CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, grudzień 2015 r. Część II SIWZ Wymiana uszkodzonego rejestratora zakłóceń R-400 kv w SE Krosno Iskrzynia Strona 1 z 8

2 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia są prace związane z wymianą uszkodzonego rejestratora zakłóceń BEN5000 zainstalowanego R-400 kv w stacji elektroenergetycznej 400/110kV Krosno Iskrzynia w szczególności dotyczące: a) Opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznych, b) Dostawy urządzeń i materiałów układu rejestracji zakłóceń, c) Wykonanie prac montażowych i uruchomieniowych nowego rejestratora zakłóceń. Szczegółowy zakres prac do wykonania opisano w punkcie 4. Adres obiektu. Stacja Elektroenergetyczna 400/110kV Krosno Iskrzynia ul. Energetyków 1, Krościenko Wyżne, pow. krośnieński, woj. Podkarpackie Informacje wstępne Uszkodzony rejestrator zakłóceń BEN5000 obsługujący pola rozdzielni 400 kv Krosno Iskrzynia zainstalowany jest w pomieszczeniu nastawni w dwóch szafach o wymiarach: 600*800*2050 oznaczonych FW01 i FW02. Szafa FW01 przeznaczona jest dla pól: linia 400kV Lemieszany 1 (moduły 4U+4I+40D), linia 400kV Lemieszany 2 (moduły 4U+4I+40D), linia 400kV Rzeszów (moduły 4U+4I+40D), TR400/110/15kV (moduły 8U+8I+40D). Szafa FW02 przeznaczona jest dla pól: łącznik szyn 400kV (moduły 4U+4I+40D), linia 400kV Tarnów (moduły 4U+4I+40D), pomiary napięcia (moduły 8U), sygnały ogólnostacyjne (moduły 4U+16D). Łącznie rejestrator obsługuje następujące ilości sygnałów: wejścia napięciowe - 10*4U, wejścia prądowe - 7*4I, wejścia dwustanowe łącznie 256 wejść. 2. Szczegółowy zakres prac. Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach prowadzonego postępowania obejmuje: a) Opracowanie i uzgodnienia dokumentacji technicznych (wykonawczej i powykonawczej) w zakresie wymienianego rejestratora zakłóceń, b) Opracowanie aktualizacji Instrukcji Eksploatacji Stacji 400/110 kv Krosno Iskrzynia w zakresie wymienianego rejestratora zakłóceń, c) Demontaż i utylizacja istniejących elementów uszkodzonego rejestratora zakłóceń: jednostki rejestrujące, listwy zaciskowe, okablowanie wewnętrzne i inne elementy zainstalowane w szafach rejestratora, istniejące szafy FW01 i FW02 pozostawić do wykorzystania dla montażu nowego rejestratora, d) Dostawa i montaż nowych jednostek rejestrujących oraz elementów rejestratora w istniejących szafach rejestratora zakłóceń wraz z podłączeniem do istniejących kabli, Część II SIWZ Wymiana uszkodzonego rejestratora zakłóceń R-400 kv w SE Krosno Iskrzynia Strona 2 z 8

3 e) Sprawdzenie i uruchomienie nowego rejestratora zakłóceń z całym układem rejestracji zakłóceń R400kV tj. obwodami sygnałów prądowych, napięciowych, dwustanowych, obwodami zasilania i sygnalizacji, f) Uruchomienie zdalnej komunikacji z instalowanym układem rejestracji zakłóceń poprzez łącze inżynierskie. 3. Przedmiar przedmiotu zamówienia. Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Uwagi 1. Opracowanie projektu wykonawczego i uzgodnienie z Zamawiającym. kpl Demontaż i utylizacja istniejących elementów uszkodzonego kpl. 1 - rejestratora zakłóceń 3. Dostawa i montaż urządzeń i elementów nowego układu kpl. 1 - rejestracji zakłóceń 4. Sprawdzenie i uruchomienie nowego układu rejestracji zakłóceń, w tym dostosowanie łącza inżynierskiego do kpl. 1 - komunikacji zdalnej rejestratora zakłóceń z ośrodkami nadrzędnymi 5. Opracowanie aktualizacji Instrukcji Eksploatacji Stacji kpl /110 kv Krosno Iskrzynia 6. Opracowanie dokumentacji powykonawczej egz. 5 egz. papierowa 2 x płyta CD - 4. Warunki techniczne i wymagania Zamawiającego 4.1. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z istniejącym stanem szaf, obwodów przemiennoprądowych, dwustanowych, zasilających oraz istniejącą dokumentacją techniczną w zakresie rejestratora zakłóceń dla potwierdzenia zakresu prac do wykonania, 4.2. Wszystkie materiały (urządzenia i aparatura) użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zgodne normami, świadectwami zgodności i muszą być fabrycznie nowe. Oferowany rejestrator musi być dopuszczony przez Zamawiającego do stosowania w KSE Prace należy wykonać pod względem jakości zgodnie z aktualnymi osiągnięciami wiedzy i techniki, normami, a także zasadami zarządzania jakością i dbałością o środowisko wynikającymi z norm ISO, 4.4. Prace prowadzone na terenie stacji należy wykonywać zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych PSE S.A. Konstancin Jeziorna, wrzesień 2013r Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 3 letniej gwarancji i 3 letniej rękojmi na zrealizowany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od terminu protokolarnego odbioru końcowego zadania. Obsługa gwarancyjna zgodnie z obowiązującą Procedurą odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. 5. Projekt wykonawczy Opracowana dokumentacja musi być zgodna ze standardami PSE S.A. Opracowywany projekt wykonawczy powinien zakładać: wykorzystanie istniejących kabli obwodów przemiennoprądowych z poszczególnych pól, wykorzystanie istniejących kabli obwodów dwustanowych z poszczególnych pól oraz Część II SIWZ Wymiana uszkodzonego rejestratora zakłóceń R-400 kv w SE Krosno Iskrzynia Strona 3 z 8

4 ogólnostacyjnych, wykorzystanie obwodów zasilających, sygnalizacyjnych istniejącego rejestratora, zainstalowanie nowych listew zaciskowych dla wykonania powiązania istniejących obwodów wejściowych rejestratora z jednostkami rejestrującymi, dostosowanie zdalnej komunikacji poprzez łącze inżynierskie z rejestratorem, zakres zmian wprowadzonych w istniejących szafach rejestratora zakłóceń wynikających z instalacji w nich nowego rejestratora zakłóceń. Wykonawca opracuje projekt wykonawczy dla robót montażowych objętych zakresem prac, które podlegać będą uzgodnieniu przez Zamawiającego. Projekt wykonawczy powinien zawierać między innymi: zestawienie materiałów, zestawienie kabli, schematy zasadnicze i montażowe obwodów rejestratora zakłóceń, schematy nawiązań rejestratora zakłóceń do istniejących obwodów SSiN, RSA itp., schematy nawiązań z łączem inżynierskim oraz synchronizacją czasu GPS, schematy obwodów zasilających rejestrator, opisy techniczne, spisy zawartości, zestawienia istotnych dokumentów z prac przygotowawczych i projektowych, określenie granic zakresu prac objętych zamówieniem, zestawienie sygnałów wprowadzonych do układu rejestracji zakłóceń. Nazwy istniejących sygnałów wprowadzonych do rejestratora powinny być spójne z nazwami w dokumentacjach technicznych pól stacji objętych układem rejestracji. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną dla istniejącego rejestratora BEN5000 rozdzielni 400kV. Zamawiający wymaga, aby do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca użył poniższego oprogramowania: pakietu Office do opisów technicznych wraz z tabelami, zestawieniami i arkuszami kalkulacyjnymi, programu do projektowania obwodów wtórnych umożliwiającego edycję w formatach dxf lub dwg. 6. Wymagania dla rejestratora zakłóceń Obecnie rejestrator jest zainstalowany w dwóch szafach w pomieszczeniu nastawni stacji Krosno Iskrzynia. Wszystkie kable łączące szafy rejestratora z obwodami wtórnymi stacji pozostają do ponownego wykorzystania. Rejestrator zakłóceń musi być dopuszczony przez Zamawiającego do stosowania w KSE i spełniać wymagania zawarte w specyfikacjach PSE S.A. 6.1 Wymagania podstawowe, lokalizacja. Układ Rejestracji Zakłóceń powinien zostać zrealizowany w istniejących szafach rejestratorów zakłóceń R-400 kv SE Krosno Iskrzynia, które zlokalizowane są w pomieszczeniu nastawni. Układ Rejestracji Zakłóceń powinien zostać wykonany na urządzeniach dopuszczonych przez Zamawiającego do stosowania w KSE. W ramach dostaw Wykonawcy należy przewidzieć i wykonać w stacji zainstalowanie stanowiska lokalnego do obsługi rejestratora zakłóceń w istniejących szafach układu rejestracji zakłóceń. Część II SIWZ Wymiana uszkodzonego rejestratora zakłóceń R-400 kv w SE Krosno Iskrzynia Strona 4 z 8

5 Rozwiązanie sprzętowe powinno umożliwiać realizację obsługi wszystkich wprowadzonych do szaf sygnałów analogowych i binarnych oraz wyprowadzonych sygnalizacji alarmowych. Na planowanym obecnie etapie prac nie przewiduje się doprowadzania nowych ani usuwania istniejących sygnałów. Układ powinien być zaprojektowany tak, aby umożliwić w dalszym etapie zainstalowanie dodatkowych elementów systemu wymaganych dla rozbudowy układu. Zamawiający wymaga dostarczenia aplikacji dla realizacji funkcji obróbki i analizy danych rejestrowanych przez układ wraz z udzieleniem licencji na jego użytkowanie na stanowiskach inżynierskich w siedzibie Zamawiającego oraz na komputerze łącza inżynierskiego. Instalowany układ rejestracji zakłóceń dzięki funkcjonalności komunikacji z ośrodków nadrzędnych powinien umożliwiać zdalny podgląd i obsługę układu rejestracji zakłóceń. Rejestrator zakłóceń powinien zapewniać komunikację zdalną bezpośrednią oraz równolegle przez łącze inżynierskie. Ponadto oczekiwane jest uruchomienie zdalnej komunikacji z rejestratorem przez łącze inżynierskie oraz bezpośrednio przez infrastrukturę teleinformatyczną Zamawiającego. Wykonawca zapewni odpowiednie środki techniczne dla realizacji zdalnej komunikacji w zakresie od rejestratora zakłóceń do komputera łącza inżynierskiego oraz do szafy WAN. Zamawiający zapewni odpowiednie łącza telekomunikacyjne dla uruchomienia komunikacji ośrodków nadrzędnych z nowym rejestratorem zakłóceń poprzez łącze inżynierskie i sieć WAN. Oczekiwane jest rozwiązanie sprzętowe umożliwiające realizację obsługi jednego pola przez jedno urządzenie wchodzące w skład całego układu (np. zainstalowanie jednego rejestratora polowego dla każdego obserwowanego pola) w ramach dostępnego miejsca w istniejących szafach. Uszkodzenie lub odstawienie poszczególnego urządzenia dedykowanego dla jednego pola lub układu nie powinno wpływać na pracę pozostałych urządzeń w Układzie Rejestracji Zakłóceń. Usunięcie usterki typu wymiana karty pomiarowej lub sterownika powinno być realizowane bez potrzeby odstawiania całego Układu Rejestracji Zakłóceń dla danej rozdzielni. W miarę możliwości do każdego pola R400kV doprowadzić oddzielne napięcia rejestracji zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowoprądowymi z wyprowadzoną do SSiN sygnalizacją zadziałania. Nowy rejestrator zakłóceń powinien spełniać wymagania zawarte w Standardowej Specyfikacji Technicznej PSE- ST.EAZ.NN.WN/2013v Wymagania dla aparatury uzupełniającej i systemu przekaźników pomocniczych. a) Aparatura uzupełniająca Aparatura powinna być umieszczona w tych samych szafach, w których znajdują się jednostki polowe Układu Rejestracji Zakłóceń i powinna spełniać wymagania standardów i specyfikacji funkcjonalnych PSE S.A. Wskaźniki sygnalizacji uszkodzeń (np. LED) powinny być widoczne dla obsługi bez potrzeby otwierania lub zdejmowania jakichkolwiek osłon. Niezależnie od wskaźników wizualnych urządzenia powinny posiadać wyjścia zestykowe bezpotencjałowe dla obsługi odpowiednich obwodów sygnalizacji ogólnej stacji. Wyjścia te mogą być powielane przekaźnikami pośredniczącymi pomocniczymi. Przekaźniki pomocnicze powinny spełniać wymagania specyfikacji technicznej. Wymagany jest jednolity modułowy system montażu i oznaczeń schematowych. b) Rozwiązania konstrukcyjne Przekaźniki pomocnicze powinny mieć obudowę w wykonaniu wtykowym z możliwością montażu w systemie 19- calowym na ramach uchylnych i/lub montażu na szynie DIN 35 mm, typ 0. Część II SIWZ Wymiana uszkodzonego rejestratora zakłóceń R-400 kv w SE Krosno Iskrzynia Strona 5 z 8

6 Konstrukcja podstawki musi umożliwiać dostęp do zacisków przekaźnika po zamontowaniu na szynie lub w systemie 19-calowym w ramie uchylnej. Technologia połączeń obwodów powinna zapewniać bezpieczną i niezawodną pracę. Gniazda wtykowe powinny być nowe, od jednego dostawcy i zapewniać ich blokadę przed samowypadnięciem, natomiast wymiana powinna być możliwa od strony frontowej bez użycia nadmiernej siły. Nie dopuszcza się różnic czasowych w zamykaniu poszczególnych zestyków tego samego przekaźnika. Wszystkie elementy przekaźnika pomocniczego tzn. jego zestyki, elementy sygnalizacyjne itp. muszą działać przy tym samym poziomie napięcia. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami technicznymi, dostarczy dokumentację technicznoruchową, instrukcje instalacji i obsługi, katalogi, opisy, schematy logiczne, diagramy przyłączeń i schematy aplikacyjne (w języku polskim) oraz oprogramowanie niezbędne do uruchomienia, konfiguracji, testowania. System wtykowych przekaźników pomocniczych dostarcza Wykonawca. 6.3 Szafy Układu Rejestracji Zakłóceń Układ Rejestracji Zakłóceń powinien zostać zrealizowany w istniejących szafach rejestratorów rozdzielni 400 kv zainstalowanych w pomieszczeniu nastawni. Nie przewiduje się ich wymiany na nowe. Na czas prac w szafach rejestratora, należy zabezpieczyć obwody przyłączone do listew zaciskowych. Obwody przekładników prądowych należy zewrzeć zarówno w szafach rejestratorów, jak i na drugich końcach kabli. Obwody przekładników napięciowych należy rozewrzeć zarówno w szafach rejestratorów, jak i na drugich końcach kabli. Obwody stałoprądowe należy pozbawić napięcia na drugich końcach kabli poprzez wyłączenie bezpieczników lub rozpięcie obwodów. Urządzenia, jednostki rejestrujące powinny być montowane od strony czołowej istniejących szaf. Aby umożliwić w dalszym etapie zainstalowanie dodatkowych elementów systemu wymaganych dla rozbudowy stacji, należy zapewnić minimum 5% rezerwy wejść binarnych w każdej szafie, oraz przynajmniej 20% wolnego miejsca na ewentualną rozbudowę. Wszystkie wejścia i wyjścia należy wyprowadzić do nowych, dostarczanych przez Wykonawcę listew zaciskowych. Konwencjonalne okablowanie wewnątrz szaf powinno być wykonane z zastosowaniem wielodrutowych przewodów miedzianych z izolacją PCV o kolorystyce zgodnej z Polską Normą. Każdy przewód zakończyć odpowiednią końcówką z opisem. Nie należy podłączać więcej niż jednej żyły kabla lub więcej niż jeden przewód pod zacisk z jego jednej strony. Wszystkie obudowy metalowe aparatów i innych osłon metalowych powinny być podłączone do szyny uziemiającej zgodnie z zaleceniami dostawców aparatów i odpowiednich obliczeń. Zgodnie z symboliką stosowaną w dokumentacji technicznej, wszystkie aparaty powinny posiadać czytelne i trwałe oznaczenia od strony montażowej i obsługi oraz dodatkowo opis realizowanych podstawowych funkcji od strony obsługi. Wszelkie połączenia i przyłączenia (przewody, kable, zaciski) powinny być również oznakowane zgodnie z opisami zawartymi w dokumentacji. Oznakowanie to powinno być widoczne po otwarciu drzwi, bez zdejmowania osłon. 6.4 Wymagania ogólne dla kabli, przewodów i listew zaciskowych Część II SIWZ Wymiana uszkodzonego rejestratora zakłóceń R-400 kv w SE Krosno Iskrzynia Strona 6 z 8

7 Na obecnym etapie nie przewiduje się układania nowych połączeń kablowych obwodów przemiennoprądowych i dwustanowych z poszczególnych pól oraz obwodów zasilających i sygnalizacyjnych istniejącego rejestratora zakłóceń. Należy wykorzystać istniejące kable. Niemniej, realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, ułożenie i podłączenia wszystkich koniecznych kabli między szafami urządzeń rejestratora i pomocniczych oraz pozostałymi elementami rozdzielni/stacji, wynikających z projektu Wykonawczego. Nie należy przewidywać prowadzenia kabli poza budynkiem nastawni. Dostarczane kable, przewody, listwy zaciskowe i zaciski powinny spełniać wymagania specyfikacji PSE S.A. Zasady organizacji obwodów wtórnych nr kodowy PSE-ST.EAZ.ORGANIZACJA.NN/2010v2. Należy stosować kable z żyłami miedzianymi. Przewody 400/230V prądu przemiennego muszą być oddzielone od innych przewodów. Przy doborze przekroju przewodów należy stosować zasady podobne jak dla doboru przekroju kabli. Ilość przewodów w wiązce musi uwzględniać warunki temperaturowe (nadmierne grzanie przewodów w wiązce) aby nie spowodować zagrożenia pożarowego. Dla wewnętrznych połączeń obwodów prądowych stosować przekrój minimum 2,5mm 2. Listwy zaciskowe, jak również podłączone przewody do listew muszą być odpowiednio oznaczone. Każdy przewód na obu końcach musi być zaopatrzony w końcówki adresowe z trwałym nadrukiem. Nie dopuszcza się ręcznie wpisywanych lub poprawianych kostek adresowych. Końcówka adresowa przewodu od strony listwy zaciskowej musi być zaopatrzona w numer zacisku listwy, do którego przewód jest przyłączony. Listwy zaciskowe powinny być tak zamontowane, aby umożliwić łatwy dostęp do przewodów, połączeń i ich oznaczeń. Powinny również dawać przejrzysty obraz rozprowadzenia podłączeń kablowych. Zaciski prądowe powinny umożliwiać zwarcie i wypięcie obwodu prądowego od rejestratora bez wpinania dodatkowych przewodów. Zaciski napięciowe oraz sygnałów dwustanowych powinny umożliwiać rozłączenie obwodu bez wypinania przewodów. 7. Dokumentacja powykonawcza Po zakończeniu prac Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu 5 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, uzupełni lub wymieni zmienione arkusze w istniejącej dokumentacji technicznej. Całość dokumentacji powykonawczej należy dostarczyć Zamawiającemu w formie zapisu na płycie CD (2 egz. w postaci plików edytowalnych - doc, dwg) wraz z wymaganą ilością egzemplarzy dokumentacji w wersji papierowej (5egz.). Łącznie z dokumentacją elektroniczną należy dostarczyć na płytach CD kopie wszystkich użytkowanych przy jej opracowywaniu własnych bibliotek symboli, jednostek wytwórczych, menu użytkowników itp. umożliwiających samodzielne aktualizowanie tej dokumentacji przez Zamawiającego. Dokumentacja Powykonawcza musi zawierać, co najmniej: zaktualizowany projekt wykonawczy. zestawienie materiałów, zestawienie kabli, schematy zasadnicze i montażowe obwodów rejestratora zakłóceń, schematy nawiązań rejestratora zakłóceń do istniejących obwodów SSiN, RSA itp., schematy nawiązań z łączem inżynierskim oraz synchronizacją czasu GPS, schematy obwodów zasilających rejestrator, Część II SIWZ Wymiana uszkodzonego rejestratora zakłóceń R-400 kv w SE Krosno Iskrzynia Strona 7 z 8

8 opisy techniczne, spisy zawartości, zestawienia istotnych dokumentów itp., Wraz z dokumentacją powykonawczą należy przekazać aktualizację Instrukcji Eksploatacji Stacji 400/110 kv Krosno Iskrzynia w wersji edytowalnej. Powinna ona obejmować opis rejestratora oraz czynności wykonywanych przez obsługę ruchową w zakresie wymienionego rejestratora zakłóceń. 8. Termin realizacji prac Po wybraniu oferty Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobligowany do sporządzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego, który będzie stanowił załącznik do Umowy. Planowany termin realizacji prac: 90 dni od daty podpisania umowy. W przypadku braku możliwości uzyskania wyłączeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, termin realizacji prac może ulec wydłużeniu, jednak nie dłużej niż do końca 2016 r. 9. Warunki odbioru 9.1. Odbiór wykonanych prac odbędzie się wg procedur obowiązujących u Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót, gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru Komisja Odbioru przystąpi do czynności odbiorczych na podstawie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i ich gotowości do odbioru Zgłoszenie o zakończeniu prac i gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru winno obejmować: nazwę zadania nadaną w umowie o wykonanie przedmiotu zadania remontowego, szczegółowy zakres odbieranych prac, określenie rodzaju odbioru: częściowy lub końcowy, wyszczególnienie i opis prac towarzyszących Na dzień odbioru Wykonawca przedstawi Komisji Odbioru oryginały dokumentów: protokoły z wykonanych prac, wymagane atesty i certyfikaty, dokumentację odbiorową wg wymagań PSE S.A., formularze udzielonej gwarancji na wykonane prace. Osobą upoważnioną do udzielania dodatkowych informacji na temat zadania oraz do wszelkich pozostałych ustaleń związanych z miejscem prac jest Pan Cezary Włodarczyk Część II SIWZ Wymiana uszkodzonego rejestratora zakłóceń R-400 kv w SE Krosno Iskrzynia Strona 8 z 8

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ Strona 1 z 7 Spis treści 1 Przedmiot zamówienia.... 3 2 Szafa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Lublin, luty 2014 1 Spis treści 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego..,. 3 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) SIWZ - Postępowanie nr ORHR/6/2015/ŁJ Strona 1 z 12

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) SIWZ - Postępowanie nr ORHR/6/2015/ŁJ Strona 1 z 12 CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Strona 1 z 12 Spis treści 1 Przedmiot zamówienia.... 3 2 Lokalizacja stacji.... 3 3 Potrzeby własne 220 V DC, stan istniejący.... 3 4 Zakres prac.... 5

Bardziej szczegółowo

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 375888 2016 z dnia 2016 12 29 r. Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: Data: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (data i podpis Inicjatora Postępowania lub osoby upoważnionej) Radom, kwiecień 2016 Strona 1 z 8 1 Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI FAZA: P R O J E K T T E C H N I C Z N Y TEMAT: ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI ADRES INWESTYCJI: Szpital Miejski im. Jana Pawła II Ul. Rycerska 4 Rzeszów INWESTOR: Szpital

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ nr Nr EZA2o6-901-150/2016 stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 3 kontenerowych stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest praca p.n. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej. I. Zakres pracy 1. Zakres pracy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ZASADY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ Numer identyfikacyjny:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Branża: ELEKTRYCZNA Nazwa obiektu: Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Olsztynie Nazwa zamówienia: Remont obiektów CL OR KOD CPV 45311 000 0 Roboty

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie urządzeń EAZ.

Wymagania w zakresie urządzeń EAZ. Wymagania w zakresie urządzeń EAZ. 1. Dokumenty jakości. Wymaga się, aby kwalifikowane urządzenia EAZ spełniały odpowiednie wymagania w zakresie: jakości i bezpieczeństwa. Wymagania te powinny być potwierdzone

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH Typ DKS-32 ENERGOAUTOMATYKA s.c. 52-215 Wrocław ul. Nefrytowa 35 tel/fax (+48) 071 368 13 91 www.energoautomatyka.com.pl 2 1. ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

(wersja druga) Załącznik do Zarządzenia nr 35/2015. Obowiązuje od dnia 29 maja 2015 r.

(wersja druga) Załącznik do Zarządzenia nr 35/2015. Obowiązuje od dnia 29 maja 2015 r. Wytyczne dla przebudowy\rozbudowy \modernizacji\remontu stacji SN/nN w zakresie bilansujących układów pomiarowych oraz dostosowania ich do wymogów AMI na obszarze działania TAURON Dystrybucja S.A. (wersja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak

Projektowanie i Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak Projektowanie i Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak 60-171 POZNAŃ, ULICA Paczkowska 32/2 Tel. 0 602/399 784 061/661-68-29 OBIEKT: ROZBUDOWA KONTENERA SOCJALNEGO ORAZ NADBUDOWA WIATY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy zamówienia:

Program funkcjonalno użytkowy zamówienia: Załącznik nr 2 Umowy Program funkcjonalno użytkowy zamówienia: Wymiana systemu klimatyzacji serwerowni ul. Grochowska 2 w Krakowie I. WYMAGANIA OGÓLNE:. Miejsce wykonania zamówienia: adres: cztero kondygnacyjny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO Projektował: inż. Zbigniew Śleziona Opracował: inż. Tomasz Śleziona 11.2012 Instalacja sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki zwarcia z komunikacją do systemu SCADA

Wskaźniki zwarcia z komunikacją do systemu SCADA Wskaźniki zwarcia z komunikacją do systemu SCADA Wymagania techniczne Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI 1. WYMAGANIA OGÓLNE.... 4 2. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE.... 4 3. PARAMETRY ZNAMIONOWE I DANE GWARANTOWANE...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4.

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4. CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4. Termin realizacji 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NAZWA PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE INWESTOR TEMAT PROJEKTANT: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu 12-200 Pisz ul. Zagłoby 2 Koncepcja wymiany opraw

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. na dostarczenie i podłączenie transformatora oraz wyłączników głównych w Nowym Skrzydle Muzeum Narodowego w Poznaniu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. na dostarczenie i podłączenie transformatora oraz wyłączników głównych w Nowym Skrzydle Muzeum Narodowego w Poznaniu. M U Z E U M N A R O D O W E W P O Z N A N I U Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań, tel. (0-61) 856-81-32, fax (0-61) 85-15-898, e-mail: mnp@mnp.art.pl, www.mnp.art.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU AZ-12/2012

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 Zamawiający: Adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA STACJI 400/220/110 kv WIELOPOLE DLA PRZYŁĄCZENIA TRANSFORMATORA POTRZEB OGÓLNYCH TR 4 W ELEKTROWNI RYBNIK CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaplanować oraz wykonać następujące

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji powietrznej I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1 PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie PBU-1 - Przekaźnik blokady uziemnika służy do podawania napięcia na cewkę blokującą uziemnika po stwierdzeniu braku napięcia na szynach pola

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZO- BUDOWLANY

PROJEKT WYKONAWCZO- BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZO- BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA BRANŻA INZYNIERIA RUCHU Obiekt: Zamawiający: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wyszyńskiego - Wodnej w Kostrzynie nad Odrą Miasto w Kostrzy

Bardziej szczegółowo

WODROPOL SA WROCŁAW, UL. MOKRONOSKA 2 DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kw. 2012

WODROPOL SA WROCŁAW, UL. MOKRONOSKA 2 DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kw. 2012 WODROPOL SA WROCŁAW, UL. MOKRONOSKA 2 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA,ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZYCHÓW GM. BOBROWICE ADRES INWESTYCJI : m.przychów INWESTOR : GMINA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik napięciowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach automatyki elektroenergetycznej jako trójfazowe

Bardziej szczegółowo

Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie

Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie I. Opis przedmiotu zamówienia: II. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie systemu audio-wideo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Zakres dostaw. Część 2, pozycja 1

Zakres dostaw. Część 2, pozycja 1 nr postępowania GEK/FZR-ELB/03072/204 Zakres dostaw Część 2, pozycja Przedmiot zamówienia: dostawa rozdzielnic wykonanych zgodnie z projektem: Rozdzielnie wykonane zgodnie z projektem wykonawczym układu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I MIEJSC POSTOJOWE PRZY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZLOKALIZOWANYM W ŁODZI PRZY UL. ĆWIKLIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz 1. WYMAGANIA WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ST zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 12 2. ZAKRES OPRACOWANIA 12 3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 12 4. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 13 5. POMIAR I RORODZIAŁ ENERGII 13 6. TABLICA TP 13 7. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA I Projektant Sprawdzający inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA II KARTA UZGONIEŃ FORMALNO PRAWNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Radom, październik 2015r. (data i podpis Inicjatora Postępowania lub osoby upoważnionej)

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Radom, październik 2015r. (data i podpis Inicjatora Postępowania lub osoby upoważnionej) CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) (data i podpis Inicjatora Postępowania lub osoby upoważnionej) Radom, październik 2015r 400/110/30 kv w stacji elektroenergetycznej LUBLIN SYSTEMOWA. Strona

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta 3. Rysunki Instalacje elektryczne - rzut parteru rys. nr E-01 Przekrój B-B rys. nr E-02 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu FZLV. ver. 16.1

Instrukcja montażu systemu FZLV. ver. 16.1 Instrukcja montażu systemu FZLV. ver 16.1 Instrukcja montażu systemu FZLV. ver. 16.1 Obwody końcowe (maks. 4 obwody po 20 opraw) 1. Instalacja okablowania systemu FZLV. Schemat blokowy systemu FZLV: Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1. Przedmiot postępowania 2. Specyfikacje techniczne 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 4. Warunki prowadzenia prac

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Spółka z o.o. fax: ul. Stabłowicka 147/149 Adres

Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Spółka z o.o. fax: ul. Stabłowicka 147/149 Adres Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Wrocławskie Centrum Badań EIT+ tel: + 48713543362 Spółka z o.o. fax: + 48713543362 ul. Stabłowicka 147/149 Adres 54-066 Wrocław internetowy: www.wcb.eitplus.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY USŁUGOWY ZAKŁAD ELEKTRYCZNY INSTALACYJNO- POMIAROWY "ELTEN" Marek Then Ostrów 268, 37-700 Przemyśl NIP: 795-107-19-25 Tel: 602-589-775 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa opracowania: Dostosowanie wyłączników

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 2. Widok wyświetlacza LCD zgłoszenie alarmu. 1. pole daty Mm-Dz, gdzie Mm-miesiąc, Dz-dzień 2. pole godziny GG:MM:SS, gdzie GG-godziny, MM-minuty, SS-sekundy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY... 3 1.1 Temat projektu... 3 1.2 Zakres projektu... 3 1.3 Podstawa opracowania projektu... 3 1.4 Wskaźniki techniczne dla jednego domku wczasowego... 3 1.5 Uwagi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. E 752/4 Modernizacja RPZ Bródno. Koncentrator Zabezpieczeń. Tom PW-05. Warszawa, grudzień 2017 r. Dokumentacja po uzgodnieniu

PROJEKT WYKONAWCZY. E 752/4 Modernizacja RPZ Bródno. Koncentrator Zabezpieczeń. Tom PW-05. Warszawa, grudzień 2017 r. Dokumentacja po uzgodnieniu 02-210 WARSZAWA; Al. Krakowska 264; (0-22) 5915392; (0-22) 5915395 e-mail: projekt@elbud.waw.pl Wszystkie rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność ELBUD-PROJEKT Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska 3, Kampinos

Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska 3, Kampinos AGEL Agnieszka Stachura- Andrzejewska Sochaczew, Al.600-lecia 42a/7 Tytuł opracowania: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Inwestor: Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska

Bardziej szczegółowo

Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: 0,0000 Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0, d.1. kpl.

Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: 0,0000 Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0, d.1. kpl. 1 SZAFA "AKP" ZT 1 d.1 KNR 7-08 0701-01 Montaż w pomieszczeniu dyspozytorni w Budynku Technologicznym szafy "AKP" ZT w obudowie metalowej typu RACK wg projektu rys. nr 1 (bez elementów sterowników GATE-

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wykonanie rozdzielnic potrzeb własnych

Zadanie : Wykonanie rozdzielnic potrzeb własnych Zadanie : Wykonanie rozdzielnic potrzeb własnych 1. Usługa polega na wyprodukowaniu oraz dostarczeniu rozdzielnic potrzeb własnych dla obiektów typu RPZ Zakres umowy obejmuje : 1.1. Wyprodukowanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Telemechanika Wymiana transformatorów mocy TOM W5 PROJEKT WYKONAWCZY. RPZ Grochów ul. Zamieniecka Warszawa

Telemechanika Wymiana transformatorów mocy TOM W5 PROJEKT WYKONAWCZY. RPZ Grochów ul. Zamieniecka Warszawa Strona nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY ZADANIE ADRES OBIEKTU Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji RPZ Gdańska, RPZ Bemowo, RPZ Wola, RPZ Koło, RPZ Kaliszówka, RPZ Grochów RPZ Grochów ul. Zamieniecka

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w kotłowni w Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Bardziej szczegółowo

PÓŁKA TELEKOMUNIKACYJNA TM-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PÓŁKA TELEKOMUNIKACYJNA TM-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 0-50 Lublin tel. (08) 0 tel/fax. (08) 70 5 70 PÓŁKA TELEKOMUNIKACYJNA TM-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI e-mail: info@lanex.lublin.pl Dział Serwisu www.lanex.lublin.pl tel. (08) -0- wew.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Uprawnienia i zaświadczenie MOOIB II. Opis techniczny III. Rysunki Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: E1 Rzut instalacji elektrycznych - kuchnia 1:100 E2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice.

Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice. Zał. nr. do umowy nr. OPIS TECHNICZNY Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice. Opracował: Jolanta Kołodziej-Kurasz Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Remont pokoi i pomieszczeń w budynku WETI Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych Program praktyki zawodowej typ szkoły: zawód: Technikum Elektryczne technik elektryk nr programu:311[08]/t-5/men/improve/1999 czas praktyki: 4 tygodnie Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

BRANŻA: Elektryczna. Opracowanie zawiera: Część A: Ogólna charakterystyka robót Część B Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

BRANŻA: Elektryczna. Opracowanie zawiera: Część A: Ogólna charakterystyka robót Część B Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 1 INWESTOR: Gmina Skołyszyn OBIEKT: Zasilanie maszynowni windy zewnętrznej TEMAT: Instalacja elektryczna KLASYFIKACJA ROBÓT: Wg Wspólnego Słownika Zamówień Grupa robót 452 Budynek użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa i adres obiektu : Budowa oświetlenia drogowego ulicy Osiedlowej w Ostrowie Wielkopolskim. Wykonawca specyfikacji : Krzysztof Just 63-400 Ostrów Wlkp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-Archiwum-Piwnica ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-Archiwum-Piwnica ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-Archiwum-Piwnica ROBOTY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, CPV

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo