Badanie biur poradniczych Badanie instytucji pomocy społecznej... 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5.3.1. Badanie biur poradniczych... 16 5.3.2. Badanie instytucji pomocy społecznej... 16"

Transkrypt

1 Raport końcowy Ocena wdrożonych programów z zakresu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego realizowanych w projektach konkursowych wyłonionych w ramach konkursów: nr DWF_5.4.2_2_2008 oraz DWF_5.4.2_5_ Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Grudzień 2011

2 Spis treści 1. Streszczenie Summary Lista używanych skrótów: Wprowadzenie Przedmiot badania Cele badania Metodologia badawcza Analiza danych zastanych Telefoniczne wywiady pogłębione Badania kwestionariuszowe CAWI Badanie biur poradniczych Badanie instytucji pomocy społecznej Badanie ankietowe klientów Studia przypadku Wyniki badania Zapotrzebowanie na bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie odbiorcy usług Zapotrzebowanie na wsparcie w postaci bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego Odbiorcy wsparcia i ich problemy Źródła informacji o możliwościach uzyskania wsparcia Adekwatność wsparcia Oferowane wsparcie usługi biur porad prawnych i obywatelskich Oferta projektów Współpraca Rozpoznawalność działań Funkcjonowanie biur Uwarunkowania realizacji usług i trwałość wsparcia Monitoring, ewaluacja i ocena jakości usług Realizatorzy projektów Standardy poradnictwa pranego i obywatelskiego Profil doradcy oraz niezbędne wsparcie dla biur i doradców Trwałość Wnioski Rekomendacje Załączniki Studia przypadku Fundacja Familijny Poznań Stowarzyszenie Lubelski Ośrodek Samopomocy LOS Stowarzyszenie Euro-Concret Narzędzia badawcze Badanie CAWI biura poradnicze Badanie CAWI instytucje pomocy społecznej Badanie ankietowe klientów Lista zagadnień do poruszenia w wywiadach z kierownikami biur Lista zagadnień do poruszenia w wywiadach z kadrą doradczą biur Lista zagadnień do poruszenia w wywiadach telefonicznych z klientami biur

3 1. Streszczenie Celem badania była ocena funkcjonowania bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oferowanego w ramach konkursów: nr DWF_5.4.2_2_2008 oraz DWF_5.4.2_5_2010 Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , w kontekście zasadności kontynuowania wsparcia w kolejnym okresie programowania. W szczególności próbowano odpowiedzieć na pytania, na ile dotychczasowe formy wsparcia zostały właściwie dobrane i okazały się adekwatne do potrzeb społecznych oraz czy i w jakim zakresie należy kontynuować wspieranie rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Istotne było też pytanie, na ile dotychczasowe działania wpływają na stworzenie trwałych systemowych rozwiązań. Badanie zrealizowane zostało przy zastosowaniu pakietu jakościowych i ilościowych metod i technik badawczych, do których należały: Analiza danych zastanych (jakościowa analiza dokumentów programowych i ilościowa analiza dokumentów projektowych), Badania terenowe: Pogłębione wywiady telefoniczne z beneficjentami, personelem udzielającym porad oraz z klientami, Badania kwestionariuszowe techniką ankiety internetowej CAWI skierowane do wszystkich biur poradniczych i instytucji pomocy społecznej, Badanie ankietowe klientów, Studia przypadku. Uzyskano szeroki materiał badawczy, który pozwolił na sformułowanie odpowiedzi na postawione w badaniu pytania badawcze. Stwierdzono przede wszystkim, że oferta biur jest adekwatna do potrzeb rozumianych jako ogólne zapotrzebowanie obywateli na pomoc prawną. Jest ona jednak niewystarczająca w stosunku do zidentyfikowanego w praktyce zapotrzebowania ze strony obywateli. Stwierdzono przy tym, że osoby zarządzające pracą biur starają się elastycznie dostosowywać merytoryczną i organizacyjną ofertę biur do stwierdzanego zapotrzebowania. Nie zidentyfikowano istnienia barier dostępu do usług poradniczych o charakterze systemowym. Jedyne bariery, które mają rzeczywiste znaczenie dotyczą ograniczeń terytorialnych. Biura są dostępne raczej w miastach, w mniejszym zakresie na wsi, w związku z czym dla części obywateli problemem jest dotarcie do biur ze względu na koszty dojazdu lub brak odpowiedniej komunikacji. Część z biur próbuje zaradzić temu poprzez organizowanie porad wyjazdowych, ale muszą te działania limitować ze względu na ograniczenia finansowane i personalne. Biura mają niekiedy pewien problem z upowszechnianiem informacji o swoich działaniach i docieraniem do najbardziej potrzebujących grup, a lokalne instytucje typu PCPR, OPS, policja, sądy itp. są w zbyt małym stopniu zainteresowane współpracą z biurami. Jednocześnie zaznaczyć trzeba, że badanie dostarczyło też ciekawych przykładów dobrych praktyk w zakresie takiej współpracy. Część ze wspomnianych problemów można rozwiązać tylko lokalnie, ale istotnym wsparciem byłaby krajowa kampania informacyjna o znaczeniu bezpłatnego poradnictwa oraz centralne działania mające na celu włączenie m.in.: ZUS, KRUS, urzędów 3

4 skarbowych, Państwowej Inspekcji Pracy do sieci współpracy z biurami porad prawnych i obywatelskich. Badanie wykazało, że grupy obywateli, które szczególnie potrzebują porad prawnych i obywatelskich to przede wszystkim bezrobotni, osoby niepełnosprawne, chore i ich rodziny a także ofiary przemocy (na podstawie wskazań PCPR i OPS). Z kolei szczegółowa analiza profilu klienta biur pozwoliła na sformułowanie następujących cech odbiorców wsparcia: większość klientów stanowią kobiety, średnia wieku osób korzystających z poradnictwa wynosi około 45 lat, a więc klientami są osoby ze wszystkich grup wiekowych, dominują mieszkańcy wsi i osoby z wykształceniem średnim oraz zawodowym; większość badanych to osoby będące w związku formalnym, prawie połowa klientów biur i punktów poradnictwa prawnego i obywatelskiego to osoby bezrobotne, zdecydowaną mniejszość wśród klientów stanowią osoby uczące się oraz uczące i pracujące, klienci biur to najczęściej osoby z niskim dochodami. Główny obszar zainteresowań klientów biur to sprawy rodzinne, alimentacyjne, spadkowe i sprawy z zakresu prawa pracy. Przyszłe projekty powinny brać to pod uwagę profilując swoje wsparcie i nawiązując współpracę z określonymi kategoriami doradców. Badanie pokazało, że problemem staje się kwestia dopuszczalności i sposobów weryfikacji kryterium ubogi. Kwestia ta wymaga regulacji zarówno systemowej, jak i w ramach ewentualnych przyszłych konkursów, zanim nie zostanie rozstrzygnięta systemowo. Badanie wykazało, że najbardziej skuteczną formą promocji działania biur jest powolne budowanie zaufania w lokalnej społeczności i polecanie pomocy biur przez zadowolonych klientów. Na to jednak potrzeba czasu. Duża część biur ma szansę na zachowanie trwałości, na pewno jednak w znacznie ograniczonym zakresie. Władze lokalne życzliwie obserwują działania biur i mają świadomość, że mieszkańcy potrzebują usług biur. Mają jednak bardzo ograniczone możliwości finansowe i z tego względu przewidujemy silne ograniczanie zakresu wsparcia. Obserwacje poczynione w ramach badania pozwalają na postawienie ostrożnej tezy o nieefektywnym wykorzystaniu pewnej części środków przeznaczonych na konkurs. Wiąże się to przede wszystkim z przeznaczaniem przez każde biuro osobno środków na budowę często rozbudowanych rozwiązań informatycznych wspierających pracę biur, na zakup drogiego systemu dostępu do aktów prawnych itp. Wydaje się, że istotnym wsparciem dla działania biur byłoby dostarczanie jednolitych narzędzi, zbiorów procedur do wykorzystania, rozwiązań w zakresie dostępu do aktów prawnych itp. Biura w praktyce działania stosują systemy i narzędzia monitorowania i ewaluacji swojej działalności, jednak słabą stroną systemu jest brak w zasadzie rozwiązań dotyczących oceny jakości merytorycznej świadczonych porad. Badanie pokazało, że formy wsparcia dopuszczone w ramach konkursów są trafne i powinny zostać utrzymane. Tym bardziej, że stanowią one szeroką ogólną listę, z której można swobodnie komponować projekty. Kluczowe wnioski i rekomendacje sformułowane w ramach badania obejmują przede wszystkim postulaty związane z potrzebą systemowego podejścia do kwestii poradnictwa prawnego i obywatelskiego i włączenie jej na stałe do polityki społecznej Państwa, w tym objęcia stałym mechanizmem finansowania. Wskazuje na to zarówno potwierdzona badaniem duża skala zapotrzebowania społecznego na poradnictwo prawne i obywatelskie, jak i charakter tych usług, polegający na zagwarantowaniu obywatelom podstawowego dostępu do wiedzy o prawie. Niezależnie od działań na rzecz rozwiązań systemowych warto kontynuować wspieranie 4

5 finansowe poradnictwa prawnego i obywatelskiego w ramach PO KL i przyszłych programów współfinansowanych z EFS, jak też warto wspierać tę działalność w ramach innych mechanizmów, jak np. FIO. Jednym z warunków skuteczności takiego wspierania będzie podniesienie stanu wiedzy na temat zapotrzebowania obywateli na bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie, ale też niezbędne jest podjęcie działań na rzecz wzmocnienia kompetencji diagnostycznych i ewaluacyjnych instytucji zajmujących się i chcących się zajmować poradnictwem. Postulujemy też przeformułowanie kryteriów dostępu i kryteriów strategicznych w kontekście nowych konkursów finansowanych z środków EFS, które powinny uwzględniać aktualną sytuację i potrzeby poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Istotną kwestią w kontekście dalszego finansowania jest też uporządkowanie nomenklatury pojęciowej i stworzenie oprzyrządowania dla świadczenia poradnictwa. Przede wszystkim badanie pokazało istnienie pewnego zamieszania wokół podziału na poradnictwo prawne i obywatelskie. Ważne wątpliwości dotyczą też kwestii zarządzania danymi osobowymi oraz weryfikacji kwestii dochodowych i majątkowych klientów biur. Wśród ważnych rekomendacji, które z pewnością przyniosłyby podniesienie jakości pracy biur porad prawnych i obywatelskich wskazać też należy zwiększenie współpracy i wymiany informacji pomiędzy biurami, dzielenie się dobrymi praktykami, w tym w szczególności wypracowanie najbardziej optymalnych rozwiązań w zakresie dokumentowania pracy biur. 5

6 2. Summary The objective of the research was to evaluate the functioning of a free civil and legal advice services offered under the competitions: No DWF_5.4.2_2_2008 and No DWF_5.4.2_5_2010 "Creating and implementing programs in the field of civil and legal advice under the Human Capital Operational Programme for the years ", with regard to the relevance to continue the support in the next programming period. In particular, researchers tried to answer questions, to what degree the existing forms of support have been properly selected and proved to be adequate to the social needs, and whether and to what extent the support for the development of the civil and legal counselling should be continued. The question of how past actions affect the creation of permanent systemic solutions in that scope was also significant. The research was conducted using the set of qualitative and quantitative research methods and techniques, which included: Desk research (qualitative analysis of program documents and quantitative analysis of project documents), Field research: In-depth telephone interviews with beneficiaries, staff who provided advice and with customers, Online survey using the technique of the CAWI questionnaire addressed to all the offices of counselling and social assistance institutions, Customer survey, Case studies. The extensive research material has been obtained under the research, which allowed to formulate answers to the research questions. First and foremost, it was found, that the offer of offices is adequate to the needs understood as the general public demand for legal aid. It is, however, insufficient for the needs identified in practice on the part of the citizens. It has been found at that office managers are trying to flexibly customize the content and organizational offer of the offices to the demand identified. No barriers of a systemic nature in terms of access to the advisory services have been identified. The only barriers of real significance apply to territorial restrictions. Offices are available rather in cities, to a lesser extent in the country, and therefore for certain part of citizens it is a problem to reach such an office due to travel costs or lack of proper communication. Some of the offices are trying to remedy that by providing on-site advisory visits, but they must limit those operations because of funding and staffing constraints. Sometimes the offices have a problem to disseminate the information about their activities and to reach the most needy groups, and local institutions such as PCPR, OPS, police, courts, etc. show too little interest when it comes to cooperating with the offices. Nevertheless it must be noted that the research has also provided interesting examples of good practice for such cooperation. Some of the above mentioned problems can be solved only locally, still a significant support may be provided by national public awareness campaign on the importance of free counselling as well as central actions aimed to incorporate among others: ZUS, KRUS, tax offices, the National Labour Inspectorate, to the network in order to cooperate 6

7 with the offices providing civil and legal advice. The research showed that groups of citizens that particularly need the legal and civil advice are primarily unemployed, disabled, sick people and their families as well as victims of violence (on the basis of indications by PCPR and OPS). On the other hand the detailed analysis of the offices' customer profile allowed to formulate the following features of the public support receivers: most customers are women, average age of people using counselling is approximately 45 years, so the customers are people from all age groups, dominated by rural residents and those with secondary and vocational education; the majority of the persons being investigated are in formal relationships, almost half of the customers of the offices and points of civil legal and advice are unemployed, the vast minority of customers are learners as well as learners and workers, customers of the offices are usually people with low incomes. The main area of interest of the offices' customers are family issues, maintenance, inheritance, and those related to the labour law. Future projects should take those into account when profiling their support and entering into cooperation with certain categories of advisors. The research showed that a question of admissibility, and how to verify the criterion of "a poor person" becomes a problem. That issue requires both the systemic regulation and as part of any future competitions until it is resolved systemically. The research revealed that the most effective form of promotion of offices is building slowly the trust in the local community and recommending offices' assistance by satisfied customers. That, however, takes time. Much of the offices has a chance to preserve life, but certainly in a much limited extent. Local authorities are kindly watching the offices' activities and are aware that people need the services provided by those offices. Nevertheless they have very limited financial resources and therefore we expect a strong reduction of the scope of that support. Observations made under the research allow to make a cautious thesis that a certain part of resources assigned for a competition are used inefficiently. That is connected primarily with the earmarking of funds to each office separately in order to build often sophisticated IT solutions supporting the work of offices, to purchase an expensive system of access to legal acts, etc. It seems that an important support for the operation of offices would be to provide ultimate tools, set of procedures for use, solutions in terms of access to legislation, etc. In practice the offices apply systems and tools for monitoring and evaluation of own activities, however the weakness of the system is the lack of solutions to assess the content-related quality of the advice provided. The research showed that forms of support eligible under the competitions are relevant and should be continued. The more that they represent a broad general list from which projects may easily be composed. The key conclusions and recommendations formulated in the framework of the research include primarily the demands associated with the need for a systematic approach to the issue of legal and civil counselling, and incorporating it permanently to the State's social policy, including a permanent funding mechanism for it. That is indicated by both the large-scale of social need for legal and civil advice confirmed by the research, and the nature of those services, which is to guarantee the basic access to the knowledge of the law for the citizens. Regardless of the efforts made in order to create systemic solutions we recommend to continue the financial support for civil and legal advice under the HC OP and also future programs financed by the ESF, that activity should also by supported under other mechanisms, e.g. the FIO. One of the 7

8 conditions for the effectiveness of such support will be the increase in the knowledge about the needs of citizens in terms of free legal and civil advice but it is also necessary to take measures in order to strengthen the diagnostic and evaluation competences of institutions that deal with the counselling and advisory services or would like to do that. We also postulate a reformulation of the access criteria and the strategic criteria in the context of new competitions financed from the ESF, which should take into account the current situation and current needs for legal and civil advice. An important issue in the context of further funding is also a conceptual ordering of the nomenclature and the creation of tools for providing guidance and advisory services. First of all, the research revealed the existence of some confusion as regards the distinction between the legal advice and the civil advice. Significant doubts relate also to the management of personal data as well as verification of the offices' customers' income and property. Among the important recommendations that would for sure improve the quality of work of the legal and civil advice offices there is also the increase of cooperation and information sharing among the offices themselves, sharing best practices, including in particular development of the most optimal solutions in terms of documenting the operations of the offices. 8

9 3. Lista używanych skrótów CATI CAWI EFS FIO ITI MPiPS MRR NGO OPS PCPR PO KL PPiO SzOP Computer Assisted Telephone Interviewing Computer Assisted Web Interviewing Europejski Fundusz Społeczny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich In-depth Telephone Interviewing Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Non-governmental Organization Ośrodek Pomocy Społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poradnictwo Prawne i Obywatelskie Szczegółowy Opis Priorytetów 9

10 4. Wprowadzenie 4.1. Przedmiot badania Problem dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego jest przedmiotem debaty publicznej w Polsce od wielu lat. Wskazuje się istotne potrzeby społeczne związane ze słabą świadomością prawną polskiego społeczeństwa, co jest szczególnie istotne w sytuacji częstych zmian przepisów prawnych. Dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej jest ograniczony zarówno ze względu na to, iż dla części osób są to usługi zbyt kosztowne, jak i z względu na relatywnie istotnie mniejszą liczbą prawników w Polsce niż w innych krajach. Nie został jak dotychczas stworzony w Polsce żaden system zapewniający odpowiednią bezpłatną informację i poradę prawną dla najbardziej potrzebujących. Jak dotychczas pomimo kilku prób nie została przyjęta regulacja prawna obejmująca dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, mimo że odpowiednie zobowiązania w tym zakresie nakładają na Polskę regulacje Unii Europejskiej. Problem ten dostrzegany jest też w rządowych dokumentach o charakterze strategicznym i programowym. Wskazać trzeba m.in.: Raport Polska Wyzwania rozwojowe opracowanego przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Strategię Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet V Dobre rządzenie ), gdzie jako jeden z szesnastu kluczowych efektów dla Priorytetu V zostało przyjęte uzyskanie wzrostu o 250% liczby powiatów objętych bezpłatnym poradnictwem prawnym i obywatelskim. O pilnej potrzebie doprowadzenia do rozwiązań systemowych mowa była również w ramach debaty poświęconej poradnictwu prawnemu i obywatelskiemu zorganizowanej w kwietniu 2011 r. w ramach Forum Debaty Publicznej w Kancelarii Prezydenta RP. Jedną z prób odpowiedzi na problemy związane ze zbyt słabym dostępem do pomocy prawnej były pojawiające się w okresie ostatnich latach inicjatywy środowiska pozarządowego, polegające na tworzeniu poradni prawnych oraz biur porad obywatelskich i prawnych, w tym również organizacji o charakterze sieciowym. Działalność ta uzyskuje również wsparcie finansowe ze źródeł publicznych. Chodzi tu m.in. o Fundusz Inicjatyw Obywatelskich czy środki oferowane w ramach mechanizmu norweskiego i mechanizmu szwajcarskiego. Zdecydowanie jednak największe wsparcie finansowe dla rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego zostało zaoferowane w konkursach organizowanych w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pozwoliło to na wsparcie organizacji pozarządowych oferujących pomoc dla obywateli poprzez poradnictwo prawne i obywatelskie na terenie 170 powiatów. Pomimo wielu wspomnianych wyżej działań oraz istotnych środków publicznych zaangażowanych we wspieranie poradnictwa prawnego i obywatelskiego, nie zostały jednak wdrożone trwałe rozwiązania systemowe. Istnieje zatem potrzeba oceny, na ile dotychczasowe formy wsparcia zostały właściwie dobrane i adekwatne do potrzeb społecznych oraz stwierdzenie czy i w jakim zakresie powinien być dalej wspierany rozwój poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Taka ocena powinna zawierać element dotyczący rozstrzygnięcia, na ile dotychczasowe działania wpływają na stworzenie trwałych systemowych rozwiązań. 10

11 4.2. Cele badania Celem głównym badania była ocena funkcjonowania bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oferowanego w ramach konkursów: nr DWF_5.4.2_2_2008 oraz DWF_5.4.2_5_2010, w kontekście zasadności kontynuowania wsparcia w kolejnym okresie programowania. Główny cel badania został zrealizowany poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych: 1. Ocena zapotrzebowania na wsparcie w postaci bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie powiatów, na których udzielane jest bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie. 2. Określenie profilu osób korzystających ze wsparcia w postaci bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 3. Określenie stopnia rozpoznawalności działań realizowanych w ramach konkursów dotyczących bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie powiatów, w których wdrażane są projekty. 4. Ocena trwałości działań ujętych w projektach w kontekście ich faktycznej realizacji. 5. Szczegółowa analiza wniosków przyjętych do realizacji w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_2_2008 oraz DWF_5.4.2_5_2010 Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego" pod kątem zakresu planowanych do realizacji działań i osiągania celów PO KL, która posłuży ocenie zasadności realizacji tego typu konkursów w kolejnych latach programowania. Badanie zostało wykonane przy zastosowaniu następujących kryteriów ewaluacyjnych: Efektywność - rozumiana jako całościowa ocena doboru zastosowanych w projektach konkursowych działań pod kątem realizacji celów szczegółowych Priorytetu V PO KL, celu strategicznego nr 2 PO KL, a także ocena adekwatności proponowanego wsparcia do rozwiązywania problemów. Użyteczność - rozumiana jako ocena czy i w jakim stopniu zmiany sytuacji uczestników projektów wywołane są oddziaływaniem tych projektów. Trafność - rozumiana jako stopień, w jakim proponowany typ operacji spełnia oczekiwania uczestników projektu. Trwałość - rozumiana jako ocena, w jakim stopniu zaplanowane efekty działań są/będą widoczne po zakończeniu realizacji projektów. 11

12 5. Metodologia badawcza Badanie zrealizowane zostało przy zastosowaniu pakietu jakościowych i ilościowych metod i technik badawczych, do których należały: Analiza danych zastanych: Jakościowa analiza dokumentów programowych, Ilościowa analiza dokumentów projektowych, Badania terenowe: Pogłębione wywiady telefoniczne: z beneficjentami, z personelem udzielającym porad, z klientami, Badania kwestionariuszowe techniką ankiety internetowej CAWI: Biur poradniczych, Instytucji pomocy społecznej, Badanie ankietowe klientów, Studia przypadku. Poniższa tabela prezentuje zastosowanie metod i technik badań terenowych do poszczególnych grup respondentów. Grupa respondentów Pogłębione wywiady telefoniczne CAWI Badanie ankietowe Studia przypadku Beneficjenci X x Personel biur X x x Klienci X x x Samorządy Instytucje społecznej Inne lokalne pomocy instytucje x x x x 5.1. Analiza danych zastanych Analiza jakościowa objęła następujące dokumenty: Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Departament Zarządzania EFS, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 7 września 2007r.; Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Departament Zarządzania EFS, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Warszawa 12

13 1 czerwca 2010r. (oraz wszystkie poprzednie wersje - obowiązujące w czasie realizacji analizowanych projektów); Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Departament Zarządzania EFS, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Warszawa 1 stycznia 2011 r. (oraz wszystkie poprzednie wersje - obowiązujące w czasie realizacji analizowanych projektów); Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Departament Zarządzania EFS, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Warszawa, 1 stycznia 2011r. (oraz wszystkie poprzednie wersje - obowiązujące w czasie realizacji analizowanych projektów); Dokumentacje konkursowe dla Działania Rozwój dialogu obywatelskiego tj. dokumentacja dla konkursów: DWF_5.4.2_2_2008 oraz DWF_5.4.2_5_2010. Badanie dokumentów programowych pozwoliło na uzyskanie wiedzy dotyczącej celów przyświecających wsparciu dla rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego w kontekście analizy potrzeb w tym zakresie oraz celów PO KL w ramach Priorytetu V PO KL. Analiza dokumentacji konkursowej umożliwiła zwłaszcza określenie bardziej szczegółowych priorytetów wsparcia w kontekście zastosowanych kryteriów wyboru projektów. Analiza ilościowa obejmowała dokumentację wszystkich projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach analizowanych konkursów: Wnioski o dofinansowanie, Ostatnie zatwierdzone wnioski o płatność. Analiza dokumentów projektowych dostarczyła cennych danych dotyczących potrzeb w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego, potrzeb instytucji aplikujących o wsparcie, rodzaju i liczby świadczonych usług, sposobów współpracy z innymi instytucjami, metod promocji itd Telefoniczne wywiady pogłębione Telefoniczne wywiady pogłębione zostały przeprowadzone z następującymi grupami respondentów: Kadra kierownicza instytucji beneficjentów projektów, objętych badaniem Dobór próby Dobór próby respondentów z grona beneficjentów nastąpił w sposób celowy. Przeprowadziliśmy 10 wywiadów z przedstawicielami beneficjentów o zróżnicowanych charakterystykach. Respondenci zostali wybrani z zastosowaniem następujących kryteriów: wybrano po pięciu respondentów spośród kadry zarządzającej beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie w każdym z obu konkursów, przy czym organizacje te były zróżnicowane ze względu na region z jakiego się wywodzą, odległość od wielkich aglomeracji miejskich oraz skalę prowadzonej działalności (jedno biuro porad prawnych/wiele małych biur prawnych). Lista instytucji z, przedstawicielami których przeprowadzone zostały rozmowy: Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, 13

14 Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz kobiet Baba, Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej, Stowarzyszenie Szansa, Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego w Polsce, Stowarzyszenie Missericordia, Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego, Stowarzyszenie Aperto, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy i Miasta Debrzno. Osoby należące do personelu instytucji realizujących projekty, w tym osoby będące jednocześnie ostatecznymi odbiorcami wsparcia w postaci szkoleń realizowanych w ramach projektów Dobór próby Przeprowadzono 10 wywiadów z osobami zaangażowanymi w udzielanie porad w ramach projektów, przy celowym doborze próby. Zostały do niej włączone projekty o zróżnicowanej charakterystyce, przy zastosowaniu kryteriów identycznych jak w przypadku doboru próby respondentów z grona kadry kierowniczej beneficjentów, przy czym wywiadami zostali objęci respondenci reprezentujący projekty inne niż te, które weszły do próby objętej wywiadami z kadrą kierowniczą beneficjentów. Respondenci zostali wybrani z zastosowaniem następujących kryteriów: wybrano po pięciu respondentów spośród kadry doradczej beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie w każdym z obu konkursów, organizacje te były też zróżnicowane ze względu na region z jakiego się wywodzą, odległość od wielkich aglomeracji miejskich oraz skalę prowadzonej działalności (jedno biuro porad prawnych/wiele małych biur prawnych). Dodatkowym kryterium było zróżnicowanie co do przyjętej formuły zatrudniania doradców (np. kancelaria prawna, która obsługuje pracę doradczą, prawnicy i doradcy zatrudniani przez samą organizację). Lista instytucji z, przedstawicielami których przeprowadzone zostały rozmowy: Fundacja Instytut Państwa Prawa, Żywiecka Fundacja Rozwoju, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związku Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej, Fundacja Razem, Podkarpackie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie Ovum, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum, Fundacja Kamelot, Fundacja Civitas w Nakle nad Notecią. 14

15 korzystający z OPSu i PCPRu niekorzystający z OPSu i PCPRu podstawowe średnie wyższe zawodowe Ogółem kobiety: średnie wyższe zawodowe Ogółem mężczyźni: Ogółem badani: Klienci korzystający z poradnictwa prawnego i obywatelskiego Dobór próby Przeprowadzono 20 wywiadów z osobami, które skorzystały z porad instytucji realizujących projekty i które wyraziły zgodę na taki wywiad w ankiecie, którą wypełniali klienci. Wybór respondentów został dokonany w sposób celowy. Każdy badany był klientem innego punktu porad. Badani różnili się między sobą podstawowymi cechami demograficznymi (płeć, wiek, wykształcenie oraz miejsce zamieszkania), a także korzystaniem z pomocy OPS bądź PCPR. Starano się wybrać maksymalnie zróżnicowaną grupę badanych. Najtrudniejsze okazało się wybranie badanego ze względu na problem, z którym się zwrócił do biura. Starano się wybierać zarówno badanych, z problemami związanymi ze sprawami urzędowymi (np. napisanie wniosku), jak i badanych znajdujących się rzeczywiście trudnej sytuacji życiowej (np. przemoc w rodzinie). Tabela 1. Dobór respondentów do badania ITI wśród klientów kobieta mężczyzna Ogółem niekorzystający: miasto do mieszkańców miasto od do mieszkańców miasto od do mieszkańców miasto powyżej mieszkańców wieś Ogółem korzystający: miasto od do mieszkańców miasto powyżej mieszkańców wieś Ogółem badani:

16 5.3. Badania kwestionariuszowe CAWI Badanie biur poradniczych Do wszystkich biur prowadzących działania finansowane w ramach badanych projektów skierowana została ankieta internetowa. Ogółem uzyskano 79 wypełnionych kwestionariuszy spośród 240 wysłanych. Biura poradnicze zostały objęte zarówno badaniem jakościowym, jak i ilościowym ze względu na fakt, że ta właśnie grupa jest źródłem informacji szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów badania, ze względu na bezpośrednie zaangażowanie w prowadzenie działań finansowanych w ramach analizowanych projektów, w szczególności poradnictwa prawnego i obywatelskiego Badanie instytucji pomocy społecznej Do wszystkich instytucji pomocy społecznej: Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie działających na terenie powiatów objętych wsparciem skierowana została ankieta CAWI. W odpowiedzi na 1315 rozesłanych ankiet uzyskano 293 wypełnione kwestionariusze Badanie ankietowe klientów Wśród osób korzystających z porad świadczonych w ramach badanych projektów zostało przeprowadzone badanie ankietowe. Do wszystkich beneficjentów wysłane zostały prośby o zorganizowanie takiego badania w prowadzonych przez nich punktach świadczących finansowane w ramach projektów usługi. Badanie objęło klientów korzystających z usług w okresie wyznaczonego tygodnia. Każdy beneficjent otrzymał ankiety dla klientów, z prośbą o ich wręczanie klientom wraz z pismem od wykonawcy wyjaśniającym cele badania oraz o zorganizowanie odbioru ankiet w sposób zapewniający dyskrecję (np. poprzez wystawienie odpowiednio zamkniętego pudełka, do którego można było wrzucać wypełnione ankiety). Beneficjenci zostali przez nas poproszeni o odesłanie ankiet po upływie terminu przeznaczonego na badanie w tym celu dołączona została do przesyłki zwrotna koperta. W ten sposób zebranych zostało 1236 wypełnionych ankiet spośród około 3000 rozesłanych kwestionariuszy Studia przypadku Ponadto zostały zrealizowane pogłębione badania projektów wdrażanych na terenie trzech powiatów przy zastosowaniu metody studium przypadku. Dobór próby Dobór powiatów do studiów przypadku nastąpił w sposób celowy. Wybraliśmy powiaty zróżnicowane pod względem cech lokalizacji położone w różnych częściach kraju, o charakterze wielkomiejskim, średnie miasto i małe miasteczko. Projekty znajdowały się w zaawansowanym stadium realizacji. Istotne przy wyborze były też różne doświadczenia organizacji w zakresie prowadzenia poradnictwa. Organizacje, które były badane metodą studium przypadku: Fundacja Familijny Poznań, Lubelska Ośrodek Samopomocy LOS, 16

17 Stowarzyszenie Euro Concrtet. Studia przypadku zostały zrealizowane przy wykorzystaniu szerokiego zestawu metod i technik badawczych: Wywiady pogłębione albo diady lub triady z przedstawicielami beneficjenta oraz personelem świadczącym porady. Pogłębiona analiza dokumentacji związanej z realizacją projektu, takie jak karty porad, analizy statystyczne, ankiety ewaluacyjne, wyniki monitoringu. Analiza lokalnych dokumentów strategicznych. Obserwacja etnograficzna, odnosząca się do miejsca świadczenia porad (dostępność, w tym dla osób niepełnosprawnych, wizualizacja, aspekty obsługi klienta takie jak pierwszy kontakt, urządzenie biura, w tym zapewnienie poufności prowadzonych spotkań itd.). Cykl indywidualnych wywiadów pogłębionych lub wywiadów telefonicznych z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz lokalnych instytucji (takich jak m.in. OPS, PCPR, policja, straż miejska, sąd). 17

18 6. Wyniki badania Jednym z kluczowych celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania prawa i polityk, świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienia mechanizmów partnerstwa. Jego osiągnięciu służą projekty wdrażane w ramach Priorytetu V PO KL, w tym w szczególności w ramach celu szczegółowego 4 tj.: Budowa potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ukierunkowana na wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej. Jednym z możliwych typów projektów przewidzianych do realizacji w tym obszarze (Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego ) są projekty polegające na tworzeniu i wdrażaniu programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Oczekuje się, że w efekcie realizacji tych projektów o 250% wzrośnie liczba powiatów objętych bezpłatnym poradnictwem prawnym i obywatelskim. PO KL nie zawiera diagnozy stanu z obszaru poradnictwa prawnego i obywatelskiego. W momencie przygotowywania dokumentu nie było bowiem dostępnych danych na ten temat. Do chwili obecnej obszar ten nadal nie został rozpoznany, fragmentaryczne dane posiadają jedynie instytucje zajmujące się statutowo poradnictwem prawnym i obywatelskim tj.: Związek Biur Porad Obywatelskich (dotyczy organizacji zrzeszonych w Związku), Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych (dotyczy własnych jednostek organizacyjnych), Instytut Prawa i Społeczeństwa, który od 2009 roku prowadzi analizy dotyczące tego tematu. Wspomnieć też trzeba o pracach programu Obywatel i Prawo, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Instytutu Spraw Publicznych w ramach którego prowadzone są m.in. analizy barier rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Ta luka diagnostyczna stanowi istotny problem dla projektodawców, o czym piszemy w dalszej części raportu cząstkowego. Stanowi ona także problem w ocenie realizowanych projektów. Na potrzeby wdrażania PO KL przyjęto następujące definicje 1 : Poradnictwo prawne to: udzielanie osobom fizycznym porady prawnej lub informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie lub organizacjach właściwych do jej załatwienia, a także pomoc w opracowywaniu pisma dotyczącego danej kwestii prawnej, prowadzone przez osoby, które ukończyły wyższe studnia prawnicze, w tym przez aplikantów sądowych, adwokackich, prokuratorskich, radcowskich i notarialnych lub studentów prawa. Poradnictwo obywatelskie to: niebędące poradnictwem prawnym udzielanie osobom fizycznym i organizacjom pozarządowym porad i informacji o prawach i obowiązkach obywatela będące metodą wsparcia osób, które w wyniku nieznajomości przepisów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Porady dotyczyć mogą m.in. spraw mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych i ubezpieczenia społecznego oraz zatrudnienia i bezrobocia, a informacje m.in. spraw imigracji i repatriacji, relacji z administracją publiczną, finansowych, niepełnosprawności, pozbawienia wolności, spraw spadkowych, konsumenckich i własnościowych. 1 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , str

19 Instytucja Pośrednicząca tj. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) odpowiedzialna za wdrażanie Działania 5.4 PO KL ogłosiła dotychczas dwa konkursy na projekty polegające na tworzeniu i wdrażaniu programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego: 1) Konkurs 5.4.2_2_2008 2) Konkurs 5.4.2_5_2010 Konkurs 5.4.2_2_2008 Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego Przedmiotem konkursu były projekty mające na celu tworzenie i wdrażanie programów z zakresu wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie powiatów, na których ono nie funkcjonuje. Jako grupy docelowe wskazano: a) mieszkańców powiatów objętych projektem, b) administrację publiczną, c) personel projektu odpowiedzialny za świadczenie usług poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego. W Planie Działania na lata określono kryteria szczegółowe oceny składanych wniosków. Wskazano następujące kryteria dostępu: 1. Projektodawcą jest posiadająca osobowość prawną organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2, oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.), od co najmniej 12 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 2. Projektodawca posiada odpowiednie dla prowadzenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego zasoby kadrowe. 3. Projekty będą realizowane na terenie powiatu, w którym nie funkcjonuje poradnictwo prawne i obywatelskie. Wnioskodawcy, którzy obecnie realizują programy poradnictwa prawnego lub obywatelskiego na terenie innych powiatów niż objęte projektem składanym w odpowiedzi na niniejszy konkurs, mogą przeznaczyć maksymalnie 15 % otrzymanej kwoty dofinansowania na współfinansowanie dotychczas realizowanych przedmiotowych programów. 4. Projekt będzie realizowany przez okres co najmniej 36 miesięcy. 5. Projektodawca zobowiązuje się do realizowania projektu z zachowaniem zasad: bezpłatności, poufności, bezstronności oraz aktualności i rzetelności informacji. Ponadto wskazano kryterium strategiczne: (premia punktowa 5 punktów) w sytuacji realizacji projektu we współpracy z organami jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostkami organizacyjnymi. Dokumentacja konkursowa wskazała na następujące możliwe do realizacji i finansowania działania (przy czym lista ta nie stanowiła katalogu zamkniętego): 19

20 świadczenie poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego (tworzenie i prowadzenie punktów/ ośrodków/biur/centrów poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego) w powiatach na terenie których tego typu poradnictwo nie funkcjonuje; przygotowywanie i wdrożenie programów współpracy z samorządem terytorialnym w zakresie świadczenia poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego; realizowanie programów poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego skierowanych do obywateli o utrudnionym dostępie do tego typu usług; promowanie i upowszechnianie standardów świadczenia usług w zakresie poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego; działania informacyjne i edukacyjne służące podniesieniu poziomu prowadzonego poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego, (np. szkolenia dla doradców); działania informacyjne i promocyjne służące upowszechnianiu informacji o świadczonych bezpłatnych poradach prawnych lub/i obywatelskich, w tym także publikacje w zakresie poradnictwa prawnego i/lub obywatelskiego; badania i ekspertyzy służące ocenie dostępu i jakości świadczonych usług z zakresu poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego; działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego skierowane do studentów nauk prawnych i humanistycznych oraz do prawników i innych środowisk zawodowych, z których mogą rekrutować się doradcy; stworzenie i wdrożenie systemu ewidencjonowania prowadzonych spraw w zakresie poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego. Konkurs 5.4.2_5_2010 Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego Drugi konkurs powtórzył generalne założenia pierwszego, jednak dokonano kilku modyfikacji. Pierwsza modyfikacja dotyczyła grup docelowych. W konkursie z 2010 zdefiniowane zostały następujące grupy docelowe: a) organizacje pozarządowe, b) związki i porozumienia organizacji pozarządowych, c) osoby poszukujące porady prawnej, d) administracja publiczna. Widoczne jest więc, iż grupę docelową mieszkańcy powiatów zmieniono na osoby poszukujące porady prawnej, zwracając tym samym uwagę na potrzebę bardziej precyzyjnego planowania działań w projekcie, choć doprecyzowanie to stało w pewnej sprzeczności z dopuszczalnymi w ramach konkursu działaniami dotyczącymi upowszechniania wiedzy o usługach oraz działaniami kierowanymi do studentów nauk prawnych i humanistycznych oraz środowisk, z których mogą rekrutować się doradcy (aczkolwiek tę samą wątpliwość można było sformułować wobec konkursu z 2008 roku). Zrezygnowano ze wskazywania grupy docelowej personel projektu na rzecz znacznie szerszej grupy organizacje pozarządowe oraz dodano związki i porozumienia organizacji pozarządowych. W Planie Działania na rok 2010 określono następujące kryteria dostępu dla omawianego konkursu: 20

W dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V Dobre rządzenia PO KL.

W dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V Dobre rządzenia PO KL. Warszawa, 2009-03-30 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2009 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 i 5.5 W RAMACH PRIORYTETU V DOBRE RZĄDZENIE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W dniu

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 204-205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Zarządzająca Adres korespondencyjny V. Dobre rządzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH

REGULAMIN UDZIELANIA BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH _&'I KAPITAŁ LUDZKI ~ NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI REGULAMIN UDZIELANIA BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH ORAZ FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW PORADNICTWA OTWARTEGO W RAMACH UTRZYMANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 Czego dotyczyła uwaga? Treść uwagi Kto zgłosił? Komentarz 7.2.2, nowe kryterium jako nr 4 7.2.2, nowe kryterium

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt Standardy współpracy

Projekt Standardy współpracy Projekt Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim realizowany jest od 1 listopada 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu V Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i możliwości regrantingu.

Potrzeby i możliwości regrantingu. Dorota Stronkowska Potrzeby i możliwości regrantingu. Projekt Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie

Bardziej szczegółowo

Cel bezpośredni

Cel bezpośredni 2012-05-31 1 Model współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej 2012-05-31 2 Cel bezpośredni Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

Poradni Prawnych, Stowarzyszenie CIVIS SUM, Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Poradni Prawnych, Stowarzyszenie CIVIS SUM, Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Stanowisko Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych wobec projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa z dnia 24 marca 2015 roku.

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim

Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim POKL.05.04.02-00-I16/14 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce Cezary Miżejewski Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim realizowany na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007-2008

Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007-2008 Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007- L. p Nazwa Instytucji Nazwa badania Opis zakresu badania Sposób realizacji Termin realizacji Koszt całkowity (PLN) 1. Urząd Małopolskiego System zarządzania i wdraŝania

Bardziej szczegółowo

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach A k t y w n o ś ć I I n t e g r a c j a S z a n s ą N a L e p s z e J u t r o 10 maja 2013 r. Projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach Projekt systemowy 3 letni, realizowany w

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009 Załącznik nr 4. Charakterystyka założeń Planów działań na lata 2007 2008 i 2009 rok dla Priorytetów VI IX PO KL według województw, z punktu widzenia działań skierowanych do osób w wieku 50+/45+ w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 28/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 z dnia 9 września 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 10.1.3(10i) Typ projektu ( REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Potrzeby informacyjne interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów społecznych Beata Bujak Szwaczka Proregio Consulting Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowanie

Bardziej szczegółowo

Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Raport końcowy z badania ewaluacyjnego Kontekst badania Cel projektów rozwojowych

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa. efs@kprm.gov.

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa. efs@kprm.gov. PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Instytucja

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego dla Warszawa, 23.01.2013 Cele i metodologia Cele badania GŁÓWNY CEL

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY,

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY, ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST EWALUACJA PROJEKTU Europejskie perspektywy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żarskim, REALIZOWANEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik Nr 1 do Umowy o dzieło SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex ante Programu Innowacje Społeczne

Ewaluacja ex ante Programu Innowacje Społeczne Ewaluacja ex ante Programu Innowacje Społeczne Cele Programu Innowacje Społeczne Cel główny Programu Wsparcie badań naukowych, prac rozwojowych oraz działań przygotowujących ich wyniki do wdrożenia w praktyce,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU KONKURSOWEGO. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU KONKURSOWEGO. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Karta Oceny Merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Lepsze jutro realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL ewaluacja bieżąca RAPORT KOŃCOWY - Poznań / Rybnik 2010 - Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania bezpłatnych porad prawnych i informacji obywatelskiej

Regulamin udzielania bezpłatnych porad prawnych i informacji obywatelskiej Regulamin udzielania bezpłatnych porad prawnych i informacji obywatelskiej S t r o n a 1 Regulamin udzielania bezpłatnych porad prawnych i informacji obywatelskiej Przepisy ogólne 1 Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

Badania ilościowe i jakościowe. Tomasz Schimanek Instytut Spraw Publicznych

Badania ilościowe i jakościowe. Tomasz Schimanek Instytut Spraw Publicznych Badania ilościowe i jakościowe Tomasz Schimanek Instytut Spraw Publicznych Badania ilościowe i jakościowe są głównym elementem pierwszej fazy realizacji Projektu. Drugim elementem fazy przygotowawczej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konferencja informacyjna współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Co to jest Europejski Fundusz Społeczny? Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Opis zakresu merytorycznego wdrożenia pilotażu Standardów Usług i Modeli Instytucji

Opis zakresu merytorycznego wdrożenia pilotażu Standardów Usług i Modeli Instytucji Załącznik nr 1 do Dokumentacji konkursowej (etap I) Faza edukacyjno-szkoleniowa na wykonanie pilotażowego wdrażania standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej ramach projektu Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Gmina - Miasto Płock Towarzystwa Wiedzy w Płocku Stowarzyszenia PLAN I HARMONOGRAM PROCESU

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 31 maja 2011 r. Elementy składowe celu 2 Strategii wypływają m.in.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI do wdrożenia instrumentów współpracy finansowej dla przedstawicieli jednostek samorządu gminnego i powiatowego oraz organizacji pozarządowych w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg

Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg POKL.05.04.02-00-G24/13 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich Przepisy ogólne

REGULAMIN udzielania bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich Przepisy ogólne REGULAMIN udzielania bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich Przepisy ogólne 1 Regulamin udzielania porad prawnych i obywatelskich zwany dalej Regulaminem określa zakres i sposób udzielania porad prawnych

Bardziej szczegółowo

LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY

LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY W GMINIE STRYSZÓW BADANIE NA WEJŚCIU SUCHA BESKIDZKA, GRUDZIEŃ 2013 R. 1. Wstęp Prezentowany raport to opracowanie wyników badania ankietowego

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans w perspektywie finansowej STANDARD MINIMUM

Zasada równości szans w perspektywie finansowej STANDARD MINIMUM Zasada równości szans w perspektywie finansowej 2014 2020 STANDARD MINIMUM Zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest w przypadku funduszy unijnych jedną z naczelnych i podstawowych zasad

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 Suma kontrolna KOM Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Perspektywa współpracy Powiatu Piotrkowskiego i organizacji pozarządowych Regranting r.

Perspektywa współpracy Powiatu Piotrkowskiego i organizacji pozarządowych Regranting r. Regranting w powiecie piotrkowskim Perspektywa współpracy Powiatu Piotrkowskiego i organizacji pozarządowych Regranting 23.09.2016r. Mechanizm regrantingu 2015 w 2015 roku wdrożyło mechanizm regrantingu.

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA

Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA Prowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji LSR w całym okresie jej wdrażania jest procesem koniecznym dla sprawdzenia czy udaje się skutecznie osiągać cele zapisane

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo