I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH"

Transkrypt

1 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNE I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz TOOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 sierpnia 2011 r. [BMSiG-12361/2013] Działając na podstawie art k.s.h. w zw. z 126 k.s.h., Spółka Toop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Drożdżowa 2, Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr. KRS , ogłasza o podjęciu w dniu 26 marca 2013 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały, na podstawie której kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty ,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) do kwoty zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), tj. o kwotę 400 zł (czterysta złotych), w drodze nabycia 400 akcji w celu umorzenia dobrowolnego, o łącznej wartości nominalnej 400 zł (czterysta złotych) każda, za cenę równą 200 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę w wysokości ,00 zł. W związku z powyższym komplementariusz Spółki Toop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie wzywa wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie, do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia. Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłoszą sprzeciw, zostaną przez Spółkę zaspokojeni lub zabezpieczeni. Wierzycieli, którzy sprzeciwu nie zgłoszą, uważa się za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego. Poz PARKOWA OSTOJA RE WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA we Wrocławiu. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: 11 czerwca 2013 r. [BMSiG-12321/2013] Komplementariusz Spółki Parkowa Ostoja RE Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., zawiadamia ponownie o zamiarze przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Parkowa Ostoja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach określonych w planie przekształcenia w dniu r. Zgodnie z planem przekształcenia: - wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień r. wynosi ,91 zł, - łączna wartość bilansowa akcji przysługujących PrajJa Limited na dzień r. wynosi ,91 zł, - łączna wartość bilansowa udziału przysługującego RE Wrocław Sp. z o.o. na dzień r. wynosi zł. Plan został poddany badaniu przez biegłego rewidenta Pana Rafała Baryckiego, który w swojej opinii z dnia r. potwierdził poprawność i rzetelność sporządzonego planu, w szczególności w zakresie wartości bilansowej majątku Spółki oraz wartości udziałów i akcji, oraz nie wniósł w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. Jednocześnie zostaje zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 sierpnia 2013 r. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki pod firmą Parkowa Ostoja RE Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 6. Przyjęcie przez wspólników uczestniczących w przekształceniu umowy przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariusz Beatę Baranowską-Seweryn we Wrocławiu, ul. Ruska 3/4, o godz W dniach od r. do r. Wspólnicy we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 12, mogą zapoznać się z pełną treścią planu i załączników, a także opinią biegłego rewidenta. Poz APO - PHARMA WOHLFEILER-SOBOL SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Gdyni. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2001 r. [BMSiG-12371/2013] Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki APO-PHARMA WOHLFEILER-SOBOL Spółka Komandytowo-Akcyjna Działając jako komplementariusz, uprawniony do prowadzenia spraw Spółki APO-PHARMA WOHLFEILER-SOBOL Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Gdyni, na podstawie art , art i 2 w zw pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 18 Statutu Spółki zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz szczegółowy porządek obrad. 7 SIERPNIA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5

2 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. SPÓŁKI Z O.O. Komplementariusz zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 sierpnia 2013 r., na godzinę 10 00, w Gdyni przy ulicy Redłowskiej 52/3, w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Greinke Mydlarski Nowak Zysk i Partnerzy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Wohlfeiler-Sobol z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz KM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS SĄD REJO- NOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2006 r. [BMSiG-12297/2013] Uchwałą z dnia r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie rozwiązano Spółkę i z dniem r. otwarto jej likwidację. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: Szczecin, ul. Targowa 3, w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Poz RZEMIEŚLNICZY DOM TOWAROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA- STO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2002 r. [BMSiG-12282/2013] Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 maja 2013 r. postanowiono - po przeprowadzeniu likwidacji - rozwiązać Spółkę Rzemieślniczy Dom Towarowy Sp. z o.o. z s. w Poznaniu (60-870), ul. Kościelna 12/14, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Likwidator wzywa zainteresowanych do zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia na adres siedziby Spółki. Poz SSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 lipca 2008 r. [BMSiG-12286/2013] Likwidator Spółki SSN Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (00-570) przy al. Wyzwolenia 10/171, KRS , oświadcza, że uchwałą Wspólników Spółki z dniem r. otwarto likwidację Spółki. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania ewentualnych roszczeń w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia pod adresem Spółki. Poz TELSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 kwietnia 2002 r. [BMSiG-12287/2013] Zarząd TELSOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szachowa 1 lok. 852, zarejestrowanej w dniu r. w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem , ogłasza, że w dniu r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników podjęto uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy) do kwoty zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy). Zarząd Spółki wzywa wierzycieli, aby w terminie do trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia wnieśli sprzeciw, jeśli nie zgadzają się na przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Poz ATVANTAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2002 r. [BMSiG-12308/2013] Działając, na podstawie art. 279 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ATVANTAGE Sp. z o.o. w likwidacji informuje, że dnia r. została podjęta uchwała o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji, zaprotokołowana notarialnie przez notariusza Jacka Kuda pod numerem Repertorium A /2013. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7 SIERPNIA 2013 R. 6

3 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. SPÓŁKI Z O.O. Wobec powyższego wzywa się wierzycieli ATVANTAGE Sp. z o.o. w likwidacji do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Likwidator Ewa Małkowska Poz POLENERGIA KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 października 2008 r. [BMSiG-12313/2013] Poz POLTEX N SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 sierpnia 2006 r. [BMSiG-12311/2013] Działając zgodnie z art. 508 k.s.h., Zarząd Spółki Poltex N Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ( Spółka ), ogłasza, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS (sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/027112/13/745), w dniu r. nastąpiło połączenie Spółki ze Spółką Odin Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr KRS ). Połączenie nastąpiło przez przeniesienie całego majątku Odin Sp. z o.o. (Spółka przejęta) na Spółkę Poltex N Sp. z o.o. w likwidacji (Spółka przejmująca), zgodnie z art pkt 1 k.s.h. Połączenie nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Poltex N Sp. z o.o. w likwidacji stosownie do treści art. 515 k.s.h. Likwidator Fabrice Bansay Poz CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Zgorzelcu. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 marca 2002 r. [BMSiG-12312/2013] Zarząd Centrum Sportowo Rekreacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgorzelcu przy ulicy Maratońskiej 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , zawiadamia, iż w dniu 18 lipca 2013 roku Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółki powzięło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę ,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) z wysokości ,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do wysokości ,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych). Zarząd Spółki Polenergia Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 24/26, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ( Spółka ), działając na podstawie art. 508 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym informuje, że dnia r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki, jako Spółki przejmującej, ze Spółką Thermo Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr ), jako Spółką przejmowaną, w trybie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie nastąpiło w trybie uproszczonym, na podstawie art Kodeksu spółek handlowych. Warszawa, dnia r. Prezes Zarządu Tomasz Breitkopf Poz BAŁTYK ŚRODKOWY III SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lipca 2011 r. [BMSiG-12315/2013] Zarząd Spółki Bałtyk Środkowy III Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 24/26, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ( Spółka ), działając na podstawie art. 508 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym informuje, że dnia r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki, jako Spółki przejmującej, ze Spółką Bałtyk Środkowy I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr ), jako Spółką przejmowaną, w trybie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Warszawa, dnia r. Członek Zarządu Michał Michalski Prokurent Łukasz Zarzeczny Poz ECOSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA- NIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 sierpnia 2011 r. [BMSiG-12306/2013] W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia wnieśli sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Likwidator Spółki ECOSYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Fabianowo 89, kod pocztowy , nr KRS , informuje że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 7 SIERPNIA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7

4 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. SPÓŁKI Z O.O. Spółki ECOSYSTEMS Sp. z o.o. w likwidacji podjęło w dniu 11 lipca 2013 roku uchwałę o rozwiązaniu Spółki. Tym samym z dniem 11 lipca 2013 roku otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia. Wierzytelności należy zgłaszać na adres siedziby Spółki. Poz CENTRIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Bytomiu. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 września 2004 r. [BMSiG-12298/2013] CENTRIMEX SPÓŁKA Z O.O. w likwidacji z siedzibą w Bytomiu, ul. Karola Miarki 22/4, wpisana do KRS pod nr Likwidator zawiadamia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji uchwałą Zgromadzenia Wspólników z 28 marca 2013 r. (akt notarialny Rep. A nr 6898/2013 Kancelarii notariusza Wojciecha Kurzeji w Chorzowie) oraz o wpisie otwarcia likwidacji w Rejestrze Przedsiębiorców postanowieniem, sygn. KA VIII NS-REJ. KRS/13963/13/268. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia, pisemnie na adres siedziby Spółki. Likwidator Marian Łuk Poz CENTRUM PROMOCJI, BADAŃ I EKSPERTYZ POMOST - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Rzeszowie. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 października 2003 r. [BMSiG-12305/2013] Uchwałą nr 1 z dnia 23 lipca 2013 r. Zgromadzenia Wspólników Centrum Promocji Badań i Ekspertyz POMOST Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie postanawia zwrócić wspólnikom wniesione dopłaty. Nadto wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: Al. K. Marcinkowskiego 2A/2, Poznań, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Poz INFO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 września 2010 r. [BMSiG-12316/2013] Likwidator Info-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul. Pużaka 2/7, wpisanej do KRS pod nr , zawiadamia, że w dniu 26 lipca 2013 r. podjęto uchwałę Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie trzech miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności. Poz EL-ZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Krośnie. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 lipca 2002 r. [BMSiG-12325/2013] Likwidator EL-ZA Spółki z o.o. w Krośnie, ul. Lelewela 9e, zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z r. Spółka z tym dniem postawiona została w stan likwidacji. Wzywa się wierzycieli likwidowanej Spółki do zgłoszenia udokumentowanych roszczeń w terminie trzech miesięcy od opublikowania ogłoszenia, pod rygorem pominięcia ich w postępowaniu likwidacyjnym. Poz KPRM BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jaworznie. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 grudnia 2001 r. [BMSiG-12307/2013] Poz VILCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Poznaniu. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA- STO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 marca 2009 r. [BMSiG-12296/2013] Likwidator informuje, że dnia 9 czerwca 2011 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki działającej pod firmą VILCZUK Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i otwarto likwidację. Plan Podziału Spółki KPRM Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie Działając zgodnie z art. 533 i 534 Kodeksu spółek handlowych ( k.s.h. ), Zarząd Spółki KPRM Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ul. Chopina 96, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS ( Spółka Dzielona ), oraz Zarząd Spółki KPRM Produkcja Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ul. Chopina 96, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsię- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7 SIERPNIA 2013 R. 8

5 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. SPÓŁKI Z O.O. biorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS ( Spółka Przejmująca ), ustalają niniejszy plan podziału Spółki Dzielonej ( Plan Podziału ). 1. Cele podziału o wartości nominalnej 600 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej PLN. Wartość aktywów netto Spółki Dzielonej, według bilansu sporządzonego na dzień r., wynosi ,91 PLN, tj ,69 PLN na jeden udział. Z kolei wartość aktywów netto Działu Produkcji funkcjonującego w ramach Spółki Dzielonej, według bilansu sporządzonego na dzień r., wynosi ,44 PLN. Podział jest kolejnym etapem restrukturyzacji Spółki Dzielonej polegającym na wydzieleniu od podstawowej działalności, związanej z realizacją robót budowlano-montażowych, działalności polegającej na produkcji elementów wyposażenia obiektów mostowych, zorganizowanej obecnie w formie Działu Produkcji (będącego zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej). Celem podziału Spółki Dzielonej jest w szczególności: - pełniejsze skoncentrowanie się Spółki Dzielonej na podstawowej działalności w zakresie robót budowlano-montażowych poprzez wydzielenie do odrębnego podmiotu części działalności dotyczącej produkcji elementów wyposażenia obiektów mostowych, - przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej pod nazwą Dział Produkcji do istniejącej Spółki Przejmującej, której działalność koncentrować się ma na produkcji elementów wyposażenia obiektów mostowych, - Wzmocnienie pozycji Spółki Przejmującej w branży produkcji elementów wyposażenia obiektów mostowych. 2. Sposób podziału Podział Spółki Dzielonej zostaje przeprowadzony w trybie, o którym mowa w art pkt 4) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej pod nazwą Dział Produkcji na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie). W związku z powyższym, zgodnie z art. 533 k.s.h., Zarządy Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej uzgodniły i sporządziły niniejszy Plan Podziału wraz z załącznikami, określonymi w art. 534 k.s.h. Wobec zgody jedynego wspólnika Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, tj. Spółki Grupa KPRM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-697) przy ul. Rzymowskiego 53, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS ( Wspólnik ), nie jest koniecznym: - s porządzenie oświadczenia, o którym mowa w art pkt 4) k.s.h. oraz - poddanie Planu Podziału badaniu przez biegłego i wydanie opinii w tym zakresie. Spółka Dzielona ogłosi Plan Podziału w MSiG. 3. Stosunek wymiany udziałów i zasady przyznawania udziałów w spółce przejmującej 3.1. Wartość udziałów w Spółce Dzielonej Jedynym udziałowcem Spółki Dzielonej jest Wspólnik, który posiada całość udziałów Spółki Dzielonej, tj. 527 udziałów 3.2. Wartość udziałów w Spółce Przejmującej Jedynym udziałowcem Spółki Przejmującej jest Wspólnik, który posiada całość udziałów Spółki Przejmującej, tj. 100 udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej PLN. Wartość aktywów netto Spółki Przejmującej, według bilansu sporządzonego na dzień r., wykazuje wartość ujemną, tj ,19 PLN. Dodatkowo, w chwili obecnej Spółka Przejmowana nie prowadzi działalności. Z tego powodu, celem określenia wartości rynkowej udziałów w Spółce Przejmowanej, za miarodajną w tym zakresie przyjęto wartość jej kapitału zakładowego, wynoszącą PLN, co daje kwotę 500 PLN na jeden udział. W wyniku podziału Spółki Dzielonej nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty PLN do kwoty PLN, to jest o kwotę PLN, w drodze emisji 350 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej PLN ( Udziały Nowej Emisji ). Pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej nastąpi z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej Stosunek wymiany udziałów Z uwagi na okoliczność, że wszystkie Udziały Nowej Emisji w Spółce Przejmującej zostaną objęte przez Wspólnika i że Wspólnik zachowa udział posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, za najbardziej właściwe uznano przyjęcie stosunku wymiany udziałów opartego na wartości przenoszonych na Spółkę Przejmującą aktywów netto. W wyniku przeprowadzonego podziału Spółka Przejmująca przejmie zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, tj. Dział Produkcji, o majątku wycenionym na podstawie bilansu Działu Produkcji sporządzonego na dzień r. według metody aktywów netto na kwotę ,44 PLN. W zamian za przejęty majątek Spółki Dzielonej, Wspólnik obejmie Udziały Nowej Emisji w Spółce Przejmującej o łącznej wartości nominalnej (rynkowej), stanowiącej 25% wartości przejętego majątku Spółki Dzielonej. W konsekwencji, w zamian za majątek Działu Produkcji przypadający na 1 udział w Spółce Dzielonej, Wspólnik otrzyma 2 udziały w Spółce Przejmującej. W konsekwencji zrealizowanego wydzielenia, kapitały własne Spółki Przejmującej zostaną powiększone o wartość aktywów netto Spółki Dzielonej przenoszonych na Spółkę Przejmującą, przy czym nadwyżka pomiędzy wartością aktywów netto Spółki Dzielonej przenoszonych na Spółkę Przejmującą, a wartością nominalną Udziałów Nowej Emisji w Spółce Przejmującej objętych przez Wspólnika, zostanie odniesiona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej. 7 SIERPNIA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 9

6 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE W związku z powyższym, za wydzielony ze Spółki Dzielonej majątek odpowiadający wartości bilansowej aktywów netto równej kwocie ,44 PLN Spółka Przejmująca wyda Wspólnikowi 350 Udziałów Nowej Emisji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej PLN. Różnica w kwocie ,44 PLN pomiędzy wartością aktywów netto przenoszonych na Spółkę Przejmującą a wartością nominalną objętych przez Wspólnika Udziałów Nowej Emisji w Spółce Przejmującej zostanie odniesiona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej. Jako że wydzielenie Spółki Dzielonej finansowane jest w całości z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, ilość i wartość nominalna udziałów w Spółce Dzielonej nie ulegnie zmianie. W związku z podziałem wg ww. zasad, nie wystąpi obowiązek wniesienia dopłat Zasady przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej W wyniku podziału, Wspólnik obejmuje 100% Udziałów Nowej Emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Nie przewiduje się żadnych innych zasad dotyczących przyznania nowo utworzonych udziałów w Spółce Przejmującej. 4. Określenie dnia, począwszy od którego udziały nowej emisji uprawniają do uczestnictwa w zysku Udziały Nowej Emisji uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia następującego po dniu podziału. 5. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikowi lub innym osobom Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw Wspólnikowi lub jakimkolwiek innym osobom, z wyjątkiem praw wynikających z obejmowanych przez Wspólnika Udziałów Nowej Emisji. 6. Szczególne korzyści dla członków organów spółek lub innych osób uczestniczących w podziale Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej lub Spółki Przejmującej lub jakichkolwiek innych osób. 7. Opis składników majątku oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółce przejmującej Na Spółkę Przejmującą w wyniku podziału przenoszone są wszelkie aktywa i pasywa zorganizowanej części przedsiębiorstwa ( Działu Produkcji ), tj.: a) aktywa, na które składają się środki trwałe i wyposażenie, zapasy i należności, b) pasywa, na które składają się zobowiązania, c) otrzymane certyfikaty, d) ogół praw i obowiązków z umów o pracę, e) ogół praw i obowiązków z pozostałych umów. Opis aktywów i pasywów oparty jest na bilansie Działu Produkcji sporządzonym na dzień r. Na Spółkę Przejmującą w wyniku podziału nie będą przenoszone żadne zezwolenia, koncesje lub ulgi. W okresie od sporządzenia Planu Podziału do dnia wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadziła normalną działalność gospodarczą, powodującą zmiany w strukturze aktywów i pasywów Spółki Dzielonej, także w zakresie aktywów i pasywów wskazanych w Planie Podziału. Jakiekolwiek nowe aktywa lub pasywa wynikające lub uzyskane w wyniku realizacji praw i obowiązków przypadających zgodnie z niniejszym Planem Podziału Spółce Przejmującej staną się w dniu podziału składnikami majątku przenoszonego na Spółkę Przejmującą. Wobec zgody Wspólnika, w myśl art pkt 2) k.s.h., nie jest koniecznym udzielanie informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych, które nastąpią pomiędzy dniem sporządzenia niniejszego Planu Podziału, a dniem podjęcia uchwały o podziale. 3. Spółki akcyjne Poz DEVOTEAM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 listopada 2001 r. [BMSiG-12301/2013] Zarząd Devoteam Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kłobucka 25, Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , odpowiednio do treści przepisów art Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień 18 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devoteam S.A., które odbędzie się w dniu 5 września 2013 r., początek o godz , w siedzibie Spółki Devoteam S.A. przy ul. Kłobuckiej 25. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2012 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Devoteam S.A. za 2012 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2012 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za 2012 r. 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7 SIERPNIA 2013 R. 10

7 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie działalności w sprawie dalszej działalności Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora Spółki. 13. Zamknięcie obrad. Poz ZAKŁADY FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE I HURTOWNIA APTECZNO-DROGERYJNA DEGES SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Katowicach. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 lutego 2004 r. [BMSiG-12304/2013] Na podstawie art k.s.h. akcjonariusze Zakładów Farmaceutyczno-Chemicznych i Hurtowni Apteczno-Drogeryjnej DEGES Spółki Akcyjnej w Katowicach (KRS ), Wojciech Kalemba, Jacek Kalemba i Karol Kalemba, zwołują Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki, wyznaczając jako Przewodniczącego adw. Leszka Cholewę. Zgromadzenie zwołuje się na dzień 9 września 2013 r., o godzinie 15 00, w Kancelarii Adwokackiej adwokata Leszka Cholewy w Katowicach przy ul. Podchorążych 1. Porządek obrad: 1. Powzięcie uchwały w przedmiocie uchylenia likwidacji. 2. Powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania likwidatora. 3. Powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania Rady Nadzorczej. 4. Wybór Rady Nadzorczej. Poz PROXIMUS SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listopada 2008 r. [BMSiG-12302/2013] Zarząd Spółki PROXIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, po numerem KRS , działając na podstawie art , art. 398 oraz art i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROXIMUS S.A., które odbędzie się 16 września 2013 r., o godzinie 12 00, w siedzibie Spółki przy ul. Ligockiej 103, Katowice. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały dot. wykładni 27 pkt 14 Statutu Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany w Statucie Spółki I. Dodaje się ust. 3 w 8 o brzmieniu: Spółka może emitować akcje imienne lub na okaziciela. II. 9 ust. 5 o brzmieniu: Dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa w objęciu nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w stosunku do dotychczas posiadanych akcji. W przypadku rezygnacji z pierwszeństwa przez któregokolwiek z akcjonariuszy, wszystkie akcje mogą być objęte przez pozostałych akcjonariuszy. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa także uprawnionych oraz ilość akcji, jakie objąć mogą po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. - zostaje usunięty. III. 11 ust. 2 o brzmieniu: Liczebność Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. Zmiana liczebności Zarządu w granicach przewidzianych w ust. 1 powyżej nie wymaga zmiany umowy Spółki. 2. Liczebność Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Zmiana liczebności Zarządu w granicach przewidzianych w ust. 1 powyżej nie wymaga zmiany umowy Spółki. IV. 11 ust. 7 o brzmieniu: Powołanie i odwołanie prokurenta przez Zarząd wymaga zgody Rady Nadzorczej - zostaje usunięty. V. 13 ust. 3 pkt a) o brzmieniu: jednego członka Rady Nadzorczej powołuje Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. z siedzibą w Chorzowie, o ile jest akcjonariuszem w Spółce, po jednym członku Rady Nadzorczej powołują i odwołują Leszek Tomica, Joachim Piecha i Grzegorz Danielczyk, o ile są akcjonariuszami w Spółce,. 7 SIERPNIA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 11

8 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE VI. 13 ust. 3 pkt b) o brzmieniu: do powołania i odwołania każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej jest uprawniony każdy akcjonariusz posiadający co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki (tj. ma on prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej). W przypadku gdy akcjonariusz posiada większą ilość akcji, to na każde 20% kapitału zakładowego znajdujących się w posiadaniu pojedynczego akcjonariusza przypada prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. XI. 16 ust. 2 pkt 14 o brzmieniu: wyrażanie zgody na podejmowanie przez Spółkę działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, w ramach przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego planu działalności Spółki, 14) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Spółkę działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, w ramach przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,. w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy więcej niż 3 członków, pozostałego członka lub członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że w głosowaniu nad wyborem przez Walne Zgromadzenia pozostałych członków lub członka Rady Nadzorczej nie biorą udziału akcjonariusze Leszek Tomica, Joachim Piecha i Grzegorz Danielczyk, o ile wcześniej wykonali swoje uprawnienie do powołania Rady Nadzorczej. VII. 14 ust. 3 o brzmieniu: Za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, członkowie Rady nie pobierają honorariów. O pobieraniu lub niepobieraniu wynagrodzenia przez członków Rady Nadzorczej i o jego wysokości decyduje Walne Zgromadzenie. VIII. 15 ust. 5 o brzmieniu: Członkowie Rady Nadzorczej mogą również oddać swój głos na piśmie lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się takich jak telefon i faks. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również oddać swój głos na piśmie lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. IX. 16 ust. 2 pkt 6 o brzmieniu: ustalanie zasad wynagradzania i jego wysokości dla Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowienia 27 pkt 14 i 15 Statutu, ustalanie zasad wynagradzania i jego wysokości dla Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu,. X. 16 ust. 2 pkt 10 o brzmieniu: udzielanie zgody Zarządowi na powołanie i odwołanie prokurentów, - zostaje usunięty. XII. 20 ust. 2 o brzmieniu: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania i odbyć się nie później jak w ciągu jednego miesiąca od daty jego zwołania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 30 (trzydzieści) dni od zgłoszenia żądania i odbyć się nie później jak w ciągu dwóch miesięcy od daty jego zwołania. XIII. 20 ust. 3 o brzmieniu: Każdorazowo w przypadku podjęcia decyzji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia o tym, w drodze pisemnej, listem poleconym, wszystkich członków Rady Nadzorczej, przesyłając im kopię ogłoszenia wraz z porządkiem obrad. Powiadomienie powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zarząd decyzji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. - zostaje usunięty. XIV. 23 ust. 2, 3, 4, 5, 6 oraz ust. 7 o brzmieniu: 2. Uchwała dotycząca podniesienia (w tym docelowego lub warunkowego) kapitału zakładowego lub obniżenia kapitału zakładowego wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. 3. Uchwała dotycząca udzielenia zgody na podniesienie wynagrodzenia Prezesowi Zarządu lub członkom Zarządu o więcej niż roczny wskaźnik inflacji (w odniesieniu do ostatniej takiej indeksacji wynagrodzenia, która miała miejsce poprzednio) wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. 4. Uchwała dotycząca udzielenia zgody na przyznanie Prezesowi Zarządu lub członkom Zarządu premii rocznej w wysokości przekraczającej 20% EBIT wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. 5. Uchwała dotycząca zmiany Statutu w sprawach dotyczących Rady Nadzorczej, jej składu, sposobu powoływania lub odwoływania, kadencji, kompetencji, sposobu funkcjonowania i innych sprawach wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. 6. Uchwała w sprawie zmiany statutu w zakresie wymaganej większości głosów wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7 SIERPNIA 2013 R. 12

9 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 7. Warunki powzięcia uchwał, o których mowa w ust. 2-6 niniejszego paragrafu, obowiązują przez okres, przez jaki SEAF Central and Eastern Europe Growth Fund Ilc, EECP I S.a.r.l., EECP II S.a.r.l., Pan Franciszek Szweda, Pan Ignacy Miedziński, Pan Szymon Zając, BPSC S.A. posiadają łącznie nie mniej niż 24% kapitału zakładowego. - zostają usunięte. XV. 26 o brzmieniu: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Chorzowie. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. XVI. 27 pkt 14 i 15 o brzmieniu: 14. wyrażanie zgody na podwyższenie wynagrodzenia Prezesowi Zarządu lub członkom Zarządu o więcej niż roczny wskaźnik inflacji (w odniesieniu do ostatniej takiej indeksacji wynagrodzenia), 15. wyrażanie zgody na przyznanie Prezesowi Zarządu lub członkom Zarządu premii rocznej w wysokości przekraczającej 20% EBIT, - zostają usunięte. XVII. Zostaje dodany 27 pkt 17 o brzmieniu: decyzja o pobieraniu lub niepobieraniu wynagrodzenia przez członków Rady Nadzorczej i o jego wysokości. XVIII. 33 ust. 2 o brzmieniu: Do roku 2010 całość zysku Spółki będzie przeznaczona na kapitał zapasowy. - zostaje usunięty. Poz PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMO- CHODOWEJ W PRZASNYSZU SPÓŁKA AKCYJNA w Przasnyszu. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 października 2005 r. [BMSiG-12299/2013] Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A. z siedzibą w Przasnyszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadającej kapitał zakładowy w wysokości zł (wpłacony w całości) ( Spółka ), działając na podstawie art. 430 i 393 pkt 4) k.s.h. oraz 52 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 oraz ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 września 2013 r., na godz. 9 00, w Warszawie przy ul. Posag 7 Panien 8A (budynek 270, klatka VII), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ( Walne Zgromadzenie ). Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie przez Spółkę akcji w innej spółce. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki: 52 ust. 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: 5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również: 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem: a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi, b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne, o których mowa w art. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, 2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach: a) zmiany statutu lub umowy spółki, b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, d) zbycia akcji lub udziałów spółki, e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty EUR w złotych, f) rozwiązania i likwidacji spółki. - ulega skreśleniu. 7 SIERPNIA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 13

10 poz III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Poz Giełda Towarowa Energii i Paliw Spółka Akcyjna w organizacji w likwidacji w Warszawie. [BMSiG-12337/2013] 7. Inne sprawy zgłoszone przez członków Towarzystwa obecnych na Walnym Zgromadzeniu. 8. Zamknięcie obrad. Uchwałą z dnia 11 lipca 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Giełda Towarowa Energii i Paliw Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: Giełda Towarowa Energii i Paliw Spółka Akcyjna w organizacji w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9, Warszawa, w terminie jednego miesiąca od daty ogłoszenia. Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym i jedynym ogłoszeniem, zgodnie z treścią art k.s.h. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Poz MACIF ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH w Warszawie. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 stycznia 2004 r. [BMSiG-12292/2013] Zarząd MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 89, Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ( Towarzystwo ), działając na podstawie 18 ust. 1 Statutu Towarzystwa oraz art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 11 września 2013 r., godz. 9 00, w siedzibie Towarzystwa, w Warszawie. Porządek obrad: III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz Nitkiewicz Barbara prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Odzieżowy Produkcyjno- -Handlowy WARDOM Barbara Nitkiewicz w Jezioranach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GU 26/13, V GUp 13/13. [BMSiG-12324/2013] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 23 lipca 2013 r. (sygn. akt V GU 26/13): 1. ogłosił upadłość Barbary Nitkiewicz - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Odzieżowy Produkcyjno-Handlowy Wardom Barbara Nitkiewicz w Jezioranach obejmującą likwidację majątku dłużnika, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. Sędzią komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Ewę Dominowską, 5. syndykiem upadłości wyznaczył Panią Halinę Hawryluk. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Poz M3 PACHUCKI, ZAWADKA SPÓŁKA JAWNA w Olsztynie. KRS SĄD REJONOWY W OLSZTY- NIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2002 r., sygn. akt V GU 38/13, GUp 15/13. [BMSiG-12317/2013] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 lipca 2013 r. (sygn. akt V GU 38/13): MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7 SIERPNIA 2013 R. 14

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 66/2015 (4697) poz. 4103 4108 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 4103. ASSOCIATED MEDICAL CLINICAL SCIENCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. Nr 114 (4231) Poz. 8382 8471 Poz. w KRS 107485 108750 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 lipca 2014 r. Nr 139 (4518) UWAGA Poz. 9780-9845 Poz. w KRS 155297-157296 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 października 2013 r. Nr 193 (4310) Poz. 13938-14003 Poz. w KRS 241206-242680 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 3084 3088 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 3084. CI CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893

MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893 MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Porządek obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 18 kwietnia 2014 r. Nr 76 (4455) UWAGA Poz. 4711-4796 Poz. w KRS 67783-69189 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Nr 214 (4593) UWAGA Poz. 14826-14886 Poz. w KRS 283761-285062 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r. Nr 126 (4243) Poz. 93469420 Poz. w KRS 123238124479 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Nr 93 (4724) UWAGA Poz. 6228-6317 Poz. w KRS 99054-101291 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 16 lipca 2013 r. Nr 136 (4253) Poz. 10053 10144 Poz. w KRS 141524 143805 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. Nr 146 (4263) Poz. 10908-10962 Poz. w KRS 160594 162197 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2015 r. Nr 97 (4728) UWAGA Poz. 6612-6705 Poz. w KRS 105970-107404 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2014 r. Nr 97 (4476) UWAGA Poz. 6310-6407 Poz. w KRS 91551-92983 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 6 marca 2013 r. Nr 46 (4163) Poz. 3130 3219 Poz. w KRS 33108 34255 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 18 czerwca 2012 r. Nr 116 (3981) Poz. 8190 8231 Poz. w KRS 86963 87962 UWAGA Od dnia 18 maja 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy będzie wydawany wyłącznie w

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr 81(3439) Poz. 4947 5043 Poz. w KRS 55748 56547 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 17 listopada 2005 r. Nr 223(2315) Poz. 13164 13209 Poz. w KRS 151601 152400 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2001 r. Nr 237 (1317) Poz. 32347-32408 ISSN 1426-580X Cena brutto 25,31 zł Poz. KRS 40401-40900

Warszawa, dnia 6 grudnia 2001 r. Nr 237 (1317) Poz. 32347-32408 ISSN 1426-580X Cena brutto 25,31 zł Poz. KRS 40401-40900 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 6 grudnia 2001 r. Nr 237 (1317) Poz. 32347-32408 ISSN 1426-580X Cena brutto 25,31 zł Poz. KRS 40401-40900 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Nr 104 (4483) UWAGA Poz. 6961-7073 Poz. w KRS 101366-102937 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Tekst jednolity Statutu Hutmen S.A. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hutmen S.A. w dniu 31 października 2014 r. wpisane w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zmiana Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SARE Spółka Akcyjna Zwołanego Na Dzień 09.01.2015 r.

Zmiana Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SARE Spółka Akcyjna Zwołanego Na Dzień 09.01.2015 r. Zmiana Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SARE Spółka Akcyjna Zwołanego Na Dzień 09.01.2015 r. Zarząd spółki SARE spółka akcyjna niniejszym zawiadamia, iż otrzymał od Akcjonariusza,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Wysogotowo, 27 marca 2015 roku Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Spółki PBG S.A. w upadłości układowej na dzień 24 kwietnia 2015 roku oraz projekty uchwał. OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał Raport bieżący Spółka: SARE SA Numer: 23/2015 Data: 23-07-2015 Typy rynków: NewConnect Rynek Akcji GPW Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna

STATUT SPÓŁKI Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna STATUT SPÓŁKI Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą: Polska Grupa Zbrojeniowa spółka akcyjna. --------------------------- 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 15347 15399 Poz. w KRS 192505 193045 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 11 grudnia 2007 r. Nr 240 (2837) UWAGA Adres nowej siedziby: Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Nr 247 (4626) UWAGA Poz. 16913-16984 Poz. w KRS 319186-320177 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Nr 35 (4414) UWAGA Poz. 2030-2095 Poz. w KRS 26524-27563 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 11 kwietnia 2014 r. Nr 71 (4450) UWAGA Poz. 4343-4414 Poz. w KRS 61730-62743 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo