Wniosek pracodawcy w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek pracodawcy w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego"

Transkrypt

1 .. /pieczątka pracodawcy/.. /miejscowość i data/ Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. Szymanowskiego Częstochowa Wniosek pracodawcy w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Wnioskuję o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.) dla następujących osób: Uwaga! Wsparcie dotyczy osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 1. WYPEŁNIA PRACODAWCA Nazwa pracodawcy Pracodawca jest/nie jest przedsiębiorcą * * właściwe podkreślić Adres siedziby Adres prowadzenia działalności NIP PKD 2007 Imię i nazwisko osoby do kontaktu Adres poczty elektronicznej Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-nych do podpisywania umów Numer rachunku bakowego REGON Liczba zatrudnionych pracowników Numer telefonu Stanowisko służbowe/pesel Strona 1 z 18

2 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ DO SFINANSOWANIA Z UDZIAŁEM KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Termin realizacji.... Informacje o uczestnikach kształcenia ustawicznego: Wyszczególnienie Liczba Liczba pracowników pracodawców Objęci wsparciem ogółem ogółem w tym kobiety Według rodzajów wsparcia Kursy Studia podyplomowe Egzaminy Badania lekarskie lub psychologiczne Ubezpieczenie NNW Według wiekowych grup lat i więcej Według wykształcenia Gimnazjalne i poniżej Zasadnicze zawodowe Średnie ogólnokształcące Policealne/średnie zawodowe Wyższe Informacje dotyczące wydatków na kształcenie ustawiczne: Nazwa szkolenia Termin realizacji (od-do) Nazwa instytucji szkoleniowej. Koszt szkolenia jednej osoby Liczba osób.. Wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę w zł. Strona 2 z 18

3 . Nazwa szkolenia Termin realizacji (od-do) Nazwa instytucji szkoleniowej. Koszt szkolenia jednej osoby Liczba osób... Strona 3 z 18

4 Nazwa szkolenia Termin realizacji (od-do) Nazwa instytucji szkoleniowej. Koszt szkolenia jednej osoby Liczba osób... Nazwa szkolenia Termin realizacji (od-do) Nazwa instytucji szkoleniowej. Koszt szkolenia jednej osoby Liczba osób.. Strona 4 z 18

5 . Kierunek studiów podyplomowych Termin realizacji (od-do) Nazwa organizatora studiów. Koszt studiów dla jednej osoby Liczba osób... Kierunek studiów podyplomowych Termin realizacji (od-do) Nazwa organizatora studiów. Koszt studiów dla jednej osoby Liczba osób.. Strona 5 z 18

6 . Kierunek studiów podyplomowych Termin realizacji (od-do) Nazwa organizatora studiów. Koszt studiów dla jednej osoby Liczba osób... Strona 6 z 18

7 Nazwa egzaminu umożliwiającego uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych Termin realizacji (od-do) Nazwa instytucji przeprowadzającej egzamin. Koszt egzaminu dla jednej osoby... Liczba osób... Nazwa egzaminu umożliwiającego uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych Termin realizacji (od-do) Nazwa instytucji przeprowadzającej egzamin. Koszt egzaminu dla jednej osoby... Liczba osób.. Strona 7 z 18

8 . Nazwa egzaminu umożliwiającego uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych Termin realizacji (od-do) Nazwa instytucji przeprowadzającej egzamin. Koszt egzaminu dla jednej osoby... Liczba osób... Rodzaj badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu Termin realizacji (od-do) Koszt badań dla jednej osoby... Liczba osób.. Strona 8 z 18

9 Rodzaj badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu Termin realizacji (od-do) Koszt badań dla jednej osoby... Liczba osób... Rodzaj badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu Strona 9 z 18

10 Termin realizacji (od-do) Koszt badań dla jednej osoby... Liczba osób.. Ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków w związku z podjętym kształceniem Termin realizacji (od-do) Koszt ubezpieczenia dla jednej osoby Liczba osób... Strona 10 z 18

11 Ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków w związku z podjętym kształceniem Termin realizacji (od-do) Koszt ubezpieczenia dla jednej osoby Liczba osób... Ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków w związku z podjętym kształceniem Termin realizacji (od-do) Koszt ubezpieczenia dla jednej osoby Liczba osób.. Strona 11 z 18

12 . 3. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PLANOWANYCH DZIAŁAŃ KSZTAŁCENIA USTAWICZEGO Całkowita wysokość wydatków, która zostanie poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym wynosi:.. zł (słownie...), w tym: Kwota wnioskowana z KFS. zł (słownie ), Kwota wkładu własnego * wnoszonego przez pracodawcę. zł (słownie.). *wkład własny przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy nie należy uwzględniać innych kosztów, które pracodawca ponosi w zawiązku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, koszt delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp... /podpis i pieczątka pracodawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy/ Załączniki: 1. Wykaz osób, które mają zostać objęte działaniami finansowanymi z udziałem środków z KFS załącznik nr Program szkolenia lub studiów podyplomowych załącznik nr Deklaracja ZUS DRA za ostatni miesiąc przed dniem złożenia wniosku. 4. W przypadku podmiotu będącego przedsiębiorcą dodatkowo należy złożyć: Oświadczenie o pomocy publicznej załącznik nr 3, Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. (poz. 1543). Strona 12 z 18

13 Załącznik nr 1 do wniosku pracodawcy w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Wykaz osób, które mają zostać objęte działaniami finansowanymi z udziałem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Osoba Osoba wykonująca wykonująca Nazwa kształcenia L.p. Imię i nazwisko Poziom pracę w pracę o Stanowisko pracy ustawicznego wykształcenia szczególnych szczególnym (np. szkolenie nazwa warunkach charakterze kierunku szkolenia) TAK/NIE TAK/NIE Strona 13 z 18

14 /pieczątka i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy/ Strona 14 z 18

15 Załącznik Nr 2 do wniosku pracodawcy w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego PROGRAM SZKOLENIA Proszę uzupełnić program dla danego rodzaju kursu, w którym będzie zawarta informacja o tematyce szkolenia wraz z liczbą zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w poszczególnych grupach tematycznych. 1. Nazwa szkolenia: Czas trwania i sposób organizacji szkolenia: 3. Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia: 4. Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: Strona 15 z 18

16 5. Plan nauczania: Lp. Tematy zajęć edukacyjnych Opis treści kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych Liczba godzin Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne Ogółem liczba godzin: Strona 16 z 18

17 6. Rodzaj dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji Miejsce przeprowadzenia zajęć teoretycznych: Miejsce przeprowadzenia zajęć praktycznych: Podpis (i pieczątka) osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dnia 2015 r. Strona 17 z 18

18 Załącznik Nr 3 do wniosku pracodawcy w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Częstochowa, dnia /pieczęć firmowa wnioskodawcy/... /imię i nazwisko wnioskodawcy właściciela lub reprezentanta wnioskodawcy/... /adres zameldowania/ OŚWIADCZENIE O POMOCY PUBLICZNEJ Świadomy(a), iż zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgodnie z art Kodeksu Karnego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, oświadczam iż w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe nie uzyskałem (-am) / uzyskałem (-am) pomocy de minimis. W przypadku korzystania z pomocy de minimis w tym okresie należy sporządzić zestawienie według poniższego wzoru lub dołączyć kopie wszystkich zaświadczeń o wysokości otrzymanej pomocy de minimis. L.p. 1. Organ udzielający pomocy Podstawa prawna Dzień udzielenia pomocy Wartość pomocy w euro Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy Łącznie: /(data i czytelny podpis wnioskodawcy/ niepotrzebne skreślić Strona 18 z 18

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW DANE PRACODAWCY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW DANE PRACODAWCY Starogard Gdański, dnia...... Pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW Na zasadach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (pieczęć pracodawcy) Łódź, dnia...r. WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91 O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Na podstawie art. 69a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS data:. pieczęć przedsiębiorcy Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Wniosek pracodawcy o dofinansowa kształcenia ustawicznego z KFS Na zasadach określonych w art. 69a i 69b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

3. Umowy z pracodawcami zawierane są do momentu wyczerpania wysokości przyznanego limitu. 4

3. Umowy z pracodawcami zawierane są do momentu wyczerpania wysokości przyznanego limitu. 4 ZASADY FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RZESZOWIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Powiatowy Urząd Pracy ul. Fabryczna 1 76-200 Słupsk. Słupsk, dnia... ... /pieczęć organizatora stażu/

WNIOSEK. Powiatowy Urząd Pracy ul. Fabryczna 1 76-200 Słupsk. Słupsk, dnia... ... /pieczęć organizatora stażu/ Słupsk, dnia...... /pieczęć organizatora stażu/ Powiatowy Urząd Pracy ul. Fabryczna 1 76-200 Słupsk WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych w ramach bonu stażowego (wniosek wypełnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW Źródło prawa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Broszura Informacyjna

Broszura Informacyjna Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS, trójstronne umowy szkoleniowe i inne formy wsparcia edukacji dorosłych Pomoc urzędu pracy w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY KFS

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY KFS MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY KFS TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE I INNE FORMY WSPARCIA EDUKACJI DOROSŁYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Krajowy Fundusz Szkoleniowy - kierunkowe wytyczne dla urzędów pracy Warszawa, maj 2014 r. Opracował: Departament Rynku Pracy, MPiPS _ Strona 2 z 25 1. Co to jest

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia ...... /pieczęć firmowa podmiotu prowadzącego /data, miejscowość/ działalność gospodarczą/ Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego

Bardziej szczegółowo

o przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego

o przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego do Regulaminu POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH ul. Najświętszej Marii Panny 2; 39-100 Ropczyce tel.172231660, fax172227569 rzro@praca.gov.pl www.bip.pup-ropczyce.pl... pieczęć firmowa wnioskodawcy WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE I INNE FORMY WSPARCIA EDUKACJI DOROSŁYCH

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE I INNE FORMY WSPARCIA EDUKACJI DOROSŁYCH KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE I INNE FORMY WSPARCIA EDUKACJI DOROSŁYCH Broszura adresowana jest do pracodawców zainteresowanych dofinansowaniem przez urząd pracy kształcenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH WNIOSEK Data. Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH A) Informacja dotycząca pracodawcy 1. Pełna nazwa pracodawcy... 2. Adres siedziby pracodawcy... 3. Miejsce prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni z 21.04.2015r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni z 21.04.2015r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni z 21.04.2015r. REGULAMIN FINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ZE SRODKÓW KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

Nazwa wnioskowanego kierunku szkolenia... ... Adres zamieszkania.

Nazwa wnioskowanego kierunku szkolenia... ... Adres zamieszkania. Częstochowa, dnia. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie ul. Szymanowskiego 15 WNIOSEK o udzielenie pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia (wypełniony wniosek należy złożyć

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego*

Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego* DATA WPYŁWU WNIOSKU DO PUP Załącznik 1 do umowy ZNAK SPRAWY CAZ/RP 555-.../15. Pieczęć pracodawcy dn...20.r. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY ...... /pieczęć podmiotu/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń/ /data wpływu/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu ul. Słowackiego 2 37-500 Jarosław W N I O S E K O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie kształcenia ustawicznego KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

W N I O S E K o dofinansowanie kształcenia ustawicznego KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY WNIOSKODAWCA /WYPEŁNIA PUP KOŁOBRZEG/ Data wpływu wniosku do PUP... /pieczątka Wnioskodawcy/ 11111111111111111111111111111111111111111111111 Nr w rejestrze STAROSTA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Zdobądź środki na

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Zdobądź środki na Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Zdobądź środki na szkolenie swoich pracowników 40 mln zł trafi w roku 2014 do nowopowstałego Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Środki przeznaczone będą na podnoszenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 387 05 65, 387 11 38, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514 REGON 932104821......

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH .. znak sprawy: C...5171....... 2015 (pieczęć Wnioskodawcy) POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Staż oznacza to nabywanie

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:...

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:... ......,dnia... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres wnioskodawcy)... (nr telefonu).. (adres e-mail) WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

miejscowość /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. 1-go Maja 2 W N I O S E K

miejscowość /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. 1-go Maja 2 W N I O S E K CAZ nr 9351/ /2011 WNIOSKODAWCA:.. /imię i nazwisko/,dnia miejscowość.. /adres zameldowania wraz z kodem pocztowym/.. /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

...... 2.Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności. tel, fax. e mail... 4.NIP... REGON...

...... 2.Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności. tel, fax. e mail... 4.NIP... REGON... Załącznik 1 Radomsko, dnia...... (pieczęć nagłówka - wnioskodawcy) W N I O S E K o zawarcie umowy w sprawie przyznania grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy Zgodnie z art.60a ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa i adres wnioskodawcy:... Siedziba firmy wnioskodawcy: Miejsce prowadzenia działalności:.. Telefon: Fax:.. Data rozpoczęcia działalności.

Pełna nazwa i adres wnioskodawcy:... Siedziba firmy wnioskodawcy: Miejsce prowadzenia działalności:.. Telefon: Fax:.. Data rozpoczęcia działalności. ... (pieczątka podmiotu) POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH... /nr w rejestrze PUP/ Dane wnioskodawcy: Kielce, dn... Pełna nazwa i adres wnioskodawcy:...... Siedziba firmy wnioskodawcy: Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo