REGULAMIN postępowania w sprawie wyboru Nabywcy Nieruchomości lub Partnera do realizacji Inwestycji przy ul. Waszyngtona 1 w Gdyni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN postępowania w sprawie wyboru Nabywcy Nieruchomości lub Partnera do realizacji Inwestycji przy ul. Waszyngtona 1 w Gdyni"

Transkrypt

1 REGULAMIN postępowania w sprawie wyboru Nabywcy Nieruchomości lub Partnera do realizacji Inwestycji przy ul. Waszyngtona 1 w Gdyni 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb postępowania przy wyborze Nabywcy Nieruchomości lub Partnera do realizacji Inwestycji. 2. Postępowanie w sprawie wyboru Nabywcy Nieruchomości lub Partnera do realizacji Inwestycji przeprowadza Zarząd. Zarząd może upoważnić podmiot zewnętrzny do wykonywania czynności pośrednictwa zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości lub realizacji Inwestycji wspólnie z Partnerem. W pracach Zarządu na podstawie zaproszenia mogą uczestniczyć w charakterze ekspertów bez prawa głosu, osoby spoza pracowników Organizatora. 3. Organizator oświadcza, iż jest w pierwszej kolejności zainteresowany zawarciem transakcji sprzedaży Nieruchomości lub udziałów w Spółkach Celowych. 2 DEFINICJE Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1) Agent podmiot upoważniony przez Zarząd do wykonywania czynności faktycznych pośrednictwa zmierzających do zawarcia przez Organizatora umowy sprzedaży Nieruchomości z Nabywcą Nieruchomości lub realizacji Inwestycji wspólnie z Partnerem, uprawniony do kontaktowania się w imieniu Organizatora z Oferentami lub potencjalnymi Oferentami we wszystkich etapach niniejszego postępowania, a którym na potrzeby niniejszego postępowania został wybrany Colliers International Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, o numerze NIP: , oraz numerze REGON: , 2) Inwestycja przedsięwzięcie deweloperskie obejmujące Nieruchomości, realizowane wspólnie przez Partnera oraz Organizatora, 3) Memorandum Informacyjne szczegółowa informacja o Nieruchomościach, Spółkach Celowych oraz Inwestycji, sporządzona na zlecenie Organizatora i udostępniana podmiotom w I etapie niniejszego postępowania,

2 4) Nabywca Nieruchomości osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zainteresowana nabyciem Nieruchomości lub udziałów w Spółkach Celowych, zwana również w niniejszym Regulaminie łącznie z Partnerem Oferentem 5) Nieruchomości prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Waszyngtona 1, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach GD1Y/ /0, GD1Y/ /3, GD1Y/ /2, GD1Y/ /9 i GD1Y/ /6, wraz z prawem własności położonych na nich budynków stanowiących odrębne nieruchomości, 6) Ogłoszenie ogłoszenie publikowane w dziennikach ogólnopolskich zawierające informacje o rozpoczęciu przez Organizatora postępowania w sprawie wyboru Nabywcy Nieruchomości lub Partnera do realizacji Inwestycji, którego szczegółową treść określa 7 Regulaminu, 7) Oferent podmiot zainteresowany nabyciem Nieruchomości lub udziałów w Spółkach Celowych albo wspólną realizacją Inwestycji, który złożył Prezentację (List Zainteresowania) lub Ofertę w postępowaniu w sprawie wyboru Nabywcy Nieruchomości lub Partnera do realizacji Inwestycji albo który został zaproszony przez Organizatora do udziału w postępowaniu zgodnie z 13 ust. 1 Regulaminu, 8) Oferta pisemne oświadczenie Oferenta wyrażające wolę nabycia Nieruchomości, udziałów w Spółkach Celowych lub uczestnictwa w realizacji Inwestycji, spełniające wszystkie warunki określone w Regulaminie oraz Zaproszeniu do złożenia oferty, którego szczegółową treść określa 11 Regulaminu, 9) Organizator Stocznia Remontowa NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Waszyngtona 1, ( Gdynia), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , numer NIP: , kapitał zakładowy: ,17 zł, opłacony w całości, 10) Partner osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która będzie uczestniczyła w realizacji Inwestycji, zwana również w niniejszym Regulaminie łącznie z Nabywcą Nieruchomości Oferentem 11) Prezentacja (List Zainteresowania) podstawowe informacje o Oferencie, których szczegółowy zakres określa 8 Regulaminu, wraz z oświadczeniem o zainteresowaniu nabyciem Nieruchomości, udziałów w Spółkach Celowych lub realizacją wspólnie z Organizatorem przedsięwzięcia deweloperskiego obejmującego Nieruchomość, 12) Regulamin niniejszy Regulamin postępowania w sprawie wyboru Nabywcy Nieruchomości lub Partnera do realizacji Inwestycji,

3 13) Spółki Celowe spółki zależne od Organizatora powołane w formie prawnej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, do których Organizator wniesie aportem: (i) Nieruchomości lub (ii) udziały w spółkach, o których mowa w lit. (i) i na dzień zawiązania spółek, o których mowa w lit. (i) i (ii) niniejszej definicji Organizator obejmie w nich 100% udziałów, 13) Zaproszenie do udziału w postępowaniu oświadczenie Organizatora publikowane, wysyłane lub doręczane osobiście lub za pośrednictwem Agenta potencjalnym Nabywcom Nieruchomości i Partnerom stanowiące propozycję wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie wyboru Nabywcy Nieruchomości lub Partnera do realizacji Inwestycji, którego szczegółową treść określa 7 Regulaminu, 15) Zaproszenie do złożenia oferty oświadczenie Organizatora doręczane przez niego osobiście lub za pośrednictwem Agenta Oferentom, którzy złożyli Prezentację (List Zainteresowania) i zostali zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania, zawierające wezwanie do składania Ofert, którego szczegółową treść określa 10 Regulaminu, 16) Zarząd Zarząd Organizatora. 3 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Warunkiem udziału w postępowaniu w sprawie wyboru Nabywcy Nieruchomości lub Partnera do realizacji Inwestycji jest, z zastrzeżeniem treści 13 ust. 1 Regulaminu, z uwzględnieniem etapu postepowania, łączne spełnienie następujących warunków: 1) złożenie Prezentacji (Listów Zainteresowania) w terminie określonym w Ogłoszeniu i Zaproszeniu do udziału w postępowaniu, 2) podpisanie zobowiązania do zachowania poufności przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta, 3) pobranie Memorandum Informacyjnego, 4) złożenie Oferty podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami w terminie określonym w Zaproszeniu do składania ofert, 5) posiadanie wymaganego doświadczenia oraz wiarygodności i zdolności finansowej do nabycia Nieruchomości, udziałów w Spółkach Celowych lub realizacji Inwestycji, 6) złożenie w przypadkach określonych w Regulaminie lub na wezwanie Organizatora lub Agenta wymaganych informacji lub dokumentów. 7) spełnienie innych warunków określonych przez Organizatora lub reprezentującego go Agenta w Zaproszeniu do udziału w postępowaniu lub w Zaproszeniu do złożenia Oferty.

4 2. Organizator może dopuścić do udziału w postępowaniu Oferenta, który złożył Prezentację (List Zainteresowania) lub Ofertę po wyznaczonym terminie, w szczególności, jeśli przyczyni się to do bardziej konkurencyjnego przebiegu postępowania. 4 ETAPY POSTĘPOWANIA Postępowanie w sprawie wyboru Nabywcy Nieruchomości lub Partnera obejmuje następujące zasadnicze etapy: 1) Wszczęcie postępowania; 2) Etap I (pierwszy) Prezentacje (Listy Zainteresowania) ; 3) Etap II (drugi) Oferty ; 4) Etap III (trzeci) Negocjacje ; 5) Zakończenie postępowania. 5 WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Wszczęcie postępowania następuje na podstawie uchwały Zarządu określającej w szczególności termin wszczęcia postępowania. 6 ETAP I PREZENTACJE (LISTY ZAINTERESOWANIA) W ramach Etapu I Prezentacje (Listy Zainteresowania) podejmowane będą następujące czynności: 1) publikacja Ogłoszenia w dziennikach ogólnopolskich oraz skierowanie bezpośrednio przez Zarząd, lub za pośrednictwem Agenta, do wybranych podmiotów Zaproszenia do udziału w postępowaniu i udostępnienie Memorandum Informacyjnego, 2) składanie Prezentacji (Listów Zainteresowania) przez Oferentów, 3) zapoznanie się przez Organizatora z Prezentacjami (Listami Zainteresowania) złożonymi przez poszczególnych Oferentów, 4) zwrócenie się do Oferentów z prośbą o złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez nich Prezentacji, o ile Organizator lub reprezentujący go Agent uzna to za konieczne, 5) wybór przez Organizatora Oferentów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania, w szczególności na podstawie oceny dotychczasowego doświadczenia w realizacji projektów deweloperskich oraz wiarygodności i zdolności finansowej Oferenta, przy czym ocena ta należy do swobodnej decyzji Organizatora,

5 6) poinformowanie o wynikach I Etapu przez Zarząd listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub drogą mailową za pośrednictwem poczty elektronicznej każdego Oferenta, który złożył Prezentację (List Zainteresowania); do każdego Oferenta przekazywana jest wyłącznie informacja o tym, czy został on zakwalifikowany do II Etapu postępowania. 7 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTEPOWANIU/OGŁOSZENIE 1. Zaproszenie do udziału w postępowaniu oraz Ogłoszenie zawiera: 1) firmę, siedzibę i adres Organizatora oraz dane reprezentującego go Agenta, 2) podstawowe informacje o Nieruchomościach, Spółkach Celowych oraz Inwestycji, 3) informację o możliwości i trybie zadawania pytań dotyczących Nieruchomości, Spółek Celowych oraz Inwestycji, 4) informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 5) miejsce, termin, formę i tryb składania Prezentacji (Listów Zainteresowania), 6) informacje o sposobie kontaktowania się uczestników postępowania z Organizatorem i Agentem, w tym wskazanie osób uprawnionych po stronie Organizatora i Agenta do komunikowania się z uczestnikami, 7) informację o miejscu i terminie, w którym uczestnicy postępowania mogą zapoznać się z treścią Regulaminu. 2. Ostateczna treść Zaproszenia do udziału w postępowaniu oraz Ogłoszenia podlega zatwierdzeniu przez Zarząd w formie uchwały. 8 PREZENTACJA (LIST ZAINTERESOWANIA) Prezentacja Oferenta (List Zainteresowania) powinna zawierać w szczególności: 1. pełne dane Oferenta: 1) osoba fizyczna - imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres do korespondencji, e- mail, telefon kontaktowy oraz PESEL i NIP, 2) przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres do korespondencji, nawę firmy, nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nazwę organu prowadzącego ewidencję, , telefon kontaktowy oraz PESEL, NIP, REGON; 3) osoba prawna - firmę, siedzibę i adres do korespondencji, , telefon kontaktowy oraz NIP i REGON, nr KRS, informację o kapitale zakładowym,

6 4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - dane wspólników (dla osób fizycznych, przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, osoby prawnej wg pkt 1-3 powyżej), NIP, REGON, , 2. informację na temat posiadanego doświadczenia w prowadzeniu dużych projektów deweloperskich biurowych, handlowych i mieszkaniowych, 3. oświadczenie dotyczące wiarygodności i zdolności finansowej Oferenta do nabycia Nieruchomości, udziałów w Spółkach celowych lub do realizacji Inwestycji, wraz ze skróconym aktualnym sprawozdaniem finansowym za ostatni rok obrotowy 4. wskazanie innej niż organ upoważniony do reprezentowania Oferenta osoby (osób) upoważnionych do kontaktów w sprawie Prezentacji (Listu Zainteresowania) i podstaw jej umocowania, jeśli Oferent wyznaczył taką osobę, 5. oświadczenie Oferenta o wstępnym zainteresowaniu udziałem w postępowaniu prowadzonym na podstawie niniejszego Regulaminu ze wskazaniem, czy jest zainteresowany: (i) nabyciem Nieruchomości lub udziałów w Spółkach Celowych lub (ii) realizacją, wspólnie z Organizatorem, przedsięwzięcia deweloperskiego obejmującego Nieruchomości 9 ETAP II OFERTY W ramach Etapu II Oferty podejmowane będą następujące czynności: 1) zaproszenie do składania ofert przez Oferentów zakwalifikowanych do II Etapu postępowania, 2) podpisanie przez Oferentów oświadczenia o zachowaniu poufności, 4) składanie Ofert, 5) wezwanie Oferentów do uzupełnienia lub złożenia dodatkowych dokumentów lub oświadczeń bądź wyjaśnienia ich treści, o ile Organizator lub Agent uzna to za konieczne, 6) dokonanie przez Organizatora formalnej oraz merytorycznej oceny złożonych Ofert, 7) poinformowanie przez Zarząd o wynikach II Etapu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub drogą mailową za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkich Oferentów zakwalifikowanych do II Etapu; do każdego Oferenta przekazywana jest wyłącznie informacja o tym, czy został on zakwalifikowany do III Etapu postępowania. 10 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zaproszenie do złożenia Oferty określa w szczególności: 1) miejsce, termin i tryb składania Ofert oraz minimalny okres, w którym Oferta powinna być wiążąca,

7 2) pouczenie, że termin składania Ofert może być przedłużony przez Organizatora; przedłużenie terminu składania Ofert jest dopuszczalne tylko przed jego upływem, 3) informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 4) Warunkiem skutecznego złożenia Oferty jest podpisanie oświadczenia o zachowaniu poufności przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji przekazanych mu przez uczestników niniejszego postępowania i na życzenie Oferenta złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie. 5) opis sposobu przygotowania i warunków złożenia Oferty, 6) informację o zamiarze przeprowadzenia negocjacji między Organizatorem a Oferentami dotyczącymi złożonych Ofert, 7) informację o możliwości rozstrzygnięcia postępowania również w przypadku złożenia jednej ważnej Oferty, 8) informacji dotyczących możliwości wezwania Oferentów do uzupełnienia lub złożenia dodatkowych dokumentów lub oświadczeń bądź wyjaśnienia ich treści, 9) informację, że Organizator ma prawo w każdym czasie bez podania przyczyny odwołać lub unieważnić postępowanie, 10) kryteria oceny Ofert, 11) przewidywany termin rozstrzygnięcia postępowania, 12) sposób poinformowania Oferentów o rozstrzygnięciu postępowania, 13) pouczenie, że złożenie Oferty oznacza, że Oferent zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia, 14) pouczenie o konieczności uzyskania zgody organów Organizatora lub odpowiednich organów państwowych na zawarcie umowy z Partnerem, jeżeli takie zgody są wymagane; 15) zastrzeżenie, że Oferentom nie przysługują w stosunku do Organizatora jakiekolwiek roszczenia z tytułu wybrania przez Organizatora innej Oferty bądź zamknięcia, odwołaniu lub unieważnienia postępowania bez wybrania jakiejkolwiek Oferty, a w szczególności, że uczestnikom postępowania nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem i przesłaniem Oferty ani zwrot kosztów związanych z prowadzeniem negocjacji. 11 OFERTA 1. Oferta może obejmować wszystkie Nieruchomości bądź ich część. Oferta obejmująca część Nieruchomości może odnosić się do: (i) poszczególnych Nieruchomości, (ii) poszczególnych działek ewidencyjnych wchodzących w skład Nieruchomości, bądź też (iii)

8 części działek ewidencyjnych wchodzących w skład Nieruchomości, pod warunkiem, że proponowany przez Oferenta projekt podziału Nieruchomości będzie dopuszczalny przez przepisy prawa, a Oferent określi w Ofercie w sposób precyzyjny, której części działki Oferta dotyczy. 2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Do składania Ofert mają prawo osoby fizyczne, osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 4. Warunkiem skutecznego złożenia Oferty jest podpisanie oświadczenia o zachowaniu poufności przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji przekazanych mu przez uczestników niniejszego postępowania i na życzenie Oferenta złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie. 5. Jeżeli Ofertę złoży konsorcjum, holding lub grupa podmiotów gospodarczych niebędących osobą prawną w rozumieniu prawa polskiego, to wówczas za Oferenta będzie się uważać osobę prawną wskazaną przez pozostałych uczestników w stosownym pełnomocnictwie. 6. W przypadku, gdy Oferentem będzie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Oferta powinna zawierać zobowiązanie Oferenta do przedłożenia zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce, o ile odpowiednie zezwolenie będzie wymagane. 7. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. 8. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. W przypadku podpisania Oferty przez pełnomocnika Oferenta, do Oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa. Każda strona Oferty powinna być parafowana przez Oferenta, a strony Oferty powinny być kolejno ponumerowane. 9. Oferta powinna zawierać w szczególności: 1) datę sporządzenia Oferty; 2) oświadczenie wyrażające wolę nabycia Nieruchomości, udziałów w Spółkach Celowych lub uczestnictwa w realizacji Inwestycji na warunkach określonych w dalszej części Oferty, 3) wskazanie okresu związania Ofertą, nie krótszego niż 6 miesięcy, 4) proponowany biznes plan inwestycji, zawierający w szczególności, - sposób udziału Oferenta w inwestycji (wspólne przedsięwzięcie deweloperskie bądź nabycie Nieruchomości lub udziałów w Spółkach Celowych), - informację czy Oferta obejmuje wszystkie Nieruchomości czy ich część, a jeśli część dokładne określenie, której części Nieruchomości Oferta dotyczy;

9 - proponowaną przez Oferenta cenę nabycia Nieruchomości lub udziałów w Spółkach Celowych bądź też oczekiwany poziomu udziału Oferenta we wspólnym przedsięwzięciu deweloperskim, - proponowany sposób i termin zapłaty ceny za nabycie Nieruchomości lub udziałów w Spółkach Celowych bądź sposób pokrycia wkładu Oferenta we wspólnym przedsięwzięciu deweloperskim, - preferowaną formułę zarządzania Inwestycją, - wycenę nieruchomości stanowiącej wkład Organizatora w Inwestycję w przypadku intencji realizowania wspólnego przedsięwzięcia deweloperskiego, - wycenę Inwestycji oraz oczekiwaną przez Oferenta wartość wskaźnika IRR dla całej Inwestycji oraz każdej z funkcji w przypadku intencji realizowania wspólnego przedsięwzięcia deweloperskiego, 5) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Memorandum Informacyjnym, 6) proponowany termin przystąpienia przez Oferenta do nabycia Nieruchomości, udziałów w Spółkach Celowych lub realizacji Inwestycji, 7) wskazanie osób uprawnionych po stronie Oferenta do kontaktowania się z Organizatorem w toku postępowania. 10. Do Oferty należy dołączyć: 1) oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentów określających status prawny Oferenta oraz sposób jego reprezentacji; 2) oświadczenie Oferenta zawierające informację czy Oferent jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz zobowiązanie Oferenta do przedłożenia zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce, o ile odpowiednie zezwolenie będzie wymagane; 3) w przypadku osób prawnych - oświadczenie Oferenta, że do nabycia Nieruchomości, nabycia udziałów w Spółkach Celowych oraz do wspólnej realizacji Inwestycji nie jest wymagana zgoda jakiegokolwiek organu tej osoby prawnej lub, gdy taka zgoda jakiegokolwiek organu tej osoby prawnej jest wymagana - oświadczenie o dostarczeniu zgody w terminie wyznaczonym przez Organizatora; 4) w przypadku osoby fizycznej lub przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w której chociaż jeden wspólnik jest osobą fizyczną lub przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - oświadczenie, że Oferent lub wspólnik nie pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli Oferent pozostaje w związku małżeńskim, dokument zawierający zgodę współmałżonka na nabycie Nieruchomości, udziałów w Spółkach Celowych lub udział w Inwestycji w formie pisemnej z podpisem notarialnie

10 poświadczonym lub oświadczenie Oferenta, że wymagana zgoda współmałżonka w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym zostanie przedłożona w wyznaczonym terminie, 5) oświadczenie Oferenta o jego sytuacji ekonomicznej i finansowej - w szczególności o posiadaniu środków finansowych gwarantujących możliwość nabycia Nieruchomości, nabycia udziałów w Spółkach Celowych lub udziału w realizacji Inwestycji - wraz z udokumentowaniem planowanych źródeł finansowania ww. inwestycji; 6) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji jego postanowień, 7) planowany projekt podziału Nieruchomości w przypadku, gdy złożona Oferta dotyczy części działek ewidencyjnych wchodzących w skład Nieruchomości. 11. Oferent może zmienić lub wycofać Ofertę przed upływem terminu do składania Ofert. 12. Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, gdy Oferent, który ją złożył, nie został zakwalifikowany do kolejnego etapu postępowania, lub gdy została wybrana inna Oferta, lub gdy postępowanie zostało unieważnione lub zamknięte bez wybrania którejkolwiek z Ofert. 13. Organizator ma prawo odrzucić Ofertę, która nie spełnia warunków określonych w ustępach poprzedzających bądź warunków określonych w Zaproszeniu do złożenia Oferty. 11 ETAP III NEGOCJACJE 1. W ramach Etapu III Negocjacje Organizator osobiście lub za pośrednictwem Agenta prowadzić będzie z jednym lub kilkoma Oferentami zakwalifikowanymi do III Etapu negocjacje w sprawie wyboru Nabywcy Nieruchomości lub Partnera do realizacji Inwestycji. Negocjacje mogą być prowadzone kolejno lub jednocześnie z wszystkimi Oferentami biorącymi udział w III Etapie postępowania. 2. Organizator może zwrócić się do Oferenta o uzupełnienie złożonej Oferty oraz przedstawienie dodatkowych wyjaśnień; za pisemną zgodą Organizatora Oferent może zmienić złożoną Ofertę w zakresie proponowanych warunków współpracy, nabycia Nieruchomości, udziałów w Spółkach Celowych lub realizacji Inwestycji. 3. W ramach negocjacji Organizator może uzgodnić z Oferentem treść umowy inwestycyjnej lub umowy przedwstępnej, regulującej wzajemne zobowiązania i współpracę stron w zakresie nabycia Nieruchomości, nabycia udziałów w Spółkach Celowych lub realizacji Inwestycji w szczególności zasady na których ma nastąpić zbycie Nieruchomości lub udziałów w Spółkach Celowych bądź realizacja wspólnego przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym: strukturę inwestycji odzwierciedlającą wkład każdego z partnerów,

11 wzajemne relację partnerów jako udziałowców Spółek Celowych (w tym zwłaszcza ich zobowiązania finansowe i obowiązki współdziałania), zasady zarządzania Spółkami Celowymi oraz planowane zmiany w statutach Spółek Celowych. 4. W przypadku, gdy negocjacje z Oferentami zakwalifikowanymi do III Etapu postępowania nie doprowadzą do wyłonienia Nabywcy Nieruchomości lub Partnera do realizacji Inwestycji, w szczególności, gdy nie dojdzie do uzgodnienia warunków współpracy i realizacji Inwestycji, Organizator może zaprosić do udziału w negocjacjach innych Oferentów. 5. Organizator wybiera Ofertę tego Oferenta, która w wyniku negocjacji okaże się najkorzystniejsza; wyboru najkorzystniejszej Oferty Organizator dokonuje w szczególności na podstawie oceny proponowanych warunków współpracy, dotychczasowego doświadczenia Oferenta w realizacji projektów deweloperskich, oceny wiarygodności i zdolności finansowej Oferenta do nabycia Nieruchomości, udziałów w Spółkach Celowych lub realizacji Inwestycji, przy czym ocena ta należy do swobodnej decyzji Organizatora. 6. Organizator może wybrać Ofertę więcej niż jednego Oferenta, jeśli okaże się że nabycie Nieruchomości, udziałów w Spółkach Celowych lub realizacja Inwestycji wymaga uczestnictwa więcej niż jednego Partnera, w szczególności gdy Oferenci złożyli Oferty częściowe. 7. Zarząd poinformuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub drogą mailową za pośrednictwem poczty elektronicznej każdego z Oferentów uczestniczących w Etapie III o wynikach postępowania, z tym, że do każdego Oferenta przekazywana jest wyłącznie informacja o tym, czy jego Oferta została wybrana. 12 ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA 1. Po zakończeniu negocjacji z Oferentami i uzgodnieniu treści umowy inwestycyjnej lub umowy przedwstępnej, Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały o wyborze Nabywcy Nieruchomości lub Partnera do realizacji Inwestycji bądź o zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej Oferty. 2. Zakończenie postępowania w sprawie wyboru Nabywcy Nieruchomości lub Partnera do realizacji Inwestycji następuje z chwilą: 1) podjęcia przez Zarząd uchwały o wyborze Nabywcy Nieruchomości lub Partnera lub braku wyboru którejkolwiek Oferty; 2) podjęcia przez Zarząd uchwały o odwołaniu lub unieważnieniu postępowania; 3) upływu terminu do złożenia Ofert, jeżeli nie wpłynie żadna Oferta; 4) upływu terminu do złożenia Ofert, jeżeli żadna ze złożonych Ofert nie spełnia wymogów formalnych.

12 3. W przypadku podjęcia uchwały o wyborze Nabywcy Nieruchomości lub Partnera do realizacji Inwestycji, Organizator przystępuje do podpisania z wybranym Oferentem umowy inwestycyjnej lub umowy przedwstępnej na sprzedaż Nieruchomości, udziałów w Spółkach Celowych lub realizację Inwestycji. 4. W przypadku nie podpisania umowy inwestycyjnej lub umowy przedwstępnej na realizację Inwestycji, Organizator może otworzyć postępowanie na nowo i przystąpić do negocjacji z innymi Oferentami bądź przeprowadzić nowe postępowanie w sprawie wyboru Nabywcy Nieruchomości lub Partnera do realizacji Inwestycji. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w przypadku podpisania umowy inwestycyjnej lub umowy przedwstępnej obejmującej jedynie część Nieruchomości. 13 ZMIANA WARUNKÓW POSTĘPOWANIA 1. Organizator postępowania zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu oraz zmiany warunków postępowania na każdym jego etapie, bez wskazania przyczyn takiej zmiany. Ponadto Organizator może na każdym etapie postepowania, według własnego uznania, dopuścić do udziału w nim podmiot, który nie brał udziału we wszystkich etapach postępowania zgodnie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia wszystkich warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, o ile uzna to za korzystne dla osiągnięcia celu jakim jest wybór Nabywcy Nieruchomości lub Partnera do realizacji Inwestycji. 2. Organizator zastrzega sobie prawo, bez konieczności podania przyczyny, do odwołania lub unieważnienia postępowania w sprawie wyboru Nabywcy Nieruchomości lub Partnera do realizacji Inwestycji w całości lub części na każdym etapie postępowania. Oferentom nie przysługuje w takim przypadku prawo podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 3. W związku z przeprowadzanym postępowaniem w sprawie wyboru Nabywcy Nieruchomości lub Partnera do realizacji Inwestycji Oferentom nie przysługują żadne środki odwoławcze ani reklamacyjne. 4. Oferentom nie przysługują w stosunku do Organizatora jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezakwalifikowania Oferenta do dalszego etapu postępowania, wybrania przez Organizatora innej Oferty bądź nie zawarcia umowy inwestycyjnej lub umowy przedwstępnej, wybrania oferenta zgodnie z 13 ust. 1, a w szczególności uczestnikom postępowania nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem i przesłaniem Oferty ani zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu, w tym kosztów związanych z prowadzeniem negocjacji. 5. Organizator zastrzega sobie prawo aktualizowania, zmiany lub uzupełniania informacji zawartych w Ogłoszeniu, Zaproszeniu do udziału w postępowaniu, Memorandum Informacyjnym i Zaproszeniu do składania ofert.

13 6. Oferent we własnym zakresie i na własne ryzyko zapoznaje się ze stanem prawnym i faktycznym Nieruchomości, Inwestycji. 14 KOSZTY POSTĘPOWANIA Każdy uczestnik postępowania ponosi we własnym zakresie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Prezentacji (List Zainteresowania) i Oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu. 15 ZMIANA REGULAMINU 1. Wszystkie zmiany w Regulaminie wymagają uchwały Zarządu. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wskazanym w uchwale Zarządu.

REGULAMIN postępowania w sprawie wyboru Partnera do realizacji Inwestycji przy ul. Waszyngtona 1 w Gdyni POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN postępowania w sprawie wyboru Partnera do realizacji Inwestycji przy ul. Waszyngtona 1 w Gdyni POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN postępowania w sprawie wyboru Partnera do realizacji Inwestycji przy ul. Waszyngtona 1 w Gdyni 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb postępowania przy wyborze Partnera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. 1 DEFINICJE 1. Biuro Korporacyjno-Prawne Biuro Korporacyjno-Prawne w strukturze organizacyjnej Waryński, 2. Komisja komisja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Waryński S.A. Grupa Holdingowa

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Waryński S.A. Grupa Holdingowa REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Waryński S.A. Grupa Holdingowa 1 DEFINICJE 1. Biuro Zarządzania Nieruchomościami Biuro Zarządzania Nieruchomościami w strukturze organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI EQ

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI EQ REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI EQ 1 DEFINICJE 1. Biuro Inwestycji Biuro Inwestycji i Komercjalizacji Waryński. 2. EQlibrium - EQlibrium sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o.

AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o. I. Organizator REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI AGROCHEM PUŁAWY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, oddział 77-300 Człuchów, ul. Mickiewicza 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI TOWARZYSTWA FINANSOWEGO SILESIA SP. Z O.O. W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI TOWARZYSTWA FINANSOWEGO SILESIA SP. Z O.O. W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI TOWARZYSTWA FINANSOWEGO SILESIA SP. Z O.O. W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Katowice, 16 maja 2016 r. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE l. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI. w Grupie Chemicznej Ciech. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI. w Grupie Chemicznej Ciech. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI w Grupie Chemicznej Ciech Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady zbywania nieruchomości nieoperacyjnych w Grupie Chemicznej Ciech i jest obowiązujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI MS Waryński Development S.A

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI MS Waryński Development S.A REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI MS Waryński Development S.A 1 DEFINICJE 1. Biuro Zarządzania Nieruchomościami Biuro Zarządzania Nieruchomościami Waryński 2. Informacja o Nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. (dalej: UKZ albo Spółka ) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 1 zaprasza do złożenia ofert nabycia prawa użytkowania

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI LUB WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

REGULAMIN KONKURSU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI LUB WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA REGULAMIN KONKURSU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI LUB WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA A. Przedmiot Zaproszenie do konkursu i rokowań dotyczy zbycia przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. (ARP S.A.) lub wniesienia przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI MS Waryński Development S.A

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI MS Waryński Development S.A REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI MS Waryński Development S.A 1 DEFINICJE 1. Biuro ds. Sprzedaży i Nieruchomości Biuro ds. Sprzedaży i Nieruchomości MS Waryński Development S.A.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów S.A. (dalej: ZLUN albo Spółka ) z siedzibą w Nałęczowie przy al. S. Małachowskiego 5 zaprasza do złożenia ofert nabycia prawa użytkowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA AQUA HOTEL S.A. W TRYBIE NEGOCJACJI NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA. Postanowienia ogólne

PROCEDURA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA AQUA HOTEL S.A. W TRYBIE NEGOCJACJI NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA. Postanowienia ogólne PROCEDURA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA AQUA HOTEL S.A. W TRYBIE NEGOCJACJI NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza procedura (dalej Procedura ) określa szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

OFERTA WIĄŻĄCA / WŁAŚCIWA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

OFERTA WIĄŻĄCA / WŁAŚCIWA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI ... (miejscowość, data) (nazwa firmy). (nazwa firmy c.d.). (adres). (adres c.d). (tel. / e-mail). (PESEL / NIP / REGON) OPERATOR ARP Sp. z o.o. ul. Srebrna 16 00-810 Warszawa OFERTA WIĄŻĄCA / WŁAŚCIWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 3 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA BURAN SP. Z O.O.

Załącznik numer 3 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA BURAN SP. Z O.O. Załącznik numer 3 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 Kodeksu cywilnego NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA BURAN SP. Z O.O. Część ogólna

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5, Środa Wielkopolska.

odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5, Środa Wielkopolska. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 40/2014 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia negocjacji, w przedmiocie objęcia przez Inwestora nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 2A należącego do Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Ekolan

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Ekolan Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Ekolan mfinanse.pl Spis treści: I. Postanowienia ogólne... 3 II. Organizator Promocji... 3 III. Definicje... 3 IV. Uczestnictwo w Promocji... 3 V. Czas trwania Promocji...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKRYPTÓW DŁUŻNYCH ASK INVEST S.A R.L PRZEZ SPÓŁDZIELCZĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWĄ IM. FRANCISZKA STEFCZYKA W GDYNI

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKRYPTÓW DŁUŻNYCH ASK INVEST S.A R.L PRZEZ SPÓŁDZIELCZĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWĄ IM. FRANCISZKA STEFCZYKA W GDYNI REGULAMIN SPRZEDAŻY SKRYPTÓW DŁUŻNYCH ASK INVEST S.A R.L PRZEZ SPÓŁDZIELCZĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWĄ IM. FRANCISZKA STEFCZYKA W GDYNI I. ORGANIZATOR SPRZEDAŻY Organizatorem sprzedaży jest Spółdzielcza

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W CELU ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W CELU ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W CELU ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Myszków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o dialogu technicznym nr 1

Ogłoszenie o dialogu technicznym nr 1 Ogłoszenie o dialogu technicznym nr 1 I. Zamawiający: Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem: 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan prawny na dzień 6 listopada 2006 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan prawny na dzień 6 listopada 2006 r. 1 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 30 /10/2006 Rady Nadzorczej SM Osiedle Wilanów z dnia 09.10.2006 r. REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. pisemnego ofertowego. dotyczący usług pośrednictwa w sprzedaży składników masy masy likwidacyjnej

REGULAMIN PRZETARGU. pisemnego ofertowego. dotyczący usług pośrednictwa w sprzedaży składników masy masy likwidacyjnej REGULAMIN PRZETARGU pisemnego ofertowego dotyczący usług pośrednictwa w sprzedaży składników masy masy likwidacyjnej Toya Development Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krynicznie 1 PRZEDMIOT PRZETARGU 1.

Bardziej szczegółowo

str. 1 Kraków r.

str. 1 Kraków r. Kraków 27.01.2015 r. Aleksandra Lipik Syndyk masy upadłości Tadeusza Ralskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Pan Tadeusz Raski Zakład Stolarsko Budowlany RALSKI w Tokarni w upadłości

Bardziej szczegółowo

2 Przetarg prowadzi Spółka, także zwana dalej prowadzącym przetarg.

2 Przetarg prowadzi Spółka, także zwana dalej prowadzącym przetarg. REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Zakładu Mechanicznego PZL-Wola w Siedlcach sp. z o.o. uchwalony uchwałą Zarządu Zakładu Mechanicznego PZL-Wola w Siedlcach sp. z o.o. nr 4/2010 z dnia 20.01.2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI (PIERWSZEGO) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI (PIERWSZEGO) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI (PIERWSZEGO) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1 1. Sprzedającym jest Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach, ul. Akademicka 2A. 2. Postępowanie ma

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Dom Development

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Dom Development Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Dom Development Łódź, Grudzień 2016 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Organizator Promocji...3 3. Definicje...3 4. Uczestnictwo w Promocji...3 5. Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Kraj: Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: Numer domu i lokalu: Nazwa dowodu tożsamości: Seria i numer dowodu tożsamości: Numer KRS Sąd rejestrowy

Kraj: Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: Numer domu i lokalu: Nazwa dowodu tożsamości: Seria i numer dowodu tożsamości: Numer KRS Sąd rejestrowy FORMULARZ 1 pozwalający na wykonywa prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16.12.2013 roku UMOCOWANIE Akcjonariusz - Mocodawca Imię i nazwisko 2 /Firma 3 Adres

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI

WARUNKI SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI Sygnatura akt XIV GUp 10/12 WARUNKI SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI wchodzących w skład masy upadłości MNE Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi w trybie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ w Pile przy ulicy Przemysłowej 9

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ w Pile przy ulicy Przemysłowej 9 REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ w Pile przy ulicy Przemysłowej 9 1. Organizator przetargu Organizatorem przetargu jest ArcelorMittal Distribution Solutions Poland

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku 1 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży nieruchomości Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOSZAROWEJ 1,3

REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOSZAROWEJ 1,3 REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOSZAROWEJ 1,3 Zatwierdzony przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Niniejszy REGULAMIN określa procedurę i warunki sprzedaży Prawa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU NA WYBÓR NABYWCY NIERUCHOMOŚCI. Tomasz Marczyński. Marbud Remonty-Budownictwo- Wyposażenie

WARUNKI PRZETARGU NA WYBÓR NABYWCY NIERUCHOMOŚCI. Tomasz Marczyński. Marbud Remonty-Budownictwo- Wyposażenie WARUNKI PRZETARGU NA WYBÓR NABYWCY NIERUCHOMOŚCI Tomasz Marczyński Marbud Remonty-Budownictwo- Wyposażenie Tomasz Marczyński w upadłości likwidacyjnej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ OKREŚLENIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako Spółka ) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako Spółka ) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO (dalej jako Spółka ) działający w imieniu PHN SPV 11 PHN 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO mającego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN.

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN. Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność SM KISIELIN w Zielonej Górze 1 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Regulamin dotyczący przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 1

Regulamin dotyczący przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 1 Regulamin dotyczący przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 1 z dnia 04.02.2014 r. Strona 1/5 I. ORGANIZATOR ROKOWAŃ Organizatorem rokowań jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie Regulamin Promocji Moje Mieszkanie Łódź, Grudzień 2016 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Organizator Promocji...3 3. Definicje...3 4. Uczestnictwo w Promocji...3 5. Czas trwania Promocji...3 6.

Bardziej szczegółowo

2 Przetarg prowadzi Spółka, zwana dalej prowadzącym przetarg, reprezentowana przez Likwidatora.

2 Przetarg prowadzi Spółka, zwana dalej prowadzącym przetarg, reprezentowana przez Likwidatora. REGULAMIN PRZETARGU PROWADZONEGO W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Zakładu Usług Turystycznych TUR-WOLA Spółka z ograniczą odpowiedzialnością w likwidacji 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

1. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. z dnia r.

1. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. z dnia r. PROCEDURA bezprzetargowej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. pod nazwą: Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Barbara w Ustroniu Jaszowcu 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

Minimalną cenę wywoławczą nieruchomości ustala się na tys.zł. (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych).

Minimalną cenę wywoławczą nieruchomości ustala się na tys.zł. (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych). REGULAMIN PRZETARGU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Zarząd TUR-Wola Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fort Wola 22 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000195041, posługująca się numerem

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. będącej w użyłkowaniu wieczystym Fundacji Budowy Kompleksów Mieszkalnych

Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. będącej w użyłkowaniu wieczystym Fundacji Budowy Kompleksów Mieszkalnych Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości będącej w użyłkowaniu wieczystym Fundacji Budowy Kompleksów Mieszkalnych Wiarus w Wiśle pow. cieszyński ul. Bukowa nr 3 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA Prezydent Miasta Kalisza, działając w imieniu Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 i art. 69 b ustawy

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U R E G U L A M I N P R Z E T A R G U na sprzedaż nieruchomości gruntowych Osiedle Mieszkaniowe ŻUBR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie. sygn. akt VIII GUp 66/15 Styczeń 2018r. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNiG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNiG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNiG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Regulamin ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT - ROKOWAŃ na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność organizatora procedury, którego reprezentuje Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. zwany dalej także BDA. Zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3 Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3 REGULAMIN przetargu na sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego przy ulicy Chmielnej 100 w Warszawie, stanowiącego własność Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof.

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Rogowski Development

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Rogowski Development Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Rogowski Development Łódź, Grudzień 2016 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Organizator Promocji...3 3. Definicje...3 4. Uczestnictwo w Promocji...3 5. Czas

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE 10-11-2015 Wybór dostawcy na odpłatne korzystanie z instalacji produkcyjnej sody kalcynowanej w skali przemysłowej do prowadzenia w okresie 12 miesięcy prac badawczo-rozwojowych nad

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE REJESTRACYJNE. w postępowaniu kompensacyjnym

OŚWIADCZENIE REJESTRACYJNE. w postępowaniu kompensacyjnym OŚWIADCZENIE REJESTRACYJNE w postępowaniu kompensacyjnym w przedmiocie zgłoszenia udziału Uczestnika Przetargu w postępowaniu przetargowym na składniki majątkowe Stoczni Gdynia SA, prowadzonym przez Zarządcę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. REGULAMIN PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 1. Przedmiot regulacji Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dialogu technicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr HZL11-14/IR/17

Zapytanie ofertowe nr HZL11-14/IR/17 Warszawa, 24.05.2017 Zapytanie ofertowe nr HZL11-14/IR/17 Dotyczy: Sporządzenie dokumentacji technicznych połączonych z wykonaniem i dostawą wnętrzowych rozdzielnic SN dla stacji transformatorowych OST-5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. z dnia r. R E G U L A M I N

Załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. z dnia r. R E G U L A M I N Załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. z dnia 08.09.2016r. R E G U L A M I N przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SPRZEDAŻY. praw do posługiwania się domeną internetową uscheiblera.pl oraz praw do strony Lofty U Scheiblera w serwisie Facebook

WARUNKI SPRZEDAŻY. praw do posługiwania się domeną internetową uscheiblera.pl oraz praw do strony Lofty U Scheiblera w serwisie Facebook Sygnatura akt XIV GUp 10/12 WARUNKI SPRZEDAŻY praw do posługiwania się domeną internetową uscheiblera.pl oraz praw do strony Lofty U Scheiblera w serwisie Facebook wchodzących w skład masy upadłości MNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Kożuchowa ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Kożuchowa ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.71.2013 z dn. 17.05.2013r. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Kożuchowa ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości L.p Opis

Bardziej szczegółowo

OPERATOR ARP Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41A 02-672 Warszawa. OFERTA WIĄśĄCA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPERATOR ARP Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41A 02-672 Warszawa. OFERTA WIĄśĄCA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI ...... (nazwa firmy) (miejscowość, data)... (nazwa firmy c.d.)... (adres)... (adres c.d.)... (tel. / e-mail)... (PESEL / NIP / REGON) OPERATOR ARP Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41A 02-672 Warszawa OFERTA

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Optizen Labs Spółka

Bardziej szczegółowo

Siarkopol Gdańsk S.A. ul. Mjr H. Sucharskiego 12 80-601 Gdańsk WARUNKI PRZETARGU

Siarkopol Gdańsk S.A. ul. Mjr H. Sucharskiego 12 80-601 Gdańsk WARUNKI PRZETARGU WARUNKI PRZETARGU na wykonanie projektu tacy przeciwrozlewowej wraz z niezbędną infrastrukturą jako zabezpieczenie zbiornika o poj. 10.000 m 3 przeznaczonego do magazynowania produktów ropopochodnych o

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PRZETARGU Postanowienia ogólne. 1. 1. Regulamin przetargu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż przez Przedsiębiorstwo Rolniczo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu pisemnego ofertowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa Departament Zakupów i Administracji tel.: +48 22 474 91 77 fax. +48 22 474 94 02 e-mail: przetargi@pkp.pl Warszawa, 26.10.2015

Bardziej szczegółowo

MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie Minister

Bardziej szczegółowo

Procedura zbycia udziałów Spółki Hotel ORW Azoty Sp. z o.o.

Procedura zbycia udziałów Spółki Hotel ORW Azoty Sp. z o.o. Procedura zbycia udziałów Spółki Hotel ORW Azoty Sp. z o.o. Listopad 2012 Przedmiotem działań opisanych w niniejszej procedurze jest zbycie udziałów spółki zależnej ZAK S.A. w trybie ogłoszenia przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO

ZAPROSZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO ZAPROSZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO 1. ZAPRASZAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Spółka z o.o., 02-593 Warszawa, ul. J.J. Rostafińskich 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał NWZ ELKOP ENERGY S.A. zwołane na dzień r.

Projekty uchwał NWZ ELKOP ENERGY S.A. zwołane na dzień r. Projekty uchwał NWZ ELKOP ENERGY S.A. zwołane na dzień 16.12.2013 r. Zarząd ELKOP ENERGY S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP ENERGY S.A. w Płocku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM POPRZEDZAJĄCYM WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA :

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM POPRZEDZAJĄCYM WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA : OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM POPRZEDZAJĄCYM WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA : Nowoczesny system dostępu do oferty Muzeum Sztuki w Łodzi Nr sprawy: Data: 14 11 2016 ------------- Podpis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 0014 Łuka, gmina Narewka, woj. podlaskie, oznaczonej nr. geod. 1522, o powierzchni 0,0759 ha.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki BUDEXPO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki BUDEXPO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki BUDEXPO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Termin składania ofert upływa w dniu 17 stycznia 2011 r., o godzinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu rabatowego RABATKA

Regulamin programu rabatowego RABATKA Regulamin programu rabatowego RABATKA 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Program program rabatowy prowadzony pod nazwą Rabatka, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb organizowania nieograniczonego przetargu pisemnego na zbycie nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH STOMIL POZNAŃ S.A.

REGULAMIN NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH STOMIL POZNAŃ S.A. REGULAMIN NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH STOMIL POZNAŃ S.A. Przyjęty uchwałą Zarządu nr 12/IX/2016 z dnia 18.01.2016r. Poznań 2016 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje: a. Spółka STOMIL-POZNAŃ S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie, Polska, tel.: (+48) 32 779 65 00, fax: (+48) 32 281-34-91, www.orzel-bialy.com.pl Skład Zarządu: Prezes Zarządu Michael Rohde Pedersen, Wiceprezes Zarządu Tomasz

Bardziej szczegółowo

(Projekt) Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ialbatros GROUP S.A. z

(Projekt) Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ialbatros GROUP S.A. z (do punktu 2 porządku obrad) Uchwała nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Na podstawie art. 409 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ialbatros GROUP S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz.

Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz. Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz. I. Zasady ogólne. 1. Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste

Bardziej szczegółowo

1. [imię i nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego/paszportu, nr PESEL, adres zamieszkania],

1. [imię i nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego/paszportu, nr PESEL, adres zamieszkania], UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW Niniejsza Umowa Sprzedaży Udziałów (zwana w dalszej części Umową ) została podpisana w [miejscowość] dnia [data] roku (zwana w dalszej części Datą Umowy ) przez i pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży skryptów dłużnych ASK Invest S.a.r.L. przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową WISŁA

Regulamin sprzedaży skryptów dłużnych ASK Invest S.a.r.L. przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową WISŁA Regulamin sprzedaży skryptów dłużnych ASK Invest S.a.r.L. przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową WISŁA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży skryptów dłużnych ASK

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE REJESTRACYJNE. w postępowaniu kompensacyjnym

OŚWIADCZENIE REJESTRACYJNE. w postępowaniu kompensacyjnym OŚWIADCZENIE REJESTRACYJNE w postępowaniu kompensacyjnym w przedmiocie zgłoszenia udziału Uczestnika Aukcji w postępowaniu aukcyjnym na składniki majątkowe Stoczni Gdynia SA, prowadzonym przez Zarządcę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Skawina, dnia 11.04.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Regulamin przetargu na sprzedaż ruchomości POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przetarg organizowany jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz niniejszego Regulaminu przetargu. 2. Przetarg ogłasza, organizuje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Publiczne Zaproszenie do Negocjacji

OGŁOSZENIE Publiczne Zaproszenie do Negocjacji Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 40/2014 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia negocjacji, w przedmiocie objęcia przez Inwestora nowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY. (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku)

PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY. (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku) PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku) 1 DEFINICJE 1. Spółka Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ODLEWNIA CHEMAR SPÓŁKA Z O.O. W KIELCACH W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ODLEWNIA CHEMAR SPÓŁKA Z O.O. W KIELCACH W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ODLEWNIA CHEMAR SPÓŁKA Z O.O. W KIELCACH W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO Na podstawie: 1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU VISTAL GDYNIA S.A. w dniu 31 maja 2016r.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU VISTAL GDYNIA S.A. w dniu 31 maja 2016r. FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU VISTAL GDYNIA S.A. w dniu 31 maja 2016r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI W FORMIE KONKURSU OFERT. PRZEDMIOT l WARUNKI PRZETARGU

REGULAMIN SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI W FORMIE KONKURSU OFERT. PRZEDMIOT l WARUNKI PRZETARGU REGULAMIN SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI W FORMIE KONKURSU OFERT nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Dariusza Kaszuby przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Kaszub Dariusz

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży wierzytelności SKOK im. Z. Chmielewskiego

Regulamin sprzedaży wierzytelności SKOK im. Z. Chmielewskiego Regulamin sprzedaży wierzytelności SKOK im. Z. Chmielewskiego Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin sprzedaży wierzytelności SKOK im. Z. Chmielewskiego określa zasady sprzedaży przez SKOK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA. Przyjęty uchwałą Zarządu nr 27/2017/IV z dnia 28 sierpnia 2017 roku

REGULAMIN NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA. Przyjęty uchwałą Zarządu nr 27/2017/IV z dnia 28 sierpnia 2017 roku REGULAMIN NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA Przyjęty uchwałą Zarządu nr 27/2017/IV z dnia 28 sierpnia 2017 roku Poznań 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje a. Spółka

Bardziej szczegółowo