Podsumowanie Projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie Projektu"

Transkrypt

1 Projekt nr WTSL /08 Opracowanie systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko-słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej Konferencja podsumowująca Podsumowanie Projektu Anna Bukowiec Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

2 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych podpisana w Warszawie w dniu 14 maja 1997 r. Umowa zobowiązuje do wymiany informacji o środowisku i zasobach wodnych oraz do wzajemnego informowania o zamiarach i planach rozwoju gospodarki wodnej na wodach granicznych oraz uzgadniania warunków użytkowania i ochrony wód

3 Dyrektywy unijne - Ramowa Dyrektywa Wodna i Dyrektywa Powodziowa zobowiązują kraje członkowskie do koordynacji działań w dziedzinie gospodarki wodnej na obszarach wspólnych międzynarodowych dorzeczy w zakresie swojego terytorium Spełnienie zobowiązań unijnych wymaga współpracy obu krajów w celu zapewnienia koordynacji działań prowadzonych w obrębie naturalnych jednostek hydrograficznych, zmierzających do osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód do 2015 roku. zlewnia Orawy zlewnia Popradu zlewnia Dunajca obszar dorzecza Dunaju obszar dorzecza Wisły

4 Za współpracę polsko-słowacką w dziedzinie gospodarki wodnej odpowiedzialna jest utworzona na podstawie Umowy Polsko-Słowacka Komisja do spraw Wód Granicznych Grupa ds. współpracy w dziedzinie hydrologii i osłony przeciwpowodziowej na wodach granicznych - Grupa HyP Grupa ds. ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem - Grupa OPZ Grupa ds. współpracy w dziedzinie przedsięwzięć przeciwpowodziowych, regulacji cieków granicznych, zaopatrzenia w wodę, melioracji terenów przygranicznych, planowania i hydrogeologii - Grupa R Grupa ds. zapewnienia realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej - Grupa WFD

5 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka I nabór w 2008 r. Partner Wiodący Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Partner Projektu Słowackie Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej Przedsiębiorstwo Państwowe w Bańskiej Szczawnicy

6 Nazwa Projektu: Opracowanie systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko-słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej Nazwa skrócona: System wymiany informacji PLUSK Oś priorytetowa nr I - Rozwój Infrastruktury Transgranicznej Temat osi nr 2 - Infrastruktura ochrony środowiska Wartość projektu: ,90 Euro Koszty kwalifikowalne: ,08 Euro Dofinansowanie z UE: ,77 Euro (85%) Okres realizacji: lipiec wrzesień 2011

7 Cele projektu: - poprawa dostępności informacji o stanie wód, w tym zlikwidowanie barier wynikających z granicy państwowej oraz zwiększenie odpowiedzialności za decyzje związane z kształtowaniem stanu środowiska wodnego i sposobem użytkowania wód - stworzenie systemu wymiany, przetwarzania oraz udostępniania informacji przestrzennej o środowisku oraz bazy danych na obszarze polsko-słowackich zlewni transgranicznych - opracowanie nowoczesnych narzędzi planowania w gospodarce wodnej takich jak modele analityczne, bazy danych współpracujące z narzędziami analiz przestrzennych GIS, które pozwolą na uspójnienie dokumentów planistycznych przez administrację zajmującą się gospodarką wodną po obu stronach granicy

8 Obszar Projektu: Zlewnie polsko-słowackich wód granicznych w naturalnych granicach hydrograficznych - zlewnie Popradu i Dunajca (do zbiorników Rożnów, Czchów) - zlewnia Orawy do ujścia do rzeki Wag Łączna powierzchnia km 2 Polska podregion nowosądecki Słowacja Kraj Żyliński i Kraj Preszowski

9 Kalendarium Projektu: złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu zatwierdzenie Projektu do dofinansowania z EFRR podpisanie Umowy o dofinansowanie pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i RZGW w Krakowie podpisanie Umowy Partnerskiej pomiędzy RZGW w Krakowie i SVP Konferencja otwierająca Projekt

10 Kalendarium Projektu cd podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy Partnerskiej pomiędzy RZGW w Krakowie i SVP podpisanie Aneksu do Umowy o dofinansowanie pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i RZGW w Krakowie podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy Partnerskiej pomiędzy RZGW w Krakowie i SVP rozstrzygnięcie Konkursu na znak graficzny (logo) Projektu 6 i szkolenie dla administratorów systemu PLUSK 15 i szkolenia dla użytkowników systemu PLUSK z terenu Polski szkolenia dla użytkowników systemu PLUSK z terenu Słowacji Konferencja podsumowująca Projekt termin zakończenia realizacji Projektu

11 Etapy realizacji Projektu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 etap 2 etap 5 etap 3 etap 4 etap Etap I - Przygotowanie projektu okres realizacji Etap II - Zarządzanie i koordynacja - okres realizacji Etap III - Zintegrowany projekt techniczny systemu PLUSK - okres realizacji Etap IV - Budowa, wdrożenie i testowanie systemu PLUSK - okres realizacji Etap V - Promocja i szkolenia - okres realizacji

12 etap I - Przygotowanie projektu okres realizacji powołanie Zespołu Projektowego, który zajmował się realizacją Projektu przeprowadzenie postępowań przetargowych - wyłonienie wykonawców w zakresie zarządzania i promocji oraz w zakresie budowy systemu PLUSK

13 Etap II - Zarządzanie i koordynacja - okres realizacji bieżąca kontrola i koordynacja działań prowadzonych przez partnerów projektu oraz zewnętrznych wykonawców projektu, w tym kontrola wydatku i budżetu projektu przygotowywanie raportów cząstkowych i raportów zbiorczych z postępu realizacji projektu zamknięcie i rozliczenie projektu

14 Etap III - Zintegrowany projekt techniczny systemu PLUSK - okres realizacji pozyskanie, przeanalizowanie i uszczegółowienie wymagań beneficjentów systemu PLUSK opracowanie i uzgodnienie projektu technicznego systemu PLUSK - pozyskanie danych IMiGW, GUGiK, IUNG, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - ustalenie rozbieżność danych z Polski i Słowacji - integracja danych z Polski i Słowacji

15 Etap IV - Budowa, wdrożenie i testowanie systemu PLUSK - okres realizacji dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania do wdrożenia sytemu - budowa modułów oprogramowania aplikacyjnego, geoserwera i portalu geoinformacyjnego udostępniającego usługi mapowe - instalacja, konfiguracja i uruchomienie dostarczonych komponentów - utworzenie kont dla użytkowników systemu - testy akceptacyjne

16 Etap IV - Budowa, wdrożenie i testowanie systemu PLUSK Bilans wodno-gospodarczy - dla zlewni Dunajca i Popradu - 2 warianty: bilans aktualny (stan na 2008r.) i bilans perspektywiczny (stan na 2015r.) Bilans został przeprowadzony z zastosowaniem modelu matematycznego odzwierciedlającego obszarową strukturę systemu wodno-gospodarczego analizowanej zlewni Wyniki obliczeń bilansowych są przedstawiane w postaci interaktywnej mapy Bilans pomaga w podjęciu świadomych decyzji o lokalizacji nowych użytkowników wód, oraz o ewentualnych potrzebach zmian wcześniej wydanych decyzji na pobór wody czy zrzut ścieków

17 Etap IV - Budowa, wdrożenie i testowanie systemu PLUSK Wykorzystanie metody teledetekcyjnej (zdjęć termalnych) do identyfikacji miejsc i czasu zrzutów ścieków do cieku Dla zlewni rzeki Biczyczanki, wykonano zdjęcia lotnicze przy użyciu technologii pozwalającej na rejestrację termowizyjną. Przeprowadzono badania próbek wody (w miejscach wyznaczonych podczas wywiadu terenowego) pod kątem zanieczyszczeń bakteriologicznych i fizykochemicznych, dla stworzenia bazy danych do której można by było odnieść wyniki analiz zdjęć termalnych. Efektem zadania jest ustalenie źródeł zanieczyszczeń rzeki oraz opracowanie mapy z zaznaczonymi punktowo miejscami zrzutu ścieków do Biczyczanki.

18 Etap IV - Budowa, wdrożenie i testowanie systemu PLUSK Konwersja cyfrowych danych przestrzennych dotyczących pokrycia terenu na obszarze projektu PLUSK Na podstawie zakupionej Mapy pokrycia terenu w postaci rastrowych map LANDUSE - GEOSYSTEMS Polska, wykonano wektorowe warstwy GIS w formacie shp, które następnie zaimportowano do geobazy plikowej GIS. Wszystkim klasom pokrycia terenu LANDUSE przypisano odpowiadające im klasy wydzieleń użytkowania ziemi z warstwy Corine Land Cover (CLC), jak również utworzono dla każdej z warstw dane opisowe zawierające klasy pokrycia terenu, opis oraz informacje dodatkowe zawarte w materiale źródłowym. Wykonano: - mapy przedstawiające m.in. klasyfikację form pokrycia terenu Landuse na tle użytkowania CLC, - mapy obrazujące szczegółową analizę gęstości zaludnienia (na podstawie danych rastrowych pochodzących z Europejskiej Agencji Środowiska) w terenach zurbanizowanych - mapy przedstawiające utwory glebowe rodzaje gleb na tle użytkowania terenu

19

20 Etap V - Promocja i szkolenia - okres realizacji konferencja otwierająca materiały informacyjne i promocyjne strona internetowa dwujęzyczna szkolenia konkurs na znak graficzny (logo) Projektu artykuły w prasie szkolenia dla administratorów szkolenia dla użytkowników konferencja podsumowująca

21

22 Dziękuję za uwagę

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Warszawa - marzec

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Wydział Programu dla Odry-2006

Wydział Programu dla Odry-2006 Wydział Programu dla Odry-2006 Wrocław, grudzień 2012 Opis ogólny SIPDO System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry Narzędzie informatyczne do wspomagania i koordynacji zadań inwestycyjnych w dorzeczu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM W REGIONIE WODNYM

PROGRAM W REGIONIE WODNYM PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO W REGIONIE WODNYM ŚRODKOWEJ WISŁY PROJEKT (wersja pierwsza poprawiona) Warszawa, grudzień 2012 r. Status dokumentu Niniejszy dokument jest pierwszą wersją Programu Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej

Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej PO PC 2014-2012 Prezentacja została stworzona na potrzeby spełnienia kryterium formalnego Publiczna prezentacja założeń projektu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I. CEL OPRACOWANIA System Informacji Przestrzennej GIS-GPN ma za zadanie usprawnić system

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz A. Sokół 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Włodzimierz A. Sokół 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Włodzimierz A. Sokół 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach WDROŻENIA EMAS A ZARZĄDZANIE I KONTROLA PROGRAMEM OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) 3 WSTĘP Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) Cel projektu ISOK ma na celu optymalizację gromadzenia informacji o zagrożeniach. Będzie profesjonalnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008 Załącznik do uchwały Nr 19/VI/9 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 27-213 z dnia 15 czerwca 29 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Zbiory danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego identyfikacja i oszacowanie zasobów, wraz z przykładami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Aneta Staniewska Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru SPIS TREŚCI: I. ZAKRES PRACY... 3 Zadanie 1. Metodyczne podstawy wykonania bilansu wodnogospodarczego wód powierzchniowych... 3 Zadanie 2. Analiza obowiązujących dokumentów planistycznych oraz opracowań

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej"

Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej" ROLA SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W TWORZENIU POLSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019. Nowy Sącz, luty 2012r.

POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019. Nowy Sącz, luty 2012r. POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019 Nowy Sącz, luty 2012r. Opracowano w ARCADIS Sp. z o. o., w Dziale Analiz Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

5 492 880 euro. 4 626 448 euro

5 492 880 euro. 4 626 448 euro Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY STRATEGICZNE realizacja poszczególnych etapów/kroków milowych w I półroczu 2011 roku 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1 SC 2013

INICJATYWY STRATEGICZNE realizacja poszczególnych etapów/kroków milowych w I półroczu 2011 roku 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1 SC 2013 Załącznik nr 1 do pisma nr SC5/0200/2/2/MVT/2011/5649 z dnia 04.10.2011 r. INICJATYWY STRATEGICZNE realizacja poszczególnych etapów/kroków milowych w I półroczu 2011 roku Objaśnienia: Departament SC Departament

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu przyrodniczy system informacyjny CORINE, sieci ekologiczne EECONET

Bardziej szczegółowo

Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej. Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej. Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Cechy gospodarki wodnej: Dotyka całego obszaru kraju Dotyka wszystkich sektorów gospodarki

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo