Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy."

Transkrypt

1 Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy 1 Przepisy ogólne 1. Praktyka na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, zwanym dalej Wydziałem, stanowi integralną cześć programu studiów i podlega obowiązkowemu zaliczeniu. 2. Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale, zwany dalej Regulaminem, określa zasady organizowania i odbywania studenckich praktyk zawodowych. 3. Jeżeli w niniejszym regulaminie mowa jest o: 1) kierunkowym opiekunie praktyk należy przez to rozumieć nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, któremu powierzono opiekę nad praktykami na danym kierunku studiów, 2) opiekunie-mentorze należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w miejscu odbywania praktyk, która sprawuje opiekę nad studentami z ramienia instytucji lub zakładu pracy, 3) Centrum Obsługi Studenta należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w Centrum Obsługi Studenta Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, którym powierzono prowadzenie obsługi administracyjnej związanej z przebiegiem studenckich praktyk zawodowych. 2 Ogólne warunki odbywania praktyk 1. Studencka praktyka zawodowa ma zróżnicowany charakter wynikający ze specyfiki kierunku studiów i/lub specjalności. 2. W celu odbycia praktyk studenci mogą: 1) skorzystać z oferty praktyk przygotowanej przez Uczelnię; 2) samodzielnie dokonać wyboru miejsca praktyk, uzyskując akceptację kierunkowego opiekuna praktyk w zakresie zgodności wykonywanych czynności z programem i harmonogramem praktyk. 3. Na wniosek studenta zaliczenie praktyk można również uzyskać na podstawie udokumentowanej pracy lub innej formy działalności studenta, spełniającej wymagania programu praktyk dla danego kierunku studiów i/lub specjalności. 4. Za organizację i przebieg praktyk na Wydziale odpowiada Dziekan Wydziału. 1

2 5. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z organizacją i przebiegiem praktyk. 6. Praktyki są bezpłatne, z zastrzeżeniem ust W przypadku gdy podstawą odbywania praktyki jest umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna student może pobierać wynagrodzenie z instytucji lub zakładu pracy wynikające z postanowień umowy. Stosowna umowa zawierana jest pomiędzy instytucją/zakładem pracy a studentem bez pośrednictwa Uczelni. 3 Kompetencje osób odpowiedzialnych za przebieg studenckich praktyk zawodowych 1. Do kompetencji kierunkowego opiekuna praktyk należy w szczególności: 1) informowanie studentów o miejscu, formie, celach i zadaniach praktyk; 2) sprawdzanie dokumentacji sporządzonej przez studenta po zakończeniu praktyk; 3) dokonywanie zaliczenia praktyk i wpisów; 4) pozyskiwanie nowych miejsc praktyk oraz ich organizacja; 5) udział w opracowywaniu i systematycznym weryfikowaniu programów kształcenia praktyk; 6) ocena efektów kształcenia praktyk, 7) złożenie Dziekanowi Wydziału rocznego sprawozdania z realizacji praktyk na Wydziale wraz ze stosowną dokumentacją; 8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dziekana Wydziału w zakresie praktyk. 2. Do kompetencji Dziekana należy w szczególności: 1) odpowiedzialność za organizację i przebieg praktyk na Wydziale, 2) opracowywanie i systematyczne weryfikowanie programów praktyk, 3) merytoryczne przygotowywanie umów z zakresu organizacji praktyk studenckich i porozumień w sprawie organizacji praktyk studenckich. 4 Czas i termin odbywania praktyk oraz program praktyk 1. Zasady i formę odbywania praktyk dla poszczególnych kierunków studiów, z uwzględnieniem formy studiów, ustala rada wydziału. 2. Rada wydziału określa w ramach: 1) planu studiów - wymiar (tygodniowy, godzinowy) i terminy realizacji praktyk wraz z liczbą punktów ECTS; 2

3 2) programu studiów: a) cel praktyk, b) program praktyk, c) sposób dokumentacji praktyk, d) warunki zaliczenia praktyki. 3. Program praktyk uwzględnia nabywanie przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, w szczególności: 1) samodzielnego pozyskiwania i przetwarzania informacji; 2) sprawnej komunikacji; 3) prezentacji wyników samodzielnej pracy; 4) umiejętności działania w warunkach ryzyka; 5) współpracy w zespole; 6) postaw społecznych; 7) szeroko rozumianych kompetencji zawodowych oraz postaw przedsiębiorczych. 4. Program praktyk zawiera w szczególności: 1) wymiar i czas praktyk; 2) zakres praktyk; 3) sposób i zasady oceniania; 4) prawa i obowiązki studenta podczas odbywania praktyk. 1. Do obowiązków studenta należy: 5 Obowiązki studentów 1) zgłoszenie do Centrum Obsługi Studenta miejsca i czasu praktyk, nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem planowanych praktyk; 2) przekazanie do Centrum Obsługi Studenta podpisanych umów lub porozumień o organizacji praktyk studenckich; 3) przekazanie do Centrum Obsługi Studenta dokumentacji praktyk w terminie miesiąca od jej zakończenia; 4) odbiór dokumentacji praktyk po dokonaniu wpisów przez kierunkowego opiekuna praktyk ze Centrum Obsługi Studenta. 3

4 2. W przypadku gdy instytucja, w której planowane jest odbycie praktyk uzna za konieczne posiadanie ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i/lub Odpowiedzialności Cywilnej, student zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia we własnym zakresie. 6 Warunki zaliczenia praktyk i dokonania wpisu 1. Zaliczenia praktyk dokonuje kierunkowy opiekun praktyk, a pod jego nieobecność Dziekan Wydziału, po spełnieniu przez studenta poniższych warunków: 1) uzyskaniu pozytywnej opinii o odbyciu praktyk wystawionej przez opiekuna-mentora w miejscu praktyk; 2) przedstawieniu kierunkowemu opiekunowi praktyk dokumentacji z odbycia praktyk; 3) uzyskaniu pozytywnej oceny na karcie zaliczenia wystawionej przez kierunkowego opiekuna praktyk (sposób i zasady wystawiania oceny określone są w programach praktyk). 2. W przypadku, o którym mowa w 2 ust. 3 niniejszego regulaminu, zaliczenia praktyk dokonuje się po uzyskaniu przez studenta zaświadczenia wystawionego zgodnie ze wzorem obowiązującym w Uczelni. 3. Uzyskanie wpisu z praktyk jest warunkiem zaliczenia danego semestru/roku studiów. 7 Dokumentacja praktyk Dokumentację praktyk stanowią w szczególności: 1) porozumienie o długoterminowej współpracy z instytucją, porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych; 2) umowa o organizację praktyk studenckich; 3) opinia o praktyce studenta; 4) harmonogram praktyk; 5) zaświadczenie o stażu, zatrudnieniu, wolontariacie, innej działalności; 6) teczka metodyczna; 7) dziennik praktyk (prowadzony według wzoru Uczelni). 4

5 8 Praktyka zagraniczna 1. Praktyka zagraniczna stanowi integralną część toku studiów oraz jest zaliczana jako praktyka obowiązkowa, przewidziana w programie studiów dla danego kierunku. 2. W celu poszerzenia kwalifikacji studenta dopuszcza się możliwość odbywania praktyk zagranicznych niezwiązanych z kierunkiem i specjalnością studiów. Ten rodzaj praktyk nie wchodzi w zakres praktyk obowiązkowych. 3. Opiekę organizacyjną nad praktyką zagraniczną sprawuje Dyrektor właściwy ds. współpracy z zagranicą, który w szczególności: 1) pomaga w znalezieniu miejsc praktyk; 2) sprawuje nadzór nad właściwym przebiegiem praktyk; 3) uczestniczy w sytuacjach wymagających interwencji Uczelni; 4) przekazuje dokumentację praktyk zagranicznych kierunkowemu opiekunowi praktyk. 4. Praktyka zagraniczna organizowana jest przez Dział właściwy ds. współpracy z zagranicą we współpracy ze kierunkowym opiekunem praktyk. 9 Czas i termin odbywania praktyk zagranicznych 1. Czas trwania praktyk ustalany jest indywidualnie ze studentem. 2. Praktyka odbywana w ramach programu Erasmus lub innych podobnych programów trwa co najmniej dwa miesiące. 3. Jeśli termin realizacji praktyk koliduje z odbywanymi zajęciami dydaktycznymi, wymagana jest zgoda Dziekana Wydziału. 10 Zasady zaliczania praktyk zagranicznych 1. Zaliczenie praktyk zagranicznych wymaga dostarczenia, w ciągu miesiąca od zakończenia praktyk, do Działu właściwego ds. współpracy z zagranicą: 1) opinii o praktyce wystawionej przez opiekuna-mentora w miejscu praktyk; 2) dziennika praktyk lub teczki metodycznej; 3) harmonogramu praktyk; 4) innej dokumentacji po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem właściwym ds. współpracy z zagranicą. 5

6 2. Zaliczenia praktyk zagranicznych dokonuje kierunkowy opiekun praktyk, a pod jego nieobecność Dziekan Wydziału. 3. Student korzystający z oferty praktyk zagranicznych, udostępnianej przez Uczelnię, jest zobowiązany do przestrzegania procedur określonych w zasadach rekrutacji na daną praktykę w danym roku akademickim. Zasady tej rekrutacji są dostępne na stronie internetowej Uczelni. 4. Student, który indywidualnie znajdzie miejsce praktyki za granicą, jest zobowiązany do dostarczenia do Działu właściwego ds. współpracy z zagranicą następujących dokumentów: 1) zgody na praktykę wystawionej przez przedsiębiorstwo zagraniczne lub inny podmiot; 2) kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia na czas trwania praktyki; 3) kserokopii dokumentu potwierdzającego miejsce zakwaterowania w czasie praktyki; 4) harmonogramu praktyki przygotowanej przez opiekuna-mentora w miejscu praktyk. 5. Wymagane dokumenty należy złożyć co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem praktyk. 11 Studencka praktyka dodatkowa W celu poszerzenia kwalifikacji studenta dopuszcza się możliwość odbywania praktyk niezwiązanych z kierunkiem i/lub specjalnością studiów. Ten rodzaj praktyk nie wchodzi w zakres praktyk obowiązkowych. Na wniosek studenta praktyka może zostać zapisana jako dodatkowa praktyka studencka (w karcie okresowych osiągnięć studenta, suplemencie do dyplomu). 12 Przepisy końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Regulaminu Studiów Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. 2. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Rektor. 3. Praktyki na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w Uczelni regulowane są odrębnymi przepisami. 13 Wejście w życie Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 października 2014 roku. 6