listopada 2015r. Zadania Określenie misji, wyznaczenie celów, stworzenie strategii na lata 2016-2018

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. PARTNER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Konferencja 22.09.11, Wrocław Monika

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A.

Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A. Raport bieżący nr 16/2016 Data sporządzenia: 2016-04-05 Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013

ROK AKADEMICKI 2012/2013 ROK AKADEMICKI 2012/2013 Międzynarodowa Konferencja pt. Second International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development (20-22.06.2013) W dniach 20-22.06.2013 r. w Opolu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

Europejska Grupa Doradców

Europejska Grupa Doradców Europejska Grupa Doradców ul. Konopnickiej 6/4 60-771 Poznań www.egd.com.pl Izabela Tokarska e) PRZYSZŁOŚĆ - projekty szkoleniowe fundusze norweskie, fundusze UE, inne (samodzielnie, w partnerstwach) -

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi

tryb niestacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi MODUŁ 2 Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Zarządzanie procesami szkoleniowymi Zgodnie z wymogami SWPS Moduł skierowany jest do wszystkich Studentów, którzy pracują w działach HR, Szkoleń lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Temat wiodący: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Ogólnopolska społeczna debata nad koncepcją docelowego systemu wspierania osób niepełnosprawnych Obecny system aktywizacji i wspierania zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

tryb stacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi

tryb stacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb stacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Zarządzanie procesami szkoleniowymi Zgodnie z wymogami SWPS Moduł skierowany jest do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Résumé. Department of Psychology, Raffles College of Higher Education, Singapore Stanowisko: Psychology Lecturer marzec 2009 obecnie

Résumé. Department of Psychology, Raffles College of Higher Education, Singapore Stanowisko: Psychology Lecturer marzec 2009 obecnie Résumé Imię i nazwisko: Dariusz Piotr Skowroński Data urodzenia: 23 marca 1971 r. Kontakt: Email: Skype: dariusz.sko@gmail.com dariuszs1971 Zatrudnienie Department of Psychology, Raffles College of Higher

Bardziej szczegółowo

Dolina Karpia -szansa na przyszłość

Dolina Karpia -szansa na przyszłość Dolina Karpia -szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny

Bardziej szczegółowo

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Wyszukiwanie tematyczne zestawienie kategorii, obszarów i zakresów tematycznych 1. Edukacja.. 2. Rynek pracy.. 3. Polityka rynku pracy.. 4. Integracja

Bardziej szczegółowo

Społecznej w Lublinie. Lublin, dnia 17 grudnia2008 r.

Społecznej w Lublinie. Lublin, dnia 17 grudnia2008 r. Regionalny Ośrodek O Polityki Społecznej w Lublinie Lublin, dnia 17 grudnia2008 r. Projekt systemowy ROPS 2008 r. Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników w instytucji pomocy i integracji

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku UCHWAŁA NR 75/2015 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW na 2016 rok. 1 Na podstawie 26 w związku z ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Lokalnej Grupy Działania Fundacji Rozwoju Gmin PRYM

Lokalnej Grupy Działania Fundacji Rozwoju Gmin PRYM Działalność Lokalnej Grupy Działania Fundacji Rozwoju Gmin PRYM Budowa partnerstwa lokalnego gminy Parzęczew z gminami; Zgierz, Wartkowice, Dalików i Łęczyca w ramach Działania 2.7. Pilotażowy Program

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego 01 02 03 Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR 30) Organ opiniotwórczo-doradczy powołany w maju 2009 r. w ramach projektu PO KL Budowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania oceny pracownika naukowo-dydaktycznego/naukowego z tytułem naukowym profesora/ stopniem dr hab.

Zasady dokonywania oceny pracownika naukowo-dydaktycznego/naukowego z tytułem naukowym profesora/ stopniem dr hab. Załącznik Nr 12G Zasady dokonywania oceny pracownika naukowo-dydaktycznego/naukowego z tytułem naukowym profesora/ stopniem dr hab. 1.Osiągnięcia naukowe (dane dot. publikacji i pkt MNiSzW na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Zielona Góra, 31 marca 2010 r. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Uniwersytet Zielonogórski O Uczelni jedyny uniwersytet w regionie, różnorodność kierunków

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA I DZIEŃ 09:00 Rozpoczęcie szkolenia 1. Podstawy prawne i dokumenty dotyczące współpracy ponadnarodowej w PO KL Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej

Bardziej szczegółowo

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Kwalifikacje naukowe: Magisterium: 1963 Doktorat: 1971 Habilitacja: 1978 Profesor nadzwyczajny: psychologia, UAM Katedra Psychologii, Wydział Filozoficzno Historyczny,

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY Kazimierz Dolny, 22-23 maja 2014 r. Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Ekonomika Handlu Wewnętrznego

CURRICULUM VITAE. Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Ekonomika Handlu Wewnętrznego CURRICULUM VITAE Imię i nazwisko: Hanna Kuzińska Data i miejsce urodzenia: 17. października 1951 r., Kołobrzeg Narodowość: polska Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny,

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Program na rzecz osób starszych do 2020 roku. Warszawa, Senat RP, 17 grudnia2013 r.

Wielkopolski Program na rzecz osób starszych do 2020 roku. Warszawa, Senat RP, 17 grudnia2013 r. Wielkopolski Program na rzecz osób starszych do 2020 roku Warszawa, Senat RP, 17 grudnia2013 r. Seniorzy w Strategii Polityki Społecznej dla województwa wielkopolskiego do 2020 roku : dzieci i młodzież

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rektorów Polskich w swym I Dziesięcioleciu

Fundacja Rektorów Polskich w swym I Dziesięcioleciu Fundacja Rektorów Polskich w swym I Dziesięcioleciu Prof. Jerzy Woźnicki Jubileuszowe Zgromadzenie Fundatorów, Warszawa, dnia 19 września 2012 r. 1 Fundacja Rektorów Polskich oraz Instytut Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY INDYWIDUALNE

PROJEKTY INDYWIDUALNE Dr Jagoda Jezior Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii Zakład Metod Badań Społecznych GRANTY Grant Komitetu Badań Naukowych nr PBZ-059-01 Euroregion Bug temat projektu Kapitał ludzki czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Zwrotne finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej

Zwrotne finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej Zwrotne finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 9 kwietnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim Realizator projektu: Stowarzyszenie ETAP ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań tel. +48 61 656 99 71, www.owesetap.pl Partner projektu: Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo

Bardziej szczegółowo

Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych

Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych Pod Patronatem Pana dr Janusza Kochanowskiego - Rzecznika Praw Obywatelskich Termin i miejsce: 17-18.03.2010 r., Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wydział Nauk Społecznych, ul.

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo