Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków działalności statutowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków działalności statutowej"

Transkrypt

1 Ośrodek Kształcenia T: [+48 ] F: [+48 ] National Institute of Telecommunications ul. Szachowa PL Warszawa T: [+48 ] F: [+48 ] Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków działalności statutowej OPRACOWANIE PROGRAMÓW WARSZTATÓW I SEMINARIÓW INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI ORAZ TEMATÓW I TREŚCI INNYCH FORM DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ REALIZOWANEJ PRZEZ OŚRODEK KSZTAŁCENIA W ROKU 005 Praca nr Zespół autorski: mgr inż. Kazimierz Kochman mgr inż. Bogusław Pawszak Instytut Łączności Instytut Łączności - Ośrodek Kształcenia adres: Szachowa, Warszawa telefon: (+48 ) 5 8 9, , fax: (+48 ) , Internet:

2 Spis treści:. Sprawozdanie końcowe 5. Warsztaty Instytutu Łączności Postępy Telekomunikacji i Informatyki w roku Seminaria Specjalistyczne, Konferencje międzynarodowe, Studia Podyplomowe i szkolenia dedykowane w roku Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć edukacyjnych 56

3 Warszawa, r. Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków działalności statutowej Opracowanie Programów Warsztatów i Seminariów Instytutu Łączności oraz tematów i treści innych form działalności edukacyjnej realizowanej przez Ośrodek Kształcenia w roku 005 Praca nr Dynamiczne zmiany w dziedzinie łączności elektronicznej wymuszają konieczność kształcenia ustawicznego specjalistów w dziedzinie telekomunikacji a realizacja ww. tematu wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom rynku w tej dziedzinie. Praca ta jest kontynuacją i rozwojem realizowanego pomyślnie w ubiegłych latach Programu Kształcenia Ustawicznego Instytutu Łączności i studiów podyplomowych : Współczesne systemy teletransmisyjne, Sieci Następnej Generacji NGN Ważnym argumentem za kontynuacją i rozszerzaniem zakresu prac w tej dziedzinie jest konieczność stworzenia pracownikom Instytutu Łączności warunków do podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności, a najlepszym z nich, którzy podejmą trud prowadzenia wykładów danie sposobności uporządkowania swej wiedzy i promocji własnych umiejętności oraz Instytutu jako placówki naukowej skupiającej wybitnych specjalistów. Proponowany na rok 005 Program Warsztaty i Seminaria Instytutu Łączności rozwija w istotnym stopniu dokonania zeszłoroczne. Zostaje utrzymana forma Warsztatów, jako zestawu intensywnych kursów na wysokim poziomie merytorycznym, przeznaczona dla specjalistów z wyższym wykształceniem technicznym, uzupełniona serią Seminaria, którą tworzy zestaw kursów dla specjalistów z wyższym, niekoniecznie technicznym wykształceniem. Obie serie prezentują wiedzę w pełni aktualną, prezentowaną przez wybitnych specjalistów Instytutu Łączności i innych uczelni technicznych. Zadaniem zespołu, zgodnie z otrzymanym zleceniem, było opracowanie tematów i treści, wstępnie proponowanych we wniosku warsztatów i seminariów. Na podstawie analizy ankiet sporządzanych przez uczestników różnych form kształcenia realizowanego przez Instytut Łączności, zespół badawczy zdecydował, że zostaną podjęte prace nad opracowaniem programów i ofert szkoleniowych wszystkich ww. tematów.

4 Programy i treści poszczególnych przedsięwzięć szkoleniowych zostały opracowane na podstawie wiedzy zespołu autorskiego, literatury przedmiotu, konsultacji z opiekunami programów i wykładowcami, którym proponowano wygłoszenie wykładów i prezentację swoich osiągnięć w trakcie realizacji warsztatów. Tematyka i treści opracowanych warsztatów jest zamieszczona w dalszej części sprawozdania. Rola opiekunów programu, jako specjalistów w danym zakresie wiedzy, polegała głównie na konsultowaniu doboru tematyki warsztatów i ocenie prezentowanych treści przez wykładowców w trakcie realizacji seminariów, warsztatów i kursów dedykowanych. Natomiast zespół badawczy czuwał nad stroną metodyczną opracowywanych i realizowanych w praktyce przedsięwzięć szkoleniowych, a także nadzorował przygotowanie materiałów dydaktycznych pod kątem ich przydatności dla uczestników. Wykonane materiały dydaktyczne znajdują się w zbiorach OK i stanowią załączniki do niniejszej pracy. W trakcie prowadzonych prac brzmienie niektórych proponowanych we wniosku tematów warsztatów i seminariów zostało zmodyfikowane, co jest wynikiem zdobywania nowej wiedzy przez zespół autorski, dostosowywania tematyki do wymagań uczestników oraz niewątpliwego wpływu opiekunów, którym zaproponowano współpracę w zakresie przygotowania i realizacji poszczególnych warsztatów i seminariów, a także sugestii Członków Rady Programowej. Członkowie zespołu autorskiego, obok realizacji całokształtu niniejszej pracy statutowej, podejmowali również wysiłek w zakresie opieki nad stroną merytoryczną i metodyczną niektórych warsztatów i seminariów, jeśli posiadana przez nich wiedza na to pozwalała. Zespół autorski, opracował również tematykę i treści oraz kierował realizacją warsztatów organizowanych na zamówienie instytucji. Takie szkolenia dedykowane zrealizowano dla pracowników Polskiego Radia, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, CBR TPS.A. Działania w zakresie modyfikacji tych programów zostały podjęte na podstawie doświadczeń z realizacji ich w ubiegłym roku. Zespół autorski wniósł poprawki uwzględniające nową wiedzę, a także sugestie i propozycje ubiegłorocznych absolwentów tego kierunku Studiów Podyplomowych. Celem tych studiów jest pogłębienie wiedzy absolwentów wyższych uczelni technicznych z obszaru współczesnej telekomunikacji, przygotowanie kadr do wdrażania i eksploatacji nowoczesnych systemów teletransmisyjnych oraz użytkowania nowoczesnych urządzeń w warunkach intensywnego wprowadzania nowoczesnej techniki i nowych usług. Wzorem lat ubiegłych prowadzono mieszany model kształcenia. W mieszanym modelu tradycyjne nauczanie jest uzupełniane nauczaniem na odległość. Mieszany model studiów łączy w sobie zalety zarówno kształcenia stacjonarnego, jak i zdalnego. Zajęcia tradycyjne umożliwiają uczestniczącym w nich osobom oderwanie się od bieżących spraw i skupienie na przyswajaniu nowego materiału. Odizolowanie od codziennego środowiska przyspiesza proces uczenia. Nauczanie na odległość ma za to inne zalety, a przede wszystkim niższy sumaryczny koszt kształcenia, nie ma bowiem kosztów transportu i kosztów wyłączenia pracownika z codziennych obowiązków. Do skutecznego nauczania jest niezbędna bardzo duża liczba samodzielnych i grupowych ćwiczeń w warunkach laboratoryjnych, które nie zawsze można zasymulować w Internecie. Zmodyfikowano i ulepszono nową formę kształcenia: kursy internetowe metodą E-learning. 3

5 Nasze szkolenia są prowadzone metodą distance learning z wykorzystaniem Internetu, czyli uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych tylko za pomocą Internetu, logując się na stronę szkolenia za pomocą przyznanej im nazwy użytkownika oraz hasła. Internetowa formuła szkolenia umożliwia uczestnikom: samodzielne studiowanie w najdogodniejszym dla nich czasie, niskie koszty, studiowanie w miejscu pracy, łatwe oraz stałe kontakty z instruktorem i innymi uczestnikami szkolenia. Adresatami przygotowanych kursów są kadry kierownicze i specjaliści zatrudnieni w przedsiębiorstwach, działających w obszarze telekomunikacji i informatyki. Dotychczas, w zakresie szkoleń, współpracujemy głównie z Telekomunikacją Polską, Pocztą Polską, bankami, przedstawicielami administracji państwowej, operatorami niezależnymi oraz pracownikami prywatnych firm, prowadzących działalność telekomunikacyjną i informatyczną. Wielką popularnością cieszą się warsztaty, dotyczące kierunków rozwoju technicznego i usługowego sieci telekomunikacyjnych oraz sieci Internet. Zlecony temat: Opracowanie programów warsztatów i seminariów instytutu łączności oraz tematów i treści innych form działalności edukacyjnej realizowanej przez Ośrodek Kształcenia w roku 005 został wdrożony do praktycznej realizacji w 005 r., w zakresie Warsztatów IŁ i seminariów specjalistycznych i Studiów Podyplomowych: zakończenie w czerwcu kierunku SP Sieci Następnej Generacji i rozpoczęcie w październiku nowego kierunku: Teleinformatyka Stosowana. Zespół autorski wyraża podziękowanie wszystkim osobom, które służyły pomocą w trakcie opracowywania programów działalności edukacyjnej i wspierały tę działalność poprzez wygłaszanie wykładów i inne formy pracy dydaktycznej. 4

6 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kształcenia (OK) IŁ w 005 roku. Opracowano tematy i treści warsztatów z cyklu Postępy telekomunikacji i informatyki o następującej tematyce: Technika dostępu abonenckiego xdsl i FITL Telekomunikacja Światłowodowa Lokalne Sieci Komputerowe Rozwój i integracja technik TCP/IP i ATM Funkcjonowanie Sieci Następnej Generacji - NGN Optyczne sieci DWDM i CWDM: właściwości, architektura i techniki transmisyjne. Techniki pomiarowe. Techniki i technologie sieci internetowych Realizacja usług głosowych w sieciach IP Techniki i technologie sieci internetowych Aspekty Europejskiego i Polskiego Prawa Telekomunikacyjnego Sieci i systemy teleinformatyczne z protokołem X.5 i TCP/IP Podstawy Systemu UMTS Protokoły i Styki Telekomunikacyjne Zewnętrzne Interfejsy Sieci Dostępowych. Parametry Techniczne i Metodyka Badań Bezprzewodowe sieci transmisji danych WLAN Sieci Szerokopasmowe i ATM Architektura Sieci Telekomunikacyjnych Systemy Teletransmisyjne SDH Wprowadzenie do systemu UMTS Zaawansowane mechanizmy systemu UMTS Systemy zarządzania sieciowego Nowoczesne systemy TCP/IPi ATM, integracja z SDH Systemy WLAN 80. Współczesne systemy radiofoniczne Techniki i protokoły sieci pakietowych Protokół WAP i system UMTS Wybrane aspekty Prawa Telekomunikacyjnego i Prawa Budowlanego Zrealizowano następujące tematy warsztatów: Rozwój i integracja technik TCP/IP i ATM Sieci Szerokopasmowe i ATM Współczesne systemy radiofoniczne Architektura Sieci Telekomunikacyjnych Technika dostępu abonenckiego xdsl i FITL Nowoczesne systemy TCP/IPi ATM, integracja z SDH Realizacja usług głosowych w sieciach IP Wprowadzenie do systemu UMTS Zaawansowane mechanizmy systemu UMTS (-krotnie) Optyczne sieci DWDM i CWDM: właściwości, architektura i techniki transmisyjne. Techniki pomiarowe. W 005 roku odbyły się następujące seminaria specjalistyczne: Seminarium nt. USTAWY z dnia 8 października004 r. O zasadach finansowania nauki Electromagnetics in the Analysis and Design of Communication and High-speed Systems by Professor Trevor Benson 5

7 Opracowanie koncepcji organizacji systemu łączności dla systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym współdziałania z systemami łączności państw sojuszniczych konferencje: Dokonano korekty programów Studiów Podyplomowych prowadzonych przez Instytut Łączności w latach ubiegłych. Opracowano program nowego kierunku Studiów Podyplomowych Teleinformatyka Stosowana Zaoferowano następujące tematy Studiów Podyplomowych: Sieci Następnej Generacji NGN Systemy Radiokomunikacyjne Telekomunikacyjne Systemy Multimedialne Zarządzanie Sieciami Telekomunikacyjnymi Współczesne Systemy Teletransmisyjne Teleinformatyka Stosowana Kryteria kształtowania polityki telekomunikacyjnej państwa Seminarium DVB Quantum Well and Quantum Dot Intermixing for Optoelectronic Device Integration by Professor Chennupati Jagadish Seminarium NASK Wspomaganie procesu ustalania cen detalicznych i negocjacji stawek rozliczeniowych na konkurencyjnym rynku usług telekomunikacyjnych Zespół Ośrodka Kształcenia we współpracy z innym komórkami Instytutu Łączności (Zakład Teletransmisji i Technik Światłowodowych, Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych Telekomunikacji, Samodzielna Pracownia Komputerowego Wspomagania Decyzji w Telekomunikacji, Ośrodek Informacji Naukowej, Ośrodek Informatyki) przeprowadził następujące międzynarodowe Workshop on Policy issues in an Open Market Seminarium Grupy Roboczej Nr (WG) na temat: "Reliability of Optical Networks and Systems Including Free Space Communication" Europejskiego Programu Badawczego COST-70 "Reliability of Optical Components and Devices in Communications Systems and Networks" nd Workshop on the Prospectsof Personal Wireless Communications (PPWC-05) The Fifth International Conference on Decision Support for Telecommunications and Information Society W Ośrodku Kształcenia odbyły się również szkolenia dedykowane dla pracowników Instytutu Łączności: Szkolenie w zakresie użytkowania MS Outlook XP, 003 w połączeniu z Microsoft Exchange 003 Electromagnetics in the Analysis and Design of Communication and High-speed Systems W czerwcu 005 roku zakończono egzaminem końcowym dwusemestralne Studia Podyplomowe Sieci Następnej Generacji. Od października 005 r. uruchomiono dwusemestralne Studia Podyplomowe na kierunku Teleinformatyka Stosowana. Wzorem lat ubiegłych prowadzono mieszany model kształcenia. W mieszanym modelu tradycyjne nauczanie jest uzupełniane nauczaniem na odległość (Internet-Portal Edukacyjny. Mieszany model studiów łączy w sobie zalety zarówno kształcenia stacjonarnego, jak i zdalnego. Zmodyfikowano i ulepszono formę kształcenia: kursy internetowe metodą E-learning: Nasze szkolenia są prowadzone metodą distance learning z wykorzystaniem Internetu, czyli uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych tylko za pomocą Internetu, logując się na stronę szkolenia za pomocą przyznanej im nazwy użytkownika oraz hasła. Internetowa formuła szkolenia umożliwia 6

8 uczestnikom: samodzielne studiowanie w najdogodniejszym dla nich czasie, niskie koszty, studiowanie w miejscu pracy, łatwe oraz stałe kontakty z instruktorem i innymi uczestnikami szkolenia. W 005 roku we wszystkich powyższych formach szkolenia uczestniczyło około 800 osób w tym około 300 pracowników Instytutu Łączności 7

9 WARSZTATY INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Postępy Telekomunikacji i Informatyki Warsztaty Instytutu Łączności: Postępy Telekomunikacji i Informatyki w roku 005 Instytut Łączności - Ośrodek Kształcenia adres: Szachowa, Warszawa telefon: (+48 ) 5 8 9, , fax: (+48 ) , Internet: 8

10 WARSZTATY INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Postępy Telekomunikacji i Informatyki W-0305,W-305 W TEMAT WARSZTATÓW: OPIEKUN PROGRAMU: Technika dostępu abonenckiego xdsl i FITL MGR INŻ. HENRYK GUT-MOSTOWY Krótki opis tematyki: Program warsztatów jest przeznaczony dla zainteresowanych teorią i praktyką szerokopasmowych abonenckich sieci dostępowych xdsl i FITL, tzn. sieci opartych na kablach miedzianych i światłowodowych. W ramach warsztatów zostaną omówione: architektura, struktura funkcjonalna, zasada działania i elementy konstrukcyjne tych sieci, a także metody pomiarowe wybranych parametrów technicznych tych sieci, z pokazem laboratoryjnym. Przedmiotem wykładów będą także zagadnienia zabezpieczeń linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed przepięciami i przetężeniami (z pokazem laboratoryjnym) oraz architektury i podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne szerokopasmowych systemów dostępowych, oferowanych przez głównych dostawców sprzętu telekomunikacyjnego w Polsce. Jako stymulatory rozwoju takich sieci, na wstępie scharakteryzowane zostaną telekomunikacyjne usługi multimedialne pięciu podstawowych kategorii. Program warsztatów dni: Lp. Temat i treść zajęć Ilość godzin. Usługi multimedialne kategorie, charakterystyki funkcjonalne i uwarunkowania sieciowe.. Łącza cyfrowe xdsl modele odniesienia, podstawowe parametry eksploatacyjne, organizacja strumieni sygnałów cyfrowych i uwarunkowania technicznoekonomiczne 3. Łącza cyfrowe xdsl zasady modulacji i detekcji sygnałów liniowych. 4. Łącza cyfrowe xdsl metody monitorowania i zarządzania wybranymi parametrami łączy. 5. Prezentacje firmowe 6. Łącza cyfrowe xdsl metody pomiarowe wybranych parametrów techniczoeksploatacyjnych łączy pokaz w laboratorium. 7. Zabezpieczenia linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed przepięciami i przetężeniami pokaz w laboratorium. 8. Sieci FITL architektura, elementy funkcjonalne, podstawowe parametry eksploatacyjne i uwarunkowania techniczno-ekonomiczne. 9. Sieci FITL wybrane elementy konstrukcyjne sieci, ich zasada działania, podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne i metody pomiarowe tych parametrów. 9

11 WARSZTATY INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Postępy Telekomunikacji i Informatyki W-0405 W TEMAT WARSZTATÓW: OPIEKUN PROGRAMU: Telekomunikacja Światłowodowa PROF. DR HAB. INŻ. BOGDAN GALWAS Tematyka: W ramach Warsztatów omówione zostaną podstawowe techniki stosowane we współczesnej telekomunikacji światłowodowej, z uwzględnieniem zarówno rozwoju technologii elementów łączy światłowodowych (źródła światła, modulatory, wzmacnianie i fotodetekcja) jak i rozwój systemów telekomunikacji optycznej (multipleksacja WDM, optyczne sieci szkieletowe i dostępowe, sieci optycznie przezroczyste). Program warsztatów dni: Lp. Temat zajęć Liczba godzin. Podstawy transmisji optycznej. Światłowody - budowa i parametry 3. Elementy bierne toru światłowodowego 4. Lasery i nadajniki łączy optycznych 5. Modulatory i wzmacniacze łączy optycznych 6. Odbiorniki sygnałów optycznych 7. Optyczne łącza analogowe i cyfrowe 8. Multipleksacja OTDM, WDM i DWDM 9. Projektowanie toru światłowodowego 0. Seminarium z tematyki warsztatów i prezentacje firmowe 0

12 WARSZTATY INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Postępy Telekomunikacji i Informatyki W-0505,W-505 W TEMAT WARSZTATÓW: OPIEKUN PROGRAMU: Krótki opis tematyki: Lokalne Sieci Komputerowe MGR INŻ. GRZEGORZ WÓJCIK Program kursu jest przeznaczony dla inżynierów zajmujących się problematyką lokalnych sieci komputerowych. Zawiera treści dotyczące protokołów sieciowych, standardów okablowania, poczty elektronicznej, urządzeń stosowanych w sieciach LAN, routingu, konfiguracji sieci i bezpieczeństwa w sieciach lokalnych. W programie przewidziano ćwiczenia praktyczne w laboratorium obejmujące przyłączanie stacji do sieci i instalację oprogramowania. Program Warsztatów dni: Lp. Temat i treść zajęć Ilość godzin Wprowadzenie w zagadnienia sieci komputerowych Historia sieci komputerowych, model ISO-OSI, konwergencja usług Podstawy protokołów TCP/IP Rodzina protokołów sieciowych. 3 Urządzenia lokalnej sieci komputerowej Rodzaje urządzeń stosowanych w sieciach LAN. Rola i możliwości wykorzystania 4 Zarządzanie sieciami LAN Metody zarządzania w sieciach komputerowych. Protokoły, bazy informacji o urządzeniach. Najczęściej stosowane oprogramowanie. 5 Standardy okablowania strukturalnego Powszechnie stosowane standardy okablowania.. Zastosowania różnych technik okablowania. 6 Poczta elektroniczna Właściwości poczty elektronicznej. Funkcjonowanie. Konfiguracja. 7 Sieci wirtualne i priorytety w sieciach LAN Istota sieci wirtualnych. Nowe mechanizmy pozwalające na zwiększenie możliwości współczesnych sieci komputerowych. 8 Budowa sieci szkieletowych Zasady tworzenia sieci szkieletowych. Protokoły: ATM, Gigabit Ethernet. 9 Routing w sieciach IP Routing statyczny. Podstawy routingu dynamicznego. Protokoły routingu. Zastosowania. 0 Transmisja głosu w sieciach komputerowych Przyłączenie sieci LAN do sieci Internet Sposoby przyłączenia sieci lokalnej do rozległej, protokoły, konfiguracja, zabezpieczenia sieci lokalnej.

13 WARSZTATY INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Postępy Telekomunikacji i Informatyki W-0605 W TEMAT WARSZTATÓW: OPIEKUN PROGRAMU: Rozwój i integracja technik TCP/IP i ATM DR INŻ. BOLESŁAW KOWALCZYK Krótki opis tematyki: Prezentacja problematyki rozwoju technik SDH, FR, ATM i IP. Zapoznanie uczestników z istotą sieci transmisji danych, realizowanych z wykorzystaniem różnych technik, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki współpracy sieci ATM z innymi sieciami telekomunikacyjnymi. Program warsztatów dni: Lp. Temat zajęć Liczba godzin. Wprowadzenie: tendencje rozwojowe współczesnego rynku usług telekomunikacyjnych.. Zestaw technik i protokołów sieci następnej generacji: SDH, ATM, IP, schematy VoATM i VoIP 3. Integracyjna architektura sieciowa: komponenty warstwy dostępowej, tranzytowej, styki z sieciami operatorów prywatnych, obsługa transferów multimedialnych i internetowych. 4. Trunking ATM, realizacje przekazów internetowych: praktyczne realizacje, znaczenie dla rozwoju warstwy sieciowej, współpraca gigarouterów IP z węzłami sieci ATM. 5. Mechanizmy gwarantowania jakości oraz bezpieczeństwa świadczonych usług: nowoczesne realizacje warstwy adaptacyjnej (AAL), schemat MPLS, różnicowanie klas usługowych (DiffServ) (IntServ), współpraca międzyoperatorska Podsumowanie warsztatów

14 WARSZTATY INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Postępy Telekomunikacji i Informatyki W-0705,W-405 W-705, W-5505 W TEMAT WARSZTATÓW: Funkcjonowanie Sieci Następnej Generacji - NGN OPIEKUN PROGRAMU: DR INŻ. BOLESŁAW KOWALCZYK Tematyka: Tematyka warsztatów dotyczy zagadnień technicznych stanowiących podstawę wdrażania i funkcjonowania perspektywicznych sieci telekomunikacyjnych, określanych jako sieci następnej generacji (NGN). Program warsztatów - dni: Lp. Tematyka Ilość godzin. Wprowadzenie w problematykę sieci następnej generacji NGN. Konwergencja sieci i usług. Kierunki ewolucji sieci.. Wielofalowe systemy optyczne. Definicje, systemy WDM -kanałowe, CWDM, DWDM. Zasady działania. Elementy funkcjonalne łączy i sieci WDM. Komutacja Optyczna. Stan obecny i kierunki rozwoju. 3. Rozwiązania techniczne łączy i sieci DWDM oraz CWDM. Urządzenia końcowe, wzmacniacze optyczne (EDFA, SOA, Raman), kompensatory dyspersji DCF i FBG. Korekcja błędów (FEC). Komutacja optyczna. Parametry sieci DWDM. Rola transmisji DWDM i CWDM w sieciach NGN. 4. Systemy SDH w NGN. Stan normalizacji, ewolucja sieci transportowej. Wykorzystanie sieci SDH do łączenia węzłów sieci. 5. Technika ATM. Geneza, istota i właściwości, obszary zastosowań. 6. Architektura warstwowa sieci ATM. Funkcje sterowania ruchem. Modele usługowe. 7. Charakterystyka sieci z protokołem TCP/IP. Informacje podstawowe,, architektura sieci internetowych Elementy systemów internetowych. Protokoły TCP/IP 8. Techniki gwarantowania jakości. QoS w sieciach ATM. Mechanizmy MPLS w sieciach IP, techniki InServ, DifSerw. 9. Platforma usługowa sieci następnej generacji. Architektura sieci. Planowanie sieci NGN. Etapy wdrażania. 0. Systemy dostępowe w sieci następnej generacji. Sieci ISDN, GSM, xdsl, FITL, sieci UTRAN-UMTS.. Rozwiązania sprzętowe sieci - prezentacja. Podsumowanie warsztatów. Wręczenie certyfikatów. 3

15 TEMAT WARSZTATÓW: OPIEKUN PROGRAMU: WARSZTATY INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Krótki opis tematyki: Postępy Telekomunikacji i Informatyki W-0805, W-605 W-4305, W Optyczne sieci DWDM i CWDM: właściwości, architektura i techniki transmisyjne. Techniki pomiarowe. DOC. DR HAB. MARIAN MARCINIAK Warsztaty są przeznaczone dla specjalistów zainteresowanych problematyką optycznych sieci DWDM we współczesnej łączności światłowodowej. Treści wykładów i prezentacji dotyczą specyficznych problemów transmisji występujących w sieciach DWDM, parametrów światłowodów i elementów optycznych, projektowania oraz pomiarów tych sieci. W trakcie realizacji warsztatów przedstawione zostaną ponadto zagadnienia standaryzacyjne w tym najnowsze zalecenia ITU, a także perspektywy i warianty dalszego rozwoju sieci DWDM. Wykłady będą uzupełnione ćwiczeniami praktycznymi w zakresie pomiarów parametrów sieci DWDM. Program warsztatów dni: Lp. Temat i treść zajęć Podstawy wielofalowych systemów optycznych Definicje, systemy WDM -kanałowe, CWDM, DWDM. Zasady działania. Elementy funkcjonalne łączy i sieci WDM. Dotychczasowy rozwój i jego kierunki. Rozwiązania techniczne łączy i sieci DWDM oraz CWDM. Normalizacja w ramach ITU-T Urządzenia końcowe, wzmacniacze optyczne (EDFA, SOA, Raman), kompensatory dyspersji DCF i FBG. Korekcja błędów (FEC). Komutacja optyczna. Parametry sieci DWDM.. Rola transmisji DWDM i CWDM w sieciach telekomunikacyjnych i informatycznych. 3 Ograniczenia wprowadzane przez zjawiska optyczne w jednomodowym włóknie światłowodowym oraz metody ich usuwania. Dyspersja chromatyczna, dyspersja polaryzacyjna (PMD), mieszanie czterofalowe (FWM) i inne zjawiska nieliniowe. Zakresy zwiększonej tłumienności włókna. 4 Włókna światłowodowe dla sieci DWDM i CWDM, ich kierunki rozwoju i standaryzacja w ITU-T Włókna o niezerowej dyspersji, kompensacja dyspersji, włókna bez piku wodnego. Praca włókna i kabla w zakresie powyżej 575 nm. Wpływ jakości montażu i warunków pracy kabla. Włókna G.65 i G.655.Wykorzystanie istniejących linii kablowych dla sieci DW. 5 Złącza światłowodowe dla urządzeń DWDM Złącza kątowe (APC). Wymagania dla złączy w sieci ze wzmacniaczami optycznymi EDFA i Ramana. Uszkodzenia złączy w warunkach wysokich mocy promieniowania. 6 Rodzaje parametrów urządzeń i ich pomiary w sieci wielofalowej 7 Parametry specyficzne dla urządzeń i sieci DWDM i CWDM. Analizator widma optycznego i jego rola. Typowe problemy i błędy pomiarowe. Bezpieczeństwo pracy (promieniowanie dużej mocy). Mierzone parametry linii. PMD, dyspersja chromatyczna, tłumienności w zakresach innych niż 30 nm i 550 nm. Przyrządy pomiarowe. Pokaz światłowodowych przyrządów pomiarowych i wykonywanie pomiarów - ćwiczenia Pomiary: reflektometrem i miernikiem mocy optycznej, pomiary strat złączy, pomiary analizatorem widma optycznego. Inspekcja złączy mikroskopem 8 Prezentacja Firmowa 9 Seminarium, ocena uczestników, wręczenie świadectw ukończenia szkolenia Ilość godzin 3 3 4

16 WARSZTATY INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Postępy Telekomunikacji i Informatyki W TEMAT WARSZTATÓW: OPIEKUN PROGRAMU: Techniki i technologie sieci internetowych DR INŻ. BOLESŁAW KOWALCZYK Tematyka: W ramach Warsztatów omówione zostaną techniki stosowane obecnie w Internecie, sieciach Intranet oraz różnego rodzaju systemach mających zapewniać jakość usług w sieciach rozległych DiffServ, MPLS. Przedstawione zostaną również mechanizmy stosowane do zabezpieczania danych przesyłanych w sieciach rozległych, firmowych. Program warsztatów dni: Lp. Temat zajęć Liczba godzin. System DNS: budowa, działanie, powiązanie z innymi usługami. Routing w sieciach z protokołem IP: dynamiczne i statyczne protokoły routingu, wplyw protokołów na zachowania sieci. 3. MPLS: koncepcja MPLS, protokół dystrybucji etykiet LDP, wykorzystanie właściwości MPLS w inżynierii ruchu, MPLS jako wsparcie mechanizmów QoS 4. IPSec, VPN:, mechanizmy realizacji, reguły ich stosowania, rodzaje ataków, strategie przeciwdziałania, dedykowane funkcje i protokoły. 5. DiffServ: architektura modelu usług zróżnicowanych, klasy usług w modelu DiffServ, współdziałanie z protokołem MPLS 6. Protokół IPv6: zasadnicze zmiany w porównaniu z IPv6, standaryzacja protokołu 7. Inserv: architektura modelu usług zintegrowanych, protokół rezerwacji zasobów RSVP, współdziałanie z protokołem MPLS 8. Seminarium i prezentacje firmowe 5

17 WARSZTATY INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Postępy Telekomunikacji i Informatyki W-05, W-505 W-4405, W TEMAT WARSZTATÓW: OPIEKUN PROGRAMU: Realizacja usług głosowych w sieciach IP DR INŻ. BOLESŁAW KOWALCZYK Tematyka: Program warsztatów jest przeznaczony dla zainteresowanych teorią i praktyką wykorzystania protokołu IP do transmisji głosu. Celem warsztatów jest: przedstawienie zagadnień technicznych i standaryzacyjnych związanych z teorią i praktyką transmisji głosu w sieciach pakietowych oraz ich funkcjonowania w rzeczywistych sieciach teleinformatycznych. Omówiona zostanie problematyka normalizacji, a także stan aktualny i perspektywy rozwoju tej usługi w sieciach internetowych. Ponadto zostaną zaprezentowane współczesne rozwiązania aplikacji użytkowych w tym zakresie. Program warsztatów dni: Lp. Temat zajęć Liczba godzin. Wybrane zagadnienia transformacji współczesnych sieci telekomunikacyjnych. Charakterystyka protokołów stosowanych w sieciach konwergentnych: protokoły sygnalizacji i protokoły transportowe; 3. Wprowadzenie do tematyki VoIP 4. Transmisja dźwięku w sieciach IP 5. Transmisja dźwięku w sieciach Frame Relay 6. Voice over ATM 7. Jakość usług w sieciach IP ze szczególnym uwzględnieniem ruchu głosowego 8. Ocena przydatności sieci pakietowych do transmisji głosu, zasady testowania i działania korekcyjne 9. Przykładowe rozwiązania sieci świadczących usługi VoIP. Rozwiazania :Cisco AVVID, Nortel Succession 0. Projektowanie i wdrażanie systemów telefonii IP (wybrane aspekty). Seminarium i prezentacje firmowe 6

18 WARSZTATY INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Postępy Telekomunikacji i Informatyki W TEMAT WARSZTATÓW: OPIEKUN PROGRAMU: Techniki i technologie sieci internetowych DR INŻ. BOLESŁAW KOWALCZYK Tematyka: W ramach Warsztatów omówione zostaną techniki stosowane obecnie w Internecie, sieciach Intranet oraz różnego rodzaju systemach mających zapewniać jakość usług w sieciach rozległych DiffServ, MPLS. Przedstawione zostaną również mechanizmy stosowane do zabezpieczania danych przesyłanych w sieciach rozległych, firmowych. Program warsztatów dni: Lp. Temat zajęć Liczba godzin. System DNS: budowa, działanie, powiązanie z innymi usługami. Routing w sieciach z protokołem IP: dynamiczne i statyczne protokoły routingu, wplyw protokołów na zachowania sieci. 3. MPLS: koncepcja MPLS, protokół dystrybucji etykiet LDP, wykorzystanie właściwości MPLS w inżynierii ruchu, MPLS jako wsparcie mechanizmów QoS 4. IPSec, VPN:, mechanizmy realizacji, reguły ich stosowania, rodzaje ataków, strategie przeciwdziałania, dedykowane funkcje i protokoły. 5. DiffServ: architektura modelu usług zróżnicowanych, klasy usług w modelu DiffServ, współdziałanie z protokołem MPLS 6. Protokół IPv6: zasadnicze zmiany w porównaniu z IPv6, standaryzacja protokołu 7. Inserv: architektura modelu usług zintegrowanych, protokół rezerwacji zasobów RSVP, współdziałanie z protokołem MPLS 8. Seminarium i prezentacje firmowe 7

19 WARSZTATY INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Postępy Telekomunikacji i Informatyki TEMAT WARSZTATÓW: OPIEKUN PROGRAMU: Tematyka: W-305, W-805 W Aspekty Europejskiego i Polskiego Prawa Telekomunikacyjnego MGR MIROSŁAW FERENIEC Omówienie głównych aspektów regulacji prawnych UE i ich wpływu na politykę regulacyjną krajów członkowskich, w tym polską. Przegląd ważniejszych aktualnych aktów regulacyjnych Unii Europejskiej w zakresie telekomunikacji. Przegląd nowego polskiego prawa telekomunikacyjnego z punktu widzenia ich zgodności z obecnymi uregulowaniami europejskimi. Omówienie wpływu nowego prawa na funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego oraz prowadzenia działalności telekomunikacyjnej w Polsce. Program warsztatów dni: Lp Temat i treść wykładu Liczba godzin Prawo europejskie Źródła prawa Wspólnotowego. Kategorie aktów prawnych. Acquis communautaire. Unia Europejska a państwa członkowskie. Komunikacja elektroniczna w polityce Unii Europejskiej Uniwersalizm telekomunikacji, europejskie społeczeństwo informacyjne, społeczne aspekty telekomunikacji, implikacje regulacyjne konwergencji. Prawo telekomunikacyjne Unii Europejskiej Założenia prawa telekomunikacyjnego, główne kierunki regulacji rynku komunikacji elektronicznej, aspekty regulacyjne konkurencji, usługa powszechna, zadania państwa w komunikacji elektronicznej. Kierunki zmian w regulacjach dotyczących komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej Wspieranie rozwoju konkurencji, ujednolicanie warunków prowadzenia działalności, zmniejszanie zakresu regulacji. Prawo telekomunikacyjne w Polsce Ustawa Prawo Telekomunikacyjne - układ, zakres i cel regulacji. Regulacje prawne dotyczące działalności telekomunikacyjnej w Polsce Uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, opłaty za nabywanie uprawnień oraz prowadzenie działalności telekomunikacyjnej. Świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług powszechnych oraz zasady ich finansowania Zasady świadczenia usług i opłaty za świadczenie usług, uprawnienia abonentów i użytkowników usług, obowiązki operatorów. Połączenia międzysieciowe i współpraca międzyoperatorska Aspekty współpracy, zakres współpracy, rozliczenia między operatorami współpracującymi Regulacje prawne w stosunku do operatorów telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej Asymetria regulacji, szczególne obowiązki operatorów o pozycji znaczącej. Gospodarka zasobami częstotliwości i zasady kompatybilności elektromagnetycznej, gospodarka numeracją. Istota i aspekty prawne. Gospodarka zasobami częstotliwości. Wymagania dla urządzeń telekomunikacyjnych. Infrastruktura techniczna. Sytuacje szczególnych zagrożeń. Wymagania w stosunku do infrastruktury i urządzeń telekomunikacyjnych, ocena zgodności, postępowanie w sytuacjach szczególnych zagrożeń. URTiP i jego uprawnienia Rola i zadania URTiP. Uprawnienia URTiP. Kary finansowe dla podmiotów i osób nie stosujących się do wprowadzonych regulacji i wymagań. 8

20 WARSZTATY INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Postępy Telekomunikacji i Informatyki W TEMAT WARSZTATÓW: OPIEKUN PROGRAMU: Sieci i systemy teleinformatyczne z protokołem X.5 i TCP/IP DR INŻ. BOLESŁAW KOWALCZYK Program warsztatów dni: Lp. Temat wykładu. Protokół X.5: wprowadzenie: zasadnicze cechy protokołu X.5, protokoły związane Liczba godz.. Protokół X.5: warstwa fizyczna i warstwa łącza danych 3. Protokół X.5: warstwa sieciowa, mechanizmy obsługi przepływów 4. Protokół Frame Relay. Architektura sieci 5. Protokół X.5 i FR: interfejsy do innych sieci. Krajowe sieci transmisji danych 6. Protokoły TCP/IP: informacje podstawowe, zestaw ARPA, architektura sieci internetowych 7. Protokoły TCP/IP: interfejsy, formaty ramek, schematy adresowania, routing 8. Protokoły TCP/IP: protokoły pomocnicze, współpraca elementów sieciowych, bramki międzysystemowe 9. Współpraca międzysieciowa: wymagania ogólne, normalizacja, przykłady aplikacji użytkowych 0. Seminarium i prezentacje firmowe z tematyki poruszanej w trakcie warsztatów Podsumowanie warsztatów. Dyskusja 9

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z 10) Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Praca nr: 10300038 Warszawa, grudzień 2008 Infrastruktura teleinformatyczna państwa Wniosek nr 1004/08

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ. Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III

OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ. Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III Wiesław Baług, Jarosław Józik, Robert Mierzwiński, Jacek Oko, Andrzej Sobczak Fundacja

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

JAKOŚĆ USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH W TRANSPORCIE KOLEJOWYM Problemy Kolejnictwa Zeszyt 153 119 Prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, Dr inż. Stanisław Gago Politechnika Warszawska JAKOŚĆ USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH W TRANSPORCIE KOLEJOWYM SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Strona 1 z 78 1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oraz technologiczny realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z-8) Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Praca nr 08300039 Gdańsk, grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia

Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia Praca nr 01 30 001 5 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, przedstawiam ofertę współpracy wybranych Instytutów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ jestem przekonany, że zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja usług Voice over IP i Video over IP w sieciach operatorskich i korporacyjnych

Realizacja usług Voice over IP i Video over IP w sieciach operatorskich i korporacyjnych Zakład Sieci (Z-2) Ośrodek Informatyki (OI) Realizacja usług Voice over IP i Video over IP w sieciach operatorskich i korporacyjnych Numer pracy: 02.30.005.6 07.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Realizacja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej

Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej Bi u l e t y n WAT Vo l. LX, Nr1, 2011 Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej Mirosław Siergiejczyk Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Zakład Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Zawady Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Zawady, czerwiec wrzesień 2006 1 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp GP s s P s - s s

PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp GP s s P s - s s PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp Spis treści Wstęp... 8 Słownik pojęć i terminów... 9 1. Uwarunkowania i perspektywy rozwju społeczeństwa informacyjnego... 13 1.1 Definicje społeczeństwa informacyjnego...

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) kierunek Informatyka specjalności: Systemy i Sieci Komputerowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania budowanych w kraju sieci telekomunikacyjnych na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Możliwości zastosowania budowanych w kraju sieci telekomunikacyjnych na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z 10) Możliwości zastosowania budowanych w kraju sieci Praca nr: 10300011 Warszawa, grudzień 2011 r. Możliwości zastosowania budowanych w kraju sieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK 351103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK 351103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TELEINFORMATYK 351103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć e-gospodarki

Słownik pojęć e-gospodarki Słownik pojęć e-gospodarki ADC (Automatic Data Capture) Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych. ADSL (Asynchronic Digital Subscriber Line) Asynchroniczne Linie Cyfrowe

Bardziej szczegółowo