UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady. zawarta w... dnia... pomiędzy : Agencją Mienia Wojskowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady. zawarta w... dnia... pomiędzy : Agencją Mienia Wojskowego"

Transkrypt

1 UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady zawarta w... dnia... pomiędzy : Agencją Mienia Wojskowego z siedzibą:., ul. NIP: REGON:. reprezentowaną przez: zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM a:... z siedzibą:... NIP REGON:... KRS: reprezentowaną przez: (opcja sprzedaży osobie prowadzącej działalność gospodarczą).., zamieszkałym w legitymujący się dowodem osobistym nr.. prowadzącym(cą) działalność gospodarczą pod nazwą:.., wpisanym(ną) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki RP, z siedzibą... NIP: REGON: PESEL:......

2 (opcja sprzedaży spółce cywilnej).. wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki RP, wspólnikami spółki cywilnej, z siedzibą:... NIP: REGON: reprezentowanej przez:, legitymującym(cą) się dowodem osobistym nr, PESEL zwanym dalej KUPUJĄCYM, o następującej treści: 1 SPRZEDAJĄCY sprzedaje, a KUPUJĄCY nabywa następujące rzeczy ruchome stanowiące odpady: a)..... b).. zwane dalej odpadami Cenę nabycia odpadów strony ustalają na: a)...zł netto za kg/mg/pakiet* - co stanowi zł netto, plus % podatku VAT - co stanowi zł brutto, b)...zł netto za kg/mg/pakiet* - co stanowi zł netto, plus % podatku VAT - co stanowi zł brutto. (opcja gdy podatek VAT rozlicza nabywca) a)... zł netto za kg/mg/pakiet* - co stanowi... zł netto (podatek VAT rozlicza nabywca), b)... zł netto za kg/mg/pakiet* - co stanowi... zł netto (podatek VAT rozlicza nabywca). *- niepotrzebne usunąć 2. Ogólna wartość umowy wynosi zł (słownie... ). 2

3 3. KUPUJĄCY oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn. zm). 4. KUPUJĄCY zobowiązuje się uiścić SPRZEDAWCY należność, o której mowa ust. 2 w terminie 7 dni od dnia udzielenia przybicia/wyboru oferty/podpisania umowy*, pod rygorem utraty praw z tego wynikających i przepadku wpłaconego wadium, przelewem na konto SPRZEDAJĄCEGO: * - niepotrzebne usunąć 5. Wadium złożone przez KUPUJĄCEGO podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia w momencie wpłaty pozostałej kwoty. 6. Za termin płatności uważa się datę wpływu należności na konto SPRZEDAJĄCEGO. 7. SPRZEDAJĄCY wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od daty wpływu należności na konto SPRZEDAJĄCEGO. 8. Warunkiem realizacji odbioru jest dokonanie zapłaty za zakupione odpady. 9. W przypadku, gdy faktyczna ilość odpadów wydana KUPUJĄCEMU będzie mniejsza od zakupionej ilości, z przyczyn nieleżących po stronie SPRZEDAJĄCEGO, ostateczne rozliczenie wartości umowy nastąpi proporcjonalnie w oparciu o cenę 1 kg/mg* brakujących odpadów. * - niepotrzebne usunąć 3 1. KUPUJĄCY dokona odbioru odpadów wymienionych w 1 we własnym zakresie i na swój koszt, w terminie do.. 2. Miejscem odbioru odpadów jest:. / są jednostki organizacyjne wg wykazu zamieszczonego w załączniku do umowy*. *- niepotrzebne usunąć 3. KUPUJĄCY zobowiązany jest do powiadomienia SPRZEDAJĄCEGO o terminie odbioru odpadów, co najmniej 5 dni przed ich planowanym odbiorem. 3

4 4. Na KUPUJĄCYM spoczywa obowiązek odbioru, załadunku i transportu odpadów oraz poniesienie kosztów z tym związanych. 5. Czynności, o których mowa w ust. 4 powinny odbywać się zgodnie z postanowieniami prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 6. Zaistniałe koszty ważenia odpadów, związanego z realizacją umowy, ponosi KUPUJĄCY. 7. Podstawą przekazania odpadów KUPUJĄCEMU jest dowód wydania WZ, sporządzony przez SPRZEDAJĄCEGO. 8. KUPUJĄCY z chwilą dokonania płatności za odpady nabywa do nich prawo własności. 9. Z chwilą podpisania przez KUPUJĄCEGO dowodu wydania WZ KUPUJĄCY ponosi całkowitą odpowiedzialność i ryzyko za gospodarowanie odpadami. 10. Każdorazowy odbiór odpadów musi być potwierdzony podpisaniem przez KUPUJĄCEGO Karty Przekazania Odpadów, sporządzonej zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Jeden egzemplarz Karty Przekazania Odpadów otrzymuje SPRZEDAJĄCY. 4 KUPUJĄCY oświadcza, że znana mu jest jakość odpadów, sposób ich magazynowania i możliwości załadunkowe W przypadku przekroczenia przez KUPUJĄCEGO terminu odbioru, o którym mowa w 3 ust.1, SPRZEDAJĄCY może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto nieodebranych odpadów za każdy dzień opóźnienia w odbiorze, jednak nie więcej niż 15 % wartości netto nieodebranych odpadów. 2. W przypadku nieodebrania przez KUPUJĄCEGO odpadów określonych w 1 w terminie powyżej 30 dni od daty odbioru wskazanej w 3 ust. 1, SPRZEDAJĄCY może bez dodatkowego wezwania rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną w wysokości 20 % wartości netto niezrealizowanej części umowy. 4

5 3. W przypadku rozwiązania przez KUPUJĄCEGO umowy z przyczyn nie leżących po stronie SPRZEDAJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY obciąży KUPUJĄCEGO karą umowną w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej części umowy. 4. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wpłaconej przez KUPUJĄCEGO kwoty na poczet niezrealizowanej części umowy. 5. SPRZEDAJĄCY zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku zaistnienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm). 3. Ewentualne sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Biura SPRZEDAJĄCEGO. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Załącznik: na ark. KUPUJĄCY: SPRZEDAJĄCY: 5

BFZ4d-073-516/2012 SPÓŁKA AKCYJNA

BFZ4d-073-516/2012 SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA http: www. intercity. pl NIP 526 25 44 258 REGON 017258024 Kapitał zakładowy: 1.370.454.350.- PLN Kapitał wpłacony: 1.370.454.350.- PLN KRS 0000296032 Sd Rejonowy dla m. st. W-wy / XII Wydz.

Bardziej szczegółowo

Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy:

Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 59a, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:... 3. Numer telefonu/faksu/e-mail:.. 4. NIP..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady zbywania maszyn, urządzeń, pojazdów i innych przedmiotów, będących własnością Zakładu Utylizacyjnego Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015 Znak sprawy : WZÓR U M O W Y pomiędzy: zawarta w dniu...2015 roku, Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6, 45-738 Opole zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowany przez:

Bardziej szczegółowo

UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ

UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w roku 2014 UMOWA Nr./2014 O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do uchwały RMK nr XCIV/1407/13 z dnia 18 grudnia

Załącznik nr 5 do uchwały RMK nr XCIV/1407/13 z dnia 18 grudnia Załącznik nr 5 do uchwały RMK nr XCIV/1407/13 z dnia 18 grudnia UMOWA zawarta dnia roku w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków- Urzędem Miasta Krakowa, z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych

Bardziej szczegółowo

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy Istotne postanowienia umowy na świadczenie usług hotelowych, gastronomicznych oraz innych związanych z organizacją przez BGK Konferencji (dalej zwanej Konferencją ) które znajdą się w umowie zawieranej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu 2015 r. w pomiędzy: z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: a z siedzibą w, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami. Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu, w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. 2013 roku w Warszawie pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. 2013 roku w Warszawie pomiędzy: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. 2013 roku w Warszawie pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy:

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy UMOWA Nr. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. na wywóz odpadów (osoby prywatne)

UMOWA nr. na wywóz odpadów (osoby prywatne) UMOWA nr. na wywóz odpadów (osoby prywatne) NINIEJSZA UMOWA, dalej zwana Umową", została zawarta w Warszawie, w dniu roku MIĘDZY: Panią/Panem. zamieszkałą / ym* w Warszawa, kod., przy ul.., legitymującą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10)

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10) ZP/UR/122/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKTY UMÓW Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, różnego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania oraz licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo