I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH"

Transkrypt

1 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNE I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz TOOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 sierpnia 2011 r. [BMSiG-12361/2013] Działając na podstawie art k.s.h. w zw. z 126 k.s.h., Spółka Toop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Drożdżowa 2, Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr. KRS , ogłasza o podjęciu w dniu 26 marca 2013 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały, na podstawie której kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty ,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) do kwoty zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), tj. o kwotę 400 zł (czterysta złotych), w drodze nabycia 400 akcji w celu umorzenia dobrowolnego, o łącznej wartości nominalnej 400 zł (czterysta złotych) każda, za cenę równą 200 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę w wysokości ,00 zł. W związku z powyższym komplementariusz Spółki Toop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie wzywa wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie, do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia. Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłoszą sprzeciw, zostaną przez Spółkę zaspokojeni lub zabezpieczeni. Wierzycieli, którzy sprzeciwu nie zgłoszą, uważa się za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego. Poz PARKOWA OSTOJA RE WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA we Wrocławiu. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: 11 czerwca 2013 r. [BMSiG-12321/2013] Komplementariusz Spółki Parkowa Ostoja RE Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., zawiadamia ponownie o zamiarze przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Parkowa Ostoja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach określonych w planie przekształcenia w dniu r. Zgodnie z planem przekształcenia: - wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień r. wynosi ,91 zł, - łączna wartość bilansowa akcji przysługujących PrajJa Limited na dzień r. wynosi ,91 zł, - łączna wartość bilansowa udziału przysługującego RE Wrocław Sp. z o.o. na dzień r. wynosi zł. Plan został poddany badaniu przez biegłego rewidenta Pana Rafała Baryckiego, który w swojej opinii z dnia r. potwierdził poprawność i rzetelność sporządzonego planu, w szczególności w zakresie wartości bilansowej majątku Spółki oraz wartości udziałów i akcji, oraz nie wniósł w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. Jednocześnie zostaje zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 sierpnia 2013 r. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki pod firmą Parkowa Ostoja RE Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 6. Przyjęcie przez wspólników uczestniczących w przekształceniu umowy przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariusz Beatę Baranowską-Seweryn we Wrocławiu, ul. Ruska 3/4, o godz W dniach od r. do r. Wspólnicy we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 12, mogą zapoznać się z pełną treścią planu i załączników, a także opinią biegłego rewidenta. Poz APO - PHARMA WOHLFEILER-SOBOL SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Gdyni. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2001 r. [BMSiG-12371/2013] Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki APO-PHARMA WOHLFEILER-SOBOL Spółka Komandytowo-Akcyjna Działając jako komplementariusz, uprawniony do prowadzenia spraw Spółki APO-PHARMA WOHLFEILER-SOBOL Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Gdyni, na podstawie art , art i 2 w zw pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 18 Statutu Spółki zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz szczegółowy porządek obrad. 7 SIERPNIA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5

2 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. SPÓŁKI Z O.O. Komplementariusz zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 sierpnia 2013 r., na godzinę 10 00, w Gdyni przy ulicy Redłowskiej 52/3, w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Greinke Mydlarski Nowak Zysk i Partnerzy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Wohlfeiler-Sobol z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz KM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS SĄD REJO- NOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2006 r. [BMSiG-12297/2013] Uchwałą z dnia r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie rozwiązano Spółkę i z dniem r. otwarto jej likwidację. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: Szczecin, ul. Targowa 3, w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Poz RZEMIEŚLNICZY DOM TOWAROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA- STO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2002 r. [BMSiG-12282/2013] Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 maja 2013 r. postanowiono - po przeprowadzeniu likwidacji - rozwiązać Spółkę Rzemieślniczy Dom Towarowy Sp. z o.o. z s. w Poznaniu (60-870), ul. Kościelna 12/14, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Likwidator wzywa zainteresowanych do zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia na adres siedziby Spółki. Poz SSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 lipca 2008 r. [BMSiG-12286/2013] Likwidator Spółki SSN Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (00-570) przy al. Wyzwolenia 10/171, KRS , oświadcza, że uchwałą Wspólników Spółki z dniem r. otwarto likwidację Spółki. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania ewentualnych roszczeń w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia pod adresem Spółki. Poz TELSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 kwietnia 2002 r. [BMSiG-12287/2013] Zarząd TELSOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szachowa 1 lok. 852, zarejestrowanej w dniu r. w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem , ogłasza, że w dniu r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników podjęto uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy) do kwoty zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy). Zarząd Spółki wzywa wierzycieli, aby w terminie do trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia wnieśli sprzeciw, jeśli nie zgadzają się na przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Poz ATVANTAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2002 r. [BMSiG-12308/2013] Działając, na podstawie art. 279 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ATVANTAGE Sp. z o.o. w likwidacji informuje, że dnia r. została podjęta uchwała o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji, zaprotokołowana notarialnie przez notariusza Jacka Kuda pod numerem Repertorium A /2013. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7 SIERPNIA 2013 R. 6

3 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. SPÓŁKI Z O.O. Wobec powyższego wzywa się wierzycieli ATVANTAGE Sp. z o.o. w likwidacji do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Likwidator Ewa Małkowska Poz POLENERGIA KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 października 2008 r. [BMSiG-12313/2013] Poz POLTEX N SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 sierpnia 2006 r. [BMSiG-12311/2013] Działając zgodnie z art. 508 k.s.h., Zarząd Spółki Poltex N Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ( Spółka ), ogłasza, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS (sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/027112/13/745), w dniu r. nastąpiło połączenie Spółki ze Spółką Odin Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr KRS ). Połączenie nastąpiło przez przeniesienie całego majątku Odin Sp. z o.o. (Spółka przejęta) na Spółkę Poltex N Sp. z o.o. w likwidacji (Spółka przejmująca), zgodnie z art pkt 1 k.s.h. Połączenie nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Poltex N Sp. z o.o. w likwidacji stosownie do treści art. 515 k.s.h. Likwidator Fabrice Bansay Poz CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Zgorzelcu. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 marca 2002 r. [BMSiG-12312/2013] Zarząd Centrum Sportowo Rekreacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgorzelcu przy ulicy Maratońskiej 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , zawiadamia, iż w dniu 18 lipca 2013 roku Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółki powzięło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę ,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) z wysokości ,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do wysokości ,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych). Zarząd Spółki Polenergia Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 24/26, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ( Spółka ), działając na podstawie art. 508 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym informuje, że dnia r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki, jako Spółki przejmującej, ze Spółką Thermo Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr ), jako Spółką przejmowaną, w trybie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie nastąpiło w trybie uproszczonym, na podstawie art Kodeksu spółek handlowych. Warszawa, dnia r. Prezes Zarządu Tomasz Breitkopf Poz BAŁTYK ŚRODKOWY III SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lipca 2011 r. [BMSiG-12315/2013] Zarząd Spółki Bałtyk Środkowy III Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 24/26, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ( Spółka ), działając na podstawie art. 508 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym informuje, że dnia r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki, jako Spółki przejmującej, ze Spółką Bałtyk Środkowy I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr ), jako Spółką przejmowaną, w trybie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Warszawa, dnia r. Członek Zarządu Michał Michalski Prokurent Łukasz Zarzeczny Poz ECOSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA- NIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 sierpnia 2011 r. [BMSiG-12306/2013] W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia wnieśli sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Likwidator Spółki ECOSYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Fabianowo 89, kod pocztowy , nr KRS , informuje że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 7 SIERPNIA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7

4 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. SPÓŁKI Z O.O. Spółki ECOSYSTEMS Sp. z o.o. w likwidacji podjęło w dniu 11 lipca 2013 roku uchwałę o rozwiązaniu Spółki. Tym samym z dniem 11 lipca 2013 roku otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia. Wierzytelności należy zgłaszać na adres siedziby Spółki. Poz CENTRIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Bytomiu. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 września 2004 r. [BMSiG-12298/2013] CENTRIMEX SPÓŁKA Z O.O. w likwidacji z siedzibą w Bytomiu, ul. Karola Miarki 22/4, wpisana do KRS pod nr Likwidator zawiadamia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji uchwałą Zgromadzenia Wspólników z 28 marca 2013 r. (akt notarialny Rep. A nr 6898/2013 Kancelarii notariusza Wojciecha Kurzeji w Chorzowie) oraz o wpisie otwarcia likwidacji w Rejestrze Przedsiębiorców postanowieniem, sygn. KA VIII NS-REJ. KRS/13963/13/268. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia, pisemnie na adres siedziby Spółki. Likwidator Marian Łuk Poz CENTRUM PROMOCJI, BADAŃ I EKSPERTYZ POMOST - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Rzeszowie. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 października 2003 r. [BMSiG-12305/2013] Uchwałą nr 1 z dnia 23 lipca 2013 r. Zgromadzenia Wspólników Centrum Promocji Badań i Ekspertyz POMOST Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie postanawia zwrócić wspólnikom wniesione dopłaty. Nadto wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: Al. K. Marcinkowskiego 2A/2, Poznań, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Poz INFO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 września 2010 r. [BMSiG-12316/2013] Likwidator Info-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul. Pużaka 2/7, wpisanej do KRS pod nr , zawiadamia, że w dniu 26 lipca 2013 r. podjęto uchwałę Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie trzech miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności. Poz EL-ZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Krośnie. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 lipca 2002 r. [BMSiG-12325/2013] Likwidator EL-ZA Spółki z o.o. w Krośnie, ul. Lelewela 9e, zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z r. Spółka z tym dniem postawiona została w stan likwidacji. Wzywa się wierzycieli likwidowanej Spółki do zgłoszenia udokumentowanych roszczeń w terminie trzech miesięcy od opublikowania ogłoszenia, pod rygorem pominięcia ich w postępowaniu likwidacyjnym. Poz KPRM BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jaworznie. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 grudnia 2001 r. [BMSiG-12307/2013] Poz VILCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Poznaniu. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA- STO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 marca 2009 r. [BMSiG-12296/2013] Likwidator informuje, że dnia 9 czerwca 2011 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki działającej pod firmą VILCZUK Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i otwarto likwidację. Plan Podziału Spółki KPRM Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie Działając zgodnie z art. 533 i 534 Kodeksu spółek handlowych ( k.s.h. ), Zarząd Spółki KPRM Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ul. Chopina 96, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS ( Spółka Dzielona ), oraz Zarząd Spółki KPRM Produkcja Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ul. Chopina 96, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsię- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7 SIERPNIA 2013 R. 8

5 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. SPÓŁKI Z O.O. biorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS ( Spółka Przejmująca ), ustalają niniejszy plan podziału Spółki Dzielonej ( Plan Podziału ). 1. Cele podziału o wartości nominalnej 600 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej PLN. Wartość aktywów netto Spółki Dzielonej, według bilansu sporządzonego na dzień r., wynosi ,91 PLN, tj ,69 PLN na jeden udział. Z kolei wartość aktywów netto Działu Produkcji funkcjonującego w ramach Spółki Dzielonej, według bilansu sporządzonego na dzień r., wynosi ,44 PLN. Podział jest kolejnym etapem restrukturyzacji Spółki Dzielonej polegającym na wydzieleniu od podstawowej działalności, związanej z realizacją robót budowlano-montażowych, działalności polegającej na produkcji elementów wyposażenia obiektów mostowych, zorganizowanej obecnie w formie Działu Produkcji (będącego zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej). Celem podziału Spółki Dzielonej jest w szczególności: - pełniejsze skoncentrowanie się Spółki Dzielonej na podstawowej działalności w zakresie robót budowlano-montażowych poprzez wydzielenie do odrębnego podmiotu części działalności dotyczącej produkcji elementów wyposażenia obiektów mostowych, - przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej pod nazwą Dział Produkcji do istniejącej Spółki Przejmującej, której działalność koncentrować się ma na produkcji elementów wyposażenia obiektów mostowych, - Wzmocnienie pozycji Spółki Przejmującej w branży produkcji elementów wyposażenia obiektów mostowych. 2. Sposób podziału Podział Spółki Dzielonej zostaje przeprowadzony w trybie, o którym mowa w art pkt 4) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej pod nazwą Dział Produkcji na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie). W związku z powyższym, zgodnie z art. 533 k.s.h., Zarządy Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej uzgodniły i sporządziły niniejszy Plan Podziału wraz z załącznikami, określonymi w art. 534 k.s.h. Wobec zgody jedynego wspólnika Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, tj. Spółki Grupa KPRM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-697) przy ul. Rzymowskiego 53, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS ( Wspólnik ), nie jest koniecznym: - s porządzenie oświadczenia, o którym mowa w art pkt 4) k.s.h. oraz - poddanie Planu Podziału badaniu przez biegłego i wydanie opinii w tym zakresie. Spółka Dzielona ogłosi Plan Podziału w MSiG. 3. Stosunek wymiany udziałów i zasady przyznawania udziałów w spółce przejmującej 3.1. Wartość udziałów w Spółce Dzielonej Jedynym udziałowcem Spółki Dzielonej jest Wspólnik, który posiada całość udziałów Spółki Dzielonej, tj. 527 udziałów 3.2. Wartość udziałów w Spółce Przejmującej Jedynym udziałowcem Spółki Przejmującej jest Wspólnik, który posiada całość udziałów Spółki Przejmującej, tj. 100 udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej PLN. Wartość aktywów netto Spółki Przejmującej, według bilansu sporządzonego na dzień r., wykazuje wartość ujemną, tj ,19 PLN. Dodatkowo, w chwili obecnej Spółka Przejmowana nie prowadzi działalności. Z tego powodu, celem określenia wartości rynkowej udziałów w Spółce Przejmowanej, za miarodajną w tym zakresie przyjęto wartość jej kapitału zakładowego, wynoszącą PLN, co daje kwotę 500 PLN na jeden udział. W wyniku podziału Spółki Dzielonej nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty PLN do kwoty PLN, to jest o kwotę PLN, w drodze emisji 350 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej PLN ( Udziały Nowej Emisji ). Pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej nastąpi z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej Stosunek wymiany udziałów Z uwagi na okoliczność, że wszystkie Udziały Nowej Emisji w Spółce Przejmującej zostaną objęte przez Wspólnika i że Wspólnik zachowa udział posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, za najbardziej właściwe uznano przyjęcie stosunku wymiany udziałów opartego na wartości przenoszonych na Spółkę Przejmującą aktywów netto. W wyniku przeprowadzonego podziału Spółka Przejmująca przejmie zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, tj. Dział Produkcji, o majątku wycenionym na podstawie bilansu Działu Produkcji sporządzonego na dzień r. według metody aktywów netto na kwotę ,44 PLN. W zamian za przejęty majątek Spółki Dzielonej, Wspólnik obejmie Udziały Nowej Emisji w Spółce Przejmującej o łącznej wartości nominalnej (rynkowej), stanowiącej 25% wartości przejętego majątku Spółki Dzielonej. W konsekwencji, w zamian za majątek Działu Produkcji przypadający na 1 udział w Spółce Dzielonej, Wspólnik otrzyma 2 udziały w Spółce Przejmującej. W konsekwencji zrealizowanego wydzielenia, kapitały własne Spółki Przejmującej zostaną powiększone o wartość aktywów netto Spółki Dzielonej przenoszonych na Spółkę Przejmującą, przy czym nadwyżka pomiędzy wartością aktywów netto Spółki Dzielonej przenoszonych na Spółkę Przejmującą, a wartością nominalną Udziałów Nowej Emisji w Spółce Przejmującej objętych przez Wspólnika, zostanie odniesiona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej. 7 SIERPNIA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 9

6 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE W związku z powyższym, za wydzielony ze Spółki Dzielonej majątek odpowiadający wartości bilansowej aktywów netto równej kwocie ,44 PLN Spółka Przejmująca wyda Wspólnikowi 350 Udziałów Nowej Emisji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej PLN. Różnica w kwocie ,44 PLN pomiędzy wartością aktywów netto przenoszonych na Spółkę Przejmującą a wartością nominalną objętych przez Wspólnika Udziałów Nowej Emisji w Spółce Przejmującej zostanie odniesiona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej. Jako że wydzielenie Spółki Dzielonej finansowane jest w całości z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, ilość i wartość nominalna udziałów w Spółce Dzielonej nie ulegnie zmianie. W związku z podziałem wg ww. zasad, nie wystąpi obowiązek wniesienia dopłat Zasady przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej W wyniku podziału, Wspólnik obejmuje 100% Udziałów Nowej Emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Nie przewiduje się żadnych innych zasad dotyczących przyznania nowo utworzonych udziałów w Spółce Przejmującej. 4. Określenie dnia, począwszy od którego udziały nowej emisji uprawniają do uczestnictwa w zysku Udziały Nowej Emisji uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia następującego po dniu podziału. 5. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikowi lub innym osobom Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw Wspólnikowi lub jakimkolwiek innym osobom, z wyjątkiem praw wynikających z obejmowanych przez Wspólnika Udziałów Nowej Emisji. 6. Szczególne korzyści dla członków organów spółek lub innych osób uczestniczących w podziale Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej lub Spółki Przejmującej lub jakichkolwiek innych osób. 7. Opis składników majątku oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółce przejmującej Na Spółkę Przejmującą w wyniku podziału przenoszone są wszelkie aktywa i pasywa zorganizowanej części przedsiębiorstwa ( Działu Produkcji ), tj.: a) aktywa, na które składają się środki trwałe i wyposażenie, zapasy i należności, b) pasywa, na które składają się zobowiązania, c) otrzymane certyfikaty, d) ogół praw i obowiązków z umów o pracę, e) ogół praw i obowiązków z pozostałych umów. Opis aktywów i pasywów oparty jest na bilansie Działu Produkcji sporządzonym na dzień r. Na Spółkę Przejmującą w wyniku podziału nie będą przenoszone żadne zezwolenia, koncesje lub ulgi. W okresie od sporządzenia Planu Podziału do dnia wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadziła normalną działalność gospodarczą, powodującą zmiany w strukturze aktywów i pasywów Spółki Dzielonej, także w zakresie aktywów i pasywów wskazanych w Planie Podziału. Jakiekolwiek nowe aktywa lub pasywa wynikające lub uzyskane w wyniku realizacji praw i obowiązków przypadających zgodnie z niniejszym Planem Podziału Spółce Przejmującej staną się w dniu podziału składnikami majątku przenoszonego na Spółkę Przejmującą. Wobec zgody Wspólnika, w myśl art pkt 2) k.s.h., nie jest koniecznym udzielanie informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych, które nastąpią pomiędzy dniem sporządzenia niniejszego Planu Podziału, a dniem podjęcia uchwały o podziale. 3. Spółki akcyjne Poz DEVOTEAM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 listopada 2001 r. [BMSiG-12301/2013] Zarząd Devoteam Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kłobucka 25, Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , odpowiednio do treści przepisów art Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień 18 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devoteam S.A., które odbędzie się w dniu 5 września 2013 r., początek o godz , w siedzibie Spółki Devoteam S.A. przy ul. Kłobuckiej 25. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2012 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Devoteam S.A. za 2012 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2012 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za 2012 r. 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7 SIERPNIA 2013 R. 10

7 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie działalności w sprawie dalszej działalności Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora Spółki. 13. Zamknięcie obrad. Poz ZAKŁADY FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE I HURTOWNIA APTECZNO-DROGERYJNA DEGES SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Katowicach. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 lutego 2004 r. [BMSiG-12304/2013] Na podstawie art k.s.h. akcjonariusze Zakładów Farmaceutyczno-Chemicznych i Hurtowni Apteczno-Drogeryjnej DEGES Spółki Akcyjnej w Katowicach (KRS ), Wojciech Kalemba, Jacek Kalemba i Karol Kalemba, zwołują Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki, wyznaczając jako Przewodniczącego adw. Leszka Cholewę. Zgromadzenie zwołuje się na dzień 9 września 2013 r., o godzinie 15 00, w Kancelarii Adwokackiej adwokata Leszka Cholewy w Katowicach przy ul. Podchorążych 1. Porządek obrad: 1. Powzięcie uchwały w przedmiocie uchylenia likwidacji. 2. Powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania likwidatora. 3. Powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania Rady Nadzorczej. 4. Wybór Rady Nadzorczej. Poz PROXIMUS SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listopada 2008 r. [BMSiG-12302/2013] Zarząd Spółki PROXIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, po numerem KRS , działając na podstawie art , art. 398 oraz art i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROXIMUS S.A., które odbędzie się 16 września 2013 r., o godzinie 12 00, w siedzibie Spółki przy ul. Ligockiej 103, Katowice. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały dot. wykładni 27 pkt 14 Statutu Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany w Statucie Spółki I. Dodaje się ust. 3 w 8 o brzmieniu: Spółka może emitować akcje imienne lub na okaziciela. II. 9 ust. 5 o brzmieniu: Dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa w objęciu nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w stosunku do dotychczas posiadanych akcji. W przypadku rezygnacji z pierwszeństwa przez któregokolwiek z akcjonariuszy, wszystkie akcje mogą być objęte przez pozostałych akcjonariuszy. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa także uprawnionych oraz ilość akcji, jakie objąć mogą po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. - zostaje usunięty. III. 11 ust. 2 o brzmieniu: Liczebność Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. Zmiana liczebności Zarządu w granicach przewidzianych w ust. 1 powyżej nie wymaga zmiany umowy Spółki. 2. Liczebność Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Zmiana liczebności Zarządu w granicach przewidzianych w ust. 1 powyżej nie wymaga zmiany umowy Spółki. IV. 11 ust. 7 o brzmieniu: Powołanie i odwołanie prokurenta przez Zarząd wymaga zgody Rady Nadzorczej - zostaje usunięty. V. 13 ust. 3 pkt a) o brzmieniu: jednego członka Rady Nadzorczej powołuje Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. z siedzibą w Chorzowie, o ile jest akcjonariuszem w Spółce, po jednym członku Rady Nadzorczej powołują i odwołują Leszek Tomica, Joachim Piecha i Grzegorz Danielczyk, o ile są akcjonariuszami w Spółce,. 7 SIERPNIA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 11

8 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE VI. 13 ust. 3 pkt b) o brzmieniu: do powołania i odwołania każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej jest uprawniony każdy akcjonariusz posiadający co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki (tj. ma on prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej). W przypadku gdy akcjonariusz posiada większą ilość akcji, to na każde 20% kapitału zakładowego znajdujących się w posiadaniu pojedynczego akcjonariusza przypada prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. XI. 16 ust. 2 pkt 14 o brzmieniu: wyrażanie zgody na podejmowanie przez Spółkę działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, w ramach przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego planu działalności Spółki, 14) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Spółkę działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, w ramach przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,. w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy więcej niż 3 członków, pozostałego członka lub członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że w głosowaniu nad wyborem przez Walne Zgromadzenia pozostałych członków lub członka Rady Nadzorczej nie biorą udziału akcjonariusze Leszek Tomica, Joachim Piecha i Grzegorz Danielczyk, o ile wcześniej wykonali swoje uprawnienie do powołania Rady Nadzorczej. VII. 14 ust. 3 o brzmieniu: Za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, członkowie Rady nie pobierają honorariów. O pobieraniu lub niepobieraniu wynagrodzenia przez członków Rady Nadzorczej i o jego wysokości decyduje Walne Zgromadzenie. VIII. 15 ust. 5 o brzmieniu: Członkowie Rady Nadzorczej mogą również oddać swój głos na piśmie lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się takich jak telefon i faks. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również oddać swój głos na piśmie lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. IX. 16 ust. 2 pkt 6 o brzmieniu: ustalanie zasad wynagradzania i jego wysokości dla Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowienia 27 pkt 14 i 15 Statutu, ustalanie zasad wynagradzania i jego wysokości dla Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu,. X. 16 ust. 2 pkt 10 o brzmieniu: udzielanie zgody Zarządowi na powołanie i odwołanie prokurentów, - zostaje usunięty. XII. 20 ust. 2 o brzmieniu: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania i odbyć się nie później jak w ciągu jednego miesiąca od daty jego zwołania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 30 (trzydzieści) dni od zgłoszenia żądania i odbyć się nie później jak w ciągu dwóch miesięcy od daty jego zwołania. XIII. 20 ust. 3 o brzmieniu: Każdorazowo w przypadku podjęcia decyzji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia o tym, w drodze pisemnej, listem poleconym, wszystkich członków Rady Nadzorczej, przesyłając im kopię ogłoszenia wraz z porządkiem obrad. Powiadomienie powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zarząd decyzji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. - zostaje usunięty. XIV. 23 ust. 2, 3, 4, 5, 6 oraz ust. 7 o brzmieniu: 2. Uchwała dotycząca podniesienia (w tym docelowego lub warunkowego) kapitału zakładowego lub obniżenia kapitału zakładowego wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. 3. Uchwała dotycząca udzielenia zgody na podniesienie wynagrodzenia Prezesowi Zarządu lub członkom Zarządu o więcej niż roczny wskaźnik inflacji (w odniesieniu do ostatniej takiej indeksacji wynagrodzenia, która miała miejsce poprzednio) wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. 4. Uchwała dotycząca udzielenia zgody na przyznanie Prezesowi Zarządu lub członkom Zarządu premii rocznej w wysokości przekraczającej 20% EBIT wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. 5. Uchwała dotycząca zmiany Statutu w sprawach dotyczących Rady Nadzorczej, jej składu, sposobu powoływania lub odwoływania, kadencji, kompetencji, sposobu funkcjonowania i innych sprawach wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. 6. Uchwała w sprawie zmiany statutu w zakresie wymaganej większości głosów wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7 SIERPNIA 2013 R. 12

9 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 7. Warunki powzięcia uchwał, o których mowa w ust. 2-6 niniejszego paragrafu, obowiązują przez okres, przez jaki SEAF Central and Eastern Europe Growth Fund Ilc, EECP I S.a.r.l., EECP II S.a.r.l., Pan Franciszek Szweda, Pan Ignacy Miedziński, Pan Szymon Zając, BPSC S.A. posiadają łącznie nie mniej niż 24% kapitału zakładowego. - zostają usunięte. XV. 26 o brzmieniu: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Chorzowie. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. XVI. 27 pkt 14 i 15 o brzmieniu: 14. wyrażanie zgody na podwyższenie wynagrodzenia Prezesowi Zarządu lub członkom Zarządu o więcej niż roczny wskaźnik inflacji (w odniesieniu do ostatniej takiej indeksacji wynagrodzenia), 15. wyrażanie zgody na przyznanie Prezesowi Zarządu lub członkom Zarządu premii rocznej w wysokości przekraczającej 20% EBIT, - zostają usunięte. XVII. Zostaje dodany 27 pkt 17 o brzmieniu: decyzja o pobieraniu lub niepobieraniu wynagrodzenia przez członków Rady Nadzorczej i o jego wysokości. XVIII. 33 ust. 2 o brzmieniu: Do roku 2010 całość zysku Spółki będzie przeznaczona na kapitał zapasowy. - zostaje usunięty. Poz PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMO- CHODOWEJ W PRZASNYSZU SPÓŁKA AKCYJNA w Przasnyszu. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 października 2005 r. [BMSiG-12299/2013] Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A. z siedzibą w Przasnyszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadającej kapitał zakładowy w wysokości zł (wpłacony w całości) ( Spółka ), działając na podstawie art. 430 i 393 pkt 4) k.s.h. oraz 52 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 oraz ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 września 2013 r., na godz. 9 00, w Warszawie przy ul. Posag 7 Panien 8A (budynek 270, klatka VII), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ( Walne Zgromadzenie ). Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie przez Spółkę akcji w innej spółce. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki: 52 ust. 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: 5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również: 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem: a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi, b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne, o których mowa w art. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, 2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach: a) zmiany statutu lub umowy spółki, b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, d) zbycia akcji lub udziałów spółki, e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty EUR w złotych, f) rozwiązania i likwidacji spółki. - ulega skreśleniu. 7 SIERPNIA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 13

10 poz III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Poz Giełda Towarowa Energii i Paliw Spółka Akcyjna w organizacji w likwidacji w Warszawie. [BMSiG-12337/2013] 7. Inne sprawy zgłoszone przez członków Towarzystwa obecnych na Walnym Zgromadzeniu. 8. Zamknięcie obrad. Uchwałą z dnia 11 lipca 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Giełda Towarowa Energii i Paliw Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: Giełda Towarowa Energii i Paliw Spółka Akcyjna w organizacji w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9, Warszawa, w terminie jednego miesiąca od daty ogłoszenia. Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym i jedynym ogłoszeniem, zgodnie z treścią art k.s.h. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Poz MACIF ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH w Warszawie. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 stycznia 2004 r. [BMSiG-12292/2013] Zarząd MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 89, Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ( Towarzystwo ), działając na podstawie 18 ust. 1 Statutu Towarzystwa oraz art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 11 września 2013 r., godz. 9 00, w siedzibie Towarzystwa, w Warszawie. Porządek obrad: III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz Nitkiewicz Barbara prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Odzieżowy Produkcyjno- -Handlowy WARDOM Barbara Nitkiewicz w Jezioranach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GU 26/13, V GUp 13/13. [BMSiG-12324/2013] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 23 lipca 2013 r. (sygn. akt V GU 26/13): 1. ogłosił upadłość Barbary Nitkiewicz - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Odzieżowy Produkcyjno-Handlowy Wardom Barbara Nitkiewicz w Jezioranach obejmującą likwidację majątku dłużnika, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. Sędzią komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Ewę Dominowską, 5. syndykiem upadłości wyznaczył Panią Halinę Hawryluk. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Poz M3 PACHUCKI, ZAWADKA SPÓŁKA JAWNA w Olsztynie. KRS SĄD REJONOWY W OLSZTY- NIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2002 r., sygn. akt V GU 38/13, GUp 15/13. [BMSiG-12317/2013] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 lipca 2013 r. (sygn. akt V GU 38/13): MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7 SIERPNIA 2013 R. 14

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz.13439 13443 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNE I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 13439. ALLIANZ

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R.

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. Niniejszy plan podziału (dalej jako: Plan podziału) został przygotowany i uzgodniony w związku z planowanym podziałem

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKĘ ISTNIEJĄCĄ (podział przez wydzielenie na

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU VABANK BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Z DNIA 28 stycznia 2017r

PLAN PODZIAŁU VABANK BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Z DNIA 28 stycznia 2017r PLAN PODZIAŁU VABANK BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 28 stycznia 2017r Niniejszy plan podziału (dalej jako Plan Podziału ) został przygotowany i uzgodniony na piśmie w związku z zamiarem

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o.

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. przyjęty w dniu 25 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku Uchwała Nr 1/II/2012 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 1 oraz art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym,

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 25 maja 2015 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 25 maja 2015 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego ( Spółka ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Ząbkach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Oborskiego.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 i art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Warszawie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Warszawie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia postawie art. 409 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Towarzystwo Finansowe SKOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Global Cash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony i uzgodniony przez Zarządy

Bardziej szczegółowo

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 157/2015 (4788) poz. 12057 12060 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 12057. ZENON KRUCZYŃSKI ALFA SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000488406.

Bardziej szczegółowo

Uchwała porządkowa Nr 1/I/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 23 lutego 2015 roku

Uchwała porządkowa Nr 1/I/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 23 lutego 2015 roku Uchwała porządkowa Nr 1/I/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 KSH oraz 6 pkt. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE Głogów, dnia 30 lipca 2015 roku PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE sporządzony, na podstawie art. 533 2 i art. 534 k.s.h., w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie,

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s.h., uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s.h., uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 k.s.h., uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowoutworzoną

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R. Raport bieżący 25/2015 Data sporządzenia: 14.08.2015 Temat: Projekty uchwał Zetkama S.A. zwołanego na dzień 15 września 2015 r. Treść raportu: Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. Projekty uchwał ED Invest S.A. Ad pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy Projekt UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: Na Przewodniczącego wybiera się... Projekt UCHWAŁA NR 2 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść projektów uchwał,

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UCHWAŁA NR 1/2014 BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ.

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ. Repertorium A numer 11393/2013 AKT NOTARIALNY Siedemnastego czerwca roku dwa tysiące trzynastego w mojej obecności, asesora notarialnego Anny Orkusz, dokonującej czynności w zastępstwie notariusza w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATAL S.A. W CIESZYNIE. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ r. GODZ

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATAL S.A. W CIESZYNIE. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ r. GODZ PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATAL S.A. W CIESZYNIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25.05.2016 r. GODZ. 10 00 w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

MSiG 196/2005 (2288) poz

MSiG 196/2005 (2288) poz MSiG 196/2005 (2288) poz. 11572 Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A. na dzień Ponadto Zarząd

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU

WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU PLAN PODZIAŁU WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PLAN PODZIAŁU Działając na podstawie art. 533 1 i art. 534 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej Spółką, o Statucie w następującym brzmieniu. --------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A nr /2016 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego pierwszego listopada roku dwa tysiące szesnastego (21.11.2016), ja, Michał Kołpa, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie

Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie Sporządzony i pisemnie uzgodniony w dniu 21.12.2016 r. w Międzychodzie przez zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 Wrocławiu z dnia 13.07.2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU sporządzony i uzgodniony w dniu 20 marca 2015 r. w Szczecinie, przez Spółki:

Bardziej szczegółowo

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza)

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza) Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 16 września

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała Nr [ ] z dnia 4 listopada 2008 roku Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ TOP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE uzgodniony w Zabierzowie w dniu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI. GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI. GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Sporządzony w dniu 20 kwietnia 2017r. przez Zarząd GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y P R O T O K Ó Ł

N O T A R I A L N Y P R O T O K Ó Ł Repertorium A nr /2013 A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-29) oraz drugiego lipca dwa tysiące trzynastego roku (2013-07-02) w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A nr /2015 AKT NOTARIALNY Dnia ósmego kwietnia dwa tysiące piętnastego (08.04.2015) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Benefit Systems SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 12 czerwca 2015 roku Liczba głosów, którymi

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 1 oraz art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym,

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r.

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. PLAN PODZIAŁU ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. Działając na podstawie art. 533 1 i 2 oraz art 534 ustawy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad.

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 marca 2015 roku na godzinę 12.00 w Warszawie (00-121 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Sprawozdanie z spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Dom Development S.A. DATA ZW: 22 maja 2014 roku (godz. 14.00) Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu: 407

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/III/2014. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 1/III/2014. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 1/III/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać [ ] na Przewodniczącego. Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym Uchwała

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I MULTI MALL MANAGEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Niniejszy plan połączenia przez przejęcie

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" S.A. z dnia 02 lipca 2015 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITA S.A. z dnia 02 lipca 2015 r. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" S.A. z dnia 02 lipca 2015 r. Uchwała Nr 1 z dnia 02 lipca 2015 /drugiego lipca dwa tysiące piętnastego/ roku, w sprawie wyboru przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. oraz. REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. oraz. REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Konin, dnia 30.09.2013 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie oraz REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Na podstawie art. 498

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz: (imię i nazwisko / nazwa (firma) akcjonariusza lub imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielania pełnomocnictwa w jego imieniu)

Bardziej szczegółowo

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. dokonuje następującego wyboru

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 1 w sprawie uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia.. Uchwała nr 2 w sprawie Wyboru Komisji

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU

PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU Lubin, dnia 25 lutego 2015 r. Uwagi wstępne PLAN PODZIAŁU Ogólne założenia podziału

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia.. Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia.. Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 1 w sprawie uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia.. Uchwała została podjęta, w głosowaniu

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Zetkama SA

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Zetkama SA Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Zetkama SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach. 2. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach. 2. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego. Zwołanie TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach Zarząd TAX-NET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 10 listopada 2010r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 10 listopada 2010r. UCHWAŁA NR 1 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 409 par 1 i art. 420 par 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Uchwała nr 2

Na podstawie art. 409 par 1 i art. 420 par 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Uchwała nr 2 Projekt do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 20 października 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 par 1 i art. 420 par 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

MSiG 98/2012 (3963) poz. 6761-6763

MSiG 98/2012 (3963) poz. 6761-6763 MSiG 98/2012 (3963) poz. 6761-6763 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Poz. 6761. HUTA SZKŁA CZECHY SPÓŁKA AKCYJNA w Trąbkach. KRS 0000041640. SĄD REJONOWY DLA M.ST.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 1 KONIN, dnia 08 października 2013r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Oraz AMBER SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MOMO SPÓŁKA AKCYJNA

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MOMO SPÓŁKA AKCYJNA Repertorium A numer 7519/2012 AKT NOTARIALNY Dnia szóstego lipca roku dwa tysiące dwunastego roku (06-07-2012) asesor notarialny Anna Marta Dołbakowska zastępca Joanny Lewczuk notariusza w Warszawie, w

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych 09.06.2014 r.

Wałbrzych 09.06.2014 r. Wałbrzych 09.06.2014 r. Zarząd Spółki AGC Flat-Glass Polska Spółka z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Bysławska 73, na podstawie art. 500 par 2¹ kodeksu spółek handlowych udostępnia bezpłatnie do publicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Projekty Uchwał Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2014-06-30 19:44 CERAMIKA NOWA GALA SA uchwały podjęte przez WZ 30 czerwca 2014 Raport bieżący 10/2014 Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku dotyczący: Biznespartner.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szymanowskiego 1/11 (kod: 30-047), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ BUDOSTAL-5 SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ BUDOSTAL-5 SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR TOMASZEK Notariusz ul. Karmelicka 36/3, 31-128 Kraków tel. 12 429 40 00, 12 426 12 06 tel. 501 572 290, fax 12 426 12 07 e-mail: notariusz@piotrtomaszek.pl WYPIS Repertorium

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MOMO SPÓŁKA AKCYJNA

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MOMO SPÓŁKA AKCYJNA Repertorium A numer 7270/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwunastego (29-06-2012) asesor notarialny Anna Marta Dołbakowska zastępca Joanny Lewczuk notariusza w

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku

PROJEKTY UCHWAŁ. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku Warszawa, 3 czerwca 2016 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku S t r o n a 2 Uchwała nr 1

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 1 /w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia/

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o. Skawina, dnia 11 lipca 2014 r. PLAN POŁĄCZENIA Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o. 1. Typ, firma i siedziby łączących się spółek Połączenie będzie polegało na przejęciu

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo