Imię i Nazwisko bądź nazwa Firmy Pesel bądź nr KRS NIP: Nr rachunku bankowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Imię i Nazwisko bądź nazwa Firmy Pesel bądź nr KRS NIP: Nr rachunku bankowego"

Transkrypt

1 REGULAMIN AUKCJI I. Zagadnienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia Aukcji, przedmiotem której jest bydło: byczki oraz jałówki w czystej rasie oraz mieszańce w wadze do 300 kg żywej wagi, zgłoszone do sprzedaży przez hodowców i umieszczone w boksach. 2. Organizatorem Aukcji jest Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Rakowiecka 32, Warszawa), zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , posługujący się nr NIP oraz regon , zwanym w dalszej części Regulaminu Organizatorem bądź PZHiPBM. 3. Aukcja będzie prowadzona przez osobę upoważnioną, zwaną dalej: Aukcjonerem. 4. Termin przeprowadzenia Aukcji: 1 października 2015 roku, w godzinach Miejsce przeprowadzenia Aukcji: Janów woj. podlaskie, adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, ul. Białostocka 22, Janów. 6. Aukcja może zostać odwołana przez Organizatora w każdym czasie bez podania przyczyn. 7. Organizator nie ubezpiecza zwierząt będących przedmiotem Aukcji, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne ani wady prawne zakupionego bydła. 8. Aukcjoner ma prawo do dowolnego wycofywania z Aukcji poszczególnych sztuk bydła jak i całych boksów bez podania przyczyn. 9. Z przeprowadzonej Aukcji sporządza się protokół. 10. Poniższym pojęciom, użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: a) Aukcja aukcja przeprowadzana na warunkach określonych w Regulaminie, b) Aukcjoner osoba upoważniona do dokonywania czynności c) Nabywca oznacza Uczestnika, który zawarł z Organizatorem umowę o udział w Aukcji, o treści stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, który w toku Aukcji nabył od Sprzedawcy co najmniej jedno zwierzę oferując najwyższą cenę, d) Organizator - Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Rakowiecka 32, Warszawa), zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , posługujący się nr NIP oraz regon , e) Sprzedawca oznacza Uczestnika, będącego hodowcą bądź producentem bydła mięsnego, który zawarł z Organizatorem umowę zlecenia stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, f) Uczestnik oznacza osobę biorącą udział w Aukcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. g) Regulamin oznacza niniejszy regulamin II. Informacja dla Sprzedawców 1. Zgłoszenie zwierzęcia/zwierząt do Aukcji następuje poprzez zawarcie między hodowcą/producentem bydła mięsnego a Organizatorem umowy zlecenia, o treści określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 2. Zgłoszone do Aukcji zwierzęta muszą posiadać aktualne świadectwo zdrowia, kserokopię decyzji PIW, oraz dwa kolczyki w uszach.

2 3. Organizator będzie dopuszczał do udziału w Aukcji jedynie zwierzęta od hodowców lub producentów bydła mięsnego, którzy najpóźniej w dniu 29 września 2015 roku zawrą z Organizatorem umowę, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 4. Sprzedawca w terminie 7 dni od dnia zakończenia Aukcji zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Organizatora opłaty w wysokości 2,5% ceny netto sprzedanego w toku Aukcji zwierzęcia/zwierząt (Opłata aukcyjna) w odniesieniu do zwierząt znajdujących się pod oceną PZHiPBM oraz w wysokości 5% ceny netto sprzedanego w toku Aukcji zwierzęcia/zwierząt w odniesieniu do zwierząt znajdujących się poza oceną PZHiPBM. Opłata aukcyjna płatna jest na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora na rachunek wskazany w fakturze. Do kwoty Opłaty aukcyjnej doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 5. Sprzedawca zgłaszający zwierzę/zwierzęta do sprzedaży zobowiązany jest dostarczyć je do miejsca Aukcji w dniu 30 września 2015 roku. Ważenie zwierząt odbędzie się w dniu poprzedzającym aukcję, przy czym zakłada się tzw. zrzutkę wagi w wysokości: - 2%. 6. Sprzedawca z zgłaszający zwierzę/zwierzęta do sprzedaży, uprawniony jest do wycofania zwierzęcia/zwierząt z Aukcji, w przypadku gdy nie akceptuje on ceny wywoławczej (minimalnej) ustalonej przez Organizatora, jednak nie później niż do chwili rozpoczęcia Aukcji. Brak jednoznacznego oświadczenia Sprzedawcy o wycofaniu zwierzęcia/zwierząt z Aukcji poczytuje się za akceptację ceny wywoławczej przez Sprzedawcę. III. Warunki uczestnictwa w Aukcji 1. W Aukcji mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jak również posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 2. Osoba biorąca udział w Aukcji akceptuje warunki określone niniejszym Regulaminem, po zapoznaniu się z nim, poprzez złożenie na egzemplarzu Regulaminu własnoręcznego podpisu, najpóźniej w dniu Aukcji, jednak przed wydaniem Uczestnikowi kartek (tabliczek) uprawniających do licytacji. 3. Do udziału w Aukcji (licytowaniu) upoważnione są osoby, które łącznie spełnią następujące warunki: a. najpóźniej do dnia 25 września 2015 roku wpłacą na rachunek bankowy Organizatora kwotę 6000,00 zł (sześciu tysięcy złotych) Wadium, (w tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko bądź nazwę reprezentowanego podmiotu z dopiskiem Wadium). b. zaakceptują warunki określone niniejszym Regulaminem w sposób wskazany w pkt. 2 powyżej, c. zawrą z Organizatorem umowę wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, najpóźniej w dniu Aukcji przed jej rozpoczęciem. 4. W przypadku odwołania Aukcji przez Organizatora wadium podlega niezwłocznie zwrotowi na rzecz Uczestnika, który je uiścił. 5. Wadium wpłacone przez Uczestników, którzy nie zostali dopuszczeni do udziału w Aukcji bądź którzy w toku Aukcji nie nabyli żadnego zwierzęcia, zwraca się w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia Aukcji. 6. Wadium wpłacone przez Uczestnika, który w toku Aukcji nabył przynajmniej jedno zwierzę zwraca się Uczestnikowi, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia odbioru wszystkich nabytych w toku Aukcji zwierząt. IV. Przebieg Aukcji 1. Cena wywoławcza za 1 kilogram zwierzęcia ustalana dla każdego boksu, w którym umieszone zostaną zwierzęta bądź dla poszczególnych sztuk bydła, zostanie ustalona w dniu 30 września 2015 roku bądź w dniu Aukcji, jednak nie później niż do chwili jej rozpoczęcia. Cena wywoławcza jest zarazem ceną minimalną, poniżej której nie może nastąpić sprzedaż zwierzęcia w toku Aukcji. 2. Wysokość postąpienia zostaje określona każdorazowo przez Aukcjonera według jego uznania.

3 3. Zakończenie licytacji boksu bądź pojedynczej sztuki bydła następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Uczestnikiem, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku zaistnienia sporu w trakcie licytacji Aukcjoner rozstrzyga spór lub przeprowadza licytację ponownie. 4. Nabywca tj. osoba która zawarła umowę sprzedaży bydła w toku Aukcji zobowiązany jest do uiszczenia wylicytowanej ceny nabycia w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez Sprzedawcę na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w fakturze. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług w przypadkach prawem przewidzianych. 5. Nabywca, w przypadku nabycia zwierzęcia/zwierząt w toku Aukcji zobowiązany jest uiścić na rzecz Organizatora Opłatę aukcyjną w wysokości 2.5% ceny netto wylicytowanej przez Nabywcę, na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w fakturze. Do powyższej kwoty doliczony zostanie podatek od towarów i usług, wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 6. Własność zakupionego bydła przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty przez Nabywcę wylicytowanej ceny nabycia i Opłaty aukcyjnej. 7. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zakupionego w toku Aukcji bydła w terminie 24 godzin od zakończenia Aukcji. Warunkiem wydania zwierzęcia/zwierząt Nabywcy jest okazanie przez niego dowodu uiszczenia ceny nabycia zakupionego bydła i dowodu uiszczenia Opłaty aukcyjnej. 8. W przypadku opóźnienia Nabywcy wykonaniu zobowiązania wskazanego w pkt. IV ppkt. 7 powyżej w terminie tam wskazanym do odbioru zakupionego bydła, nabywca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora kwoty 500 zł (pięćset złotych) za każdą kolejną dobę przechowania każdej (pojedynczej) sztuki bydła wylicytowanej przez Nabywcę. 9. W przypadku opóźnienia Nabywcy w zapłacie ceny nabycia wylicytowanych zwierząt lub zapłaty Opłaty aukcyjnej o 5 dni, jak również w przypadku opóźnienia Nabywcy w odbiorze nabytych zwierząt o okres 5 dni, Organizator uprawniony jest do odstąpienia w imieniu Sprzedawcy od umowy sprzedaży zawartej między Sprzedawcą a Nabywcą. Z uprawnienia tego Organizator może skorzystać w terminie do dnia 30 grudnia 2015 roku. W przypadku realizacji tego uprawnienia przez Organizatora, Organizator uprawniony jest do potrącenia należnej mu tytułem przechowania zwierząt wierzytelności z kwotą Wadium uiszczoną przez Nabywcę. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 2 września 2015 roku Bogusław Roguś - Prezes zarządu PZHiPBM Imię i Nazwisko bądź nazwa Firmy Pesel bądź nr KRS NIP: Nr rachunku bankowego Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu, treść ta jest dla mnie jasna, czytelna i w pełni ją akceptuję. Zobowiązuję się przestrzegać wszelkich postanowień Regulaminu. Niniejsze oświadczenie stanowi zobowiązanie do wypełnienia wszelkich zobowiązań nałożonych Regulaminem. Miejscowość Data Czytelny podpis

4 Załącznik nr 1 do Regulaminu Umowa zlecenia zawarta w dniu [] w [] między: 1..zamieszkałym w. przy ulicy..nr, pesel:. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:. z siedzibą w reprezentowanym przy niniejszej umowie przez:.. Zwanym dalej Hodowcą bądź Zleceniodawcą: a 2. Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Rakowiecka 32, Warszawa), zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , posługujący się nr NIP oraz regon , reprezentowanym przez Bogusława Roguś Prezesa zarządu Zwanym dalej Zleceniobiorcą, 1 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy sprzedaż w imieniu Zleceniodawcy bydła w toku organizowanej przez Zleceniobiorcę aukcji w dniu 1 października 2015 roku, na zasadach określonych w Regulaminie Aukcji, stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 2. Zawierając niniejszą umowę Zleceniodawca akceptuje treść Regulaminu Aukcji i zobowiązuje się stosować do wszystkich jego postanowień. 3. Zawierając niniejszą umowę Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do dokonania w jego imieniu sprzedaży w toku Aukcji zwierząt dostarczonych przez Zleceniodawcę. 4. Zleceniodawca w terminie 7 dni od dnia zakończenia Aukcji zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zleceniobiorcy Opłaty aukcyjnej w wysokości 2,5% ceny netto sprzedanego w toku Aukcji zwierzęcia/zwierząt, wskazanego/wskazanych w 2, w odniesieniu do zwierząt znajdujących się pod oceną PZHiPBM oraz w wysokości 5% ceny netto sprzedanego w toku Aukcji zwierzęcia/zwierząt, wskazanego/wskazanych w 2, w odniesieniu do zwierząt znajdujących się poza oceną PZHiPBM. Opłata aukcyjna płatna jest na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę na rachunek wskazany w fakturze. Do kwoty Opłaty aukcyjnej doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się udzielić Zleceniodawcy wszelkiej możliwej pomocy technicznej związanej z rozliczeniem ceny sprzedaży zwierzęcia dokonanej w toku Aukcji między Zleceniodawcą a Nabywcą. W celu udzielenia powyższej pomocy technicznej Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć Zleceniobiorcy wszelkich niezbędnych informacji. 6. Zleceniodawca niniejszym udziela Zleceniobiorcy pełnomocnictwa do złożenia jednostronnego oświadczenia woli w imieniu Zleceniodawcy o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej między Zleceniodawcą a Nabywcą, w przypadku wskazanym w pkt IV ppkt.9. Regulaminu Aukcji. 7. Zleceniodawca zobowiązuje się odebrać zwięrzę/zwierzęta, wskazane w 2, dostarczone do miejsca Aukcji na zasadach określonych w Regulaminie Aukcji, niewylicytowane w toku Aukcji w ciągu 24 godzin od zakończenia Aukcji jak również zwięrzę/zwierzęta, wskazane w 2, dostarczone do miejsca Aukcji na zasadach określonych w Regulaminie w przypadku złożenia przez Zleceniobiorcę w imieniu Zleceniodawcy oświadczenia o odstąpieniu od

5 umowy sprzedaży zawartej między Zleceniodawcą a Nabywcą w przypadku wskazanym w pkt IV ppkt. 9 Regulaminu Aukcji w terminie 3 dni od dnia powiadomienia Zleceniodawcy o odstąpieniu od umowy sprzedaży. 8. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę ceny nabycia zwierząt/zwierzęcia przez Nabywcę na rzecz Zleceniodawcy. 9. W zakresie pozostałych zobowiązań stron zastosowanie mają postanowienia Regulaminu aukcji. 2 Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia na teren aukcji w dniu 30 września 2015 roku własnym transportem i na własny koszt odsadków o nr kolczyków: Jałówki, nr kolczyka, urodzone dnia 1 1 Byczki, nr kolczyka, urodzone dnia Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 3 Zleceniobiorca Zleceniodawca

6 Załącznik nr 2 do Regulaminu Umowa zawarta w dniu [] w [] między: 1..zamieszkałym w. przy ulicy..nr, pesel:. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:. z siedzibą w reprezentowanym przy niniejszej umowie przez:.. Zwanym dalej Uczestnikiem aukcji a 2. Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Rakowiecka 32, Warszawa), zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , posługujący się nr NIP oraz regon , reprezentowanym przez Bogusława Roguś Prezesa zarządu zwanym dalej Organizatorem bądź PZHiPBM 1 1. Organizator zamierza przeprowadzić w dniu 1 października 2015 roku w Janowie aukcję bydła. 2. Uczestnik aukcji zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do uczestnictwa w sprzedaży aukcyjnej na zasadach określonych w Regulaminie Aukcji, w szczególności Uczestnik zobowiązuje się do: a. dokonania najpóźniej do dnia 25 września 2015 roku wpłaty na rachunek bankowy Organizatora kwotę 6000,00 zł (sześciu tysięcy złotych) Wadium, (w tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko bądź nazwę reprezentowanego podmiotu z dopiskiem Wadium), b. zapłaty na rzecz Organizatora Opłaty aukcyjnej w wysokości 2.5% ceny netto wylicytowanej przez Uczestnika w toku Aukcji (Nabywcę), na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w fakturze. Do powyższej kwoty doliczony zostanie podatek od towarów i usług, wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, c. terminowej zapłaty ceny nabytych w toku Licytacji zwierząt na rzecz Sprzedawcy oraz terminowej zapłaty Opłaty aukcyjnej na rzecz Organizatora, d. niezwłocznego odbioru nabytych w toku Aukcji zwierząt, nie później niż w terminie 24 godzin od zakończenia Aukcji, 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż własność zakupionego przez niego bydła przechodzi na Uczestnika z chwilą zapłaty przez niego wylicytowanej ceny nabycia i Opłaty aukcyjnej. 4. W przypadku opóźnienia Uczestnika w wykonaniu zobowiązania do obioru nabytych zwierząt w terminie wskazanym w ust. 1 lit. d., Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora kwoty 500 zł (pięćset złotych) za każdą kolejną dobę przechowania każdej (pojedynczej) sztuki bydła. 5. W przypadku opóźnienia Uczestnika w zapłacie ceny nabycia wylicytowanych zwierząt lub zapłaty Opłaty aukcyjnej o 5 dni, jak również w przypadku opóźnienia Nabywcy w odbiorze nabytych zwierząt o okres 5 dni, Organizator uprawniony jest do odstąpienia w imieniu Sprzedawcy od umowy sprzedaży zawartej z Nabywcą. Z uprawnienia tego

7 Organizator może skorzystać w terminie do dnia 30 grudnia 2015 roku. W przypadku realizacji tego uprawnienia przez Organizatora, Organizator uprawniony jest do potrącenia należnej mu tytułem przechowania zwierząt wierzytelności z kwotą Wadium uiszczoną przez Nabywcę. 6. Strony zgodnie postanawiają, iż ryzyko uszkodzenia bądź utraty zwierzęcia przechodzi na Uczestnika, a chwilą przybicia w toku Aukcji. 7. Uczestnik zrzeka się podnoszenia względem Organizatora wszelkich roszczeń związanych wadami prawnymi i fizycznymi nabytych w toku Aukcji zwierząt oraz stanem ich zdrowia oraz wagą. 8. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu Aukcji, które uczestnik niniejszym akceptuje. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Organizatora i Uczestnika. Uczestnik Organizator

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady zbywania maszyn, urządzeń, pojazdów i innych przedmiotów, będących własnością Zakładu Utylizacyjnego Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2013 1 Postanowienia Ogólne Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU AUKCYJNEGO OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA: 02.01.2012

REGULAMIN SERWISU AUKCYJNEGO OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA: 02.01.2012 REGULAMIN SERWISU AUKCYJNEGO OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA: 02.01.2012 CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. 1. Definicje Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu stosowane są pojęcia zdefiniowane poniżej, należy nadawać

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku w sprawie ogłoszenia aukcji ( licytacji ustnej ) na sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ CARO Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizowania Aukcji Internetowych na sprzedaż pojazdów.

Regulamin Organizowania Aukcji Internetowych na sprzedaż pojazdów. Regulamin Organizowania Aukcji Internetowych na sprzedaż pojazdów. Spis treści: Postanowienia ogólne.... 3 Słownik pojęć.... 3 Postanowienia szczegółowe.... 4 Podstawa prawna przeprowadzenia Aukcji internetowej....

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGO-NOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie

WARUNKI SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGO-NOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie WARUNKI SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGO-NOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie 1. Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Załącznik do Uchwały Nr 3 Zarządu WTBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2013 roku Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA PUBLICZNY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY na podstawie art. 66-72¹ Kodeksu cywilnego NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Szczecin dnia 17.03.2014 r.

Szczecin dnia 17.03.2014 r. Szczecin dnia 17.03.2014 r. Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni 602,60 m 2 położonej w Myśliborzu

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin sprzedaży pojazdów oraz innych rzeczy ruchomych poprzez aukcję internetową Auto Aukcja prowadzoną przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce Użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Kielce dnia: 18.06.2015 1. Regulamin przetargu ustnego (Aukcji), zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa i przebiegu

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR 6251892105 UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR zawarta w oddziale Katowice, dnia 2006-04-26, pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH METRO SP. Z O.O

REGULAMIN SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH METRO SP. Z O.O Załącznik Nr 1 do obwieszczenia w sprawie sprzedaży udziałów REGULAMIN SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH METRO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZAMIATARKI TYP ZMC 2.0 BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KROŚNIEWICACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa procedurę

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o.

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 10.09.2014r. 1 Przedmiot regulacji Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży pojazdów poprzez aukcję internetową

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo