Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -"

Transkrypt

1 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości Spis rysunków Opis techniczny Dane ogólne Podstawa opracowania Przedmiot i zakres opracowania Opis rozwiązań projektowych instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej, instalacja hydrantowa Opis wykonania instalacja wody zimnej i ciepłej Warunki techniczne wykonania Próba szczelności instalacji Opis rozwiązań projektowych instalacja kanalizacji sanitarnej Opis wykonania instalacja kanalizacji sanitarnej Opis rozwiązań projektowych centralne ogrzewanie Opis wykonania instalacja centralnego ogrzewania Uwagi końcowe BHP Zestawienie materiałów Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

2 2. Spis rysunków. L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala 1 IS/1 Rzut parteru instalacja wody 1:100 2 IS/2 Rzut parteru instalacja kanalizacji 1:100 3 IS/3 Rzut parteru instalacja c.o. 1:100 - strona 3 -

3 3. Opis techniczny Dane ogólne Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią: - Aktualne podkłady architektoniczne. - Obowiązujące akty prawne oraz Polskie Normy: o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej usytuowanie Dz.U. nr 213 poz 1567 i 1568 rok 2006, o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. l 126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie DZ.U. nr 75 poz 690 rok 2002, zmiany: Dz. U. Nr 33 poz 270 r. 2003, Dz. U. Nr 109 poz 1156r. 2004, o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. 80 poz 563 r o PN-92/B Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. o PN-EN 1717 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. o PN-92/B instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. o PN-81/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. o PN-81/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. o PN-EN Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 1. Postanowienia ogólne. o PN-EN Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2. Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia. o PN-EN Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3. Projektowanie układu i obliczenia. o PN-92/B Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. o PN-91/B Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia o PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania o Zeszyt Nr 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 2001r o PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń o PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne o PN-82/B Ogrzewnictwo. Obliczenie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 - strona 4 -

4 o PN-83/B Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej o PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania o PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania o PN-91/B Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania o PN-91/B Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania o PN-91/B Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania o PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wody i kanalizacji oraz centralnego ogrzewania dla przebudowy sutereny na pracownię izotopową, pracownię magnetycznego rezonansu jądrowego oraz pracownię densytometrii w Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka przy ul. Szpitalnej 11 w Ustroniu. Prace budowlane związane z przebudową sutereny podzielono na 3 etapy, a mianowicie: Etap I - przebudowa pomieszczeń: pracownia magnetyczna rezonansu jądrowego i hall wewnętrzny, Etap II - wydzielenie pracowni densytometrycznej, Etap III - przebudowa pomieszczeń: korytarza, pom. kąpieli, kierownika, personelu, komunikacji, przedsionków oraz pom. sanitarnych na pracownię gammakamery, poczekalnię, pracownię izotopową kl. III wraz z pokojem zabiegowym i pomieszczeniami pomocniczymi, Opis rozwiązań projektowych instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej, instalacja hydrantowa Instalacja wodociągowa wody bytowej będzie zasilana w wodę z istniejących głównych przewodów poziomych zlokalizowanych pod stropem korytarza w suficie podwieszonym, jak pokazano na rzucie. Zaprojektowano odejście do projektowanych urządzeń sanitarnych pod stropem i zejście w bruździe ściennej do przyboru sanitarnego. Projektuje się zasilanie przyborów sanitarnych zgodnie z oznaczeniami na rzucie. Zaprojektowano przeniesienie istniejącego hydrantu DN25 znajdującego się w pomieszczeniu 0.1 na przeciwległą ścianę. Hydrant jest w dobrym stanie technicznym. Zasilanie hydrantu będzie realizowane z istniejącej instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych. Istniejące elementy instalacji wodnej z urządzeniami sanitarnymi w istniejących pomieszczeniach sanitarnych należy zlikwidować. Wyposażenie instalacji wodociągowej Instalacja wodociągowa zostanie wyposażona w następującą armaturą: - strona 5 -

