Przebudowy bez zmiany funkcji budynku wieży sędziowskiej zlokalizowanej na terenie Toru Regatowego Brdyujście

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebudowy bez zmiany funkcji budynku wieży sędziowskiej zlokalizowanej na terenie Toru Regatowego Brdyujście"

Transkrypt

1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, w związku z przebudową bez zmiany funkcji budynku wieży sędziowskiej zlokalizowanej na terenie Toru Regatowego Brdyujście przy ul. Witebskiej 26 w Bydgoszczy, na działkach o nr. ewidencyjnych: 51/1, w obrębie 256. Opracowanie zawiera część rysunkową i opisową. 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje: - demontaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania - nowoprojektowaną wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania - montaż odrębnego układu pompowego dla budynku w węźle cieplnym 3. Podstawa opracowania 1. Projekt architektoniczny, 2. Inwentaryzacja obiektu, 3. Projekt archiwalny węzła cieplnego i przyłącza c.o. opracowany przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w 1979 r. 4. Wytyczne Inwestora, 5. ''Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal, zeszyt 6, Warszawa 2003r., 6. PN-EN 215: Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 7. PN-EN 442-1: Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 8. PN-90/B Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 9. PN-B-02414: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 10. PN-91/B Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 11. PN-B-02421: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorcze. 12. PN-C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 125

2 4. Wymagania ogólne Wszystkie materiały i urządzenia montowane w obiekcie muszą być dobrej jakości, muszą posiadać atesty, aprobaty i certyfikaty dopuszczające stosowanie ich, jako materiałów budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie stanowią inaczej. Przy doborze urządzeń należy brać pod uwagę zarówno spełnienie technicznych wymagań jak i zużycie energii przez dane urządzenie oraz jego sprawność. Dobrane urządzenia powinny charakteryzować się wysoką sprawnością oraz niskim zużyciem energii. Wszystkie instalacje sanitarne objęte tym projektem winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami i normami. Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z załączonymi rysunkami. 5. Charakterystyka stanu istniejącego W przedmiotowym budynku funkcjonuje instalacja wodna, pompowa systemu zamkniętego. Grzejniki stalowe płytowe, przewody z rur stalowych ze szwem. Instalacja przewidziana w całości do demontażu. Źródłem ciepła dla budynku jest węzeł cieplny wymiennikowy, zlokalizowany w budynku szatniowym. Węzeł cieplny jest źródłem ciepła dla budynków: - szatniowego, - wieży sędziowskiej, - mieszkalnego. Przewody w węźle cieplnym wykonane są z rur stalowych czarnych. Z istniejących rozdzielaczy instalacyjnych w pomieszczeniu węzła cieplnego wyprowadzono dwa obiegi. Jeden obieg (przewody o średnicy DN 40) dla budynku szatniowego, drugi obieg (przewody o średnicy DN 32) dla budynku wieży sędziowskiej oraz budynku mieszkalnego. Ciepło do budynków wieży oraz mieszkalnego dostarczane jest jednym przewodem DN32, rozdział ciepła następuje w budynku wieży w studzience zlokalizowanej na klatce schodowej (pom. 0.07). Na przewodach zasilających obiegi instalacji c.o. znajdują się zawory regulacyjne Hydrocontrol firmy Oventrop. 6. Rozwiązania projektowe 6.1. Opis przyjętych rozwiązań 126

3 Projekt nie przewiduje użytkowania budynku w okresie zimowym. Dla wszystkich pomieszczeń przyjęto temperaturę dyżurną T=5 o C, zgodnie z ustaleniami na spotkaniu z użytkownikiem i przedstawicielami Urzędu Miasta. Źródłem ciepła dla budynku jest węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej. Parametr instalacji c.o. 90/70 o C. W ramach rozwiązań poprawiających sprawność instalacji zaprojektowano odrębną pompę na obieg zasilający wieżę sędziowską i budynek mieszkalny oraz przeniesienie istniejącego zaworu regulacyjnego z przewodu zasilającego na przewód powrotny. W budynku wieży sędziowskiej w studzience c.o., w celu prawidłowej regulacji instalacji, zaprojektowano automatyczne zawory równoważące, montaż zaworów na odgałęzieniu zasilającym budynek mieszkalny oraz na przewodach zasilających przedmiotowy budynek. Szczegóły rozwiązania wg części rysunkowej. W budynku wieży sędziowskiej zaprojektowano grzejniki płytowe stalowe z gładką płytą czołową, grzejniki konwektorowe pionowe oraz łazienkowe dekoracyjne. Przewody instalacji c.o. zaprojektowane zostały z tworzywa sztucznego. Rozprowadzenie przewodów pod stropem oraz w warstwie posadzki Techniczne warunki projektowania Strefa klimatyczna Temperatura zewnętrzna System ogrzewania Źródło ciepła Parametr czynnika grzewczego układu c.o. II strefa 18 C. wodne, pompowe, systemu zamkniętego, węzeł cieplny 90/70 C Temperatury wewnętrzne pomieszczeń ogrzewanie dyżurne T=5 o C Bilans ciepła przedmiotowych pomieszczeń opracowano na podstawie projektu architektonicznego przedmiotowego obiektu: Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby c.o. bud. wieży sędziowskiej Q= 22,9 kw Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby c.o. bud. mieszkalny Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. Q= 11,0 kw H=45 kpa 6.3. Charakterystyka energetyczna budynku Przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej Rozporządzenia Dz.U. nr 201 poz 1238 z dnia 6 listopada

4 a) Bilans mocy urządzeń elektrycznych: - Pompa obiegowa PO-1 pobór mocy: Pe=130W, 230V; b) Właściwości cieplne przegród zewnętrznych: Dla budynku objętego opracowaniem współczynniki ciepła U wynoszą: - Ściana zewnętrzna SZ U = 0,96 W/m 2 K Wymagany po realizacji ocieplenia współczynnik U= 0,65 W/m 2 K Izolacja termiczna ścian zewnętrznych zostanie wykonana w ramach odrębnego zadania przewidzianego w terminie późniejszym. - Podłoga na gruncie PG U = 0,45 W/m 2 K - Okna U = 1,80 W/m 2 K - Drzwi zewnętrzne U = 2,60 W/m 2 K c) Charakterystyka budynku Powierzchnia użytkowa 357 m 2 Kubatura pomieszczeń 1033 m 3 Wskaźnik powierzchniowy 64,5 W/m 2 Wskaźnik kubaturowy budynku 22,3 W/m 3 Powierzchnia oddająca ciepło 810 m 2 Współczynniki przenikania ciepła obliczono na podstawie normy: PN-EN ISO 6949:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metody obliczeń. Obliczenia strat ciepła wykonano programem obliczeniowym Instal OZC 4.12, załączono w egzemplarzu archiwalnym Biura. d) Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej - Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła h H,e Lp. Rodzaj instalacji h H,e 1 Ogrzewanie wodne z grzejnikami płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej, 0,97 - Sprawność układu akumulacji ciepła w systemie ogrzewczym h H,s Lp. Parametry h H,s 1 Brak zbiornika buforowego 1,00 128

5 - Sprawność przesyłu (dystrybucji ciepła) h H,d Lp. Rodzaj instalacji ogrzewczej h H,d 2 Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w pomieszczeniach ogrzewanych 0,98 - Sprawność wytwarzania w źródłach h H,g Lp. Rodzaj źródła ciepła h H,g 1 Istniejący węzeł cieplny 0,91 d) Dane wskazujące, że przyjęte rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii Projektowane wartości współczynników przenikania przez przegrody zewnętrzne oraz wewnętrzne dla budynku mają współczynniki bardziej korzystne niż to wynika z przepisów dotyczących izolacyjności przegród budowlanych. Zaprojektowana instalacja spełnia wymagania dotyczące izolacji cieplnej przewodów oraz regulacji. Źródło ciepła posiada możliwość regulacji centralnej, a instalacja regulację miejscową Rurociągi Instalację centralnego ogrzewania wykonać: - z rur wielowarstwowych PE-Xc wykonane z polietylenu sieciowanego C. System ten opiera się na aksjalnej technice łączenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring uszczelnienie następuje na całej powierzchni złącza materiałem ścianki rury. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B Elementy grzejne W zależności od rodzaju i przeznaczenia pomieszczeń projektuje się grzejniki: - grzejniki stalowe płytowe zaworowe zasilane od dołu z gładką płytą czołową typu Plan Ventil Compact, - grzejniki stalowe płytowe zaworowe zasilane bocznie z gładką płytą czołową typu Plan Compact, - grzejniki dekoracyjne poziome typu Cyklon, - grzejniki dekoracyjne łazienkowe typu Intra z lustrem, - grzejniki konwektorowe pionowe typu Narbonne. 129

6 Obliczenia zostały wykonane na podanych w projekcie typach grzejników. Zamiana na grzejniki innego typu wymaga ponownych obliczeń hydraulicznych oraz sprawdzenia nastawy wkładki zaworowej grzejników. Wyposażenie grzejników: Grzejniki z podłączeniem dolnym wyposażone są fabrycznie w zawory termostatyczne, które należy wyposażyć w głowice termostatyczne. Przy podłączeniu grzejników montować podwójne zawory przyłączeniowe do ogrzewań dwururowych. W przypadku grzejnika łazienkowego oraz grzejników z podłączeniem bocznym na zasilaniu należy montować zawory termostatyczne kątowe z nastawą wstępną, które należy wyposażyć w głowice termostatyczne. Na powrocie montować zawory odcinające kątowe. Podejścia do grzejników należy wyprowadzić ze ścian, jako podejścia do zaworów grzejnikowych kątowych. W pomieszczeniach ogólnodostępnych montować wzmocnione głowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed kradzieżą i manipulacją osób niepowołanych. Montaż zgodnie z PN/B i DTR producenta. Charakterystyka zaworów termostatycznych: Posiadanie certyfikatu zgodności z PN-EN 215-1:2002 /Termostatyczne zawory grzejnikowe- wymagania i badania / wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001 Możliwość trwałej i powtarzalnej wielopozycyjnej nastawy wstępnej bez stosowania specjalnego kluczyka Nastawa wstępna realizowana za pomocą dodatkowej przesłony Zainstalowany w zaworze element konstrukcyjny eliminujący powstawanie szumów Zawór posiadający możliwość bardzo dokładnego ustawienia tzw. Nastawy wstępnej, czyli wyregulowania rozpływów do poszczególnych grzejników (14 pozycji nastaw wstępnej). Posiadanie specjalnej nastawy wstępnej do płukania instalacji bez potrzeby demontażu dławicy zaworu (nastawa wstępna nie dławi przepływu) Armatura Na instalacji centralnego ogrzewania stosować armaturę regulacyjną i odcinającą. Instalację podzielono na dwa obiegi: - budynek wieży sędziowskiej, 130

7 - budynek mieszkalny. Na każdym obiegu przewiduje się montaż na przewodzie powrotnym automatycznego zaworu równoważącego np. typu ASV-PV_gw oraz na przewodzie zasilającym zaworu odcinającego np. typu ASV-M. Na pionach montować automatyczne odpowietrzniki Regulacja instalacji Utrzymanie właściwych temperatur wody grzejnej odbywać się będzie automatycznie układem regulacyjno - pompowym w istniejącym węźle cieplnym Izolacja termiczna przewodów Rurociągi centralnego ogrzewania izolować termicznie otulinami z okładziną aluminiową oraz samoprzylepną zakładką. Grubość izolacji w zależności od średnic rurociągów wg zaleceń rozporządzenia z dnia 6 listopada 2008 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W /mk)* 1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20mm 2 Średnica wewnętrzna do 22 do 35 mm 30mm 3 Średnica wewnętrzna do 35 do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej 4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100mm 5 Przewody armatura z poz 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz 1-4 ułożone w komponentach budowlanych, między ogrzewanymi pomieszczeniami 7 Przewody wg pozycji 6 ułożone w podłodze ½ wymagań z poz 1-4 ½ wymagań z poz 1-4 6mm *przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej Próby szczelności Instalację należy poddać próbom ciśnieniowym: 131

8 a) na zimno na ciśnienie 0,6MPa. Próbę należy uznać za pozytywną, jeżeli po 24 godzinach spadek ciśnienia nie przekroczy 0,05 MPa. Na czas próby należy przewody odciąć zaworami zaporowymi zamontowanymi w węźle cieplnym. b) na gorąco na ciśnienie robocze przy max. parametrach czynnika grzejnego. Urządzenia należy poddać próbom ciśnieniowym wg DTR Producenta Płukanie Przed regulacją głowic na zaworach termostatycznych, całą instalację należy dokładnie, co najmniej dwukrotnie przepłukać. Prędkość wody płuczącej powinna wynosić 2m/s. Na czas płukania otworzyć zawory spustowe. 13. Roboty demontażowe 7.1. Rodzaj prac demontażowych W celu dokonania rozbiórki instalacji centralnego ogrzewania należy wykonać: - demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych w budynku wieży sędziowskiej, - demontaż wsporników i uchwytów mocujących, - demontaż grzejników istniejących, - demontaż pozostałej armatury towarzyszącej (zawory) Sprzęt Do wykonania demontażu instalacji użyć sprzętu (narzędzi) dostosowanego do technologii warunków wykonywania robót Ogólne warunki wykonania robót Rury stalowe o połączeniach spawanych oraz grzejniki należy zdemontować przez pocięcie rur (po uprzednim demontażu izolacji) na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. Całą armaturę odcinającą gwintowaną należy rozkręcić. Przy wykonywaniu robót maksymalnie ograniczyć stosowanie otwartego ognia. 132

9 8. Oznakowanie instalacji Oznakowaniu podlega instalacja centralnego ogrzewania, która zostanie wykonana czytelnie w języku polskim. Oznakowanie powinno definiować nazwę systemu, kierunek przepływu, parametr czynnika. Wszystkie elementy zostaną oznaczone przy pomocy białych laminowanych etykiet z tworzywa sztucznego z czarnym niezmywalnym tekstem. Na rurociągach będą one trwale mocowane za pomocą opasek w sposób nienaruszający izolacji. Na pozostałych elementach instalacji dopuszcza się oznaczenie poprzez przykręcenie lub zawieszenie. Nie zezwala się montowania etykiet przy pomocy kleju, taśm klejących itp. do izolacji lub osłon rurociągów i armatury. Oznaczenia zaworów będą zawierały numer identyfikacyjny, które będą wykorzystane w protokole z regulacji instalacji. Oznaczenia mogą być montowane na elementach, które można zdejmować z oznakowanego przedmiotu oraz na powierzchniach o temperaturze przekraczającej +60 C. Etykiety będą umieszczane przed oddaniem danego urządzenia lub instalacji do eksploatacji. Rurociągi będą znakowane w pomieszczeniach technicznych, blisko armatury, na odcinkach prostych w odstępach min. 10 m oraz na przejściach przez przegrody budowlane. Tekst na etykiecie będzie odpowiadał dokumentacji technicznej. 9. Uwagi końcowe 1) Rurociągi c.o. prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 2) Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach była możliwość odwadniania instalacji, w najwyższych odpowietrzania instalacji. 3) Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Cobrti Instal zeszyt 6. 4) Materiał i urządzenia pochodzące z demontażu należy wywieźć i zutylizować. 5) Ze wszystkich prób i regulacji muszą być spisane protokoły z opisanym zakresem i sposobem przeprowadzenia prób. Powyższe protokoły będą stanowić załączniki do dokumentacji odbiorowej. 6) Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych 133

10 parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta instalacji c.o. oraz architekta. 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Zastosowane w obiekcie urządzenia powinny posiadać zgodnie z obowiązującymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia. Opracował: 134

11 11. Informacja dotycząca BIOZ Podstawa sporządzenia - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wewnętrznej instalacji c.o w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, w związku z przebudową bez zmiany funkcji budynku wieży sędziowskiej zlokalizowanej na terenie Toru Regatowego Brdyujście przy ul. Witebskiej 26 w Bydgoszczy, na działkach o nr. ewidencyjnych: 51/1, w obrębie 256. Zakres opracowania obejmuje: - demontaż instalacji c.o. rurociagi stalowe oraz grzejniki płytowe - montaż nowej instalacji c.o. Prace należy wykonywać w następującej kolejności: - wykonać demontaż istniejących grzejników i podejść grzejnikowych, - podłączyć projektowane urządzenie, - odpowietrzyć i uruchomić instalację c.o. - uruchomić podłączone urządzenia, - przeprowadzić próby szczelności, - uruchomić instalację Przy pracach spawalniczych należy stosować ekrany zabezpieczające przed sypaniem się iskier wokół miejsca spawania. Należy przygotować podręczny sprzęt p. poż. (gaśnice, koce). Do prac montażowych na wysokościach należy stosować rusztowania, a do podnoszenia rur i sprzętu na wysokość montażu wielokrążki lub podnośniki. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. Elementem mogącym stworzyć zagrożenie dla ludzi są: - prace na wysokości przy budowie i montażu: instalacji, 135

12 urządzenia, armatury. - prace spawalnicze przy montażu instalacji, - składowanie materiałów do budowy. Podczas realizacji budowy instalacji mogą wystąpić następujące zagrożenia: - możliwość upadku z wysokości, - możliwość przygniecenia rurami na składowisku (dla ludzi, przez cały czas trwania robót w miejscu wykonywania prac i zapleczu budowy) - związane ze spawaniem poparzenie gazem lub oślepienie. Ponadto charakter robót nie wykracza poza powszechnie znane rozwiązania. Roboty powinny być prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401). Wskazania dotyczące sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Roboty budowlane w całości stwarzają zagrożenie dla wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie. Z tego powodu jest niezbędne udzielenie szczegółowego instruktażu wszystkim pracownikom. Z obszaru robót usunąć wszystkich pracowników produkcyjnych. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Pracę na wysokości wykonywać stosując zabezpieczenia osobiste przed upadkiem. Na placu budowy nie będą występować strefy szczególnego zagrożenia zdrowia. Plac budowy winien posiadać dojazd umożliwiający prawidłowe zaopatrzenie budowy we wszelkie materiały budowlane, jak również umożliwiający dojazd służbom porządkowym i ratowniczym. Na terenie budowy powinien znajdować się sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający podjęcie szybkiej akcji gaśniczej przed przybyciem jednostek straży pożarnej. Ponadto na budowie powinna znajdować się apteczka z podstawowym wyposażeniem umożliwiającym podjęcie natychmiastowych działań w sytuacji powstania urazu w czasie prowadzenia prac budowlanych. Powinna być zapewniona 136

13 również możliwość skomunikowania się ze służbami porządkowymi i ratowniczymi (telefon lub inny skuteczny sposób powiadamiania w/w służb). Szczegółowe warunki wykonania robót demontażowych: Do demontażu instalacji centralnego ogrzewania można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że: - instalacja została odłączona, - przed przystąpieniem do robót demontażowych należy spuścić wodę z instalacji, - demontaż instalacji należy prowadzić w następującej kolejności: demontaż izolacji cieplnej, demontaż przewodów poziomych, demontaż grzejników. Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności.. Miejsce odwozu materiałów po demontażu wykonawca uzgodni z zamawiającym oraz Inspektorem nadzoru. Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować. Zamawiający określi i przekaże wykonawcy informacje na temat lokalizacji najbliższego skupu złomu. Izolację należy poddać utylizacji lub spaleniu. Podstawowe zasady bhp: - przed przystąpieniem do prac demontażowych należy sprawdzić stan techniczny sprzętu i narzędzi, - do ochrony indywidualnej należy stosować ubrania ochronne, - prace na wysokości wykonywać z rusztowań i drabin, zapewniających stabilne oparcie dla pracowników, - w pomieszczeniach gdzie występuje zawilgocenie posadzki nie stosować narzędzi i lamp o napięciu powyżej 24V, - wszyscy pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę powinni posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające ich do pracy, być przeszkoleni z zakresu ogólnych przepisów BHP, odbyć szkolenie stanowiskowe BHP jak również zapoznać się z budową i zakresem oraz rodzajem wykonywanych prac. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy należy zapewnić zgodnie z warunkami art. 208 kodeksu pracy. Prace instalacyjne muszą być ściśle skorelowane z pracami z innych branż. Plan BIOZ dla całej budowy wykonany zgodnie z wytycznymi z projektu architektonicznego jest wiodącym dla wszystkich branż. Opracował: 137

14 12. Specyfikacja instalacji c.o. ZAWORY I ARMATURA Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie zaworów i armatury Zawory (montaż w węźle cieplnym) Zawór kulowy wg DIN szt. Zawór zwrotny 32 1 szt. Armatura (montaż w węźle cieplnym) Pompa obiegowa Wilo Stratos 30/1-8 1 szt. Manometr zwykły M100 DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe KFM Włocławek 0-1,6 MPa 2 szt. Zawory - DANFOSS Regulator różnicy ciśnień ASV-PV GW 5-25kPa 20 1 szt. Regulator różnicy ciśnień ASV-PV GW 5-25kPa 32 1 szt. Zawór ASV-M GW 20 1 szt. Zawór ASV-M GW 32 1 szt. Zawór odcinający RLV kątowy (bez nast.) szt. Zawór odcinający RLV KS kątowy 15 9 szt. Zawór RA-N kątowy szt. Głowice termostatyczne- DANFOSS RAW 5115, czujnik wbudowany 10 szt. RA 2920 (wzmocniona) 9 szt. ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW Produkt H [mm] L [mm] D [mm] Ilość Jednostka Zestawienie grzejników RETTIG Narbonne V Grzejniki - RETTIG Narbonne V NV 21/ szt. RETTIG Narbonne VT Grzejniki - RETTIG Narbonne VT NAV 35/ szt. RETTIG Purmo Plan Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Plan Compact FC11/ szt. 138

15 FC21s/ szt. FC22/ szt. FC22/ szt. RETTIG Purmo Plan Ventil Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Plan Ventil Compact FCV21S/ szt. RETTIG Purmo Plan Ventil Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Plan Ventil Compact FCV21S/ szt. FCV22/ szt. TERMA DEK. Grzejniki - TERMA DEK. INTRA M 1700 RAL szt. TERMA DEK. Z ZAW. Grzejniki - TERMA DEK. Z ZAW. CYKLON H495 w kolorze białym szt. CYKLON H495 w kolorze czarnym do pom szt. CYKLON H580 w kolorze czarnym szt. Do zamontowania grzejników zastosować zestawy montażowe, odpowiednie dla każdego typu grzejnika 139

16 Telefon Telefaks Klient Klient nr -- Partner rozmów Opracowujący Specyfikacja Projekt Projekt nr Wieża_Brdyujście Miejsce montażu Data Strona 1 / 2 Poz. Licz. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR] Instalacja: Pompa o najwy szej sprawnoœ ci (High-efficiency pum p) 1 W ilo Stratos 30/1-8 CAN PN10 W 1 Numer pozycji : Możliwość zmian technicznych zastrzeżona. Wersja software'u (Build 12) Grupa użytkownika PL Status danych

17 Telefon Telefaks Stratos 30/1-8 CAN PN 10 P O -1 Klient Klient nr -- Partner rozmów Opracowujący [m] Wysokoœ æ podnoszenia 7,2 7 m 6,8 6,4 6 m 6 5,6 5,2 5 m 4,8 4,4 4 m 4 3,6 3,2 3 m 2,8 2,4 2 m 2 1,6 1,2 1 m 0,8 0,4 [kw] 0,12 0,11 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 1 Pobór mocy P1 7 m min 6 m 5 m 4 m 3 m 1 m 2 m max min Projekt Projekt nr Poz. Nr Miejsce montażu Data 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 [m3/h] max Wieża_Brdyujście Dane wyjściowe doboru P rze pływ W ysok ość podnoszenia P rze pływ Tem peratura płynu Gę stość Le pk ść k ine m a tyczna C iśnie nie pa ry Dane pompy P roduce nt Typ Rodzaj urządzenia Rodzaj pracy W ILO Stopień ciśn.znam ionowego P N10 Minim alna tem perat.płynu-10 C Mak sym alna.tem p.płynu 110 C Dane hydrauliczne (Punkt pracy) P rze pływ W ysok ość podnoszenia P obór m ocy P 1 Stra tos 30/1-8 C AN P N 10 0,0479 k W 1,5 m 3/h 4,5 m W oda, czysta 90 C 0,9652 k g/dm 3 0,3154 m m 2/s Pojedyncza pom pa dp-c 1,5 m 3/h 4,5 m Strona 2 / 2 0,6997 bar Minimalne ciśn. na dopływie Tem peratura 50 Minim alne ciśn. na dopływie C m Materiały/uszczelki Korpus pom py W irnik W a ł Łożysko EN-GJL 200 P P S wzm ocn. włók ne m szk l. X 46 C r 13 Grafit, im pregnowany m etalem Wymiary a b5 114 a 2 43 l0 180 a 3 56 l1 90 b3 76 l2 49 b4 89 G 32 m m Strona ssą ca Strona tłoczna Masa R p 1 1/4/G 2 R p 1 1/4/G 2 4,2 k g / PN10 / PN10 Dane silnika Kla sa e ne rge tyczna A Moc znam ionowa P2 P obór m ocy P W 130 W P rę dk ość obr. zna m ion /m in Napięcie znam ionowe Mak sym alny pobór prądu Stopie ń ochrony 1~ 1,2 A IP V, 50 Hz Dopuszcza lna tole rancja na pię cia +/- 10% Nr Art. W ersja standardowa : Możliwość zmian technicznych zastrzeżona. Wersja software'u (Build 12) Grupa użytkownika PL Status danych

18

19

20

21

22

23

24

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247

Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247 ArchiPLUS 2 Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWA- NIA W BUDYNKU PRZEPOMPOWNI I. OPIS TECHNICZNY: 1.

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy BRANŻA SANITARNA Budynek garażowy SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. STRONA TYTUŁOWA... 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU... 3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4. WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW... 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 17, lok.u2 PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania...2 1.1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 2 1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 2. Opis rozwiązań projektowych...2 2.1. GRZEJNIKI... 3 2.2. REGULACJA... 3 2.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Dobudowa holu wejściowego wraz z szatnia i portiernią oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru. 1. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 WRAZ Z REMONTEM

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 WRAZ Z REMONTEM ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów ul. Prof. Gawrysia 6, 39-200 Dębica Tel. 787-643-659 www.kontrolprojekt.pl PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Usługi Inżynieryjne NOVUMINś NOVUMINś Piotr Witkowski 87-300 Brodnica, ul. Wiejska 11A tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181 e-mail:novuminz@vp.pl SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem, Audyt energetyczny budynku, Projekt arch.-budowlany termomodernizacji Domu Zakonnego, Projekt techniczny istniejącej instalacji c.o., Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż.

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż. TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (MONTAŻ ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH I REGULACJA) W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWICY ADRES INWESTYCJI: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. upr. bud. 122/75/OL

OŚWIADCZENIE. upr. bud. 122/75/OL Olsztyn, 24.03.2012r. OŚWIADCZENIE W oparciu o art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt modernizacji instalacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Mickiewicza 4 Zadanie nr Nazwa

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP - 1

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP - 1 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 e- mail bsipsz.szczecin@inetria.pl REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH W ZAKRESIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH 38-460 JEDLICZE UL. TOKARSKICH 5 TEMAT

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 45111200-0

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 45111200-0 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 45111200-0 I WESTYCJA : BUDOWA WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA Z PUNKTEM APTECZNYM, PUNKTEM POCZTOWYM

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...3 4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ...3

PODSTAWA OPRACOWANIA...3 4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ...3 0. SPIS TREŚCI PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1. DANE OGÓLNE... 3 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ...3 4.1. CENTRALNE OGRZEWANIE... 3 4.1.1

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T.

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. str. 62 Spis treści: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 64 2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 64 3. PRZEWODY 65 4. OSPRZĘT I ARMATURA 65 5. REGULACJA 66 6. IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALAMI USŁUGOWYMI UL. OGRODOWA 51 05-075 WARSZAWA Dz. nr ew. 31/1 obr.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALAMI USŁUGOWYMI UL. OGRODOWA 51 05-075 WARSZAWA Dz. nr ew. 31/1 obr. Biuro Inżynieryjno Projektowe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26/5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 e-mail: biuro@biprojekt.net, www.biprojekt.net PRZEDMIOT INSTALACJA CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie.

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. OPIS TECHNICZNY do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ 90-640 Łódź,ul.Andrzeja Struga 46 m. 9 tel./ fax ( 0-42 ) 637-45-45 e-mail gaan2@o2.pl Nazwa opracowania : Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH 05-540

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o.

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Rysunki: rys nr 1 rys. nr 2 rys nr 3 rys. nr 4 rys nr 5 rys nr 6 rys nr 7 rys nr 8 Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANAI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIANA AGREGATÓW WODY LODOWEJ W BUDYNKU TEATRU NARODOWEGO

SPECYFIKACJA WYKONANAI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIANA AGREGATÓW WODY LODOWEJ W BUDYNKU TEATRU NARODOWEGO SPECYFIKACJA WYKONANAI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIANA AGREGATÓW WODY LODOWEJ W BUDYNKU TEATRU NARODOWEGO ZAMAWIAJĄCY: Teatr Narodowy w Warszawie Plac Teatralny 3 00-077 Warszawa BIURO PROJEKTÓW: EMSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

45331100-7 - 1.Wst 2. Materiały 3. Sprz t

45331100-7 - 1.Wst 2. Materiały 3. Sprz t 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CO w budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul Sikorskiego 8 w Bielsku-Białej wg pozycji-słownik Zamówień Publicznych: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH ST-I-02.01. INSTALACJE C.O. Grupa robót:453 100000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych Klasa robót:453 30000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Przedmiot i zakres opracowania...

Bardziej szczegółowo

- 1- SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. PUNKT OBŁUGI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE

- 1- SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. PUNKT OBŁUGI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE - 1- SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. PUNKT OBŁUGI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 1. Podstawowe dane o przedsięwzięciu. 1.1. Lokalizacja, opis stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

" F A S A D A " S P. C.

 F A S A D A  S P. C. "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestycja : Przebudowa węzła cieplnego trójfunkcyjnego na

Bardziej szczegółowo

: Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych Górnego Bloku Operacyjnego

: Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych Górnego Bloku Operacyjnego "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestycja : Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

BRT PROJEKT 02-685 Warszawa ul. St. Bryły 2 m77 tel./ fax. (0-22) 648-40-67, 0-507-162-174 e-mail malgorzatatarwacka@aster.pl

BRT PROJEKT 02-685 Warszawa ul. St. Bryły 2 m77 tel./ fax. (0-22) 648-40-67, 0-507-162-174 e-mail malgorzatatarwacka@aster.pl BRT PROJEKT 02-685 Warszawa ul. St. Bryły 2 m77 tel./ fax. (0-22) 648-40-67, 0-507-162-174 e-mail malgorzatatarwacka@aster.pl Nazwa obiektu: BUDYNEK MIESZKALNY ul. Obozowa 110 Warszawa Nazwa projektu :

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2

1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO INSTALACJI C.O. I C.T.. 2 5.1.1 Rurociągi. 3 5.1.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

Team s.c. Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Team s.c. Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz Symbol projektu: 08.1211.18 Faza opracowania:

Bardziej szczegółowo

INSTAL - KOBO Bogusław Kowalski 38-500 Sanok, Daszyńskiego 7/20, tel. 013 4634305, Nr ew. 1905, Regon: 370151005, NIP 687-111-08-06

INSTAL - KOBO Bogusław Kowalski 38-500 Sanok, Daszyńskiego 7/20, tel. 013 4634305, Nr ew. 1905, Regon: 370151005, NIP 687-111-08-06 INSTAL - KOBO Bogusław Kowalski 38-500 Sanok, Daszyńskiego 7/20, tel. 013 4634305, Nr ew. 1905, Regon: 370151005, NIP 687-111-08-06 Nazwa projektu : DOBÓR GRZEJNIKÓW DO WYMIANY W BUDYNKU SAMORZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 19 81-231 GDYNIA. mgr inż. Bartosz Wysocki

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 19 81-231 GDYNIA. mgr inż. Bartosz Wysocki TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ARGENTYŃSKIEJ 2 W GDYNI ADRES: GDYNIA UL. ARGENTYŃSKA 2 DZ. NR 81/9 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

BranŜa: sanitarna. Nazwa i adres Inwestora: GMINA KOSTOMŁOTY ul. ŚlęŜna 2 55 311 KOSTOMŁOTY

BranŜa: sanitarna. Nazwa i adres Inwestora: GMINA KOSTOMŁOTY ul. ŚlęŜna 2 55 311 KOSTOMŁOTY BranŜa: sanitarna Nazwa i przedmiot opracowania, adres obiektu budowlanego: Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach II etap. Zad. 1. Instalacja co, wody i elementy kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania: 2. Przedmiot i zakres opracowania: 3. Opis projektowanych instalacji: 3.1.Przyłącze kanalizacji sanitarnej 3.1.1. Przewody

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW. instalacji sanitarnych dla Zespołu Wejściowego Kąpieliska AKWEN TROPICANA. ul. Plażowa, 62-005 Owińska, gm.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW. instalacji sanitarnych dla Zespołu Wejściowego Kąpieliska AKWEN TROPICANA. ul. Plażowa, 62-005 Owińska, gm. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 4 lipca 1997 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 203 roku poz. 2016 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt: instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Dane ogólne 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Instalacja klimatyzacji za pomocą urządzeń typu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA SOLARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA SOLARNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA SOLARNA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.3 Zakres

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE C.O. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA NA ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI C.O. DLA INWESTYCJI:

INSTALACJE C.O. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA NA ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI C.O. DLA INWESTYCJI: INSTALACJE C.O. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA NA ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI C.O. DLA INWESTYCJI: REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE  J U W A  Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 15-084 BIAŁYSTOK ul. E.Orzeszkowej 32 tel.(085) 740 87 80, fax (085) 740 87 81 PROJEKT WYKONAWCZY Instalacja

Bardziej szczegółowo