Przebudowy bez zmiany funkcji budynku wieży sędziowskiej zlokalizowanej na terenie Toru Regatowego Brdyujście

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebudowy bez zmiany funkcji budynku wieży sędziowskiej zlokalizowanej na terenie Toru Regatowego Brdyujście"

Transkrypt

1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, w związku z przebudową bez zmiany funkcji budynku wieży sędziowskiej zlokalizowanej na terenie Toru Regatowego Brdyujście przy ul. Witebskiej 26 w Bydgoszczy, na działkach o nr. ewidencyjnych: 51/1, w obrębie 256. Opracowanie zawiera część rysunkową i opisową. 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje: - demontaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania - nowoprojektowaną wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania - montaż odrębnego układu pompowego dla budynku w węźle cieplnym 3. Podstawa opracowania 1. Projekt architektoniczny, 2. Inwentaryzacja obiektu, 3. Projekt archiwalny węzła cieplnego i przyłącza c.o. opracowany przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w 1979 r. 4. Wytyczne Inwestora, 5. ''Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal, zeszyt 6, Warszawa 2003r., 6. PN-EN 215: Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 7. PN-EN 442-1: Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 8. PN-90/B Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 9. PN-B-02414: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 10. PN-91/B Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 11. PN-B-02421: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorcze. 12. PN-C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 125

2 4. Wymagania ogólne Wszystkie materiały i urządzenia montowane w obiekcie muszą być dobrej jakości, muszą posiadać atesty, aprobaty i certyfikaty dopuszczające stosowanie ich, jako materiałów budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie stanowią inaczej. Przy doborze urządzeń należy brać pod uwagę zarówno spełnienie technicznych wymagań jak i zużycie energii przez dane urządzenie oraz jego sprawność. Dobrane urządzenia powinny charakteryzować się wysoką sprawnością oraz niskim zużyciem energii. Wszystkie instalacje sanitarne objęte tym projektem winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami i normami. Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z załączonymi rysunkami. 5. Charakterystyka stanu istniejącego W przedmiotowym budynku funkcjonuje instalacja wodna, pompowa systemu zamkniętego. Grzejniki stalowe płytowe, przewody z rur stalowych ze szwem. Instalacja przewidziana w całości do demontażu. Źródłem ciepła dla budynku jest węzeł cieplny wymiennikowy, zlokalizowany w budynku szatniowym. Węzeł cieplny jest źródłem ciepła dla budynków: - szatniowego, - wieży sędziowskiej, - mieszkalnego. Przewody w węźle cieplnym wykonane są z rur stalowych czarnych. Z istniejących rozdzielaczy instalacyjnych w pomieszczeniu węzła cieplnego wyprowadzono dwa obiegi. Jeden obieg (przewody o średnicy DN 40) dla budynku szatniowego, drugi obieg (przewody o średnicy DN 32) dla budynku wieży sędziowskiej oraz budynku mieszkalnego. Ciepło do budynków wieży oraz mieszkalnego dostarczane jest jednym przewodem DN32, rozdział ciepła następuje w budynku wieży w studzience zlokalizowanej na klatce schodowej (pom. 0.07). Na przewodach zasilających obiegi instalacji c.o. znajdują się zawory regulacyjne Hydrocontrol firmy Oventrop. 6. Rozwiązania projektowe 6.1. Opis przyjętych rozwiązań 126

3 Projekt nie przewiduje użytkowania budynku w okresie zimowym. Dla wszystkich pomieszczeń przyjęto temperaturę dyżurną T=5 o C, zgodnie z ustaleniami na spotkaniu z użytkownikiem i przedstawicielami Urzędu Miasta. Źródłem ciepła dla budynku jest węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej. Parametr instalacji c.o. 90/70 o C. W ramach rozwiązań poprawiających sprawność instalacji zaprojektowano odrębną pompę na obieg zasilający wieżę sędziowską i budynek mieszkalny oraz przeniesienie istniejącego zaworu regulacyjnego z przewodu zasilającego na przewód powrotny. W budynku wieży sędziowskiej w studzience c.o., w celu prawidłowej regulacji instalacji, zaprojektowano automatyczne zawory równoważące, montaż zaworów na odgałęzieniu zasilającym budynek mieszkalny oraz na przewodach zasilających przedmiotowy budynek. Szczegóły rozwiązania wg części rysunkowej. W budynku wieży sędziowskiej zaprojektowano grzejniki płytowe stalowe z gładką płytą czołową, grzejniki konwektorowe pionowe oraz łazienkowe dekoracyjne. Przewody instalacji c.o. zaprojektowane zostały z tworzywa sztucznego. Rozprowadzenie przewodów pod stropem oraz w warstwie posadzki Techniczne warunki projektowania Strefa klimatyczna Temperatura zewnętrzna System ogrzewania Źródło ciepła Parametr czynnika grzewczego układu c.o. II strefa 18 C. wodne, pompowe, systemu zamkniętego, węzeł cieplny 90/70 C Temperatury wewnętrzne pomieszczeń ogrzewanie dyżurne T=5 o C Bilans ciepła przedmiotowych pomieszczeń opracowano na podstawie projektu architektonicznego przedmiotowego obiektu: Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby c.o. bud. wieży sędziowskiej Q= 22,9 kw Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby c.o. bud. mieszkalny Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. Q= 11,0 kw H=45 kpa 6.3. Charakterystyka energetyczna budynku Przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej Rozporządzenia Dz.U. nr 201 poz 1238 z dnia 6 listopada

4 a) Bilans mocy urządzeń elektrycznych: - Pompa obiegowa PO-1 pobór mocy: Pe=130W, 230V; b) Właściwości cieplne przegród zewnętrznych: Dla budynku objętego opracowaniem współczynniki ciepła U wynoszą: - Ściana zewnętrzna SZ U = 0,96 W/m 2 K Wymagany po realizacji ocieplenia współczynnik U= 0,65 W/m 2 K Izolacja termiczna ścian zewnętrznych zostanie wykonana w ramach odrębnego zadania przewidzianego w terminie późniejszym. - Podłoga na gruncie PG U = 0,45 W/m 2 K - Okna U = 1,80 W/m 2 K - Drzwi zewnętrzne U = 2,60 W/m 2 K c) Charakterystyka budynku Powierzchnia użytkowa 357 m 2 Kubatura pomieszczeń 1033 m 3 Wskaźnik powierzchniowy 64,5 W/m 2 Wskaźnik kubaturowy budynku 22,3 W/m 3 Powierzchnia oddająca ciepło 810 m 2 Współczynniki przenikania ciepła obliczono na podstawie normy: PN-EN ISO 6949:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metody obliczeń. Obliczenia strat ciepła wykonano programem obliczeniowym Instal OZC 4.12, załączono w egzemplarzu archiwalnym Biura. d) Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej - Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła h H,e Lp. Rodzaj instalacji h H,e 1 Ogrzewanie wodne z grzejnikami płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej, 0,97 - Sprawność układu akumulacji ciepła w systemie ogrzewczym h H,s Lp. Parametry h H,s 1 Brak zbiornika buforowego 1,00 128

5 - Sprawność przesyłu (dystrybucji ciepła) h H,d Lp. Rodzaj instalacji ogrzewczej h H,d 2 Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w pomieszczeniach ogrzewanych 0,98 - Sprawność wytwarzania w źródłach h H,g Lp. Rodzaj źródła ciepła h H,g 1 Istniejący węzeł cieplny 0,91 d) Dane wskazujące, że przyjęte rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii Projektowane wartości współczynników przenikania przez przegrody zewnętrzne oraz wewnętrzne dla budynku mają współczynniki bardziej korzystne niż to wynika z przepisów dotyczących izolacyjności przegród budowlanych. Zaprojektowana instalacja spełnia wymagania dotyczące izolacji cieplnej przewodów oraz regulacji. Źródło ciepła posiada możliwość regulacji centralnej, a instalacja regulację miejscową Rurociągi Instalację centralnego ogrzewania wykonać: - z rur wielowarstwowych PE-Xc wykonane z polietylenu sieciowanego C. System ten opiera się na aksjalnej technice łączenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring uszczelnienie następuje na całej powierzchni złącza materiałem ścianki rury. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B Elementy grzejne W zależności od rodzaju i przeznaczenia pomieszczeń projektuje się grzejniki: - grzejniki stalowe płytowe zaworowe zasilane od dołu z gładką płytą czołową typu Plan Ventil Compact, - grzejniki stalowe płytowe zaworowe zasilane bocznie z gładką płytą czołową typu Plan Compact, - grzejniki dekoracyjne poziome typu Cyklon, - grzejniki dekoracyjne łazienkowe typu Intra z lustrem, - grzejniki konwektorowe pionowe typu Narbonne. 129

6 Obliczenia zostały wykonane na podanych w projekcie typach grzejników. Zamiana na grzejniki innego typu wymaga ponownych obliczeń hydraulicznych oraz sprawdzenia nastawy wkładki zaworowej grzejników. Wyposażenie grzejników: Grzejniki z podłączeniem dolnym wyposażone są fabrycznie w zawory termostatyczne, które należy wyposażyć w głowice termostatyczne. Przy podłączeniu grzejników montować podwójne zawory przyłączeniowe do ogrzewań dwururowych. W przypadku grzejnika łazienkowego oraz grzejników z podłączeniem bocznym na zasilaniu należy montować zawory termostatyczne kątowe z nastawą wstępną, które należy wyposażyć w głowice termostatyczne. Na powrocie montować zawory odcinające kątowe. Podejścia do grzejników należy wyprowadzić ze ścian, jako podejścia do zaworów grzejnikowych kątowych. W pomieszczeniach ogólnodostępnych montować wzmocnione głowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed kradzieżą i manipulacją osób niepowołanych. Montaż zgodnie z PN/B i DTR producenta. Charakterystyka zaworów termostatycznych: Posiadanie certyfikatu zgodności z PN-EN 215-1:2002 /Termostatyczne zawory grzejnikowe- wymagania i badania / wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001 Możliwość trwałej i powtarzalnej wielopozycyjnej nastawy wstępnej bez stosowania specjalnego kluczyka Nastawa wstępna realizowana za pomocą dodatkowej przesłony Zainstalowany w zaworze element konstrukcyjny eliminujący powstawanie szumów Zawór posiadający możliwość bardzo dokładnego ustawienia tzw. Nastawy wstępnej, czyli wyregulowania rozpływów do poszczególnych grzejników (14 pozycji nastaw wstępnej). Posiadanie specjalnej nastawy wstępnej do płukania instalacji bez potrzeby demontażu dławicy zaworu (nastawa wstępna nie dławi przepływu) Armatura Na instalacji centralnego ogrzewania stosować armaturę regulacyjną i odcinającą. Instalację podzielono na dwa obiegi: - budynek wieży sędziowskiej, 130

7 - budynek mieszkalny. Na każdym obiegu przewiduje się montaż na przewodzie powrotnym automatycznego zaworu równoważącego np. typu ASV-PV_gw oraz na przewodzie zasilającym zaworu odcinającego np. typu ASV-M. Na pionach montować automatyczne odpowietrzniki Regulacja instalacji Utrzymanie właściwych temperatur wody grzejnej odbywać się będzie automatycznie układem regulacyjno - pompowym w istniejącym węźle cieplnym Izolacja termiczna przewodów Rurociągi centralnego ogrzewania izolować termicznie otulinami z okładziną aluminiową oraz samoprzylepną zakładką. Grubość izolacji w zależności od średnic rurociągów wg zaleceń rozporządzenia z dnia 6 listopada 2008 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W /mk)* 1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20mm 2 Średnica wewnętrzna do 22 do 35 mm 30mm 3 Średnica wewnętrzna do 35 do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej 4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100mm 5 Przewody armatura z poz 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz 1-4 ułożone w komponentach budowlanych, między ogrzewanymi pomieszczeniami 7 Przewody wg pozycji 6 ułożone w podłodze ½ wymagań z poz 1-4 ½ wymagań z poz 1-4 6mm *przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej Próby szczelności Instalację należy poddać próbom ciśnieniowym: 131

8 a) na zimno na ciśnienie 0,6MPa. Próbę należy uznać za pozytywną, jeżeli po 24 godzinach spadek ciśnienia nie przekroczy 0,05 MPa. Na czas próby należy przewody odciąć zaworami zaporowymi zamontowanymi w węźle cieplnym. b) na gorąco na ciśnienie robocze przy max. parametrach czynnika grzejnego. Urządzenia należy poddać próbom ciśnieniowym wg DTR Producenta Płukanie Przed regulacją głowic na zaworach termostatycznych, całą instalację należy dokładnie, co najmniej dwukrotnie przepłukać. Prędkość wody płuczącej powinna wynosić 2m/s. Na czas płukania otworzyć zawory spustowe. 13. Roboty demontażowe 7.1. Rodzaj prac demontażowych W celu dokonania rozbiórki instalacji centralnego ogrzewania należy wykonać: - demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych w budynku wieży sędziowskiej, - demontaż wsporników i uchwytów mocujących, - demontaż grzejników istniejących, - demontaż pozostałej armatury towarzyszącej (zawory) Sprzęt Do wykonania demontażu instalacji użyć sprzętu (narzędzi) dostosowanego do technologii warunków wykonywania robót Ogólne warunki wykonania robót Rury stalowe o połączeniach spawanych oraz grzejniki należy zdemontować przez pocięcie rur (po uprzednim demontażu izolacji) na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. Całą armaturę odcinającą gwintowaną należy rozkręcić. Przy wykonywaniu robót maksymalnie ograniczyć stosowanie otwartego ognia. 132

9 8. Oznakowanie instalacji Oznakowaniu podlega instalacja centralnego ogrzewania, która zostanie wykonana czytelnie w języku polskim. Oznakowanie powinno definiować nazwę systemu, kierunek przepływu, parametr czynnika. Wszystkie elementy zostaną oznaczone przy pomocy białych laminowanych etykiet z tworzywa sztucznego z czarnym niezmywalnym tekstem. Na rurociągach będą one trwale mocowane za pomocą opasek w sposób nienaruszający izolacji. Na pozostałych elementach instalacji dopuszcza się oznaczenie poprzez przykręcenie lub zawieszenie. Nie zezwala się montowania etykiet przy pomocy kleju, taśm klejących itp. do izolacji lub osłon rurociągów i armatury. Oznaczenia zaworów będą zawierały numer identyfikacyjny, które będą wykorzystane w protokole z regulacji instalacji. Oznaczenia mogą być montowane na elementach, które można zdejmować z oznakowanego przedmiotu oraz na powierzchniach o temperaturze przekraczającej +60 C. Etykiety będą umieszczane przed oddaniem danego urządzenia lub instalacji do eksploatacji. Rurociągi będą znakowane w pomieszczeniach technicznych, blisko armatury, na odcinkach prostych w odstępach min. 10 m oraz na przejściach przez przegrody budowlane. Tekst na etykiecie będzie odpowiadał dokumentacji technicznej. 9. Uwagi końcowe 1) Rurociągi c.o. prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 2) Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach była możliwość odwadniania instalacji, w najwyższych odpowietrzania instalacji. 3) Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Cobrti Instal zeszyt 6. 4) Materiał i urządzenia pochodzące z demontażu należy wywieźć i zutylizować. 5) Ze wszystkich prób i regulacji muszą być spisane protokoły z opisanym zakresem i sposobem przeprowadzenia prób. Powyższe protokoły będą stanowić załączniki do dokumentacji odbiorowej. 6) Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych 133

10 parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta instalacji c.o. oraz architekta. 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Zastosowane w obiekcie urządzenia powinny posiadać zgodnie z obowiązującymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia. Opracował: 134

11 11. Informacja dotycząca BIOZ Podstawa sporządzenia - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wewnętrznej instalacji c.o w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, w związku z przebudową bez zmiany funkcji budynku wieży sędziowskiej zlokalizowanej na terenie Toru Regatowego Brdyujście przy ul. Witebskiej 26 w Bydgoszczy, na działkach o nr. ewidencyjnych: 51/1, w obrębie 256. Zakres opracowania obejmuje: - demontaż instalacji c.o. rurociagi stalowe oraz grzejniki płytowe - montaż nowej instalacji c.o. Prace należy wykonywać w następującej kolejności: - wykonać demontaż istniejących grzejników i podejść grzejnikowych, - podłączyć projektowane urządzenie, - odpowietrzyć i uruchomić instalację c.o. - uruchomić podłączone urządzenia, - przeprowadzić próby szczelności, - uruchomić instalację Przy pracach spawalniczych należy stosować ekrany zabezpieczające przed sypaniem się iskier wokół miejsca spawania. Należy przygotować podręczny sprzęt p. poż. (gaśnice, koce). Do prac montażowych na wysokościach należy stosować rusztowania, a do podnoszenia rur i sprzętu na wysokość montażu wielokrążki lub podnośniki. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. Elementem mogącym stworzyć zagrożenie dla ludzi są: - prace na wysokości przy budowie i montażu: instalacji, 135

12 urządzenia, armatury. - prace spawalnicze przy montażu instalacji, - składowanie materiałów do budowy. Podczas realizacji budowy instalacji mogą wystąpić następujące zagrożenia: - możliwość upadku z wysokości, - możliwość przygniecenia rurami na składowisku (dla ludzi, przez cały czas trwania robót w miejscu wykonywania prac i zapleczu budowy) - związane ze spawaniem poparzenie gazem lub oślepienie. Ponadto charakter robót nie wykracza poza powszechnie znane rozwiązania. Roboty powinny być prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401). Wskazania dotyczące sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Roboty budowlane w całości stwarzają zagrożenie dla wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie. Z tego powodu jest niezbędne udzielenie szczegółowego instruktażu wszystkim pracownikom. Z obszaru robót usunąć wszystkich pracowników produkcyjnych. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Pracę na wysokości wykonywać stosując zabezpieczenia osobiste przed upadkiem. Na placu budowy nie będą występować strefy szczególnego zagrożenia zdrowia. Plac budowy winien posiadać dojazd umożliwiający prawidłowe zaopatrzenie budowy we wszelkie materiały budowlane, jak również umożliwiający dojazd służbom porządkowym i ratowniczym. Na terenie budowy powinien znajdować się sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający podjęcie szybkiej akcji gaśniczej przed przybyciem jednostek straży pożarnej. Ponadto na budowie powinna znajdować się apteczka z podstawowym wyposażeniem umożliwiającym podjęcie natychmiastowych działań w sytuacji powstania urazu w czasie prowadzenia prac budowlanych. Powinna być zapewniona 136

13 również możliwość skomunikowania się ze służbami porządkowymi i ratowniczymi (telefon lub inny skuteczny sposób powiadamiania w/w służb). Szczegółowe warunki wykonania robót demontażowych: Do demontażu instalacji centralnego ogrzewania można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że: - instalacja została odłączona, - przed przystąpieniem do robót demontażowych należy spuścić wodę z instalacji, - demontaż instalacji należy prowadzić w następującej kolejności: demontaż izolacji cieplnej, demontaż przewodów poziomych, demontaż grzejników. Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności.. Miejsce odwozu materiałów po demontażu wykonawca uzgodni z zamawiającym oraz Inspektorem nadzoru. Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować. Zamawiający określi i przekaże wykonawcy informacje na temat lokalizacji najbliższego skupu złomu. Izolację należy poddać utylizacji lub spaleniu. Podstawowe zasady bhp: - przed przystąpieniem do prac demontażowych należy sprawdzić stan techniczny sprzętu i narzędzi, - do ochrony indywidualnej należy stosować ubrania ochronne, - prace na wysokości wykonywać z rusztowań i drabin, zapewniających stabilne oparcie dla pracowników, - w pomieszczeniach gdzie występuje zawilgocenie posadzki nie stosować narzędzi i lamp o napięciu powyżej 24V, - wszyscy pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę powinni posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające ich do pracy, być przeszkoleni z zakresu ogólnych przepisów BHP, odbyć szkolenie stanowiskowe BHP jak również zapoznać się z budową i zakresem oraz rodzajem wykonywanych prac. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy należy zapewnić zgodnie z warunkami art. 208 kodeksu pracy. Prace instalacyjne muszą być ściśle skorelowane z pracami z innych branż. Plan BIOZ dla całej budowy wykonany zgodnie z wytycznymi z projektu architektonicznego jest wiodącym dla wszystkich branż. Opracował: 137

14 12. Specyfikacja instalacji c.o. ZAWORY I ARMATURA Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie zaworów i armatury Zawory (montaż w węźle cieplnym) Zawór kulowy wg DIN szt. Zawór zwrotny 32 1 szt. Armatura (montaż w węźle cieplnym) Pompa obiegowa Wilo Stratos 30/1-8 1 szt. Manometr zwykły M100 DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe KFM Włocławek 0-1,6 MPa 2 szt. Zawory - DANFOSS Regulator różnicy ciśnień ASV-PV GW 5-25kPa 20 1 szt. Regulator różnicy ciśnień ASV-PV GW 5-25kPa 32 1 szt. Zawór ASV-M GW 20 1 szt. Zawór ASV-M GW 32 1 szt. Zawór odcinający RLV kątowy (bez nast.) szt. Zawór odcinający RLV KS kątowy 15 9 szt. Zawór RA-N kątowy szt. Głowice termostatyczne- DANFOSS RAW 5115, czujnik wbudowany 10 szt. RA 2920 (wzmocniona) 9 szt. ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW Produkt H [mm] L [mm] D [mm] Ilość Jednostka Zestawienie grzejników RETTIG Narbonne V Grzejniki - RETTIG Narbonne V NV 21/ szt. RETTIG Narbonne VT Grzejniki - RETTIG Narbonne VT NAV 35/ szt. RETTIG Purmo Plan Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Plan Compact FC11/ szt. 138

15 FC21s/ szt. FC22/ szt. FC22/ szt. RETTIG Purmo Plan Ventil Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Plan Ventil Compact FCV21S/ szt. RETTIG Purmo Plan Ventil Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Plan Ventil Compact FCV21S/ szt. FCV22/ szt. TERMA DEK. Grzejniki - TERMA DEK. INTRA M 1700 RAL szt. TERMA DEK. Z ZAW. Grzejniki - TERMA DEK. Z ZAW. CYKLON H495 w kolorze białym szt. CYKLON H495 w kolorze czarnym do pom szt. CYKLON H580 w kolorze czarnym szt. Do zamontowania grzejników zastosować zestawy montażowe, odpowiednie dla każdego typu grzejnika 139

16 Telefon Telefaks Klient Klient nr -- Partner rozmów Opracowujący Specyfikacja Projekt Projekt nr Wieża_Brdyujście Miejsce montażu Data Strona 1 / 2 Poz. Licz. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR] Instalacja: Pompa o najwy szej sprawnoœ ci (High-efficiency pum p) 1 W ilo Stratos 30/1-8 CAN PN10 W 1 Numer pozycji : Możliwość zmian technicznych zastrzeżona. Wersja software'u (Build 12) Grupa użytkownika PL Status danych

17 Telefon Telefaks Stratos 30/1-8 CAN PN 10 P O -1 Klient Klient nr -- Partner rozmów Opracowujący [m] Wysokoœ æ podnoszenia 7,2 7 m 6,8 6,4 6 m 6 5,6 5,2 5 m 4,8 4,4 4 m 4 3,6 3,2 3 m 2,8 2,4 2 m 2 1,6 1,2 1 m 0,8 0,4 [kw] 0,12 0,11 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 1 Pobór mocy P1 7 m min 6 m 5 m 4 m 3 m 1 m 2 m max min Projekt Projekt nr Poz. Nr Miejsce montażu Data 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 [m3/h] max Wieża_Brdyujście Dane wyjściowe doboru P rze pływ W ysok ość podnoszenia P rze pływ Tem peratura płynu Gę stość Le pk ść k ine m a tyczna C iśnie nie pa ry Dane pompy P roduce nt Typ Rodzaj urządzenia Rodzaj pracy W ILO Stopień ciśn.znam ionowego P N10 Minim alna tem perat.płynu-10 C Mak sym alna.tem p.płynu 110 C Dane hydrauliczne (Punkt pracy) P rze pływ W ysok ość podnoszenia P obór m ocy P 1 Stra tos 30/1-8 C AN P N 10 0,0479 k W 1,5 m 3/h 4,5 m W oda, czysta 90 C 0,9652 k g/dm 3 0,3154 m m 2/s Pojedyncza pom pa dp-c 1,5 m 3/h 4,5 m Strona 2 / 2 0,6997 bar Minimalne ciśn. na dopływie Tem peratura 50 Minim alne ciśn. na dopływie C m Materiały/uszczelki Korpus pom py W irnik W a ł Łożysko EN-GJL 200 P P S wzm ocn. włók ne m szk l. X 46 C r 13 Grafit, im pregnowany m etalem Wymiary a b5 114 a 2 43 l0 180 a 3 56 l1 90 b3 76 l2 49 b4 89 G 32 m m Strona ssą ca Strona tłoczna Masa R p 1 1/4/G 2 R p 1 1/4/G 2 4,2 k g / PN10 / PN10 Dane silnika Kla sa e ne rge tyczna A Moc znam ionowa P2 P obór m ocy P W 130 W P rę dk ość obr. zna m ion /m in Napięcie znam ionowe Mak sym alny pobór prądu Stopie ń ochrony 1~ 1,2 A IP V, 50 Hz Dopuszcza lna tole rancja na pię cia +/- 10% Nr Art. W ersja standardowa : Możliwość zmian technicznych zastrzeżona. Wersja software'u (Build 12) Grupa użytkownika PL Status danych

18

19

20

21

22

23

24

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wymianą instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wymianą instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku 1 Specyfikacja techniczna ST-S-00.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CPV; 45331100-7, 45332200-5, 45331000-6, 45321000-3, 45210000-2) 2 Spis treści 1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...4 2. TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR J. 1380/S

PROJEKT NR J. 1380/S BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN- EN ISO 9001:2009 numer rejestracyjny AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR J. 1380/S Nazwa obiektu: Dom studencki

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji ogrzewczej w budynku mieszkalno-usługowym wielorodzinnym przy ul. 28-Lutego 13-15 w Szczecinku, dz. nr 248/1, obr. 20 Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

1.1. Przedmiot ST... 2. 1.2. Zakres stosowania ST... 2. 1.6. Dokumentacja techniczna... 3. 4.4. Składowanie armatury... 5. 5.1. Wymagania ogólne...

1.1. Przedmiot ST... 2. 1.2. Zakres stosowania ST... 2. 1.6. Dokumentacja techniczna... 3. 4.4. Składowanie armatury... 5. 5.1. Wymagania ogólne... SPIS TREŚCI. 1. Część ogólna.... 2 1.1. Przedmiot ST.... 2 1.2. Zakres stosowania ST.... 2 1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST.... 2 1.4. Określenia podstawowe, definicje.... 2 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tytuł zadania : Technologia kotłowni,instalacja centralnego ogrzewania i gazu ADRES: Zielona Góra ul.jęczmienna 1 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta w Zielonej Górze UWAGA: Wskazania w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Budynek biurowy TEMAT Projekt technologii

Bardziej szczegółowo

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa sanitariatów i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I Adres budowy: ul. Reymonta 18, nr ewid.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres budowy: BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZAM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE UL. Z. MORAWSKIEJ, MŁAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA : PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ DLA MŁODZIEŻY INSTALACJE C.O. Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ ADRES: ŁOMŻA. ul. RYBAKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA MECHANICZNA W BUDYNKU OŚRODKA DLA BEZDOMNYCH NR 1 W POZNANIU PRZY UL. MICHAŁOWO 68. CZĘŚĆ - A Wymagania ogólne na roboty Sanitarne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ RZESZÓW BRANŻA SANITARNA ADRES INWESTORA: INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....3 II.OPIS TECHNICZNY...8 1. Dane ogólne.... 8 1.1. Podstawa opracowania.... 8 1.2. Zakres opracowania i stan

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ ZASADY OBLICZANIA CENY NA ROBOTY BUDOWLANE sporządzona na podstawie treści Rozdziału 3 rozporządzenia MI z 2 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją kotłowni węglowej w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6 ST 00.01 WARUNKI OGÓLNE... 2 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 6 7. OBMIAR ROBÓT... 7 8. ODBIÓR ROBÓT... 8 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo