Przebudowy bez zmiany funkcji budynku wieży sędziowskiej zlokalizowanej na terenie Toru Regatowego Brdyujście

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebudowy bez zmiany funkcji budynku wieży sędziowskiej zlokalizowanej na terenie Toru Regatowego Brdyujście"

Transkrypt

1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, w związku z przebudową bez zmiany funkcji budynku wieży sędziowskiej zlokalizowanej na terenie Toru Regatowego Brdyujście przy ul. Witebskiej 26 w Bydgoszczy, na działkach o nr. ewidencyjnych: 51/1, w obrębie 256. Opracowanie zawiera część rysunkową i opisową. 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje: - demontaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania - nowoprojektowaną wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania - montaż odrębnego układu pompowego dla budynku w węźle cieplnym 3. Podstawa opracowania 1. Projekt architektoniczny, 2. Inwentaryzacja obiektu, 3. Projekt archiwalny węzła cieplnego i przyłącza c.o. opracowany przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w 1979 r. 4. Wytyczne Inwestora, 5. ''Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal, zeszyt 6, Warszawa 2003r., 6. PN-EN 215: Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 7. PN-EN 442-1: Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 8. PN-90/B Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 9. PN-B-02414: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 10. PN-91/B Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 11. PN-B-02421: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorcze. 12. PN-C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 125

2 4. Wymagania ogólne Wszystkie materiały i urządzenia montowane w obiekcie muszą być dobrej jakości, muszą posiadać atesty, aprobaty i certyfikaty dopuszczające stosowanie ich, jako materiałów budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie stanowią inaczej. Przy doborze urządzeń należy brać pod uwagę zarówno spełnienie technicznych wymagań jak i zużycie energii przez dane urządzenie oraz jego sprawność. Dobrane urządzenia powinny charakteryzować się wysoką sprawnością oraz niskim zużyciem energii. Wszystkie instalacje sanitarne objęte tym projektem winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami i normami. Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z załączonymi rysunkami. 5. Charakterystyka stanu istniejącego W przedmiotowym budynku funkcjonuje instalacja wodna, pompowa systemu zamkniętego. Grzejniki stalowe płytowe, przewody z rur stalowych ze szwem. Instalacja przewidziana w całości do demontażu. Źródłem ciepła dla budynku jest węzeł cieplny wymiennikowy, zlokalizowany w budynku szatniowym. Węzeł cieplny jest źródłem ciepła dla budynków: - szatniowego, - wieży sędziowskiej, - mieszkalnego. Przewody w węźle cieplnym wykonane są z rur stalowych czarnych. Z istniejących rozdzielaczy instalacyjnych w pomieszczeniu węzła cieplnego wyprowadzono dwa obiegi. Jeden obieg (przewody o średnicy DN 40) dla budynku szatniowego, drugi obieg (przewody o średnicy DN 32) dla budynku wieży sędziowskiej oraz budynku mieszkalnego. Ciepło do budynków wieży oraz mieszkalnego dostarczane jest jednym przewodem DN32, rozdział ciepła następuje w budynku wieży w studzience zlokalizowanej na klatce schodowej (pom. 0.07). Na przewodach zasilających obiegi instalacji c.o. znajdują się zawory regulacyjne Hydrocontrol firmy Oventrop. 6. Rozwiązania projektowe 6.1. Opis przyjętych rozwiązań 126

3 Projekt nie przewiduje użytkowania budynku w okresie zimowym. Dla wszystkich pomieszczeń przyjęto temperaturę dyżurną T=5 o C, zgodnie z ustaleniami na spotkaniu z użytkownikiem i przedstawicielami Urzędu Miasta. Źródłem ciepła dla budynku jest węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej. Parametr instalacji c.o. 90/70 o C. W ramach rozwiązań poprawiających sprawność instalacji zaprojektowano odrębną pompę na obieg zasilający wieżę sędziowską i budynek mieszkalny oraz przeniesienie istniejącego zaworu regulacyjnego z przewodu zasilającego na przewód powrotny. W budynku wieży sędziowskiej w studzience c.o., w celu prawidłowej regulacji instalacji, zaprojektowano automatyczne zawory równoważące, montaż zaworów na odgałęzieniu zasilającym budynek mieszkalny oraz na przewodach zasilających przedmiotowy budynek. Szczegóły rozwiązania wg części rysunkowej. W budynku wieży sędziowskiej zaprojektowano grzejniki płytowe stalowe z gładką płytą czołową, grzejniki konwektorowe pionowe oraz łazienkowe dekoracyjne. Przewody instalacji c.o. zaprojektowane zostały z tworzywa sztucznego. Rozprowadzenie przewodów pod stropem oraz w warstwie posadzki Techniczne warunki projektowania Strefa klimatyczna Temperatura zewnętrzna System ogrzewania Źródło ciepła Parametr czynnika grzewczego układu c.o. II strefa 18 C. wodne, pompowe, systemu zamkniętego, węzeł cieplny 90/70 C Temperatury wewnętrzne pomieszczeń ogrzewanie dyżurne T=5 o C Bilans ciepła przedmiotowych pomieszczeń opracowano na podstawie projektu architektonicznego przedmiotowego obiektu: Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby c.o. bud. wieży sędziowskiej Q= 22,9 kw Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby c.o. bud. mieszkalny Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. Q= 11,0 kw H=45 kpa 6.3. Charakterystyka energetyczna budynku Przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej Rozporządzenia Dz.U. nr 201 poz 1238 z dnia 6 listopada

4 a) Bilans mocy urządzeń elektrycznych: - Pompa obiegowa PO-1 pobór mocy: Pe=130W, 230V; b) Właściwości cieplne przegród zewnętrznych: Dla budynku objętego opracowaniem współczynniki ciepła U wynoszą: - Ściana zewnętrzna SZ U = 0,96 W/m 2 K Wymagany po realizacji ocieplenia współczynnik U= 0,65 W/m 2 K Izolacja termiczna ścian zewnętrznych zostanie wykonana w ramach odrębnego zadania przewidzianego w terminie późniejszym. - Podłoga na gruncie PG U = 0,45 W/m 2 K - Okna U = 1,80 W/m 2 K - Drzwi zewnętrzne U = 2,60 W/m 2 K c) Charakterystyka budynku Powierzchnia użytkowa 357 m 2 Kubatura pomieszczeń 1033 m 3 Wskaźnik powierzchniowy 64,5 W/m 2 Wskaźnik kubaturowy budynku 22,3 W/m 3 Powierzchnia oddająca ciepło 810 m 2 Współczynniki przenikania ciepła obliczono na podstawie normy: PN-EN ISO 6949:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metody obliczeń. Obliczenia strat ciepła wykonano programem obliczeniowym Instal OZC 4.12, załączono w egzemplarzu archiwalnym Biura. d) Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej - Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła h H,e Lp. Rodzaj instalacji h H,e 1 Ogrzewanie wodne z grzejnikami płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej, 0,97 - Sprawność układu akumulacji ciepła w systemie ogrzewczym h H,s Lp. Parametry h H,s 1 Brak zbiornika buforowego 1,00 128

5 - Sprawność przesyłu (dystrybucji ciepła) h H,d Lp. Rodzaj instalacji ogrzewczej h H,d 2 Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w pomieszczeniach ogrzewanych 0,98 - Sprawność wytwarzania w źródłach h H,g Lp. Rodzaj źródła ciepła h H,g 1 Istniejący węzeł cieplny 0,91 d) Dane wskazujące, że przyjęte rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii Projektowane wartości współczynników przenikania przez przegrody zewnętrzne oraz wewnętrzne dla budynku mają współczynniki bardziej korzystne niż to wynika z przepisów dotyczących izolacyjności przegród budowlanych. Zaprojektowana instalacja spełnia wymagania dotyczące izolacji cieplnej przewodów oraz regulacji. Źródło ciepła posiada możliwość regulacji centralnej, a instalacja regulację miejscową Rurociągi Instalację centralnego ogrzewania wykonać: - z rur wielowarstwowych PE-Xc wykonane z polietylenu sieciowanego C. System ten opiera się na aksjalnej technice łączenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring uszczelnienie następuje na całej powierzchni złącza materiałem ścianki rury. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B Elementy grzejne W zależności od rodzaju i przeznaczenia pomieszczeń projektuje się grzejniki: - grzejniki stalowe płytowe zaworowe zasilane od dołu z gładką płytą czołową typu Plan Ventil Compact, - grzejniki stalowe płytowe zaworowe zasilane bocznie z gładką płytą czołową typu Plan Compact, - grzejniki dekoracyjne poziome typu Cyklon, - grzejniki dekoracyjne łazienkowe typu Intra z lustrem, - grzejniki konwektorowe pionowe typu Narbonne. 129

6 Obliczenia zostały wykonane na podanych w projekcie typach grzejników. Zamiana na grzejniki innego typu wymaga ponownych obliczeń hydraulicznych oraz sprawdzenia nastawy wkładki zaworowej grzejników. Wyposażenie grzejników: Grzejniki z podłączeniem dolnym wyposażone są fabrycznie w zawory termostatyczne, które należy wyposażyć w głowice termostatyczne. Przy podłączeniu grzejników montować podwójne zawory przyłączeniowe do ogrzewań dwururowych. W przypadku grzejnika łazienkowego oraz grzejników z podłączeniem bocznym na zasilaniu należy montować zawory termostatyczne kątowe z nastawą wstępną, które należy wyposażyć w głowice termostatyczne. Na powrocie montować zawory odcinające kątowe. Podejścia do grzejników należy wyprowadzić ze ścian, jako podejścia do zaworów grzejnikowych kątowych. W pomieszczeniach ogólnodostępnych montować wzmocnione głowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed kradzieżą i manipulacją osób niepowołanych. Montaż zgodnie z PN/B i DTR producenta. Charakterystyka zaworów termostatycznych: Posiadanie certyfikatu zgodności z PN-EN 215-1:2002 /Termostatyczne zawory grzejnikowe- wymagania i badania / wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001 Możliwość trwałej i powtarzalnej wielopozycyjnej nastawy wstępnej bez stosowania specjalnego kluczyka Nastawa wstępna realizowana za pomocą dodatkowej przesłony Zainstalowany w zaworze element konstrukcyjny eliminujący powstawanie szumów Zawór posiadający możliwość bardzo dokładnego ustawienia tzw. Nastawy wstępnej, czyli wyregulowania rozpływów do poszczególnych grzejników (14 pozycji nastaw wstępnej). Posiadanie specjalnej nastawy wstępnej do płukania instalacji bez potrzeby demontażu dławicy zaworu (nastawa wstępna nie dławi przepływu) Armatura Na instalacji centralnego ogrzewania stosować armaturę regulacyjną i odcinającą. Instalację podzielono na dwa obiegi: - budynek wieży sędziowskiej, 130

7 - budynek mieszkalny. Na każdym obiegu przewiduje się montaż na przewodzie powrotnym automatycznego zaworu równoważącego np. typu ASV-PV_gw oraz na przewodzie zasilającym zaworu odcinającego np. typu ASV-M. Na pionach montować automatyczne odpowietrzniki Regulacja instalacji Utrzymanie właściwych temperatur wody grzejnej odbywać się będzie automatycznie układem regulacyjno - pompowym w istniejącym węźle cieplnym Izolacja termiczna przewodów Rurociągi centralnego ogrzewania izolować termicznie otulinami z okładziną aluminiową oraz samoprzylepną zakładką. Grubość izolacji w zależności od średnic rurociągów wg zaleceń rozporządzenia z dnia 6 listopada 2008 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W /mk)* 1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20mm 2 Średnica wewnętrzna do 22 do 35 mm 30mm 3 Średnica wewnętrzna do 35 do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej 4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100mm 5 Przewody armatura z poz 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz 1-4 ułożone w komponentach budowlanych, między ogrzewanymi pomieszczeniami 7 Przewody wg pozycji 6 ułożone w podłodze ½ wymagań z poz 1-4 ½ wymagań z poz 1-4 6mm *przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej Próby szczelności Instalację należy poddać próbom ciśnieniowym: 131

8 a) na zimno na ciśnienie 0,6MPa. Próbę należy uznać za pozytywną, jeżeli po 24 godzinach spadek ciśnienia nie przekroczy 0,05 MPa. Na czas próby należy przewody odciąć zaworami zaporowymi zamontowanymi w węźle cieplnym. b) na gorąco na ciśnienie robocze przy max. parametrach czynnika grzejnego. Urządzenia należy poddać próbom ciśnieniowym wg DTR Producenta Płukanie Przed regulacją głowic na zaworach termostatycznych, całą instalację należy dokładnie, co najmniej dwukrotnie przepłukać. Prędkość wody płuczącej powinna wynosić 2m/s. Na czas płukania otworzyć zawory spustowe. 13. Roboty demontażowe 7.1. Rodzaj prac demontażowych W celu dokonania rozbiórki instalacji centralnego ogrzewania należy wykonać: - demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych w budynku wieży sędziowskiej, - demontaż wsporników i uchwytów mocujących, - demontaż grzejników istniejących, - demontaż pozostałej armatury towarzyszącej (zawory) Sprzęt Do wykonania demontażu instalacji użyć sprzętu (narzędzi) dostosowanego do technologii warunków wykonywania robót Ogólne warunki wykonania robót Rury stalowe o połączeniach spawanych oraz grzejniki należy zdemontować przez pocięcie rur (po uprzednim demontażu izolacji) na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. Całą armaturę odcinającą gwintowaną należy rozkręcić. Przy wykonywaniu robót maksymalnie ograniczyć stosowanie otwartego ognia. 132

9 8. Oznakowanie instalacji Oznakowaniu podlega instalacja centralnego ogrzewania, która zostanie wykonana czytelnie w języku polskim. Oznakowanie powinno definiować nazwę systemu, kierunek przepływu, parametr czynnika. Wszystkie elementy zostaną oznaczone przy pomocy białych laminowanych etykiet z tworzywa sztucznego z czarnym niezmywalnym tekstem. Na rurociągach będą one trwale mocowane za pomocą opasek w sposób nienaruszający izolacji. Na pozostałych elementach instalacji dopuszcza się oznaczenie poprzez przykręcenie lub zawieszenie. Nie zezwala się montowania etykiet przy pomocy kleju, taśm klejących itp. do izolacji lub osłon rurociągów i armatury. Oznaczenia zaworów będą zawierały numer identyfikacyjny, które będą wykorzystane w protokole z regulacji instalacji. Oznaczenia mogą być montowane na elementach, które można zdejmować z oznakowanego przedmiotu oraz na powierzchniach o temperaturze przekraczającej +60 C. Etykiety będą umieszczane przed oddaniem danego urządzenia lub instalacji do eksploatacji. Rurociągi będą znakowane w pomieszczeniach technicznych, blisko armatury, na odcinkach prostych w odstępach min. 10 m oraz na przejściach przez przegrody budowlane. Tekst na etykiecie będzie odpowiadał dokumentacji technicznej. 9. Uwagi końcowe 1) Rurociągi c.o. prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 2) Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach była możliwość odwadniania instalacji, w najwyższych odpowietrzania instalacji. 3) Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Cobrti Instal zeszyt 6. 4) Materiał i urządzenia pochodzące z demontażu należy wywieźć i zutylizować. 5) Ze wszystkich prób i regulacji muszą być spisane protokoły z opisanym zakresem i sposobem przeprowadzenia prób. Powyższe protokoły będą stanowić załączniki do dokumentacji odbiorowej. 6) Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych 133

10 parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta instalacji c.o. oraz architekta. 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Zastosowane w obiekcie urządzenia powinny posiadać zgodnie z obowiązującymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia. Opracował: 134

11 11. Informacja dotycząca BIOZ Podstawa sporządzenia - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wewnętrznej instalacji c.o w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, w związku z przebudową bez zmiany funkcji budynku wieży sędziowskiej zlokalizowanej na terenie Toru Regatowego Brdyujście przy ul. Witebskiej 26 w Bydgoszczy, na działkach o nr. ewidencyjnych: 51/1, w obrębie 256. Zakres opracowania obejmuje: - demontaż instalacji c.o. rurociagi stalowe oraz grzejniki płytowe - montaż nowej instalacji c.o. Prace należy wykonywać w następującej kolejności: - wykonać demontaż istniejących grzejników i podejść grzejnikowych, - podłączyć projektowane urządzenie, - odpowietrzyć i uruchomić instalację c.o. - uruchomić podłączone urządzenia, - przeprowadzić próby szczelności, - uruchomić instalację Przy pracach spawalniczych należy stosować ekrany zabezpieczające przed sypaniem się iskier wokół miejsca spawania. Należy przygotować podręczny sprzęt p. poż. (gaśnice, koce). Do prac montażowych na wysokościach należy stosować rusztowania, a do podnoszenia rur i sprzętu na wysokość montażu wielokrążki lub podnośniki. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. Elementem mogącym stworzyć zagrożenie dla ludzi są: - prace na wysokości przy budowie i montażu: instalacji, 135

12 urządzenia, armatury. - prace spawalnicze przy montażu instalacji, - składowanie materiałów do budowy. Podczas realizacji budowy instalacji mogą wystąpić następujące zagrożenia: - możliwość upadku z wysokości, - możliwość przygniecenia rurami na składowisku (dla ludzi, przez cały czas trwania robót w miejscu wykonywania prac i zapleczu budowy) - związane ze spawaniem poparzenie gazem lub oślepienie. Ponadto charakter robót nie wykracza poza powszechnie znane rozwiązania. Roboty powinny być prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401). Wskazania dotyczące sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Roboty budowlane w całości stwarzają zagrożenie dla wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie. Z tego powodu jest niezbędne udzielenie szczegółowego instruktażu wszystkim pracownikom. Z obszaru robót usunąć wszystkich pracowników produkcyjnych. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Pracę na wysokości wykonywać stosując zabezpieczenia osobiste przed upadkiem. Na placu budowy nie będą występować strefy szczególnego zagrożenia zdrowia. Plac budowy winien posiadać dojazd umożliwiający prawidłowe zaopatrzenie budowy we wszelkie materiały budowlane, jak również umożliwiający dojazd służbom porządkowym i ratowniczym. Na terenie budowy powinien znajdować się sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający podjęcie szybkiej akcji gaśniczej przed przybyciem jednostek straży pożarnej. Ponadto na budowie powinna znajdować się apteczka z podstawowym wyposażeniem umożliwiającym podjęcie natychmiastowych działań w sytuacji powstania urazu w czasie prowadzenia prac budowlanych. Powinna być zapewniona 136

13 również możliwość skomunikowania się ze służbami porządkowymi i ratowniczymi (telefon lub inny skuteczny sposób powiadamiania w/w służb). Szczegółowe warunki wykonania robót demontażowych: Do demontażu instalacji centralnego ogrzewania można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że: - instalacja została odłączona, - przed przystąpieniem do robót demontażowych należy spuścić wodę z instalacji, - demontaż instalacji należy prowadzić w następującej kolejności: demontaż izolacji cieplnej, demontaż przewodów poziomych, demontaż grzejników. Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności.. Miejsce odwozu materiałów po demontażu wykonawca uzgodni z zamawiającym oraz Inspektorem nadzoru. Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować. Zamawiający określi i przekaże wykonawcy informacje na temat lokalizacji najbliższego skupu złomu. Izolację należy poddać utylizacji lub spaleniu. Podstawowe zasady bhp: - przed przystąpieniem do prac demontażowych należy sprawdzić stan techniczny sprzętu i narzędzi, - do ochrony indywidualnej należy stosować ubrania ochronne, - prace na wysokości wykonywać z rusztowań i drabin, zapewniających stabilne oparcie dla pracowników, - w pomieszczeniach gdzie występuje zawilgocenie posadzki nie stosować narzędzi i lamp o napięciu powyżej 24V, - wszyscy pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę powinni posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające ich do pracy, być przeszkoleni z zakresu ogólnych przepisów BHP, odbyć szkolenie stanowiskowe BHP jak również zapoznać się z budową i zakresem oraz rodzajem wykonywanych prac. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy należy zapewnić zgodnie z warunkami art. 208 kodeksu pracy. Prace instalacyjne muszą być ściśle skorelowane z pracami z innych branż. Plan BIOZ dla całej budowy wykonany zgodnie z wytycznymi z projektu architektonicznego jest wiodącym dla wszystkich branż. Opracował: 137

14 12. Specyfikacja instalacji c.o. ZAWORY I ARMATURA Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie zaworów i armatury Zawory (montaż w węźle cieplnym) Zawór kulowy wg DIN szt. Zawór zwrotny 32 1 szt. Armatura (montaż w węźle cieplnym) Pompa obiegowa Wilo Stratos 30/1-8 1 szt. Manometr zwykły M100 DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe KFM Włocławek 0-1,6 MPa 2 szt. Zawory - DANFOSS Regulator różnicy ciśnień ASV-PV GW 5-25kPa 20 1 szt. Regulator różnicy ciśnień ASV-PV GW 5-25kPa 32 1 szt. Zawór ASV-M GW 20 1 szt. Zawór ASV-M GW 32 1 szt. Zawór odcinający RLV kątowy (bez nast.) szt. Zawór odcinający RLV KS kątowy 15 9 szt. Zawór RA-N kątowy szt. Głowice termostatyczne- DANFOSS RAW 5115, czujnik wbudowany 10 szt. RA 2920 (wzmocniona) 9 szt. ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW Produkt H [mm] L [mm] D [mm] Ilość Jednostka Zestawienie grzejników RETTIG Narbonne V Grzejniki - RETTIG Narbonne V NV 21/ szt. RETTIG Narbonne VT Grzejniki - RETTIG Narbonne VT NAV 35/ szt. RETTIG Purmo Plan Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Plan Compact FC11/ szt. 138

15 FC21s/ szt. FC22/ szt. FC22/ szt. RETTIG Purmo Plan Ventil Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Plan Ventil Compact FCV21S/ szt. RETTIG Purmo Plan Ventil Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Plan Ventil Compact FCV21S/ szt. FCV22/ szt. TERMA DEK. Grzejniki - TERMA DEK. INTRA M 1700 RAL szt. TERMA DEK. Z ZAW. Grzejniki - TERMA DEK. Z ZAW. CYKLON H495 w kolorze białym szt. CYKLON H495 w kolorze czarnym do pom szt. CYKLON H580 w kolorze czarnym szt. Do zamontowania grzejników zastosować zestawy montażowe, odpowiednie dla każdego typu grzejnika 139

16 Telefon Telefaks Klient Klient nr -- Partner rozmów Opracowujący Specyfikacja Projekt Projekt nr Wieża_Brdyujście Miejsce montażu Data Strona 1 / 2 Poz. Licz. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR] Instalacja: Pompa o najwy szej sprawnoœ ci (High-efficiency pum p) 1 W ilo Stratos 30/1-8 CAN PN10 W 1 Numer pozycji : Możliwość zmian technicznych zastrzeżona. Wersja software'u (Build 12) Grupa użytkownika PL Status danych

17 Telefon Telefaks Stratos 30/1-8 CAN PN 10 P O -1 Klient Klient nr -- Partner rozmów Opracowujący [m] Wysokoœ æ podnoszenia 7,2 7 m 6,8 6,4 6 m 6 5,6 5,2 5 m 4,8 4,4 4 m 4 3,6 3,2 3 m 2,8 2,4 2 m 2 1,6 1,2 1 m 0,8 0,4 [kw] 0,12 0,11 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 1 Pobór mocy P1 7 m min 6 m 5 m 4 m 3 m 1 m 2 m max min Projekt Projekt nr Poz. Nr Miejsce montażu Data 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 [m3/h] max Wieża_Brdyujście Dane wyjściowe doboru P rze pływ W ysok ość podnoszenia P rze pływ Tem peratura płynu Gę stość Le pk ść k ine m a tyczna C iśnie nie pa ry Dane pompy P roduce nt Typ Rodzaj urządzenia Rodzaj pracy W ILO Stopień ciśn.znam ionowego P N10 Minim alna tem perat.płynu-10 C Mak sym alna.tem p.płynu 110 C Dane hydrauliczne (Punkt pracy) P rze pływ W ysok ość podnoszenia P obór m ocy P 1 Stra tos 30/1-8 C AN P N 10 0,0479 k W 1,5 m 3/h 4,5 m W oda, czysta 90 C 0,9652 k g/dm 3 0,3154 m m 2/s Pojedyncza pom pa dp-c 1,5 m 3/h 4,5 m Strona 2 / 2 0,6997 bar Minimalne ciśn. na dopływie Tem peratura 50 Minim alne ciśn. na dopływie C m Materiały/uszczelki Korpus pom py W irnik W a ł Łożysko EN-GJL 200 P P S wzm ocn. włók ne m szk l. X 46 C r 13 Grafit, im pregnowany m etalem Wymiary a b5 114 a 2 43 l0 180 a 3 56 l1 90 b3 76 l2 49 b4 89 G 32 m m Strona ssą ca Strona tłoczna Masa R p 1 1/4/G 2 R p 1 1/4/G 2 4,2 k g / PN10 / PN10 Dane silnika Kla sa e ne rge tyczna A Moc znam ionowa P2 P obór m ocy P W 130 W P rę dk ość obr. zna m ion /m in Napięcie znam ionowe Mak sym alny pobór prądu Stopie ń ochrony 1~ 1,2 A IP V, 50 Hz Dopuszcza lna tole rancja na pię cia +/- 10% Nr Art. W ersja standardowa : Możliwość zmian technicznych zastrzeżona. Wersja software'u (Build 12) Grupa użytkownika PL Status danych

18

19

20

21

22

23

24

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT TECHNICZNY Temat: instalacja centralnego ogrzewania w budynku Obiekt : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży Adres: Łomża ul. Aleja Legionów 36. Inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI C.O. I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis ogólny 4. Rurociągi 5. Armatura 6. Grzejniki i nagrzewnice 7. Izolacje termiczne 8. Badania

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 18 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Przedmiot i zakres opracowania... 2 Instalacja c.o.... 2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej... 3 Wewnętrzna instalacja wodociągowa... 3 Informacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Wszystkie rurociągi wykonane są z rur stalowych, pomieszczenia ogrzewane są grzejnikami żeliwnymi.

OPIS TECHNICZNY. Wszystkie rurociągi wykonane są z rur stalowych, pomieszczenia ogrzewane są grzejnikami żeliwnymi. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Umowa z Inwestorem; 1.2. Uzgodnienia oraz konsultacje z Inwestorem; 1.3. Wizja lokalna ; 1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o. tel. sekr.: (063) 249 73 00, fax: (063) 249 73 29, http: //www.mpec.konin.pl E mail: peckonin@kn.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy BRANŻA SANITARNA Budynek garażowy SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. STRONA TYTUŁOWA... 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU... 3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4. WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW... 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, SZCZECIN Sanitarna. Szczecin, maj 2009 r.

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, SZCZECIN Sanitarna. Szczecin, maj 2009 r. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, 71-669 SZCZECIN 091 442 06 59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Kaczyńskiego Police ul. Cisowa 2 Obiekt: Filia Szkoły

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania...2 1.1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 2 1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 2. Opis rozwiązań projektowych...2 2.1. GRZEJNIKI... 3 2.2. REGULACJA... 3 2.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247

Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247 ArchiPLUS 2 Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWA- NIA W BUDYNKU PRZEPOMPOWNI I. OPIS TECHNICZNY: 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Spółdzielców 22A LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Spółdzielców 22A LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Spółdzielców 22A 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OBIEKT : BUDYNEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w LIDZBARKU WARMIŃSKIM ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 17, lok.u2 PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku Spis treści 1. Podstawa opracowania... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Charakterystyka obiektu... 2 4. Warunki podłączenia... 2 5. Opis instalacji... 2 5.1.Prowadzenie przewodów... 3 5.2. Regulacja nastawcza

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BRANŻA ZAKRES OBIEKT CIEPŁOWNICZA MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BUDYNEK SZPITALA TEMAT INSTALACJA CO. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Cześć opisowa 1. Dane ogólne 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i T E C H N I K A S A N I T A R N A I O C H R O N A ŚRODOW I S K A Projekt Wykonawczy Tytuł opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Rzut piwnic 2 Rzut parteru 3 Rzut I piętra 4 Rzut II piętra 5 Rozwinięcie instalacji c.

I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Rzut piwnic 2 Rzut parteru 3 Rzut I piętra 4 Rzut II piętra 5 Rozwinięcie instalacji c. I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Temat i zakres opracowania 3. Opis instalacji c.o. 4. Warunki wykonania instalacji 5. Zestawienie obowiązujących norm II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut piwnic 2

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A Budynek mieszkalny, 16-300 Augustów, ul. Komunalna 2 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnicy instalacja c.o. skala 1:50 rys. nr Sc.o./1

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PLACÓWKI POCZTY POLSKIEJ. Rzeszów ul. Matuszczaka 6 SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PLACÓWKI POCZTY POLSKIEJ. Rzeszów ul. Matuszczaka 6 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI A. Oświadczenia.... 2 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 3 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 5 D. Opis techniczny... 6 1. Podstawa opracowania... 6 2. Założenia.... 6 3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała PROJEKT WYKONAWCZY Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała 63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna 1a Tel. 0-62 730-46-54, tel. kom. 0608 298 720 NIP 622-157-64-86 PROJEKT WYKONAWCZY 1. Nazwa zamówienia : WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA: CZĘŚĆ RYSUNKOWA: I. Dane ogólne 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Lokalizacja i opis ogólny obiektu

CZĘŚĆ OPISOWA: CZĘŚĆ RYSUNKOWA: I. Dane ogólne 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Lokalizacja i opis ogólny obiektu CZĘŚĆ OPISOWA: I. Dane ogólne 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Lokalizacja i opis ogólny obiektu II. instalacji centralnego ogrzewania 1. Rodzaj ogrzewania 2. Rurociągi 3. Grzejniki 4. Odpowietrzenie

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A Budynek mieszkalny wielorodzinny w śyrardowie nr 2; ul. Parkingowa; dz. nr ew. 2827; 2836; Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny str.1-7 2. Wydruk z obliczeń strat

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy

Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy Poczta Polska Punkt rozdzielczo przeładunkowy Ustroń, ul. Daszyńskiego 33 Strona 1 PRZEBUDOWA POCZTA POLSKA Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZEŚCIOWEJ - WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA POZIOMIE PODPIWNICZENIA ORAZ PARTERU W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3 W JASLE OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Dobudowa holu wejściowego wraz z szatnia i portiernią oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru. 1. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Przedszkole nr 6 Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 7 Działka nr 346/28 TREŚĆ : ANEKS Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy budynku dla potrzeb ośrodka niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY 1 TYTUŁ PROJEKTU: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BYCHAWIE BRANŻA: Sanitarna INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 ul. Władysława

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Warsztatu Napraw Głównych

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Warsztatu Napraw Głównych Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych mgr inż. Paweł Zawalski 4-09 Bielsko Biała ul. Olszówka 14 tel/fax 8191460 Obiekt: MZK Bielsko Biała Warsztat Napraw Głównych Adres budowy: 4-09 Bielsko Biała

Bardziej szczegółowo

Instytut Sztuki P.A.N. ADRES BUDOWY Warszawa ul. Długa 26. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Warszawa ul. Długa 26/28

Instytut Sztuki P.A.N. ADRES BUDOWY Warszawa ul. Długa 26. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Warszawa ul. Długa 26/28 PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. EWY GNIADY Al. Jerzego Waszyngtona 33/308 04-030 WARSZAWA tel. 773-24-94, 0609-660-989 STADIUM OPRACOWANIA ZADANIE INWESTYCYJNE OBIEKT Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY 1 PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W DAWIDACH BANKOWYCH INSTALACJE SANITARNE: WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE I CO Skład zespołu projektowego: Branża Imię

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych

Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych do Warunków Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych Obowiązuje od dnia 09.03.2015 r. Liczba stron 1/6 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Usługi Inżynieryjne NOVUMINś NOVUMINś Piotr Witkowski 87-300 Brodnica, ul. Wiejska 11A tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181 e-mail:novuminz@vp.pl SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Instalacja c.o. 4.2. Bilans ciepła

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 WRAZ Z REMONTEM

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 WRAZ Z REMONTEM ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów ul. Prof. Gawrysia 6, 39-200 Dębica Tel. 787-643-659 www.kontrolprojekt.pl PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY RYSUNKI 1.Rzut fragmentu piwnicy 2.Rozwiniecie instalacji co pion 4 3.Rozwiniecie instalacji co pion 5 2 OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego instalacji co dla

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY. 1. Zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Instalacja wody 4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 5. Próba szczelności,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANY PIONÓW INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z DOBOREM GRZEJNIKÓW W SIEDZIBIE ARCHIWUM GŁÓWNEGO AKT DAWNYCH (W CZĘŚCI PAŁACOWEJ Z WYŁĄCZENIEM SALI BALOWEJ)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż.

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż. TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (MONTAŻ ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH I REGULACJA) W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWICY ADRES INWESTYCJI: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem, Audyt energetyczny budynku, Projekt arch.-budowlany termomodernizacji Domu Zakonnego, Projekt techniczny istniejącej instalacji c.o., Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W URZĘDZIE GMINY W BYTONIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W URZĘDZIE GMINY W BYTONIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W URZĘDZIE GMINY W BYTONIU ADRES: URZĄD GMINY BYTOŃ, 88 231 BYTOŃ WOJ. KUJAWSKO POMORSKIE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-06 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-06 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Załącznik nr 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-06 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP - 1

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP - 1 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 e- mail bsipsz.szczecin@inetria.pl REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Mickiewicza 4 Zadanie nr Nazwa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie instalacji c.o. zawiera: I. Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja centralnego ogrzewania 4. Uwagi końcowe 5. Oświadczenie projektanta II. Załączniki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI mgr inż. Jacek Filosek

INŻYNIERYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI mgr inż. Jacek Filosek INŻYNIERYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI mgr inż. Jacek Filosek ul. Diamentowa 18, 77-100 Mądrzechowo, tel. 691-979-467 Temat: REMONT INSTALACJI C.O. w RAMACH ZADANIA INNOWACYJNY REMONT SALI WIEJSKIEJ "PRO" W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I WYKONAWCZYCH mgr inż. Maciej Kapsa 75-381 KOSZALIN ul. Tradycji 22, tel. (0-94) 345 79 32 PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Obiekt: Adres: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. upr. bud. 122/75/OL

OŚWIADCZENIE. upr. bud. 122/75/OL Olsztyn, 24.03.2012r. OŚWIADCZENIE W oparciu o art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt modernizacji instalacji

Bardziej szczegółowo