Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.mirek.grewinski.pl"

Transkrypt

1 1. Imię: MIROSŁAW 2. Nazwisko: GREWIŃSKI 3. Data urodzenia: r. 4. Narodowość: POLSKA Życiorys naukowy prof. Mirosława Grewińskiego 5. Stan cywilny: ŻONATY 6. Wykształcenie: Instytucja Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) Od Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego Praca habilitacyjna pt. Wielosektorowa polityka społeczna o przeobrażeniach państwa opiekuńczego + dorobek STUDIA DOKTORSKIE - Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, praca doktorska nt.: Europejski Fundusz Społeczny jako strukturalny instrument wspierania polityki społecznej Unii Europejskiej napisana pod kierunkiem prof. dr hab. J. Auleytnera Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych -Instytut Polityki Społecznej Uzyskane stopnie lub dyplomy Prof. nadzwyczajny WSP im. J. Korczaka w Warszawie (dawna nazwa WSP TWP w Warszawie) Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce Dr nauk społecznych w zakresie socjologii Mgr nauk politycznych w zakresie polityki społecznej Uniwersytet w Konstancji (Niemcy)-roczne stypendium naukowe 2004 i 2005 r. stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Od 2004 r. aktywny udział w Kole Młodych Naukowców przy Polskiej Akademii Nauk podyplomowe studia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi - Agencja Rozwoju Gospodarczego Poznań Stypendium dla Młodych Naukowców Uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (menedżer zasobów ludzkich) 7. Znajomość języków obcych: Podać znajomość w skali od 1 do 5 (5 - doskonała, 1 - podstawowa) Język Czytanie Mowa Pisanie Język niemiecki Język angielski Język polski Język ojczysty 1

2 8. Członkostwo w organizacjach zawodowych: - Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej 2001 r r. członek Prezydium Zarządu Głównego 9. Inne umiejętności: (np. umiejętność pracy na komputerze, itd.) - organizacja i zarządzanie przedsięwzięciami, komputer 10. Obecne stanowisko: - profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, - od r. Prorektor WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie - w latach r. Pełnomocnik Rektora ds. EFS na WSP TWP; członek Komitetów Sterujących projektami 11. Liczba lat pracy w ośrodku / współpracy z ośrodkiem: - 13 lat 12. Zasadnicze kwalifikacje: - specjalista w zakresie polityki społecznej, - bardzo dobra znajomość problematyki zatrudnienia i pomocy społecznej, usług społecznych oraz wielosektorowej polityki społecznej, - bardzo dobra znajomość projektowania społecznego oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na działania społeczne, - posiadane umiejętności budowania metodologii i przygotowywania narzędzi badawczych, - doświadczenie trenerskie i szkoleniowe (przygotowanie i przeprowadzenie ponad 500 szkoleń dla pracowników służb społecznych i organizacji pozarządowych z zakresu europejskiej polityki zatrudnienia, wykluczenia społecznego, polityki regionalnej, Europejskiego Funduszu Społecznego, aktywnej i wielosektorowej polityki społecznej, pomocy społecznej, usług społecznych, ekonomii społecznej), - doświadczenia w doradztwie i ocenie projektów, - umiejętność budowania strategii regionalnych i lokalnych w zakresie zatrudnienia, - umiejętność przygotowania narzędzi do ewaluacji projektów społecznych, - przez wiele lat ekspert i akredytowany szkoleniowiec Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 2

3 13. Współpraca merytoryczna w latach współpracowałem merytorycznie m.in. z: Kancelarią Prezydenta RP, Fundacją Amicus Europae Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowym Ośrodkiem Szkoleniowym EFS, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Funduszem Współpracy, Komendą Główną OHP, Instytutem Konsultantów Europejskich, Instytutem Rozwoju Służb Społecznych, Instytutem Spraw Publicznych, Polską Agencją Inwestycji Zagranicznych, DGA - Doradztwo Gospodarcze, Deloitte, WYG-International, LRDP-Kantor, bit-, Congress and Training Center, Wirtualną Akademią Biznesu, Fundacją Edukacji Ekonomicznej, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Klonem -Jaworem, siecią Splot, Borisem i wieloma innymi jednostkami samorządowymi, pozarządowymi oraz podmiotami rynkowymi (np.wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalne ośrodki polityki społecznej, instytucje rynku pracy itd..) - Wykładałem gościnnie m.in. na/w: Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Politechnice Radomskiej, Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu, Ośrodku Badań Europejskich przy Uniwersytecie Łódzkim, Akademii Świętokrzyskiej, Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji, Wyższej Szkole Biznesu w Radomiu, Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji, Wyższej Szkole Promocji w Warszawie, Wyższej Szkole Ekonomicznej. Gościnnie wykładałem też w Portugalii w Wyższej Szkole Służb Społecznych w Lizbonie. 14. Przebieg pracy zawodowej: Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) Miejsce Organizacja/Instyt ucja Maj 1999 do teraz Warszawa Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP członek Rady Wydziału i Senatu Uczelni Prorektor Stanowisko Profesor nadzwyczajny Opis Prowadzenie zajęć z przedmiotów polityka społeczna, rynek pracy, polityka regionalna UE, europejska polityka społeczna, organizacja pomocy społecznej, zarządzanie projektami społecznymi 3

4 15. Inne: Praktyki zawodowe, wizyty studyjne, szkolenia: praktyka w Urzędzie ds. młodzieży w Eichstätt w Niemczech praktyka w Urzędzie ds. młodzieży w Kolonii w Niemczech praktyka w Saksońskim Ministerstwie Gospodarki i Pracy w Dreźnie (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w biurze konsultacyjnym- BBJ Servis-Chemnitz staż naukowy w Bonn - Ministerstwo Pracy w Niemczech (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego) praktyka w Ewangelickim Instytucie Pomocy Młodzieży w Kolonii, staż naukowy na Manchester Metropolitan University w Anglii (badania z zakresu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego) wizyta studyjna w Solo-Partner w Hamburgu, dotycząca innowacyjnych metod aktywizacji osób niepełnosprawnych wizyta studyjna dotycząca doświadczeń działalności kooperatyw socjalnych w regionie Emilia Romagna we Włoszech, The international social work & society academy Local Social Policy and Social Work, Perspectives, Activities and Partners in Civil Society, Centre of Social Studies University of Bielefeld, Social Innovation Centre SIC, Gdańsk Cyberworld unlimited? Digital Inequality and New Spaces of Informal Education for Young People, International Conference Bielefeld r. wizyta studyjna do instytucji polityki społecznej w Hiszpanii zapoznanie się z systemem polityki społecznej w Hiszpanii, Walencja, Barcelona r. - wizyta studyjna do instytucji polityki społecznej w Austrii zapoznanie się z systemem polityki społecznej w Austrii, Wiedeń, Burgenland r. - wizyta studyjna do instytucji polityki społecznej we Włoszech zapoznanie się z systemem polityki społecznej we Włoszech, Rzym, Lazio ukończenie 160 godzinnego szkolenie nt. przedsiębiorczości prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego ukończenie 90 godzinnego szkolenia pt. Tutoring i coaching w pracy akademickiej jak skutecznie rozwijać talenty studentów, r r. udział w cyklu szkoleń Kompetencje mentora kluczem do sukcesu lidera, Warszawa udział w Summer Academy on European Integration Krokowa, Fundacja Amicus Europae Aleksandra Kwaśniewskiego ukończenie 60 godzinnego szkolenia z zakresu umiejętności trenerskich, Grupa TROP, Warszawa wizyta studyjna na University of Manchester Mentoring, tutoring i coaching akademicki, Anglia. 4

5 wizyta studyjna na Universitaet der Bundeswehr Muenchen Coaching akademicki, Niemcy wizyta studyjna w Chinach - X 2012 ukończenie szkolenia PRINCE II wizyta studyjna Gdański Park Naukowo Technologiczny w ramach projektu 1.15 Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn r. wizyta studyjna w Procter & Gamble, Warszawa wizyta studyjna w Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris sp. Z o.o., Piaseczno r. wizyta studyjna w Nivea Sp. z o. o., Poznań r. wizyta studyjna w LUX MED. Sp. z o.o., Warszawa wizyta studyjna w Swedbank, Sztokholm, Szwecja wizyta studyjna w centrali L'oreal Paris, Francja, Paryż wizyta studyjna w IBM Włochy, Mediolan wizyta studyjna w Indesit Company, Włochy Mediolan r. wizyta studyjna w Austrii (Wiedeń, Graz) Austriackie doświadczenia w zakresie aktywizacji osób starszych w ramach projektu pn. Kadry dojrzałe do zmian realizowanego przez bit Sp. z o.o. w partnerstwie z PUP w Opolu, PUP w Strzelcach Opolskich, WSP im. J. Korczaka w Warszawie r. wizyta studyjna we Włoszech (Wenecja) w ramach programu Erasmus Specjalistyczne doświadczenie: Kraj Data / od do / Wybrane Projekty, w których uczestniczyłem jako ekspert Wrzesień listopad 1999 badanie sytuacji społecznej i edukacyjnej dzieci pogranicza wschodniego, projekt UNICEF, GUS-u, WSP TWP; projekt finansowany ze środków badawczych uczelni + UNICEF. Celem projektu było przeprowadzenie badań we wszystkich gminach pogranicza wschodniego na temat szans i perspektyw edukacyjnych dzieci i młodzieży z regionów biednych i zaniedbanych. Wyniki badań opublikowane w kilku periodykach naukowych min: Polityka Społeczna, Wiadomości Statystyczne. Funkcja realizatora badań terenowych. Od do asystent doradcy przedakcesyjnego Unii Europejskiej w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa, projekt twinningowy Phare Celem projektu było doradztwo związane z wdrażaniem w Polsce systemu rejestracji gospodarstw rolnych. Funkcja asystenta doradcy przedakcesyjnego. 5

6 styczeń- czerwiec Specjalny Program Przygotowawczy do Funduszy Strukturalnych Phare SCRE-E/110226/D/SV/Pl, opracowanie i przeprowadzenie cyklu kilkudziesięciu szkoleń i konferencji dla partnerów społecznych i mediów oraz jednostek samorządowych nt. Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było przeprowadzenie szkoleń wśród różnych grup odbiorców: samorządowców, dziennikarzy, organizacji pozarządowych. Funkcja eksperta ds. EFS. kwiecień- czerwiec ekspert w Programie Ambasady Królestwa Danii i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Europa regionów, finansowanie środki publiczne + Ambasada Danii. Celem projektu było przeprowadzenie kilku konferencji regionalnych z zakresu funduszy strukturalnych (min. w zakresie prezentacji ciekawych projektów dotyczących zatrudnienia). grudzień Program Przygotowanie kadr województwa opolskiego do korzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, cykl szkoleń i warsztatów nt. funduszy strukturalnych i europejskiej polityki społecznej Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Projekt GTZ gmbh, Congress and Training Center. Funcja eksperta. 0d 2003r. - Od początku istnienia KOSZEFS ekspert, szkoleniowiec i doradca dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego; Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości maj - lipiec 2003 projekt Kancelarii Prezydenta RP dotyczący przeprowadzenia akcji informowania społeczeństwa o korzyściach płynących z integracji z UE, funkcja eksperta w Kancelarii Prezydenta RP odpowiadającego za politykę społeczną, inicjatywy społeczne i obywatelskie, fundusze strukturalne Sierpień wrzesień 2004 kluczowy ekspert w projekcie przygotowania Regionalnej Strategii Zatrudnienia dla województwa śląskiego, Phare RZL 2001 odpowiedzialny za przygotowanie diagnozy sytuacji na rynku pracy na terenie województwa, analizę SWOT, strukturę strategii. Wrzesień 2004 objęcie funkcji ewaluatora merytorycznego projektów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL członek Komisji Oceniającej Projekty, Krajowa Struktura Wsparcia, Fundusz Współpracy Styczeń - kwiecień 2005 kluczowy ekspert w projekcie PHARE 2002 RZL dla województwa łódzkiego. Styczeń- wrzesień 2006 kluczowy ekspert w projekcie Wsparcie techniczne dla instytucji przygotowujących projekty własne w ramach SPO-RZL, Phare RZL 2003, doradca długoterminowy dla Komendy Głównej OHP i Departamentu Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji MPiPS. Od listopada 2005 do lutego 2006 członek Zespołu Konsultacyjnego NSRO i PO na okres przy Ministrze Rozwoju Regionalnego Wrzesień 2006 listopad wykonawca ewaluacji cząstkowej ex-ante Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, na zlecenie Deloitte. Funkcja eksperta. Czerwiec 2006 luty 2007 sekretarz naukowy badań Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy, PTPS, MPiPS; działanie 1.6.b SPO- RZL; budżet 1,9 mln zł Od marca 2007 koordynator projektu badawczego z ramienia MPiPS 6

7 Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, SPO- RZL, działanie 1.6.b, budżet 1,3 mln zł członek ZG Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej członek Rady Wydziału i Senatu WSP TWP 0d 1999 do 2007 roku udział w kilku projektach badawczych, których celem było przygotowanie ekspertyz i publikacji książkowych WSP TWP, ELIPSA, Instytut Spraw Publicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji r. promotor i recenzent około 400 prac licencjackich, magisterskich, podyplomowych, WSP TWP, WSTiR Od 2006 udział w Zespole Młodych Naukowców przy Polskiej Akademii Nauk Od lipca do września 2007 roku ekspert w konsorcjum na rzecz przygotowania budżetu zadaniowego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej etap 1 na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Od lutego 2008 do grudnia 2009 doradca dyrektora Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy MPiPS Od 1 kwietnia 2008 do czerwca 2012 r. doradca Komendanta Głównego OHP Od do Koordynator projektu badawczego Diagnoza sytuacji społeczno zawodowej kobiet wiejskich w Polsce na zlecenie MPiPS (SPO-RZL, działanie 1.6.b); budżet 1,3 mln zł doradztwo przy pisaniu projektów i składaniu wniosków do Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań 1.4., 1.5., 1.6., 2.3. SOP-RZL, 2.1, 2.3., 2.4. ZPORR oraz Priorytetach I, III, IV,VI VII i IX PO KL dla kilkudziesięciu podmiotów r. udział w Akademii Młodych Liderów Fundacji Amicus Europea Od 2008 r. ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich akredytacja IV stopnia; członek Rady programowej od 2010 r. Od 2007 r. do 2011 r. Pełnomocnik Rektora ds. EFS na WSP TWP. Pozyskanie środków na realizację 22 projektów na łączną kwotę 84 mln zł Od 2008 r. członek Komitetu Sterującego projektem Przedsiębiorcza uczelnia, WSP im. J. Korczaka w Warszawie Od 2009 r. do kwietnia 2011 ekspert merytoryczny w projekcie Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia, WSP im. J. Korczaka w Warszawie Doradca MCPS na rzecz przygotowania projektów systemowych PO KL dla OPS i PCPR na Mazowszu 2009 przeprowadzenie kompleksowych badań naukowych nt. pluralizacji usług pomocy społecznej na Mazowszu na zlecenie MCPS wraz z publikacją książkową materiału. 2009/ przeprowadzenie ewaluacji on-going projektu Partnerstwo na rzecz zatrudnienia portal strzeleckiego przedsiębiorcy na zlecenie CTC Od 2010 r. - członek Komitetu Sterującego dla projektów: Akademia Młodych Noblistów i Kompetencje Kluczowe Drogą do Kariery, WSP im. J. Korczaka w Warszawie przeprowadzenie ewaluacji ex-ante projektu Turystyka bez barierprofesjonalizacja kadr branży turystycznej w woj. opolskim na zlecenie CTC przeprowadzenie ewaluacji ex-post projektu Turystyka bez barier- 7

8 profesjonalizacja kadr branży turystycznej w woj. opolskim na zlecenie CTC Od 2011 r. członek Rady Programowej KFE /IKE Od 2011 r. do czerwca 2013 r. - przewodniczący Komitetu Sterującego dla projektu Szansa na Lepsze Zarządzanie! Kompleksowy program podnoszenia jakości zarzadzania i funkcjonowania JST na obszarze Powiatu Grójeckiego WSP im. J. Korczaka w Warszawie 0d 2011 r. Prorektor WSP im. J. Korczaka w Warszawie na kadencje Od kwietnia 2012 r. kluczowy ekspert w projekcie Ecorys Od sierpnia 2012 r. do czerwca 2013 r. ekspert merytoryczny w projekcie Stworzenie standardu Superwizja w pracy socjalnej, WSP im. J. Korczaka w Warszawie Od maja 2012 r. członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Pracowników Socjalnych przy MPiPS Od września 2012 r. członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Od września 2012 r. - członek Komitetu Sterującego projektu PI PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni nowe kompetencje pracownika socjalnego, WSP im. J. Korczaka w Warszawie Od stycznia 2013 r. członek Komitetu Sterującego projektu Modelowo Zarządzana Uczelnia, WSP im. J. Korczaka w Warszawie Od kwietnia 2013 r. ekspert Opolskiego Paktu na Rzecz Zwiększenia Zatrudnienia poprzez Kontraktację Usług Rynku Pracy w ramach projektu pn. Kadry dojrzałe do zmian realizowanego przez bit Sp. z o.o. w partnerstwie z PUP w Opolu, PUP w Strzelcach Opolskich, WSP im. J. Korczaka w Warszawie Od maja 2013 r. ekspert opiniujący projekt: Flexicurity w zawodzie pedagoga przedszkolnego, Fundacja Drabina. Od lipca 2013 r. ekspert Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Przygotowanie Strategii Polityki Społecznej dla Mazowsza Od marca 2013 r. redaktor naczelny magazynu Empowerment Od czerwca 2013 r. członek Rady Ekspertów magazynu Think Tank Od lipca do grudnia 2013 ekspert MCPS do opracowania Strategii Polityki Społecznej dla Mazowsza na lata Od maja 2013 do grudnia 2013 ekspert Fundacji Drabina w projekcie Flexicurity w zawodach opiekuńczo-wychowawczych Szkolenia: Przeprowadził ponad 400 szkoleń komercyjnych dla kadr polityki społecznej z kilkunastu tematów 8

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1 Prowadzący Kamil Wyszkowski Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 1. Imię (imiona) i nazwisko JERZY RUSZAŁA 2. Imiona rodziców ADAM, MICHALINA 3. Data urodzenia 31.07.1968r. 4. Obywatelstwo POLSKIE 5. Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego Sprawozdanie z działań w 2010 roku I. PROGRAMY 1. Programy kontynuowane Obywatel Dziecko Czas realizacji: sierpień 2008 czerwiec 2010, we współpracy z

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna DYREKTOR Monika Bochenek Wykształcenie wyższe ekonomiczne Ukończone w 2006r. studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, wydział ekonomii; specjalność: strategie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Prof. dr hab. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego. Profesor tytularny Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Publicznej. Od marca 1998 r. do sierpnia 2007 r., przez trzy kadencje,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE JAN KRZYSZTOF BIELECKI

CURRICULUM VITAE JAN KRZYSZTOF BIELECKI Dane osobowe Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Stan cywilny Wykształcenie Oslo JAN KRZYSZTOF BIELECKI Jan Krzysztof Bielecki 3 maja 1951 r., Bydgoszcz, Polska żonaty, dwoje dzieci Studia na Wydziale

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r. Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 1. Zgłoszenie kandydata do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo