OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ratusza Miejskiego w Koninie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ratusza Miejskiego w Koninie"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ratusza Miejskiego w Koninie 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku Ratusza Miejskiego, zlokalizowanym w Koninie, przy ul. Wiosny Ludów 6 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie Inwestora Wizja lokalna Podkłady budowlane przedmiotowego obiektu Obowiązujące normy i przepisy. 3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 3.1. Opis zastosowanych rozwiązań Źródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania będzie istniejący węzeł cieplny, zlokalizowany w piwnicy przedmiotowego budynku. Projektuje się instalację w układzie zamkniętym, dwururową, z dolnym rozdziałem czynnika grzewczego. Projektowany układ to instalacja dwuobiegowa i rozpoczyna się w pomieszczeniu węzła cieplnego. Na rurociągach przy wyjściu z rozdzielaczy należy zamontować zawory odcinające kulowe. Dalej rurociągi prowadzić pod stropem w piwnicy, zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacji, a następnie pionami na wyższe kondygnacje, przy czym na odejściach pionów zabudować zawory odcinające kulowe. Piony oraz rurociągi rozprowadzające na kondygnacjach należy prowadzić w bruzdach ściennych, a odejścia do grzejników wykonać w systemie trójnikowym. Wyjątek stanowi podejście do grzejnika w nowo wyremontowanej łazience na piętrze (pom. 1/6) oraz na poddaszu (pom. 2/1). W pomieszczeniu 1/6, z uwagi na nową glazurę, rurociągi należy prowadzić przy suficie, po ścianie, w zabudowie gipsowo-kartonowej, a podejście do grzejnika wykonać rurociągami miedzianym prowadzonymi po ścianie. Na pionie zasilającym grzejnik łazienkowy (pion nr 10) należy zamontować automatyczne odpowietrzniki, zachowując do nich dostęp w zabudowie gipsowo-kartonowej rurociągów. Rurociągi miedziane po ułożeniu i próbie szczelności powinny być pomalowane farbą w kolorze glazury. Rurociągi zasilające grzejnik łazienkowy na poddaszu należy prowadzić przy podłodze w zabudowie gipsowo-kartonowej, a podejście do grzejnika wykonać ze ściany ograniczając do minimum uszkodzenie istniejącej glazury Dane techniczne budynku i instalacji centralnego ogrzewania. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło: - 57,7 kw Parametry czynnika grzejnego - 90/70 C Strefa klimatyczna: - II Temperatura zewnętrzna: - t z = 18 C str. 1

2 3.3. Rurociągi centralnego ogrzewania Rurociągi rozprowadzające w piwnicach oraz podejście do grzejnika w pom. 1/6 wykonać z rur miedzianych łączonych poprzez lutowanie miękkie na typowe złączki i kształtki miedziane, a z armaturą na połączenia gwintowane. Rurociągi poziome powinny być układane ze spadkiem min. 5 % o w kierunku węzła cieplnego. W przypadku załamań instalacji, w najniższym punkcie zapewnić odwodnienie, a w najwyższym odpowietrzenie. Rurociągi mocować do ścian lub stropu poprzez podpory w następujących odległościach: dn 12 1,2 m dn 22 2,0m dn 28 2,2 m dn 35 2,7 m dn 42 3,0 m W miejscach przejść rurociągów przez ściany należy stosować tuleje ochronne o średnicy wewnętrznej co najmniej 2 cm większej niż zewnętrzna średnica przewodu, a w przypadku przejść przez strop o co najmniej 1 cm. W tulei ochronnej nie może znajdować się łączenie rurociągów. Piony, rozprowadzenia poziome na kondygnacjach oraz podejścia do grzejników projektuje się z rur z polietylenu sieciowanego PEX-a w systemie Rehau Rautitan Pink, łączonych poprzez systemowe kształtki i tuleje zaciskowe. Rurociągi należy prowadzić w bruzdach ściennych i mocować za pomocą systemowych haków dyblowych w odległościach max. 2,0 m. Zmiany kierunków wykonywać łagodnymi łukami natomiast przy ostrych załamaniach (np. 90 o przy podejściach do grzejników) stosować kształtki kolanowe. Rurociągi prowadzone w ścianach należy izolować. 3.4.Izolacje cieplne Rurociągi miedziane w piwnicach zaizolować izolacją z pianki poliuretanowej stosując następujące grubości izolacji: φ (z/p) 35/30 mm φ (z/p) - 30/30 mm Rurociągi PEX prowadzone w ścianach należy zaizolować izolacją z pianki polietylenowej (np. Tubolit prod. Armacell) stosując grubość 20 mm na rurociągu zasilającym i 13 na powrotnym Urządzenia grzejne Jako urządzenia grzejne zastosowano grzejniki stalowe, płytowe De'Longhi z podejściem dolnym, a w łazience i pomieszczeniu socjalnym (pom. 1/5 i 1/6) grzejniki z podejściem bocznym. Wielkości grzejników podano na rysunkach i rozwinięciu niniejszej dokumentacji. 3.6.Armatura Grzejniki z podejściem dolnym posiadają zabudowany zawór grzejnikowy Danfoss RA-N i należy je wyposażyć dodatkowo w głowice termostatyczne Danfoss RTS-R Everis 4240 o zakresie nastawy temperatury 8-28 o C, a grzejniki na korytarzach w głowice zabezpieczone przed manipulacją typu RA 2921 o zakresie nastaw 5-26 o C. Grzejniki z podejściem bocznym należy wyposażyć w zawory grzejnikowe Danfoss RTD-N oraz głowice termostatyczne Danfoss RTS Everis 4230 o zakresie nastawy temperatury 8-28 o C. Jako armaturę odcinającą na rozdzielaczach i pionach zastosować zawory odcinające kulowe. Na pionie 10 zabudować automatyczne odpowietrzniki. Grzejniki odpowietrzane będą kurkami odpowietrzającymi zamontowanymi na grzejnikach. str. 2

3 3.7.Próby ciśnieniowe Po zmontowaniu instalacji należy ją kilkakrotnie przepłukać wodą i wykonać próbę ciśnieniową na ciśnienie 4,5 bar, oddzielnie dla rurociągów PE i miedzianych. Próbę rurociągów miedzianych uważa się za pozytywną jeżeli w ciągu 0,5 godziny nie wystąpią przecieki i roszenia na połączeniach, a manometr nie wykaże spadku ciśnienia. Próbę rurociągów PE należy przeprowadzić w dwóch etapach. Próbę wstępną uważa się za pozytywną jeżeli w przeciągu 0,5 godziny nie wystąpią roszenia i przecieki na łączeniach, a spadek ciśnienia wywołany elastycznością przewodów będzie mniejszy niż 0,6 bar. Próbę główną należy wykonać po pozytywnym wyniku próby wstępnej i uważa się za pozytywną jeżeli w ciągu 2 godzin nie wystąpią roszenia i przecieki, a spadek ciśnienia na manometrze będzie nie większy niż 0,2 bar. Po pozytywnym wyniku próby szczelności na zimno, po podłączeniu instalacji do źródła ciepła należy wykonać próbę na gorąco. 4. UWAGI KOŃCOWE Całość robót wykonać zgodnie z: Wymaganiami technicznymi Cobrti Instal - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - Zeszyt 6 Przepisami BHP i p.poż. Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji, zarówno w układach technologicznych jak i zastosowanych urządzeniach, wymagają akceptacji Projektanta. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian bez akceptacji Projektanta stanowi naruszenie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 23 lutego 1994 roku Nr 24 poz. 83 z zm.) Obliczeń instalacji dokonano przy pomocy programu komputerowego Gredi, a wyniki obliczeń zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym. Opracował: Konin, sierpień 2006 r. str. 3

4 OPIS TECHNICZNY DO INFORMACJI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO Ratusz Miejski w Koninie, Konin, ul. Wiosny Ludów 6 2. NAZWA I ADRES INWESTORA Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie Pl. Wolności Konin 3. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA mgr inż. Tadeusz Ogorzałek, upr. nr UAN 8346/II/B; GP 7342/114/ Stare Miasto, ul. Wierzbowa ZAKRES ROBÓT Roboty montażowe: - ułożenie rurociągów centralnego ogrzewania w piwnicy - lutowanie rurociągów - kucie bruzd i ułożenie rurociągów w ścianach - wykonanie połączeń rurociągów PEX, - montaż grzejników, - próby ciśnieniowe, - montaż izolacji na rurociągach. 4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT a) Porażenie prądem elektrycznym może nastąpić przy pracach z użyciem urządzeń zasilanych prądem elektrycznym z rozdzielnicy budowlanej. Zagrożenie występować będzie w fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem elektronarzędzi. Należy stosować urządzenia ze sprawną instalacją przeciwporażeniową. Narzędzia chronić bezwzględnie przed kontaktem z wodą b) Oparzenia mogą nastąpić podczas lutowania rurociągów. Zagrożenie występować będzie w fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem lutownic lub palników. Należy stosować odpowiednią odzież ochronną (maski lub okulary, rękawice ochronne, itp.). Zabezpieczyć miejsce wykonywania prac spawalniczych, ograniczyć ruch osób w pobliżu spawacza. c) Uderzenie, przygniecenie i inne urazy mechaniczne zagrożenie występować będzie podczas prac związanych z transportem, przeładunkiem i montażem rurociągów oraz w trakcie wykonywania robót budowlanych (wiercenia otworów, wykuwania bruzd i otworów. Należy wyznaczać strefy niebezpieczne, używać sprawnych urządzeń, dobierać odpowiednie obciążenia. d) Upadek na płaszczyźnie zagrożenie występować będzie na drogach i ciągach komunikacyjnych. Należy zwrócić uwagę na wyznaczenie bezpiecznych dojść, nie zastawianiu ich, utrzymaniu porządku i czystości oraz stosowaniu prawidłowego obuwia. str. 4

5 5. SPOSÓB PROWADZNIA INSTRUKTAŻU PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT Instruktaże należy dokonywać przed rozpoczęciem prac i fakt ten udokumentować wpisem do protokołu instruktaży potwierdzone podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktaży odpowiedzialny jest bezpośredni przełożony (brygadzista, mistrz,) brygady wykonującej prace. W instruktażu uwzględnić: - informację o warunkach atmosferycznych, - bezpieczne metody wykonywania prac, - informację o występujących zagrożeniach oraz sposobach zabezpieczania się przed skutkami występujących zagrożeń, - zasady komunikowania się pracowników, - zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, a w szczególności udzielenia pierwszej pomocy, sposobie postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia, sposobie powiadamiania służb ratowniczych w przypadku powstania zagrożeń. 6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT a) środki techniczne stosowanie sprawnych technicznie urządzeń do montażu rurociągów (spawarki, zaciskarki), stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej, a w szczególności kasków, stosowanie sprawnych urządzeń elektrycznych, stosowanie prawidłowego zabezpieczenia tymczasowych instalacji niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych, np. przedłużaczy elektrycznych stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym zalaniem urządzeń elektrycznych b) środki organizacyjne przestrzeganie poleceń bezpośredniego przełożonego na budowie, przestrzeganie zasad wzajemnej współpracy i pomocy, odpowiedni przydział ilości osób do stopnia złożoności robót, przestrzeganie ładu i porządku w miejscu pracy, zapewnienie łatwego dostępu do środków pierwszej pomocy medycznej, zapewnienie łatwego dostępu do elementów odcinających energię elektryczną i gazy techniczne (spawalnicze). str. 5

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....3 II.OPIS TECHNICZNY...8 1. Dane ogólne.... 8 1.1. Podstawa opracowania.... 8 1.2. Zakres opracowania i stan

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR J. 1380/S

PROJEKT NR J. 1380/S BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN- EN ISO 9001:2009 numer rejestracyjny AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR J. 1380/S Nazwa obiektu: Dom studencki

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: Wymiana kotła gazowego i instalacji kotłowni oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania OIEKT: Budynek szkoły podstawowej i przedszkola ADRES: Bonikowo,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Uwagi ogólne 4. Instalacja wody zimnej i ciepłej

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Uwagi ogólne 4. Instalacja wody zimnej i ciepłej OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania a) projekt architektoniczny opracowany przez Biuro Architektury i Urbanistyki Akcent b) własne pomiary inwentaryzacyjne c) wytyczne inwestora i użytkownika d) obowiązujące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH ST-I-02.01. INSTALACJE C.O. Grupa robót:453 100000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych Klasa robót:453 30000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA : PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ DLA MŁODZIEŻY INSTALACJE C.O. Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ ADRES: ŁOMŻA. ul. RYBAKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. SZCZYTNO NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek gospodarczy w m. Szczytno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Budynek biurowy TEMAT Projekt technologii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji ogrzewczej w budynku mieszkalno-usługowym wielorodzinnym przy ul. 28-Lutego 13-15 w Szczecinku, dz. nr 248/1, obr. 20 Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE: Przedsiębiorstwo Projektowo-Instalacyjne PROJDEMB Grzegorz Dembski ul. Leszczyńska 35 64-140 Włoszakowice NIP: 929-149-68-83, REGON: 300601500 Projdemb INSTALACJE SANITARNE kom: 691/772 910 e-mail: g.dembski@wp.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA MECHANICZNA W BUDYNKU OŚRODKA DLA BEZDOMNYCH NR 1 W POZNANIU PRZY UL. MICHAŁOWO 68. CZĘŚĆ - A Wymagania ogólne na roboty Sanitarne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ RZESZÓW BRANŻA SANITARNA ADRES INWESTORA: INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała 63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna 1a Tel. 0-62 730-46-54, tel. kom. 0608 298 720 NIP 622-157-64-86 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT BUDOWLANY 1. Nazwa zamówienia

Bardziej szczegółowo