Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)"

Transkrypt

1 Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Nasz znak: Data: ZP.272.OrSO / Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostródzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego w latach W odpowiedzi na zapytanie wniesione w dniu r. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), informuję jn.: Pytanie 1 Czy w lokalizacjach gdzie znajduje się mienie Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia na przestrzeni ostatnich 20 lat wystąpiła powódź. Jeśli tak, to prosimy o podanie, w której lokalizacji oraz jaka była wysokość strat ( bez względu na wysokość uzyskanych odszkodowań). Zamawiający informuje, że na terenie zgłoszonym do ubezpieczenia w przeciągu ostatnich 20 lat nie wystąpiła powódź. Pytanie 2 Czy w lokalizacjach, gdzie znajduje się mienie Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia na przestrzeni ostatnich 5 lat wystąpiło podtopienie. Jeśli tak, to prosimy o podanie w której lokalizacji oraz jaka była wysokość strat (bez względu na wysokość uzyskanych odszkodowań). Zamawiający informuje, że na terenie zgłoszonym do ubezpieczenia w przeciągu ostatnich 5 lat nie wystąpiło podtopienie. Pytanie 3 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z posiadaniem /administrowaniem/ zarządzaniem wysypiskiem śmieci oraz utylizacją, unieszkodliwianiem, recyklingiem lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów. Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z posiadaniem /administrowaniem/ zarządzaniem wysypiskiem śmieci oraz utylizacją, unieszkodliwianiem, recyklingiem lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów. Pytanie 4 Czy w którymkolwiek z budynków lub lokalizacji należących do Zamawiającego dokonywany jest recykling, sortowanie odpadów lub przechowywanie jeśli tak prosimy o wskazanie tej lokalizacji wraz z opisem zabezpieczeń p.pożarowych Zamawiający informuje, że w żadnym z budynków wskazanych do ubezpieczenia nie jest dokonywany recykling, sortowanie odpadów lub przechowywanie. Pytanie 5 Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony w ramach ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane ze świadczeniem jakichkolwiek usług (świadczeń) medycznych oraz zarządzaniem jednostkami/placówkami medycznymi, za wyjątkiem drobnych usług medycznych świadczonych przez personel domów opieki społecznej na rzecz podopiecznych. 1

2 Pytanie 6 Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowych przeglądów technicznych obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zwierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji o uwagach mających charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów (którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie kiedy Zamawiający planuje je wykonać). Zamawiający informuje, że sporządzane są protokoły pokontrolne z okresowych przeglądów technicznych obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia. Wszelkie naprawy wynikające z zaleceń pokontrolnych są dokonywane w miarę posiadanych środków finansowych i w miarę potrzeb. Pytanie 7 Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie rozszerzenia zakresu w ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzenia działalności zostały ustalone jako podlimity w stosunku do zakresu podstawowego Pytanie 8 Prosimy o informację, czy wśród budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajduje się mienie utrzymujące swój kształt dzięki napełnieniu powietrzem w tym balony, namioty. Zamawiający informuje, że wśród mienia wykazanego w środkach trwałych Starostwa znajduje się piłka gazoszczelna o wartości 6.580,50 zł. Pytanie 9 Prosimy o potwierdzenie, że limit w klauzuli kradzieży zwykłej jest wspólny dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Zamawiający informuje, że limity określone są w Programie Ubezpieczenia (załącznik nr 3 do SIWZ, str ). Pytanie 10 Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego. Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności. Pytanie 11 Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. 2

3 Pytanie 12 Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzane jest każdorazowo pisemnym protokołami. Pytanie 13 Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania na podstawie danych zawartych w SIWZ nie można tego stwierdzić; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. Pytanie 14 Ryzyko dewastacji budynków i budowli - prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do kwoty zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego. Pytanie 15 Klauzula dewastacji budynków i budowli w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności (w ramach limitu określonego dla klauzuli) dla szkód powstałych wskutek kradzieży elementów zewnętrznych w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego. Pytanie 16 Kradzież zwykła prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do kwoty zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego. Pytanie 17 Prosimy o wyłączenie z ryzyka kradzieży zwykłej przedmiotu ubezpieczenia nasadzeń drzew i krzewów. Pytanie 18 Klauzula składowania prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego. 3

4 Pytanie 19 W celu oceny ekspozycji na ryzyko prosimy o podanie przybliżonej łącznej wartości mienia zgłoszonego w systemie na pierwsze ryzyko: Budowle (ogrodzenia, bariery ochronne przy drogach publicznych, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska, itp.) Zamawiający informuje, że w przypadku ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko, limit odpowiedzialności nie jest związany z ogólną wartością poszczególnych składników majątkowych. Pytanie 20 W celu oceny ekspozycji na ryzyko prosimy o podanie przybliżonej łącznej wartości mienia zgłoszonego w systemie na pierwsze ryzyko: Znaki drogowe (w tym sygnalizacja świetlna), tablice informacyjne i promocyjne, słupy oświetleniowe, lampy należące do Zamawiającego na terenie Powiatu Ostródzkiego. Zamawiający informuje, że w przypadku ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko, limit odpowiedzialności nie jest związany z ogólną wartością poszczególnych składników majątkowych. Pytanie 21 Proszę o potwierdzenie że koszty o których mowa poniżej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia: koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody, koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych lub uprawnionych w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą. pokrywane są w granicach sumy gwarancyjnej. Pytanie 22 Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wprowadzone do SIWZ limity odpowiedzialności są podane na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że wprowadzone do SIWZ limity odpowiedzialności są podane na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Pytanie 23 Informacyjnie w celu oceny ryzyka - prosimy o podanie łącznej wartości dróg zgłaszanych do ubezpieczenia w ramach pierwszego ryzyka. Zamawiający informuje, że w przypadku ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko (w tym m. in. ogrodzenia, bariery ochronne przy drogach publicznych, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska, itp.), limit odpowiedzialności nie jest związany z ogólną wartością poszczególnych składników majątkowych. Pytanie 24 Prosimy o potwierdzenie, że zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wymagają zgody obu stron. 4

5 Pytanie 25 Ubezpieczenie OC działalności wnosimy o wprowadzenie limitu dla OC z tytułu organizacji imprez masowych w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Pytanie 26 Wnioskujemy o wyłącznie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu ubezpieczenia w postaci nasadzeń drzew i krzewów. Pytanie 27 Wnioskujemy o wyłącznie z zakresu ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku przedmiotu ubezpieczenia w postaci nasadzeń drzew i krzewów. Pytanie 28 Z jakich materiałów wykonana jest makieta promocyjna Powiatu Ostródzkiego o wartości: ,22 zł oraz prosimy o podanie jej wymiarów Makieta promocyjna Powiatu Ostródzkiego objęta ubezpieczeniem wykonana jest z profili aluminiowych, płyty paździerzowej, sklejki, wyposażona w podzespoły elektroniczne, korpus modelarski z żywicy epoksydowej, warstwa modelarska wykonana z elementów modelarskich. Wymiary makiety: długość 3,20 m; szerokość 1,40 m; wysokość 1,50 m. Pytanie 29 Prosimy o podanie rodzaju pokrycia dachowego dla budynków z pozycji Nr 1 i Nr 2 wykazu budynków dla Starostwa Powiatowego. Dachy budynków z pozycji 1 i 2 wykazu budynków objętych ubezpieczeniem (zał. nr 4 do siwz, tabela 2), pokryte są dachówką ceramiczną. Pytanie 30 Czy wśród budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się mola, kładki i inne budowle zlokalizowane przy zbiornikach wodnych. Jeżeli tak to prosimy o podanie ich rodzaju oraz wartości. Zamawiający informuje, że wśród składników mienia nie znajdują się mola, kładki i inne budowle zlokalizowane przy zbiornikach wodnych. Pytanie 31 Prosimy o podanie konstrukcji budynku mieszkalnego (materiał ścian, rodzaj pokrycia dachowego) wymienionego w pozycji nr 3 wykazu budynków Starostwa Powiatowego wraz z informacją na temat remontów przeprowadzonych w tym budynku na przestrzeni ostatnich 15 lat. Konstrukcja budynku z pozycji 3 wykazu budynków objętych ubezpieczeniem (zał. nr 4 do siwz, tabela 2): ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego, pokrycie dachu z eternitu. Zamawiający wskazuje zarazem, że ubezpieczeniem objęty jest lokal należący do Powiatu Ostródzkiego, a nie całość budynku. Lokal był remontowany w 2012r. w ramach 5

6 adaptacji budynku na cele mieszkaniowe. Roboty remontowe polegały na odnowieniu ścian (naprawa tynków, malowanie), wymianie podłóg oraz wymianie stolarki drzwiowej. Pytanie 32 Prosimy o podanie konstrukcji budynku garażowego (materiał ścian, rodzaj pokrycia dachowego) wymienionego w pozycji nr 12 wykazu budynków Zarządu Dróg Powiatowych. Konstrukcja budynku z pozycji 12 wykazu budynków objętych ubezpieczeniem (zał. nr 4 do siwz, tabela 2): ściany murowane; pokrycie dachu z blachy. Pytanie 33 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na r. Pytanie 34 W odniesieniu do poniższego fragmentu Załącznika nr 3 do SIWZ prosimy o wyjaśnienie, czy określony w tekście limit zł dotyczy całego wymienionego w tym fragmencie mienia, czy też wyłącznie nasadzeń. Treść nie jest w tym przypadku jednoznaczna. Ryzyko dewastacji dotyczy między innymi następujących składników mienia: elementy budynków i budowli lub lokali (w tym m. in. ogrodzenia, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska, obiekty małej architektury), urządzenia i wyposażenia zewnętrzne (siłowniki bram, hydranty, wyposażenie placów zabaw, obiektów sportowo- rekreacyjnych, wentylatory, zewnętrzne instalacje przesyłowe, pomiarowe i technologiczne należące do ubezpieczonego), słupy oświetleniowe, lampy, tablice informacyjne, znaki drogowe); stoisko reklamowo informacyjne oraz makieta promocyjna Powiatu Ostródzkiego; nasadzenia drzew i krzewów należące do Ubezpieczonego na terenie Powiatu Ostródzkiego z limitem odpowiedzialności 2 000,00 zł. Zamawiający informuje, że wskazany limit 2 000,00 zł dotyczy wyłącznie nasadzenia drzew i krzewów. Pytanie 35 Prosimy o dodanie w treści Projektu umowy cz. I zał. Nr 2a do SIWZ w 6 pkt. 3 ppkt. 3) dot. zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu OC po słowach..w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności słów: po uprzedniej zgodzie wykonawcy. Pytanie 36 Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, ekstremalne oraz lotnicze lub inne, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. Pytanie 37 Prosimy o potwierdzenie, że klauzula warunków i taryf nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC działalności. 6

7 Zamawiający informuje, że zgodnie z Programem Ubezpieczenia, klauzula warunków i taryf dotyczy wszystkich ryzyk. Pytanie 38 Prosimy o wykreślenie z treści klauzuli czasu ochrony słów: Odpowiedzialność Ubezpieczyciela powstaje na nowo najpóźniej z chwilą uznania jego rachunku kwotą zaległej składki. Pytanie 39 Prosimy o przeniesienie klauzuli wypowiedzenia umowy do katalogu klauzul fakultatywnych. S T A R O S T A Andrzej Wiczkowski 7

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania (wszyscy)

Uczestnicy postępowania (wszyscy) Zamawiający: Powiat Augustowski ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów Augustów, dnia 02-07-2015 r. Uczestnicy postępowania (wszyscy) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013 Zambrów dnia 09.08.2013 r. OR.272.10.2013 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK.

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK. Raciechowice, 24.03.2014r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Nr sprawy: RGPiN.271.2.2014 W związku z otrzymaną w dniu 20 i 21 marca 2014 roku korespondencją dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ RI.271.13.3.2014.MW Krasocin, 2014-12-09 wszyscy wykonawcy dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KRASOCIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Numer ogłoszenia: 392700-2014;

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian.

Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. Dotyczy: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nysa wraz z jednostkami organizacyjnymi, o wartości szacunkowej nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz.

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: ZGM/DZ/121/2012/DK Bielsko-Biała, dnia: 22. 11. 2012r.

Nasz znak: ZGM/DZ/121/2012/DK Bielsko-Biała, dnia: 22. 11. 2012r. Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.bip.zgm.eu, e-mail: zgm@zgm.eu Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 21.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania. dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Pokój. Ubezpieczenie mienia

Wrocław, 21.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania. dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Pokój. Ubezpieczenie mienia Wrocław, 21.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Pokój Ubezpieczenie mienia 1 Czy zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. Pabianice, 18.03.2014 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IK.271.1.2014.IKI Ustronie Morskie, 3 lutego 2014 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O.

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. DOTYCZY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. 2014/2016 1. Pytanie Wykonawcy Zadanie 1 Zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: BIII271.7.2014

Znak postępowania: BIII271.7.2014 Ożarów, dnia 02.06.2014r. Wg właściwości Znak postępowania: BIII271.7.2014 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r.

ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014 ODPOWIEDZI NR 5 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo