ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W CELU ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W CELU ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W CELU ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Myszków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Żarki, ul. Myszkowska 59, zaprasza niniejszym wszystkich zainteresowanych do negocjacji w celu zawarcia umowy sprzedaży użytkowania wieczystego gruntów położonych w Żarkach przy ulicy Myszkowskiej 59.

2 REGULAMIN NEGOCJACJI I. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin. 2. Działki należy przez to rozumieć prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 3279/4 o pow m 2 ; 3279/11 o pow m 2 oraz 3279/15 o pow. 648 m 2 o łącznej powierzchni m 2, położonych w Żarkach przy ulicy Myszkowskiej 59, dla których Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1M/ /3. 3. PRDM Myszków Sp. z o.o. należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Myszków Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Żarki, ul. Myszkowska 59, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , numerze NIP oraz REGON Zainteresowanym należy przez to rozumieć podmiot zainteresowany nabyciem Działek, który zgłosił pisemnie wolę podjęcia negocjacji w celu zakupu Działek. 5. Nabywcy należy przez to rozumieć Zainteresowanego, który po odbyciu negocjacji z PRDM Myszków Sp. z o.o. złożył ofertę nabycia działek na takich warunkach, na które wyraziła zgodę PRDM Myszków Sp. z o.o.. II. PRZEDMIOT NEGOCJACJI I JEGO UDOSTĘPNIENIE 1. Przedmiotem negocjacji są postanowienia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Działek. 2. Działki są wolne od jakichkolwiek praw i roszczeń osób trzecich. 3. Działki są położone w Żarkach przy ulicy Myszkowskiej Działki są sprzedawane w takim stanie, w jakim znajdują się w trakcie negocjacji. 5. Przy sprzedaży Działek uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy są wyłączone. 6. PRDM Myszków Sp. z o.o. oświadcza, że dojazd do Działek zapewni w drodze zawarcia odrębnych umów: dzierżawy terenu lub współużytkowania drogi koniecznej na działce nr 3279/16. Powyższe będzie odzwierciedlone zapisem w umowie sprzedaży. 7. Zbycie Działek pozytywnie zaopiniowało Zgromadzenie Wspólników PRDM Myszków Sp. z o.o. na mocy uchwały nr 15 z dnia 5 maja 2011 roku. 8. Przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntów poprzedzone będzie następującymi umowami: a) warunkową umową sprzedaży, która zostanie zawarta pod warunkiem, że Gmina Żarki nie skorzysta z prawa pierwokupu Działek w ustawowym terminie (1 miesiąc). Umowa zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez PRDM Myszków Sp. z o.o.; b) umową sprzedaży, na podstawie której dojdzie do przeniesienia prawa użytkowania wieczystego Działek w przypadku nieskorzystania przez Gminę Żarki z przysługującego jej prawa pierwokupu przy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Żarkach przy ul. Myszkowskiej 59, która zostanie zawarta po wpłacie całej ceny sprzedaży na rachunek PRDM Myszków Sp. z o.o. (zawarcie umowy nastąpi nie

3 później niż w terminie 30 dni od upływu terminu do skorzystania z prawa pierwokupu), w czasie i miejscu wskazanym przez Spółkę. 1. Z Działkami można się zapoznać od dnia 4 czerwca 2012 roku. 2. Z dokumentami dotyczącymi Działek, zwanymi w Regulaminie dokumentami można się zapoznać od dnia 4 czerwca 2012 roku, po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru osobiście lub pocztą na adres: oraz zwrotnym otrzymaniu od PRDM Myszków Sp. z o.o. informacji o dacie i godzinie udostępnienia dokumentów. Dokumenty będą udostępniane w siedzibie PRDM Myszków Sp. z o.o Żarki, ul. Myszkowska Przy zapoznawaniu się przez Zainteresowanych z Działkami oraz dokumentami mogą być obecne osoby wyznaczone przez PRDM Myszków Sp. z o.o.. 4. Zestawienie udostępnianych przez PRDM Myszków Sp. z o.o. dokumentów stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 5. Zapoznanie się przez Zainteresowanych z dokumentami jest możliwe po uprzednim wypełnieniu przez Zainteresowanego Formularza zgłoszeniowego. 6. Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 7. PRDM Myszków Sp. z o.o. gwarantuje możliwość minimum 2-godzinnego zapoznawania się z Działkami i 1-godzinnego z dokumentami. 8. Zapoznawanie się z Działkami i dokumentami może następować przez zapoznającego się z nimi poprzez utrwalanie obrazu i dźwięku, na jego koszt, za pomocą dowolnej techniki, z tym zastrzeżeniem, iż utrwalenie zapoznania się z Działkami nie może naruszać praw osób trzecich, za co osoba utrwalająca jest wyłącznie odpowiedzialna. III. WARUNKI UCZESTNICTWA W NEGOCJACJACH 1. Zainteresowanym może być podmiot, który jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, a w przypadku osoby fizycznej - osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Zainteresowanym może być również podmiot występujący wspólnie z innym podmiotem (podmiot wspólny), w szczególności spółka cywilna lub konsorcjum. W takim przypadku Zainteresowany powinien przedstawić umowę będącą podstawą wspólnego działania, wskazującą podmiot uprawniony do reprezentowania podmiotu wspólnego, a podpisy na umowie powinny być złożone zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotów tworzących podmiot wspólny i powinny być notarialnie poświadczone. 3. W przypadku podmiotu wspólnego będącego konsorcjum lub innego podmiotu wspólnego opartego na umowie nienazwanej podmioty go tworzące powinny także w tej umowie określić, że Działki mają być przedmiotem współwłasności (współużytkowania wieczystego) w częściach ułamkowych lub na innej zasadzie oraz powinna wskazywać wielkości poszczególnych ułamków przypadających na poszczególne podmioty tworzące podmiot wspólny. 4. Zainteresowany może przystąpić do negocjacji: a) osobiście oraz legitymować się dowodem osobistym lub paszportem; b) przez uprawnionych reprezentantów umocowanych do działania w imieniu zainteresowanego zgodnie z aktualnym (nie starszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia negocjacji) wypisem z właściwego rejestru lub ewidencji zainteresowanego, przy czym osoby te obowiązane są legitymować się dowodem osobistym lub paszportem oraz wskazanym wypisem z rejestru lub ewidencji, a także decyzją o nadaniu zainteresowanemu numeru identyfikacji podatkowej;

4 c) przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem z podpisem mocodawcy - zainteresowanego udzielonym w formie aktu notarialnego obejmującym umocowanie przynajmniej do bezwarunkowego udziału w negocjacjach i ustalania wszystkich warunków umowy zbycia Działek, który ponadto legitymować się będzie dowodem osobistym lub paszportem oraz wypisem z właściwego rejestru lub ewidencji mocodawcy zainteresowanego, a także decyzją o nadaniu zainteresowanemu numeru identyfikacji podatkowej. 1. PRDM Myszków Sp. z o.o. jest uprawniony do wykonania kopii lub odpisów dowodu osobistego lub paszportu osób, o których mowa w ustępach poprzedzających, jak również do zatrzymania przedłożonych przez Zainteresowanych dokumentów, o których mowa w ustępach poprzedzających. 2. W przypadku, gdy nabycie przez Zainteresowanego Działek wymaga zezwoleń, pozwoleń czy zgód lub powiadomień, Zainteresowany obowiązany jest je przekazać PRDM Myszków Sp. z o.o. wraz z dokumentami, o których mowa w ustępach poprzedzających. 3. Wszystkie przedkładane przez Zainteresowanego dokumenty powinny być oryginalne lub uwierzytelnione notarialnie. Dokumenty w języku innym niż polski winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. IV. MIEJSCE I TERMIN NEGOCJACJI 1. Negocjacje będą się odbywać w okresie od dnia 2 lipca 2012 roku do dnia 6 lipca 2012 roku w siedzibie PRDM Myszków Sp. z o.o. w Żarkach przy ul. Myszkowskiej Wyrażenie woli uczestniczenia w negocjacjach z PRDM Myszków Sp. z o.o. w celu nabycia Działek, należy zgłosić w formie pisemnej, nie później niż do dnia 29 czerwca 2012 roku na Formularzu Zgłoszeniowym. 3. Jeżeli do dnia 31 sierpnia 2012 roku nie dojdzie do ustalenia takich warunków zawarcia umowy sprzedaży Działek, które byłyby do zaakceptowania zarówno przez Zainteresowanego, jak i przez PRDM Myszków Sp. z o.o., zaproszenie do negocjacji w celu zbycia Działek przestaje wiązać PRDM Myszków Sp. z o.o. V. ZAPŁATA CENY, ZAWARCIE UMOWY I WYDANIE NIERUCHOMOŚCI 1. W miejscu i terminie ustalonym przez PRDM Myszków Sp. z o.o. i Nabywcę w trakcie negocjacji, PRDM Myszków Sp. z o.o. oraz Nabywca zawrą w formie aktu notarialnego umowę przedwstępną sprzedaży Działek na warunkach ustalonych w toku negocjacji, wskazując Strony i przedmiot tej umowy oraz cenę sprzedaży Działek. 2. W przypadku nieskorzystania przez Gminę Żarki z prawa pierwokupu Działek, PRDM Myszków Sp. z o.o. oraz Nabywca zawrą w formie aktu notarialnego definitywną umowę sprzedaży Działek, na podstawie której dojdzie do przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu. 3. Koszty zawarcia umów sprzedaży Działek (w tym przedwstępnej i definitywnej) oraz uwierzytelnionego notarialnie odpisu protokołu z ustaleń z negocjacji ponosi Nabywca. 4. Wydanie Działek, będących przedmiotem sprzedaży nastąpi w dniu zawarcia definitywnej umowy sprzedaży tych Działek. 5. Nie dopuszcza się zapłaty ceny sprzedaży Działek poprzez potrącenie wierzytelności. 6. Minimalna cena sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wynosi 30,00 zł/m 2

5 tj ,00 zł (netto) + VAT za Działki. VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 1. Negocjacje objęte niniejszym Regulaminem podlegają prawu polskiemu. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Zainteresowany ponosi i pokrywa we własnym zakresie koszty przygotowania się i udziału w negocjacjach. 4. Koszty wynikające z zawarcia umowy zakupu Działek zgodnie z Regulaminem, w tym koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, ponosi i pokrywa Nabywca. 5. Z dniem zawarcia definitywnej umowy sprzedaży Działek na Nabywcę przechodzą pożytki i ciężary związane z posiadaniem Działek. 6. Uprawnionym do udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących Działek i Regulaminu jest Prezes Zarządu Stefan Cieślewicz, tel.: (34) Pytania powinny być kierowane pisemnie na adres Informacje oraz wyjaśnienia będą udzielane zwrotnie również na adres pytającego. 7. Tekst Regulaminu dostępny jest bezpłatnie w siedzibie PRDM Myszków Sp. z o.o.. Żarki, dnia r....

6 Załącznik nr 1 do Regulaminu Zestawienie dokumentów udostępnianych Zainteresowanym przez PRDM Myszków Sp. z o.o. 1. Księga Wieczysta Nr CZ1M/ /3 dla nieruchomości położonej w Żarkach przy ulicy Myszkowskiej 59; 2. Wypis i wyrys z rejestru gruntów; 3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żarki

7 ... Nazwa i adres (siedziba) Zgłaszającego Załącznik nr 2 do Regulaminu... Nr NIP... Nr REGON Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Myszków Spółka z o.o. ul. Myszkowska Żarki ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W NEGOCJACJACH CENY ZAKUPU PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU W ŻARKACH - DZIAŁKI O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 3279/4, 3279/11, 3279/15 O ŁĄCZNEJ POW M 2 W związku z ofertą sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Żarkach przy ul. Myszkowskiej 59 zgłaszam zamiar uczestnictwa w negocjacjach. Powiadomienie o terminie negocjacji należy przesłać na adres lub adres Podpis zgłaszającego

8 ... Załącznik nr 3 do Regulaminu... Nazwa i adres ( siedziba) zgłaszającego... Nr NIP... Nr REGON... Nr rachunku bankowego zgłaszającego Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Myszków Spółka z o.o. ul. Myszkowska Żarki OFERTA ZAKUPU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU - DZIAŁKI O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 3279/4, 3279/11, 3279/15 O ŁĄCZNEJ POW M 2 Oferuję zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni m 2 (działki o numerach ewidencyjnych 3279/4, 3279/11, 3279/15) położonego w Żarkach przy ul. Myszkowskiej 59 za cenę :... zł brutto (z podatkiem VAT 23 %) (słownie:......brutto, z podatkiem VAT). Wskazana powyżej cena nie zawiera kosztów sprzedaży, o których mowa pkt VI. pdpkt.4 Regulaminu. Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego jest opodatkowana podatkiem VAT wg stawki podstawowej (art.7 ust.1 pkt 1; art.41 ust.1 w związku z art. 46a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów

9 i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54 z późn. zmianami). W przypadku zmiany obowiązujących przepisów, PRDM Myszków Sp. z o.o. zastrzega opodatkowanie wskazanej w niniejszym ogłoszeniu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu zgodnie z obowiązującymi na dzień sprzedaży przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Oferuję sposób zapłaty ceny:.... Sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości: Do zgłoszenia załączam dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentowania interesów zgłaszającego Podpis zgłaszającego

10 Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem oraz granicami nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży i nie wnoszę do tego żadnych zastrzeżeń..... Podpis zgłaszającego

Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Stodołach.

Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Stodołach. Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Stodołach. Dokumentacja dotycząca przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej w Rybniku-Stodołach Bezpłatne materiały

Bardziej szczegółowo

Szczecin dnia 17.03.2014 r.

Szczecin dnia 17.03.2014 r. Szczecin dnia 17.03.2014 r. Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni 602,60 m 2 położonej w Myśliborzu

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 34 / 2014

Raport bieżący nr 34 / 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 34 / 2014 Data sporządzenia: 2014-09-02 Skrócona nazwa emitenta COMP Temat Oferta zakupu akcji własnych spółki Comp S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ZBYCIE WYBRANYCH NIERUCHOMOŚCI TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ZBYCIE WYBRANYCH NIERUCHOMOŚCI TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ZBYCIE WYBRANYCH NIERUCHOMOŚCI TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie I. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

U M O W A D E W E L O P E R S K A

U M O W A D E W E L O P E R S K A Repertorium A numer /2014 Poniższy tekst stanowi wstępny projekt aktu notarialnego przeznaczony do konsultacji ze stronami i może ulegać modyfikacjom w związku z ustaleniami stawających i przedłożonymi

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. NOTA PRAWNA Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PLANTPRESS SP. Z O.O. W KRAKOWIE W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PLANTPRESS SP. Z O.O. W KRAKOWIE W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI Warszawa, dnia 04 czerwca 2010 roku PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PLANTPRESS SP. Z O.O. W KRAKOWIE W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI Na podstawie: 1) art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015 REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( -..-2015), przede mną PAWŁEM GMERKIEM Notariuszem w Piasecznie, działającym w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kościuszki nr 17,

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. 1 DEFINICJE 1. Biuro Korporacyjno-Prawne Biuro Korporacyjno-Prawne w strukturze organizacyjnej Waryński, 2. Komisja komisja

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Ofercie Rozporządzenie Kodeks Cywilny Warunki Zakupu Spółka Uchwała WZA

Ustawa o Ofercie Rozporządzenie Kodeks Cywilny Warunki Zakupu Spółka Uchwała WZA Niniejszy dokument nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art.72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2009r. w sprawie określenia sposobu

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr Podstawa prawna: Treść raportu

Raport bieżący nr Podstawa prawna: Treść raportu Zgodnie z przepisami szwajcarskiego prawa handlowego, Rada Dyrektorów postanowiła o utworzeniu rezerwy na zakup akcji własnych w bilansie Spółki w wysokości odpowiadającej Raport bieżący nr 11/2015 21.02.2015

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP )

Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP ) Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP ) Lipiec 2014 r. Przedmiotem działań opisanych w Warunkach Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem.

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I. DEFINICJE Poprzez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach Śródmieście sp. z o.o. 43-100 Tychy Al. Piłsudskiego 12 Tychy, dnia 02 stycznia 2012 r. Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach działając na podstawie Uchwały nr 1/10/2011 z dnia 28.10.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady zbywania maszyn, urządzeń, pojazdów i innych przedmiotów, będących własnością Zakładu Utylizacyjnego Sp.

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Łowyń, ul. Szkolna 16, 64-400 Międzychód 1. Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa dotyczą sprzedaży

Bardziej szczegółowo