Opis techniczny projektu... 9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis techniczny projektu... 9"

Transkrypt

1 Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Spis zawartości projektu budowlanego: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego... 3 Kopia zaświadczenia ŁOIIB 2013r. projektanta... 4 Kopia decyzji uprawnień budowlanych projektanta... 5 Kopia zaświadczenia ŁOIIB 2013r. sprawdzającego... 6 Kopia decyzji uprawnień budowlanych sprawdzającego... 7 Opis techniczny projektu... 9 Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia...14 Część rysunkowa: Rys. nr:: Tytuł: Rys. CO-01 Rzut parteru instalacja wewnętrzna C.O. Rys. CO-02 Rzut 1 pietra instalacja wewnętrzna C.O. Rys. CO-03 Rzut 2 pietra instalacja wewnętrzna C.O. Rys. CO-04 Rzut 3 pietra instalacja wewnętrzna C.O. Rys. CO-05 Rozwinięcie instalacja wewnętrzna C.O. Strona 2

2 Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Łódź, grudzień 2013r. OŚWIADCZENIE Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane Oświadczam, że dokumentacja: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ C.O. Inwestor: MIASTO ŁÓDŹ reprezentowany przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź Bałuty Łódź, ul. Drewnowska 5 Adres: Łódź, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 2, dz. nr 367 obr. B-47 została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Rafał Rydzyński upr. bud. nr 141/01/WŁ do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej mgr inż. Maria Lisowska upr. bud. nr 144/01/WŁ do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej Strona 3

3 Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Strona 4

4 Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Strona 5

5 Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Strona 6

6 Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Strona 7

7 Spis treści 1. Podstawa opracowania Zakres opracowania Opis rozwiązania projektowego instalacji CO Wymagania dla instalacji Grzejniki Regulacja instalacji C.O Instalacja wewnętrzna CO Obliczenia instalacji CO Dobór ciepłomierza mieszkaniowego Montaż instalacji Próby techniczne instalacji Odpowietrzenie instalacji CO Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne Uwagi końcowe Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zestawienie materiałów Strona 8

8 1. Podstawa opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszczącego się w przy ul Bojowników Getta Warszawskiego 2 w miejscowości Łódź, dz. nr 367, obręb B-47 tj. Istniejącego budynku wielorodzinnego z usługami w parterze. Podstawę opracowania stanowi: - zlecenie Inwestora, - projekt inwentaryzacji budynku, - polskie normy oraz katalogi urządzeń wykorzystywanych do projektowania, - obowiązujące przepisy, - wytyczne projektowania instalacji wewnętrznej CO, 2. Zakres opracowania. Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji CO dla całego budynku. Zasilanie instalacji przewidziano z węzła cieplnego. Projekt węzła cieplnego wg odrębnego opracowania. 3. Opis rozwiązania projektowego instalacji CO 3.1. Wymagania dla instalacji. Temperatury w pomieszczeniach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz pokoje, kuchnie +20 C, - WC +20 C, - łazienki +24 C, - klatki schodowe +8 C Pomieszczenia będą posiadały wentylację grawitacyjną Grzejniki. Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania zasilaną za pośrednictwem węzła cieplnego wyposażonego w automatykę. Dla obiektu przeprowadzono obliczenia strat ciepła dla poszczególnych pomieszczeń. W pomieszczeniach obiektu zaprojektowano grzejniki kompaktowe płytowe z elementami konwekcyjnymi o bocznym zasilaniu. Każdy grzejnik należy wyposażyć na gałązce zasilającej w zawór termostatyczny z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną, na gałązce powrotnej w zawór odcinający grzejnikowy powrotny oraz w odpowietrznik. W łazienkach przewidziano grzejniki drabinkowe. Każdy grzejnik należy uzbroić w zawór termostatyczny montowany na zasilaniu, zawór odcinający montowany na powrocie oraz odpowietrznik. Do regulacji temperatury w pomieszczeniach przewiduje się zastosowanie głowicy termostatycznej z zakresem nastawy temperatur C. Głowica posiada zabezpieczenie przeciw zamarzaniu. W przypadku grzejników usytuowanych na klatce należy zamontować głowice wraz z pierścieniami zabezpieczającymi przed kradzieżą z zakresem nastawy temperatur 8-26 C Regulacja instalacji C.O. Do regulacji instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano zawory równoważące do montażu na odejściach instalacji C.O. na poszczególne mieszkania w szachcie rurociąg powrotny. Zawory należy montować tak, aby był stały dostęp do obsługi. Zawór będzie zapewniał utrzymanie stałego ciśnienia instalacji C.O. Strona 9

9 Na odbiciu instalacji CO z rozdzielaczy zlokalizowanych w pomieszczeniu węzła należy zamontować zawory odcinające na rurociągu zasilającym i powrotnym Instalacja wewnętrzna CO. Instalacja wewnętrzna CO w budynku została zaprojektowana z rur stalowych cienkościennych ocynkowanych łączonych zaciskowo. Piony zlokalizowano w szachtach instalacyjnych. Rozprowadzenie instalacji od szachów do poszczególnym mieszkań oraz w mieszkaniach przewidziano podstropowo po wierzchu ścian i sufitów. Instalacje należy izolować termicznie. Prowadzenie instalacji z rur stalowych przewidziano w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku będzie z węzła cieplnego w obiegu wymuszonym o parametrach 80/60 C. Na rurociągach należy montować zawory odcinające kulowe oraz zawory balansujące w celu zapewnienia odpowiedniego rozdziału hydraulicznego układu instalacji centralnego ogrzewania. Rury należy prowadzić z odpowiednim spadkiem (0,5%) od najdalszych pionów do najniższego punktu Obliczenia instalacji CO. Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. dokonano przy pomocy programu komputerowego. Wyniki doboru średnic oraz grzejników przedstawiono na załączonych rysunkach. Poniżej podane parametry obejmują budynek ujęty w opracowaniu. Parametry instalacji c.o. - 80/60 C Zapotrzebowanie cieplne budynku - 100,0 kw Zład instalacji - 1,1 m 3 Opory instalacji CO Ciśnienie pracy instalacji c.o Dobór ciepłomierza mieszkaniowego. - 30,8 kpa - 3 bar W celu pomiaru zużycia ciepła w indywidualnych mieszkaniach zaprojektowano w szachtach instalacyjnych zamontowanie liczników ciepła na rurociągu zasilającym centralnego ogrzewania. Dobrano kompaktowy licznik ciepła ze zintegrowanym przepływomierzem wirnikowym o Q nom =0,6m 3 /h, DN15. Na rurociągu powrotnym zaprojektowano zawór równoważący. Zestaw pomiarowy na zasilaniu należy wyposażyć w dwa zawory odcinające przed i za ciepłomierzem oraz filtr mufowy przed ciepłomierzem Montaż instalacji. W czasie robót montażowych należy przestrzegać właściwych przepisów branżowych i zasad BHP. W trakcie montażu rurociągów należy pozostawić dostateczny odstęp dla izolacji. Przewody należy ułożyć tak, aby odstępy były jednakowo duże. Również dolna krawędź wszystkich izolowanych przewodów powinna leżeć na jednej wysokości. Wszystkie główne przewody rozdzielcze i przewody odgałęźne musza być oznakowane tabliczkami informacyjnymi. W miejscach przejść przez przegrody powinny być osadzone tuleje przelotowe (z uwzględnieniem wymogów zabezpieczeń ochronnych ppoż.), przy czym w miejscach tych nie może być połączeń stałych. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym. Tuleje przechodzące przez strop, powinny wystawać przed zalaniem co najmniej 2cm. Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami Strona 10

10 budowlanymi. Powierzchnia rur prowadzonych w bruzdach powinna być zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy przez otulenie izolacją z pianki PE. Dla średnic znamionowych DN15 do DN50 stosowane są zawory mufowe PN10. Montaż zaworów i trójników mufowych przy zastosowaniu min. półśrubunków umożliwiających demontaż armatury lub trójnika. Przewidziano jako zawory odcinające: 1. DN15 do DN50 zawory kulowe mufowe: dla instalacji wodnych centralnego ogrzewania. 2. DN65 do DN100 zawory kulowe kołnierzowe: dla instalacji wodnych centralnego ogrzewania. Wymagane zawory odcinające zwrotne, regulacyjne czy odwadniacze powinny być dostosowane do wymagań medium które przewidziano w rurociągach. Wymagane średnice tulei ochronnych. DN Średnica Nieizolowana rura (mm) Izolowana rura (mm) Wymagany rozstaw podparć dla rury polietylenowych wynosi: Średnica (mm) Zimna woda(m) Ciepła woda(m) 16, 20 1,5 1,0 25, 32,40 1,5 1,2 50, 63 1,5 1,5 75, 90,110 2,0 2,0 Opróżnianie i odpowietrzanie instalacji Instalacja zainstalowana będzie w taki sposób by umożliwić jej grawitacyjne opróżnianie. Poziome odcinki instalacji C.O. układane będą ze spadkiem min. 5 mm/m w kierunku punktów odwadniających. Zamontowane zostaną zawory spustowe w najniższych punktach instalacji. Ułożenie i mocowanie Wykonanie: tuleje i osłony zostaną przewidziane i zainstalowane przez wykonawcę, w przypadku przechodzenia przez przegrody ppoż. wykonać przejścia i uszczelnienia materiałem o właściwościach zgodnym z materiałem, z którego wykonana jest ściana (atest ppoż.), rury zostaną zamocowane przy użyciu obejm z przekładkami z materiałów elastycznych, wszystkie miejsca połączeń instalacji muszą być widoczne i dostępne. W przypadku prowadzenia rur równolegle będą stosowane obejmy bliźniacze, rury przeznaczone do zabudowania będą chronione przed zgnieceniem przy wylewaniu betonu, zapewnić właściwe podpory rurociągów, jak również ich prowadzenie i zamocowywanie, podpory muszą ograniczać do minimum rozprzestrzenianie hałasu (stosować elastyczne pierścienie dla obejm, osłony, itp.), mocowania kołkami lub przebicia w konstrukcji powinny uzyskać uprzednią zgodę Generalnego Projektanta, odpowiednich Wykonawców (branży budowlanej, itd.). Strona 11

11 3.8. Próby techniczne instalacji. Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych należy wykonać próbę szczelności. Próby ciśnieniowe należy wykonywać zgodnie z PN-64/B dla poszczególnych etapów wykonywanych instalacji. Instalacje należy poddać próbie ciśnienia na zimno równej 1,5 razy ciśnienia roboczego. Próba na gorąco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach możliwych do uzyskania w dniu próby w czasie 72 godzin, połączona z regulacją parametrów pracy Odpowietrzenie instalacji CO. Zaprojektowana instalacja będzie pracować w układzie zamkniętym. Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania odbywać się będzie poprzez zamontowane odpowietrzniki grzejnikowe oraz automatyczne odpowietrzniki montowane na pionach instalacji C.O. w szachtach w najwyższych punktach instalacji Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne. Po przeprowadzonych próbach szczelności, rurociągi należy izolować cieplnie izolacją odpowiadającą wymaganiom normy przedmiotowej PN-B oraz obowiązujących przepisów. Przewody centralnego ogrzewania izolować materiałem odpornym na temperaturę 90 C. Do izolacji przewodów instalacji C.O. należy stosować materiał o współczynniku przewodności cieplnej 0,035 W/ m*k. W takim przypadku grubość izolacji należy przyjmować: dla średnicy wewnętrznej do 22mm minimalna grubość izolacji cieplnej 20mm, dla średnicy wewnętrznej od 22 do 35mm minimalna grubość izolacji cieplnej 30mm, dla średnicy wewnętrznej od 35 do 100mm minimalna grubość izolacji cieplnej równa średnicy wewnętrznej rury, dla średnicy wewnętrznej ponad 100mm minimalna grubość izolacji cieplnej 100mm, Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych należy układać w izolacji grubości 6mm powlekanej folią PEHD. W przypadku zastosowania innego materiału izolacyjnego o współczynniku przewodności cieplnej różnym niż 0,035 W/ m*k należy skorygować grubości otulin korzystając ze wzoru (1) w pkt przytaczanej normy. Instalacje z PE izolować pianką polietylenową Instalację z PP izolować pianką poliuretanową Zabezpieczenie ochronne rur Wszystkie elementy metalowe (podpory, itd.) zostaną oczyszczone i zabezpieczone minią lub przez ocynkowanie. W miejscach przejść przez przegrody wszystkie rury będą prowadzone w przewodach osłonowych wykonanych z rur stalowych. Średnica wewnętrzna przewodu osłonowego będzie większa od średnicy prowadzonej w niej rury (1,5 D). Przestrzeń wolna pomiędzy rurą osłonową i przewodową wypełniona będzie materiałem izolacyjnym lub w przypadku przejścia przez strefę ppoż. odpowiednim materiałem o odpowiedniej klasie ppoż. Wszystkie przewody C.O., zaizolować przed stratami ciepła lub kondensacją wilgoci. Izolacje po przeprowadzonej próbie ciśnienia należy założyć bez przerw i lik oraz starannie zabezpieczyć przed przesunięciem. Izolacje wspólne są niedozwolone. Izolacje przewodów odkrytych należy zabezpieczyć zewnętrznie na całej długości; wraz z założeniem trasy i trójnikami. Strona 12

12 4. Uwagi końcowe. Zmiany w projekcie mogą być dokonane przez wykonawcę tylko za zgodą projektanta. Oddanie kotłowni do eksploatacji następuje w oparciu o protokół komisji odbiorowej. Instalację należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL oraz obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. Opracował: Strona 13

13 5. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W związku z projektem instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku położnym w Łodzi, przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 2 należy przestrzegać zagadnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Zakres robót oraz kolejność realizacji robót podano w opisie niniejszego opracowania. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Zagospodarowanie terenu: nie występuje, Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie występuje, Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych instalacja elektryczna - możliwość porażenia prądem podczas montażu, zagrożenie związane z właściwościami fizycznymi używanych materiałów (ostre, chropowate krawędzie itp.), zagrożenie związane z elementami wirującymi (np. wiertarki), zagrożenie oparzeniem (gorące odpryski metalu), zagrożenie oślepieniem (podczas robót spawalniczych), zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi i sprzętu. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych przeszkolenie pracowników w zakresie BHP przed rozpoczęciem realizacji prac przez uprawnioną do tego celu osobę, systematyczne kontrolowanie poprawności wykonywania robót w zakresie zgodności z przepisami BHP, Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom systematyczne kontrolowanie poprawności wykonywania robót w zakresie zgodności z przepisami BHP, szczegółowy nadzór nad pracami wykonywanymi w pobliżu istniejących instalacji Opracował: Strona 14

14 6. Zestawienie materiałów. Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, L.p. Produkt Wilekość Ilość Jedn. miary 1 Rura ze stali węglowej, ocynkowana 15 x m 2 Rura ze stali węglowej, ocynkowana 18 x m 3 Rura ze stali węglowej, ocynkowana 22 x m 4 Rura ze stali węglowej, ocynkowana 28 x m 5 Rura ze stali węglowej, ocynkowana 35 x m 6 Rura ze stali węglowej, ocynkowana 42 x m 7 Rura ze stali węglowej, ocynkowana 54 x m 8 Kolano 90 press 18 2 szt. 9 Kolano 90 press 22 1 szt. 10 Kolano 90 press 28 4 szt. 11 Kolano 90 press 54 4 szt. 12 Kolano z GZ press długie 22 - ¾"z 1 szt. 13 Kolano z GZ press długie 28-1"z 2 szt. 14 Łuk szt. 15 Łuk szt. 16 Mufa press 15 6 szt. 17 Mufa press szt. 18 Mufa press szt. 19 Mufa press 54 1 szt. 20 Półśrubunek GW press 18 2 szt. 21 Redukcja nyplowa press szt. 22 Redukcja nyplowa press szt. 23 Redukcja nyplowa press szt. 24 Redukcja nyplowa press szt. 25 Redukcja nyplowa press szt. 26 Redukcja nyplowa press szt. 27 Redukcja nyplowa press szt. 28 Redukcja nyplowa press szt. 29 Redukcja nyplowa press szt. 30 Śrubunek GW press szt. 31 Śrubunek GW press szt. 32 Śrubunek GZ press 15 - ½"z 220 szt. 33 Trójnik press szt. 34 Trójnik press szt. 35 Trójnik press szt. 36 Trójnik press szt. 37 Trójnik red. press szt. 38 Trójnik red. press szt. 39 Trójnik red. press szt. 40 Trójnik red. press szt. 41 Trójnik red. press szt. 42 Trójnik red. press szt. 43 Trójnik red. press szt. Uwagi Strona 15

15 L.p. Produkt Wilekość Ilość Jedn. miary 44 Trójnik red. press szt. 45 Trójnik red. press szt. 46 Złączka z GZ press 15 - ½"z 9 szt. 47 Złączka z GZ press 18 - ½"z 54 szt. 48 Złączka z GZ press 22 - ¾"z 7 szt. 49 Złączka z GZ press 28-1"z 6 szt. 50 Złączka z GZ press 35-1¼"z 8 szt. 51 Złączka z GZ press 54-2"z 4 szt. 52 Zawór kulowy mufowy DN15 56 szt. 53 Zawór kulowy mufowy DN20 4 szt. 54 Zawór kulowy mufowy DN25 6 szt. 55 Zawór kulowy mufowy DN32 4 szt. 56 Zawór kulowy mufowy DN50 2 szt. 57 Filtr siatkowy mufowy skośny DN20 27 szt. 58 Kompaktowy licznik ciepła 27 kpl. 59 Zawór odcinający grzejnikowy prosty DN szt. 60 Zawór termosatyczny prosty DN szt. Głowica termosatyczna, czujnik wbudowany, 109 szt. 61 zakres temp stC Głowica termosatyczna, czujnik wbudowany, 1 szt. zakres temp. 8-26stC z blokadą 62 antykradzieżową 63 Zawór równoważący ręczny gwintowany DN10 29 szt. 64 Zawór równoważący ręczny gwintowany DN15 1 szt. Odpowietrznik atomatyczny prosty z zaworem 4 kpl. 65 odcinającym kulowym mufowym DN15 66 Manometr 2 szt. 67 Termometr 2 szt. Rozdzielacz C.O. o średnicy DN80 i długości 2 kpl. L=0.8m z odejściem DN50 i spustem DN izolacja 69 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 21K/300/400 1 szt. 70 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 21K/600/400 1 szt. 71 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 21K/900/400 1 szt. 72 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/500/800 1 szt. 73 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/600/400 2 szt. 74 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/600/520 1 szt. 75 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/600/600 1 szt. 76 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/600/800 3 szt. 77 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/900/400 1 szt. 78 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/900/520 3 szt. 79 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/900/800 1 szt. 80 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/300/800 2 szt. 81 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/500/600 1 szt. 82 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/500/720 3 szt. 83 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/500/800 1 szt. Uwagi Strona 16

16 L.p. Produkt Wilekość Ilość Jedn. miary 84 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/600/720 3 szt. 85 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/600/800 3 szt. 86 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/900/400 1 szt. 87 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/900/720 1 szt. 88 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 11K/600/400 1 szt. 89 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 11K/900/520 1 szt. 90 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 21K/500/720 1 szt. 91 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 21K/600/520 2 szt. 92 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 21K/600/720 1 szt. 93 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 21K/900/400 2 szt. 94 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/300/ szt. 95 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/500/720 1 szt. 96 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/500/800 2 szt. 97 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/600/400 2 szt. 98 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/600/520 1 szt. 99 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/600/600 3 szt. 100 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/600/800 3 szt. 101 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/900/400 1 szt. 102 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/900/520 2 szt. 103 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/900/720 5 szt. 104 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 22K/900/800 2 szt. 105 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/300/800 7 szt. 106 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/500/600 2 szt. 107 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/500/720 3 szt. 108 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/500/800 3 szt. 109 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/600/720 9 szt. 110 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/600/ szt. 111 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/900/400 1 szt. 112 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/900/520 1 szt. 113 Grzejnik kompaktowy stalowy płytowy 33K/900/920 1 szt. 114 Grzejnik łazienkowy drabinkowy standardowy 1100/600 2 szt. 115 Grzejnik łazienkowy drabinkowy standardowy 1500/600 4 szt. 116 Grzejnik łazienkowy drabinkowy standardowy 1800/600 2 szt. 117 Grzejnik łazienkowy drabinkowy standardowy 1800/750 1 szt. 118 Grzejnik łazienkowy drabinkowy standardowy 700/600 1 szt. Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 20 mm 960 m 119 0,035W/mK o średnicy wewn. 15 mm Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 20 mm 836 m 120 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 20 mm 4 m 121 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 30 mm 31 m 122 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 30 mm 70 m 123 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 40 mm 9 m 124 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm Uwagi Strona 17

17 L.p. Produkt Wilekość Ilość Jedn. miary Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 60 mm 17 m 125 0,035W/mK o średnicy wewn. 54 mm 126 Rura stalowa osłonowa DN20 20 m 127 Rura stalowa osłonowa DN25 25 m 128 Rura stalowa osłonowa DN32 1 m 129 Rura stalowa osłonowa DN40 3 m 130 Rura stalowa osłonowa DN50 7 m 131 Rura stalowa osłonowa DN65 1 m 132 Rura stalowa osłonowa DN80 2 m Uwagi Strona 18

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

4. INSTALACJE WOD - KAN

4. INSTALACJE WOD - KAN PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY (PB-W) PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO W ŁODZI PRZY UL. KILIŃSKIEGO 15 DZ. NR EW. 208 OBRĘB S-1 INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ reprezentowane

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania...2 1.1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 2 1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 2. Opis rozwiązań projektowych...2 2.1. GRZEJNIKI... 3 2.2. REGULACJA... 3 2.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH 05-540

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny projektu... 9. Zestawienie materiałów...15

Opis techniczny projektu... 9. Zestawienie materiałów...15 Spis zawartości projektu budowlanego: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego... 3 Kopia zaświadczenia ŁOIIB 2013r. projektanta... 4 Kopia decyzji uprawnień budowlanych projektanta... 5 Kopia zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 19 81-231 GDYNIA. mgr inż. Bartosz Wysocki

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 19 81-231 GDYNIA. mgr inż. Bartosz Wysocki TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ARGENTYŃSKIEJ 2 W GDYNI ADRES: GDYNIA UL. ARGENTYŃSKA 2 DZ. NR 81/9 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy BRANŻA SANITARNA Budynek garażowy SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. STRONA TYTUŁOWA... 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU... 3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4. WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW... 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR - WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW 50-156 WROCŁAW UL. BERNARDYŃSKA 5 OBIEKT - BUDYNEK WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ADRES - JELENIA

Bardziej szczegółowo

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr inż. arch. Marcin Furtak 31-513 Kraków, ul. Olszańska 7A NIP 6751164662, Regon 120492065 Tel./fax: +48 /012/ 4113102, e-mail: biuro@f-11.pl www.f-11.pl Przedmiar robót BUDOWA

Bardziej szczegółowo

1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2

1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO INSTALACJI C.O. I C.T.. 2 5.1.1 Rurociągi. 3 5.1.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE  J U W A  Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 15-084 BIAŁYSTOK ul. E.Orzeszkowej 32 tel.(085) 740 87 80, fax (085) 740 87 81 PROJEKT WYKONAWCZY Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 45111200-0

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 45111200-0 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 45111200-0 I WESTYCJA : BUDOWA WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA Z PUNKTEM APTECZNYM, PUNKTEM POCZTOWYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33.

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33. KARTA TYTUŁOWA OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35 INWESTOR: ZUM Muniserwis Ul. Przemysłowa 33 09-400 Płock STADIUM: Projekt wykonawczy BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o.

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Rysunki: rys nr 1 rys. nr 2 rys nr 3 rys. nr 4 rys nr 5 rys nr 6 rys nr 7 rys nr 8 Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Usługi Inżynieryjne NOVUMINś NOVUMINś Piotr Witkowski 87-300 Brodnica, ul. Wiejska 11A tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181 e-mail:novuminz@vp.pl SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak bipro-bumar sp. z o. o. rok założenia 198 IN -272 Inwestor PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI SP. Z O.O. ul. Nawrot 11, 90-029 Łódź Tel: 10-21-, 10-21-6, 2-67-1-8, 2-676-10-70 Tel./Fax

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji.

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODNOWY BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU PŁYWALNI SKALAR WARSZAWA URSUS Warszawa dzielnica Ursus ul. Sosnkowskiego 3 Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ratusza Miejskiego w Koninie

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ratusza Miejskiego w Koninie OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ratusza Miejskiego w Koninie 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Dmowskiego 12. Budowa : Instalacje wewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Dmowskiego 12. Budowa : Instalacje wewnętrzne STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Instalacje wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul.dmowskiego 12 w Stalowej Woli. Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem, Audyt energetyczny budynku, Projekt arch.-budowlany termomodernizacji Domu Zakonnego, Projekt techniczny istniejącej instalacji c.o., Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP - 1

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP - 1 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 e- mail bsipsz.szczecin@inetria.pl REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP -

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 PROJEKT WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T.

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4 OPIS OGÓLNY BUDYNKU. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Dobudowa holu wejściowego wraz z szatnia i portiernią oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru. 1. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie.

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. OPIS TECHNICZNY do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne,

Bardziej szczegółowo

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót Kosztorys inwestorski instalacji centralnego ogrzewania- przebudowa budynku RARR 1 1.1 Nr STWiOR: SST-S2 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1.1.1 Nr STWiOR: SST-S2 Demontaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 WRAZ Z REMONTEM

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 WRAZ Z REMONTEM ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów ul. Prof. Gawrysia 6, 39-200 Dębica Tel. 787-643-659 www.kontrolprojekt.pl PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T.

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. str. 62 Spis treści: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 64 2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 64 3. PRZEWODY 65 4. OSPRZĘT I ARMATURA 65 5. REGULACJA 66 6. IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

BranŜa: sanitarna. Nazwa i adres Inwestora: GMINA KOSTOMŁOTY ul. ŚlęŜna 2 55 311 KOSTOMŁOTY

BranŜa: sanitarna. Nazwa i adres Inwestora: GMINA KOSTOMŁOTY ul. ŚlęŜna 2 55 311 KOSTOMŁOTY BranŜa: sanitarna Nazwa i przedmiot opracowania, adres obiektu budowlanego: Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach II etap. Zad. 1. Instalacja co, wody i elementy kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

w budynku warsztatowym w Warszawie, przy ul. Sołtyka 8/10

w budynku warsztatowym w Warszawie, przy ul. Sołtyka 8/10 INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO INSTALACJI CENTRALNEGO OGREWANIA w budynku warsztatowym w Warszawie, przy ul. Sołtyka 8/10 INWESTOR : STRAŻ MIEJSKA m. st. Warszawy 01-170 Warszawa UL. Młynarska 43/45

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania: 2. Przedmiot i zakres opracowania: 3. Opis projektowanych instalacji: 3.1.Przyłącze kanalizacji sanitarnej 3.1.1. Przewody

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż.

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż. TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (MONTAŻ ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH I REGULACJA) W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWICY ADRES INWESTYCJI: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny, wyniki obliczeń 2. Rysunki: nr 1 rzut wysokiego parteru instalacja c.o.; skala 1:100 nr 2 rozwinięcie instalacji c.o.; skala 1:50

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. Ewa Przech-Szczepanik 64-140 WŁOSZAKOWICE ul. WOLSZTYŃSKA 12B TEL. KOM. 0 601 / 764721 E-mail: ezui@interia.pl Egz.nr4 PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY Do celów sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...3 4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ...3

PODSTAWA OPRACOWANIA...3 4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ...3 0. SPIS TREŚCI PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1. DANE OGÓLNE... 3 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ...3 4.1. CENTRALNE OGRZEWANIE... 3 4.1.1

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Dane ogólne, stan istniejący 4. Źródło ciepła 5. Zapotrzebowanie na ciepło 6. Instalacja centralnego ogrzewania 6.1. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

www.neptuneko.com.pl LOKALIZACJA: ul. Mickiewicza 32-34, 76-200 Słupsk SŁUPSK AUTOR PROJEKTU: mgr inż. Paweł Siekanowicz, nr upr.

www.neptuneko.com.pl LOKALIZACJA: ul. Mickiewicza 32-34, 76-200 Słupsk SŁUPSK AUTOR PROJEKTU: mgr inż. Paweł Siekanowicz, nr upr. Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego w termomodernizowanym budynku Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Sali gimnastycznej, ul. Mickiewicza 32-34, 76-200 Słupsk LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1 Dokumenty... 2 1.2 Obowiązujące Prawo Budowlane i PN... 2 2 CEL OPRACOWANIA... 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA...

1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1 Dokumenty... 2 1.2 Obowiązujące Prawo Budowlane i PN... 2 2 CEL OPRACOWANIA... 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1 Dokumenty... 2 1.2 Obowiązujące Prawo Budowlane i PN... 2 2 CEL OPRACOWANIA... 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU... 2 4.1 Dane inwestycji...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 17, lok.u2 PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek mieszkalny wielorodzinny. ul. Boh. Monte Cassino 5-6 w Bartoszycach. Upr. Proj. GP.I. 7342/175/TO/93

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek mieszkalny wielorodzinny. ul. Boh. Monte Cassino 5-6 w Bartoszycach. Upr. Proj. GP.I. 7342/175/TO/93 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.W.U. I CYRKULACJI OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Boh. Monte Cassino 5-6 w Bartoszycach BRANśA: sanitarna INWESTOR: LOKUM Sp. z o.o. Ul. Jagiellończyka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo