Opis techniczny projektu... 9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis techniczny projektu... 9"

Transkrypt

1 Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Spis zawartości projektu budowlanego: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego... 3 Kopia zaświadczenia ŁOIIB 2013r. projektanta... 4 Kopia decyzji uprawnień budowlanych projektanta... 5 Kopia zaświadczenia ŁOIIB 2013r. sprawdzającego... 6 Kopia decyzji uprawnień budowlanych sprawdzającego... 7 Opis techniczny projektu... 9 Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia...14 Część rysunkowa: Rys. nr:: Tytuł: Rys. CO-01 Rzut parteru instalacja wewnętrzna C.O. Rys. CO-02 Rzut 1 pietra instalacja wewnętrzna C.O. Rys. CO-03 Rzut 2 pietra instalacja wewnętrzna C.O. Rys. CO-04 Rzut 3 pietra instalacja wewnętrzna C.O. Rys. CO-05 Rozwinięcie instalacja wewnętrzna C.O. Strona 2

2 Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Łódź, grudzień 2013r. OŚWIADCZENIE Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane Oświadczam, że dokumentacja: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ C.O. Inwestor: MIASTO ŁÓDŹ reprezentowany przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź Bałuty Łódź, ul. Drewnowska 5 Adres: Łódź, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 2, dz. nr 367 obr. B-47 została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Rafał Rydzyński upr. bud. nr 141/01/WŁ do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej mgr inż. Maria Lisowska upr. bud. nr 144/01/WŁ do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej Strona 3

3 Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Strona 4

4 Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Strona 5

5 Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Strona 6

6 Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Strona 7

7 Spis treści 1. Podstawa opracowania Zakres opracowania Opis rozwiązania projektowego instalacji CO Wymagania dla instalacji Grzejniki Regulacja instalacji C.O Instalacja wewnętrzna CO Obliczenia instalacji CO Dobór ciepłomierza mieszkaniowego Montaż instalacji Próby techniczne instalacji Odpowietrzenie instalacji CO Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne Uwagi końcowe Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zestawienie materiałów Strona 8

8 1. Podstawa opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszczącego się w przy ul Bojowników Getta Warszawskiego 2 w miejscowości Łódź, dz. nr 367, obręb B-47 tj. Istniejącego budynku wielorodzinnego z usługami w parterze. Podstawę opracowania stanowi: - zlecenie Inwestora, - projekt inwentaryzacji budynku, - polskie normy oraz katalogi urządzeń wykorzystywanych do projektowania, - obowiązujące przepisy, - wytyczne projektowania instalacji wewnętrznej CO, 2. Zakres opracowania. Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji CO dla całego budynku. Zasilanie instalacji przewidziano z węzła cieplnego. Projekt węzła cieplnego wg odrębnego opracowania. 3. Opis rozwiązania projektowego instalacji CO 3.1. Wymagania dla instalacji. Temperatury w pomieszczeniach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz pokoje, kuchnie +20 C, - WC +20 C, - łazienki +24 C, - klatki schodowe +8 C Pomieszczenia będą posiadały wentylację grawitacyjną Grzejniki. Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania zasilaną za pośrednictwem węzła cieplnego wyposażonego w automatykę. Dla obiektu przeprowadzono obliczenia strat ciepła dla poszczególnych pomieszczeń. W pomieszczeniach obiektu zaprojektowano grzejniki kompaktowe płytowe z elementami konwekcyjnymi o bocznym zasilaniu. Każdy grzejnik należy wyposażyć na gałązce zasilającej w zawór termostatyczny z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną, na gałązce powrotnej w zawór odcinający grzejnikowy powrotny oraz w odpowietrznik. W łazienkach przewidziano grzejniki drabinkowe. Każdy grzejnik należy uzbroić w zawór termostatyczny montowany na zasilaniu, zawór odcinający montowany na powrocie oraz odpowietrznik. Do regulacji temperatury w pomieszczeniach przewiduje się zastosowanie głowicy termostatycznej z zakresem nastawy temperatur C. Głowica posiada zabezpieczenie przeciw zamarzaniu. W przypadku grzejników usytuowanych na klatce należy zamontować głowice wraz z pierścieniami zabezpieczającymi przed kradzieżą z zakresem nastawy temperatur 8-26 C Regulacja instalacji C.O. Do regulacji instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano zawory równoważące do montażu na odejściach instalacji C.O. na poszczególne mieszkania w szachcie rurociąg powrotny. Zawory należy montować tak, aby był stały dostęp do obsługi. Zawór będzie zapewniał utrzymanie stałego ciśnienia instalacji C.O. Strona 9

9 Na odbiciu instalacji CO z rozdzielaczy zlokalizowanych w pomieszczeniu węzła należy zamontować zawory odcinające na rurociągu zasilającym i powrotnym Instalacja wewnętrzna CO. Instalacja wewnętrzna CO w budynku została zaprojektowana z rur stalowych cienkościennych ocynkowanych łączonych zaciskowo. Piony zlokalizowano w szachtach instalacyjnych. Rozprowadzenie instalacji od szachów do poszczególnym mieszkań oraz w mieszkaniach przewidziano podstropowo po wierzchu ścian i sufitów. Instalacje należy izolować termicznie. Prowadzenie instalacji z rur stalowych przewidziano w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku będzie z węzła cieplnego w obiegu wymuszonym o parametrach 80/60 C. Na rurociągach należy montować zawory odcinające kulowe oraz zawory balansujące w celu zapewnienia odpowiedniego rozdziału hydraulicznego układu instalacji centralnego ogrzewania. Rury należy prowadzić z odpowiednim spadkiem (0,5%) od najdalszych pionów do najniższego punktu Obliczenia instalacji CO. Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. dokonano przy pomocy programu komputerowego. Wyniki doboru średnic oraz grzejników przedstawiono na załączonych rysunkach. Poniżej podane parametry obejmują budynek ujęty w opracowaniu. Parametry instalacji c.o. - 80/60 C Zapotrzebowanie cieplne budynku - 100,0 kw Zład instalacji - 1,1 m 3 Opory instalacji CO Ciśnienie pracy instalacji c.o Dobór ciepłomierza mieszkaniowego. - 30,8 kpa - 3 bar W celu pomiaru zużycia ciepła w indywidualnych mieszkaniach zaprojektowano w szachtach instalacyjnych zamontowanie liczników ciepła na rurociągu zasilającym centralnego ogrzewania. Dobrano kompaktowy licznik ciepła ze zintegrowanym przepływomierzem wirnikowym o Q nom =0,6m 3 /h, DN15. Na rurociągu powrotnym zaprojektowano zawór równoważący. Zestaw pomiarowy na zasilaniu należy wyposażyć w dwa zawory odcinające przed i za ciepłomierzem oraz filtr mufowy przed ciepłomierzem Montaż instalacji. W czasie robót montażowych należy przestrzegać właściwych przepisów branżowych i zasad BHP. W trakcie montażu rurociągów należy pozostawić dostateczny odstęp dla izolacji. Przewody należy ułożyć tak, aby odstępy były jednakowo duże. Również dolna krawędź wszystkich izolowanych przewodów powinna leżeć na jednej wysokości. Wszystkie główne przewody rozdzielcze i przewody odgałęźne musza być oznakowane tabliczkami informacyjnymi. W miejscach przejść przez przegrody powinny być osadzone tuleje przelotowe (z uwzględnieniem wymogów zabezpieczeń ochronnych ppoż.), przy czym w miejscach tych nie może być połączeń stałych. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym. Tuleje przechodzące przez strop, powinny wystawać przed zalaniem co najmniej 2cm. Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami Strona 10

10 budowlanymi. Powierzchnia rur prowadzonych w bruzdach powinna być zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy przez otulenie izolacją z pianki PE. Dla średnic znamionowych DN15 do DN50 stosowane są zawory mufowe PN10. Montaż zaworów i trójników mufowych przy zastosowaniu min. półśrubunków umożliwiających demontaż armatury lub trójnika. Przewidziano jako zawory odcinające: 1. DN15 do DN50 zawory kulowe mufowe: dla instalacji wodnych centralnego ogrzewania. 2. DN65 do DN100 zawory kulowe kołnierzowe: dla instalacji wodnych centralnego ogrzewania. Wymagane zawory odcinające zwrotne, regulacyjne czy odwadniacze powinny być dostosowane do wymagań medium które przewidziano w rurociągach. Wymagane średnice tulei ochronnych. DN Średnica Nieizolowana rura (mm) Izolowana rura (mm) Wymagany rozstaw podparć dla rury polietylenowych wynosi: Średnica (mm) Zimna woda(m) Ciepła woda(m) 16, 20 1,5 1,0 25, 32,40 1,5 1,2 50, 63 1,5 1,5 75, 90,110 2,0 2,0 Opróżnianie i odpowietrzanie instalacji Instalacja zainstalowana będzie w taki sposób by umożliwić jej grawitacyjne opróżnianie. Poziome odcinki instalacji C.O. układane będą ze spadkiem min. 5 mm/m w kierunku punktów odwadniających. Zamontowane zostaną zawory spustowe w najniższych punktach instalacji. Ułożenie i mocowanie Wykonanie: tuleje i osłony zostaną przewidziane i zainstalowane przez wykonawcę, w przypadku przechodzenia przez przegrody ppoż. wykonać przejścia i uszczelnienia materiałem o właściwościach zgodnym z materiałem, z którego wykonana jest ściana (atest ppoż.), rury zostaną zamocowane przy użyciu obejm z przekładkami z materiałów elastycznych, wszystkie miejsca połączeń instalacji muszą być widoczne i dostępne. W przypadku prowadzenia rur równolegle będą stosowane obejmy bliźniacze, rury przeznaczone do zabudowania będą chronione przed zgnieceniem przy wylewaniu betonu, zapewnić właściwe podpory rurociągów, jak również ich prowadzenie i zamocowywanie, podpory muszą ograniczać do minimum rozprzestrzenianie hałasu (stosować elastyczne pierścienie dla obejm, osłony, itp.), mocowania kołkami lub przebicia w konstrukcji powinny uzyskać uprzednią zgodę Generalnego Projektanta, odpowiednich Wykonawców (branży budowlanej, itd.). Strona 11

11 3.8. Próby techniczne instalacji. Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych należy wykonać próbę szczelności. Próby ciśnieniowe należy wykonywać zgodnie z PN-64/B dla poszczególnych etapów wykonywanych instalacji. Instalacje należy poddać próbie ciśnienia na zimno równej 1,5 razy ciśnienia roboczego. Próba na gorąco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach możliwych do uzyskania w dniu próby w czasie 72 godzin, połączona z regulacją parametrów pracy Odpowietrzenie instalacji CO. Zaprojektowana instalacja będzie pracować w układzie zamkniętym. Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania odbywać się będzie poprzez zamontowane odpowietrzniki grzejnikowe oraz automatyczne odpowietrzniki montowane na pionach instalacji C.O. w szachtach w najwyższych punktach instalacji Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne. Po przeprowadzonych próbach szczelności, rurociągi należy izolować cieplnie izolacją odpowiadającą wymaganiom normy przedmiotowej PN-B oraz obowiązujących przepisów. Przewody centralnego ogrzewania izolować materiałem odpornym na temperaturę 90 C. Do izolacji przewodów instalacji C.O. należy stosować materiał o współczynniku przewodności cieplnej 0,035 W/ m*k. W takim przypadku grubość izolacji należy przyjmować: dla średnicy wewnętrznej do 22mm minimalna grubość izolacji cieplnej 20mm, dla średnicy wewnętrznej od 22 do 35mm minimalna grubość izolacji cieplnej 30mm, dla średnicy wewnętrznej od 35 do 100mm minimalna grubość izolacji cieplnej równa średnicy wewnętrznej rury, dla średnicy wewnętrznej ponad 100mm minimalna grubość izolacji cieplnej 100mm, Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych należy układać w izolacji grubości 6mm powlekanej folią PEHD. W przypadku zastosowania innego materiału izolacyjnego o współczynniku przewodności cieplnej różnym niż 0,035 W/ m*k należy skorygować grubości otulin korzystając ze wzoru (1) w pkt przytaczanej normy. Instalacje z PE izolować pianką polietylenową Instalację z PP izolować pianką poliuretanową Zabezpieczenie ochronne rur Wszystkie elementy metalowe (podpory, itd.) zostaną oczyszczone i zabezpieczone minią lub przez ocynkowanie. W miejscach przejść przez przegrody wszystkie rury będą prowadzone w przewodach osłonowych wykonanych z rur stalowych. Średnica wewnętrzna przewodu osłonowego będzie większa od średnicy prowadzonej w niej rury (1,5 D). Przestrzeń wolna pomiędzy rurą osłonową i przewodową wypełniona będzie materiałem izolacyjnym lub w przypadku przejścia przez strefę ppoż. odpowiednim materiałem o odpowiedniej klasie ppoż. Wszystkie przewody C.O., zaizolować przed stratami ciepła lub kondensacją wilgoci. Izolacje po przeprowadzonej próbie ciśnienia należy założyć bez przerw i lik oraz starannie zabezpieczyć przed przesunięciem. Izolacje wspólne są niedozwolone. Izolacje przewodów odkrytych należy zabezpieczyć zewnętrznie na całej długości; wraz z założeniem trasy i trójnikami. Strona 12

12 4. Uwagi końcowe. Zmiany w projekcie mogą być dokonane przez wykonawcę tylko za zgodą projektanta. Oddanie kotłowni do eksploatacji następuje w oparciu o protokół komisji odbiorowej. Instalację należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL oraz obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. Opracował: Strona 13

13 5. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W związku z projektem instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku położnym w Łodzi, przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 2 należy przestrzegać zagadnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Zakres robót oraz kolejność realizacji robót podano w opisie niniejszego opracowania. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Zagospodarowanie terenu: nie występuje, Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie występuje, Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych instalacja elektryczna - możliwość porażenia prądem podczas montażu, zagrożenie związane z właściwościami fizycznymi używanych materiałów (ostre, chropowate krawędzie itp.), zagrożenie związane z elementami wirującymi (np. wiertarki), zagrożenie oparzeniem (gorące odpryski metalu), zagrożenie oślepieniem (podczas robót spawalniczych), zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi i sprzętu. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych przeszkolenie pracowników w zakresie BHP przed rozpoczęciem realizacji prac przez uprawnioną do tego celu osobę, systematyczne kontrolowanie poprawności wykonywania robót w zakresie zgodności z przepisami BHP, Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom systematyczne kontrolowanie poprawności wykonywania robót w zakresie zgodności z przepisami BHP, szczegółowy nadzór nad pracami wykonywanymi w pobliżu istniejących instalacji Opracował: Strona 14

14 6. Zestawienie materiałów. Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, L.p. Produkt Wilekość Ilość Jedn. miary 1 Rura ze stali węglowej, ocynkowana 15 x m 2 Rura ze stali węglowej, ocynkowana 18 x m 3 Rura ze stali węglowej, ocynkowana 22 x m 4 Rura ze stali węglowej, ocynkowana 28 x m 5 Rura ze stali węglowej, ocynkowana 35 x m 6 Rura ze stali węglowej, ocynkowana 42 x m 7 Rura ze stali węglowej, ocynkowana 54 x m 8 Kolano 90 press 18 2 szt. 9 Kolano 90 press 22 1 szt. 10 Kolano 90 press 28 4 szt. 11 Kolano 90 press 54 4 szt. 12 Kolano z GZ press długie 22 - ¾"z 1 szt. 13 Kolano z GZ press długie 28-1"z 2 szt. 14 Łuk szt. 15 Łuk szt. 16 Mufa press 15 6 szt. 17 Mufa press szt. 18 Mufa press szt. 19 Mufa press 54 1 szt. 20 Półśrubunek GW press 18 2 szt. 21 Redukcja nyplowa press szt. 22 Redukcja nyplowa press szt. 23 Redukcja nyplowa press szt. 24 Redukcja nyplowa press szt. 25 Redukcja nyplowa press szt. 26 Redukcja nyplowa press szt. 27 Redukcja nyplowa press szt. 28 Redukcja nyplowa press szt. 29 Redukcja nyplowa press szt. 30 Śrubunek GW press szt. 31 Śrubunek GW press szt. 32 Śrubunek GZ press 15 - ½"z 220 szt. 33 Trójnik press szt. 34 Trójnik press szt. 35 Trójnik press szt. 36 Trójnik press szt. 37 Trójnik red. press szt. 38 Trójnik red. press szt. 39 Trójnik red. press szt. 40 Trójnik red. press szt. 41 Trójnik red. press szt. 42 Trójnik red. press szt. 43 Trójnik red. press szt. Uwagi Strona 15

15 L.p. Produkt Wilekość Ilość Jedn. miary 44 Trójnik red. press szt. 45 Trójnik red. press szt. 46 Złączka z GZ press 15 - ½"z 9 szt. 47 Złączka z GZ press 18 - ½"z 54 szt. 48 Złączka z GZ press 22 - ¾"z 7 szt. 49 Złączka z GZ press 28-1"z 6 szt. 50 Złączka z GZ press 35-1¼"z 8 szt. 51 Złączka z GZ press 54-2"z 4 szt. 52 Zawór kulowy mufowy DN15 56 szt. 53 Zawór kulowy mufowy DN20 4 szt. 54 Zawór kulowy mufowy DN25 6 szt. 55 Zawór kulowy mufowy DN32 4 szt. 56 Zawór kulowy mufowy DN50 2 szt. 57 Filtr siatkowy mufowy skośny DN20 27 szt. 58 Kompaktowy licznik ciepła 27 kpl. 59 Zawór odcinający grzejnikowy prosty DN szt. 60 Zawór termosatyczny prosty DN szt. Głowica termosatyczna, czujnik wbudowany, 109 szt. 61 zakres temp stC Głowica termosatyczna, czujnik wbudowany, 1 szt. zakres temp. 8-26stC z blokadą 62 antykradzieżową 63 Zawór równoważący ręczny gwintowany DN10 29 szt. 64 Zawór równoważący ręczny gwintowany DN15 1 szt. Odpowietrznik atomatyczny prosty z zaworem 4 kpl. 65 odcinającym kulowym mufowym DN15 66 Manometr 2 szt. 67 Termometr 2 szt. Rozdzielacz C.O. o średnicy DN80 i długości 2 kpl. L=0.8m z odejściem DN50 i spustem DN izolacja 69 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 21K/300/400 1 szt. 70 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 21K/600/400 1 szt. 71 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 21K/900/400 1 szt. 72 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/500/800 1 szt. 73 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/600/400 2 szt. 74 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/600/520 1 szt. 75 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/600/600 1 szt. 76 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/600/800 3 szt. 77 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/900/400 1 szt. 78 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/900/520 3 szt. 79 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/900/800 1 szt. 80 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/300/800 2 szt. 81 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/500/600 1 szt. 82 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/500/720 3 szt. 83 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/500/800 1 szt. Uwagi Strona 16

16 L.p. Produkt Wilekość Ilość Jedn. miary 84 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/600/720 3 szt. 85 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/600/800 3 szt. 86 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/900/400 1 szt. 87 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/900/720 1 szt. 88 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 11K/600/400 1 szt. 89 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 11K/900/520 1 szt. 90 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 21K/500/720 1 szt. 91 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 21K/600/520 2 szt. 92 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 21K/600/720 1 szt. 93 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 21K/900/400 2 szt. 94 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/300/ szt. 95 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/500/720 1 szt. 96 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/500/800 2 szt. 97 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/600/400 2 szt. 98 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/600/520 1 szt. 99 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/600/600 3 szt. 100 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/600/800 3 szt. 101 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/900/400 1 szt. 102 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/900/520 2 szt. 103 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/900/720 5 szt. 104 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/900/800 2 szt. 105 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/300/800 7 szt. 106 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/500/600 2 szt. 107 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/500/720 3 szt. 108 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/500/800 3 szt. 109 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/600/720 9 szt. 110 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/600/ szt. 111 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/900/400 1 szt. 112 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/900/520 1 szt. 113 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/900/920 1 szt. 114 Grzejnik łazienkowy drabinkowy standardowy 1100/600 2 szt. 115 Grzejnik łazienkowy drabinkowy standardowy 1500/600 4 szt. 116 Grzejnik łazienkowy drabinkowy standardowy 1800/600 2 szt. 117 Grzejnik łazienkowy drabinkowy standardowy 1800/750 1 szt. 118 Grzejnik łazienkowy drabinkowy standardowy 700/600 1 szt. Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 20 mm 960 m 119 0,035W/mK o średnicy wewn. 15 mm Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 20 mm 836 m 120 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 20 mm 4 m 121 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 30 mm 31 m 122 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 30 mm 70 m 123 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 40 mm 9 m 124 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm Uwagi Strona 17

17 L.p. Produkt Wilekość Ilość Jedn. miary Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 60 mm 17 m 125 0,035W/mK o średnicy wewn. 54 mm 126 Rura stalowa osłonowa DN20 20 m 127 Rura stalowa osłonowa DN25 25 m 128 Rura stalowa osłonowa DN32 1 m 129 Rura stalowa osłonowa DN40 3 m 130 Rura stalowa osłonowa DN50 7 m 131 Rura stalowa osłonowa DN65 1 m 132 Rura stalowa osłonowa DN80 2 m Uwagi Strona 18

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....3 II.OPIS TECHNICZNY...8 1. Dane ogólne.... 8 1.1. Podstawa opracowania.... 8 1.2. Zakres opracowania i stan

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2010 r.

Lublin, październik 2010 r. STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50 OPIS TECHNICZNY... 2 1. DANE WYJŚCIOWE... 2 2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ... 3 3.1 Źródło ciepła... 3 3.2 Rozwiązania techniczne... 3 3.3 Izolacja przewodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Budynek biurowy TEMAT Projekt technologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW...1 SPIS RYSUNKÓW...2 OŚWIADCZENIE...3 OPIS TECHNICZNY...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Instalacja ogrzewcza...4 4. Instalacja gazowa...5 5. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY EGZEMPLARZ NR 1 OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH LOKALIZACJA: STARE LUBIEJEWO, UL. SŁONECZNA 4 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

PROJEKT BUDOWLANY EGZEMPLARZ NR 1 OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH LOKALIZACJA: STARE LUBIEJEWO, UL. SŁONECZNA 4 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA EGZEMPLARZ NR 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W STARYM LUBIEJEWIE LOKALIZACJA: STARE LUBIEJEWO, UL. SŁONECZNA 4 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA DZIAŁKA NUMER EWIDENCYJNY 564/10 RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE: Przedsiębiorstwo Projektowo-Instalacyjne PROJDEMB Grzegorz Dembski ul. Leszczyńska 35 64-140 Włoszakowice NIP: 929-149-68-83, REGON: 300601500 Projdemb INSTALACJE SANITARNE kom: 691/772 910 e-mail: g.dembski@wp.pl

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S-KG

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S-KG SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S-KG Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW TEATRU DRAMATYCZNEGO im. JERZEGO SZANIAWSKIEGO w WAŁBRZYCHU w ramach

Bardziej szczegółowo