5 zawory odcinające na odejściach instalacji wodociągowej od głównego poziomu rozprowadzającego, zawory odcinające podtynkowe przy płuczkach zbiornikowych, baterie czerpalne natrysku z mieszaczem termostatycznym, baterie czerpalne stojące umywalek i zlewozmywaków. Wyposażenie instalacji hydrantowej Instalacja hydrantowa zostanie wyposażona w hydrant: DN25 hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o długości węża 30m. Hydranty będą zgodnie z wymaganiami PN-EN Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1- hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym. Zasięg działania dla hydrantu DN25 wynosi: długość węża 30m + zasięg rzutu 3m razem 33m Zestawienie punktów czerpalnych instalacji wodociągowej : Przewiduje się zasilanie w wodę następujących punktów czerpalnych: proj. b. cz. umywalek proj. płuczki zbiornikowe proj. b. cz. zlewozmywaków i zlewów proj. b. cz. Natrysków Opis wykonania instalacja wody zimnej i ciepłej Instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej zostanie wykonana z rur PeXc. Instalacja wody zimnej i ciepłej zostanie zabezpieczona przed roszeniem otuliną z pianki polietylenowej. Główne przewody instalacji wody bytowej zostaną zabezpieczona przed roszeniem otuliną z pianki polietylenowej. Zabudowywane rurociągi oraz armatura muszą być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie na terenie Polski(posiadać deklarację zgodności z PN, Aprobatę Techniczną ewentualnie dopuszczenie do jednostkowego stosowania)oraz muszą posiadać dopuszczenie Państwowego Zakładu Higieny do kontaktu z wodą pitną. Instalację hydrantową projektuje się z rur stalowych ocynkowanych ogniowo. Odejścia należy wykonać z wykorzystaniem nawiertek żeliwnych dla rur stalowych i kształtek żeliwnych. Projektowane stałe urządzenia gaśnicze: Hydranty wewnętrzne DN25 z wężem długości 30m muszą być zgodne z PN EN Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym Hydranty wewnętrzne oprócz zgodności z Polską Normą muszą posiadać aprobatę wydaną przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Elementy instalacji (armatura zabezpieczająca, odcinająca) musi posiadać dopuszczenie Państwowego Zakładu Higieny do kontaktu z wodą pitna. Wewnętrzna instalacja wodociągowa zostanie poprowadzona po wewnętrznych ścianach obiektu i w bruzdach ściennych. Przewody poziome będą mocowane z wykorzystaniem podpór stałych i ruchomych. Przewody podejść będą dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody instalacji powinny być układane w odległości od ściany, stropu albo podłogi wynoszącej co najmniej: - strona 6 -

6 dla przewodów średnicy 25mm 3 cm dla przewodów średnicy 32-50mm 5 cm Przewody prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Przewody należy prowadzić tak, aby były zabezpieczone przed dewastacją i uszkodzeniem. Przewody instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej instalacji elektrycznej. Minimalna podległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1m. Przy przejściu rury przez posadzkę należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej przewodu : co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o ok. 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki i ok. 1 cm poniżej tynku w stropie. Przejście przez przegrodę (strop) wykonane dla otworu powyżej 4 cm należy wykonać jako ogniochronne. Tuleje ochronne należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych. Przestrzeń między rurą ochronna a przewodową należy wypełnić materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę i umożliwiającym jej przemieszczanie się. W tulei nie można wykonywać żadnego połączenia. Przed zainstalowaniem armatury należy zdjąć wszystkie ochronne zaślepienia i oczyścić z ewentualnych zanieczyszczeń. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku Instalację należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażowymi podanymi przez producenta rurociągów. Wysokość ustawienia armatury zaworu czerpalnego ze złączką do węża 80 cm powyżej poziomu posadzki w budynku Warunki techniczne wykonania Instalacje należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych - zeszyt nr 7 Cobrti Instal. Instalację wody należy oznaczyć barwami (pierścień barwny na otulinie termicznej w odległościach co 3m). Po wykonaniu próby hydraulicznej instalacji wody bytowej oraz dezynfekcji i wypłukaniu instalacji próbki wody należy poddać badaniu pod kątem bakteriologicznym i fiz-chem. Przejęcie do eksploatacji musi być poprzedzone uzyskaniem pozytywnej oceny przydatności wody do picia (zgodne z wytycznymi Dyrektywy Europejskiej). Przed wykonaniem otuliny termicznej należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji wodociągowych oraz dokonać odbioru częściowego. Wyroby zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej wody do zmywania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. - strona 7 -

7 Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć Próba szczelności instalacji Badanie szczelności należy przeprowadzić po sprawdzeniu poprawności montażu armatury i działania armatury odcinającej, natomiast przed wykonaniem izolacji termicznej. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas badania szczelności zabrania się nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. Po napełnieniu instalacji wodą należy dokonać starannego przeglądu instalacji w celu sprawdzenia czy nie występują przecieki wody lub roszenie. Próba szczelności Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min 150mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 0,1bara przy zakresie do 10 bar 0,2bara przy zakresie wyższym. Badanie szczelności instalacji wodą można rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do próby szczelności i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody i roszenia. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10barów a badane należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi jak niżej. Połączenia przewodów Spawane, lutowane, zaciskane, kołnierzowe Gwintowane Nazwa czynności Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego Obserwacja instalacji 0,5h Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego Obserwacja instalacji 0,5h Przebieg badania Czas Warunki uznania wyników za trwania pozytywne Brak przecieków i roszenia, - szczególnie na połączeniach i dławicach - j.w. ponadto manometr nie wykaże spadku ciśnienia Brak przecieków i roszenia, szczególnie na połączeniach i dławicach j.w. ponadto ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż 2% Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać +/-3K) i pogoda nie powinna być słoneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, czy badanie - strona 8 -

8 przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zdefiniować tę część instalacji, która była objęta badaniem Opis rozwiązań projektowych instalacja kanalizacji sanitarnej Instalacja kanalizacyjna została zaprojektowana dla odprowadzenia ścieków bytowogospodarczych poprzez piony kanalizacyjne (oznaczenie na rysunkach S ) oraz poziome odcinki rurociągów jak pokazano na rzutach budynku. Rury należy prowadzić w bruzdach ściennych oraz pod posadzką. Projektuje się odprowadzenie ścieków do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku z wykorzystaniem istniejących pionów oraz poziomów. Na etapie montażu istnieje możliwość zmiany lokalizacji pionów i dopasowanie do stanu rzeczywistego. Istniejący główny poziom kanalizacji należy zaślepić i wykonać nowe obejście w celu ominięcia pomieszczenia rezonansu. Trasę przekładki poziomu kanalizacji pokazano na rzucie. Nowy poziom kanalizacyjny pod posadzką należy włączyć do istniejącej studni rewizyjnej przy budynku. Instalację kanalizacji zaprojektowano z rur PVC. Rury należy prowadzić w bruzdach ściennych oraz pod posadzką. Przewiduje się odbiór ścieków z następujących przyborów sanitarnych: proj. umywalki proj. miski ustępowe proj. zlewozmywaki proj. natryski Normatywny odpływ jednostkowy wg PN-EN : umywalek...0,5dm 3 /s. zlewozmywaków ,8dm 3 /s ustępów spłukiwanych ze zbiornikiem 9dm3...2,5dm 3 /s natrysków...0,6dm 3 /s Opis wykonania instalacja kanalizacji sanitarnej Podejścia i przewody odpływowe powinny być prowadzone ze spadkami. Spadek podejścia nie powinien być mniejszy niż 2%. Przewody rur kielichowych muszą mieć kielichy ułożone przeciwnie do kierunku przepływu ścieków. Przewody prowadzone po ścianach należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników albo wieszaków z elastycznymi przekładkami. Rozstaw podpór dla przewodów poziomych powinien wynosić dla rur z PVC do 1,25m i dla pozostałych materiałów do 2,0m. Złącza przewodów powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producentów. Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji ogrzewania, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej. Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC od prowadzonych równolegle przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej oraz przewodów instalacji ogrzewczej, powinna wynosić co najmniej 0,1m. Jeżeli dla przewodów konieczne jest wymagane wykonanie izolacji termicznej odległość tę należy mierzyć od zewnętrznej części płaszcza izolacji. - strona 9 -

9 Przewody prowadzone w bruzdach powinny mieć odpowiednią wolną przestrzeń i zabezpieczenie przed ocieraniem się przewodu o ścianę bruzdy (np. poprzez owinięcie przewodu tekturą falistą). Zakrycie bruzd powinno być wykonane po odbiorze częściowym i po przeprowadzeniu próby szczelności. Piony powinny być wyposażone w rewizje: na najniższej kondygnacji nad odsadzkami. Przejścia przewodów przez ściany lub stropy wymagają zastosowania tulei ochronnych wypełnionych materiałem uszczelniającym plastycznym o tej samej odporności ogniowej co przegroda. Średnica wewnętrzna tulei ochronnej powinna być większa o ok. 5cm od średnicy zewnętrznej rury przewodowej. Przejścia przez strop przewodów z PVC wymagają zastosowania tulei ochronnej wystającej około 3 cm powyżej podłogi. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żądne złącze przewodu. Montaż przyborów sanitarnych Przybory sanitarne mogą być mocowane bezpośrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowanej ścianki instalacyjnej. Przybory sanitarne powinny być mocowane do ścian i posadzki w sposób zapewniający właściwe użytkowanie i łatwy demontaż. Konstrukcje wsporcze urządzeń sanitarnych obciążone siłą statyczną równą 500N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny się odkształcić w sposób widoczny. Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzeży miski klozetowej lub bidetu jest niedopuszczalne. Miski ustępowe powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru jest następująca: umywalka 0,75-0,80m zlewozmywak 0,85-0,90m miska ustępowa wisząca 0,40m Przybory sanitarne powinny być zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed przedostawaniem się zanieczyszczonego powietrza do pomieszczeń. Minimalna wysokość zamknięcia powinna wynosić 50mm. Średnice podejść do pojedynczych przyborów sanitarnych należy przyjmować z rysunków rozwinięć pionów. Minimalne średnice pionów prowadzących ścieki szare wynosi DN70, prowadzonych ścieki czarne wynosi DN100. Piony wentylacyjne powinny być wentylowane poprzez wyprowadzenie pionu, co najmniej 0,6m powyżej dachu. Instalacja kanalizacji powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-92/B oraz wymaganiami zawartymi w instrukcji montażu instalacji kanalizacyjnej z PVC producenta oraz warunkami technicznymi wykonania instalacji z tworzyw sztucznych Opis rozwiązań projektowych centralne ogrzewanie Źródłem ciepła istniejącej instalacji centralnego ogrzewania jest istniejąca kotłownia gazowa. Kotłownia wytwarza ciepło o parametrach 70/50 C dla potrzeb centralnego ogrzewania pokrywając zapotrzebowanie ciepła. W opracowywanej części budynku na poziomie parteru - strona 10 -

10 pod stropem znajdują się istniejące przewody centralnego ogrzewania z podejściami pod istniejące grzejniki. Istniejące grzejniki należy zlikwidować a w ich miejsce zaprojektowano grzejniki higieniczne ocynkowane płytowe. Zasilanie w czynnik grzewczy będzie realizowany z istniejących pionów (podejść) oraz poziomu głównego prowadzonego pod stropem, jak pokazano na rzucie, rys. nr IS/3. Instalacja ogrzewania budynku wykonana będzie z rur PE-X/AL/PEX. Charakterystyka instalacji c.o.: Zapotrzebowanie ciepła całkowite Parametry instalacji Temp. pow. zewn. (III strefa) ~8kW 70/50 0 C C Projektuje się ogrzewanie grzejnikami płytowymi higienicznymi o podwyższonej odporności na korozję (ocynkowane). Grzejniki wyposażone będą w głowice termostatyczne dla regulacji temperatury pomieszczeń. Instalacja z rur wielowarstwowych Pex-Al.-Pex łączonych na złączki zaprasowywane. Projektowane grzejniki zasilane będą wodą o temperaturze 70/50 C, ogrzewanie pompowe z rozdziałem dolnym w systemie dwururowym Opis wykonania instalacja centralnego ogrzewania Rurociągi Rurociągi instalacji ogrzewczych wykonać z rur wielowarstwowych Pex-Al.-Pex lub równoważnych technicznie o połączeniach na złączki zaprasowywane. Instalację należy prowadzić w posadzce, pod stropem oraz w bruzdach ściennych. Prowadzenie przewodów przedstawiono w części rysunkowej. Odległości między podporami: do Dz 16 1,2 m Dz ,3 m Dz 25 1,5 m Grzejniki Grzejniki należy montować wg miejsc pokazanych na rzutach. Przy projektowanych grzejnikach zamontować wkładki termostatyczne oraz armaturę połączeniową z nastawą wstępną i funkcjami napełniania i opróżniania. Regulacja Regulacja odbywać się będzie przy pomocy odpowiednio dobranych średnic przewodów i nastaw wstępnych zaworów przy grzejnikach. Do regulacji temperatury w pomieszczeniach wyposażonych w grzejniki przewidziano zawory termostatyczne z nastawami wstępnymi. Zabezpieczenie antykorozyjne Rury wielowarstwowe i PeX nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Po wykonaniu instalację grzewczą poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie 0,4 MPa, po pozytywnych próbach hydraulicznych zaizolować otulinami: dla DN mm zasilenie i powrót Roboty muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności i odebrane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbiory oraz ze sztuką budowlaną. Podczas wykonawstwa stosować się do Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 6 z maja - strona 11 -

11 2003r. oraz do Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych. Instalacja grzewcza nie stwarza zagrożenia pożarowego, jest zaprojektowana wyłącznie z materiałów niepalnych Uwagi końcowe Wszystkie przyłącza do pionów kanalizacyjnych należy wykonać poprzez trójnik Połączenia i ułożenia rurociągów wykonywać zgodnie z instrukcją montażową rurociągów z PVC producenta. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać trasowanie instalacji. Po wykonaniu montażu i przed przekazaniem ich do eksploatacji należy przeprowadzić badania techniczne przewodu (instalacji). Instalacje kanalizacyjną należy poddać próbie szczelności przez zaizolowaniem i obudowaniem instalacji. Instalację należy wykonać zgodnie z: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych zeszyt 12 Corbi Instal Normami: PN-83/B , PN-81/B , Instrukcjami montażu producentów Przepisami BHP i ppoż. Instalacje centralnego ogrzewania należy poddać próbie szczelności przez zaizolowaniem i obudowaniem instalacji. Instalację należy wykonać zgodnie z: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych zeszyt 6 Corbi Instal Normami, Instrukcjami montażu producentów Przepisami BHP i ppoż BHP Prace należy wykonywać zgodnie przepisami zawartymi w przepisach: Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby Dz.U. nr.62 poz. 288 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej /Dz.U. nr 62 poz 288/ Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 / wraz ze zmianami Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych / Dz. U. Nr 47 poz. 401 /. - strona 12 -

12 Zestawienie materiałów KANALIZACJA SANITARNA ETAP I Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Producent 1 Rury kanalizacyjne z PVC Ø160 (przyłącze do istn. Np. Wavin mb 8 studni) 2 Rury kanalizacyjne z PVC Ø110 mb 18 Np. Wavin 3 Rury kanalizacyjne z PVC Ø50 mb 4 Np. Wavin 4 Rewizja podłogowa Ø110 ze stali nierdzewnej pod Np. KMB szt 3 wypełnienie płytkami Steel 5 Zaślepka rury Ø110 PVC istn. ruroc. Np. Wavin kpl 2 podposadzkowy KANALIZACJA SANITARNA ETAP II Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Producent 1 Rury kanalizacyjne z PVC Ø50 mb 6 Np. Wavin 2 Zestaw do podłączenia umywalek z PVC Ø40 kpl 1 Np. Wavin KANALIZACJA SANITARNA ETAP III Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Producent 2 Rury kanalizacyjne z PVC Ø110 mb 6 Np. Wavin 3 Rury kanalizacyjne z PVC Ø50 mb 10 Np. Wavin 4 Rewizja PVC Ø110 szt 3 Np. Wavin 6 Zestaw do podłączenia umywalek z PVC Ø40 kpl 5 Np. Wavin 8 Zestaw do podłączenia ustępów z PVC Ø110 kpl 2 Np. Wavin 9 Zestaw do podłączenia natrysku z PVC Ø50 kpl 1 Np. Wavin - strona 13 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Przedmiot i zakres opracowania...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa Str. 1 Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa KODY CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332200-5 Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja wewnętrznych hydrantów ppoż. zgodnie z częścią architektoniczną UWAGA: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI:

Lokalizacja wewnętrznych hydrantów ppoż. zgodnie z częścią architektoniczną UWAGA: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA... 2 4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ... 5 4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY W PRACOWNI ENDOSKOPII 3 piętro, blok C INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY W PRACOWNI ENDOSKOPII 3 piętro, blok C INSTALACJE SANITARNE JEDNOSTKA PROJEKTOWA: OBIEKT: PRACOWNIA ENDOSKOPII - 3 piętro - blok C ADRES: SUCHA BESKIDZKA, ul. SZPITALNA 22 INWESTOR: TEMAT OPRACOWANIA: ZOZ w SUCHEJ BESKIDZKIEJ ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33.

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33. KARTA TYTUŁOWA OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35 INWESTOR: ZUM Muniserwis Ul. Przemysłowa 33 09-400 Płock STADIUM: Projekt wykonawczy BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM III. Projektował: Sprawdził: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea.

PROJEKT BUDOWLANY TOM III. Projektował: Sprawdził: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea. PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea Branża: Sanitarna Temat: Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i CO przebudowy pomieszczeń części budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B.. -,,Architektura, opracowany przez: "ETA" - Spółka z o.o. Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 8, tel.444-26-05 Uzgodnienia z Inwestorem. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WODNO-KANALIZACYJNE GMINA HYŻNE 36 024 HYŻNE HYŻNE 103

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WODNO-KANALIZACYJNE GMINA HYŻNE 36 024 HYŻNE HYŻNE 103 STADIUM NAZWA OBIEKT PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WODNO-KANALIZACYJNE Przebudowa części budynku DL w Brzezówce ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na żłobek ADRES BRZEZÓWKA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE Dane do projektu http://riad.pk.edu.pl/~azastawna/ Instalacje i sieci miejskie Projekt http://archon.pl/projekty-domow/domy-male/1/1?per_page=100 Dla celów projektowych

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro INSTALACJE WODOCIĄGOWE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis 1.SPIS TREŚCI 1.SPIS TREŚCI... 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. DANE OGÓLNE... 1 3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA... 2 3.2.Wytyczne elementów grzejnych... 3 3.3.Wytyczne do przewodów rurowych... 3

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2

1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO INSTALACJI C.O. I C.T.. 2 5.1.1 Rurociągi. 3 5.1.2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja wod. kan. w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania: 2. Przedmiot i zakres opracowania: 3. Opis projektowanych instalacji: 3.1.Przyłącze kanalizacji sanitarnej 3.1.1. Przewody

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA 1. Instalacje i urządzenia sanitarne: 1.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 1.1.1 Dane ogólne Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 19 81-231 GDYNIA. mgr inż. Bartosz Wysocki

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 19 81-231 GDYNIA. mgr inż. Bartosz Wysocki TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ARGENTYŃSKIEJ 2 W GDYNI ADRES: GDYNIA UL. ARGENTYŃSKA 2 DZ. NR 81/9 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne BUDYNEK MIESZKALNY, KOMUNALNY UL. GODEBSKIEGO 1, RASZYN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45332200-5 Hydraulika CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania CPV 45331110-0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA SANITARNA PROJEKTANT. Podpis i pieczątka: MAJ 2014 DZIAŁKA NR EW. 218/25 W M. DOŁŻYCA PGL LP NADLEŚNICTWO CISNA.

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA SANITARNA PROJEKTANT. Podpis i pieczątka: MAJ 2014 DZIAŁKA NR EW. 218/25 W M. DOŁŻYCA PGL LP NADLEŚNICTWO CISNA. PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu: Adres obiektu: Inwestor: Adres Inwestora: INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD KAN DZIAŁKA NR EW. 218/25 W M. DOŁŻYCA PGL LP NADLEŚNICTWO CISNA CISNA 87A, 38-607 CISNA Zakres projektu

Bardziej szczegółowo

1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1 Dokumenty... 2 1.2 Obowiązujące Prawo Budowlane i PN... 2 2 CEL OPRACOWANIA... 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA...

1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1 Dokumenty... 2 1.2 Obowiązujące Prawo Budowlane i PN... 2 2 CEL OPRACOWANIA... 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1 Dokumenty... 2 1.2 Obowiązujące Prawo Budowlane i PN... 2 2 CEL OPRACOWANIA... 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU... 2 4.1 Dane inwestycji...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o.

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Rysunki: rys nr 1 rys. nr 2 rys nr 3 rys. nr 4 rys nr 5 rys nr 6 rys nr 7 rys nr 8 Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne. 1.1 Przedmiot i zakres opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne. 1.1 Przedmiot i zakres opracowania. OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY (BRANŻA SANITARNA) 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU PIWNIC

PROJEKT REMONTU PIWNIC AK Projekt Andrzej Kodłubaj 24-100 Puławy ul. Kaniowczyków 11/7 tel/fax 81 887 92 47 NIP 7161127761 Regon 430500126 PROJEKT REMONTU PIWNIC BRANŻA SANITARNA Obiekt: Zamawiający: Budynek administracyjny

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z. o.o

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z. o.o ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z. o.o 96-500 Sochaczew ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU HOTELU GARNIZONOWEGO SOCHACZEW ul. DYWIZJONU 303 nr 4 INSTALCJE WOD-KAN INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU - CZĘŚĆ SANITARNA

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU - CZĘŚĆ SANITARNA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU - CZĘŚĆ SANITARNA Instalacja wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania w przebudowywanej części pomieszczeń w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa budynku po byłej szkole na świetlicę wiejska Nazwa i adres inwestora: Gmina Skalbmierz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria środowiska Temat : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI Iława,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny, wyniki obliczeń 2. Rysunki: nr 1 rzut wysokiego parteru instalacja c.o.; skala 1:100 nr 2 rozwinięcie instalacji c.o.; skala 1:50

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Usługi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Świaniewicz 16-001 Kleosin, ul. Długosza 8. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Usługi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Świaniewicz 16-001 Kleosin, ul. Długosza 8. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Instalacje sanitarne I konstrukcje budowlane Usługi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Świaniewicz 16-001 Kleosin, ul. Długosza 8 Projekt wykonawczy remontu budynku zlokalizowanego w Wysokiem Mazowieckiem

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Rejonowa w Malborku Przebudowa pomieszczenia instalacyjnego-instalacje sanitarne

Prokuratura Rejonowa w Malborku Przebudowa pomieszczenia instalacyjnego-instalacje sanitarne 1 I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Rozwiązanie projektowe Zawartość opracowania 3.1 Zmiana lokalizacji wodomierza 3.2 Przebudowa kanalizacji sanitarnej 3.3 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

SANITARNA. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Lublinie ul. Łęczyńska 1 20-309 Lublin

SANITARNA. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Lublinie ul. Łęczyńska 1 20-309 Lublin BRANŻA SANITARNA WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD.-KAN., C.O., GAZU INWESTOR : Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Lublinie ul. Łęczyńska 1 20-309 Lublin LOKALIZACJA : ul.urbanowicza 13, Dęblin

Bardziej szczegółowo

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji.

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, wentylacji i c.o dla przebudowy części budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy przy ul.powstańców Wlkp. 1a 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

1.3. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. PRZEDMIOT i ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 1.2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

1.3. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. PRZEDMIOT i ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 1.2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Instalacji wewnętrznej wod-kan., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i centralnego ogrzewania w budynku administracji. 1. CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTOR: ZAKŁAD INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Instalacja wod.-kan. OPIS TECHNICZNY. do projektu wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej.

Instalacja wod.-kan. OPIS TECHNICZNY. do projektu wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - umowa z Inwestorem - inwentaryzacja obiektu, - obowiązujące przepisy i normy.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis techniczny. II. Rysunki: Plan sytuacyjno wysokościowy Rzut przyziemia inst. wod kan. Rzut przyziemia instalacja co. - rys.nr.1 - rys.nr.wk.1 - rys.nr.wk.2 - rys.nr.wk.3 - rys.nr.wk.4

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona: 1 / 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki Nr 1. Projekt zagospodarowania terenu Nr 2. Rzut przyziemia instalacja wodociągowa oraz instalacja p.poż. Nr 3. Rzut piętra instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY modernizacja II piętra budynku B zlokalizowanego na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

PROJEKT WYKONAWCZY modernizacja II piętra budynku B zlokalizowanego na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu WOJEWÓDZKIE BIURO PROJEKTÓW w e W r o c ł a w i u S p ó ł k a z o. o NIP 899-15-16-618 50-453 Wrocław ul. Hercena 3-5 tel. 071/344-70-65, tel/fax 341-81-26 e-mail: wubepe@wubepe.com.pl Bank Zachodni WBK

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice Opis techniczny - instalacje sanitarne 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTU MIESZKANIA SOCJALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM W MIEJSCOWOŚCI TRZĘSÓW 4a, NA DZIAŁCE NR EWID. 66/2.

Bardziej szczegółowo