PROJEKT BUDOWLANY instalacji wod-kan., centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY instalacji wod-kan., centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej"

Transkrypt

1 1 PROJEKT BUDOWLANY instalacji wod-kan., centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej Obiekt: Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnym budynek A Adres: Białogard ul. Piłsudskiego dz. Nr 247,248, 249, 250/1 Inwestor: BTBS Sp. z o.o ul. Dąbrowszczaków Białogard Branża: Sanitarno instalacyjna Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane jednolity: Dz U. z 2003r. nr 207, poz z późn. Zmianami). (Tekst Oświadczamy, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektował: inż. Jerzy Sajek 157/Gd/2002 członek Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym POM/IS/5867/02 Opracował: inż. Agnieszka Orłowska mgr inż. Paweł Hrybyk Sprawdził: inż. Wojciech Stasiak 158/Gd/2002 członek Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym POM/IS/0448/04 Słupsk, wrzesień 2006 r.

2 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY. Zawartość opracowania I. Opis techniczny Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Dane ogólne Instalacja wodna Instalacja kanalizacji sanitarnej Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja gazowa Wytyczne realizacji Uwagi końcowe Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Załączniki... Kopia zaświadczenia o przynależności do POIIB Kopie uprawnień budowlanych 8.0. Część rysunkowa Rys.1. Rzut piwnic przebieg instalacji wod-kan skala 1:100 Rys.2 Rzut parteru przebieg instalacji wod-kan skala 1:100 Rys.3. Rzut I piętra przebieg instalacji wod-kan skala 1:100 Rys 4. Rzut II piętra przebieg instalacji wod-kan skala 1:100 Rys.5. Rozwinięcie aksonometryczne instalacji wodnej skala 1:100 Rys.6. Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej skala 1:100 Rys.7. Rzut piwnic przebieg instalacji gazowej skala 1:100 Rys.8. Rzut parteru przebieg instalacji gazowej skala 1:100 Rys.9. Rzut I piętra przebieg instalacji gazowej skala 1:100 Rys.10. Rzut II piętra przebieg instalacji gazowej skala 1:100 Rys.11. Rozwinięcie aksonometryczne instalacji gazowej skala 1:100 Rys.12. Schemat montażowy montażu gazomierzy i wodomierzy w szachcie instalacyjnym Rys.13. Szafka zewnętrzna na kurek główny i reduktor ciśnienia Rys.14. Szczegół przejścia przewodu gazowego przez ścianę murowaną Rys.15 Rzut parteru przebieg instalacji c.o. skala 1:100 Rys.16. Rzut I piętra przebieg instalacji c.o. skala 1:100 Rys 17. Rzut II piętra przebieg instalacji c.o. skala 1:100. Rozwinięcia instalacji centralnego ogrzewania dla poszczególnych lokali wraz z zestawieniem materiałów

3 3 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych w projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym A w Białogardzie przy Piłsudskiego dz. Nr 247, 248, 249 i 250. Opracowanie obejmuje: - instalację wody zimnej, ciepłej - instalację kanalizacji sanitarnej - instalację CO grzejnikowego - instalację gazu ziemnego - mechaniczne wspomaganie wentylacji w łazienkach 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie inwestora projekt architektoniczny warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej budynku A nr 12I/06/TI z dnia wydane przez RWiK w Białogardzie. warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej budynku A nr 1TCE /06 z dnia wydane przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa, Zakład Gazowniczy Koszalin plan zagospodarowania terenu obowiązujące normy i normatywy 3. DANE BUDYNKU. Działki nr 247, 248, 249 i 250 położone są w Bisłogardzie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Krasińskiego i Konopnickiej. Budynke trzykondygnacyjny - popiwniczony. 4. INSTALACJA WODNA Woda zimna Źródłem zasilania wodnego będzie projketowny wodociąg ø110 z rur PE zlokalizowany w ulicy Konopnickiej. Średnica przyłącza z rur PE 63. Dobrano wodomierz ALTAIR 6-10 C dn 32 zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy. Przyłącze wodne jest tematem odrębnego opracowania. Woda zimna będzie rozprowadzona w piwnicy rurami stalowymi ocynkowanymi. Piony również będą wykonane z rur stalowych. Przewody w piwnicy oraz piony należy zaizolować. Na poszczególnych kondygnacjach na klatce schodowej będą zamontowane szafki z wodomierzami DN15 i z odejściami do poszczególnych mieszkań i lokali usługowych. Przewody rozprowadzające i podejścia wykonać z rur warstowowych TECE. Ciepła woda Ciepła woda przygotowywana będzie w mieszkaniach za pomocą kotłłów gazowych dwufunkcyjnych Vaillant typu VUW TURBOmax Plus o zakresie mocy 7,7 20 kw. Kotły montowane będą w pomieszczeniach łazienek. Projektuje się prowadzenie rur instalacji wody: - poziom w piwnicy przewody stalowe ocynkowane pod stropem

4 - piony w szachtach - przewody stalowe ocynkowane - przewody rozprowadzające w posadzkach rury warstwowe z Alu TECE - podejścia w ścianach rury warstwowe z Alu TECE 4 poziomy i piony zasilające wykonać z rur stalowych ocynkowanych typu średniego wg PN-74/H łączonych na gwint, podejścia od pionów pod armaturę z rur PEX-Alu TECE (system rozprowadzeń przewodów typu rura w rurze w ścianach - rura z panki polietylenowej np. TERMAFLEX gr min. 13 mm W przypadku bruzd zakrywanych siatkami tynkarskimi wyeliminować możliwość uszkodzenia rury PEX o ostre krawędzie bruzd. Średnice i trasy rurociągów wg części rysunkowej projektu. Montaż instalacji z rur powinien być prowadzony w oparciu o dokumentację techniczną. Należy stosować ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych. Rury prowadzić w wykutych bruzdach ściennych lub w przestrzeni izolacji styropianowej posadzki. Rurociągi stalowe montowane na wierzchu ścian izolować otulinami z pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PE typu STEINONORM grubości 20mm do 30 mm w zależności od średnicy rur. Przewody prowadzone w bruzdach zaizolować otuliną np. TERMAFLEX gr min. 13 mm. Nie dopuszcza się zarzucenia przewodów zaprawą. Przewody prowadzone przez przegrody konstrukcyjne nośne wykonać w tulejach ochronnych stalowych. Po zakończeniu montażu urządzeń, przyborów, armatury i instalacji przewodów ( przed wykonaniem izolacji itp.), całość poddać próbie ciśnieniowej, na ciśnienie nie mniejsze niż 0,9 MPa. Należy również przeprowadzić płukanie i badania wody zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. INSTALACJA KANALIZACYJNA Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane będą do projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej za pomocą trzech przykanalików. Poziomy kanalizacyjne wykonać z rur tworzywa PCV do kanalizacji zewnętrznej. Pion i podejścia kanalizacyjne z rur PCV do kanalizacji wewnętrznej łączone za pomocą uszczelek gumowych. Piony kanalizacyjne należy wyposażyć w rewizje. Rewizje montować w piwnicy pod stropem na odcinku pionowym Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną 160 mm. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach osłonowych PCV, wypełnionych materiałem plastycznym. Podejścia z misek ustępowych ø 110 PVC w posadzce. Z brodzików, natrysków, umywalek ø 50 PVC. Średnice i trasy rurociągów wg części rysunkowej projektu. 6. INSTALACJA CO. Parametry obliczeniowe. Parametry wody instalacyjnej 75/60 0 C Straty ciepła.

5 5 Budynek zlokalizowany jest w I strefie klimatycznej o obliczeniowej temperaturze zewnętrznej 16 0 C zgodnie z normą PN-82/B Temperatury pomieszczeń ogrzewanych przyjęto zgodnie PN-82/B Zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń obliczono zgodnie z normą PN-94/B Obliczenia zapotrzebowania ciepła wykonano za pomocą programu OZC - wyniki załączono do dokumentacji archiwalnej. Całkowite zapotrzebowanie ciepła dla budynku wynosi - 32,69 kw zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych lokali podano na końcu opracowania w wydruki z programu OZC Źródłem ciepła dla budynku będą indywiduaslkne kotły gazowe montowane w każdym lokalu. Zaprojektowano kotły gazowe dwufunkcyjne Vaillant typu VUW TURBOMAX Plus o zakresie mocy 7,7 20 kw. Kociol wyposażony jest w naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa oraz pompę obiegową. Pracą kotła sterować będzie regulator pokojowy Vaillant VRT 330 o regulacji ciągłej lub dwustawnej z zegarem programującym tygodniowym. Zaprojektowano instalację dwururową z wymuszonym obiegiem wody, zamkniętą o parametrach 75/60 0 C z dolnym rozdziałem wody. Instalację wykonać z rur wielowarstowych z wkładka aluminiową połączenia zaprasowane. Przewody prowadzone będą w warstwie izolacji styropianowej posadzek oraz w bruzdach ściennych. Przewody w bruzdach prowadzić w uchwytach stalowych z przekładka gumową. Pozostałe w uchwytach plastikowych podwójnych. Przewody prowadzić zgodnie z rysunkami rzutami pomieszczeń. Połączenia przewodów z grzejnikami wykonać za pomocą złączek zaciskowych. Odpowietrzenie instalacji realizowane będzie poprzez indywidualne odpowietrzniki ręczne (w komplecie z grzejnikiem) oraz przez automatyczny odpowietrznik zamontowany w kotle. Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe firmy VNH z dolnym podejściem. Grzejniki z dolnym podejściem typu VK z wbudowanym zaworem termostatycznym podwójnej regulacji. Na podejściu do grzejników dolnych montować zestawy przyłączeniowe kątowe Danfoss RLV-K lub HERZ 3000 stosując przy tym odpowiednie złączki zaciskowe do rur. Po montażu grzejników i przewodów wykonać płukanie instalacji przez kilkakrotne napełnienie i opróżnienie z wody. Po płukaniu przewodów wykonać wstępne nastawy na zaworach grzejnikowych. Próby ciśnieniowe. Po montażu grzejników i przewodów wykonać płukanie instalacji przez kilkakrotne napełnienie i opróżnienie z wody. Po płukaniu przewodów wykonać wstępne nastawy na zaworach grzejnikowych. Próbę instalacji wykonać wodą na ciśnienie 0,6 MPa. Instalację uważa się za szczelną jeśli w przeciągu 20 minut manometr nie wykazał spadku ciśnienia. Instalacja powinna być napełniona wodą i odpowietrzona 24 godziny wcześniej. Na zakończenie należy przeprowadzić próbę działania na gorąco przy właściwych parametrach wody zasilającej instalację c.o. Podczas próby końcowej dokonać ewentualnej korekty nastaw zaworów.

6 6 7. INSTALACJA GAZOWA Budynek zasilany będzie gazem ziemnym zaazotowanym GZ-35 z sieci miejskiej. Do budynku doprowadzone zostanie przyłącze średniego ciśnienia PE32 i zakończone na ścianie szczytowej budynku. W szafce o wymiarach 60 x 80 x 30cm (wysokość, szerokość, głębokość) umieszczony zostanie kurek główny dn 25mm. Za kurkiem nalezy zamontować filtr gazu FAG dn 25mm i reduktor ciśnienia gazu R/72 O.M.T. "TARTARINI". Za reduktorem zamontować dodatkowo zawór kulowy odcinający dn 65 mm. Całość instalacji wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H łączonych poprzez spawanie. Przebieg i średnicę instalacji gazowej pokazano na rysunkach Przewody prowadzić po wierzchu ścian. Rury mocować przy pomocy uchwytów stalowych z przekładką gumową. Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych stalowych o dwie średnice większe od przewodu, przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją wypełnić kitem plastycznym. Na pionach w piwnicy zamontować zawory kulowe kołnierzowe dn 50mm i dn 65mm. Pomiar zużycia gazu odbywał się będzie poprzez gazomierze zlokalizowane na klatkach schodowych w szachtach instalacyjnych Przed każdym gazomierzem na podejściu zamontować zawór kulowy do gazu Dn 25. Montaż gazomierzy za pomocą szyny montażowej METRIX rozstaw 130 mm stałe połączenie. Wielkość gazomierzy dla poszczególnych lokali na kondygnacjach podano na rysunkach. Poziomy od gazomierza do mieszkań prowadzić pod stropem nad instalacją elektryczną, telefoniczną i telewizji kablowej. Instalację gazową od gazomierza do odbiorników w mieszkaniach wykonać z rur salowych bez szwu wg PN-80/H łączonych poprzez spawanie. Przewody prowadzić pod stropem, nad innymi instalacjami. Połączenia gwintowane uszczelnić za pomocą taśmy izolacyjną teflonowej do gazu lub włókna konopne z pastą uszczelniającą (np. pasta GEBATOUT ).Przewody prowadzić po wierzchu ścian w odległości 20 mm od tynku, tapety lub 30 mm od ścian gipsowych, z zachowaniem odpowiedniej odległości od innych instalacji. Przed każdym przyborem na pionowym odcinku w miejscu łatwo dostępnym (1,3 m nad podłogą) montować zawory kulowe do gazu, przed kuchenkami Dn 15mm, przed kotłem Dn 20mm. Dopuszcza się instalowanie kuchni gazowej z zastosowaniem przewodów elastycznych mających certyfikat bezpieczeństwa i atesty do gazu. Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych stalowych o dwie średnice większe od przewodu, wyprowadzone po 15 mm przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją wypełnić kitem plastycznym. Należy przestrzegać aby odległość kuchenki do drzwi i okien wynosiła min 0,5 m. W pomieszczeniach łazienki i kuchni muszą być sprawne ( drożne ) przewody spalinowe i wentylacyjne, sprawdzone przez Zakład Kominiarski Próby wytrzymałości i szczelności instalacji. Instalację poddać próbie szczelności sprężonym powietrzem na ciśnienie 0,1 MPa w czasie 30 minut poziomy w piwnicy i piony do gazomierzy 0,05 MPa w czasie 30 minut instalacjia od gazomirzy do odbiorników Instalacje uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia na manometrze. Ewentualne nieszczelności należy zlokalizować za pomocą roztworu mydła oraz po usunięciu nieszczelności próbę przeprowadzić ponownie. Trzykrotnie wykonana próba z wynikiem negatywnym kwalifikuje instalację do ponownego wykonania.

7 7.2. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej. 7 Po wykonaniu pozytywnej próby szczelności, instalację należy zabezpieczyć przed korozją poprzez oczyszczenie rur stalowych do trzeciego stopnia czystości i dwukrotne pomalowanie rur farbą antykorozyjna podkładową a następnie farbą nawierzchniową koloru żółtego Wentylacja pomieszczeń z urządzeniami gazowymi. Pomieszczenie w których umiejscowione są kotły gazowe spełnia warunki określone w warunkach technicznych tj. wysokość 2,5 m i kubatura min. 8m 3 dla urządzeń o mocy cieplnej do 21 kw. Drzwi do pomieszczenia łazienki powinny posiadać w dolnej części kratkę wentylacyjną nawiewną o wolnym przekroju co najmniej 200 cm 2 W pomieszczeniach na kanałach wentylacyjnych zamontować kratki wentylacyjne 14x21 cm System powietrzo-spalinowy kotła. Dobrano kocioł dwu-funkcyjny gazowy w wersji turbo z zamkniętą komorą spalania. Z kotła przy użyciu przyłącza rozdzielczego systemu powietrzo-spalinowego 80/80 (nr kat ) wyprowadzono dwa oddzielne przewody: spalinowy - dn 80mm i przewód do poboru powietrza z szachtu - dn 80mm (system 80/80 firmy Vaillant). Należy zamontować w kanałach spalinowych przewody spalinowe z blachy kwasoodpornej o średnicy DN 80 mm. Przewody spalinowe wyprowadzić ponad dach. Podłączenie systemu powietrzo-spalinowego według zaleceń producenta kotła. Zasys powietrza do spalania z szachtu murowanego zgodnie z projektem branży architektonicznej. 8. WYTYCZNE BRANŻOWE. Wytyczne budowlane - zamontować nawiew powietrza pomieszczeń łazienek - zamontować szafki na klatkach schodowych na wodomierze i ciepłomierze Wytyczne elektryczne - zasilić kurtyny powietrzne w lokalach usługowych - zasilić kotły gazowe w pomieszczeniu łazienki - zasilić pompę KP1 230V, 300W w węźle w piwnicy 9. UWAGI KOŃCOWE. - Instalację wykonać zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Część II Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych oraz ściśle wg przedstawionego projektu. - Wszystkie materiały i urządzenia muszą mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania tj. decyzje i certyfikaty.

8 8 - W czasie wykonywania robót montażowych instalacyjnych należy zachować właściwe warunki BHP dotyczące - robót montażowych - robót spawalniczych - przygotowania farb i nakładania powłok malarskich - robót elektrycznych - oraz właściwe warunki p. poż. dotyczące : - robót spawalniczych - przygotowania powierzchni do malowania, farb i nakładanie powłok malarskich - przeprowadzania prób instalacji elektrycznych. -Wszystkie ewentualne zmiany lub odstępstwa od dokumentacji mogą być dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz P.N. po uzgodnieniu przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. - Niezależnie od DTR i instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń Wykonawca robót dostarczy Inwestorowi dokumentację powykonawczą z ewentualnymi zmianami.

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50 OPIS TECHNICZNY... 2 1. DANE WYJŚCIOWE... 2 2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ... 3 3.1 Źródło ciepła... 3 3.2 Rozwiązania techniczne... 3 3.3 Izolacja przewodów

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE: Przedsiębiorstwo Projektowo-Instalacyjne PROJDEMB Grzegorz Dembski ul. Leszczyńska 35 64-140 Włoszakowice NIP: 929-149-68-83, REGON: 300601500 Projdemb INSTALACJE SANITARNE kom: 691/772 910 e-mail: g.dembski@wp.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....3 II.OPIS TECHNICZNY...8 1. Dane ogólne.... 8 1.1. Podstawa opracowania.... 8 1.2. Zakres opracowania i stan

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2010 r.

Lublin, październik 2010 r. STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK C

Projekt Wykonawczy PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK C ul. Kościuszki 25/ IVp, 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. (25) 758 54 75, fax. (25) 758 54 36 Projekt Wykonawczy Obiekt: PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK C Lokalizacja ul. Puscha

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Budynek biurowy TEMAT Projekt technologii

Bardziej szczegółowo

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała 63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna 1a Tel. 0-62 730-46-54, tel. kom. 0608 298 720 NIP 622-157-64-86 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT BUDOWLANY 1. Nazwa zamówienia

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne BUDYNEK MIESZKALNY, KOMUNALNY UL. GODEBSKIEGO 1, RASZYN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45332200-5 Hydraulika CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania CPV 45331110-0

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo