PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI"

Transkrypt

1 Profil Z aufany PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE SPIS TREŚCI 1. NOWELIZACJA USTAWY O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE ADMINISTRACYJNA REWOLUCJA E-PODATKI E-SĄDY E-URZĘDY E-DOWÓD E-ZDROWIE PODSUMOWANIE ESTONIA JAKO PRZYKŁAD INFORMATYZACJI ADMINISTRACJI INTERNET W POLSCE NOWOCZEŚNI REWOLUCJI NIE WIDAĆ PORTRETY INTERNAUTÓW NOWE FORMY KONSUMPCJI POLAK POTRAFI POTĘGA INNOWACJI PRÓBA PROGNOZY ZAGROśENIA W SIECI PŁACE W BRANśY IT WYNAGRODZENIA W 2009 ROKU WYNAGRODZENIA W 2010 ROKU FIRM Z BRANśY IT NAJLEPIEJ PŁACĄCYCH INśYNIEROM NAJPOTĘśNIEJSZY W HISTORII WIRUS KOMPUTEROWY...16 Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 1 listopada 2010

2 1. NOWELIZACJA USTAWY O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE 18 stycznia 2010 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął jednogłośnie projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. W dniu 5 marca 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Projekt nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie publiczne, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny, Sąd NajwyŜszy, sądy administracyjne, NajwyŜszą Izbę Kontroli, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Krajowe Biuro Wyborcze, Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ww. podmioty będą zobowiązane do stosowania przepisów ustawy, w szczególności do kontaktowania się z obywatelem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Projekt zakłada połączenie ze sobą czterech instrukcji kancelaryjnych w celu ustalenia jednolitych podstaw prawnych dla zarządzania dokumentem elektronicznym (i danymi) w róŝnych rodzajach spraw. Ponadto wprowadza podstawy prawne dla działania Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz ustawową podstawę dla stworzenia centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. Przyjęty przez Sejm projekt rozstrzyga kontrowersje związane z róŝnymi sposobami identyfikacji działań uŝytkownika systemów teleinformatycznych e-administracji. Wprowadza rozwiązanie zupełnie nowe, polegające na ustaleniu, Ŝe podstawową formą identyfikacji uŝytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty publiczne jest kwalifikowany certyfikat lub profil zaufany epuap. Profil zaufany epuap to darmowe narzędzie umoŝliwiające obywatelom wnoszenie podań, odwołań i skarg oraz korzystanie z usług udostępnianych przez administrację publiczną na drodze elektronicznej bez konieczności posiadania kwalifikowanego certyfikatu - wystarczy login i hasło systemu epuap. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego polegają w szczególności na: a) a.nałoŝeniu na organ obowiązku zastosowania do doręczeń środków komunikacji elektronicznej, jeŝeli strona się o to zwróciła lub wyraziła zgodę, b) b.rozszerzeniu kręgu adresatów pism doręczanych środkami komunikacji elektronicznej na innych uczestników postępowania niŝ strona, c) c.rezygnacji z warunku opatrzenia podania bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu, d) d.stworzenia podstaw prawnych do zapewnienia online dostępu strony do pism w formie dokumentu elektronicznego. Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 1 listopada

3 2. ADMINISTRACYJNA REWOLUCJA 1 Docelowo polska e-administracja ma działać tak: o zaświadczenia, zezwolenia i inne dokumenty będzie się martwił urzędnik, bo wszystkie e-urzędy będą połączone z centralna bazą danych, z której ściągnie sobie przez Internet potrzebne mu informacje. A my takŝe nie będziemy musieli iść do urzędu, bo wszystkie sprawy załatwimy z domu. Wystarczy szybkie łącze. To jednak na razie tylko załoŝenie, bo nie wszystkie elementy systemu e-administracji powstają w jednym czasie. Wędrówki po urzędach, by otrzymać odpisy aktów urodzenia, zakończą się najprawdopodobniej dopiero w 2013 r., kiedy zacznie działać system CRASC, czyli Centralny Rejestr Aktów Stanu Cywilnego. Ale pierwsze kroki zostały juŝ na drodze do e-polski juŝ zrobione E-podatki E-Polska działa juŝ w podatkach. Po niemal dziesięciu latach zapewnia się nas, Ŝe juŝ za rok wreszcie moŝna złoŝyć zeznanie podatkowe przez Internet. Co waŝne od 2009 r. moŝemy to zrobić bez posiadania kosztownego e-podpisu. Efekt? W 2007 r. (kiedy podpis był jeszcze wymagany) przez sieć rozliczyło się 310 osób, ale w 2009 r. juŝ 86 tys. Byłoby ich pewnie więcej, ale obowiązek e-podpisu zniesiono dopiero 9 kwietnia i moŝna było w ten sposób wysyłać tylko formularz PIT-37 (składaja go osoby zatrudnione na etacie, emeryci i renciści). W tym roku przez sieć moŝna było wysyłać bez e-podpisu większość formularzy i załączników. Polacy powoli docenili moŝliwości, jakie przyniosła e-rewolicja w tym roku przez Internet wysłaliśmy fiskusowi niemal 320 tys. PIT-ów rocznych E-sądy E-sąd ruszył na początku roku w Lublinie. MoŜna za jego pośrednictwem rozpatrywać najprostsze sprawy obywateli z całej Polski. Głównie o zaległą opłatę za wodę, gaz, prąd czy telefon. Cała procedura ma formę elektroniczną. Osoba wnosząca pozew musi się zalogować na stronie i elektronicznie wnieść opłatę sądową. Potem wypełnia formularz pozwu. Jeśli pozwany składa protest, sprawę moŝna przenieść do tradycyjnego sądu E-urzędy Przełom w polskiej e-administracji przyniesie jednak dopiero portal społecznościowy. Podobny do NK czy Facebooka, tyle Ŝe słuŝący do kontaktów z urzędami. To Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, czyli Epuap. ZałoŜymy na niej konto zwane profilem zaufanym. Jak to będzie działać? Po zalogowaniu się (i potwierdzeniu naszego konta raz w Ŝyciu w realnym urzędzie) kaŝdą sprawę będziemy mogli załatwiać juŝ zdalnie. Pozwolenie na psa agresywnej rasy czy na ścięcie drzewa, wniosek o egzamin na taksówkarza czy o wydanie odpisu z urzędu stanu cywilnego to wszystko bez ruszania się z domu i co najwaŝniejsze, bez potrzeby posiadania drogiego podpisu elektronicznego. Na początek skorzystamy z ponad 65 usług, które SA juŝ dostępne na platformie. To m.in. zgłoszenie działalności gospodarczej, wpis do ewidencji hoteli, zgoda na wycinkę drzew czy uzgodnienie na czasu przemarszu pielgrzymki. KaŜdy, kto kupuje uŝywany samochód będzie mógł sprawdzić, czyj nie jest on kradziony, a dokumenty sfałszowane. W sieci będzie moŝna potwierdzić m.in. numery dowodu rejestracyjnego czy numer silnika E-dowód Najprawdopodobniej w przyszłym roku zaczniemy odbierać nowe dowody osobiste. Nie będzie na nich rysopisu czy adresu zameldowania. Przybędzie za to mikroprocesor z e- 1 Przemysław Poznański, My, e-polacy, Internet przyszłości, Gazeta Wyborcza, 18 września 2010 r. Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 1 listopada

4 podpisem. Dzięki temu kaŝdy obywatel będzie mógł kontaktować się z urzędem zdalnie, podpisując elektronicznie wszelkie wnioski i podania. Nawet nie mając profilu zaufanego. Docelowo e-dowody zastąpią wszystkie inne dokumenty: legitymacje ubezpieczeniową, legitymacje szkolna czy studencką, dokumenty uprawniające np. do ulgowych przejazdów koleją. Nie oznacza to jednak, Ŝe konduktor w tramwaju odczyta z naszego dowodu dane o składce ubezpieczeniowej. Jego czytnik pozwoli mu tylko sprawdzić, czy mamy uprawnienia do ulgowego przejazdu tramwajem E-zdrowie Elektroniczny dowód osobisty będzie jednym z najwaŝniejszych elementów zmian, jakie do 2013 r. ma przejść polska słuŝba zdrowia. System ma działać tak: pacjent przychodzi do lekarza z dowodem posiadającym e-podpis. Lekarz otwiera w nim w komputerze e-kartę pacjenta, tam zapisuje diagnozę i informację, jakie leki przepisał. A aptekarz teŝ - elektronicznie - odczytuje e-receptę i wydaje lekarstwa. Dzięki systemowi e-zdrowia moŝna będzie na róŝne sposoby i skuteczniej wspierać zarządzanie czasem pracy lekarzy, ułatwiając pacjentom dostęp do nich. Lekarz rodzinny będzie mógł na odległość uzyskać konsultacje specjalistyczną, co często uchroni pacjenta od koniecznej obecnie dodatkowej wizyty lekarskiej. Lekarz połączy się bezpiecznym łączem z gabinetem specjalistycznym, nawet w innym mieście. Będzie mógł przekazać za pomocą Internetu np. obraz wnętrza ucha filmowany za pomocą specjalnej kamery Podsumowanie Czy Polacy będą korzystać z e-administarcji? Jest kilka przeszkód. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, dostęp do szerokopasmowego stacjonarnego Internetu ma u nas zaledwie 13,5 % obywateli.. Gorzej jest tylko (ale zaledwie o 0,5%) w Rumunii i Bułgarii. Polakom brakuje teŝ wiedzy, co e-administracja oferuje. Tylko 52% osób korzytsjacych na co dzień z serwisów administracji publicznej wiedziało, jak złoŝyć PIT przez Internet Estonia jako przykład informatyzacji administracji 2 W Estonii przez internet moŝna załatwić praktycznie wszystko - wyrobić paszport, wypełnić PIT, zagłosować w wyborach. Od 2011 r. głosować będzie moŝna teŝ za pomocą telefonu komórkowego Polskie władze mogłyby się sporo nauczyć od Estończyków. U nas w wielkich bólach wchodzą w Ŝycie ustawy stwarzające przedsiębiorcom moŝliwość załatwiania spraw w tzw. jednym okienku. Zakładanie firmy przez internet to ciągle odległa przyszłość - według rządowego planu będzie to moŝliwe dopiero w 2011 r. W Estonii mają to juŝ od dawna. - Estońskie władze postawiły na rozwój informatyki juŝ w połowie lat 90. Stworzyły profesjonalną, apolityczną administrację, która jest w stanie przygotowywać i wdraŝać rozwiązania informatyczne przynoszące widoczny poŝytek obywatelom i przedsiębiorstwom - tłumaczy "Gazecie" Jacek Pękacik, radca ekonomiczny w polskiej ambasadzie w Tallinie. To, Ŝe w Estonii jest łatwo prowadzić biznes, potwierdzają rankingi. W "Doing Business" Banku Światowego Estonia jest na 22. miejscu, Polska na Wykorzystując dowód osobisty, moŝna przez internet załoŝyć standardową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w ciągu zaledwie dwóch godzin - mówi "Gazecie" Ranno Tingas, partner w dziale podatków w Ernst & Young w Tallinie. 2 Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 1 listopada

5 Jeśli chodzi o wykorzystanie internetu w załatwianiu codziennych spraw -Estonia bije wszystkich na głowę. W 2001 r. estońskie władze wprowadziły system zwany X-Road. Polega on na zintegrowaniu wszystkich państwowych baz danych i udostępnieniu ich obywatelom. - Obecnie łączy on 110 róŝnych organizacji, przez 10 miesięcy tego roku z baz X-Road skorzystano 53 mln razy - mówi "Gazecie" Katrin Pärgmäe z Estońskiego Centrum Informatycznego, które zajmuje się wdraŝaniem e-nowinek. A warto pamiętać, Ŝe Estończyków jest tylko niewiele ponad 1,3 mln. Estończycy nie muszą więc na co dzień biegać po urzędach, by załatwić swoje sprawy. System jest tak skonstruowany, by jak najbardziej uprościć wszystkim Ŝycie. Przez internet moŝna wyrobić np. paszport czy wypełnić PIT. - Jeśli wypełniasz formularz przez internet i nie ma problemów, to zwrot podatku otrzymujesz w ciągu pięciu dni - tłumaczy Tingas. W 2007 r. aŝ 86 proc. ludzi złoŝyło w Estonii deklaracje podatkowe przez internet! JuŜ od kilku lat mogą teŝ tak głosować. W 2005 r. w wyborach do władz lokalnych z tej opcji skorzystało 9,3 tys. osób, w wyborach parlamentarnych w 2007 r. w ten sposób oddało swój głos juŝ ponad 30 tys. osób. - Do głosowania przez internet potrzebny jest dowód osobisty z waŝnym cyfrowym certyfikatem, komputer z czytnikiem dowodu oraz odpowiednie oprogramowanie - tłumaczy "Gazecie" Liia Hänni, koordynatorka programu e-demokracy w estońskiej Akademii E-Governance. Estończycy mogą na co dzień płacić telefonem komórkowym za zakupy czy parkowanie. Kilka dni temu estoński parlament poszedł dalej - przyjął ustawę, która umoŝliwi w 2011 r. głosowanie za pomocą telefonu komórkowego. - JuŜ nie będzie potrzebny specjalny sprzęt do czytania dowodu osobistego, a tylko zwykły komputer z internetem oraz specjalna karta SIM do telefonu, która umoŝliwi identyfikację wyborcy - mówi Hänni. Władze w Tallinie mocno stawiają na rozwój dostępności technologii informatycznych, uczą teŝ, jak się nimi posługiwać. Specjalne kursy obsługi komputera przechodzą emeryci. W Estonii jest grubo ponad tysiąc publicznych dostępnych dla wszystkich miejsc z bezprzewodowym dostępem do sieci. Czy Ŝycie w państwowej sieci jest bezpieczne? W 2007 r. po przeniesieniu pomnika Ŝołnierzy Armii Czerwonej z centrum Tallina na cmentarz wojskowy Estonia przeŝyła zmasowane ataki hakerów na serwery państwowych urzędów. Większość cyberataków prowadzono z Rosji. - Oczywiście większa zaleŝność od internetu i dostępność usług online w nowoczesnych krajach oznacza, Ŝe są one bardziej wraŝliwe na takie ataki. Ale to nie dotyczy tylko Estonii - przekonuje Katrin Pärgmäe. - Skuteczna odpowiedź na takie ataki wymaga szybkich działań oraz odpowiednich porozumień pomiędzy krajami. Trzeba na przykład znaleźć wspólną definicję cyberwojny - uwaŝa. Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 1 listopada

6 3. INTERNET W POLSCE 3 Internet skończy w tym roku oficjalnie 40 lat, ale naprawdę zaczął rozkwitać 20 lat temu, gdy wymyślono WWW, czyli Globalną Pajęczynę. Polacy, nieco spóźnieni przybysze w sieci, intensywnie nadrabiają zaległości. Ze świeŝo opublikowanych danych wynika, Ŝe korzysta z niej juŝ ponad połowa mieszkańców naszego kraju. Konsekwencje nie dadzą na siebie czekać. Pytania, z jakimi internauci zwracają się do Google a, odzwierciedlają ducha czasów, czyli najgorętsze tematy, którymi Ŝyje sieć. Czym więc Ŝyła sieć w 2008 r.? Sarą Palin i Barackiem Obamą, co nie dziwi w roku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, Pekinem, co zrozumiałe w roku olimpijskim, oraz Heathem Ledgerem, tragiczną gwiazdą Hollywood. TuŜ jednak za Obamą, który zajął szóste miejsce w globalnym rankingu Google Zeitgeist, uplasowała się polska Nasza Klasa. Polacy pytali o nią w 2008 r. częściej niŝ o seks, a aktywność ta dała się dostrzec takŝe poza krajowym podwórkiem. Prosty pomysł studentów z Uniwersytetu Wrocławskiego zamienił się w gigantyczny sukces: z serwisu nasza-klasa.pl korzysta ponad 8 mln Polaków ze wszystkich grup wiekowych. Powstała gigantyczna sieć społeczna umoŝliwiająca odbudowanie szkolnych więzi, wymianę informacji i komunikację. Analitycy naszego rynku nie wahają się twierdzić, Ŝe nasza-klasa.pl uczyniła więcej dla upowszechnienia Internetu w Polsce niŝ wszystkie programy rządowe. Wywołała bowiem potrzebę korzystania z sieci. A to waŝniejsze, niŝ gdybyśmy rozdali wszystkim za darmo laptopy, uwaŝa dr Krzysztof Krejtz, psycholog z warszawskiej SWPS. Z opublikowanych w marcu br. wspólnych badań CBOS i Gazety.pl wynika, Ŝe 53 proc. dorosłych męŝczyzn i 45 proc. kobiet korzysta w Polsce przynajmniej raz w tygodniu z Internetu. DuŜo, ale oznacza to teŝ, Ŝe prawie połowa dorosłych Polaków z niego nie korzysta. Nasze społeczeństwo jest przecięte na pół cyfrową przepaścią. Jeśli za główne kryterium nowoczesności przyjąć korzystanie z nowych technik komunikacyjnych, dzielimy się mniej więcej równo na nowoczesnych i nienowoczesnych. To, Ŝe najstarsi Polacy w najmniejszym stopniu korzystają z Internetu, nie zaskakuje. Ich zainteresowanie tym medium jednak rośnie, i to właśnie w dwóch najstarszych grupach wiekowych widać największą dynamikę wzrostu liczby uŝytkowników. Odsetek internautów w grupach i 65+ niemal się podwoił w porównaniu do badań GUS z 2007 r Nowocześni Połowa nowoczesna wyróŝnia się nie tylko umiejętnością korzystania z nowych technologii. Nowocześni takŝe są zamoŝniejsi, młodsi, lepiej wykształceni, lepiej radzą sobie na rynku pracy, mieszkają przewaŝnie w ośrodkach miejskich. To niezbyt odkrywcze spostrzeŝenie nabiera nowego znaczenia, gdy nowocześni zaczynają dominować w Ŝyciu społecznym. Wówczas ci, co znaleźli się po drugiej stronie cyfrowej przepaści, są spychani na margines, znaczą coraz mniej dla polityków i dla rynku. W Polsce ciągle 24 proc. ludzi deklaruje, Ŝe nie korzysta z telefonii komórkowej. To potencjalnie rynek większy od całej Słowacji! Potencjalnie, bo o wiele lepiej opłaca się namawiać nowoczesnych, by komórki, z których od dawna juŝ korzystają, zamienili na iphone y, Blackberry lub podobne cacka i poznali urok mobilnego Internetu. Usługi te mają juŝ 1,6 mln abonentów i tylko w ubiegłym roku ich liczba wzrosła aŝ o 80 proc. Nowocześni stają się jeszcze nowocześniejsi, zacofani tkwią w stanie cyfrowego wykluczenia, ponosząc z czasem coraz większe koszty z tego tytułu. 3 Edwin Bendyk Raport: Internet w Polsce AD 2009, Większa połowa Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 1 listopada

7 RóŜnice między nowoczesnymi (internautami) a nienowoczesnymi (nieuŝywającymi Internetu) widać w wielu dziedzinach. Nowocześni są większymi optymistami, lepiej oceniają sytuację bieŝącą i gospodarczą, ich poglądy polityczne lokują się po stronie liberalnej Rewolucji nie widać Na tej statystycznej mapie polskiego Internetu nie widać póki co miejsca na polityczną rewolucję, jaka dokonała się w 2002 r. w Korei Południowej czy w ub.r. w Stanach Zjednoczonych (zwycięstwo na korzyść Obamy). Niedawne prasowe spekulacje o pokoleniu GoldenLine (sieć społeczna łącząca profesjonalistów), które miałoby być zaczynem buntu przeciwko złej jakości polskiej polityki, nie znajdują potwierdzenia nie tylko w statystykach. Internet ma tę szczególną cechę, Ŝe umoŝliwia bardzo precyzyjne śledzenie, co robią internauci. Albert Hupa z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego pisze doktorat na temat dyskursu politycznego na polskich stronach WWW. W tym celu bada wyrafinowanymi metodami zarówno, co mówią internauci, jak i z kim rozmawiają. Wnioski są zaskakujące. Polityka u nas jest ciągle na etapie Sieci 1.0 zdecydowana większość stron organizacji i partii nie umoŝliwia internautom współtworzenia ich treści, prawie Ŝadna partia nie ma swojego oficjalnego i niecenzurowanego forum. Z moich rozmów z blogerami wynika, Ŝe jedyne miejsce interaktywnej dyskusji o polityce to wojny blogerów, czyli komentarze na wpisach, głównie w Salon24 mówi Hupa. Zdumiewa internetowa słabość lewicy, zaskakuje sprawność prawicy, choć tak czy inaczej internetowa debata polityczna jest raczej odzwierciedleniem debaty trwającej w realu niŝ przejawem nowej jakości. Nic dziwnego, skoro głównym punktem odniesienia dla komentarzy i dyskusji w sieci są informacje pozyskiwane z internetowych witryn mediów tradycyjnych: telewizji i prasy. Bez mediów tradycyjnych debata polityczna w sieci byłaby zupełnie jałowa Portrety internautów Za wcześnie jednak na uspokajający wniosek, Ŝe Internet niczego nie zmienia, Ŝe jest tylko kolejnym medium, które musi dostosować się do dominujących w społeczeństwie praktyk kulturowych i społecznych. Gorące jeszcze badania Diagnoza Internetu 2008, przeprowadzone wspólnie przez Agorę i pracownię Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji z warszawskiej SWPS pod kierownictwem dr. Krzysztofa Krejtza, pokazują, Ŝe portret polskiego internauty jest o wiele bardziej dynamiczny. Analiza motywacji i profili psychologicznych pozwoliła badaczom wyróŝnić trzy kategorie uŝytkowników Internetu. Obserwatorzy to osoby o najkrótszym staŝu, które zaczęły korzystać z sieci, bo odkryły, Ŝe na naszej-klasie.pl znajdą przyjaciół ze szkoły lub Ŝe za pomocą telefonii internetowej Skype będą mogły za darmo utrzymywać kontakt z rodziną za granicą. Generalnie jednak przenoszą one do sieci bagaŝ doświadczeń z realu, samą sieć traktując jeszcze dosyć nieufnie. Inaczej niŝ konsumenci, aktywni uŝytkownicy traktujący Internet uŝytkowo jako źródło potrzebnej do Ŝycia informacji i usług. Internet stał się dla nich głównym medium organizującym codzienne Ŝycie, tam znajdują zarówno bieŝące informacje polityczne i gospodarcze, jak i potrzebne do pracy lub szkoły, Internet teŝ jest głównym instrumentem podtrzymywania relacji. Twórcy to swoista elita Internetu, która wykorzystuje sieć nie tylko jako zasobnik uŝytecznych informacji i usług, lecz równieŝ jako przestrzeń autoekspresji: aktywnie uczestniczą w forach dyskusyjnych, piszą własne blogi, publikują filmy i fotografie, charakteryzują się przy tym największym poziomem zaufania do Internetu i znajdujących się tam informacji. Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 1 listopada

8 NiezaleŜnie od tego podziału najwaŝniejsza konkluzja Diagnozy Internetu 2008 mówi: najbardziej popularnymi celami korzystania z Internetu są uzyskiwanie informacji oraz podtrzymywanie kontaktów społecznych. Internet stał się dojrzałym, powaŝnym medium, towarzyszącym internautom w najwaŝniejszych sprawach codziennego Ŝycia twierdzi dr Krejtz. Zbieranie informacji w Internecie przestało być wyłącznie poszukiwaniem ciekawostek, ale stało się powaŝnym wsparciem codziennego funkcjonowania poza Internetem Nowe formy konsumpcji Co jednak oznacza np. oglądanie filmów w Internecie? Zastąpienie telewizora podłączonym do sieci komputerem? Z najnowszych badań, przeprowadzonych przez kulturoznawców z warszawskiej SWPS wspólnie z Gazetą.pl, wynika, Ŝe 43 proc. młodych internautów ogląda interesujące ich seriale, zwłaszcza najnowsze produkcje amerykańskie, ściągając je (najczęściej nielegalnie) z Internetu. Widzowie ci przedkładają internetowe oglądanie telewizji, bo zapewnia im pełną kontrolę nad czasem i miejscem odbioru wyjaśnia dr Mirosław Filiciak z SWPS. Nie chcą teŝ czekać długich miesięcy, aŝ treści dostępne w USA trafią do oferty rodzimych nadawców. Po prostu po nie sięgają. To fundamentalna zmiana w podejściu do telewizji, medium najbardziej popularnego, ale teŝ tradycyjnie kojarzonego z kanapowymi leniami. Wydaje się choć badań, które mogłyby potwierdzać tę intuicję, wciąŝ nie jest wiele Ŝe wyrasta grupa nowych, aktywnych odbiorców, i Ŝe w przyszłości taki aktywny i twórczy odbiór moŝe stać się jednym z dominujących modeli korzystania z mediów tłumaczy dr Filiciak. Na zarzut, Ŝe to, co robią, często polega na łamaniu prawa, w większości odpowiadają: pieniądze nie są problemem, moŝemy zapłacić, tylko dlaczego producenci nie oferują nam swoich towarów, tkwiąc przy starych modelach dystrybucji? Nie naleŝy więc tkwić w złudzeniu, Ŝe Internet niczego nie zmienił, bo ciągle głównym dostawcą informacji do debaty politycznej są media tradycyjne, a najlepszą rozrywkę nieustannie zapewniają profesjonalne produkcje filmowe. Zmienia się bowiem radykalnie sposób, w jaki konsumenci do tych treści docierają. Zmiana ta, jak uczy doświadczenie przemysłu muzycznego, który nie potrafił dostosować się do oczekiwań nowych odbiorców, moŝe być zabójcza. Z drugiej jednak strony, nie naleŝy łudzić się, uprzedza dr Krejtz, Ŝe Internet okaŝe się bronią masowego tworzenia, gdzie wszyscy będą nie tylko konsumentami, lecz i producentami treści. Twórcza aktywność zawsze będzie domeną mniejszości, co dobrze ilustrują badania dr. Jana Zająca z Uniwersytetu Warszawskiego nad polską blogosferą, zrealizowane przez Polskie Badania Internetu i Gazetę.pl. Wynika z nich, Ŝe ok. 3 mln Polaków czyta blogi, juŝ jednak tylko 900 tys. uczestniczy w komentowaniu, a pisaniem zajmuje się 580 tys. Marek Soból z portalu Onet.pl uwaŝa jednak, Ŝe nie moŝna mówić o gaśnięciu w Polsce ducha blogowania: Blogują najaktywniejsi, mający coś do powiedzenia i widać to po coraz wyŝszej jakości tekstów. Natomiast osoby, które kiedyś decydowały się na załoŝenie bloga, by za jego pomocą stworzyć w Internecie własną przestrzeń społeczną, przenoszą się dziś do serwisów społecznościowych Polak potrafi Polska sieć i Ŝycie w sieci mają swoje osobliwości. W ubiegłym roku ebay, światowy serwis oferujący aukcje internetowe, zdecydował o zamknięciu biura w naszym kraju. Zbyt mały rynek? Przeciwnie, wielce apetyczny, okazało się jednak, Ŝe nie sposób wygryźć z niego Allegro.pl, rodzimej marki, która szturmem zdobyła serca polskich nowoczesnych. Allegro.pl stał się wirtualnym jarmarkiem, łączącym miliony sprzedających i kupujących. Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 1 listopada

9 Podobnym fenomenem jest Gadu-Gadu, czyli komunikator internetowy, który całkowicie zdominował polski rynek, skutecznie blokując go przed wejściem tak uznanych na świecie marek jak MSN. Powoli wkracza do polski moda na mikroblogowanie, czyli pisanie krótkich komunikatów podobnych do esemesów, których jednak nie wysyła się na inną komórkę, lecz do serwisu internetowego. Międzynarodowym synonimem dla mikroblogów jest Twitter, twittowanie jest w dobrym tonie na najlepszych salonach. W Polsce wolimy blipować, czyli uŝywać rodzimego serwisu Blip (naleŝy do grupy Gadu-Gadu). Widać więc, Ŝe Polak potrafi. Czasem jednak musi ustąpić pola globalnym potęgom. Musieliśmy więc ustąpić Google witryna tej wyszukiwarki stała się najwaŝniejszym miejscem w polskim Internecie. Podobnie niemal całkowicie zdominował rynek naleŝący do Google serwis filmowy YouTube. Wraz z rozwojem internetowej społeczności jej wewnętrzna struktura będzie się wysubtelniać, a coraz bardziej zróŝnicowane potrzeby będą otwierać szanse dla nowych pomysłów. Dr Alek Tarkowski, socjolog pracujący w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania UW, zwraca uwagę, Ŝe w Polsce jest miejsce zarówno dla naszej-klasy.pl, serwisu w istocie bardzo prostego, i dla Facebooka, wyrafinowanego globalnego serwisu społecznościowego, oferującego wiele moŝliwości komunikacyjnych, często zbyt wiele jak na poziom kompetencji początkujących internautów. Podobnie Polacy umieszczają swoje fotografie w globalnym serwisie Flickr, lecz nie stronią od bardzo popularnej rodzimej Fotki.pl i Garnka.pl Potęga innowacji Internet to wielka, otwarta platforma innowacyjna. Otwiera ona szanse przed ambitnymi przedsiębiorcami próbującymi odkryć, co by się jeszcze polskim nowoczesnym przydało. Marcin Jagodziński, twórca Blipa, autor blogu brutto.pl i uwaŝny obserwator Internetu, zwraca uwagę na niezwykły wysyp start-upów, czyli nowych firm oferujących nowe usługi, z których większość pewno nigdy nie spotka się z uznaniem konsumentów. Na rynku panuje wręcz nadpodaŝ nowych pomysłów, którą inny przedsiębiorca internetowy, Tomasz Skalczyński (m.in. właściciel sklepu esentia.pl), określa krótko: Kolejna bańka internetowa. Musi pęknąć jak w 2001 r. JuŜ pęka, zostaną tylko pomysły najbardziej realne. Realne, czyli takie, za którymi pójdą pieniądze internautów. Sytuacja jest paradoksalna, bo internauci wcale nie chcą płacić za to, z czego najchętniej korzystają. Finansową czarną dziurą, nie tylko w Polsce, są serwisy społecznościowe. Gdzie są więc pieniądze? Po pierwsze, reklama uwaŝa Marek Soból z Onet.pl. Zarówno firmy internetowe, jak i reklamodawcy uczą się, w jaki sposób łączyć zainteresowania uŝytkowników sieci z potrzebami reklamodawców. Rzeczywiście, Internet jest pod tym względem doskonałym medium, bo umoŝliwia niezwykle precyzyjną analizę zachowań uŝytkowników i tworzenie ich profili. Marketing staje się powoli częścią nauk ścisłych twierdzi socjolog dr Dominik Batorski, specjalista w dziedzinie analizy sieciowej z ICM UW. Podobne analizy, jak zastosowana w odniesieniu do blogosfery politycznej, stosowane są coraz częściej do badania sieci komercyjnych. Uzyskana w ten sposób wiedza umoŝliwia nie tylko osiągnięcie większej skuteczności działań reklamowych, lecz takŝe lepsze projektowanie kampanii marketingowych i wprowadzanie nowych usług. Dynamicznie rozwijającym się obszarem marketingu cyfrowego jest sztuka optymalizacji wyników wyszukiwania w wyszukiwarkach, zauwaŝa Tomasz Bonek, redaktor naczelny serwisu Money.pl. Wszyscy wiedzą, Ŝe juŝ nie tylko powodzenie w sieci, lecz i w przestrzeni rzeczywistej, zaleŝy od tego, na którym miejscu w wynikach wyszukiwania Google lub Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 1 listopada

10 innego serwisu znajdzie się link prowadzący do konkretnego sklepu lub usługi. Liczą się tylko pierwsze miejsca, poniŝej piątego szansa na odwiedziny ze strony internauty radykalnie maleje. Pozycję na liście moŝna jednak poprawić, stosując nie zawsze czyste metody Search Engine Optimization. Internetowy marketing staje się coraz bardziej wyrafinowany i skuteczny, nic więc dziwnego, Ŝe Internet stał się w Polsce pod względem przychodów drugim, po telewizji, medium reklamowym. Pozycja ta nadal będzie rosnąć ku utrapieniu tradycyjnych mediów. Bo pieniądze, wpływające coraz szerszym strumieniem do sieci, nie wyrównują odpływu pieniędzy z gazet. Bez nich zaś nie da się utrzymać wysokiej jakości produkcji treści, tak przecieŝ ciągle potrzebnej, by blogerzy mieli co komentować. Próby wprowadzenia odpłatności za treści kończą się zazwyczaj niepowodzeniem, wobec konkurencji olbrzymiej podaŝy treści darmowych. O ile nikt nie ma w tej chwili dobrych pomysłów na rozwiązanie problemów mediów tradycyjnych, wywołanych przez konkurencję Internetu, to równieŝ nikt nie ma wątpliwości, Ŝe czarnym koniem jest rozwój Internetu mobilnego. To tylko kwestia krótkiego czasu, kiedy urządzenia mobilne staną się głównym narzędziem dostępu do sieci. A to oznacza rewolucję i pojawienie się zupełnie nowych modeli biznesowych, twierdzi Tomasz Kulisiewicz, współautor opublikowanego niedawno przez Audytel raportu Rewolucja mobilnego Internetu w Polsce. W przeciwieństwie bowiem do Internetu tradycyjnego, mobilny wymaga korzystania z pośrednictwa operatorów telefonii komórkowej. Ci zaś od początku przyzwyczajali swych abonentów, Ŝe za wszystko się płaci. Tak więc zarówno nowe źródła przychodów reklamowych, wynikających z rozwoju cyfrowych technik marketingowych, jak i ewolucja Internetu w kierunku mobilności, spowodują, Ŝe dzisiejszy paradoks darmochy zostanie rozwiązany. Nie zmieni się natomiast na pewno zasada rządząca Internetem, która mówi, Ŝe w cyberprzestrzeni wszyscy konkurują ze wszystkimi. Tytuły prasowe walczą nie tylko ze sobą, lecz takŝe z ofertą portali, stacji telewizyjnych i blogerami-amatorami. Walczą o to samo, najcenniejsze dobro uwagę i bezcenny czas odbiorców. Główną bronią w tej walce są innowacje: biznesowe, organizacyjne, technologiczne Próba prognozy Jak więc wygląda świat polskiego Internetu w 2009 r.? Niewątpliwie to rok przełomowy. Wiele zmian zacznie przyspieszać, im bowiem więcej ludzi korzysta z Internetu, tym większy sens korzystania z usług sieciowych serwisów społecznościowych, telefonii internetowej, serwisów wideo. Przyspieszenie to będzie miało charakter wykładniczy, a katalizować je będą kolejne przełomy technologiczne. Nie dość, Ŝe upowszechniać się będzie Internet mobilny, to 2009 r. oznaczać będzie takŝe początek epoki telewizji mobilnej. W marcu został rozstrzygnięty przetarg, który wyłonił operatora odpowiedzialnego za emisję sygnału telewizyjnego (standard DVB-H) do telefonów komórkowych. Nikt jeszcze nie wie, jakie będą konsekwencje doświadczenia ze świata są niejednoznaczne. Poza tym spodziewać się naleŝy dalszego rozwoju serwisów społecznościowych, przy czym jak zauwaŝa Marcin Jagodziński będą one zmierzać w kierunku coraz większej integracji funkcji i współpracy serwisów oferowanych przez róŝnych operatorów. W rezultacie internauta, wchodząc do ulubionego serwisu społecznościowego, zyska dostęp do wszystkich uŝywanych przez niego usług, z mikroblogiem, komunikatorem, kalendarzem i skrzynką adresową włącznie. Pytanie tylko, czy polskie serwisy będą nadąŝać technologicznie za konkurencją zagraniczną. Jeśli nie, grozi im marginalizacja. Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 1 listopada

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE Styczeń 2012 Luty 2012 Marzec 2012 Kwiecień 2012 Maj 2012 Czerwiec 2012 Lipiec 2012 Sierpień 2012 Wrzesień 2012 Październik 2012 Listopad 2012 Grudzień 2012 RAPORT BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE Sponsorzy

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej?

Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej? 1 S t r o n a Gimnazjum nr 4 w Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Czarnieckiego 40 06-400 Ciechanów Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej?

Bardziej szczegółowo

W numerze: e-pomorze. Młodzi o Pomorzu. Okno na świat. Analizy i porównania. Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3

W numerze: e-pomorze. Młodzi o Pomorzu. Okno na świat. Analizy i porównania. Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3 W numerze: Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3 e-pomorze Edwin Bendyk ICT wojna globalnych trendów 6 Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary Informatyzacja kierunek dla Polski 10 Dr inż. Olaf Gajl Bariery

Bardziej szczegółowo

Zbuduj z nami swój dom!

Zbuduj z nami swój dom! Dostałeś dotację? WYPROMUJ SIĘ NA Oto niektórzy beneficjenci PARP: R Supervisor GPS Web Monitoring Service Firma: SUPERVISOR Sp. z o.o. Supervisor.pl umożliwia użytkownikom zdalny dostęp w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

Trendy ekonomiczne na polskim rynku

Trendy ekonomiczne na polskim rynku Redakcja: Milan Popović Jacek Sikorski Trendy ekonomiczne na polskim rynku Łódź 2009 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: Milan Popović, Jacek Sikorski Publikacja dofinansowana przez Prorektora ds. Studenckich

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO mgr inż. Witold Świeczak Instytut Lotnictwa w Warszawie Pion Marketingu Wprowadzenie Żyjemy w czasach rewolucji! Na naszych oczach dokonuje się rewolucja

Bardziej szczegółowo

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonomii Kamil Sobolewski nr albumu: 207757 Praca magisterska na kierunku zarządzanie Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Bardzo krótka ścieżka do likwidacji autoszkody

Bardzo krótka ścieżka do likwidacji autoszkody Dziś: Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie B0 P A T R Z Y M Y O B I E K T Y W N I E. P I S Z E M Y O D P O W I E D Z I A L N I E gazetaprawna.pl Środa czwartek 4 5 sierpnia 203 3,40 zł DZIENNIK.PL FORSAL.PL

Bardziej szczegółowo

Numer 119. listopad 2011. Nowe logo ISSN 1230-1426. Specjalizacje prawnicze Prawnik w sieci. Facebook? Dlaczego nie! Okręgowe www

Numer 119. listopad 2011. Nowe logo ISSN 1230-1426. Specjalizacje prawnicze Prawnik w sieci. Facebook? Dlaczego nie! Okręgowe www Numer 119 listopad 2011 Nowe logo ISSN 1230-1426 Specjalizacje prawnicze Prawnik w sieci Facebook? Dlaczego nie! Okręgowe www 1 www.e-kirp.pl teraz na Iphone a i Ipada Aplikacja dostępna bezpłatnie na

Bardziej szczegółowo

E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT)

E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT) E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT) Listopad 2004 2 1. WSTĘP...7 2. TRENDY W E-ADMINISTRACJI...9 2.1. Wstęp...9 2.2 E-administracja: co to jest?...9 2.3 Przykłady zastosowań e-administracji...11

Bardziej szczegółowo

Jesteś gotowy na sukces?

Jesteś gotowy na sukces? magazyn firmy nr 1[1]_2009 Poradnik o usługach internetowych dla przedsiębiorców ekspert Jesteś gotowy na sukces? Wykorzystaj potęgę Internetu w Twojej firmie Doradca numeru: w numerze również Estetyczna

Bardziej szczegółowo

5.4. Indeks podstawowych terminów

5.4. Indeks podstawowych terminów 5. WYKAZY I INDEKSY 5.4. Indeks podstawowych terminów A ACTA... 5, 62, 63, 158, 159, 160, 165, 345 Aktualizacja programu Patch... 238 Upgrade... 238 Anonymous... 62, 63 ASP...183, 195 Ataki na serwery

Bardziej szczegółowo

Bariery hamujące rozwój i globalizację e-usług

Bariery hamujące rozwój i globalizację e-usług Bariery hamujące rozwój i globalizację e-usług Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Radosław Flis Jacek

Bardziej szczegółowo

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Joanna Polus Nr albumu: 208190 O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Marketing

Bardziej szczegółowo

HR WYZWANIA RAPORT 2013

HR WYZWANIA RAPORT 2013 WYZWANIA HR RAPORT 2013 Szanowni Państwo, z przyjemnością prezentujemy kolejną, czwartą już, publikację serwisu Pracuj.pl z cyklu Wyzwania HR. Na wyniki badania o tym samym tytule, przeprowadzanego co

Bardziej szczegółowo

Wirtualni fani - realny zysk

Wirtualni fani - realny zysk magazyn firmy nr 2[3]_2010 Poradnik o usługach internetowych dla przedsiębiorców ekspert Wirtualni fani - realny zysk Doradca numeru: w numerze również Bezpieczne logowanie Oszczędności w Internecie Serwery

Bardziej szczegółowo

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki Report Polska Internetowa Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki The Boston Consulting Group (BCG) jest wiodącą międzynarodową firmą doradczą, świadczącą usługi z zakresu zarządzania strategicznego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012 BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012 Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie 30 czerwca 2008 Business GROWTH Jak pozostać dochodowym i produktywnym Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4 multibank doradza małym i bogatym str. 6 Allegro wspiera małe i średnie firmy str. 8 2 Niezależna

Bardziej szczegółowo

PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY BADANIA MARKI PRACODAWCY W INTERNECIE ANALIZA PROCESU REKRUTACYJNEGO BUDOWANIE EVP EDUKACYJNE WARSZTATY EMPLOYER BRANDING KOMPLEKSOWE DORADZTWO EMPLOYER BRANDING I REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Marketing szeptany nie wystarczy. nie wystarczy

Marketing szeptany nie wystarczy. nie wystarczy Marketing szeptany nie wystarczy nie wystarczy Wiara, że klient sam przyjdzie do kancelarii, to oczekiwanie na cud. A te zdarzają się rzadko. Dziś, by utrzymać się na rynku, trzeba być obecnym w sieci

Bardziej szczegółowo

internetu Wykorzystanie potencjału Rozdział jedenasty

internetu Wykorzystanie potencjału Rozdział jedenasty Rozdział jedenasty Wykorzystanie potencjału internetu 1. Technologie informacyjne a przedsiębiorczość 2. Internet w strategii rozwoju opartej na wiedzy 3. Jak zaistnieć na rynku za pośrednictwem internetu

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

BADANIA W INTERNECIE. www.interaktywnie.com/biznes/raporty

BADANIA W INTERNECIE. www.interaktywnie.com/biznes/raporty BADANIA W INTERNECIE STYCZEŃ 2013 LUTY 2013 MARZEC 2013 KWIECIEŃ 2013 MAJ 2013 CZERWIEC 2013 LIPIEC 2013 SIERPIEŃ 2013 WRZESIEŃ 2013 PAŹDZIERNIK 2013 LISTOPAD 2013 GRUDZIEŃ 2013 www.interaktywnie.com/biznes/raporty

Bardziej szczegółowo

4 miliony osób bez szans na tanie mieszkanie

4 miliony osób bez szans na tanie mieszkanie REKLAMA P A T R Z Y M Y O B I E K T Y W N I E. P I S Z E M Y O D P O W I E D Z I A L N I E gazetaprawna.pl DZIENNIK.PL FORSAL.PL Czwartek 3 grudnia 202 NR 242 (3380 W2) ROK 8 ISSN 2080-6744, NR INDEKSU

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo