Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -"

Transkrypt

1 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości Spis rysunków Opis techniczny Dane ogólne Podstawa opracowania Przedmiot i zakres opracowania Opis rozwiązań projektowych instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej, instalacja hydrantowa Opis wykonania instalacja wody zimnej i ciepłej Warunki techniczne wykonania Próba szczelności instalacji Opis rozwiązań projektowych instalacja kanalizacji sanitarnej Opis wykonania instalacja kanalizacji sanitarnej Opis rozwiązań projektowych centralne ogrzewanie Opis wykonania instalacja centralnego ogrzewania Uwagi końcowe BHP Zestawienie materiałów Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

2 2. Spis rysunków. L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala 1 IS/1 Rzut parteru instalacja wody 1:100 2 IS/2 Rzut parteru instalacja kanalizacji 1:100 3 IS/3 Rzut parteru instalacja c.o. 1:100 - strona 3 -

3 3. Opis techniczny Dane ogólne Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią: - Aktualne podkłady architektoniczne. - Obowiązujące akty prawne oraz Polskie Normy: o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej usytuowanie Dz.U. nr 213 poz 1567 i 1568 rok 2006, o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. l 126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie DZ.U. nr 75 poz 690 rok 2002, zmiany: Dz. U. Nr 33 poz 270 r. 2003, Dz. U. Nr 109 poz 1156r. 2004, o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. 80 poz 563 r o PN-92/B Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. o PN-EN 1717 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. o PN-92/B instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. o PN-81/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. o PN-81/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. o PN-EN Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 1. Postanowienia ogólne. o PN-EN Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2. Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia. o PN-EN Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3. Projektowanie układu i obliczenia. o PN-92/B Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. o PN-91/B Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia o PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania o Zeszyt Nr 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 2001r o PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń o PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne o PN-82/B Ogrzewnictwo. Obliczenie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 - strona 4 -

4 o PN-83/B Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej o PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania o PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania o PN-91/B Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania o PN-91/B Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania o PN-91/B Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania o PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wody i kanalizacji oraz centralnego ogrzewania dla przebudowy sutereny na pracownię izotopową, pracownię magnetycznego rezonansu jądrowego oraz pracownię densytometrii w Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka przy ul. Szpitalnej 11 w Ustroniu. Prace budowlane związane z przebudową sutereny podzielono na 3 etapy, a mianowicie: Etap I - przebudowa pomieszczeń: pracownia magnetyczna rezonansu jądrowego i hall wewnętrzny, Etap II - wydzielenie pracowni densytometrycznej, Etap III - przebudowa pomieszczeń: korytarza, pom. kąpieli, kierownika, personelu, komunikacji, przedsionków oraz pom. sanitarnych na pracownię gammakamery, poczekalnię, pracownię izotopową kl. III wraz z pokojem zabiegowym i pomieszczeniami pomocniczymi, Opis rozwiązań projektowych instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej, instalacja hydrantowa Instalacja wodociągowa wody bytowej będzie zasilana w wodę z istniejących głównych przewodów poziomych zlokalizowanych pod stropem korytarza w suficie podwieszonym, jak pokazano na rzucie. Zaprojektowano odejście do projektowanych urządzeń sanitarnych pod stropem i zejście w bruździe ściennej do przyboru sanitarnego. Projektuje się zasilanie przyborów sanitarnych zgodnie z oznaczeniami na rzucie. Zaprojektowano przeniesienie istniejącego hydrantu DN25 znajdującego się w pomieszczeniu 0.1 na przeciwległą ścianę. Hydrant jest w dobrym stanie technicznym. Zasilanie hydrantu będzie realizowane z istniejącej instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych. Istniejące elementy instalacji wodnej z urządzeniami sanitarnymi w istniejących pomieszczeniach sanitarnych należy zlikwidować. Wyposażenie instalacji wodociągowej Instalacja wodociągowa zostanie wyposażona w następującą armaturą: - strona 5 -

5 zawory odcinające na odejściach instalacji wodociągowej od głównego poziomu rozprowadzającego, zawory odcinające podtynkowe przy płuczkach zbiornikowych, baterie czerpalne natrysku z mieszaczem termostatycznym, baterie czerpalne stojące umywalek i zlewozmywaków. Wyposażenie instalacji hydrantowej Instalacja hydrantowa zostanie wyposażona w hydrant: DN25 hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o długości węża 30m. Hydranty będą zgodnie z wymaganiami PN-EN Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1- hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym. Zasięg działania dla hydrantu DN25 wynosi: długość węża 30m + zasięg rzutu 3m razem 33m Zestawienie punktów czerpalnych instalacji wodociągowej : Przewiduje się zasilanie w wodę następujących punktów czerpalnych: proj. b. cz. umywalek proj. płuczki zbiornikowe proj. b. cz. zlewozmywaków i zlewów proj. b. cz. Natrysków Opis wykonania instalacja wody zimnej i ciepłej Instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej zostanie wykonana z rur PeXc. Instalacja wody zimnej i ciepłej zostanie zabezpieczona przed roszeniem otuliną z pianki polietylenowej. Główne przewody instalacji wody bytowej zostaną zabezpieczona przed roszeniem otuliną z pianki polietylenowej. Zabudowywane rurociągi oraz armatura muszą być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie na terenie Polski(posiadać deklarację zgodności z PN, Aprobatę Techniczną ewentualnie dopuszczenie do jednostkowego stosowania)oraz muszą posiadać dopuszczenie Państwowego Zakładu Higieny do kontaktu z wodą pitną. Instalację hydrantową projektuje się z rur stalowych ocynkowanych ogniowo. Odejścia należy wykonać z wykorzystaniem nawiertek żeliwnych dla rur stalowych i kształtek żeliwnych. Projektowane stałe urządzenia gaśnicze: Hydranty wewnętrzne DN25 z wężem długości 30m muszą być zgodne z PN EN Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym Hydranty wewnętrzne oprócz zgodności z Polską Normą muszą posiadać aprobatę wydaną przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Elementy instalacji (armatura zabezpieczająca, odcinająca) musi posiadać dopuszczenie Państwowego Zakładu Higieny do kontaktu z wodą pitna. Wewnętrzna instalacja wodociągowa zostanie poprowadzona po wewnętrznych ścianach obiektu i w bruzdach ściennych. Przewody poziome będą mocowane z wykorzystaniem podpór stałych i ruchomych. Przewody podejść będą dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody instalacji powinny być układane w odległości od ściany, stropu albo podłogi wynoszącej co najmniej: - strona 6 -

6 dla przewodów średnicy 25mm 3 cm dla przewodów średnicy 32-50mm 5 cm Przewody prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Przewody należy prowadzić tak, aby były zabezpieczone przed dewastacją i uszkodzeniem. Przewody instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej instalacji elektrycznej. Minimalna podległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1m. Przy przejściu rury przez posadzkę należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej przewodu : co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o ok. 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki i ok. 1 cm poniżej tynku w stropie. Przejście przez przegrodę (strop) wykonane dla otworu powyżej 4 cm należy wykonać jako ogniochronne. Tuleje ochronne należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych. Przestrzeń między rurą ochronna a przewodową należy wypełnić materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę i umożliwiającym jej przemieszczanie się. W tulei nie można wykonywać żadnego połączenia. Przed zainstalowaniem armatury należy zdjąć wszystkie ochronne zaślepienia i oczyścić z ewentualnych zanieczyszczeń. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku Instalację należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażowymi podanymi przez producenta rurociągów. Wysokość ustawienia armatury zaworu czerpalnego ze złączką do węża 80 cm powyżej poziomu posadzki w budynku Warunki techniczne wykonania Instalacje należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych - zeszyt nr 7 Cobrti Instal. Instalację wody należy oznaczyć barwami (pierścień barwny na otulinie termicznej w odległościach co 3m). Po wykonaniu próby hydraulicznej instalacji wody bytowej oraz dezynfekcji i wypłukaniu instalacji próbki wody należy poddać badaniu pod kątem bakteriologicznym i fiz-chem. Przejęcie do eksploatacji musi być poprzedzone uzyskaniem pozytywnej oceny przydatności wody do picia (zgodne z wytycznymi Dyrektywy Europejskiej). Przed wykonaniem otuliny termicznej należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji wodociągowych oraz dokonać odbioru częściowego. Wyroby zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej wody do zmywania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. - strona 7 -

7 Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć Próba szczelności instalacji Badanie szczelności należy przeprowadzić po sprawdzeniu poprawności montażu armatury i działania armatury odcinającej, natomiast przed wykonaniem izolacji termicznej. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas badania szczelności zabrania się nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. Po napełnieniu instalacji wodą należy dokonać starannego przeglądu instalacji w celu sprawdzenia czy nie występują przecieki wody lub roszenie. Próba szczelności Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min 150mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 0,1bara przy zakresie do 10 bar 0,2bara przy zakresie wyższym. Badanie szczelności instalacji wodą można rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do próby szczelności i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody i roszenia. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10barów a badane należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi jak niżej. Połączenia przewodów Spawane, lutowane, zaciskane, kołnierzowe Gwintowane Nazwa czynności Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego Obserwacja instalacji 0,5h Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego Obserwacja instalacji 0,5h Przebieg badania Czas Warunki uznania wyników za trwania pozytywne Brak przecieków i roszenia, - szczególnie na połączeniach i dławicach - j.w. ponadto manometr nie wykaże spadku ciśnienia Brak przecieków i roszenia, szczególnie na połączeniach i dławicach j.w. ponadto ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż 2% Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać +/-3K) i pogoda nie powinna być słoneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, czy badanie - strona 8 -

8 przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zdefiniować tę część instalacji, która była objęta badaniem Opis rozwiązań projektowych instalacja kanalizacji sanitarnej Instalacja kanalizacyjna została zaprojektowana dla odprowadzenia ścieków bytowogospodarczych poprzez piony kanalizacyjne (oznaczenie na rysunkach S ) oraz poziome odcinki rurociągów jak pokazano na rzutach budynku. Rury należy prowadzić w bruzdach ściennych oraz pod posadzką. Projektuje się odprowadzenie ścieków do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku z wykorzystaniem istniejących pionów oraz poziomów. Na etapie montażu istnieje możliwość zmiany lokalizacji pionów i dopasowanie do stanu rzeczywistego. Istniejący główny poziom kanalizacji należy zaślepić i wykonać nowe obejście w celu ominięcia pomieszczenia rezonansu. Trasę przekładki poziomu kanalizacji pokazano na rzucie. Nowy poziom kanalizacyjny pod posadzką należy włączyć do istniejącej studni rewizyjnej przy budynku. Instalację kanalizacji zaprojektowano z rur PVC. Rury należy prowadzić w bruzdach ściennych oraz pod posadzką. Przewiduje się odbiór ścieków z następujących przyborów sanitarnych: proj. umywalki proj. miski ustępowe proj. zlewozmywaki proj. natryski Normatywny odpływ jednostkowy wg PN-EN : umywalek...0,5dm 3 /s. zlewozmywaków ,8dm 3 /s ustępów spłukiwanych ze zbiornikiem 9dm3...2,5dm 3 /s natrysków...0,6dm 3 /s Opis wykonania instalacja kanalizacji sanitarnej Podejścia i przewody odpływowe powinny być prowadzone ze spadkami. Spadek podejścia nie powinien być mniejszy niż 2%. Przewody rur kielichowych muszą mieć kielichy ułożone przeciwnie do kierunku przepływu ścieków. Przewody prowadzone po ścianach należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników albo wieszaków z elastycznymi przekładkami. Rozstaw podpór dla przewodów poziomych powinien wynosić dla rur z PVC do 1,25m i dla pozostałych materiałów do 2,0m. Złącza przewodów powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producentów. Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji ogrzewania, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej. Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC od prowadzonych równolegle przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej oraz przewodów instalacji ogrzewczej, powinna wynosić co najmniej 0,1m. Jeżeli dla przewodów konieczne jest wymagane wykonanie izolacji termicznej odległość tę należy mierzyć od zewnętrznej części płaszcza izolacji. - strona 9 -

9 Przewody prowadzone w bruzdach powinny mieć odpowiednią wolną przestrzeń i zabezpieczenie przed ocieraniem się przewodu o ścianę bruzdy (np. poprzez owinięcie przewodu tekturą falistą). Zakrycie bruzd powinno być wykonane po odbiorze częściowym i po przeprowadzeniu próby szczelności. Piony powinny być wyposażone w rewizje: na najniższej kondygnacji nad odsadzkami. Przejścia przewodów przez ściany lub stropy wymagają zastosowania tulei ochronnych wypełnionych materiałem uszczelniającym plastycznym o tej samej odporności ogniowej co przegroda. Średnica wewnętrzna tulei ochronnej powinna być większa o ok. 5cm od średnicy zewnętrznej rury przewodowej. Przejścia przez strop przewodów z PVC wymagają zastosowania tulei ochronnej wystającej około 3 cm powyżej podłogi. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żądne złącze przewodu. Montaż przyborów sanitarnych Przybory sanitarne mogą być mocowane bezpośrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowanej ścianki instalacyjnej. Przybory sanitarne powinny być mocowane do ścian i posadzki w sposób zapewniający właściwe użytkowanie i łatwy demontaż. Konstrukcje wsporcze urządzeń sanitarnych obciążone siłą statyczną równą 500N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny się odkształcić w sposób widoczny. Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzeży miski klozetowej lub bidetu jest niedopuszczalne. Miski ustępowe powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru jest następująca: umywalka 0,75-0,80m zlewozmywak 0,85-0,90m miska ustępowa wisząca 0,40m Przybory sanitarne powinny być zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed przedostawaniem się zanieczyszczonego powietrza do pomieszczeń. Minimalna wysokość zamknięcia powinna wynosić 50mm. Średnice podejść do pojedynczych przyborów sanitarnych należy przyjmować z rysunków rozwinięć pionów. Minimalne średnice pionów prowadzących ścieki szare wynosi DN70, prowadzonych ścieki czarne wynosi DN100. Piony wentylacyjne powinny być wentylowane poprzez wyprowadzenie pionu, co najmniej 0,6m powyżej dachu. Instalacja kanalizacji powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-92/B oraz wymaganiami zawartymi w instrukcji montażu instalacji kanalizacyjnej z PVC producenta oraz warunkami technicznymi wykonania instalacji z tworzyw sztucznych Opis rozwiązań projektowych centralne ogrzewanie Źródłem ciepła istniejącej instalacji centralnego ogrzewania jest istniejąca kotłownia gazowa. Kotłownia wytwarza ciepło o parametrach 70/50 C dla potrzeb centralnego ogrzewania pokrywając zapotrzebowanie ciepła. W opracowywanej części budynku na poziomie parteru - strona 10 -

10 pod stropem znajdują się istniejące przewody centralnego ogrzewania z podejściami pod istniejące grzejniki. Istniejące grzejniki należy zlikwidować a w ich miejsce zaprojektowano grzejniki higieniczne ocynkowane płytowe. Zasilanie w czynnik grzewczy będzie realizowany z istniejących pionów (podejść) oraz poziomu głównego prowadzonego pod stropem, jak pokazano na rzucie, rys. nr IS/3. Instalacja ogrzewania budynku wykonana będzie z rur PE-X/AL/PEX. Charakterystyka instalacji c.o.: Zapotrzebowanie ciepła całkowite Parametry instalacji Temp. pow. zewn. (III strefa) ~8kW 70/50 0 C C Projektuje się ogrzewanie grzejnikami płytowymi higienicznymi o podwyższonej odporności na korozję (ocynkowane). Grzejniki wyposażone będą w głowice termostatyczne dla regulacji temperatury pomieszczeń. Instalacja z rur wielowarstwowych Pex-Al.-Pex łączonych na złączki zaprasowywane. Projektowane grzejniki zasilane będą wodą o temperaturze 70/50 C, ogrzewanie pompowe z rozdziałem dolnym w systemie dwururowym Opis wykonania instalacja centralnego ogrzewania Rurociągi Rurociągi instalacji ogrzewczych wykonać z rur wielowarstwowych Pex-Al.-Pex lub równoważnych technicznie o połączeniach na złączki zaprasowywane. Instalację należy prowadzić w posadzce, pod stropem oraz w bruzdach ściennych. Prowadzenie przewodów przedstawiono w części rysunkowej. Odległości między podporami: do Dz 16 1,2 m Dz ,3 m Dz 25 1,5 m Grzejniki Grzejniki należy montować wg miejsc pokazanych na rzutach. Przy projektowanych grzejnikach zamontować wkładki termostatyczne oraz armaturę połączeniową z nastawą wstępną i funkcjami napełniania i opróżniania. Regulacja Regulacja odbywać się będzie przy pomocy odpowiednio dobranych średnic przewodów i nastaw wstępnych zaworów przy grzejnikach. Do regulacji temperatury w pomieszczeniach wyposażonych w grzejniki przewidziano zawory termostatyczne z nastawami wstępnymi. Zabezpieczenie antykorozyjne Rury wielowarstwowe i PeX nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Po wykonaniu instalację grzewczą poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie 0,4 MPa, po pozytywnych próbach hydraulicznych zaizolować otulinami: dla DN mm zasilenie i powrót Roboty muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności i odebrane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbiory oraz ze sztuką budowlaną. Podczas wykonawstwa stosować się do Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 6 z maja - strona 11 -

11 2003r. oraz do Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych. Instalacja grzewcza nie stwarza zagrożenia pożarowego, jest zaprojektowana wyłącznie z materiałów niepalnych Uwagi końcowe Wszystkie przyłącza do pionów kanalizacyjnych należy wykonać poprzez trójnik Połączenia i ułożenia rurociągów wykonywać zgodnie z instrukcją montażową rurociągów z PVC producenta. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać trasowanie instalacji. Po wykonaniu montażu i przed przekazaniem ich do eksploatacji należy przeprowadzić badania techniczne przewodu (instalacji). Instalacje kanalizacyjną należy poddać próbie szczelności przez zaizolowaniem i obudowaniem instalacji. Instalację należy wykonać zgodnie z: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych zeszyt 12 Corbi Instal Normami: PN-83/B , PN-81/B , Instrukcjami montażu producentów Przepisami BHP i ppoż. Instalacje centralnego ogrzewania należy poddać próbie szczelności przez zaizolowaniem i obudowaniem instalacji. Instalację należy wykonać zgodnie z: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych zeszyt 6 Corbi Instal Normami, Instrukcjami montażu producentów Przepisami BHP i ppoż BHP Prace należy wykonywać zgodnie przepisami zawartymi w przepisach: Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby Dz.U. nr.62 poz. 288 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej /Dz.U. nr 62 poz 288/ Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 / wraz ze zmianami Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych / Dz. U. Nr 47 poz. 401 /. - strona 12 -

12 Zestawienie materiałów KANALIZACJA SANITARNA ETAP I Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Producent 1 Rury kanalizacyjne z PVC Ø160 (przyłącze do istn. Np. Wavin mb 8 studni) 2 Rury kanalizacyjne z PVC Ø110 mb 18 Np. Wavin 3 Rury kanalizacyjne z PVC Ø50 mb 4 Np. Wavin 4 Rewizja podłogowa Ø110 ze stali nierdzewnej pod Np. KMB szt 3 wypełnienie płytkami Steel 5 Zaślepka rury Ø110 PVC istn. ruroc. Np. Wavin kpl 2 podposadzkowy KANALIZACJA SANITARNA ETAP II Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Producent 1 Rury kanalizacyjne z PVC Ø50 mb 6 Np. Wavin 2 Zestaw do podłączenia umywalek z PVC Ø40 kpl 1 Np. Wavin KANALIZACJA SANITARNA ETAP III Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Producent 2 Rury kanalizacyjne z PVC Ø110 mb 6 Np. Wavin 3 Rury kanalizacyjne z PVC Ø50 mb 10 Np. Wavin 4 Rewizja PVC Ø110 szt 3 Np. Wavin 6 Zestaw do podłączenia umywalek z PVC Ø40 kpl 5 Np. Wavin 8 Zestaw do podłączenia ustępów z PVC Ø110 kpl 2 Np. Wavin 9 Zestaw do podłączenia natrysku z PVC Ø50 kpl 1 Np. Wavin - strona 13 -

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00. IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.00 dla PONIEC - przedszkole ul. Kościuszki Przebudowa rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR J. 1380/S

PROJEKT NR J. 1380/S BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN- EN ISO 9001:2009 numer rejestracyjny AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR J. 1380/S Nazwa obiektu: Dom studencki

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Egz. Nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Radom, ul. Pułaskiego 6/10 dz. nr ewid. 115 (część),

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją kotłowni węglowej w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: OBIEKT : Remont budynku Domu Studenta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PODLEŚNICZÓWKA SZYMANY FAZA OPRACOWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE i KOSZTORYSY INWESTORSKIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ 9-3

Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: gramy / dotacje: Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2

Bardziej szczegółowo

52. INSTALACJA WEWNĘTRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 52.1. MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

52. INSTALACJA WEWNĘTRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 52.1. MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 52. INSTALACJA WEWNĘTRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 52.1. MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne BUDYNEK MIESZKALNY, KOMUNALNY UL. GODEBSKIEGO 1, RASZYN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45332200-5 Hydraulika CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania CPV 45331110-0

Bardziej szczegółowo

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50 OPIS TECHNICZNY... 2 1. DANE WYJŚCIOWE... 2 2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ... 3 3.1 Źródło ciepła... 3 3.2 Rozwiązania techniczne... 3 3.3 Izolacja przewodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo